Liite 3.1 Tarjousyhteenveto

Vastaanottaja
Kotkan kaupunki
Tekniset palvelut
PL 205
48101 KOTKA
Asiakirjatyyppi
Tarjous
LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA –
LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN
TARJOUSYHTEENVETO
TARJOAJA: …………………………………….…………..
SISÄLTÖ
1.
1.1
1.2
Tarjoajan tiedot
Päävastuullinen toimittaja
Mahdolliset alihankkijat tai ryhmittymän muut toimittajat
(lisää tarvittaessa taulukoita)
1
1
2.
Tarjouksen kohde/kohteet
2
3.
3.1
2
3.2
3.3
3.4
Tarjoajien soveltuvuus
Henkilökohtainen tilanne ja ammatti- tai kaupparekistereihin
kuulumista koskevat vaatimukset
Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
Muut vaatimukset
4.
Yleiset ehdot
4
5.
Tarjouksen hintatiedot
5
6.
Allekirjoitukset
5
1
2
3
3
4
KOTKAN SEUDUN –OSTOLIIKENTEIDEN TARJOUS
Tarjouspyyntö nro x/2015
Tämä TARJOUSYHTEENVETO täytettynä ja lisättynä vaadituilla liitteillä (merkitty lihavoiduin kirjaimin, Liite nro___), on tarjoajan Tarjous. Muita kuin tässä Tarjousyhteenvedossa, Tarjouspyynnössä ja Hankintailmoituksessa vaadittuja asiakirjoja ei huomioida.
Tämä tarjousyhteenveto liitteineen täytetään kertaalleen vaikka tarjoaja tarjoaa useampaa tämän tarjouspyynnön kohdetta.
Ohje: Antakaa selvitys tämän tarjouksen jokaiseen kohtaan ohjeen mukaisesti. Numeroikaa jokainen liite ja merkitkää liitteen numero tähän Tarjousyhteenvedon ko. kohtaan.
Tarjous voidaan hylätä, jos se on sisällöllisesti tarjouspyynnön vastainen.
Lisäksi tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksen hintatiedot erillisillä hintaliitteillä (Tarjouspyynnön liitteet 4.1-4.3).
1.
TARJOAJAN TIEDOT
1.1
Päävastuullinen toimittaja
Yhtiön nimi
Yhtiön
Yhtiön
yhteyshenkilö
nimi
puhelin
sähköposti
osoite
Y-tunnus (tai vastaava)
1.2
Mahdolliset alihankkijat tai ryhmittymän muut toimittajat (lisää tarvittaessa taulukoita)
Tämä kohta täytetään ainoastaan, jos ehdokkaana on useita toimittajia.
Yhtiön nimi
Yhtiön
Yhtiön
yhteyshenkilö
nimi
puhelin
sähköposti
osoite
Y-tunnus (tai vastaava)
2.
TARJOUKSEN KOHDE/KOHTEET
Tarjoamme seuraavia kohteita:
Kohde 1: Kotka-Karhula-Hamina (Linja 1)
Kohde 2: Kotkan paikallisliikenne (Karhula)
Kohde 3: Kotkan paikallisliikenne (Norskankatu)
Yhdistelmätarjous kohteet 2 ja 3: Kotkan paikallisliikenne
Erilliskohde; kohde 4 Hamina-Karhula-Kotka aamuvuoro
3.
TARJOAJIEN SOVELTUVUUS
3.1
Henkilökohtainen tilanne ja ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat
vaatimukset
Vaatimukset:
1)
Ehdokkaan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.
Vaadittava selvitys tai todistus: Ehdokkaan tulee liittää tarjouksensa oheen kaupparekisteriote tai muu ulkopuolisen antama
todistus tarjoajan merkitsemisestä kaupparekisteriin:
2)
Ehdokkaan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi.
Kyllä, liite nro: _______
Ei
Kyllä, liite nro: _______
Ei
Vaadittava selvitys tai todistus: Ehdokkaan tulee liittää tarjouksensa oheen veroviranomaisen antama todistus:
3)
Ehdokkaan tulee olla merkitty työnantajarekisteriin.
Vaadittava selvitys tai todistus: Ehdokkaan tulee liittää tarjouksensa oheen kirjallinen selvitys työnantajarekisteriin merkitsemisestä.
Kyllä, liite nro: _______
Ei
Jos tarjoaja on rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun, riittää ajantasainen kyseisestä palvelusta tulostettu raportti selvitykseksi kohtiin 1-3, eikä muuta selvitystä tarvitse antaa.
Edellä pyydetyt selvitykset voivat olla korkeintaan kaksi (2) kuukautta vanhoja laskettuna tässä
tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä taaksepäin.
Tarjoajan tulee olla merkitty edellä kohdissa 1-3 mainittuihin rekistereihin, jos tarjoajalla lainsäädännön tai viranomaismääräysten perusteella on velvollisuus siihen.
Jos tarjoaja on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa
vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta.
3.2
Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Vaatimukset: Ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset
verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut sekä olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa.
Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä ehdokas, joka on tehnyt veroja ja/tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä.
1a) Viranomaisen antama todistus siitä, että ehdokas ja ilmoitetut
alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot
ja että ovat merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain
sitä vaatiessa. (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta).
1b) Viranomaisen antama todistus, että ehdokas ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy todistukseen verojen maksamisesta).
1c) Todistus siitä, että ehdokas ja ilmoitetut alihankkijat ovat
maksaneet kaikki lakisääteiset eläkemaksut.
1d) Jos ehdokkaalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tulee em. 1a ja 1b kohtien sijasta toimittaa verovelkatodistus, sopimus verojen/maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos ehdokkaalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee 1c- kohdan sijasta toimittaa todistus eläkemaksuveloista, maksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen
eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta.
1 a)
Kyllä, liite nro: _______
Ei
1 b)
Kyllä, liite nro: _______
Ei
1 c)
Kyllä, liite nro: _______
Ei
1 d)
Kyllä, liite nro: _______
Ei
Jos tarjoaja on rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun, riittää ajantasainen kyseisestä palvelusta tulostettu raportti selvitykseksi kohtiin 1a-c, eikä muuta selvitystä
tarvitse antaa.
Edellä pyydetyt selvitykset voivat olla korkeintaan kaksi (2) kuukautta vanhoja laskettuna tässä
tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä taaksepäin.
Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan tulee esittää vastaavat todistukset oman
maansa viranomaisilta tai muilta verojen, sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten eläkemaksujen
suorittamista valvovilta tahoilta.
3.3
Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
Vaatimus: Oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen
Selvitys:
1) Tarjoajalla on voimassa olevien henkilöliikennettä koskevien säädösten mukaan oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa ja
2) liikenteestä vastaava henkilö täyttää säädöksissä
määrätyt ehdot
1) Lupa:
Kyllä, liite nro: _______
Ei
2) Liikenteestä vastaava henkilö:
Kyllä, liite nro: _______
Ei
3.4
Vaatimus/selvitys: Tarjoajan tulee antaa selvitys työhön
sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Kyllä, liite nro: _______
Ei
Vaatimus: Tarjoajalla tulee olla liikenteen hoitamiseksi
soveltuva, tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kalusto,
tai sellaisen hankinnasta tulee esittää selvitys ennen ostoliikennesopimuksen allekirjoittamista.
Selvitys: Tarjoajan tulee antaa selvitys käytettävästä kalustosta
Kyllä, liite nro: _______
Ei
Vaatimus: Liikennöitsijällä tulee olla viimeistään sopimuskauden alkaessa laatulupaus, joka on kuvattu tarkemmin
liitteessä (Liite 2).
Selvitys: Laittamalla ruksi kohtaan "Kyllä", tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle laatulupauksen viimeistään sopimuskauden alkuun mennessä.
Kyllä
Ei
Muut vaatimukset
Tarjoaja vakuuttaa, ettei
•
•
•
•
häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 53 §:n pakollinen poissulkemisperuste
häntä tai hänen alihankkijaansa koskee hankintalain 57
§:n poissulkemisperuste (tarjoajaa tai hänen alihankkijaansa ei ole merkitty kaupparekisteriin tai tarjoajalla
ei ole vaadittua lupaa hankittavan palvelun suorittamiseen)
häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 54 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste
tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa tarjoaja tai tarjoajan johtohenkilö on syyllistynyt
vakavaan virheeseen ammattitoiminnassaan.
Kyllä vakuuttaa
Kyllä vakuuttaa
Kyllä vakuuttaa
Kyllä vakuuttaa
Lisäksi tarjoaja vakuuttaa, että
•
4.
hän ja hänen alihankkijansa täyttävät hankintayksikön
asettamat, tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset.
Kyllä vakuuttaa
YLEISET EHDOT
Maksuehdot
Hyväksymme tarjouspyynnön kohdassa 13 olevat maksuehdot.
Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 2 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Tarjouksen voimassaoloajan tulee ilmetä tarjouksesta.
Kyllä
Tarjouksemme on voimassa
___.___.2015 saakka.
Hankintasopimus
Vakuutamme tutustuneemme huolellisesti sopimusehtoihin
(tarjouspyynnön liite 1 ostosopimus alakohtineen).
Asiakirjojen julkisuus
Mikäli tarjoaja on merkinnyt joitakin asiakirjoja salaiseksi,
niistä on laadittu luettelo tämän asiakirjan liitteeksi perusteluineen.
5.
Kyllä
Kyllä, liite nro: _______
Ei
TARJOUKSEN HINTATIEDOT
Tarjouksen hintatiedot tulee ilmoittaa erikseen suljetussa
kirjekuoressa tarjouspyynnön hintaliitteellä (Liite 4.14.3), jonka rakennetta ei ole sallittua millään tavoin muuttaa.
Kyllä
Hintakuori on suljettu ja sen päällä on ”Tarjous Kotkan paikallisliikenne /Hintatiedot” sekä lähettäjän yhteystiedot.
6.
ALLEKIRJOITUKSET
Aika ja paikka
Tarjoajan nimi ja y-tunnus (tai vastaava)
Tarjoajan allekirjoitus
Tarjoajan nimenselvennys ja asema yrityksessä