Linnakangastalon koulu laajenee syksyyn 2016 mennessä

Kuntatiedote 5 • 2015 | 16.9.2015
Linnakangastalon koulu laajenee
syksyyn 2016 mennessä
Kempeleen kunnan
peruskoululaisten määrä
kasvaa 200 oppilaalla
vuoteen 2020 mennessä. Kunnanvaltuusto on
27.4.2015 hyväksynyt
suunnitelman kunnan
koulutilojen riittävyyden
takaamiseksi.
Suunnitelman mukaisesti
Linnakangastalon koulua
laajennetaan 0-9 luokkien
yhtenäiskouluksi vuoteen
2020 mennessä.
Linnakangastalon
yhtenäiskouluratkaisussa selvitetään yhteistyön
mahdollisuuksia Oulun
kaupungin kanssa.
Linnakangastalon koulun laajennus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa rakennetaan tilat 1-6
luokkien ja toisessa vaiheessa 7-9
luokkien tarpeeseen. Samalla ratkaistaan yläkoululaisten tarvitsemien erikoisluokkien tilapuute, joka
vaikeuttaa koulunpitoa jo kuluvan
syksyn aikana.
Ensimmäisen vaiheen suunnittelu on käynnistynyt kesän aikana.
Koulun hallintotilat ja päiväkodin
yksikerroksiset tilat on aikoinaan
rakennettu siten, että niiden päälle
voidaan rakentaa toinen kerros. Täl-
lä laajennuksella saadaan opetustilat 160 oppilaalle. Linnakangastalon
koulun oppilasmäärä kasvaa vaiheittain siten, että nykyiset 4. luokkalaiset jäävät syksyllä 2016 oman
koulun 5. luokkalaisiksi. Seuraavana
syksynä Linnakangastalon koulussa opiskelee oppilaita vuosiluokilla
1-6. Tämä ratkaisun myötä Ketolanperän koululta tulevat 5. luokkalaiset mahtuvat heitä lähimpänä
olevaan Ylikylän yhtenäiskouluun
jo ensi syksystä alkaen. Ketolanperän koulun vanhempaintoimikunta on ratkaisuun tyytyväinen:
"Olemme erittäin tyytyväisiä että
asia ratkesi jo odotettua aiemmin.
Päätöksen myötä Ketolanperän oppilaiden koulupolku selkiytyy. Kempeleessä kuunneltiin pienen koulun
vanhempia ja päätös tehtiin lapset
huomioon ottaen."
Tavoitteena avoin
oppimisympäristö uuden
opetussuunnitelman mukaisesti
Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistustyö on kiireisessä vaiheessa. Uusi opetussuunnitelma
valmistuu ensi kevään aikana siten,
että syksyllä 2016 siirrytään vaiheittain uuden suunnitelman mukaiseen opetukseen. Linnakangastalon koulun laajennuksen myötä on
mahdollista suunnitella koulun tilat
edistämään opetussuunnitelmassa
asetettuja tavoitteita. Oppimisessa korostuu vuorovaikutus toisten
oppilaiden, opettajien ja muiden
aikuisten kanssa monenlaisissa op-
pimisympäristöissä. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista
kehittämistä ja oppilaiden aktiivista
osallistumista. Tilojen joustavalla
käytöllä houkutellaan koulun väkeä monipuolistamaan työtapoja
tavoitteena oppimisen ilo ja yhteiset
onnistumisen kokemukset.
Linnakangastalon koulun väki on
käynyt tutustumassa lähialueen tuoreisiin koulutilaratkaisuihin yhdessä
suunnittelijoiden kanssa. Koulussa
on vahva tahto kehittää Kempeleessä jo käytössä olevaa solutoimintaa, jonka periaatteena on, että
vuosiluokan oppilaat muodostavat
kolmen luokan solun, jota ohjaa
useampi aikuinen samanaikaisesti.
Tällä halutaan etsiä vaihtoehtoja yksi luokka ja luokanopettaja -periaatteelle kehittäen samalla monipuolisia työtapoja ja luovia ratkaisuja.
Laajennusosaan etsitään ratkaisuja,
joissa tilat ovat helposti muunneltavia, käytävätiloja ei ole lainkaan tai
ne ovat tehokkaassa opiskelukäytössä. Päällysvaatteet ja ulkojalkineet jätetään ulko-ovien viereen ja
koulussa sipsutellaan sukkasillaan
tai sisäjalkineissa. Opetustilat varustetaan modernilla esitystekniikalla
ja tietoteknisillä laitteilla. Linnakangastalon koulussa on vahva tahto,
rohkeus ja osaaminen lähteä uudistamaan opetusta ja oppimista
kohti uutta Pisakärkeä.
Hannu Kuusela
sivistysjohtaja
KEMPELEEN
TERVEYSKESKUKSEN
P-ALUE MUUTOKSET
14.9.2015 ALKAEN
(ARVOITU KESTO 2,5 KK)
Maanantaina 14.9.2015
alkaneen terveyskeskuksen
laajennustyömaan
johdosta seuraa muutoksia
alueen
pysäköintijärjestelyihin.
- Asiakaspaikoitus
nuoriseuratalon tontilla sekä
terveyskeskuksen Kirkkopolun
puoleisella laajennettavalle
p-alueella, jossa sijaitsee myös
INVA-paikoitus.
- Henkilökunnan P-alue
Piriläntien puoleisella
paikoitusalueella sekä
nuorisoseuran tontilla.
- Laajempi lisäpaikoitusalue
asiakkaille ja henkilökunnalle
Hovintie 5:ssä, noin 200 metrin
päässä terveyskeskuksesta.
Rakennustöiden alkaessa
työmaa-alueet aidataan sekä
pystytetään opasteet ohjaamaan
liikenne työmaa-aikaisille
p-alueille.
ILMOITUS VIHILUODON
RANTA-ALUEEN
KUNNOSTUSSUUNNITELMAN
ASETTAMISESTA JULKISESTI
NÄHTÄVILLE
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti ilmoitetaan,
että Vihiluodon osa-alueella sijaitsevan Vihiluodon ranta-alueen
yleistä aluetta koskeva ympäristösuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajaksi 21.9. – 4.10.2015.
Suunnitelmassa esitetään mm. nykyinen uimaranta parannettavaksi ja ranta-alue ruopattavaksi.
Suunnitelmaehdotus on nähtävillä Kempeleen kunnan ympäristöpalveluiden ilmoitustaululla Asemantie 1:ssä sekä kunnan
Internet-sivuilla. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotusta
koskien tulee tehdä kirjallisesti tekninen johtaja Risto Sarkkiselle
osoitettuna ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Mahdolliset
tiedustelut kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, puh. 050
4636 502.
Kempeleen kunta
Ympäristöpalvelut
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi
YKSITYISTEN TEIDEN TALVIAURAUS KUNNAN
TOIMESTA JA SIITÄ PERITTÄVÄ MAKSU
Yksityisten teiden auraaminen kuuluu yleensä
tiekunnalle tai osakkaille.
euroa (sis.alv 24 %). Suurin taloutta kohden
perittävä maksu on 135 euroa (sis.alv 24 %).
Kempeleen kunta auraa kustannuksellaan
kadut kevyenliikenteen väylineen. Kunta auraa
kuitenkin sopimusperusteisesti seuraavat
taajaman ulkopuoliset kokoojateinä toimivat
yksityiset tiet:
Niiden, jotka haluavat yksityisen tiensä kunnan
aurattavaksi, tulee ilmoittaa aurauksesta
2.10.2015 mennessä.
Ilmoitus on jätettävä sähköpostilla tai
puhelimella Kempeleen kuntaan:
Paula Taskila, [email protected]
puh.050-3169 669
• .Ylipääntie-Tuohinontie- IsoaukiontieRajakorventie kunnan rajaan saakka
• .Luonungintie Välikorventien risteykseen
saakka ja Välikorventie
•.Niittyrannantie Helpikujan risteykseen saakka
• Teppolantie
• Mourungintie
• .Tahkoseläntie ja Liimatantie kunnan rajaan
saakka
Talvikautena 2015–2016 kunta ottaa
aurattavaksi sellaiset asuinkiinteistöille johtavat
yksityiset tiet, joiden osakkaat yhteisesti
suorittavat kunnalle maksun, jonka suuruus on
0,90 euroa/m (sis. alv 24 %) kertaa tien pituus
50 m:n tarkkuudella ja joka liittyy läheisesti
muihin kunnan auraamiin teihin. Auraukseen
voidaan ottaa myös alle 100 m pitkä tie, maksu
näiltä teiltä on pienin tiekohtainen maksu 90
Kunta mittaa tien pituuden ja tarkistaa, että tie
liittyy muihin kunnan aurattaviin teihin. Lasku
lähetetään tien osakkaiden yhdyshenkilölle,
joka kerää osakkailta laskua vastaavan
summan. Kun lasku on maksettu, kunta hoitaa
tien aurauksen seuraavan talvikauden aikana.
Yksityisen tien tiekunta tai osakkaat
velvoitetaan asentamaan aurattavalle tielle
viitat, sekä huolehtimaan tien tasaamisesta
ennen tien jäätymistä.
Kempele 16.9.2015
Ympäristöpalvelut
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi
MYYTÄVÄNÄ
POLTTOPUUTA
Ympäristöpalvelut myy tarjousten perusteella polttopuuta.
Myytävät kasat sijaitsevat:
- Ristisuolla Jupiterintiellä (7 kasaa)
- Linnakankaalla Vedenneidontiellä (5 kasaa)
- Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä
puistoalueella (20 kasaa)
Puukasoista on erillinen kartta.
Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista,
mutta tarjoajalla on mahdollisuus saada vain kaksi kasaa.
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnan internet-sivuilta www.kempele.fi/polttopuumyynti tai kunnan varikolta osoitteesta Ekohaka 5, 90440 Kempele sekä kunnantalon
neuvonnasta os. Asemantie 1.
Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa perjantaihin
25.9.2015 klo 12.00 mennessä, merkinnällä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5 (ma-to klo 7.00-15.30 ja pe klo
7.00-13.30)
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1 ( klo 9.00-15.00)
- kirjaamoon os. [email protected] .
Maksu suoritetaan pankkikorttimaksuna kunnantalon neuvontaan.
Polttopuut on kuljetettava pois kahden viikon kuluessa päätöksen
ilmoituksesta.
Lisätietoja antaa
Paula Taskila p. 050-3169669
16.9.2015
Ympäristöpalvelut
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi
www.kempele.fi
KEMPELE AVAA ZATELLIITIN
HUIPPUTONTTEJA TARJOUSKILPAILUUN
Kempeleen kunta kehittyy voimakkaasti – ja
miksipä ei, sijainti kun on erinomainen 10
minuuttia moottoritietä Oulusta etelään.
Kunta on luovuttanut kuluvana vuonna
yritystontteja moninkertaisen määrän viime
vuosiin verrattuna ja odotettavaa on, että
koko vuoden saldo ylittää reilusti myös
huippuvuoden 2009.
Kempeleen näkyvimmät tontit sijaitsevat
Zatelliitin alueella Oulun seudun laatukäytävällä
moottoritien varressa. Nykyisin alueella toimii
35 yritystä ja niissä on noin 600 työpaikkaa.
Kunta toteuttaa alueella parhaillaan mittavia
tiehankkeita ja tulevaisuudessa saavutettavuus
paranee entisestään moottoritien ramppien
rakentamisen myötä. Jotta hyvät tontit saadaan
mahdollisimman pian yritysten käyttöön, kunta
avaa tontteja koskevan tarjouskilpailun.
Tarjouskilpailu koskee kaikkiaan kuutta
Zatelliitin alueen tonttia.
Tontit on kaavoitettu toimitilarakennuksille
(KTY) ja niiden pinta-alat vaihtelevat välillä 6000
– 17 000 m². Joitakin tontteja voidaan lohkoa
pienemmiksikin. Tonttien rakennusoikeudet
ovat 2400 – 9000 k-m².
Tonttien pohjahinnaksi on määritelty 12 euroa/
m².
Kunnanhallitukselle osoitetut tarjoukset
tulee toimittaa 25.9.2015 klo 15 mennessä
(osoite: Kempeleen kunta, kunnanhallitus, PL
12, 90441 Kempele).
Kuoreen merkintä ”Zatelliitti”.
Tarjouksessa tulee esittää haluttu tontti, siitä
tarjottava hinta euroa /m² sekä alustava
suunnitelma tontin käytöstä ja rakentamisen
aikataulusta. Mikäli jostain tontista saadaan
useampi tarjous, kriteereinä ovat tarjottu hinta,
työpaikat, liikevaihto, soveltuvuus alueelle ja
rakentamisen aloitus.
Kunta varaa oikeuden jatkaa tarjouskilpailua
neuvottelumenettelyllä.
Kempele 9.9.2015
Kunnanhallitus
Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi
HYVÄ KASVAA KEMPELEESSÄ
-TAPAHTUMA KOKOSI
KEMPELELÄISET YHTEEN
Elokuun 29. päivänä
lauantaina Kempeleessä oli vilskettä. Kirkonkylän koulukeskukseen
keskittynyt yleisötapahtuma kokosi suuren joukon kempeleläisiä yhteen.
Hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen teemoitettu tilaisuus osoitti, mitä kaikkea
meillä kempeleläisillä on
mahdollisuus harrastaa ja
missä kaikessa voimme
olla osallisena.
Kunnan saama positiivinen palaute kannustaa meitä varautumaan
myös ensi vuonna vastaavantyyppisen tapahtuman järjestämiseen.
Parannettavaa löytyy aina ja siksi
otamme rakentavan kritiikin ja parannusehdotukset mielihyvin vastaan. Kuntalaisilta tullaan pyytämään kommentteja ja kokemuksia
ko. tilaisuudesta. Samoin palautetta
pyydetään tilaisuuteen osallistuneilta yhteisöiltä ja yrityksiltä.
Tapahtuman suunnittelu käynnistyi
keväällä, jolloin kunnanjohtaja
nimesi työryhmän valmistelemaan
asiaa. Jo ensimmäisessä palaverissa
todettiin, että on tarkoituksenmukaista yhdistää tapahtumaan monia
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia teemoja: lapset, lapsiperheet,
nuoret, ikäihmiset, hyvinvointi, liikunta, kulttuuri jne. Tapahtumaan
yhdistettiin aikaisempien vuosien
järjestömarkkinat ja nuorten syyscembalot.
Järjestöt ja yhteisöt kutsuttiin mukaan unohtamatta hyvinvointiin
läheisesti liittyviä yrityksiä. Suosio
yllätti: yhteensä noin 50 yhteisöä,
järjestöä ja yritystä osallistui tapahtumaan.
Kirkonkylän yhtenäiskoulun alueella toimi teatteripaja sekä taide- ja
askartelupajat lapsille ja aikuisille.
Sisätiloissa tarjottiin mahdollisuus
mm. kehon koostumusmittauksiin.
Ulkona tapahtumavieraat saivat
tutustua paloautoon, kokeilla ilmatyynyjalkapalloa, minitennistä,
frisbeegolfia ja parkouria tai keskittyä kannustamaan katusählyturnauksen pelaajia.
Lounaaksi saattoi ostaa Kempelekeittoa ja lauluhaluiset avasivat äänensä karaoke-pisteessä. Poniratsastus kiinnosti perheen pienimpiä
ja pellepariskunta Into ja Ilona ihastuttivat kaikkia läsnäolijoita.
Päälavalla nähtiin ohjemaa koko
päivän ajan. Tilaisuuden avasi kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti
Ollikainen. Kamarikuoro Aiolos ja
Kempeleen kansalaisopiston kuorot
lauloivat, nuorisoseuralaiset esittivät
rivitanssia ja tanhuja, Kempeleen
Naisvoimistelijat vetivät jumppatuokioita ja koulujen nuoret talentit
ylsivät lavalla huikeisiin suorituksiin.
Päälavalta kuultiin myös tilaisuuden
päätteeksi sanataiteilija Sari Maanhallan tapahtumasta koostama runo. Kiitokset lausui kunnanjohta-
ja Tuomas Lohi, joka myös säesti
Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka
Mannisen esittämiä kansanlauluja.
Myös liikennepuisto, tietotori ja
museo olivat päivän aikana auki yleisölle. Ketolanperän kylätoimintaan oli mahdollisuus tutustua
pääkirjastolla, jossa myös esitettiin
koko perheen teatteriesitys Kissakissa ja Koirakoira. Kirjailijavieraana kirjastolla oli Janne Nevala. Pirilän puutarha-alueen kierokävelyllä
pääsi tutustumaan puutarha-alaan
ja bussiretki Rannalta Rajalle antoi
oivan tilaisuuden tutustua Kempeleen kyliin. Museolla myös laulettiin
Äkkinäisten ja Hanuripartion kanssa
yhteislauluja.
Mukana päivässä oli myös Zimmari,
jossa Kempeleen Pyrinnön uimajaosto järjesti uintitekniikan opastusta
ja vesijumppaa. Illalla varttuneemmat pääsivät tanssahtelemaan Nuorisoseuralla karaoketanssien tahtiin
ja nuorille tarjottiin Stigin ilmaiskonsertti Kirkonkylän koululla.
Kempeleen kunnan tilaisuudessa
järjestämään kyselyyn vastanneiden kesken arvonnan suoritti kunnan hyvinvointiryhmä perjantaina
4.9. Voittajille on ilmoitettu voitosta
henkilökohtaisesti.
Lasten ja nuorten talentit ihastuttivat tapahtuman päälavalla. Kuvassa Gymnastics
Dancing voimisteluesityksen talentit Siiri Kannelsuo ja Pinja Montell.
Hyvä kasvaa Kempeleestä
-työryhmä kiittää kaikkia
osallistuneita
yhteistyökumppaneita
onnistuneesta tapahtumasta!
Kuvassa tapahtumajärjestäjien ydintiimiä:
(vasemmalta) hallintojohtaja
Virva Maskonen, verkostorehtori Jukka Ojala,
liikuntasihteeri/hyvinvointikoordinaattori Katja
Vähäkuopus, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Anne Toppari sekä vs nuorisotoimen palveluyksikön
vastaava Janne Vanninen-Vaattovaara.
Pelastuslaitoksen esittelypisteessä riitti kiinnostuneita.
Stigin
ilmaiskonsertti
huipensi
tapahtumapäivän.
Tule mukaan avaamaan
ovi omaishoitajuuteen
tai etäomaishoivaan
Omaisestaan huolehtiville tietoa ja asioiden jakamista
yhdessä kokemuksien kautta.
Kokoonnumme Honkatuvalla, Kempeleessä.
Ajankohdat:
1. Ovet omaishoitajuuteen
ke 14.10. klo 14-17.30
• avataan ovia valmennukseen
• omaishoito osana elämää
2..Ovet yhteiskuntaan ja palveluihin
to 22.10. klo 14-17.30
• muuttunut elämäntilanne
•.omaishoidosta Kempeleessä kertoo
kotipalveluohjaaja
3. Omat oveni
to 29.10. klo 14-17.30
• .minun oma omaishoitotilanteeni
•.hoivatyön perusteista kertoo kotihoidon työntekijä
•.kotona toteutettavasta lääkehoidosta kertoo
Kempeleen apteekin proviisori
Aistiparkki
ikääntyneille
Aistiparkki on tarkoitettu ikääntyneille
henkilöille tuomaan vaihtelua
arkipäivään. Ryhmä kokoontuu
Honkatuvalla (Honkasentie 11)
seuraavasti syksyn 2015 aikana:
4. Ovet huomiseen
to 5.11. klo 14-17.30
• .auttamisen perusteista fysioterapeuttisin keinoin
kertoo kunnan fysioterapeutti
•.arjen ilot ja oma aika; hvyinvointiohjaaja Anne
Kalliokoski
Tiistai 29.9. klo 9-11
Tiistai 27.10. klo 9-11
Tiistai 17.11. klo 9-11
Tiistai 15.12. klo 9-11
Kurssi on maksuton.
Kysy lisää ja ilmoittaudu 30.9. mennessä Oulun
seudun omaishoitajat ja läheiset ry,
Heini p. 040 526 8105
Lisätietoja Helena Lehtosaari
p. 050 570 0980
KENESTÄ VUODEN SENIORI
KEMPELEESSÄ?
Kempeleen kunnan seniorineuvosto on päättänyt järjestää Kempeleessä vuoden
seniorin valinnan syksyllä 2015. Valinta julkistetaan lokakuun alussa kunnan ja
seurakunnan yhteisesti järjestämässä perinteisessä vanhustenviikon juhlassa.
Voit äänestää ketä tahansa yli 65-vuotiasta kempeleläistä. Äänestää voi oheisella
lipukkeella tai lähettämällä ehdotuksena sähköpostitse 30.9. mennessä osoitteella:
[email protected]
Vuoden seniori
Kempeleessä:
Kirjepostimerkki
____________________________
Vastaajan nimi ja
puhelinnumero:
____________________________
____________________________
Kempeleen kunta
Seniorineuvosto
PL 12
90441 Kempele
VIRKISTYSUIMALA
Lehmikentäntie 2, 90450
Kempele
Palvelupiste, p. 050 3169 406
Valvomo, p. 044 4972 261
AUKIOLOAJAT
Maanantai
12.00 – 21.00
Tiistai, keskiviikko, torstai
6.30 – 21.00
Perjantai
9.00 – 20.00
Lauantai ja sunnuntai
9.00 – 17.00
Palvelupiste suljetaan tuntia
aikaisemmin ja uintiaika
päättyy puoli tuntia ennen
hallin sulkemista.
POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT
Perjantaina 16.10. avoinna klo
9.00 – 18.00 (uintiaika päättyy
klo 17.30)
Lasten vesidisco
perjantaina 16.10. klo 18.00 – 21.00
(uintiaika päättyy klo 20.30)
• vesidisco uimataitoisille v. 2005
syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille
• vältä jonotus ja hanki lippusi ennakkoon, ennakkomyynti ma 5.10.
alkaen
• liput 3 euroa
• luvassa kilpailuja ja discomeininkiä, tule mukaan!
• Turvallisuussyistä suosittelemme,
että yhden vanhemman vastuulla
uimalassa olisi korkeintaan kolme
alle kouluikäistä lasta. Uinninvalvojilla on yleinen valvontavastuu
kaikista asiakkaista.
• Vanhempia pyydämme huomioimaan, että lapsi alle 8-vuotias
tai uimataito alle 25 m, pääsee
uimaan vain yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Muistattehan käydä läpi
uimahallin säännöt lastenne kanssa.
• Vauvauintiryhmät ovat tällä
hetkellä täynnä. Seuraavat uudet vauvauintiryhmät aloittavat
elokuussa. Vauvauintiin liittyvissä
asioissa voitte ottaa yhteyttä vauvauinninohjaajiin sähköpostitse
[email protected] Ilmoi-
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston
kursseille
ilmoittautuminen
lukuvuodelle 2015 – 2016
on alkanut
osoitteessa www.kempele.
fi/kansalaisopisto
Voit ilmoittautua myös
puhelimitse p. 050 463 6431
Huom! Emme ota
ilmoittautumisia vastaan
sähköpostilla, teksti- tai
vastaajaviestillä.
Seuraaville kursseille toivotaan
lisää opiskelijoita:
MUSIIKKI
110123 Bändi yläkoululaisille
110124 Bändikoulu
110125 Koululaisten kitararyhmä
KÄDEN TAIDOT
110305 Klassinen kuvataidepaja
koululaisille
110400 Sukat kärjestä neuloen
110401 Saumurin käyttö tutuksi
110403 Kokeileva korupaja
110412 Kahvipussit
uusiokäyttöön
110413 Tilkkutyönperusteet
viikonlopussa
110414 Nuori suunnittelija –
vaatteen valmistuskurssi
nuorille A
110447 Neulekoulu
110455 Tilkku tilkun viereen
110459 Nypläys
110461 Perinteiset kirjontapistot
110463 Kudontakurssi syksy
110469 Keramiikkaa aloittelijoille
110470 Posliininmaalauskurssi
110473 Koristeveisto,
kaappikello- ja puutyöpiiri
TANSSI
110501 Esteetön tanssi 3-5 –
tukset poissaoloista Zimmariin, p.
050 316 9406. Kolme peräkkäistä ilmoittamatonta poissaoloa =>
paikka annetaan varasijalla olevalle.
• Ajankohtaista tietoa Zimmarin
tapahtumista ja poikkeavista aukiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta
www.kempele.fi/zimmari
YLEISET VESIVOIMISTELUT
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min)
Maanantai
18.00 isoallas (ei musiikkia)
Tiistai
7.30 isoallas (ei musiikkia)
15.00 senioreille, monitoimiallas
(ei musiikkia)
17.30 monitoimiallas (ei musiikkia)
Keskiviikko
7.00 monitoimiallas
15.30 isoallas
18.30 isoallas
Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas
18.30 monitoimiallas
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni,
monitoimiallas
Sunnuntai
14.00 isoallas. 4.10. alkaen klo
10.00
MONITOIMIALTAAN
VIIKKO–OHJELMA
Allas suljettu muulta toiminnalta.
Monitoimiallas on tarkoitettu
ensisijaisesti erityisryhmille.
Koululaisten lomaviikoilla ei ole
varattuja vuoroja.
Maanantai
12.30 - 13.00 Iloa liikuntaa
vedestä -vesijumppa, kansalaisopisto (14.9. - 23.11.)
14.15 - 14.45 Kempeleen
veteraanit
15.00 - 15.30 TK Liminka (7.9. 14.12., 11.1. - 30.5.)
19.30 - 20.00 Rantalakeuden
reumayhdistys/tules
Tiistai
10.00 - 10.30 Erityisryhmän vesi-
LIIKUNTA
830103 Erityisvesivoimistelu
830105 Koko perheen
liikuntakerho
830132 Virkeyttä ja voimaa
ulkoliikunnasta, Sarkkiranta
830136 Virkeyttä ja voimaa
ulkoliikunnasta, Köykkyri
830303 Diesel Taekwondo
perus- ja jatkokurssi
830304 Taekwondo jatkokurssi
Myös muilla alkavilla kursseilla on
vielä vapaita paikkoja. Lisätietoja
kursseista löydät joka talouteen
jaetusta opinto-ohjelmastamme
tai netistä osoitteesta www.
kempele.fi/kansalaisopisto.
Tervetuloa
opiskelemaan
ja
kartuttamaan
taitojasi!
Keskiviikko
7.00 - 7.30 Yleinen vesivoimistelu
10.00 - 10.30 TK Rantsila (2.9. 18.12.)
12.00 - 12.30 TK Kempele (12.8.
- 14.10., 28.10. - 16.12.)
13.00 - 13.30 Zytyke 16.9. /
14.10. / 11.11.
14.30 - 15.00 TK Lumijoki (23.9.
- 25.11., 13.1. - 13.4.)
15.30 - 16.00 TK Tyrnävä
(26.8. - 9.12., 13.1. - 27.4.)
Torstai
10.00 - 10.30 TK Rantsila
(3.9. - 17.12., 14.1. - 21.4.)
14.00 - 14.30 Vesivoimistelu
senioreille
18.30 - 19.00 Yleinen vesivoimistelu
Perjantai
17.00 - 17.30 Vesitreeni
Lauantai
8.00 - 11.00 Vauvauinti
Asukastupa
vuotiaille
110502 Esteetön tanssi 6-9 –
vuotiaille
110503 Esteetön tanssi nuorille
ja nuorille aikuisille
KIELET
120301 Communicate! puheenglannin kurssi käytännön
viestintää varten
120306 English for you, too!
Book 5
120601 Venäjä 2
120602 Venäjä 3
120603 Venäjä 5
120801 Matkailu Italia 3
voimistelu, kansalaisopisto (15.9.
- 24.11.)
11.00 - 11.30 Maa- ja kotiseutunaiset (6.10. / 3.11 / 1.12.)
15.00 - 15.30 Vesivoimistelu
senioreille
17.30 - 18.00 Yleinen
vesivoimistelu
Kempeleen Asukastupa,
kaikkien kuntalaisten olohuone
Kempeleen asukastupa (Honkasentie 11, HonkaKipsan ja Monitoimitalon pihapiiri), on avoinna
ma, ti, ke ja pe klo 10:00 – 15:00 ja torstaisin klo
15:00 – 20:00.
Aukioloaikoina tuvalta saa pikkurahalla kahvia
ja pullaa talon tapaan. Kannatuksen – sekä
jännityksenkin - vuoksi on mahdollista osallistua
myös arpajaisiin! Lisäksi myytävänä on itsetehtyjä
- lahjaksi, tuliaiseksi ja kotiin sopivia - tuotteita.
Maksuvälineeksi käy käteinen raha. Tuotot
käytetään asukastuvan toiminnan tukemiseksi.
Kahvikupposen ääressä tuvalla voi lueskella
lehtiä tai kirjoja. Tietokoneelta voi hakea ja
katsella tietoja, hoitaa asioita ja pienimuotoinen
tulostaminen on mahdollista. Tarvittaessa saa
opastusta. Tuvalla on käytettävissä ompelukone,
televisio.
Asukastuvalla kokoontuvista harrasteryhmistä,
tilaisuuksista ja tapahtumista
ilmoitellaan viikoittain Rantalakeuden
seuratoimintapalstalla. Ajantasaisin tieto
tuvan tapahtumista on tuvalla ja netissä:
kempeleenasukastupa.net.
Tiistaisin klo 10 käsityöpiiri.
Perjantaisin klo 10 teematouhut sekä
perjantaipullat. Teematouhuiluun kaivattaisiin
ompelu-, virkkaus- ja neulontataitoisia
talkoolaisia.
Syyskauden ohjelmaa:
Syyskuu
- la 19.9. klo 10-14 Sadonkorjuumarkkinat
(Varaa oma myyntipaikkasi tuvalta.)
Lokakuu
- ti 6.10. klo 10 Diakoniatyön Aamukahvila
- ke 14.10. klo 18 Asukastupayhdistyksen
syyskokous
Marraskuu
- ti 3.11. klo 10 Diakoniatyön Aamukahvila
- la 21.11. klo 10-14 Kirpputori & joulumyyjäiset
Joulukuu
- ti 1.12. klo 10 Diakoniatyön Aamukahvila
- to 10.12. klo 17-19 Jouluiset kahvikekkerit
Tervetuloa yhdessä suunnittelemaan,
jatkojalostamaan ja toteuttamaan tilaisuuksia ja
tapahtumia sekä piipahtamaan tuvalle - vaikka
vain noutamaan kuukausiohjelma!
Tervetuloa yhdistyksen jäsenet
kannatuskäynneille mukaviin kirppari- ja
markkinatapahtumiimme!
www.kempeleenasukastupa.net
www.facebook.com/kempeleenasukastupa
[email protected]
puh. 044 273 5545
Tule mukaan
sadonkorjuumarkkinoille!
KUNNANTALON KOKOUSTILAT
Kempeleessä toimivat järjestöt ja yhteisöt
voivat käyttää veloituksetta kunnantalon
kokoushuoneita.
Tilavarauksen voi tehdä kunnantalon
neuvonnasta, os. Asemantie 1, p. 044 497
2300 tai [email protected]
Neuvonta on avoinna arkisin klo 9 – 15.
Kirjasto
KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin
kolmannessa kerroksessa
osoitteessa:
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: [email protected]
Kirjaston kotisivu http://www.
kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat
salanumeron avulla www.
outikirjastot.fi.
Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 11-20
La
10-15
TIETOTORI LÄHIKIRJASTOKOULUKIRJASTO
Vihiluodontie 586,
90440 Kempele
p. 044 497 2308
Sähköposti: [email protected]
Satutuokiot ovat pääkirjastolla
torstaisin klo 10. Kesto noin
20 min. Satutuokiot sopivat
parhaiten 3-6 -vuotiaille.
Satutuokioilla on käytössä
satupassi. Kymmenen leimaa
keränneet palkitaan. Tervetuloa!
Taikuri Kari esiintyy lapsille
pääkirjastolla lauantaina 10.10.
klo 12. Räätälöity taikuriesitys saa
yleisön nauramaan, taputtamaan
ja nauttimaan olostaan, tehden
näin esityksestä ikimuistoisen.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Kirjallisuuspiiri alkoi 8.9.
ja seuraavat kerrat ovat
tiistaisin 6.10., 10.11. ja 15.12.
Kokoontumiset alkavat joka
kerta klo 18.00 ja vetäjänä toimii
Sari Holappa. Piirissä luettavia
kirjoja voi tiedustella Kempeleen
pääkirjastosta. Varaamme niitä
piiriläisille maksutta myös muista
kirjastoista. Kahvi/tee -tarjoilu.
Tervetuloa mukaan!
Jatkuva poistoaineiston myynti
Kempeleen pääkirjastossa
myydään jatkuvasti poistokirjoja
hintaan 0,50 euroa/kpl tai 3 kpl
1 eurolla.
ePress : lue paikallis- ja
maakuntalehtiä kirjastossa
Digitaalisia, ajankohtaisia
näköisversioita voi lukea kirjaston
asiakaskoneilla. Valittavana mm.
Pyhäjokiseutu, Kuhmolainen,
Lappilainen, Raahelainen, YläKainuu, Turun Sanomat ja yli 100
muuta lehteä. Varaa asiakaskone
tiskistä kirjastokortilla tai
henkilöllisyystodistuksella ja luku
voi alkaa!
Musiikkiosasto tiedottaa:
klassista ja jazzia
kuunneltavissa Naxos-palvelun
kautta
Kuunneltavissa
n. 1,3
miljoonaa
klassista ja n.
88 000 jazzkappaletta.
Voit kirjautua
palveluihin
Kempeleen
kirjaston 244A-alkuisella kortilla
esim. kirjaston musiikkiosaston
sivulla http://www.kempele.
fi/fi/asukkaalle/kirjasto/
musiikkiosasto . Kaksi kuuntelijaa
voi olla kirjautuneena molempiin
palveluihin yhtä aikaa (max. 2 h
/ hlö). Muistathan kirjautua ulos,
kun lopetat kuuntelun!
siirto kestää yhtä kauan kuin
siirrettävän materiaalin kesto.
Vaihtohylly
Pääkirjaston hissiaulassa on
kirjojen ja lehtien vaihtohylly.
Voit tuoda omia hyväkuntoisia
kirjojasi ja lehtiäsi muiden iloksi
ja ottaa aineistoa ilmaiseksi.
Vaihtohyllystä voi aina ottaa
materiaalia vaikkei toisi
koskaan mitään tilalle. Huom!
Ei kirjastojen poistokirjoja,
kirjasarjoja tai tietosanakirjoja.
Kempeleen kirjasto ja kunnan
kaikki alakoulut ovat mukana
valtakunnallisessa Lukuintoohjelmassa, jolla tuetaan ja
edistetään lasten ja nuorten
lukemisen ja kirjoittamisen
taitoja. Lisää tietoa Lukuinnosta
löydät www.lukuinto.fi
Ilmoitathan muuttuneet
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA KIRJASTOON!
Myytäviä oheistuotteita
pääkirjastossa
Mustia reilun kaupan Outikirjastot –kangaskasseja
on saatavissa 5 euroa
kappalehintaan.
Lisäksi on myytävänä teosta
Lakeuden äärellä, kaupungin
naapurina: Kempeleen
kulttuuriympäristöohjelma (toim.
Timo Paakki), hinta 15 euroa.
Pääkirjasto välittää myös
Kempele-Seura ry:n julkaisemaa
Kempeleen Kurpponen 2013
-kotiseutulehteä, jonka teemana
on musiikki. Tätä 5 euron
hintaista julkaisua voi ostaa vain
käteisellä ja tasarahalla, muita
edellä mainittuja myös kortilla.
Näyttelyt:
Digitointilaite
Pääkirjastolla on mahdollisuus
maksuttomaan digitointilaitteen
käyttöön. Asiakas voi siirtää
VHS-kasetilla (tai VHS-C) olevat
tallennuksensa DVD-levylle
(oma levy mukaan). Laite on
omatoimisesti käytettävissä
kirjaston aukioloaikana.
Opastamme tarvittaessa.
Laitteen voi varata numerosta
050 - 3169409 tai paikanpäällä.
Huomioi aikaa varatessa, että
Marraskuu: SUOHPANTERROR
- Propaganda posters from
Sápmi.
Suohpanterror (suom. Suopunkiterrori) on
saamelaisista taiteilijoista koostuva ryhmä,
jonka jäsenet haluavat pysyä anonyymeinä.
Suohpanterror on tunnettu kantaaottavista
ja provosoivista propagandajulisteistaan,
jotka hyödyntävät pop-taiteen ja länsimaisen
populaarikulttuurin kuvastoa.
Kulttuuritoimi
Näyttelyt
"4ART maalauksia" – kohtaamisia
ajassa ja tilassa.
Leena Leinosen, Pirjo Piiroisen, Kristian Järven ja Ari Palosaaren yhteisnäyttely esillä kunnanvirastolla
5.-30.10.2015.
Tulevat
tapahtumat
Konsertti
Kirsi Lehtosaari – Vuoksi
yhtyeensä kanssa konsertoi
perjantaina 9.10. klo 19
Kempeleen nuorisoseurantalolla.
Vuoksi on Kempeleestä lähtöisin
olevan Kirsi Lehtosaaren luotsaama
kuusihenkinen yhtye, joka on syntynyt Kirsi Helena yhtyeen jalanjäljille.
Musiikillinen sielu rakentuu henkilökohtaisten tarinoiden ympärille,
jotka sisältävät niin valoa kuin pimeää. Vuoksin kappaleet kertovat elämänmakuisia tarinoita, joissa toivo
on aina läsnä. Vuoksi on keikkaillut
vuodesta 2013 pääasiassa Oulun
alueella ja ihastuttanut kuulijoita
keikkojen intensiivisellä tunnelmalla. Kempeleen Nuorisoseuran
konserttissa tullaan kuulemaan jo
olemassa olevan ohjelmiston lisäksi
tänä syksynä valmistunutta uutta
materiaalia. Vuoksi on julkaissut
juuri kolmen kappaleen studioliven, joka on nauhoitettu Kempeleessä Wolfbeat -studiolla.
Liput 10e /sis. kahvit
Teatteriesitys
Paikka: Kempeleen
lukion auditorio
Aika: ma 26.10.2015 klo 18.
Max ja Moritz kepposten kimpussa on Kajaanin kaupunginteatterin
henkiin herättämä, Wilhelm Buschin
kirjoittama tarina, joka kertoo kahdesta kurittomasta pojasta. Wilhelm
Buschin legendaarinen lasten kuvakirja (v. 1865) taipuu Kajaanin Kaupunginteatterin ja ohjaaja Minna
Vainikaisen otteessa ratkiriemukkaaksi alakouluikäisille suunnatuksi
esitykseksi, jossa tarinan sisältämät
kahden poikaveijarin kyläläisille tekemät seitsemän kepposta näyttämöllistyvät muun muassa sirkus-
teatterin keinoin! Hulvaton esitys
sisältää vekkulia riimittelyä, vauhtia
ja toimintaa sekä hyväntahtoista
huumoria. Näyttämöllä Teija Töyry,
Antti Hovilainen ja Mika Silvennoinen. Kesto 24 min. Tervetuloa koko
perheen teatteri-iltaan!
Liput 5 euroa / koko perhe 20 euroa.
Teatterimatkoja
Aika: lauantai
03.10.2015 klo 13.00
Näytelmä TAIVASLAULU pohjautuu
Pauliina Rauhalan romaaniin. Se on
koskettava tarina lestadiolaiselle kivijalalle perustetun nuoren perheen
kasvamisesta vanhemmuuteen. Ilmoittautuminen Paavo Juvanille p.
040 - 7405 622 . Matkan järjestäjä
on Kempeleen Eläkeliitto, yhteistyössä Kempeleen kulttuuritoimi.
Aika: lauantai
24.10.2015 klo 13.00
Anton Tsehovin arvoitukselliseen
novelliin pohjautuva MUSTA MUNKKI tarkastelee työn ja perheen yhdistämisen haasteita. Kaikkea voi
saada ja kaikkea voi menettää. Mitä
musta munkki haluaa sanoa? Mitä
on onni, jota kaikki tavoittelevat?
Ilmoittautuminen Paavo Juvanille
p. 040 - 7405 622.
Matkan hinta kaikkiin esityksiin n.
35 euroa/hlö (sis. kuljetuksen, väliaikakahvit ja pääsylipun). Tarkka
hinta tarkentuu osallistujamäärän
mukaan lähempänä . Matkan järjestäjä on Kempeleen Eläkeliitto,
yhteistyössä Kempeleen kulttuuritoimi.
Aika: pe 06. - la 07.11.2015
Teatterimatka TAMPEREELLE 06. 07.11.2015. Lähtö pe 06.11. klo.
7.00. Matkalla aamukahvi ja ruokailu. Klo. 19.00 Tampereen teatterissa musikaali PIUKAT PAIKAT.
Yövymme hotellissa. La 07.11. klo
13.00 Tampereen Työväenteatterissa suurmusikaali DESIRÈE, jonka
jälkeen paluu kotiin.
Matkan kokonaishinta n. 200 euroa/hlö, matkan hinta tarkentuu lähempänä. Ilmoittautuminen matkalle Paavo Juvani p. 040 - 7405
622. Matkan järjestäjä on Kempeleen Eläkeliitto, yhteistyössä Kempeleen kulttuuritoimi.
Vanhat
valokuvat
talteen
Kempeleen kunta on
kiinnostunut
tallettamaan
sähköisesti vanhaa
Kempelettä esittäviä
valokuvia. Kuvat voi
toimittaa museonhoitajalle p. 044 4972301
tai Anne Topparille
p. 050 4636457.
Skannaamme/
kopioimme kuvat
talteen ja järjestämme
niistä myöhemmin
näyttelyn.
Nuorisotoimi
Ajankohtaista tietoa
saat toiminnastamme osoitteista
www.kempele.fi/fi/asukkaalle/nuoriso.
html ja www.seutunappi.fi.
Tutustu myös Nuorten elämä –sivustoon
osoitteessa www.nuortenelama.fi.
Kempeleen nuorisotoimi sosiaalisessa
mediassa:
Facebookissa:
Tietotorin Lasten Ja Nuortentalo
Honkasen Lasten Ja Nuortentalo
Etsivä Laura Kempele
Etsivä Sari Kempele
Kempeleen Erityisnuorisotyö Jari
Instagramissa: nuorisotoimi_kempele
Twitterissä: Nuorisotoimi Kempele
Tervetuloa seuraamaan meitä!
Nuorisotoimen yhteystiedot:
-Vs. Nuorisotyön palveluyksikön
vastuuhenkilö (toimisto lukion aulan
puolella) Janne Vanninen-Vaattovaara
050-3078 981
-Vs. Nuoriso-ohjaaja Johannes Honkanen
044-4972 288 (toimisto lukion aulan
puolella)
-Nuoriso-ohjaaja Pirjo Ranta 050-3078
678 (Monari)
Erityisnuorisotyöntekijä Jussi Mäkäräinen
050-3078 780
Etsivä nuorisotyö
Kirkkotie 13 B:
-Etsivä nuorisotyöntekijä Laura Sinkkonen
050 3163 740
-Etsivä nuorisotyöntekijä Sari Okkonen 050
3163 741
Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]
Erityisnuorisotyöntekijä
Jussi Mäkäräinen on aloittanut
työnsä nuorisotoimessa vuoden
tauon jälkeen. Jussin tavoitat
puhelimitse 050 3078 780.
Jussin toimipiste on Kirkonkylän
yhtenäiskoulun lukion ala-aulan
vieressä.
Nuorisotoimen lasten- ja
nuortentaloilla, retkillä, leireillä ja
tapahtumissa energiajuomat ovat
kiellettyjä sekä kaikki toiminnot
ovat päihteettömiä.
Näpistelijä jää Kempeleen
Näppihaukan kynsiin
Näppihaukka-toiminta on
puuttumista alle 15-vuotiaiden
tekemiin omaisuusrikoksiin.
Toimintaa tehdään yhteistyössä
sosiaalitoimen, kauppiaiden ja
poliisin kanssa.
Ota yhteyttä: Jussi Mäkäräinen p.
050-3078 780.
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Hei sinä 15-28 -vuotias
nuori! Oletko jäänyt ilman
opiskelupaikkaa? Mietityttääkö
työpaikan saantiin liittyvät asiat?
Pohditko jatkopolkua tai alan
vaihtoa? Onko sinulla jotain muuta,
missä tarvitsisit jeesiä? Jutellaan
yhdessä ja mietitään juuri sinulle
sopivia vaihtoehtoja!
Ota yhteyttä etsiviin
nuorisotyöntekijöihin:
Laura Sinkkonen
p. 050-3163 740
[email protected]
Sari Okkonen
p. 050-3163 740
[email protected]
FB: Etsivä Laura Kempele
FB: Etsivä Sari Kempele
Lue lisätietoa netistä: www.
kempele.fi -> Vapaa-aika ja liikunta
-> Nuorisopalvelut -> Etsivä
nuorisotyö.
Alkavat koulutukset löydät
osoitteesta opintopolku.fi.
PS. Myös esimerkiksi vanhemmat
tai kaverit voivat ilmoittaa etsiville
nuorisotyöntekijöille nuoresta,
jonka uskovat tarvitsevan apua
yllämainituissa asioissa.
LASTEN- JA NUORTENTALOJEN
SYKSYN TOIMINTA 2015
Talojen ohjelma löytyy netistä www.
kempele.fi/fi/asukkaalle/nuoriso.html
HUOM. Linnakangastalon lasten- ja
nuortentilat on saatu käyttöön 2.9.
alkaen keskiviikkoisin klo 16.00-20.00.
Tervetuloa tutustumaan!
Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista
kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla,
internetissä ja Facebookissa.
Lasten ja nuorten vanhemmat ovat
aina tervetulleita tutustumaan talojen
toimintaan aukioloaikoina – kaffit
tarjotaan!
- perjantaisin vain Yökahvilatoimintaa
vuorotellen Yöpappilan ja Monarin/
Tietotorin kanssa; seuraavat pe 25.9.
Yökahvila Tietotorilla klo 17-23 ja pe
9.10. Yökahvila Monarilla klo 17-23
- syyskuussa taloilla esillä
liikenneturvallisuusasiaa ja lokakuussa
käsitellään terveys-teemaa
- katso talo-ohjelmat netistä talojen
sivuilta
Honkasen lasten- ja nuortentalo
(monari)
Honkasentie 11, 90450 Kempele, p. 0444972 286
FB:ssä nimellä Honkasen Lasten Ja
Nuortentalo.
Vastuuhenkilö Pirjo Ranta p. 050 3078
678
SYYSLOMAN OHJELMAA
Linnakangastalon lasten- nuortentilat
Linnakaarto 20, 90450 Kempele
Vastuuhenkilöt Pirjo Ranta ja Johannes
Honkanen
Tietotorin lasten- ja nuortentalo
(Tietotori)
Kirkonkylän koulukeskus, Vihiluodontie
586, 90440 Kempele, p. 044-4972 287
FB:ssa nimellä Tietotorin Lasten Ja
Nuortentalo.
Vastuuhenkilö Johannes Honkanen p.
044 4972 288
Lasten – ja nuortentalot ovat avoinna
Maanantaisin
.klo 13.00– 15.30 Monari, lapset 3.-6. lk
klo 17.00- 20.00 Monari nuoret
(alle 18 v)
Keskiviikkoisin
klo 13.00–15.00 Monari, lapset 3.-6. lk
klo 16.00-17.45 Linnakangas, lapset
3.-6 lk
klo 18.00-20.00 Linnakangas, nuoret
Torstaisin
klo 14.00-16.00 Tietotori, lapset 3.-6. lk
klo 17.00-20.00 Tietotori, nuoret
Perjantaisin
klo 17.00-23.00 Yökahvila Monari tai
Tietotori, nuoret
Taloinfo:
- monarin lasten vuorot (ma ja ke) alkaa
jo klo 13!!!
- keskiviikkoilta on siirtynyt
Linnakankaalle
toimintaa
Kerhotoiminta:
Syksyn kerhotoiminta on pyörähtämässä
käyntiin. Ketolanperän koululla toimivat
sählykerhot maanantaina ja perjantaina.
Heppakerho jatkaa toimintaansa Vaaralan tallilla lauantaisin 5.9.15 alkaen. Uusimpina kerhoina aloittavat Honkasen ja
Santamäen monitoimikerhot toimintansa
viikolla 37. Lisätietoa kerhoista saat yhdistyksen kotisivuilta, minne päivitetään
uusimmat kerhotiedot.
4H-työpalvelu
4H-yhdistys välittää nuoria erilaisiin työpalvelutehtäviin. Palveluna tarjoamme
mm. kotitalouksien siivousta, pihatöihin,
ikkunanpesua ja lemmikkieläimen hoitoa.
Työpalvelun tuntiveloitus on 12,00 eur +
ALV / hlö. Työtilaukset 4H-yhdistyksestä.
4H-yrittäjät tarjoavat monipuolisia palveluja, katso tarkemmin www.kempele.4h.
fi/4h-yritykset/
Kempeleen kotitalouksien vaarallisten
jätteiden ja SER-jätteen vastaanottopiste on osoitteessa Zatelliitintie 17 c 1.
Asema on avoinna KE klo 16.00–19.00.
(Pyhäpäivinä suljettu). Jätteen tuonti
vastaanottopisteeseen aukioloaikojen
ulkopuolella on ehdottomasti kielletty!
Lisäohjeita lajittelusta saat Oulun Jätehuollon kotisivuilta.
Kempeleen 4H-yhdistys ry.
p. 040 513 0137,
e-mail: kempele(at)4h.fi
käyntiosoite:
Kempeleen lukion luokka 113.
Postiosoite: Vihiluodontie 580, 90440
Kempele.
Yhdistyksen kotisivut:
www.kempele.4h.fi
Mukavaa
syyslomaa!
ma-pe 19.-23.10.2015
KS. tarkat tiedot netistä www.kempele.fi/
vapaa-aika/nuorisopalvelut/tapahtumat
Talotoimintaa syyslomalla:
- MA 19.10. klo 14.00-20.00 Monarilla;
ohjelmaa nuorille
- KE 21.10. klo 14.00-20.00 Monarilla;
ohjelmaa nuorille
- TO-PE 22.-23.10. Leffayö Tietotorilla,
lisätiedot Johannekselta p. 044 4972 288
Ilmoittautumiset 16.10 mennessä
Retket syyslomalla2015:
- Tiistaina 20.10. Rokua-vaellus, hinta
20 .euroa, sis. matkat, kodalla makkaraa
ja nokipannukahvia. Lähde kokemaan
kaverisi kanssa Rokuan vaihtelevat
maastot patikkaretkelle Kirvesjärven
kodalle Patikkamatkan pituus n. 6 km.
Mukaan reipasta mieltä, oma vesipullo ja
kahvimuki. Lisätiedot Jussi p. 050 3078
780
- Keskiviikkona 21.10. PaintBall –
pelipäivä klo 12-17, (hinta tarkentuu
myöhemmin) lisätiedot Janne VanninenVaattovaara p. 050 3078 981
- Torstaina 22.10. Perheretki Ikeaan.
Hinta 15 euroa, sisältäen matkan.
Ostosretki Haaparantaan päivän retkenä.
Ruokailut/eväät pitää hankkia itse.
lisätiedot Pirjo p. 050 3078 678
Ilmoittautumiset retkille netissä:
www.kempele.fi/vapaa-aika/
nuorisopalvelut/tapahtumat
Ilmoitautumisen jälkeen saat retkikirjeen
josta retken lähtö ym tiedot ilmoitetaan.
Retket ovat yhteisiä Limingan,
Lumijoen ja Tyrnävän kuntien kanssa,
ilmoittautumiset omaan kuntaan.
Kempeleen seurakunta
Kirkkokuoro to klo 19 srk-kodilla
(Tiilitie 1)
Varhaisnuorten kuoro to klo 16
Pappilassa (Pappilantie 5)
Eläkeläisten lauluryhmä Kanervat
joka toinen to klo 11 Kokkokankaan
srk-keskuksessa (Kissaojantie 12).
Askeleet joka toinen pe klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa (Kissaojantie 12).
Ylistysryhmä Versot joka toinen su
klo 17 srk-kodilla (Tiilitie 1)
Lisätietoja nettisivuilta sekä kuoronjohtajilta: Taru Pisto p. 040
7790316 (kirkkokuoro, Versot)
Marjo Irjala p. 040 7790 337 (varhaisnuorten kuoro, Askeleet) Anni
Näyhä p. 050 5673 297 (Kanervat)
Uusi Ääni –kuoron levynjulkistamiskonsertti ke 16.9. klo 18 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa. Balsamia
sielun ja mielen virkistykseksi ja ravinnoksi! Johtaa Taru Pisto, soolot Outi Äärelä, säestykset Raimo
Paaso. Ohjelma 5 euroa. CD-levy
15 euroa
Christian Ahlskogin urkukonsertit la 26.9. ja 17.10. klo 18 Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa.
Seurakunnan kotisivut: www.kempeleenseurakunta.fi
Tykkää Facebookissa:
Kempeleen seurakunta
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ti ja
pe klo 9-15, ke klo 9-14, to klo 9-17.
Leirikeskus Luurinmutkan
avoimet ovet la 19.9. klo 10-15,
Kurtinlammentie 9, Utajärvi.
Tarjolla keittolounas/makkaratarjoilu ja kahvit. Kävijöiden kesken
arvomme viikonloppumajoituksen
aamupalalla max. 15 hengen ryhmälle. Tervetuloa tutustumaan!
JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Lämpimästi tervetuloa sunnuntaisin
messuun Pyhän Kolminaisuuden
kirkkoon klo 10.
Voit myös kuunnella jumalanpalvelukset suorana netistä: www.kempeleenseurakunta.fi
NUORET
Nuorten illat to klo 19 Vanhassa
pappilassa
Rippikouluinfo vuoden 2016 rippikoululaisille ke 7.10. klo 18 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Yöpappila pe 18.9. ja 2.10. klo 20
Vanhassa pappilassa.
Raamis ke 30.9. klo 18 Vanhassa
pappilassa.
Messu su 27.9. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Messun
ja kirkkokahvien jälkeen lähetystilaisuus kirkkosalissa: Karjasillan
seurakunnan lähetyssihteeri Paula
Rosbacka kertoo nuorten lähetysmatkasta Namibiaan.
Mikkelinpäivän perhemessu su
4.10. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Kristus, kirkkauden toivo - seurakuntatapahtuma 9.-11.10. Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa. Vieraana Marko Huhtala, Hengen uudistus ry:n toiminnanjohtaja ja Sakari
Heikkilä, muusikko. ks. lisää www.
kempeleenseurakunta.fi/rukousillat
DIAKONIA
LAPSET, VARHAISNUORET
JA PERHEET
Perhekerhot: Pyhän Kolminaisuuden kirkko: to klo 9.30 – 11. Vanha
Pappila ti klo 9.30 – 11. Keskustan
srk-talo: ti klo 9.30 – 11. Kokkokankaan seurakuntakeskus: ti klo
9.30 – 11 ke klo 9.30 – 11 ja pe
klo 9.30 - 11 (perhepäivähoitajien
ja hoitolasten ryhmä).
Iltaperhekerho to 24.9. klo 17.3019 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Koko perheen yhteinen leikki-ilta.
Iltaperhekerhoon voidaan ottaa 25
perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen
Tarvitsetko tilapäistä hoitoa lapsellesi? Lapsiparkki avoinna Kokkokankaan srk-keskuksella maanantaisin klo 9-11.30 (21.9, 28.9, 5.10,
26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11,
30.11, 7.12. ja 14.12)
Lapsiparkkiin otetaan max. 12 lasta
kerrallaan (riippuen lasten iästä).
Hinta 5 euroa/ kerta, maksetaan
paikan päällä. Omat eväät mukaan.
Kysy lisätietoja ja varaa paikka lapsellesi: tai Enni Ravander p. 0400279881 ja Satu Alaluusua p. 0447790037.
Varhaisnuorten kerhot:
Kokkokankaan
seurakuntakeskus (Kissaojantie
12) Ma klo 16-17.30 Kokkikerho, Ti klo 17-19 Kokkikerho 4-7lk
kokkausta ja englanninkieltä, Ti klo
17.30-19 Näytelmäkerho, To klo
17-18 Askartelukerho 1-4lk, Pe klo
17-18.30 Kokkikerhow
Vanha Pappila (Pappilantie 5) Ke
klo 16.30-18 Kokkikerho, Ke klo
17-18 Musiikkikerho, To klo 1617 Varhaisnuorten kuoro ohjaajana kanttori Marjo Irjala, To klo 1718.30 Kokkikerho
Keskustan seurakuntakoti (Tiilitie
1) Ti klo 17-18.30 Tyttöjen askartelukerho 1-4lk, Ke klo 17-18 Pienoismallikerho.
Lukion liikuntasali (Vihiluodontie
580) Ma klo 17-18 Liikuntakerho
4-6lk
Huom! Kokki- ja pienoismallikerhoihin on ilmoittautuminen: www.
kempeleenseurakunta.fi/41-varhaisnuorten-kerhot. (10 euroa/
kausi. Käteismaksu ensimmäisellä kerhokerralla)
Varhaisnuorten syysleiri 20.22.10. (ti-to) leirikeskus Luurinmutkassa, Utajärvellä.
Hinta 51 euroa sis. ohjelma, majoitus, ruokailut ja kyydit. Luvassa monenlaista tekemistä ja tutustumista toisiin lapsiin. Ilmoittautuminen
netissä 21.9.-9.10. www.kempeleenseurakunta.fi/42-varhaisnuorten-tapahtumat-leirit-ja-retket. Leiri
järjestetään yhteistyössä Limingan
seurakunnan kanssa.
Kerhonohjaajien, vanhojen isosten ja nuorisotyön vapaaehtoisten leiri Luurinmutkassa 9.-11.10.
Lisätietoja Matias "Matti" Jurmulta
ja Antti Ristkarilta. Ilmoittautumiset
Matille tai Antille 18.9. mennessä.
AIKUISET
Miesten raamattu- ja keskustelupiiri joka toinen maanantai klo
18.30-20 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Syksyn 2015 kokoontumiset: 21.9, 5.10, 19.10,
2.11, 16.11, 30.11. ja 14.12.
Ikämiesten raamattu- ja keskustelupiiri joka toinen keskiviikko
klo 18.30-20 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. Syksyn 2015
kokoontumiset: 23.9, 7.10, 21.10,
4.11, 18.11. ja 2.12.
Työikäisten naisten raamattu- ja
keskustelupiiri joka toinen keskiviikko klo 19 Kokkokankaan srkkeskuksessa. Syksyn 2015 kokoontumiset: 16.9, 30.9, 14.10, 28.10,
11.11, 25.11. ja 9.12.
Varttuneemman väen naisten
raamattu- ja keskustelupiiri joka
toinen torstain klo 18-20 Keskustan srk-talon hiljentymishuoneessa, käynti pääovesta. Syksyn 2015
kokoontumiset: 24.9, 8.10, 22.10,
5.11, 19.11. ja 3.12. Huom! uusi
paikka ja kellonaika.
Hanna-rukousryhmä ti 29.9. ja
13.10. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
MUSIIKKI
Kuorot ovat alkaneet, tervetuloa
mukaan uudet ja vanhat!
Eläkeläisten piirit: Seurakuntapiiri
to klo 12 Kirkonkylän srk-kodissa ja
Päiväpiiri to klo 12 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Oma Hetki –omaishoitajien ryhmä ti 29.9. klo 12 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Omaisryhmä mielenterveyskuntoutujien läheisille kokoontuu
Kokkokankaan srk-keskuksessa
20.10, 17.11. ja 15.12. klo 17.30.
Yhteistyössä Hyvän mielen talon
kanssa. Lisätiedot Soile Pakkanen
p. 040 7790 367.
Aamukahvila ma klo 10-12 Kirkonkylän srk-kodissa.
Aamukahvila Asukastuvalla ti
6.10. klo 10-12, Honkasentie 11.
Vanhustenviikon juhla ”Tulevaisuutta rakentamaan” ke 7.10. alkaen klo 11 kahvituksella Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Kuljetusta tarvitsevat: Linja-auto 1:
Sarkkirannan Siwa klo 10, Caritas
Kempele Suolatie 4,
Hovintien Palvelukeskus klo 10.10,
Palvelutalo Hovila klo 10.15. Linjaauto 2: Kirkonkylän seurakuntakoti klo10.15, Palolaitoksen pysäkki,
Honkasen monitoimitalo klo 10.20.
Muuta kuljetusta tarvitsevat, ottakaa yhteys 30.9. p. 040 7790 365/
Leena Hintsala.
Vanhustenviikon konsertti la
10.10. klo 14 alkaen kahvituksella
Kirkonkylän ala-asteella, Vihiluodontie 578.
Ystäväpalveluilta ti 13.10. klo 18
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
LÄHETYS
Nuttukerho ma klo 18 Kirkonkylän
srk-kodissa.
Kirpputori Ilonpisaran aukioloajat:
ti, to pe klo 14-17, Tiilitie 1.
Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200
Fax: 08 554 8298
[email protected]
Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11,
Puh: 050 463 6340
Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 050 463 6330
Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 316 9535
Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13,
Puh. 050 316 9536
Puukoulun päiväkoti
Pekurintie 9, Puh. 050 4636 369
Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373
Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20,
Puh: 050 4636 666
Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5,
Puh: 044 4972 244
Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 Puh. 044 497 2243
Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100, Fax: 08 554 8189
Sosiaali- ja
mielenterveystoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: 08 5587 2200
Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 050 316 9411
Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 316 9488, Fax: 08 512 537
Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Vihiluodontie 585
Puh: 050 316 9598
Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu
Vihiluodontie 578
Puh. 050 316 9430,
Fax: 08 554 8671
Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483
Ylikylän yhtenäiskoulu
Nerolantie 4
Puh: 050 316 9555,
Fax: 08 554 8602
Linnakangastalon koulu
Linnakaarto 20
Puh: 050 316 9488,
Fax: 08 554 8404
Lukio
Vihiluodontie 580
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520
8088
Tietotorin lastenja nuortentalo
Vihiluodontie 586,
Puh: 044 497 2287
Honkasen lastenja nuortentalo
Honkasentie 11,
Puh: 044 497 2286
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409,
Fax: 08 520 4216
Tietotori
Vihiluodontie 586,
Puh. 044 497 2308
Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2,
Puh: 050 316 9406
Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1,
Puh. 050 463 6390
www.kempele.fi • m.kempele.fi