eurakosken asemakaavan muutos ja laajennus

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
8.10.2015
KUNTA
Euran kunta
KYLÄ
Eurakoski
KIINTEISTÖT 6:40, 6:84
050
428
Kaavan laatija
REJLERS OY
Aloite tai hakija
Euran kunta
Suunnittelualueen sijainti.
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmassa esitellään seuraavat asiat:
 Mihin suunnitellaan (sijainti)
 Kaavoituksen tavoitteet ja lähtökohdat
 Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla ja miten niitä arvioidaan
 Miten ja missä vaiheessa osalliset voivat vaikuttaa kaavan valmisteluun
 Miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät
 Mistä saa tietoa kaavoituksesta
Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §).
REJLERS OY
Y-tunnus 0765069-8
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Euran Kiukaisten Eurakosken kylässä Eurakoskentien, Köyliöntien ja Heikkilänkulmantien risteysalueen eteläpuolella.
Alue rajautuu länsi-pohjoispuolella yleisen tien alueeseen, koillisessa katualueeseen ja
etelässä peltoaukeaan. Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 6:40 ja 6:84.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,1 ha.
Kaavoituksen tavoitteet ja lähtökohdat
Asemakaava- ja asemakaavanmuutostyön tavoitteena on osoittaa uutta paloasemaa
varten Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Pääosin suunnittelualue on nykyisessä kaavassa maatalousaluetta (MT).
Arvioitavat vaikutukset
Kaavatyön aikana arvioidaan toteuttamisen vaikutuksia alueen liikenteen toimivuuteen
ja maisemaan. Arvioinneissa käytetään apuna eri hallintokuntien sekä viranomaisten
asiantuntemusta. Vaikutusten ollessa vähäisiä, arvioinnin suorittavat pääasiassa kaavan
laatijat. Osalliset voivat myös esittää mielipiteensä arvioitavien vaikutusten
riittävyydestä.
OAS – Eurakosken asemakaavan muutos ja laajennus
Sivu 2(6)
Taustalla olevat suunnitelmat
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallintooikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.
Ote Satakunnan maakuntakaavasta (1:100 000). Punainen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia.
Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu:
Taajamatoimintojen alue (A).
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle
rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita
sekä erityisalueita.
Muut aluetta koskevat merkinnät:
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kh1).
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.
Alueeseen sisältyvät rakennetut kulttuuriympäristöt ja niihin kuuluvat merkittävät
rakennusperintökohteet on osoitettu kaavaselostuksen liiteosassa B2 karttateknisistä ja
mittakaavallisista syistä.
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh2).
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kulttuuriympäristöt.
Alueeseen sisältyvät merkittävät rakennusperintökohteet on osoitettu kaavaselostuksen
liiteosassa B2 karttateknisistä ja mittakaavallisista syistä.
Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke (kk).
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita yhdyskuntia koskevia
kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä
vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
OAS – Eurakosken asemakaavan muutos ja laajennus
Sivu 3(6)
Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Kiukaisten osayleiskaava (kv hyväksynyt 16.9.1991).
Ote Kiukaisten osayleiskaavasta. Punainen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia.
Osayleiskaavassa suunnittelualueesta osa on osoitettu maa-ja metsätalousalueeksi (MT)
ja määräyksen mukaan muuta kuin maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista tulee
välttää ja sijoittaa siten, ettei yhtenäisiä peltoaluekokonaisuuksia pirstota tai muuten
heikennetä viljelyolosuhteita. Suunnittelualueesta osa on osoitettu pientalovaltaiseksi
(AP) alueeksi ja alueen määräyksen mukaan alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja,
kytkettyjä pientaloja sekä rivitaloja.
Asemakaava
Osalla suunnittelualuetta on voimassa Kiukaisten Eurakosken taajama rakennuskaava ja
rakennuskaavan muutos, joka on hyväksytty Kiukaisten kunnanvaltuustossa 19.10.1987
ja saanut lainvoiman 4.2.1988.
Ote Euran asemakaavayhdistelmästä.
Suunnittelualue on asemakaavassa osoitettu Maatalousalueeksi (MT) ja osa alueesta on
varattu yleisen tien näkemäalueeksi (nä). Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti on
osoitettu nuolella.
OAS – Eurakosken asemakaavan muutos ja laajennus
Sivu 4(6)
Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat:
 alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat
 paikallisyhdistykset
 Euran kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee
 Varsinais-Suomen ELY-keskus
 Satakuntaliitto
 Satakunnan Museo
Vuorovaikutus ja alustava aikataulu
Vireilletulo
Kaavamuutoksen vireilletulosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä kunnantalolla ja kunnan
internet-sivuilla www.eura.fi kaavan laadinnan ajan. (MRL 63§).
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
koko kaavatyön ajan. (MRL 6§, 62§).
Luonnosvaihe
Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan
verkkosivuilla. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteitään
kaavaluonnoksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä.
Ehdotusvaihe
Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville
ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta
kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus on nähtävillä Euran kunnantalolla 30 päivän ajan. Kuntalaiset ja osalliset voivat
nähtävilläolon aikana tehdä kaavaa koskevia muistutuksia. Kaavaehdotuksesta
jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan.
Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu.
Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen
Merkitykseltään vähäisen asemakaavan muutoksen hyväksyy Euran kunnanhallitus.
Päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen.
Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan ilmoituksella paikallislehdessä, kirjeitse osallisille
sekä Euran kunnan verkkosivuilla.
Näkymä Köyliöntieltä suunnittelualueelle.
OAS – Eurakosken asemakaavan muutos ja laajennus
Sivu 5(6)
Alustava aikataulu
Aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.
SYKSY 2015
 Vireilletuloilmoitus
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
 Asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville
 Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin
TALVI 2016
 Asemakaavaehdotus nähtävillä
 Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin
KEVÄT – KESÄ 2016
 Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen
 Euran kunnanhallituksen käsittely – kaavan hyväksyminen ja vahvistaminen
Suunnitteluprosessin aikana järjestetään tarvittavat viranomaisneuvottelut.
Palaute ja yhteystiedot
Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot osoitetaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa Euran
kunnan kaavatoimikunnalle nähtävilläoloajan kuluessa.
Asemakaava toteutetaan yhteistyössä Euran kunnan ja Rejlers Oy:n kanssa.
Euran kunta
Tekniset palvelut
Tekninen johtaja
Kimmo Haapanen
044 422 4870
[email protected]
Kaavan laatijana toimii
Rejlers Oy
Antinkatu 15 B
28100 Pori
Kaija Maunula, arkkitehti SAFA YKS 524
040 801 1884
[email protected]
Kirsti Kanerva, arkkitehti SAFA ARK 710
040 801 1653
[email protected]
Jenni Markkanen, DI
044 744 4473
[email protected]
OAS – Eurakosken asemakaavan muutos ja laajennus
Sivu 6(6)