EURAN KUNTA Esityslista 5/2015 1 (11) Kulttuuri- ja vapaa

EURAN KUNTA
Pöytäkirja
5/2015
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Aika
01.12.2015 klo 18:00 - 18:53
Paikka
Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone
Saapuvilla olleet jäsenet
Poissa
Hiljanen Joni
Jaakkola Juha
Julin Veikko
Kallionsivu Terttu
Kerola Marko
Peltonen Virva
Simula Pekka
jäsen
varajäsen
puheenjoht.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Anttila Mari
Hirvelä Kimmo
Moilanen Arja
jäsen
puheenjoht.
jäsen
Eklund Taisto
Koivula Mika
Koivunen Jouko
Koivisto Sarianna
Nuija Vesa
Wahlqvist Sirpa
khall:n edustaja
asiantuntija
esittelijä
asiantuntija
asiantuntija
sihteeri, asiantuntija
Muut saapuvilla olleet
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.
Asiat
§:t 34 - 42
Allekirjoitukset
Veikko Julin
puheenjohtaja
Sirpa Wahlqvist
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Hiljanen ja Marko Kerola.
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Eura ____ / ____2015
Joni Hiljanen
Marko Kerola
1 (14)
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
5/2015
2 (14)
Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä
Euran pääkirjastossa.
Kirjastotoimenjohtaja
Sarianna Koivisto
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
5/2015
3 (14)
Käsitellyt asiat
§
34
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden talouskatsaus 1.1. 31.10.2015
Sivu
4
35
Satakirjastojen kokoelmastrategia
5
36
Lausunto, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut/ Kauttuan keskuksen
asemakaavan muutos
6
37
Lausunto, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, Vahenojan
asemakaavan muutos
7
38
Liikuntapalveluiden kohdeavustukset liikuntayhdistyksille v. 2015
8
39
Nuorisopalveluiden kohdeavustukset nuorisoyhdistyksille v. 2015
10
40
Vuonna 2015 menestyneiden euralaisten urheilijoiden
palkitseminen
11
41
Esihistorian opastuskeskus Nauravan lohikäärmeen maksujen
tarkistus v. 2015
12
42
Kulttuuripalkinto v. 2015
13
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 34
5/2015
4 (14)
01.12.2015
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden talouskatsaus 1.1. - 31.10.2015
54/02.02.02/2015
Kuvala § 34
Hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen esittelee kokouksessa kulttuuri- ja
vapaa-ajan palveluiden osalta keskeisiä kulu- ja tuottoeriä ajalta 1.1. 31.10.2015.
Koko tulosalueen toimintakulujen toteutuma ulkoisten kulujen osalta on 73,0
%. Henkilöstökulujen toteutuma on 80,3 % ja palkkojen 80,7 %.
Lokakuun lopun tilanne näyttää, että tulosalue tulee pysymään alkuperäisessä talousarviossa. Vastaavasti vastuualueet erikseen pysyvät talousarviossa.
Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh.
044 422 4451.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ajalta
1.1. - 31.10.2015.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 35
5/2015
5 (14)
01.12.2015
Satakirjastojen kokoelmastrategia
474/12.03.02/2015
Kuvala § 35
Kirjaston kokoelmiin on tallennettu suuri osa henkistä perintöämme. Kirjasto
mahdollistaa sen käytön ja varmistaa tiedon ja kulttuurin saatavuuden. Kirjastolain mukaan asiakkaiden käytettävissä tulee olla uusiutuva kirjastoaineisto
ja kokoelman tulee olla monipuolinen ja ajanmukainen, mutta siinä tulee olla
myös ajallista syvyyttä. Hyvässä kirjastossa on saatavilla monipuolinen
kokoelma kaunokirjallisuutta, käyttöarvoltaan merkityksellistä ja ajantasaista
tietokirjallisuutta, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja muita tallenteita. Painettuja ja
digitaalisia aineistoja tarjotaan rinnakkain.
Resursseja yhä vaativammaksi käyvään kokoelmatyöhön on varmistettu yhdistämällä kirjastojen kokoelmat maakunnalliseksi kokoelmaksi. Satakirjastojen kokoelmastrategia on Satakunnan kirjastojen yhteinen tavoite lähivuosille,
ja se on hyväksytty Satakirjastojen johtoryhmässä 9.10.2015. Kokoelmastrategian laadintaa on edeltänyt Satakunnan kirjastojen kokoelmaselvitys 2012
sekä Satakirjastojen kokoelma-analyysi 2015. Molempien selvitysten
tekemisen on mahdollistanut Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämä
hankerahoitus, ja molemmat on luettavissa maakuntakirjaston verkkosivuilla
osoitteessa http://www.pori.fi/kirjasto/maakuntakirjastotoiminta.html.
Satakirjastojen kokoelmastrategia vuosille 2016-2018 liitteenä.
Valmistelu- ja lisätiedot: kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto, p. 044 422
4832
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedokseen Satakirjastojen kokoelmastrategian vuosille 2016-2018.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Liitteet
Liite 1
Satakirjastojen kokoelmastrategia vuosille 2016 - 2018
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 36
5/2015
6 (14)
01.12.2015
Lausunto, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut/ Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos
99/10.02.03/2015
Kuvala § 36
Euran kaavatoimikunta on asettanut Kauttuan keskuksen asemakaavan
muutoksen ehdotuksena nähtäville 14.10.-15.11.2015 väliseksi ajaksi ja
pyytää kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta lausuntoa ehdotuksesta
15.12.2015 mennessä.
Suunnittelualue sijaitsee MT 2054 pohjoispuolella, Eurajoen ja Maasillantien
välissä (korttelit 601-607 ja 611-615). Kauttuan keskuksen rakennuskaava on
vuodelta 1975. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa
olevan kaavan määräyksiä ja rakennusoikeuksia vastaamaan nykypäivän
tarpeita. Tavoitteena on myös säilyttää valtakunnallisesti arvokkaan
kulttuurihistoriallisen ympäristön (Kauttuan omakotitaloalue) arvot. Kauttuan
alueella on voimassa 2011 vahvistettu Satakunnan maakuntakaava.
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos ehdotuksena on nähtävänä
kokouksessa.
Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh.
044 422 4451.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalla ei ole huomautettavaa Kauttuan
keskuksen asemakaavan muutoksesta. Lautakunta esittää lisäksi, että myös
viereiseen asemakaavaan, jossa korttelit 616 ja 617 sijaisevat,
kohdistettaisiin vastaavat toimenpiteet pikaisella aikataululla.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 37
5/2015
7 (14)
01.12.2015
Lausunto, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, Vahenojan asemakaavan muutos
99/10.02.03/2015
Kuvala § 37
Euran kaavatoimikunta on asettanut Vahenojan asemakaavan muutoksen
ehdotuksena nähtäville 14.10.-15.11.2015 ja pyytää kulttuuri- ja vapaa-ajan
lautakunnalta lausuntoa muutoksesta 15.12.2015 mennessä.
Suunnittelualueella on voimassa 30.11.2011 vahvistettu Satakunnan
maakuntakaava, jossa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä
1973 vahvistettu rakennuskaava. Kaavamuutos koskee kortteleita 451-461,
466-473 ja 477-479. Tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan
määräyksiä ja rakennusoikeuksia vastaamaan nykypäivän tarpeita ja
vaatimuksia. Osa alueen puistoista osoitetaan lähivirkistysalueeksi.
Vahenojan asemakaavan muutos ehdotuksena on nähtävänä kokouksessa.
Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen,
puh. 044 422 4451.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalla ei ole huomautettavaa Vahenojan
asemakaavan muutoksesta.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 38
5/2015
8 (14)
01.12.2015
Liikuntapalveluiden kohdeavustukset liikuntayhdistyksille v. 2015
3/02.05.01/2015
Kuvala § 38
Liikuntatoimenjohtaja:
Liikuntapalvelut myöntää vuosittain kunnan alueella liikuntatoimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille avustusta. Avustus on jaettu kahteen osaan.
Perusavustukset on myönnetty kevään aikana, kohdeavustukset marras-joulukuussa.
Kohdeavustukset on tarkoitettu valmentajien / ohjaajien, tuomareiden, toimitsijoiden, seurajohdon yms. kurssi- ja koulutustoimintaan, joka liittyy oleellisesti yhdistyksen toimintaan. Kohdeavustusta voi hakea myös erityiskohteisiin
kuten esim. suunnistuskarttojen tekemiseen. Kaikista toiminnoista, joihin
haetaan kohdeavustusta, on hakemukseen liitettävä maksutositekopio, josta
käy ilmi maksaja (täytyy olla hakeva yhdistys), saaja ja kurssin nimi/ohjelma
ja osallistujat. Liikunta- ja nuorisolautakunta on aiemmin (13.12.2005)
päättänyt, että kohdeavustuksia ei myönnetä kurssi- ja koulutustoimintaan
liittyviin matkakuluihin.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta julisti liikuntayhdistysten kohdeavustukset
haettaviksi 13.11.2015 klo 15.30 mennessä.
Liikuntapalveluiden kohdeavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 11 kpl.
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta myöntää kohdeavustukset seuraavasti:
Eläkeliiton Euran yhdistys ry
Eura-Kauttuan Urheilijat ry
Eura Swimming Team ry
Euran Karateseura ry
Euran Naisvoimistelijat ry
Euran Pallo ry
Euran Raiku ry
Euran Urheiluautoilijat ry
Honkilahden Vesat ry
Panelian Raikas ry
Voimistelu- ja urheiluseura Hinnerjoen Yritys ry
720 €
200 €
150 €
110 €
1.380 €
4.630 €
410 €
20 €
Yhteensä
7.620 €
==================================== ======
Valmistelu- ja lisätiedot: liikuntatoimenjohtaja Vesa Nuija,
puh. 044 422 4843.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää myöntää vuoden 2015 kohdeavustukset liikuntayhdistyksille liikuntatoimenjohtajan valmistelun mukaan.
EURAN KUNTA
Päätös
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
5/2015
9 (14)
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 39
5/2015
10 (14)
01.12.2015
Nuorisopalveluiden kohdeavustukset nuorisoyhdistyksille v. 2015
3/02.05.01/2015
Kuvala § 39
Nuorisopalvelut myöntää vuosittain kunnan alueella nuorisotoimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille avustusta. Avustuksia myönnetään piiri-,
liitto- ja järjestötasoiseen koulutustoimintaan osallistumiseen, esim. nuorisojärjestö- ja ohjaajakoulutukseen tai muuhun koulutukseen. Kohdeavustusta ei
enää myönnetä kurssi- ja koulutustoiminnan matkalaskuihin. Avustusta ei
myönnetä erilaisiin nuorten leirityksiin
Nuorisotoimen kohdeavustusten hakuaika päättyi 13.11.2015. Määräaikaan
mennessä hakemuksia tuli 4 kpl.
Euran nuorisoseura ry haki yhteisötanssikoulutukseen 80 €.
Euran VPK ry:n nuoriso-osasto haki nuoriso-osaston kouluttajakurssiin 255€
ja kouluttajien koulutuspäivään 120 €, yhteensä 375 €.
Panelian VPK ry:n nuoriso-osasto haki Rauman alueen palokuntanuorisotyön koulutuspäivään 80 €.
Partiolippukunta Euran Peurat ry haki tarpojaluotsikurssiin 17 €.
Kaikki yhdistykset ovat toimittaneet hyväksyttävät kuitit.
Vs. nuorisosihteeri:
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta myöntää kohdeavustukset seuraavasti:
Euran Nuorisoseura ry
Euran VPK:n nuoriso-osasto
Panelian VPK:n nuoriso-osasto
Partiolippukunta Euran Peurat ry
80 €
375 €
80 €
17 €
Yhteensä
552 €
===================================
Valmistelu- ja lisätiedot: vs. nuorisosihteeri Mika Koivula,
p. 044 422 4852.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää myöntää vuoden 2015 kohdeavustukset nuorisoyhdistyksille vs. nuorisosihteerin esityksen mukaan.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 40
5/2015
11 (14)
01.12.2015
Vuonna 2015 menestyneiden euralaisten urheilijoiden palkitseminen
478/07.02.02/2015
Kuvala § 40
Liikuntapalvelut on perinteisesti palkinnut kuluneen vuoden menestyneimpiä
euralaisia urheilijoita. Vuonna 1992 lautakunta määritteli ne periaatteet, joilla
palkittavat valitaan.
Pääperiaatteena on urheilijoiden sijoittuminen vähintään SM-tason kilpailuissa
kolmen parhaan joukkoon. Myös maajoukkue-edustus on oikeuttanut
palkitsemiseen. Lajivaatimuksena on ollut, että lajin tulee olla olympialaji tai
laji, jossa järjestetään viralliset EM- tai MM-kilpailut. Vain erittäin perustelluista syistä hyväksytään jokin muu laji. Valmentajia ja seuratyöntekijöitä on
palkittu erikseen harkituin perustein.
Urheiluseuroilta pyydetään tietoja kriteerit täyttävistä urheilijoista/valmentajista ja seuratyöntekijöistä perjantaihin 8.1.2016 mennessä. Lautakunnan jäsenet voivat lisäksi tahoillaan tiedustella mahdollisia palkittavia.
Kaikille palkittaville on perinteisesti myönnetty Euran kunnan vaakunalla varustettu plaketti. Lisäksi kannustuspalkinnon saajille on myönnetty 75 €/hlö tai
300 €/joukkue. Urheilijoiden palkitsemistilaisuus on järjestetty tammi-helmikuun vaihteessa.
Valmistelu- ja lisätiedot: liikuntatoimenjohtaja Vesa Nuija, puh. 044 422 4843.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää jatkaa menestyneiden euralaisten
urheilijoiden palkitsemista vuonna 1992 määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 41
5/2015
12 (14)
01.12.2015
Esihistorian opastuskeskus Nauravan lohikäärmeen maksujen tarkistus v. 2015
476/02.05.00/2015
Kuvala § 41
Esihistorian opastuskeskus Nauravan lohikäärmeen pääsymaksut ovat olleet
näyttelytilan perustamisesta lähtien seuraavat:
Aikuiset
5 - 15 -vuotiaat sekä yli 10 hengen ryhmät
Yhteislippu Kauttuan tehtaitten museon
kanssa
2 € / hlö
1 € / hlö
3 € / 1,5 €/hlö
Maksujen tarkistus on ajankohtainen, koska tulosalueen tuottotavoitetta on
lisätty.
Nauravan lohikäärmeen sisäänpääsymaksut 1.1.2016 lähtien:
Aikuiset
4 € / hlö
Ryhmät yli 10 hlöä, 7 - 17 -vuotiaat lapset,
eläkeläiset, opiskelijat
2 € / hlö
Alle 7 -vuotiaat lapset sekä Suomen
Opasliitto ry:n oppaat
0 € / hlö
Yhteislippu Kauttuan tehtaitten museon
kanssa
5 € / 2,5 € / hlö
Valmistelu- ja lisätiedot: kulttuuritoimenjohtaja Sirpa Wahlqvist,
p. 044 422 4825.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyy kulttuuritoimenjohtajan esittämät
Nauravan Lohikäärmeen sisäänpääsymaksut otettavaksi käyttöön 1.1.2016
alkaen.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
EURAN KUNTA
Pöytäkirja
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
§ 42
5/2015
13 (14)
01.12.2015
Kulttuuripalkinto v. 2015
477/07.02.02/2015
Kuvala § 42
Kulttuuripalvelut on jakanut kulttuuripalkinnon vuodesta 1990 lähtien. Lista aiemmista kulttuuripalkinnon saajista on esityslistan liitteenä.
Kulttuuripalkinto on Merja Ala-Ollan euralaisaiheinen grafiikanlehti. Kulttuuripalkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle ansioista euralaisen kulttuurin
edistämiseksi ja se jaetaan itsenäisyyspäivän juhlassa.
Valmistelu- ja lisätiedot: kulttuuritoimenjohtaja Sirpa Wahlqvist, puh.
044 422 4825.
Ehdotus
Hallinto- ja talouspäällikkö:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää kulttuuripalkinnon jaosta.
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta:
Kokouksen kuluessa esitettiin kolmea ehdokasta kulttuuripalkinnon
saajaksi:
Marko Kerola esitti Sanna Saarista, Joni Hiljanen Mika Peltosta ja Veikko JulinTuomo Hurmetta. Asiasta päätettiin äänestää kädennostolla. Ääniä
annettiin seuraavasti:
Sanna Saarinen: Marko Kerola, Terttu Kallionsivu, Virva Peltonen, Pekka Simula ja Juha Jaakkola
Mika Peltonen: Joni Hiljanen
Tuomo Hurme: Veikko Julin
Lautakunta päätti myöntää Euran kulttuuripalkinnon vuonna 2015 Sanna Saariselle.
_________
Liitteet
Liite 2
Kulttuuripalkinnon saajat vuosina 1990 - 2014
EURAN KUNTA
EURAN KUNTA
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja
5/2015
14 (14)
MUUTOKSENHAKU
Päätöspäivämäärä
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 § mukaan oikaisuvaatimusta ei
kunnallisvalitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 34, 35, 36, 37,40, 41, 42
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin päätöksiin
saa hakea muutosta valittamalla.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Euran kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
PL 22, 27511 EURA
Pykälät: 38, 39
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan