Koulutiedote 2015

KOULUTIEDOTE
KAURIALAN KOULU
LUKUVUOSI 2015-2016
Oppilaan nimi: _________________
Luokka: _______
Säilytä tämä koko lukuvuoden !
Luokanvalvoja:
Puhelin:
KAURIALAN KOULU
Rinnetie 58
13100 HÄMEENLINNA
Koulun kotisivut: http://www.hameenlinna.fi/kaurialankoulu
Sähköpostiosoitteet: [email protected]
Rehtori Pekka Saros
Apulaisrehtori Teijo Savijoki
Koulusihteeri Leena Eloranta
Opettajainhuone
(03)
(03)
(03)
(03)
Erityisopetus Jarmo Vaara
Erityisopetus pienluokka Kari Ahola
Erityisopetus pienluokka Sanna Routamo
Erityisopetus Kaija Wihersaari
Oppilaanohjaaja Jarkko Savijoki
Kouluisäntä Niko Hätönen
Terveydenhoitaja Sanna Anttonen
Koulukuraattori Laura Eerola
(03) 621 2216
(03) 621 4386
(03) 621 2235
(03) 621 2261
(03) 621 2501
050-3462124
(03) 621 3935
(03) 621 2391
050-348 5183
(03) 621 2938
040-506 0731
Nuorisotyöntekijä Miia Koljonen
OPETUSVIRASTO
Palvelujohtaja Mika Mäkelä
Palvelusuunnittelija Nikke Keskinen
Palvelusuunnittelija (koulukuljetukset) Kalle Lehtinen
621 2211
621 2465
621 2839
621 2215
(03) 621 2741
(03) 621 2435
(03) 621 4707
LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA
11.8. (ti) -19.12.2015 (la)
12 .- 16.10.2015 (vko 42)
syysloma
20.12.2015 (su) - 6.1.2016 (ke) joululoma
Kevätlukukausi (99 pv.)
7.1. (to) - 4.6.2016 (la)
29.2. - 4.3.2016 (vko 9)
6.5.2016 (pe)
talviloma
vapaapäivä (helatorstain jälkeinen perjantai)
TIEDOKSI, ETTÄ…
Kaurialan koulu opiskelee tämän lukuvuoden kahdessa eri jaksossa
7. luokkalaisten ryhmäyttämispäivät ovat 17.-19.8.
Koko koulun vanhempainilta on to 27.8. klo 18.00
Koulun syysliikuntapäivä on perjantaina 18.9.
Koulukuvaus on torstaina 1.10.
Nälkäpäiväkeräys on 17.- 19.9.
LUOKKARETKET JA OPINTOKÄYNNIT
Yläkoulun ja tavallisimmin 9-luokan aikana tehdään yksi 1-3 päivää kestävä opintoretki.
Myös 7:nnen ja 8: nnen luokan aikana tehdään pienimuotoisia ja lyhyitä luokkaretkiä.
Eri oppiaineissa tehdään lukuvuoden aikana opintokäyntejä museoihin, taidenäyttelyihin, työpaikoille jne.
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN
7. luokat
8. luokat
9. luokat
Koulun ruokalassa pareittain, 2 tuntia kerrallaan.
Viikon mittainen työharjoittelu kevätlukukaudella (vko 14) jossakin
yrityksessä. Oppilaat pyrkivät hakemaan työpaikkansa itsenäisesti.
9.11.-20.11. Oppilaat hakevat työpaikkaa kirjallisella hakemuksella.
Oppilaat hakevat työpaikkansa itse.
OPPILAAN KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN
Koulutyön onnistumisen edellytys on kodin ja koulun yhteisnäkemys kasvamis- ja
oppimistavoitteissa. Tämä edellyttää jatkuvaa kanssakäymistä ja vuorovaikutusta
oppilaan, huoltajien ja koulun henkilökunnan - erityisesti luokanvalvojan ja
aineenopettajien välillä. Huoltajien aktiivisuudella on ensiarvoisen suuri merkitys
oppilaan opiskelun tukemisessa ja koulun toiminnan suunnittelussa. Kodin ja koulun
välitön yhteistyö edesauttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteyttä kouluun
voi ottaa esim. Wilman tai puhelimen kautta. Koulusta lähetetään myös tiedotteita ja
muutakin postia koteihin Wilman välityksellä. Koulussa järjestetään vanhempainiltoja
eri luokka-asteille.
LUOKANVALVOJA
Tärkein henkilö koulun ja kodin välillä on luokanvalvoja. Luokanvalvoja osallistuu luokan
toimintaan. Hän seuraa luokkansa oppilaiden koulutyötä ja käyttäytymistä, ohjaa hyviin
tapoihin ja osallistuu mahdollisten ongelmatilanteiden sekä rikkomusten käsittelyyn.
Kun kysymistä tai keskustelun tarvetta tulee, ota yhteyttä luokanvalvojaan!
Pääasiallinen yhteydenotto suositellaan tehdä Wilman kautta. Luokanvalvoja
ilmoittaa luokkansa kehityskeskusteluista huoltajille lukuvuoden aikana.
OPPILAANOHJAUS
Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että
jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee
tekemään hänelle soveltuvia tulevaisuuden suunnitelmia. Oppilaanohjauksen avulla
oppilas saa erityisesti yhteiskunnan ja työelämän sekä ammatinvalinnan ja jatkoopintojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. 9. luokkalaisten kevään yhteishaku tehdään
sähköisesti huoltajan kanssa kotona. Yhteishaun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
oppitunnilla. Lukuvuonna 2014-2015 yhteishaun tuloksen Kaurialan koulun osalta olivat
hyvät. 89% koko ikäluokasta pääsi kahteen ensimmäiseen hakutoiveeseensa ja koko
ikäluokasta 60 % meni lukioon.
1. Hakutoiveeseen 77 %
2. Hakutoiveeseen 12 %
3. Hakutoiveeseen 4 %
4. Hakutoiveeseen 4 %
5. Hakutoiveeseen 2 %
KOULURUOKAILU
Maksuton ruokailu on osa koulun kasvatusta ja opetusta. Se ohjaa oppilaita itsenäiseen
toimintaan ja antaa mahdollisuuden harjoitella hyviä ruokailutapoja sekä sosiaalisuutta. Kouluruokailu tukee osaltaan oppilaiden terveyttä ja ylläpitää heidän työkykyään.
Koulussa on mahdollisuus saada terveydellisistä syistä erikoisruokavalion mukaista
ruokaa. 7. luokkalaisten erityisruokavaliot eivät siirry alakoulusta yläkouluun joten
heidän täytyy täyttää uusi lomake ja toimittaa se terveydenhoitajalle. Jos et enää
tarvitse erityisruokavaliota ilmoita asiasta myös terveydenhoitajalle. Kaavake löytyy
Linnan aterian kotisivuilta.
KOULUKULJETUS
Huoltajan hakemuksesta tai lääkärintodistuksen perusteella kunta voi kustantaa
kuljetuksen, jos peruskoulun oppilaan koulumatka on viisi kilometriä tai enemmän.
TUKIOPETUS
Tukiopetus on yksilöllisenä tai pienryhmissä järjestettävää lisäopetusta, jota annetaan
opinnoissaan tilapäisesti sitä tarvitseville oppilaille. Tukiopetusta annetaan oppilaan
omalla ajalla.
POISSAOLOT
Koulunkäynnin sujumisen edellytyksenä on säännöllinen koulunkäynti.
Koulumme käytäntö poissaolojen selvittämisessä ja niistä tiedottamisessa ovat:
1. Poissaoloista tiedotetaan Wilma-ohjelman avulla tai poissaolovihon välityksellä,
mikä lähetetään oppilaan mukana huoltajan allekirjoitettavaksi. Myös toistuvista
myöhästymisistä otetaan yhteyttä kotiin. Lisätietoja saa luokanvalvojalta.
2. Opettaja ja oppilas keskustelevat koulutilanteesta.
3. Toistuvista poissaoloista luokanvalvoja ottaa yhteyttä kotiin.
4. Epäsäännöllisen koulunkäynnin jatkuessa oppilas ja huoltaja kutsutaan koululle
palaveriin koulun edustajan kanssa. Koulunkäynnin sujumiseksi sovitaan
tukitoimista.
5. Huoltajalle lähetetään rehtorin kirje koulunkäynnin laiminlyönnistä.
6. Koulu tekee ilmoituksen sosiaalitoimeen.
Yli viisi päivää kestäviin poissaoloihin luvan myöntää koulun rehtori.
Poissaolokaavakkeen voi tulostaa koulun www-sivuilta tai hakea koulun kansliasta.
OPPILASHUOLTOTYÖ
Koulu on yksi tärkeä osa nuoren elämää. Koulunkäynnin onnistumista ja oppilaiden
kehittymistä yhteiskunnan jäseninä tukee koulumme oppilashuoltotyö yhteistyössä
kodin kanssa. Oppilashuoltotyö on osa päivittäistä koulutyötä. Oppilashuoltotyö pyrkii
sekä ennaltaehkäisemään että myös ratkaisemaan oppilaan koulunkäynnin ongelmatilanteita koululla käytettävissä olevin mahdollisuuksin.
Oppilashuoltotyötä koordinoivat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaajat,
koulukuraattori, koulumme lääkäri ja terveydenhoitaja. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista. Koulupsykologin palveluja on mahdollista saada koulukuraattorin kautta.
ERITYISOPETUS
Erityisopetuksella tuetaan oppimista ja nuoren kehittymistä tasapainoiseksi
persoonallisuudeksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulussamme on kahden tyyppistä
erityisopetusta.
 Laaja-alainen erityisopetus
Koulussamme toimii kolme erityisopettajaa, jotka antavat apua oppilaiden tilapäisissä
ongelmatilanteissa. Erityisopetus ei ole luokkamuotoista, ja kahden erityisopettajan
avulla pyritään entistä joustavampaan työskentelyyn.
 Luokkamuotoinen erityisopetus
Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa annetaan opetusta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.
KOULUKURAATTORI
(sähköposti: [email protected])
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea ja auttaa lasta
tai nuorta, sekä hänen perhettään erilaisissa koulunkäyntiin tai elämän eri käänteisiin
liittyvissä vaikeuksissa. Minkälaista apua kuraattori voi antaa?
* Nuoren tukikäynnit
* Perhetapaamiset
* Yhteisneuvottelut kodin ja koulun välillä
* Yhteistyö eri tahojen kanssa
* Ryhmätapaamiset
* Luokkakohtainen työ
* Erityisopetukseen siirtämisen valmistelutyö
Koulukuraattorin vastaanotto on tilassa nro 28 tiistaisin ja keskiviikkoisin.
NUORISOTYÖNTEKIJÄ
(sähköposti: [email protected])
Hämeenlinnan kaupungin nuorisotyöntekijät tekevät tiivistä kouluyhteistyötä.
Nuorisotyöntekijät on jaettu yläkouluittain siten, että jokaisella nuorisotyöntekijällä
on ns. oma vastuukoulunsa. Nuorisotyöntekijä toimii yhteistyössä koulukuraattorin,
opettajien ja rehtorin kanssa. Hän on mukana niin oppilaan kouluarjessa kuin vapaaaikanakin. Koulun ulkopuolella hänet tavoittaa kaupungin nuorisotiloilta tai
nuorisotoimistolta. Mitä nuorisotyöntekijä tekee koululla?
 Erilaiset ryhmäytysprojektit, teematunnit luokittain








JOPO
Seiskapäivät
8.luokkien V-päivä
Yhteistyö eri tahojen kanssa
Tarvittaessa mukana oppilashuoltotyöryhmässä
Yksittäiset oppilastapaamiset/keskustelut
Yhteistyö oppilaskunnan hallituksen kanssa
Erillinen tukinuoritoiminta
KOULUTERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHOITAJA
Kouluterveydenhoitaja seuraa oppilaiden terveydentilaa, antaa ensiavun tapaturman
sattuessa ja ohjaa tarvittaessa hoitoon tai tutkimuksiin. Hän tarkistaa oppilaan
vuosittain ja antaa tarvittavat rokotukset. Terveydenhoitaja on koulullamme joka
päivä kello 8-15. Kotona sairastuttaessa on käännyttävä oman terveysaseman puoleen.
Sairaana ei pidä lähteä kouluun. Äkillisten sairauksien tutkiminen ja hoito sekä
koulutyön ulkopuolella sattuneen tapaturman aiheuttamat vammat eivät kuulu kouluterveydenhuollon piiriin. Koululääkärin tavoittaa kouluterveydenhoitajan välityksellä.
KOULUTAPATURMAT
Jos oppilaalle sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkalla, on hoito maksuton.
Tapaturmasta tulee aina olla yhteydessä opettajaan tai terveydenhoitajaan. Oppilas
ohjataan omalle terveysasemalle ja tarvittaessa Kanta-Hämeen keskussairaalan
yhteispäivystykseen. Hoitoon ilmoittautumisen yhteydessä muista kertoa, että
kysymyksessä on koulutapaturma. Mikäli tapaturmasta johtuen oppilas tarvitsee
koulukyydityksen, tulee siitä olla lääkärinlausunto.
HAMMASHUOLTO
Koululaisten hampaiden hoidossa on siirrytty yksilöllisiin tarkastusväleihin. Tarkastukseen oppilaat kutsutaan kunkin yksilöllisen hoidon tarpeen perusteella ½-1½ vuoden
välein. Myös ehkäisevää ylläpitohoitoa annetaan tarpeen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa, kuten särky ja tapaturmat, voi itse ottaa suoraan yhteyttä omaan hammashoitolaan (p. 03- 621 9100). Alle 18-vuotiaille tarkastus ja hoito ovat maksuttomia.
15-vuotta täyttäneeltä peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä
hammashoitoajasta 39,60 € käynniltä. Ajan peruutus tulee tehdä 24 h ennen
hoitoaikaa!
KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Perusopetuslaki §35. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole
erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava
tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
§36 Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka
menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai
hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun
järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä
enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan
taikka koulussa tai muussa opetustilanteessa työskentelevän henkilön turvallisuus
vaarantuu oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai
siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen
takia.
Ohjaavana toimenpiteenä ennen jälki-istuntoa käytetään kasvatuskeskustelua.
KOULUMATKAT
1. Noudatan liikennesääntöjä ja huomioin muut kulkijat.
KÄYTTÄYTYMINEN
2. Tervehdin koko koulun väkeä.
3. Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä.
4. Muistan, että kaikilla koulussa työskentelevillä on oikeus itsensä ja omaisuutensa
koskemattomuuteen.
KOULUTYÖSKENTELY
5. Tulen oppitunneille ajoissa työvälineet mukana ja tehtävät tehtyinä.
6. Annan työrauhan kaikille, myös itselleni.
7. En käytä kännykkää yms. oppitunnilla ilman opettajan lupaa.
8. Käyttäydyn asiallisesti myös koulun yhteisissä tilaisuuksissa (esim. juhlissa, retkillä,
vierailuilla jne.)
9. En käytä sisätiloissa päähinettä tai ulkovaatteita.
10. Minulla on velvollisuus selvittää poissaoloni.
VÄLITUNNIT
11. Vietän välitunnit koulun välituntialueella.
12. Edistän käytökselläni viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
13. En kiusaa ketään ja noudatan välituntivalvojan antamia ohjeita.
KOULUN ALUE
14. En roskaa.
15. Kunnioitan yhteistä ja yksityistä omaisuutta: muistan, että minun on itse
korvattava, jos tärvelen koulun irtaimistoa tai koulurakennuksia.
16. Säilytän polkupyörääni, mopoani tai mopoautoani niille varatuilla paikoilla enkä aja
niillä koulupäivän aikana koulun pihassa. Kouluun tullessani ja poistuessani käytän
sovittuja reittejä.
17. Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumausaineiden hallussapito ja käyttö on
kielletty.
JÄLKI-ISTUNNOT
Kaurialan koulun jälki-istuntopäivät ovat tiistai ja torstai . Tiistaina istutaan klo 14.10
ja torstaina klo 15.00 alkaen. Jälki-istunnot tulee suorittaa mahdollisimman pian
rangaistuksen antaneen opettajan ohjeen mukaisesti. Jälki-istunnosta tulee tieto
huoltajalle.
OPPILAIDEN TOIMINTA
OPPILASKUNTA
Oppilaskunnan tehtävänä on toimia oppilaiden etujärjestönä koulun kehittämisessä
työ- ja opiskeluympäristönä. Kaurialan koulun oppilaskunnan toimintaan on perinteisesti
kuulunut paperinkeräys ja muiden keräysten esim. Taksvärkin järjestäminen.
Oppilaskunnalla on oma vuosittain valittava hallitus ja edustajistoon kuuluvat mm.
luokkien luottamusoppilaat. Oppilaskunnalla on oma kokoontumistila koulun
kellarikerroksessa.
TUKIOPPILASTOIMINTA
Tukioppilaat ovat yksi koulun Me-hengen luojia. Tukioppilaat ovat mukana koulun erilaisissa
tapahtumissa niiden suunnittelijoina ja järjestelijöinä. Näkyvämmin tukioppilaat
toimivat 7-luokkalaisten "tukena ja turvana" heidän ensimmäisenä kouluvuotenaan
yläkoulussa. Tukioppilaat ovat aivan tavallisia nuoria, jotka kuitenkin ovat saaneet
koulutusta tehtäväänsä.
VALINNAISAINEET LUKUVUONNA
8.- 9. luokkalaisten toteutuvat valinnaisaineet lukuvuonna 2015-2016:
2 viikkotuntia
Ilmaisutaito, kotitalous, kuvataide, liikuntalisä- pojat , lisäliikunta- tytöt, musiikki, ranska
A-kielenä, saksa A- kielenä, venäjä B- kielenä, tekninen työ, tekstiilityö ja tietotekniikka.
1 vuosiviikkotunti
Englannin syventävä kurssi, antiikin historia, filosofia, sotahistoria, , englannin
tukikurssi, espanja, lastenhoitokurssi, ilmaisutaito, luovasti liikkuen ja tanssien,
tekstiilityö, tekninen työ, matematiikan syventävä kurssi, matematiikan tukikurssi,
maalaus ja piirustus, kotitalous, pallopelit, psykologia, rajatieto, tukioppilaskoulutus,
tukioppilastoiminta, valokuvaus ja videokurssi ja 3D-tulostus.
TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuuteen kiinnitetään Kaurialan koulussa erityistä huomiota. Jokaisesta
luokasta löytyy tieto poistumisreitistä ja ensiapu/paloturvallisuusvälineet ovat
selkeästi esillä. Opetussuunnitelmaan sisältyy oppiaineita, joissa käytetään koneita ja
vaarallisia aineita. Näissä tilanteissa oppilaiden tulee noudattaa tarkoin opettajan
antamia ohjeita. Järjestämme myös koko koulua koskevia poistumisharjoituksia.
VANHEMPAINYHDISTYS
Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea nuorten koulutyötä, opettajien kasvatusja opetustyötä, edistää kotien ja koulun yhteistoimintaa sekä olla mukana kuntatasolla
koulua koskevista asioista päätettäessä. Tulevana syksynä valitaan jälleen
vanhempainyhdistykselle uusi johtokunta ja koulussa toivommekin, että yhteistyö
jatkuu yhtä hedelmällisenä kuin aikaisemmin. Ensimmäinen vanhempainyhdistyksen
kokous on elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Kokouksesta tiedotetaan tarkemmin
Wilma-viestillä. Tervetuloa kaikille vanhemmille mukaan ! Lukuvuonna 2014-2015
vanhempainyhdistyksessä ovat toimineet: Ulla Eklund (pj), Tiina Ampuja-Töyry, Satu
Auriola, Petteri Kaleva, Ilkka Kivinen, Aku Myllymaa, Paula Paavola, Mari Rissanen ja
Mervi Ruokonen
OPPILASARVIOINTI
Numerollinen oppilasarviointi suoritetaan lukuvuoden aikana kaksi kertaa. Toisen ja
neljännen jakson jälkeen annetaan oppilaalle jaksoarviointi. Yhdeksännen keväällä
oppilas saa päättötodistuksen. Arvioinnilla seurataan opetuksen ja koulutuksen
keskeisten tavoitteiden toteutumista.
19§ Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.
Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.
Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on
ilmeisen virheellinen, aluehallintovirasto voi oppilaan huoltajan pyynnöstä velvoittaa
opettajaa toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä arvosana oppilaalle on
annettava, tai määrätä opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan
päätöksen muutettavaksi.
MUISTIINPANOJA
OPETTAJAKUNTA, LUOKANVALVOJAT JA OHJAAJAT
Aalto Maria
Ahola Kari
Forss Tomi
Hannelin Harri
Helttunen Henna
Joenmäki Jarmo
Jokinen Markku
Juvonen Eija
Kalliovaara-Niemi Sari
Karkama-Susi Marja
Kautto Lea
Kesäjärvi-Lehtinen Anna
Kiipula Ari
Kivinen-Raiskila Pirkko
Laurila Mervi
Lehtonen Tarja
Loikkanen Kaija
Martikka Saara
Moliis Merja
Nurmio Joe
Oja-Fagerlund Eeva-Liisa
Ojanen Jorma
Papunen Riitta
Ravantti Päivi
Rosendahl Heidi
Reinikainen Virpi
Routamo Sanna
Ruotsalainen Wille
Saarinen Timo
Salminen Kaapo
Saros Elisa
Saros Pekka
Savijoki Jarkko
Savijoki Teijo
Sirkesalo Arja
Sääksjärvi Pauliina
Tattari Soile
Tienhaara Tarja
Tiipiö Tapio
Tohni Johanna
Tuomilehto Sari
Tuominen Jari
Tuominen Markku
Turunen-Tzellu Riitta
Uusivirta-Jeynes Taija
Vaara Anne
Vaara Jarmo
Vassinen Kari
Viitala Niina
Wihersaari Kaija
7-9 KA
8F
7D
9D
9C
7-9 AKL
7E
8D
8A
8B
7-9 MM
9F
7H
9G
9H
7-9 SR
7B
7G
8E
7F
7C
8C
9B
7A
9E
9A
Englanti, venäjä
Luokkamuotoinen erityisopetus
Musiikki
Tekninen työ
Biologia, maantieto
Liikunta
kouluohjaaja
Ranska, espanja
Englanti, ruotsi, saksa
Kuvataide
Äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Luokkamuotoinen erityisopetus
Historia ja yhteiskuntaoppi
Englanti, ruotsi
Matematiikka, fysiikka-kemia, tietotekniikka
Kouluohjaaja
Kotitalous
Äidinkieli, ranska
Luokkamuotoinen erityisopetus
Kouluohjaaja
Tekstiilityö
Matematiikka, fysiikka-kemia, atk
Biologia, maantieto
Kouluohjaaja
Kouluohjaaja
Englanti, ruotsi
Luokkamuotoinen erityisopetus
Äidinkieli, historia, uskonto, yhteiskuntaoppi
Matematiikka, fysiikka
Kuvataide, tekninen työ
Liikunta ja kemia
Rehtori
Oppilaanohjaus
Apulaisrehtori, oppilaanohjaus
Äidinkieli ja kirjallisuus
Terveystieto
Englanti, ruotsi
Kouluohjaaja
Matematiikka, fysiikka-kemia, atk
Englanti, ruotsi
Kotitalous
Tuntiopettaja
Uskonto, historia, elämänkatsomustieto
Ruotsi, saksa
Kouluohjaaja
Matematiikka, fysiikka-kemia
Erityisopetus, matematiikka, fysiikka, kemia
Matematiikka, fysiikka-kemia
Kouluohjaaja
JOPO