PÖYTÄKIRJA - Pohjanmaan Partiolaiset

PÖYTÄKIRJA
POHJANMAAN PARTIOLAISET RY
AIKA
PAIKKA
LÄSNÄ
Lauantai 3.10.2015 klo 13.00
Kokkolan seurakuntakeskus, Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola
49 henkilöä (Liite 1/2015)
SYYSKOKOUS 2015
1. KOKOUKSEN AVAUS
Piirinjohtaja Antti Kerola avasi kokouksen. Kokous piti hiljaisen hetken Toivo “Topi-Axeli” Sandqvistin
(Tulikokot) muistoksi.
2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Essi Mäyrä (Pohjan Ilves) ja sihteeriksi Heidi Männistö
(Pohjanmaan Partiolaiset).
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Mäntyvaara (Pohjan Veikot) ja Arttu Tanner (Oulun
Metsänkävijät).
Ääntenlaskijoiksi valittiin Oona Rödlin (Hanhikiven Kiertäjät) ja Nita Kukkura (Pohjan Ilves).
4. KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN
Kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä valtakirjan jätti 18 rekisteröitynyttä lippukuntaa (liite
2/2015).
Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 18 lippukuntaa, joilla on käytössä yhteensä 47 ääntä.
Kokouksessa läsnä olleet henkilöt on lueteltuna liitteessä (liite 2/2015).
5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin, että sääntöjen mukaan kutsu piirin kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti sekä
julkaistava se jäsenlippukunnille menevässä jäsenlehdessä vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Mikäli se
ei ole mahdollista, kutsu on julkaistava piirin toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä edellä
mainitussa ajassa.
Kokouskutsu oli lähetetty lippukunnille 11.9.2015 ja julkaistu piirin jäsenlehdessä 4/2015 11.9.2015.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Todettiin, että kokouksessa on käsittelyssä piirin sääntöjen muuttaminen, pykälä 13.
PÖYTÄKIRJA
Mikäli kokous hyväksyy sääntömuutokset, muuttuu menettelytapasäännön asema. Se pitää sisällään
esityksen hallituksen koosta ja kokoonpanosta. Kokoukseen toimitettu menettelytapasääntö
noudattaa sääntömuutoksen tapaa, kokouksen työjärjestys nykyisten sääntöjen tapaa.
Piirihallitus esitti, että kokouksen kohdassa 7 (Vahvistetaan kokouksen menettelytapasääntö)
käsitellään menettelytapasäännöstä sen alkuosa, kohdat Saatteeksi, Yleistä, Asioiden käsittely ja Vaalit.
Edelleen piirihallitus esitti, että kokouksen kohdassa 14 (Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
seuraavaksi toimikaudeksi) käsitellään menettelytapasäännön kohdat Esitys piirihallituksen jäsenten
lukumäärästä vuodelle 2016 ja Syyskokouksessa 2015 toimitettavat vaalit. Tämä siksi, että voidakseen
tehdä esityksen valittavista piirihallituksen jäsenistä pitää tietää, kuinka monta näitä tullaan valitsemaan.
Tämän jälkeen voidaan todeta, että menettelytapasääntö on hyväksytty kokonaisuudessaan.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys piirihallituksen esityksellä (liite 3/2015).
7. VAHVISTETAAN KOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNTÖ
Hyväksyttiin kokouksen menettelytapasäännöstä sen alkuosa, kohdat Saatteeksi, Yleistä, Asioiden
käsittely ja Vaalit (liite 4/2015).
Loput menettelytapasäännön kohdat käsitellään pykälässä 14 (Esitys piirihallituksen jäsenten
lukumäärästä vuodelle 2016 ja Syyskokouksessa 2015 toimitettavat vaalit).
8. VALTAKIRJOJEN JAKO, KIERTOPALKINNOT JA HUOMIOIMISET
Karinkoluajat
Piirin kokous huomioi piirin uuden lippukunnan Karinkoluajat Kokkolasta ja piirinjohtaja Antti Kerola
luovutti kunniakirjan lippukunnanjohtaja Sini Liukkoselle.
Partiojohtaja-valtakirjat
Koulutusministeri Jukka-Pekka Pietilä jakoi partiojohtaja-valtakirjat seuraaville henkilöille: Netta
Ahonen (Vaasan Partiotytöt), Matti Ala-Hynnilä (Vaasan Metsäveikot), Taneli Hyttinen (Kiimingin
Virkut), Heikki Kivi (Halkokariset), Jyri Leskelä (Kiimingin Virkut), Luomanmäki Alisa (Pohjan Ilves),
Riitta Mäyrä (Pohjan Ilves), Juho Pelkonen (Kiimingin Virkut) ja Henna Röyttä (Pohjan Ilves).
Tuuletus-kiertopalkinto
Piirinjohtaja Antti Kerola ja piirin varajohtaja Elina Sangi luovuttivat Tuuletus-kiertopalkinnon Tuisku
2015 tekijöille. Kiertopalkinnon vastaanottivat leirinjohtaja Saija Kivelä (Samposet) ja leirin viestinnästä
vastannut Arttu Tanner (Oulun Metsänkävijät).
Mainiot Maininnat
Mainiot Maininnat jaettiin seuraaville lippukunnille:
- Härmän Tähystäjät, piirin suurin jäsenmäärän kasvu (31 hlöä)
- Vainion Vesat, piirin suurin prosentuaalinen jäsenmäärän kasvu: toimintansa herättäneet lippukunnat
(63 %)
- Vääräjoen Vartijat, piirin suurin prosentuaalinen jäsenmäärän kasvu: toimintansa jatkaneet
lippukunnat (97 %)
PÖYTÄKIRJA
Koulutusohjaajan valtuudet
Koulutusministeri Jukka-Pekka Pietilä kertoi kokoukselle, että piirin uusimmat koulutusohjaajan
valtuudet on myönnetty Krister Björkille (Spejarna i Gamlakarleby) ja Tomi Haaralalle (Pohjolan
Pirteät).
Ko-Gi-tunnukset
Jukka-Pekka Pietilä ja Jarmo Komulainen luovuttivat Ko-Gi tunnukset Ulla-Maija Lumpeelle ja Laura
Kalaojalle (Limingan Niittykärpät).
Ansiomitali
Piirin varajohtaja Elina Sangi luovutti Pohjanmaan Partiolaisten hopeisen ansiomitalin piirinjohtaja Antti
Kerolalle (Toimarit) tinkimättömästä, innovatiivisesta ja innostavasta panoksestaan piirinjohtajana ja
partiolaisena.
Pikku-Kuksa
Piirinjohtaja Antti Kerola luovutti pikku-Kuksan talvileirinjohtaja Saija Kivelälle (Samposet)
menestyksekkäästä työstään talvileiri Tuiskun leirinjohtajana.
9. KOKOUKSEN JULKILAUSUMAN ESITTELY
Projektiministeri Ville Yrjänä esitteli julkilausumaesityksen.
10. KOKOUKSESSA PIDETTÄVIIN VAALEIHIN EHDOKKAIKSI ILMOTTAUTUNEIDEN ESITTELY
Vaalitoimikunnan edustaja Tiina Nokela esitteli ehdokkaat avoinna oleviin tehtäviin:
– talous- ja yhteiskuntasuhteiden vastaava ehdokas: Kaisa Salmu (Hanhikiven Kiertäjät)
– ohjelma- ja partiokasvatuksesta vastaava ehdokas: Ville-Valtteri Veikkolainen (Merituuli)
– aluetyöstä vastaava ehdokas: Heli Nygård (Viessojat).
Tässä yhteydessä piirihallitus esitteli kokoukselle, että nykyisen piirihallituksen kokoonpanon jatkoksi
valittaisiin jäsen, jonka vastuulla on aikuisuuden, aikuisten johtajien tuen ja rekrytoinnin kehittäminen.
Perusteluna piirihallitus esitti, että piirin tehtävänä on tukea lippukuntia myös aikuisten johtajien
rekrytoinnissa.
11. SÄÄNTÖMUUTOKSEN ESITTELY
Piirinjohtaja Antti Kerola esitteli sääntömuutoksen kohdat.
12. KOKOUSTAUKO
Pidettiin kokoustauko kello 14.25–15.17, jonka aikana järjestettiin lippukuntakahvila, ryhmäkuvan
ottaminen ja Tuiskun loppuraportin esittely (Saija Kivelä ja Arttu Tanner).
Puheenjohtaja totesi, että Vaasan Partiotytöt poistuivat kokoustauon aikana. Joten rekisteröityjä
lippukuntia on nyt 17 ja ääniä on käytettävissä 44.
PÖYTÄKIRJA
13. SÄÄNTÖMUUTOS
Piirihallitus esitti piirin kokoukselle sääntöjen pykälien 4 ja 5 muuttamista (liite 5/2015).
Pidettiin kokoustauko klo 15.53–16.00.
Puheenjohtaja totesi, että Halkokariset poistuivat kokoustauon aikana. Joten rekisteröityjä lippukuntia
on nyt 16 ja ääniä on käytettävissä 41.
Kokous hyväksyi piirihallituksen sääntömuutosesityksen seuraavalla lisäyksellä. Kokous päätti lisätä
sääntöjen 4. kohdan ”Kutsu piirin kokouksiin” -kappaleen loppuun lauseen: ”Kutsun mukana on
toimitettava kokouksen kannalta oleelliset liitteet, kuten hallituksen esitys kokouksen
menettelytapasäännöksi sekä esityslistaksi.”
Kokous päätti, että kokouksessa käytetään edellä hyväksytyn mukaisia sääntöjä Timo Mäntyvaaran
esittämänä ja Heli Nygårdin kannattamana.
14. VAHVISTETAAN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Hyväksyttiin menettelytapasäännön kohdat Esitys piirihallituksen jäsenten lukumäärästä vuodelle 2016
sekä syyskokouksessa 2015 toimitettavat vaalit.
Vahvistettiin piirihallituksen jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.
15. PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINNAT
Aluetyöstä vastaavaksi piirihallituksen jäseneksi vuosiksi 2016–2017 valittiin Heli Nygård (Viessojat).
Ohjelmasta ja partiokasvatuksesta vastaavaksi piirihallituksen jäseneksi vuosiksi 2016–2017 valittiin
Ville-Valtteri Veikkolainen (Merituuli).
Taloudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi piirihallituksen jäseneksi vuosiksi 2016–2017 valittiin
Kaisa Salmu (Hanhikiven Kiertäjät).
Koulutuksesta ja vapaaehtoistuesta vastaavaa piirihallituksen jäsentä vuosiksi 2015–2016 ei valittu,
koska ei ollut ehdokkaita.
16. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman 2015–2016 vuoden 2016 osalta (liite 6/2015).
17. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016
Hyväksyttiin piirin talousarvio vuodelle 2016 (liitteet 7/2015 ja 8/2015).
18. EDUSTAJIEN VALINTA SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER RY:N SEURAAVIIN KOKOUKSIIN
Kokous totesi, että ei ole tarvetta valita edustajia tässä kokouksessa.
PÖYTÄKIRJA
19. TILINTARKASTAJIEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALINTA
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan vuoden 2016 lopussa päättyvää
tilikautta.
Päätettiin valita Heli Nygårdin esittämänä vuoden 2016 lopussa päättyvää tilikautta tarkastamaan KHTyhteisö KPMG Oy Ab, jonka vastuullisena tarkastajana on Tapio Raappana, KHT, ja Pekka Alatalo,
KHT. Heidän varamiehiksi Antti Kääriäinen, KHT ja Pirkko Lauste, KHT (kaikki tarkastajat kuuluvat
samaan KHT-yhteisöön).
20. KOKOUKSEN JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN
Kokous hyväksyi piirihallituksen esittämän julkilausuman seuraavalla muutoksella: ”Sisutoiminnassa
olevat partiolaiset tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden
vuoksi.” (liite 9/2015).
21. MUUT ASIAT
Piirinjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja kokouksen järjestelyissä mukana olleita toteutuksesta.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Tampere 15.10.2015
Ylivieska 13.10.2015
ESSI MÄYRÄ
Essi Mäyrä
puheenjohtaja
HEIDI MÄNNISTÖ
Heidi Männistö
sihteeri
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja vastaavan kokouksen kulkua.
Oulu 6.11.2015
Oulu 3.11.2015
TIMO MÄNTYVAARA
Timo Mäntyvaara
pöytäkirjantarkastaja
LIITTEET
1. Lista läsnäolijoista
2. Äänioikeutetut lippukunnat
3. Esityslista
4. Menettelytapasääntö
5. Sääntömuutosesitys
6. Toimintasuunnitelma 2015–2016
7. Talousarvio 2016
7. Tapahtumamaksut 2016
8. Vuosikokouksen julkilausuma
ARTTU TANNER
Arttu Tanner
pöytäkirjantarkastaja