Prosessi ja perehdyttäminen

OSA 1:
TYÖPAIKKAOHJAUKSEN PROSESSI JA
PEREHDYTTÄMINEN
21.5. klo 9-12
SISÄLLÖT

Työpaikkaohjaajan tehtävät ja osaaminen
Mitä työhönvalmennus on?
 Mitä osaamista edellytetään
valmentajalta/ohjaajalta?

Sirpa Mertala

Työkokeilijan/työntekijän yksilöllinen
vastaanotto ja perehdytys
Ohjauksen välineitä
 Ohjauksen prosessi
 Ohjauskeskustelut
 Perehdytyksen etukäteissuunnittelu, vaiheittainen
perehdytysmalli

2
LÄHTÖKOHTANA: MAAILMANKUVA JA
IHMISKÄSITYS

Vuorovaikutustekniikat ja –mallit hyviä
apuvälineitä, jotka toimivat parhaiten
kun on tietoinen omasta kokemuksestaan,
tilanteestaan, persoonallisuudestaan, arvoistaan,
ajattelutavoistaan (logiikka, uskomukset…) ja
tunteistaan
 kun tekniikat – ja mallit tuntuvat omilta ja
luontevilta (niitä voi ja tulee harjoitella, voi oppia)
 kun syntyy aito oivallus, joka koskee myös itseä

LÄHTÖKOHTANA: MAAILMANKUVA JA
IHMISKÄSITYS
Kenen tavoitetta kohti ohjataan?
 Mitkä ulkoiset paineet saattavat vaikuttaa
ohjattavan valintoihin ja toimintaan?
 Mistä tuntemukset ja kokemukset syntyvät?
 Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä tai paha,
tasa-arvoinen ja arvokas sinänsä, ahkera vai
laiska, luova, aloitteellinen ja ajatteleva toimija,
ohjaamisen passiivinen kohde?
 Uskomukset vaikuttavat havaintoihin ja
tulkintaan muiden käyttäytymisen vaikuttimista
ja syy-seuraussuhteista: Mitkä ovat ohjaajan
uskomuksia?

TYÖPAIKKAOHJAUS/TYÖVALMENNUS:
TARVE JA TAUSTA


Työllistymistä ja työhön paluuta tukeva toimintamalli
Yhteiskunnallisen arvoperustan muutostrendi: osallistava
ja tukeva työn ja sen tekijän kohtaamisen helpottaminen
Yhtäältä taustalla arvojen muutos
 Toisaalta taloudellinen paine mm. sote-palveluiden
kustannusrakenne




Työelämän monitasoiset muutokset: työn saannin
vaikeutuminen, työn sisältöjen ja tekemisen tapojen
muutokset, työpaikkoja, ammatteja, työtehtäviä häviää;
uutta ei tule riittävästi tilalle
Työelämään tai opiskelemaan pääseminen tai työssä
jatkaminen edellyttävät joskus monipuolista ja taitavaa
apua, tukea, ohjausta, valmennusta: MIKSI?
Työhön, työpaikkaan perehdyttämisen velvollisuus
työnantajalla: työn sujumisen edellytyksenä
LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA JA
TYÖVALMENNUKSEN KYTKÖS





Monia nimityksiä työpaikkaohjaajan rinnalla, esim.
TE-hallinto työvalmentajat, kunnat, työterveyshuolto
ja Kela myös työkykykoordinaattorit ja –neuvojat ,
ammatillisen kuntoutuksen palvelu
Kelan kuntoutuslaki
Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista
Käytännössä tehtävä on eri muodoissaan laajentunut
näiden ulkopuolelle osallistavien
työelämäkäytäntöjen ja työelämään siirtymien
mahdollistamiseksi
Kuntoutussäätiöllä suuri rooli työvalmennuksen
kehittämisessä, työvalmentajien kouluttamisessa ja
työvalmennuksen käytäntöjen tutkimisessa (esim.
Ala-Kauhaluoma, Mika 2007).
TYÖPAIKKAOHJAAJA
Esityksen oletus, että työpaikkaohjaaja
työskentelee organisaatiossa, jossa ohjaa
 Muitakin vaihtoehtoja on. Tällöin näkökulma
tehtävään on joissakin kohtaa toisenlainen.


Vrt.
Organisaation sisällä
 Organisaation ulkopuolelta tuleva
ohjauksen/valmennuksen osaaja

TYÖPAIKKAOHJAAJAT


Suppeimmillaan työtehtäviin ja työpaikkaan
perehdyttäminen
Laajimmillaan työelämän asiantuntijoita
painopiste oman organisaation ja sen tehtävien
tuntemisessa, mutta laajempi työelämätuntemus
tarpeen
 Palvelujärjestelmän tuntijoita







missä määrin tulee tuntea?
Esim. jos työpaikkaohjaajan tehtävä on määrätty ohjaamaan
oppisopimusopiskelijoita ja heidän työtehtäväänsä
perehtymistä opintojen ohella, painopiste on työn ja
koulutuksen maisemassa
Hyvän vuorovaikutuksen, ihmisen auttamisen
ja tukemisen osaajia
Työelämän ihmissuhdetaidot
Tekniset ja taloudelliset taidot
Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistaidot
TYÖPAIKKAOHJAAJA
toimii yhdyshenkilönä työpaikan ja työhön
tutustuvan välillä
 varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja
laadukas oppimisympäristö
 suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa oppimista
sekä osallistuu tarvittaessa ammattiosaamisen
näytöistä sopimiseen (jos ohjauksen liittyy
opintoja)
 toteuttaa ohjausta ja arviointia laadittujen
suunnitelmien mukaan
 ohjaa ja tukee työntekijää, antaa palautetta
 kannustaa työpaikalla oppimiseen,
kehittymiseen ja työuran edistämiseen

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PÄÄTEHTÄVÄT
Perehdyttäminen
 Työpaikan työtehtäväkartoituksen tekeminen
 Työssä oppimisen suunnitelman laatiminen
 Työssä oppimisen järjestelyistä sopiminen
 Ohjaus
 Arviointi

MUUTA HUOMIOITAVAA:






työssäoppijan tehtävien määritteleminen
tehtävien antaminen työssäoppijoille
tehtävien ottaminen pois/tehtävien siirtäminen
työssäoppijalta
tehtävien antaminen ja jakaminen useiden työssäoppijoiden
kesken
tulevaisuuteen vaikuttavien päätösten tekemisen tukeminen
Oman toimivallan tietäminen? Onko tarpeen keskustella
oman esimiehesi kanssa työpaikkaohjaajan toimivallan
laajuudesta? Oletko itse esimies? Miten otat huomioon muun
työyhteisön?
Saatko itse tukea tehtävässäsi? Kenen kanssa voit
keskustella, keneltä saat palautetta, jotta voit tarkistaa
menettelytapojasi?
KESKUSTELUTEHTÄVÄ ED. DIASTA

Mitä ajatuksia syntyy tehtävien jakoon,
siirtämiseen jne. liittyen?

Entä oma toimivalta?

Miten muu työyhteisö otetaan huomioon?
Mitä tukea työpaikkaohjaaja tarvitsee?
 Mistä hän sitä saa?

OHJAUKSEN VÄLINEITÄ








Yksilöllisesti kehittävät työtehtävät ja riittävä tuki
Jatkuva palaute oppimisesta ja onnistumisista,
rakentava korjaava palaute
Henkilökohtainen edistymissuunnitelma
Oppimispäiväkirja erityisesti silloin, jos työtehtäviin
liittyy opiskelu (esim. opso)
Oppimistehtävät, kohdennetut harjoituksen paikat
Opinnäytekansio eli portfolio, jos soveltuu
tehtäväalaan: hyötyä työnhaussa
Arviointi- ja kehityskeskustelut, ohjauskeskustelut
MYÖNTEINEN VUOROVAIKUTUS
OHJAUSKESKUSTELUT


Tavoitteena tukea ammatillista kasvua
Palautteen antaminen olennaista, päivittäistä


Palautteen antamisen käytäntöjä toisella koulutuskerralla
Kysymyksiä ohjauskeskusteluun (muista kuitenkin,
että luonteva vuorovaikutus on tärkeää, ei pelkkä
tekniikka)








Mitä ajattelet…? Mitä mieltä olet…?
Mihin mielestäsi perustuu…?
Mikä on mielestäsi keskeistä…?
Mitä siitä seuraa…?
Miten ymmärrät…?
Miten voisi soveltaa…?
Miksi näin toimitaan…?
Miten mielestäsi kannattaisi tehdä ja toimia…?
OHJAUKSEN PROSESSI







Työntekijän valintaprosessi
Etukäteissuunnittelu: oma henkilökohtainen
valmistautuminen, tehtäväkartoitus, työyhteisön
valmistaminen uuteen työntekijään (=informointi),
kirjallinen vaiheistettu perehdytyssuunnitelma
Työntekijän vastaanotto, keskustelut tavoitteista,
hänen henkilökohtainen suunnitelmansa,
perehdytysprosessin käynnistäminen
Palautteen anto ja palautteen vastaanotto: myös
työntekijälle mahdollisuus antaa palautetta ja
osallistua arviointeihin
väli-arvioinnit, tarvittava tuki arjessa
Arvioinneissa tärkeää tulevaisuussuunnitelmista
keskustelu ja suunnitelmien tukeminen
Loppuarviointi/kehittävä ja myönteinen palaute
VAIHEISTUKSEN MERKITYS
Ei kaikkea kerralla, opittavien asioiden
paloittelu
VALMISTA (etukäteissuunnittelu ja työntekijän
orientaatio tehtävään)
OPETA (näytä, kerro, opasta, ymmärrettävät ohjeet,
oikeat ja turvalliset työtavat)
KOKEILE TAITOA (itsenäisen työskentelyn
vahvistaminen, itsenäinen tiedonhankinta ja
ongelmanratkaisu)
TARKISTA EDISTYMISTÄ JA TAVOITTEITA (tue,
seuraa, anna mahdollisuus kysyä, anna palautetta, tee
suunnitelmaan korjaus tarvittaessa, itsearvioinnit)
PEREHDYTTÄMISSUUNNITELMAN
SISÄLTÖ:
työpaikka: organisaatio, tavat, toiminta-ajatus
 työyhteisö: työtoverit, sidosryhmät
 työympäristö: koneet, laitteet, tilat
 tehtävä: mitä kuuluu vastuisiin, mitä välineitä,
työturvallisuus ja muut säännöt

PEREHDYTYS JA TYÖSUHTEEN
KESTO


LYHYT (esim. alle kuukausi): työsuhdeasiat
(työaika, poissaolot, tauot ja tilat), tiivistetty
työnopastus (tehtävät, työtavat, koneet, laitteet,
turvallisuus), työpari (jos mahdollista tai
työpaikkaohjaaja), tarvittava työyhteisö- ja
organisaatioinformaatio Esim. työyhteisössä
noudatettavat arvot
PIDEMMÄT: laajempi kytkeminen organisaation
kokonaisuuteen
Toimintatavat, muut organisaation tehtävät, toiminta,
palvelut, tuotteet…
 Aikataulut
 TEHTÄVÄN VAIHTAMINEN SAMASSA
ORGANISAATIOSSA
Riittävän yksityiskohtainen uusien tehtäviin
perehdyttäminen ja
 Muutoksen tarkastelu

MUUTA HUOMIOITAVAA
Eri kulttuurit: ”Suomi-osio”
 Ryhmäperehdytys: kullekin varattava myös
yksilöllisen keskustelun ja tuen mahdollisuus
 Tervetuloa taloon –opas tai muu materiaali
itsenäisesti tutustuttavaksi, työajan käyttö
perehtymiseen

ETUKÄTEISSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA ASIOITA: MIKÄ
ON OMALLE ORGANISAATIOLLE OLENNAISTA? HUOM.
PALKKATUELLA TYÖLLISTETYN KANNUSTAMINEN JATKOON
1. Perehdytyksen tavoitteet
 Organisaation, perehdytettävän ja muun henkilöstön kannalta
2. Kohderyhmät
 Vakituinen, määräaikainen, tehtävän vaihto, kiertävä työntekijä, sijainen,
alihankkija, etätyön tekijä (kysymys keskusteluun: onko merkitystä sillä,
että on työssä esim. palkkatuella tai työkokeilussa? Jos, niin mitä
merkitystä?)
3. Sisältö (ks. muistilista jäljempänä laajempaan perehdytykseen)
 ajoitus ja ohjelma pääkohdittain eli kuka (vastuuhlöt, voidaan myös jakaa
monelle ja kirjataan tämä ohjelmaan), kenelle, mitä, missä vaiheessa ja
kuinka kauan
 Ennen työsuhteen alkua tapahtuvat toimet: haku, haastattelu, valinnasta
ilmoittaminen ja kirjallinen materiaali
 Yksikkö ja sen toiminta: organisaatio, tehtävät, tavoitteet, toimintatavat ja
käytännöt sekä niveltyminen muuhun organisaatioon
 Tutustumiskäynnit ja esittelyt: tärkeät tilat, ihmiset ja yksiköt
 Työtehtävät: oma vastuualue, työvälineet, menetelmät, säännöt ja ohjeet
 sekä vastuukysymykset ja tietolähteet
4. Alkukeskustelu ja päätöskeskustelu
 Selvennetään molemminpuoliset odotukset sekä
tarkennetaan tehtäväkuva ja lisäkoulutuksen
tarve
5. Seuranta (perehdytyksen aikana, heti sen
jälkeen ja n. vuoden päästä)
 Onko perehdyttämisohjelma toteutunut?
 Onko kesto oikea?
 Ovatko aineisto ja menetelmät
tarkoituksenmukaisia?
 Onko tarvetta kertaukseen?
 Onko painopiste oikea?
 Onko lisättävää/poistettavaa/muutettavaa?
MUISTILISTA PEREHDYTTÄJÄLLE
- LAAJEMPI PEREHDYTYS
1. TIETO ORGANISAATIOSTA – Tervetuloa taloon! Syvyys riippuu työsuhteen
kestosta
 Historia ja sidosryhmät
 Arvot, toiminta-ajatus, visio ja strategiset painopisteet
 Hallinto ja organisaatio, tietoa henkilöstöstä
 Tehtävät yksiköittäin
 Toimintasuunnitelma
 Tuotteet, palvelut, perustoiminnat
2. Palvelussuhde
 Työntekijän työtehtävät, vastuut










Alku :työehto- ja muut sopimukset, koeaika, terveys- ym. todistukset
Palkka: määräytyminen, lisät, maksu, yhteyshenkilö laskennassa
Osa-aikaisuus ja sivutoimet
Vuosiloma
Työajat, etätyö ja matkustamiskäytäntö, poissaolokäytännöt: ilmoitus/todistus,
lomakäytäntö, matkalaskut
Työsuojelu ja kriisitoiminta
Työterveyshuolto
Vakuutukset
Yhteistoiminta: sopimus, organisaatio sekä luottamusmiehet ja neuvottelumenettely
MUISTILISTA JATKUU
3. Muut käytännöt
 Asiakaspalvelu
 Hankinnat ja talous
 Henkilökortti, henkilöstöedut ja merkkipäivät
 Henkilöstöpalvelut: strategia, kehittäminen ja koulutus
 Kirjasto- ja tietopalvelut sekä julkaisut
 Posti ja puhelin
 Tietohallintopalvelu: sovellukset, tunnukset, tietoturva ja
tuki
 Tilat: Sijainti ja kulkeminen
 Viestintä ja markkinointi
 Virkistystoiminta
4. Alan käyttämät lyhenteet ja erityissanasto
5. Muuta…
 Asiakkaat ja heidän odotuksensa
 Toimintaan liittyvä aineisto, esitteet
KERTAUS: VAIHEET
ETUKÄTEISSUUNNITTELU
 REKRYTOINTI
 VASTAANOTTO JA PEREHDYTTÄMINEN
 TYÖNOPASTUS
 OPPIMISEN SEURANTA
 JATKUVA MOLEMMINPUOLINEN PALAUTE

VUOROVAIKUTUSTAIDOT RYHMÄTEHTÄVÄ
VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TARVITTAVIA TAITOJA: MITÄ TYÖPAIKKAOHJAAJA NÄISTÄ ERITYISESTI TARVITSEE?
non-verbaalinen taito
verbaalinen taito
kuuntelemisen taito
taito arvioida kuulemaansa ja
havaitsemaansa
taito arvostaa toista ihmistä
yhteistyötaito
argumentointitaito:
taito vaikuttaa kuulijoiden
mielipiteisiin
havainnointitaito
koordinointitaito
taito luoda myönteinen
ilmapiiri
neuvottelutaito
puheenvuorojen linkittämisen
taito: liittää puheenvuorot
toisiinsa, hyödyntää toisten
sanomaa
taito olla läsnä
taito tiivistää ja tehdä
yhteenvetoja
empatiataito ja toiminnan
eettisyys
luennointi- ja
esittämistaidot
taito ottaa ja pitää
puheenvuoroja
taito käydä avointa dialogia ja
reflektoida
ratkaisu- ja
päätöksentekotaidot
taito havaita toisen
vahvuudet ja kehityskyky
esiintymistaito
taito ylläpitää keskustelua
taito toimia win-winperiaatteella
ongelmienratkaisutaito
motivointitaito: taito
rohkaista, kannustaa ja tukea
paineensietokyky ja taito
sietää ristiriitaa
taito tuoda esille
mielipiteensä ja puolustaa niitä
taitoa innostua ja innostaa
taito erottaa olennainen
kuulemastaan
taito antaa rakentavaa
ajantasaista palautetta
joustavuus: hyväksyä ja
ymmärtää erilaiset ihmiset
ja mielipiteet
kysymystentekotaito: kysyä,
pyytää täsmennyksiä ja
perusteluja
sitoutumisen taito
ideointi- ja innovointikyky:
ratkaisuvaihtoehtojen
esittämis-, kehittely- ja
analysointitaidot
taito kohdistaa palaute ja
kritiikki asiaan eikä ihmiseen
vastaamisen taito
konfliktienhallintaito
taito ottaa vastaan
palautetta