Riksdagsval

Riksdagsval
2015
Förhandsröstning 8–14.4.2015
Valdag söndagen den 19 april 2015
En lättläst broschyr
Riksdagsval
Riksdagens uppgifter
Vi har riksdagsval vart fjärde år.
är det folket som har makten i Finland.
Enligt Finlands grundlag
Då väljer vi 200 personer
som ska sitta i riksdagen.
De som sitter i riksdagen
kallas för riksdagsledamöter.
Det är riksdagsledamöterna som beslutar
om våra gemensamma ärenden.
Vi väljer riksdagsledamöter
så att de kan fatta beslut för oss.
Riksdagens viktigaste uppgift
är att besluta om nya lagar.
Det är lagarna som styr samhället.
En annan viktig uppgift för riksdagen
är att bestämma om statens budget.
I budgeten står varifrån statens inkomster kommer
Riksdagsvalet 2015 ordnas
söndagen den 19 april 2015.
och hur staten använder sina pengar.
Riksdagen övervakar också
statens sätt att sköta ekonomin.
Riksdagen väljer statsministern
som leder landets regering.
Riksdagen övervakar också
regeringens arbete.
Riksdagen beslutar också
vilken åsikt Finland har
i många EU-ärenden.
2
3
Vem får rösta?
Vem kan du rösta på?
Alla finska medborgare som har fyllt 18 år
Du kan rösta på en person
får rösta i riksdagsvalet.
i din valkrets.
Om du har rätt att rösta i riksdagsvalet
Varje valkrets har sina egna kandidater.
Meddelandekortet skickas i mars.
från din egen valkrets.
På kortet står ditt namn, valdagen
står på meddelandekortet
senast på valdagen den 19 april 2015
som har ställt upp som kandidat i riksdagsvalet
Finland är indelat i 13 valkretsar.
Du kan bara rösta på en kandidat
får du ett meddelandekort på posten.
Vilken valkrets du hör till
och i vilken vallokal du kan rösta på valdagen.
som du får på posten.
och där finns en lista på ställen nära ditt hem
Du får information om kandidaterna
På kortet finns också
Du hittar också information på internet,
Där står när du kan förhandsrösta
där du kan förhandsrösta.
till exempel via tidningar och teve.
annan viktig information om valet.
till exempel på www.vaalit.fi/sv.
Alla kandidater har ett eget kandidatnummer.
Kandidatnumren i din valkrets
35
800
1002 600
hittar du till exempel i vallokalerna.
Numren brukar också synas
00
35
00
0068
12
i kandidaternas valreklam.
CH R
VIK O
PN
ÖP
sjä
de
eb
i av rande avn avstäm
Komm ngsområ
följ
har jag t.
Fylls bevaev
: it de
n
rte
heten
som
stni
, rö
ljebrneslut i av
väljare valhemlig i valkuve
ift
M
nds
föed
mun
llsderskr rande av stämplad
anvä
s som och in Fyun
Kom
vän.nd
älan
ange
den av
rens ed beva
m
an
äl
äl
V ja M inneslutit
m
a an
valla
.00
och
enn denna an gas i
n.
20
rskrift
d
0
ge
de
ad
lla
un
.0
va
st
ns
om om
. 9.00
20
ns as i
et, llet,
redg
Väljare
som
sta
015 kl.00 tällsstä
tionä
ssng
nkm
t sätt sättlfuso
stgni
19.4.25 kl. 9
ns
nin
dsströ
på de det Va rskrift ktionäre
förhdan
gått ått på r vid unde Valfun
srö nä
ren rsig
.201
försiggnamn elle n eller vid underskrift
tio en ingföen
19.4Fylls i på
nk
rhanlfuti
onär
mn
llets ällestsnanam
ngen
rö
k att
av va
på fö
nistn
nas
sstä sst
en ens namn
lfuyg
ls ills i vaint
ningstning
röst
mun
un
stsrö
t
m
mm
FylFy
rö
nd
at
ds
g ko ko
Fö
i aved gas
anrha
tninstning
Härm
össrö
Förh sr
Fylls ed inty
ans
alt talt
m
anst
Här
Datum
)
tt 3r
lanke nkett 3r)
lbla
(Valb
ort ort (Va
ndek
landek
eladde
MeddMe
un,
um
Dat
Man röstar i ett valbås.
NA:
tälle
ss
ning
m:
015
röst
no
n
ands
1.4.2
älltieno ka
förh
star
ssta
ing
ssa e.ar
rm
s 8-1
stnfo
Ni rö n. På viikorö
st mland förhandesrö
in
rtar
ts
5
de
när
ra
sa håll r valkre .4.201
erionänrvaN
uto
tet
spet
om:
. På vis rta
ere. Er s 8-11
hiod
de
en
ti
c
ng
n
io
tit
n
o
ni
ko
e
m land
ation
enngsper 01ing
5 sper en vam
ra in inom
röst
r id ka Er
dsid
form
aut o
.2stn
stni
eriode, so oc
ds
aE
.4rö
rhan
ller in
ts
ällehn
re
yrk a styrFö rhandsrö dFö8rh-1an4ndsröstningnspde.4ls.2
01
gs5st
innehå Er valkre
taga
ä 14 stnin
a stNi sk
fö
n
ha
m
rs
för
Mot
sk
la
8so
om
ö
Ni
I Fin
naanföd andsr
delse, sställena in
än
IdeFinnl
rs
rh
ng
g röstni
inds
nna öfö
na fö an
pna
stnan
dedet
ln
Öp allmänpprfna
d
marförh et
sede
Ö fö arm
erättiga
e
änna
röst
röstb
gen - d stningsde ti
allll hem
ing
hetrand
agen
llt i
mrfa
n Ni är igad
vald d på valda
sfö
aröstn
ngsa
- rö äl-ning stve
älv fy
, i vilke berätt
nirk
id på h -ti
hemm
m - rö
jag sjt.
h -tälle oc
Valkrets i är röst
ocsst
ens älning till samhet
- an dag
har
lleing
m
rötästn
rk
ten uverte
t ss
en N
an
ks
ve
lk
he
sam
ri
ng
s
vi
lk
e
i
lig
edeln
n
stni
agen
mråd
ets,
are valhem plad i va
i rösts
ingsosa
mt rö
- riksdrev:
Valkr
välj
röstn
lv fyllt
gare
Motta
ÖPP
n
n ka
IV
IV
R
CH
dighe
Valmyn
re
ända
Avs
ghet
yndi
Valm
dare
Avsän
9A*
* . KN
IK O
A: V
*
N9A
*. K
TI
ÄT
TI
RÄT
STR
RÖ
RÖST
OM ET N OM T
LA
LAN VA
NLMÄ GSVALE
MÄ GSA
A
N
A SDA RIKSD
RIK
t
201515
/4 20
/4
015
.2.2 015
et 27
t 27.2.2
mme
ste
yste
atasasy
ngs
sddat
folkni
ning
älla: Befolk
Datak älla: Be
ak
Dat
Valhemlighet
Som väljare har du rätt att själv
bestämma om du vill rösta eller inte.
Du får själv bestämma
vem du röstar på.
Alla som har rätt att rösta får ett meddelandekort på posten.
Valhemligheten hör till rösträtten.
Det betyder att du inte behöver berätta för någon
vem du röstar på.
4
5
När kan du rösta?
Vem kan hjälpa dig?
Du kan välja att rösta på valdagen
Valfunktionärerna och valbiträdena
eller under förhandsröstningen.
Hur kan jag
hjälpa dig?
ger råd och hjälper dig i alla situationer.
Om du behöver hjälp med att rösta
kan du be att ett valbiträde
Att rösta på valdagen
följer med dig till valbåset.
Valdagen är söndagen
Du kan också ta med dig ett eget valbiträde,
den 19 april 2015.
SÖN
Röstningsställena är öppna
mellan klockan 9 och 20.
19.4.2015
På valdagen kan du rösta endast
på det röstningsställe
en person som du själv har valt.
Valbiträdet får inte berätta för någon
vem du har röstat på.
Att rösta hemma
som står i ditt meddelandekort.
Valbiträden
Om du har en svår funktionsnedsättning
eller en kronisk sjukdom
Förhandsröstning
kan du förhandsrösta hemma.
Om du inte kan eller vill rösta på valdagen
kan du förhandsrösta.
Förhandsröstning
Om du vill rösta hemma,
ska du anmäla det genom att ringa
Du kan förhandsrösta
till centralvalnämnden i din kommun
av förhandsröstningsställena
Du måste meddela att du vill rösta hemma
Förhandsröstningen börjar den 8 april
Telefonnumret till centralvalnämnden
på vilket som helst
eller genom att fylla i en blankett.
i Finland och utomlands.
senast den 7 april före klockan 16.
och slutar den 14 april 2015.
hittar du på ditt meddelandekort.
där du vill rösta.
som vill rösta hemma samtidigt som du
Om du har en närståendevårdare
Kolla öppettiderna för det ställe
ska också han eller hon anmäla sig
Öppettiderna för ställen nära dig finns på listan
som du får med meddelandekortet.
De finns också på internet på:
Du kan rösta på förhand
till exempel på posten, biblioteket
eller någon annat kommunal instans.
till centralvalnämnden.
Om man är intagen på sjukhus
eller någon annan institution
kan man rösta på förhand där.
www.vaalit.fi/sv.
6
7
Om du behöver hjälp med att rösta
hjälper ett valbiträde dig.
Så här röstar du på valdagen
2.
Ta med dig ett identitetsbevis
Vik ihop röstsedeln
så att ingen kan se numret.
Det finns ett streck på röstsedeln
när du går för att rösta.
där du ska vika ihop den.
Ett identitetsbevis är ditt pass,
identitetskort, körkort eller något annat
officiellt dokument med ditt fotografi.
Eduskuntavaalit
2015
Riksdagsval
N:o
3.
En valfunktionär
tar emot dig på röstningsstället.
Gå tillbaka till valfunktionären.
Valfunktionären stämplar
din vikta röstsedel.
Så här ser röstsedeln ut.
Valfunktionären kontrollerar först din identitet
genom att se på ditt identitetsbevis.
4.
Sedan ger han eller hon
en röstsedel åt dig.
1.
Gå in i valbåset
Lägg din röstsedel i valurnan.
Nu har du röstat och kan lämna röstningsstället.
och fyll i röstsedeln.
På röstsedeln skriver du tydligt
den kandidats nummer
som du vill rösta på.
Du får rösta på en enda kandidat.
Om du inte kommer ihåg numret
kan du kontrollera det
på en lista som finns i valbåset.
Skriv ingenting annat på röstsedeln
än kandidatens nummer.
8
9
Så här röstar du på förhand
2.
Ta med dig ett identitetsbevis
Vik ihop röstsedeln
så att ingen kan se numret.
Det finns ett streck på röstsedeln
när du går för att rösta.
där du ska vika ihop den.
Ett identitetsbevis är ditt pass,
identitetskort, körkort eller något annat
officiellt dokument med ditt fotografi.
Eduskuntavaalit
2015
Riksdagsval
N:o
3.
Gå tillbaka till valfunktionären
när du har skrivit numret på röstsedeln.
Valfunktionären stämplar din vikta röstsedel
En valfunktionär
tar emot dig på röstningsstället.
och ger dig ett brunt valkuvert.
Så här ser röstsedeln ut.
Du lägger själv din röstsedel i kuvertet
Valfunktionären kontrollerar först din identitet
och klistrar fast det.
genom att se på ditt identitetsbevis.
Sedan ger han eller hon
4.
en röstsedel åt dig.
Sedan ber valfunktionären dig
att skriva ditt namn på en blankett.
På det sättet intygar du
1.
Gå in i valbåset
att du själv har fyllt i röstsedeln,
På röstsedeln skriver du tydligt
och att du själv har lagt röstsedeln i kuvertet
att valfunktionären har stämplat den
och fyll i röstsedeln.
och klistrat fast det.
den kandidats nummer
som du vill rösta på.
Du får rösta på en enda kandidat.
Om du inte kommer ihåg numret
5.
Till slut lägger valfunktionären ditt kuvert
och den undertecknade blanketten
i ett gult kuvert och skickar det
kan du kontrollera det
till centralvalnämnden.
Skriv ingenting annat på röstsedeln
Nu har du röstat och kan lämna röstningsstället.
på en lista som finns i valbåset.
än kandidatens nummer.
10
11
VAALIKUORI
VALKUVERT
Du kan också ladda ner den här broschyren
på webbplatserna
www.vaalit.fi/sv
www.fduv.fi/sv/material
www.papunet.net/ll-sidor
Justitieministeriet
LL-Center