Pöytäkirja 29.12.2014 - Ylivieskan seurakunta

YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2014
29.12.2014
67
Aika
Maanantaina 29.12.2014 klo 12 (Haastattelut alkaen klo 9.45)
Paikka
Lagus
Läsnä
Timo Määttä, puheenjohtaja
Tuomo Haikola, poissa
Marja Himanka
Ismo Iso-Heiniemi, poissa
Anita Kallio
Maija-Liisa Kitinoja
Iina Matikainen
Pekka Similä
Sari Sorvisto
Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Alaranta
Pentti Haikola
kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa
talousjohtaja
Asiat
189- 196§§
Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja
sihteeri Pentti Haikola
Sari Sorvisto
Marja Himanka
Pöytäkirjan tarkistajat
Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 5.1.2015 klo 9-12
Timo Määttä, kirkkoherra
YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2014
29.12.2014
68
189.§ Kokouksen avaus
Kokouksen aluksi haastateltiin kaikki viranhakijat klo 10 alkaen, jokaiselle oli varattu
puoli tuntia aikaa ja haastattelun kysymykset ovat liitteenä. Haastattelun jälkeen käytiin
keskustelu haastattelujen pohjalta. Johtava seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka osallistui haastatteluun ja keskusteluun, jonka jälkeen hän poistui.
Veisattiin virsi 32:1,2,6 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
190.§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää
ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Esitys, khra
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli seitsemän neuvoston jäsentä.
191.§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja on tarkastettava kokouksessa tai sen
tarkastaa kaksi sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys, khra
Kokous valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavina pöytäkirjan tarkistajina voisivat toimia Sari Sorvisto ja
Tuomo Haikola.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sari Sorvisto ja Marja Himanka.
YLIVIESKAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2014
29.12.2014
69
192.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle
Päätös, kn
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.
193.§ Avoinna olleen seurakuntamestarin viran täyttäminen ehdokkaiden haastattelun jälkeen
Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen päätöksen mukaisesti kaikki viran hakijat kutsuttiin haastateltaviksi ja haastattelun jälkeen kirkkoneuvosto päättänee valinnasta.
Esitys, tja
Esitys valinnasta tehdään haastattelujen jälkeen. Kirkkoneuvosto piti neuvottelutauon
klo 12.27 ja kokousta jatkettiin klo 12.45. Tauon jälkeen talousjohtaja esitti, että Eija
Laukkanen valittaisiin avoinna olevaan seurakuntamestarin virkaan 1.2.2015 alkaen, ja
että varalle valittaisiin Ulla-Maija Välikangas. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 402
mukainen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
194.§ Muut mahdolliset asiat
195.§ Tiedoksiantoasiat
196.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 12.50.