RANTA-ASEMAKAAVA (TILAT 895-480-6-26 JA 895

Liite 1. OAS
RANTA-ASEMAKAAVA (TILAT 895-480-6-26 JA 895-480-5-56)
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
15.9.2015
Kaupunki
Kylä
Tila
Uusikaupunki
Kammela
Äeskari
Äeskari
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Äeskarissa, noin 20 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta
luoteeseen. Alla olevassa ilmakuvassa on esitetty tilat 895-480-6-26 ja 895-480-5-56,
joille laaditaan ensimmäinen ranta-asemakaava. Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on
1,11 ha (11 100 m²) ja ne ovat yksityisomistuksessa. Rantaviivaa tiloilla on 40 m + 60 m
ja olemassa olevien rakennuksien kerrosala on yhteensä 125 m².
Laadittavasta ranta-asemakaavasta muodostetaan maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL 74 §) tarkoittama tarkoituksenmukainen kokonaisuus suunnittelun edetessä.
Tavoitteena on saada kaavaan osallistumaan alueen muitakin kiinteistöjä omista lähtökohdistaan. Kiinteistöistä 895-480-6-26 ja 895-480-5-56 on tarkoitus muodostaa yksi
kiinteistö.
895
480
6:26
5:56
Kaavan laatija
REJLERS OY
Aloite tai hakija
Maanomistajat
Suunnittelualueen sijainti
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään seuraavat asiat:
x Mihin suunnitellaan (sijainti)
x Kaavoituksen tavoitteet ja lähtökohdat
x Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla ja miten niitä arvioidaan
x Miten ja missä vaiheessa osalliset voivat vaikuttaa kaavan valmisteluun
x Miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät
x Mistä saa tietoa kaavoituksesta
Kaavoituksen tavoitteet ja lähtökohta
Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §).
Arvioitavat vaikutukset
Ensimmäisen ranta-asemakaavan laadintatyön yhteydessä tutkitaan täydennysrakentamisen sijoittuminen ja rakennusoikeuden määrä huomioiden suunnittelualueen ja ympäristön maisema sekä luonnonolot. Ranta-asemakaavan tarkoitus on luoda joustavampia ja paremmin kysyntää vastaavia ratkaisuja loma- ja vapaa-ajan asumisen muuttuneet
tarpeet huomioiden. Vaihtoehtoisien ratkaisujen pohjalta valmistellaan yhteistyössä
Uudenkaupungin ja konsultin kanssa ranta-asemakaavaluonnos.
Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan ranta-asemakaavan toteuttamisen vaikutukset
maisemaan ja ympäristöön. Erityistä huomioita kiinnitetään täydentävän rantarakentamisen sijoittumiseen olemassa olevaan aluerakenteeseen. Samalla tarkastellaan mahdollisuuksia monipuolistaa ja edistää loma- ja vapaa-ajan asumisen toteuttamisen
vaihtoehtoja Uudessakaupungissa.
Sivu 1(6)
REJLERS OY Energia & Infra
www.rejlers.fi
Yhdyskuntasuunnittelu x Arkkitehtisuunnittelu
Y-tunnus 0742224-9
s-posti: [email protected]
OAS – Ranta-asemakaava (Äeskari), tilat 6:26 ja 5:56
Sivu 2(6)
Taustalla olevat suunnitelmat
Maakuntakaava
Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka on vahvistettu
20.3.2013 Loimaan, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukuntien sekä Turun seudun
kehyskuntien osalta.
Maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi
(MRV).
Kaavamerkinnän mukaan alue on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä
matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita. Aluetta voidaan osoittaa maa- ja
metsätalouden lisäksi loma-asumiseen ja matkailutoiminnoille. Alueita voidaan käyttää
myös jokamiehenoikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn sekä harkitusti hajaasutusluonteiseen pysyvään asutukseen.
Suunnittelumääräys:
Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta
kohtuuttomasta haittaamatta loma-asutusta, matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevia
toimintoja, sekä maisema- ja ympäristökohdat huomioon ottaen mm. uutta pysyvää
asumista ja, erityislainsäädännön ohjaamana, myös muita toimintoja.
Alue kuuluu yleiskaavan loma-asutuksen mitoitusluokkaan I/mv, 4 las / rantakm tai 1 las
/ 3 ha maa-aluetta, jolloin pienempi luku on tilan enimmäisrakennusoikeus.
Rantaviivasta vähintään 60% tulee jättää vapaaksi. Rantakaavalla voidaan
tapauskohtaisesti, erityisistä syistä rakennusoikeutta siirtää.
Ote Uudenkaupungin yleiskaavasta. Punainen rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia.
Asemakaava
Suunnittelualueelle ei ole aikaisemmin laadittu ranta-asemakaavaa..
Rakennusjärjestys
Uudenkaupungin rakennusjärjestys määrittää rakentamista kunnan alueella.
Rakennusjärjestys on hyväksytty Uudenkaupungin kaupunginvaltuustossa 15.2.2002.
Uudenkaupungin rakennusjärjestystä uudistetaan parhaillaan ja
rakennusjärjestysluonnos oli nähtävillä 1.-30.4.2015.
Asemakaava – alueilla rakennetaan kaavan mukaan ja kaava valmistellaan MRL: n
mukaan. Kaavan sisältöä ei määritellä rakennusjärjestyksessä. Rakennusjärjestys
määrittelee rakentamista kaavan ulkopuolella.
Osalliset
Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta. Musta rengas kuvaa suunnittelualueen sijaintia.
Yleiskaava
Suunnittelualue kuuluu 14.12.1992 hyväksyttyyn Uudenkaupungin yleiskaavaan.
Suunnittelualue on osoitettu kokonaan RA-alueeksi:
LOMA-ASUNTOALUE (RA)
Loma-asutusta varten varattu alue, jolle voidaan sijoittaa loma-asuntoja siten, että
rakennusoikeus määräytyy tilan pinta-alan ja rantaviivan pituuden perusteella oheisten
mitoitusohjeiden mukaisesti. Rakentaminen on sijoitettava puuston suojaamana ja
siten, että rakennusten sivuräystäät ovat pääsääntöisesti rannan suuntaiset. Vaja- ja
saunarakennukset on sijoitettava loma-asuntojen lähelle ja ne on suunniteltava
yhtenäisesti. Kaikessa rakentamisessa sekä laiturien ja muiden rakenteiden teossa on
luonnontilainen maisema mahdollisuuksien mukaan säilytettävä.
OAS – Ranta-asemakaava (Äeskari), tilat 6:26 ja 5:56
Sivu 3(6)
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia voivat siten olla esimerkiksi kaupungin
hallintokunnat, valtion viranomaiset, asukas- ja ympäristöyhdistykset tai
kylätoimikunnat
x Alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat
x Paikallisyhdistykset
x Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee
x Varsinais-Suomen ELY-keskus
x Varsinais-Suomen liitto
x Sekä muut, joita hanke saattaa koskea
Vuorovaikutus ja alustava aikataulu
Kaavoituksen suunnitteluprosessiin liittyvät ilmoitukset tullaan julkaisemaan
Uudenkaupungin Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa, Aluesanomissa,
Uudenkaupungin ilmoitustaululla sekä yhteispalvelupiste Passarin ilmoitus taululla.
Kuulutukset julkaistaan myös Uudenkaupungin kaupungin kotisivuilla. Mahdollisista
kuulemistilaisuuksista tullaan myös ilmoittamaan kyseisillä tavoilla.
OAS – Ranta-asemakaava (Äeskari), tilat 6:26 ja 5:56
Sivu 4(6)
Suunnitteluprosessin aikana järjestetään tarvittavat viranomaisneuvottelut.
Aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.
SYKSY 2015
x Vireilletuloilmoitus
x Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
x Asemakaavan muutosluonnoksen asettaminen nähtäville
SYKSY 2015 - TALVI 2016
x Mielipiteet ja lausunnot
x Asemakaavaehdotus nähtävillä
x Muistutukset ja lausunnot
x Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin
KEVÄT – KESÄ 2016
x Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen
x Uudenkaupungin kaupunginhallituksen käsittely,
kaavan hyväksyminen ja vahvistaminen
Palaute ja yhteystiedot
Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot osoitetaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa
Uudenkaupungin kaupungille: Uusikaupunki Välskärintie 2 C PL 20 23500 Uusikaupunki
Tiedustelut kaavoituksen etenemisestä voi osoittaa seuraaville henkilöille:
Uudenkaupungin kaupunki
Leena Arvela-Hellen 0500 743 087
[email protected]
REJLERS Oy
Antinkatu 15 B
28100 Pori
Kaija Maunula Arkkitehti, YKS 524 040 801 1884
[email protected]
Jenni Markkanen DI
040 744 4473
[email protected]
OAS – Ranta-asemakaava (Äeskari), tilat 6:26 ja 5:56
Sivu 5(6)