Eura.fi Upload Ajankohtaista Euralehti Vedos1 2015

Julkinen tiedote joka talouteen
Honkilahden Patajärvi
EURALEHTI
1 2015
SENIORI-IKÄISTEN
KULTTUURIVIIKKO
6
KOTIHOIDON
KEHITTÄMINEN EURASSA
10
TERVEYSKESKUS-VANHAINKODIN
PERUSKORJAUS ETENEE
11
Kuntien
toimintaympäristön muutos
ja Euran kunnan strategia
Valtuustossa hyväksyttiin syksyllä 2010 Euran kunnan strategiset linjaukset vv.
2010 – 2020. Osana strategiakirjatyötä arvioitiin, että kunnan tulee varautua mm.
seuraaviin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tulevien vuosien aikana:
- globalisaatiokehitys ja kansainvälisen talouden välittömät heijastus- ja kerran-
naisvaikutukset myös paikalliselle tasolle
- suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kansainvälinen työnjako/ kilpailu
- Euroopan unionin murros ja uudistuminen
- väestölliset muutokset/paine palveluiden uuteen kohdentamiseen
- alue-, kunta- ja yhdyskuntarakenteen muutos
- uudistuva lainsäädäntö sekä valtion nykyistä vahvemmat ohjaus- ja kontrolli-
järjestelmät
- julkisen talouden rahoitusvaje ja velkaantuminen
- julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöpoliittisten toimintamallien yhdenmukaistuminen
- kunnallisen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien uudistu-minen/kunnalliskulttuurin kehittäminen.
Edellä kuvatut kehityspiirteet ovat koskettaneet kuntia ja niiden toimintaa ennakoituakin voimakkaammalla otteella. Vuoden 2015 aikana Euran kunta tulee osaltaan
tekemään päätöksensä tulevasta kuntarakenteesta ja myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestely on edessä. Sekä kuntarakenne- että sote-valmisteluun kuntia velvoittaa voimassa oleva lainsäädäntö, joka tosin on vielä eräin osin
keskeneräistä. Nyt on hyvä uudelleen arvioida, millaisessa yhteiskunnallisessa ja
taloudellisessa kentässä tulemme toimimaan esim. seuraavan 10 vuoden aikana.
Päätöksiä tehtäessä on hyvä korostaa, että Euran kunnan päättäjillä on velvollisuus turvata asukkailleen laadukkaat ja riittävät perus- ja muut välttämättömät
palvelut myös tulevina vuosina. Samoin on arvioitava kuntatalouden tila ja tuleva kantokyky ja varmistettava palveluiden ja investointien rahoitus. Laaditussa
kuntarakenneselvityksessä on ns. painelaskelman avulla kuvattu kuntatalouteen
syntyvää rahoitusvajetta ja veroprosenttiin kohdistuvaa painetta.
Viime vuosien aikana Euran kunta on panostanut teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja tiivistyvä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä myös tulevina vuosina. Kuntaa kehitetään parhaiten eri toimijoiden
yhdensuuntaisin ponnistuksin.
Merkittäviä ratkaisuja valmisteltaessa on hyvä käydä mahdollisista vaihtoehdoista
laajaa julkista keskustelua. On kuitenkin hyvä muistaa kuntalain keskeiset lähtökohdat. Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Päätöksiä
tehdessään valtuustoa ohjaa laissa säädetty kunnan perimmäinen tarkoitus: kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia.
Matti Lahtinen
kunnanjohtaja
Eduskuntavaalit 2015
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT
Euran kirjasto
Satakunnankatu 33
27510 Eura
8.–14.4.
2015
VAALIPÄIVÄ 19.4.2015 klo 9-20
Äänestysalueet ja -paikat
arkisin
klo 10 - 18
la ja su
klo 12 - 16
1 Kauttua
Kauttuan koulu
Harjutie 16, Kauttua
2 Vahe
Koulukeskus
Savikontie 11, Eura
3 Kirkonkylä
Kirkonkylän koulu
Sorkkistentie 4, Eura
4 Sorkkinen
Sorkkisten koulu
Kuurnamäentie 207, Eura
5 Honkilahti
Honkilahden koulu
Koskenkylänraitti 15, Honkilahti
6 Hinnerjoki
Hinnerjoen koulu
Rinnomäentie 15, Hinnerjoki
7 Eurakoski
Kiukaisten kirjasto
Kunnankuja 3, Kiukainen
8 Panelia
Panelian kirjasto
Mäkiläntie 1, Panelia
Kiukaisten kirjasto
Kunnankuja 3
27400 Kiukainen
torstai
9.4.2015
klo 10 - 18
Honkilahden koulu
Koskenkylänraitti 15
27650 Honkilahti
perjantai
10.4.2015
klo 10 - 18
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen on tehtävä Euran kunnan keskusvaalilautakunnalle (p. 839 901) viimeistään 7.4. ennen klo 16.
Tapahtumakalenteri kevät 2015
26.3. asti Jokapäiväinen paperimme -näyttely Euran pääkirjastossa
Miltä maailma näyttäisi tänään, ellei paperia olisi keksitty? Suomen käsityön museon tuottama
Jokapäiväinen paperimme -näyttely vie katsojansa mielenkiintoiselle löytöretkelle arkisen, mutta
välttämättömän paperin maailmaan. Näyttelyssä paperia tarkastellaan historian, kulttuurihistorian,
käsityön, taiteen ja paperin tekemisen näkökulmista.
13.3. ko 10 Euran pääkirjaston lukupiiri
22.3. klo 14 Kustaan soitto, Kustaa Järvisen muistoksi järjestettävä kansanmusiikkitapahtuma
Euran yhteiskoulun auditoriossa. Järj. Euran Soittokunta ja Pelimannit ry
27.3. klo 9.30 Kiukaisten lähikirjaston satuhetki
1.4. klo 13 Viisaat ja vireät luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa
9.4. klo 18 Taikuriesitys Taikuri Alfrendo ja rakkauden voima Euran koulukeskuksen auditoriossa
9.4. klo 18 Kirjailija Roope Lipasti Euran pääkirjastolla
11.4. klo 18-02 Jenni Vartiainen Euran urheilutalolla
12.4. klo 15 Kolmen kuoron (Hinnerjoen Jokisointujen, Laitilan kirkkokuoron ja Tampereen tuomiokirkon
Cantionale-kuoron) yhteisesitys Euran kirkossa. Konsertissa kuullaan Bachin kantaatti nro 106, D.
Buxtehuden kantaatti Laitilan kirkkokuoron esittämänä sekä Stephen Evansin urkusoolo.
12.4. klo 17 Isac Elliot Euran urheilutalolla
17.4. klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri
24.4. klo 9.30 Panelian lähikirjaston satuhetki
2.5. klo 11-15 Viikinkiajan tori Esihistorian opastuskeskuksessa
6.5. klo 15 Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa
8.5. klo 10 Euran pääkirjaston lukupiiri
13.5. klo 20 Jari Sillanpää Euran urheilutalolla
22.5. klo 9.30 Kiukaisten lähikirjastojen satuhetki
23.–24.5. Pyhäjärvimessut Euran Urheilutalolla
Poiminnat www.eura.fi – ilmoitetuista tapahtumista, tarkemmat tiedot järjestäjiltä, muutokset mahdollisia.
EURALEHTI
1 2015
Toimitus:
Johanna Aalto
Elina Ravantti
Kuvat:
Anne-Maarit Kalmeenoja (kansi)
Merja Ala-Olla
Tarmo Malinen
Elina Ravantti
Helena Lamminen
Istockphoto
Ulkoasu
ja sivunvalmistus:
Mainos Mariini
Mari Aarikka
Painopaikka:
Eura Print Oy
EURALEHTI
3
Koulutusta kasvatuskumppanuudesta
Euran kunnan varhaiskasvatushenkilöstö
(päivähoito ja esiopetus) osallistuu vuosien 2015 ja 2016 aikana ns. kaskukoulutukseen. Sana tulee termistä kasvatuskumppanuus, jota painotetaan niin päivähoidon kuin esiopetuksenkin arjessa.
Kasvatuskumppanuus on nostettu tärkeälle sijalle kunnan keväällä 2014 valmistuneessa uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Teema painottuu myös
uusissa Opetushallituksen esiopetussuunnitelman perusteissa (2014), joiden
mukaan Euran kunnan esiopetussuunnitelma tullaan päivittämään elokuuhun
2016 mennessä. Kasvatuskumppanuusteemat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia varhaiskasvatuksen alalla. Siihen liittyvät
oleellisesti lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä työyhteisön sisäinen
kasvatuskumppanuus.
Kasvatuskumppanuus on kirjattu STM:n
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
(Vasu 2005), Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -laatusuosituksiin sekä Ope-
tusministeriön Perusopetuksen laatukriteereihin (2010).
Kasvatuskumppanuus edistää lapsen
ääntä arvostavan palvelukulttuurin, dialogisen vuorovaikutuksen ja luottamuksellisten yhteistyösuhteiden luomista lapsen
kasvu- ja kehitysympäristöihin. Kasvatuskumppanuudessa ammattilaiset varhaiskasvatuksessa sitoutuvat lapsen huolenpidon, edun ja oikeuksien edistämiseen yhteisymmärryksessä vanhempien
kanssa. Kasvatuskumppanuusmenetelmä rakentaa dialogista kasvatuskulttuuria lasten erilaisissa kasvuympäristöissä.
Menetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi
myös esim. kouluissa, neuvoloissa ja lastensuojelussa.
Varhaiskasvatuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja
henkilöstön tietoista sitoutumista toimia
yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja
oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien ja
varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta
koskevat tiedot ja kokemukset. Vanhempien ja kasvattajien keskinäinen luottamus,
tasavertaisuus ja kunnioitus luovat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle.
Henkilöstön vastuulla on luoda edellytykset tasavertaiselle yhteistyölle. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää
vanhempien osallisuutta palveluihin sijoittuvissa lapsen kehitysympäristöissä.
Koulutuksen tavoitteena on löytää keinoja ja työkaluja kasvatuskumppanuuden
toteuttamiseen, vanhempien kohtaamiseen sekä pienen lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen.
Koulutuksessa pohditaan, miten työntekijä voi varhaiskasvatuksen arjessa kohdata vanhemmat ja luoda luottamuksellisen
kumppanuussuhteen, miten huomioida
kasvatuskumppanuus esimerkiksi vanhempainvarteissa tai vasukeskusteluissa.
Koulutuksen työskentelytapoja lyhyiden
luento-osuuksien ohella ovat toiminnalliset menetelmät: yhteiset keskustelut ja
pohdinnat, pienryhmätyöskentelyt sekä
kumppanuustaitojen harjoitukset.
Koulutus toteutetaan n. 20 henkilön ryhmissä, joissa on edustusta kaikista varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden
keskinäiseen tutustumiseen ja verkostoitumiseen sekä koulutustehtävissä saatujen kokemusten ja tietojen vaihtamiseen ja reflektointiin. Kouluttajana toimii
KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
ja Kasku-kouluttaja Marja Saine.
Varhaiskasvatuspäällikkö
Pauliina Virta
Päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen
Euran kunnan päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodeksi 2015 – 2016 on ajalla 2.–
13.3.2015. Hakulomakkeita saa kasvatus- ja opetustoimistosta, varhaiskasvatusyksi-köistä sekä varhaiskasvatuksen
kotisivuilta. Lomakkeet palautetaan kasvatus- ja opetustoimistoon. Päivähoito-
4
EURALEHTI
päätökset lähetetään koteihin huhtikuun
loppuun mennessä.
Esiopetusikäiset saavat ilmoittautumislomakkeen postitse kotiin. Samalla lomakkeella voi myös hakea päivähoitoa.
Lomakkeet palautetaan 12.3.2015 koulukeskuksen auditoriossa pidettävään
”Ilolla eskariin” -tilaisuuteen. Tilaisuudes-
sa on samalla mahdollisuus saada tietoa
esiopetuksesta sekä kuulla esiopetuksen
järjestämisestä havainnollisia esimerkkejä eri esiopetusyksiköistä. Esi-opetuspäätökset lähetetään koteihin toukokuun
2015 loppuun mennessä. Suomessa on
elokuusta 2015 alkaen voimassa esiopetusvelvollisuus.
Euran kunnan opiskeluhuollon
psykologi- ja kuraattoripalvelut
Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon
psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin
tukea ja ohjausta, joilla:
1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa
2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 30.12.2013/1287)
Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut koskevat kaikkia oppilaita/opiskelijoita esikouluikäisistä lukiolaisiin. Psykologien ja kuraattorien työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin
koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Toimimme yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.
Yhteydenotto
Voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse ( 8-15.30 ) tai jättämällä
yhteydenottopyynnön sähköpostin/wilman kautta. Keväällä
2015 tavoitat meidät myös päivystyspuhelinaikoina:
ma-ti 8.15 -9.00
ke-to 8.15 - 9.00
pe
8.15-9.00
vastaava koulukuraattori
Jutta Mäntylä-Salo
koulupsykologi Sari Hesselgren
koulukuraattori Marjut Kulmala
Käyntiosoitteemme on
Ahmasojan koulu, Savikontie 11, 27510 Eura
Vastaava koulukuraattori Jutta Mäntylä-Salo
- opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden
koordinointi
- tuki- ja keskustelukäynnit
- konsultaatio ja verkostotyö
- luokka- ja/tai pienryhmätyöskentely
- koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus
- esiopetus: Honkilahden ja Käräjämäen esiopetus
- koulut: Hinnerjoen ja Honkilahden alakoulut
Ahmasojan koulu, Euran yhteiskoulu, Euran lukio
puh. 044 422 4820, [email protected]
Koulukuraattori Marjut Kulmala
- tuki- ja keskustelukäynnit
- luokka- ja /tai pienryhmätyöskentely
- konsultaatio ja verkostotyö
- koulun ja kodin yhteistyön tukeminen ja kasvatuskumppanuus
- esiopetus: Panelian, Harolan, Kirkonkylän, Kauttuan
ja Suvituulen esiopetus
- koulut: Kirkonkylän, Kauttuan, Sorkkisten, Panelian
ja Kiukaisten alakoulut sekä Kiukaisten yhteiskoulu
puh. 044 422 4819, [email protected]
Opiskeluhuollon tiimi Sari Hesselgren, Marjut Kulmala, Jutta Mäntylä-Salo
ja Satu Nordlund. Kuva Helena Suojanen.
Koulupsykologi Satu Nordlund
- oppimisen ongelmien selvittely ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä koulun ja perheen kanssa
- tukitoimien suunnittelu
- kouluvalmiuden arvioinnit esikouluikäisille
- psykologiset tutkimukset
- konsultaatio ja verkostotyö
puh. 044 422 4817, [email protected]
Koulupsykologi Sari Hesselgren
- tuki- ja keskustelukäynnit
-ryhmät
- KiVa Koulu -ohjelman konsultointi ja koulutus henkilökunnalle
-työnohjaus
- konsultaatio ja verkostotyö
puh. 044 422 4821, [email protected]
Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen
ja lukiokoulutukseen 24.2.–17.3.2015
Haussa on mukana:
Ammatilliset perustutkinnot
Lukiokoulutus
Kevään yhteishaussa haetaan myös Steiner-lukioihin.
Koulutuksiin voi tutustua Opintopolussa.
Korkeakoulujen yhteishaun
2. hakuaika 17.3.– 9.4.2015
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja
ruotsinkieliset koulutukset on haussa 2. hakuaikana.
Korkeakoulut julkaisevat yhteishaun valinnan tulokset
viimeistään 1.7.
Katso tarkat tiedot lähteestä www.opintopolku.fi
EURALEHTI
5
Seniori-ikäisten
kulttuuriviikko
Eurassa
9.–16.3.2015
ma 9.3. klo 13 -15
Wanhan ajan koulupäivä Kännön vanhalla koululla. Ohjelmassa mm. oppitunti 50-luvun tapaan, lauletaan yhdessä vanhan ajan koululauluja, vanhaa koulurekvisiittaa (vanhoja kirjoja, ainevihkoja,
ystävä- ja värssykirjoja ym.) voi ottaa mukaan, sen sijaan kännykkä ja muu tietotekniikka on syytä
jättää kotiin. Karttakeppiä heiluttaa opettaja Harri Lehtonen.
ti 10.3. klo 12 -15 Seniori-ikäisten talvipäivä Euran urheilutalolla. Monenlaista ohjelmaa, väliajan (väliajalla kahvi
ja leivonnainen 3 €) jälkeen tanssia, jonka tahdittaa Soitinyhtye Satakielet solisteineen
Järj. yhteistyössä euralaisten eläkeläisjärjestöjen ja liikuntapalveluiden kanssa.
ke 11.3. klo 10
Tule kirjastoon kuulemaan lukuvinkkejä historiallisista romaaneista ja kadonneesta ajasta,
vinkkaajina toimivat Ea Anita Wirtavuori ja Sarianna Koivisto.
to 12.3. klo 14
Tapio Männistö kertoo kirjastaan ”Torpan tarinoita” ja sen syntyvaiheista Pyhäjärvi-instituutissa.
pe 13.3. klo 18
Kankkulan kaivolla teatteri Eurooppa 4:n esittämänä Euran Pirtillä. Legendaarinen kuunnelma
nyt päivitettynä lavaversiona. Kankkulan kaivolla kertoo Kankkula-nimisestä hämäläisestä maalais-
paikkakunnasta, jonka keskuksena on kuuluisa Kankkulan kaivo. Tippavaaran isäntä ja muut
hahmot heräävät henkiin tässä hulvattomassa 60-lukulaisessa lavahupailussa. Kahvipaussin
(kahvi + pulla + Euran rinkilä 4 €) jälkeen lauletaan orkesterin säestämänä tuttua musiikkia.
Liput 5 euroa kannattaa varata ennakkoon www.eura.fi, ilmoittautumiset tai puh. 044 422 4844.
la 14.3. klo 10
Opastettu kierros esihistorian opastuskeskus Nauravassa lohikäärmeessä
pääsymaksun ( 2 €) hinnalla.
la 14.3. klo 16
Klaus Härön uusi elokuva Miekkailija elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 9 €.
su 15.3. klo 14
Ooppera Madame Butterfly elokuvateatteri Kauttuan kuvassa, liput 20 €. Yksi maailman
upeimmista kokemuksista, Handa Opera Sidneyn satamassa, palaa valkokankaille modernilla
tulkinnalla Puccinin kunniasta ja rakkaudesta kertovalla oopperalla Madama Butterfly.
ma 16.3. klo 18.30 Tule katsellaan vanhoja Eura-aiheisia postikorttimaisemia Pekka Helanderin kokoelmista
Euran koulukeskuksen auditoriossa. Pekka Helander kertoo kuvien aiheista.
Huom! Tilaisuuksiin ovat lämpimästi tervetulleita muutkin kuin seniori-ikäiset.
Järj. Euran kulttuuripalvelut
6
EURALEHTI
Nuorisopalvelut
Nuorisotilojen aukioloajat
Kauttuan nuorisotila
maanantai-keskiviikko klo 15.00 -17.00 Mininuokkari 3-6 lk
maanantai-torstai
klo 17.00-20.00 Nuokkari 13 –17-vuotiaat
Kiukaisten nuorisotila
tiistai
klo 15.00-17.00 Mininuokkari 3-6 lk
maanantai
klo 16.00-20.00 Nuokkari 13–17-vuotiaat
tiistai-keskiviikko
klo 17.00-20.00 Nuokkari 13–17-vuotiaat
Työpaja
Työpajalta yksityiset, yritykset ja kunnan eri hallintokunnat
voivat tilata apua esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:
-Muuttoavut
- Pienet korjaustyöt
-Pihatyöt
- Pienimuotoiset puutyöt tilauksesta
Hinnat:
Yksityiset
8 €/h
Yritykset
13 €/h
Työpajalta voi myös tilata seuraavia tuotteita:
Pannunalunen 3 €
Linnunpönttö
8€
Lintulauta 8€
Jakkara 8€
Kukkalaatikko 20 - 25 €
Sisustustikkaat 18 €
puh. 044 422 4857
Yhteystiedot
nuorisosihteeri Teija Henriksson, puh. 044 422 4852
nuoriso-ohjaaja Marika Tiira, puh. 044 422 4855
nuoriso-ohjaaja Antti Rantaniva, puh. 044 422 4854
etsivä nuorisotyöntekijä Henna Lomppi-Nurmi, puh 044 422 4853
etsivä nuorisotyöntekijä Katja Uustalo, puh. 040 528 7004
yksilövalmentaja Olli-Ville Liukkonen, puh. 044 422 4856
työvalmentaja Timo Patjas, puh. 044 422 4857
EURALEHTI
7
Kansalaisopisto
Alkavia kursseja keväällä 2015
Hopeakoru 14.–15.3.
Lasinsulatus Pääsiäiseksi 21.– 22.3.
Seitsämän sortin pikkuleivät 9.5.
Kansalaisopiston kevätnäyttely kännöllä
11. – 16.4.
la-su klo 12-15, ma-to klo 12-16
la 11.4. esiintyvät:
klo 12 Harmonikat
klo 13 Vanhaan malliin yhteislaulu tuokio
klo 14 Anitan Euran viuluryhmä
su 12.4 klo 13 -14 Yksinlauluesityksiä. Puffetti
Kiukaisten yhteiskoulussa
su 12.4. klo 11-16
ohjelmatuokio alkaa klo 13.
Puffetti
Lasten ja nuorten kuvataideryhmät
Kännön koululla 27.– 30.4.
Ma-pe klo 12-16. Näyttelyn avajaiset 27.4. klo 17.30.
Euralainen tyky-päivä on erilainen elämys!
Tyky-toiminta ajatellaan yleensä liikuntapäivinä ja työnantajan kustantamina
kuntosalikäynteinä. Fyysisen työkyvyn
kannalta liikunnalla onkin suuri merkitys. Sen ohella pitäisi huolehtia myös
henkisestä kunnosta. Taide ja kulttuuri
tuovat työkyvyn ylläpitoon uudenlaista
sisältöä: yhteistä tekemistä ja kokemista, onnistumisen elämyksiä sekä luovaa
iloittelua…
Euralaiset käsityöläiset ja taiteilijat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja erilaisen tyky-päivän
viettoon. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla, vaan tärkeää on yhdessä tekeminen ja
kokeminen! Miltä kuulostaisi
esimerkiksi leipoa yhdessä Euran rinkilöitä Euran Pirtillä, äänittää yritykselle oma mainoslaulu tai kisailla Härkänummen
viikinkikylässä? Tämä ja paljon
muuta on mahdollista kokea
työyhteisön kanssa.
Lisätietoja
www.eura.fi/kulttuurityky
Kuva: Matti Laine
8
EURALEHTI
Kirjaston vieraita
• Keskiviikkona 4.3. klo 14 FL, psykologi Pirkko Lahti:
”Jaksamisen lähtökohdat – arjen toimivuus ja hyvä mieli”.
Viisaat ja vireät -luento seniori-ikäisille Euran seurakunta-
keskuksessa
• Lauantaina 7.3. runopaja Biolanin konttorilla klo 12-16,
vetäjänä runoilija Tommi Parkko
• Torstaina 9.4. klo 18 kirjailija Roope Lipasti kertoo
tuotannostaan Euran pääkirjaston Kamarissa.
•
Keskiviikkona 6.5. klo 15 Ludmila Talzi ja Taini
Rantanen: ”Tänä iltana täysikuu – suomalaista tangolyriikkaa Olavi Virtaa muistaen”. Viisaat ja vireät -luento
seniori-ikäisille Euran seurakuntakeskuksessa.
Lukuviikko 20.–26.4.
Pääkirjastolla
• lehtien ja kirjojen myyntiä
• päättäjien lukukokemuksia ja -vinkkejä
Pääkirjaston vitriinin näyttelyt
• Kaisa Soveron näyttely helmi-maaliskuussa
• Minna Haaparannan näyttely huhti-toukokuussa
Lukupiiri
Lukupiiri kokoontuu perjantaisin kirjaston kokoushuoneessa klo 10 alkaen.
Käsiteltävät teokset:
• pe 13.3. Patrick Modiano: Kehäbulevardit
• pe 17.4. Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät
• pe 8.5. runojen aamu
Lukupiiriä vetää kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto.
Lukupiiriin on vapaa pääsy.
Lisätietoja Euran pääkirjastosta.
Kiukaisten ja Panelian lähikirjastojen
satuhetket
• pe 27.3. Kiukaisissa
• pe 24.4. Paneliassa
• pe 22.5. Kiukaisissa
Satuhetki alkaa klo 9.30
Luetaan pari mukavaa kertomusta.
Ohjelmassa myös pientä puuhaa
ja lainausmahdollisuus. Tervetuloa kaikki
alle kouluikäiset oman aikuisen kanssa.
EURALEHTI
9
Kotihoidon kehittäminen Eurassa
Kotihoito on yhdistänyt kotipalvelun ja kotisairaanhoidon vuonna 2014. Kotihoidon henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden osaaminen kattaa laaja-alaisesti
hoivan, sekä sairauden – ja terveydenhoidon tehtäviä. Kotihoito
on osa kotona asumista tukevia palveluita, joita on kunnassa
lähdetty valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kehittämään.
Kehittämistyö jatkuu vuoden 2015 aikana.
Vastuuhoitaja
Kotihoidon asiakkaille nimetään alkuvuoden aikana vastuuhoitaja, joka vastaa asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman ja
muiden palveluiden ajantasaisuudesta sekä toimii yhteyshenkilönä omaisten ja muiden palveluntuottajien välillä.
Tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa
Kotihoidossa on otettu käyttöön kattava asiakastietojärjestelmä,
joka avulla kaikki asiakkaan hoitoon osallistuvat tahot pystyvät
kokonaisvaltaisesti turvaamaan asiakkaan hoidon. Lisäksi käyttöön saadaan toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla turvataan
asiakkaille oikea-aikainen käynnin toteuttaminen.
akkaiden tavoitettavissa kotihoidon henkilökunnan välityksellä
ympärivuorokauden ja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.
Hoitohenkilökunnalla on käytössään enemmän tutkimusvälineistöä, joita lääkärin mukaan pystytään käyttämään kotona,
eikä asiakkaan tarvitse lähteä terveyskeskukseen tutkimuksiin.
Kotihoidon sairaanhoitajat toimivat myös osana kotisairaalaa,
jonka avulla kotona pystytään antamaan terveyskeskussairaalatasoista hoitoa.
Kotipiirin vanhustentalot
Kotipiirin vanhustentaloilla tarjottavan kotihoidon toimintamallia uudistetaan perinteisen kotihoidon ja palveluasumisen
välimaastoon sijoittuvasta yhteisöasumisen malliksi. Uudella
mallilla pyritään lisäämään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakykyä.
Veera Satola
Kotihoidon vastuusairaanhoitaja
Päivi Helminen
Kotipalveluohjaaja
Sanna Kotiranta
Kotiutushoitaja
Kotihoidon lääkäripalvelut
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut tuottaa
vastuulääkäripalvelu Doctagon. Lääkäripalvelun avulla asiakkaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti kotona, sillä lääkäri on asi-
Kotona asumista
tukevat palvelut
-kotihoito
-tukipalvelut
- alueellinen päivätoiminta
- fysioterapeutin palvelut
- toimintaterapeutin palvelut
- muistihoitajan palvelut
- päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden
palvelut
10
EURALEHTI
Terveyskeskus-vanhainkodin
peruskorjaus etenee
Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus alkoi joulukuun lopulla 2012 ja valmista pitäisi olla tammikuun lopussa
2016. Peruskorjauksen I-vaihe ja II-vaihe ovat jo ohi ja parhaillaan on menossa
peruskorjauksen III-vaihe.
Peruskorjauksen II-vaiheessa valmistuneet lääkärien vastaanottotilat, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja välinehuolto
toimivat jo vanhoilla paikoillaan uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Hallinto- ja toimistotilat siirtyivät vastaanottoosaston ja terveyskeskussairaalan välissä olevaan tilaan. Entisiin toimistotiloihin
peruskorjattiin vastaanottotilat toiselle
diabeteshoitajalle, jalkahoitajalle ja syöpäsairaanhoitajalle.
Parhaillaan menossa olevassa peruskorjauksen III-vaiheessa peruskorjataan
hammashuollon, neuvolan, työterveyshuollon, vanhainkodin vanhan puolen
ja terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin
yhteydessä olevat tilat.
III-peruskorjausvaiheen aikana pääoven
alueen ollessa työmaa-aluetta, asiakkaiden kulku terveyskeskukseen tapahtuu
terveyskeskuksen toiselta puolelta Käräjämäentieltä. Väistötilapääovi on tällöin
vastaanottosiiven pohjoispäässä Käräjä-
mäentien puolelta vasemman puoleinen
ovi. Hammashuolto toimii peruskorjauksen aikana Euran kunnanviraston pihassa olevassa Wäentupa-rakennuksessa
osoitteessa Sorkkistentie 10. Neuvolatoiminnat ovat III-vaiheen aikana Kelan
talossa osoitteessa Satakunnankatu 21.
Työterveyshuollon tilat ovat perusturvakeskuksen toisessa kerroksessa entisen valtion virastotalon pohjoispäässä
osoitteessa Satakunnankatu 12. Vanhainkodin vanha puoli on väistötiloissa
vanhainkodin uudisosan puolella ja osin
myös terveyskeskussairaalan uudisosan
puolella. Asiakkaiden kulku terveyskeskussairaalaan ja vanhainkotiin tapahtuu
rakennuksen eteläpuolelta, Käräjämäen
vanhustentalojen vierestä terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin uudisosan
pääovesta. Peruskorjauksen III-vaihe
valmistuu syyskuun lopussa 2015.
Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjauksen IV-vaiheessa peruskorjataan
terveyskeskussairaalan ja vanhainkodin
uudisosan tilat. IV-vaihe alkaa lokakuun
alkupuolella ja valmistuu tammikuun lopussa 2016.
Markku Nurmi
johtava hoitaja
Kulku terveyskeskukseen tapahtuu remontin aikana Käräjämäentien puolelta, ohjeistaa johtava
hoitaja Markku Nurmi.
Vastaanottotilat toimivat jo vanhoilla paikoillaan
uudistetuissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Terveyskeskuslääkäri Tami Siren ja yläkuvassa hoitaja
Marja-Leena Rautiainen.
EURALEHTI
11
EURAN KUNTA
Sorkkistentie 10
PL 22, 27511 Eura
puh. 02 839 901
www.eura.fi
Euran Urheilutalon toimintaa
keväällä 2015
EURAN URHEILUTALO
SU 8.3. NAISTEN ILTA urheilutalolla
klo 15.00 -18.00 Tuote-esittelyjä, hemmotteluhoitoja, uinti ja vesijumppaa/
jumppia, maksuton vaatteiden vaihtotori aulassa, arvontaa. 5 € + uintimaksu.
KE–TO 1.–2.4. HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa
norm. uintimaksu.
LA 4.4. KOKO PERHEEN LIIKUNTAMAA alakerrassa
klo 12 .00 -13.30, 2 € / lapsi.
LA 4.4. PERHERIEHA uimahallissa
klo 13.30 -15.00, norm. uintimaksu.
KE 6.5. ALLASTANSSIT monitoimialtaalla
klo 18 .00 - 20.00, norm. uintimaksu.
PE – LA 15.–16.5. HUIKEA WIBIT -rata uimahallissa
norm.uintimaksu.
LASTEN JA NUORTEN TUKIUIMAKOULUT
SU toukokuussa + 1 krt kesäkuussa (yht. 5 kertaa)
uimataidottomille ja/tai heikon uimataidon omaaville. Hinta 25 € / osallistuja.
Klo 12 .00 -12.45, 1– 5-luokkalaisille
Klo 13 .00 -13.45, 6– 9-luokkalaisille
Ilmoittautuminen [email protected] tai nettisivujen kautta
SIRKUSTELUTYÖPAJAT SU 10.5. klo 9.30 -11.30
klo 9.30 -10.00 Akrobatiaa yli 7-vuotiaille
klo 9.30 -10.00 Jongleerausta yli 7-vuotiaille
Klo 10 .00 -10.30 Vauvasirkusta alle 2-vuotiaille
Klo 10 .00 -10.30 Perhesirkusta kaikenikäisille
Klo 10.30 -11.30 Ohjattu toimintarata kaikenikäisille
Klo 10.30 -11.30 Ohjattu toimintarata yli 10-vuotiaille
Toimintapajat ovat maksuttomia. Yhteistyössä Satasirkus ry,
Euran nuorisopalvelut ja Euran perhekeskus.
Ilmoittautuminen sirkustelutyöpajoihin: [email protected] 30.4 mennessä.
UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
Yleisöuintiajat
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
klo 06.00 - 08.00
klo 11.30 - 20.00
klo 06.00 - 08.00
klo 11.30 - 20.00
klo 11.30 - 20.00
klo 06.00 - 08.00
klo 11.30 - 20.00
klo 06.00 - 08.00
klo 11.30 - 20.00
klo 12.00 - 17.00
klo 12.00 - 17.00
aamu-uinti
aamu-uinti
aamu-uinti
aamu-uinti
Lippukassa sulkeutuu arkisin
klo 19.30 ja viikonloppuisin klo 16.30.
Uimahalli on suljettuna 3.4., 5.4., 6.4., 1.5. ja 14.5.
Uimahalli sulkeutuu myös Pyhäjärvimessujen ajaksi 23.– 24.5.!
Uimahalli jää kesätauolle 19.6. ja avaa ovensa taas 17.8.!
Kesäkuussa ei ole aamu-uinteja.
31.5. VESILIIKUNNAN PERUSTEET -koulutus klo 9.00 -11.30
Käydään läpi vesiliikunnan perusliikkeet ja muunnelmat matalassa
ja syvässä vedessä. Hinta 20 € /osallistuja. Maksetaan käteisellä
paikan päällä. Ilm. [email protected]
Euran kunnan lasten yleiset uimakoulut järjestetään perinteisesti
kesäkuun alussa 1.–12.6.!
Ilmoittautumiset uimakouluihin alkavat huhtikuun lopulla!
Lisätiedot:
www.euranurheilutalo.fi tai facebook euran urheilutalo
Wibit-radan valmisteluissa Aki Helander ja Marjo Elomaa. Kuva Timo Reiman.