KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11

KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
1(11)
______________________________________________________________________________
Aika:
Ti 12.05.2015 klo 19.00–21.20
Paikka:
Kauhavan seurakuntakoti
Läsnä:
Aaramaa Simo
Alatalkkari Anna-Maija
Annala Marja-Liisa
Erkinheimo Heikki
Erkkilä Leena
Hakala Teemu
Heikkilä Marketta
Heinonen Ritva
Hirvelä Kari
Jokinen Lauri
Koivisto Tuula
Korkealaakso Heikki
Korpi Eija
Lahtinen Eira
Malmi Pirkko
Nevamäki Mari
Paavola Aki
Palojärvi Inka
Pihlgren Antti
Poltto Sisko
Renko Anna-Maija
Saarijärvi Sirpa
Seppä-Lassila Marjatta
Tammisto Maarit
Vaittinen Esa
Virrankoski Taru
Väkiparta Ritva
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.
Muut läsnäolijat:
Jormakka Jyrki
Alestalo Raija
Asiat:
kirkkoherra
talousjohtaja, sihteeri
21-35 §
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
2(11)
______________________________________________________________________________
21 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen aluksi veisattiin virsi 514. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen
osallistuvat
kirkkovaltuuston
jäsenet,
mahdolliset
varajäsenet
ja
muut asianosaiset.
22 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän,
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 05.05.2015 alkaen. Lisäksi kokouksesta
on ilmoitettu kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla.
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille
05.05.2015. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä
seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla 05.05.2015-12.05.2015.
Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli
vähintään puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on
päätösvaltainen.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
23 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
3(11)
______________________________________________________________________________
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi
erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Marja-Liisa Annala
ja Heikki Erkinheimo. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa
perjantaina 15.05.2015 kello 9.00-14.00 välisenä aikana.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan
taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän
kappeleissa ajalla 16.05.-15.06.2015 klo 9-14.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Annala ja Heikki Erkinheimo.
24 §
ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Puheenjohtajan päätösesitys:
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina
toimivat valtuutetut Marja-Liisa Annala ja Heikki Erkinheimo.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
25 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtajan päätösesitys:
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
26 §
RAKENNUSTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
4(11)
______________________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto 17.02.2015/12 §
Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu
Seurakunnassa on ollut kirkkoneuvoston alainen rakennustoimikunta, jonka
jäseninä ovat olleet yksi jäsen jokaisesta kappelista ja alueseurakunnasta sekä
virkansa puolesta kirkkoherran, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö.
Toimikunta on kokoontunut tarvittaessa kiinteistöpäällikön
Toimikunnalla ei ole ollut ohjesääntöä. (LIITE 1)
kutsusta.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy oheisena liitteenä
olevan Kauhavan seurakunnan rakennustoimikunnan ohjesäännön.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
27 §
VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
KÄSITTELY
Kirkkoneuvosto 31.03.2015/28 §
Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu
Kirkkoneuvoston on KJ 9:6 §:n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta
toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä
annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole
tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja
luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä
niiden johdosta.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
5(11)
______________________________________________________________________________
Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut taseerittelyt. Tasekirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkovaltuustolle vuoden
2014 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös sisältää myös
erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka
yhdistetään tilinpäätöksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.
Kauhavan seurakunnan vuoden 2014 tilikauden tulos osoittaa ylijäämää
45.061,84. euroa. Ilman satunnaisia tuottoja ja poistoeroa tulos olisi jäänyt n.
47.000,- euroa alijäämäiseksi.
Seurakunnan kokonaistulosta tarkasteltaessa todetaan, että Kauhavan
seurakunnan kokonaisverotulot laskivat 0,48 % (18.000 €) edelliseen vuoteen
verrattuna. Niistä kirkollisverotilitykset laskivat 1,42 % (50.000 €) mutta
yhteisöverotulot kasvoivat 10,9 % (32.000 €). Käyttötalouden toimintatuotot
olivat 470.360,81 €, kasvua edelliseen vuoteen 17,11 % (69.000 €).
Käyttötalouden toimintakulut olivat 3.708.973,17 €, kasvua 3,52 % (126.000 €)
edelliseen vuoteen verrattuna.
Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 8.492.391,67 €, josta hautainhoitorahaston osuus on 104.644,29 €.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen
yhteydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista
koskeviksi toimenpiteiksi. (LIITEET 2-3)
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
käsittelee
Kauhavan
seurakunnan
vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle:
2014
1) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 10.146,47 €
2) että tilikaudelta 2014 syntynyt 45.061,84 €:n suuruinen ylijäämä siirretään
taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Siirron jälkeen
Kauhavan seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämiä on yhteensä
1.763.616,39 €.
3) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 13.695,43 €:n alijäämää
siirretään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille. Alijäämän siirron jälkeen
hautainhoitorahaston edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 13.836,83
€.
Kirkkoneuvosto
hyväksyy
Kauhavan
seurakunnan
vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan.
2014
Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
6(11)
______________________________________________________________________________
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkoneuvoston jäsen Marjatta Seppä-Lassila saapui kokoukseen kello 18.51
tämän pykälän käsittelyn aikana.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) 4346527, 050 5322792
28 §
KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA
Kirkkoneuvosto 28.04.2015/44 §
Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu
Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus
on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 10.04.2015
tilintarkastuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (LIITE 4).
Tilintarkastuskertomuksessa
esitetään
vastuuvapauden
myöntämistä
seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2014.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi
tilintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa
ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 01.01.-31.12.2014.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. 06-4346527, 050 532 2792
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
7(11)
______________________________________________________________________________
29 §
ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMISESTÄ VUODELLE 2016
Kirkkoneuvosto 28.04.2015/49 §
Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu
KL:n 15 luvun 2 §:n mukaan ”Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden
varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttaminen sekä maksut kirkon keskusrahastolle).
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0.05 prosenttiyksikköön.” Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan
vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun
17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a §).
Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %.
Kirkkovaltuusto on vuoden 2014 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2015-2017
toiminta- ja taloussuunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille.
Verojen etumaksutilityksiä vuodelle 2015 on maaliskuun loppuun mennessä
kertynyt yhteensä 1.060.934,31 €, joista kirkollisverotulojen osuus on
984.551,30 € ja yhteisöverotulojen osuus 76.383,01 €. Kokonaisverokertymä
on laskenut 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Ansioverotulot ovat laskeneet 1,9 % ja yhteisöverotuotot 11,5 %.
VERTAILU VEROKERTYMISTÄ 31.03.2009-31.03.2015
31.03.2009
31.03.2010
Ero edell.v.
Kirkollisverot
1.034.008,56
955.147,88
- 78.860,68
31.03.2011
982.291,49
Ero edell.v.
+ 27.143,61
31.03.2012
1.037.362,20
Ero edell.v.
+ 55.070,71
31.03.2013
997.782,03
Ero edell.v.
- 39.580,17
31.03.2014
1.003.921,35
Ero edell.v.
+
31.03.2015
Ero edell.v.
984.551,30
- 19.370,05
6.139,22
Yhteisöverot
29.857,00
51.636,92
+ 21.779,92
61.057,11
+
9.420,19
57.171,69
-
3.885,42
57.410,26
+
238,57
Yht.
1.063.865,56
1.006.784,80
57.080,76
1.043.348,60
+
36.563,80
1.094.533,89
+
51.185,29
1.055.192,29
-
39.341,60
86.277,30
1.090.198,65
+ 28.867,04
+ 35.006,36
76.383,01
9.894,29
1.060.934,31
- 29.264,34
-
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
8(11)
______________________________________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2016
seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 %.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. 06-4346527, 050 532 2792
30 §
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET
1/17.02.2015
6§
Kirkkoneuvoston koollekutsumistavasta, paikasta ja ajasta
päättäminen
7§
Koordinaattorien valinta 2015-2016
8§
Arvopapereiden ja rahavarojen tarkastajien valinta vuosille 20152016
9§
Seurakunnan edustajan valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi
2015-2016
10 §
Kirkkoneuvoston edustajat alue- ja kappelineuvostoihin vuosille
2015-2016
11 §
Hautausmaakatselmuksen suorittajien valinta vuosille 2015-2016
13 §
Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2015-2016
14 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
15 §
Harkinnanvaraisten virkavapaiden myöntämisperusteiden arviointi
16 §
Kanttorin viransijaisuus
17 §
Sähköurakoitsijan valinta
19 §
Kauhavan
seurakunnan
edustaja
Seinäjoen
IT-kimpan
johtokuntaan
2/31.03.2015
29 §
Ylihärmän kappalaisen virantäyttö
30 §
Osa-aikaisen lähetyssihteerin irtisanoutuminen
31 §
Lähetyssihteerin määräaikainen työsuhde
32 §
Metsänostotarjous
33 §
Tiekirkko Ylihärmään
34 §
Vuokrasuhteen irtisanominen
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
9(11)
______________________________________________________________________________
35 §
Eron myöntäminen haudankaivaja-hautausmaanhoitajalle
eläkkeelle siirtymisen vuoksi
3/28.04.2015
45 §
Vuosilomat lomakaudelle 2015
46 §
Leirien ja retkien turvallisuusvastaavat
47 §
Asunto Oy Leipurintien osakkeiden myynti
48 §
Vuoden 2015 talousarviomäärärahojen jako lähetysjärjestöille
50 §
Strategian perusteet
51 §
Strategiatyöryhmän jäsenet
52 §
Alahärmän pappila
53 §
Lastenohjaajan irtisanoutuminen ja työsuhteen täyttö
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset.
Päätös:
31 §
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
VALTUUSTOALOITTEET
Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa
valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina.
1. Valtuustoaloite 12.05.2015, (LIITE 5)
Aloitteessa esitetään neljännen kanttorin viran perustamista Kauhava
seurakuntaan. Todettiin, että olemassa olevaa virkaa ei ole lakkautettu vaan
se on tällä hetkellä täyttämättä.
Puheenjohtajan esitys:
Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun.
Päätös:
Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
10(11)
______________________________________________________________________________
32 §
ILMOITUSASIAT
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Asioita ei ollut.
33 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kirkkovaltuutetut toivoivat käyttönsä koosteen kaikkien valtuutettujen
yhteystiedoista. Keskustelun aikana Taru Virrankoski ja Ritva Väkiparta
ilmoittivat, että he eivät anna lupaa puhelinnumeroidensa julkaisemiseen.
Kirkkoherra kerää yhteystiedot ja toimittaa koosteen valtuutetuille.
34 §
KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. (LIITE 6)
Päätös:
Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.
35 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtajan päätösesitys:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen
kello 21.20.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/
KAUHAVAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2015
12.05.2015
11(11)
______________________________________________________________________________
Kirkkovaltuusto 12.05.2015
Kokouksen puolesta
Marketta Heikkilä
puheenjohtaja
Raija Alestalo
sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Kauhavalla 15.05.2015
Marja-Liisa Annala
Heikki Erkinheimo
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 12.05.2015 pidetyn
kokouksen asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan
seurakunnan
kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla
sekä
Alahärmän,
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 05.05.-12.05.2015.
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä
Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän,
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 16.05.-15.06.2015.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
/