Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta The Malta Government Gazette

Nru./No. 19,330
Prezz/Price
€0.36
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta
The Malta Government Gazette
L-Erbgħa, 22 ta’ Ottubru, 2014
Wednesday, 22nd October, 2014
Pubblikata b’Awtorità
Published by Authority
SOMMARJU — SUMMARY
Avviżi tal-Gvern................................................................................................................ 12,017
Notices............................................................................................................................... 12,017
Avviżi lill-Baħħara............................................................................................................ 12,017 - 12,018
Notices to Mariners........................................................................................................... 12,017 - 12,018
Avviżi tal-Qorti................................................................................................................. 12,018 - 12,020
Court Notices.................................................................................................................... 12,018 - 12,020
It-22 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,017
ATT DWAR KUNSILLI LOKALI (KAP. 363)
(L.S 363.149)
LOCAL COUNCILS ACT (CAP. 363)
(L.S 363.149)
Regolamenti dwar Kumitati
Amministrattivi għal Komunitajiet
Administrative Committees
for Communities Regulations
L-Avviż mill-Kummissjoni Elettorali bid-data tat-22 ta’
Ottubru, 2014, li huwa riprodott hawn taħt, huwa ppubblikat
għall-finijiet tar-regolament 15(2) tat-Tielet Skeda tal-Att
dwar Kunsilli Lokali (Kap. 363), u kif stabbilit bir-regolament
4 tar-regolamenti dwar Kumitati Amministrattivi għal
Komunitajiet.
The Notice by the Electoral Commission dated 22nd
October, 2014, reproduced hereunder, is published for the
purposes of regulation 15(2) of the Third Schedule of the Local
Councils Act (Cap. 363), and as established by regulation
4 of the Administrative Committees for Communities
Regulations.
J. CHURCH
Kummissjonarju Elettorali Prinċipali
It-22 ta’ Ottubru, 2014
J. CHURCH
Chief Electoral Commissioner
22nd October, 2014
Avviż mill-Kummissjoni Elettorali
Notice by the Electoral Commission
Il-Kummissjoni Elettorali mwaqqfa skont l-artikolu 60 talKostituzzjoni b’dan tgħarraf li, bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet
tal-Att dwar Kunsilli Lokali (Kap. 363), u kif stabbilit birregolament 4 tar-Regolamenti dwar Kumitati Amministrattivi
għal Komunitajiet, se ssir elezzjoni għal Membri tal-Kumitati
Amministrattivi għall-Komunitajiet ta’ Bubaqra (Iż-Żurrieq),
Ħal Farruġ (Ħal Luqa), Fleur-De-Lys (Birkirkara) u Paceville
(San Ġiljan), nhar is-Sibt, id-29 ta’ Novembru, 2014.
The Electoral Commission established in terms of article
60 of the Constitution hereby notifies that in virtue of the
provisions of the Local Councils Act (Cap. 363), and as
established by regulation 4 of the Administrative Committees
for Communities Regulations, an election of Members of the
Administrative Committees is being held for the Communities
of Bubaqra (Iż-Żurrieq), Ħal Farruġ (Ħal Luqa), Fleur-De-Lys
(Birkirkara) and Paceville (San Ġiljan), on Saturday, 29th
November, 2014.
J. CHURCH
Kummissjonarju Elettorali Prinċipali
It-22 ta’ Ottubru, 2014
J. CHURCH
Chief Electoral Commissioner
22nd October, 2014
TRANSPORT MALTA
TRANSPORT MALTA
Avviż lill-Baħħara Nru. 28 tal-2014
Notice to Mariners No. 28 of 2014
Aktar Sparar Attiv fir-Ranges ta’ Pembroke
Further Firing Practice at Pembroke Ranges
Id-Direttorat għall-Portijiet u l-Yachting, Transport Malta
jgħarraf li b’żieda għall-Avviż lill-Bahhara Nru. 3 tal-2013
u Nru. 27 tal-2014, fit-22 ta’ Ottubru, 2014, il-Forzi Armati
ta’ Malta se testendi t-Taħriġ ta’ Sparar attiv fir-Ranges ta’
Pembroke sal-5.30 p.m. ħin lokali.
The Ports and Yachting Directorate, Transport Malta
notifies that further to Notice to Mariners No. 3 of 2013 and
No. 27 of 2014, on the 22nd October, 2014, the Armed Forces
of Malta will extend the Live Firing Practice at the Pembroke
Ranges to 5.30 p.m. local time.
L-Avviż lill-Baħħara Nru. 3 tal-2013 se jibqa’ jkun fis-seħħ
wara t-28 ta’ Novembru, 2014.
Notice to Mariners No. 3 of 2013 will continue to be in
force after the 28th November, 2014.
VERŻJONI ONLINE
12,018
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,330 L-inħawi tat-taħriġ huma delineati mis-settur ABC.
The exercise area is delineated by sector ABC.
Minn Pożizzjoni A
From Position A
Latitude (T)
A
35º 55’.54
Longitude (L)
14º 28’.32 (Punt fin-nofs fuq l-art),
Latitude (N)
A
35º 55’.54
raġġ ta’ 4 mili nawtiċi sa punti
Longitude (E)
14º 28’.32 (Centre point on land),
a radius of 4 Nautical miles to points
B
35º 59’.46
14º 27’.15 u
B
35º 59’.46
14º 27’.15 and
C
35º 58’.29
14º 32’.19
C
35º 58’.29
14º 32’.19
Waqt l-isparar attiv se jittajru bnadar ħomor (ta’ daqs ta’
madwar 2.5 x 2m) mit-truf tax-xatt. Il-baħħara huma mwissija
biex iżommu tal-anqas 4 mili nawtiċi bogħod mix-xatt meta
jilmħu l-bandieri.
During the Live Firing Practice red flags (approximate size
2.5m x 2m) will be flown from the shore limits. Mariners are
warned to keep as a minimum 4 nautical miles off the coast
when the flags are sighted.
B’żieda ma’ dan, għandhom jobdu l-istruzzjonijiet li
jingħataw mill-Valletta Port Control (VTS).
Moreover, they must obey instructions given by the
Valletta Port Control (VTS)
Charts affettwati BA 2538, 2537, 194.
Charts affected BA 2538, 2537, 194.
Il-pożizzjonijiet jirreferu għal WGS 84 DATUM
Positions referred to WGS 84 DATUM
It-22 ta’ Ottubru, 2014
22nd October, 2014
AvviŻI tal-Qorti – Court NoticeS
1643
Bandu għall-Kuraturi
Bann for Curators
Repubblika ta’ Malta
Republic of Malta
Lill-Marixxall tal-Qorti
To The Marshall of the Court
B’digriet mogħti mill-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, fl-14 ta’
Ottubru, 2014, fuq talba ta’ HSBC Bank Malta plc, ġie ordnat
biex jintgħażlu kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw lillassenti Short Kevin Brian, fl-atti taċ-Ċedola tal-Ittra Uffiċjali
numru 3246/14, fl-ismijiet HSBC Bank Malta plc vs Kuraturi
Deputati, u fl-atti l-oħra relattivi u sussegwenti.
By means of a decree by the First Hall Civil Court, on
the 14th October, 2014, following a request of HSBC Bank
Malta plc, it was ordered that deputy curators be chosen to
represent the absent Short Kevin Brian, in the records of
the Schedule of the Judicial Letter number 3246/14, in the
names HSBC Bank Malta vs Deputy Curators, and in the
relative and subsequent acts.
Fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
In the First Hall Civil Court
Illum 15 ta’ Ottubru, 2014
Today 15th October, 2014
Din l-ittra uffiċjali qed tintbagħat taħt l-Artikolu 256 (2)
tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12),
This judicial letter is being sent under Article 256 (2) of
the Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12), and
It-22 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,019
u hija intiża sabiex tirrendi l-kuntratt notarili hawn imsemmi
eżegwibbli, liema kuntratt jikkostitwixxi titolu eżekuttiv a
tenur tal-Artikolu 253 (B) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.
in intended to rendered the notarial contract above mentioned
executable, which contract constitutes an executive title in
terms of Article 253 (B) of Cap. 12 of the Laws of Malta.
Lil: Kuraturi Deputati appuntati biex jirrappreżentaw lillassenti Short Kevin Brian (Passaport numru 702557531).
To: Deputy Curators appointed to represent the absent
Short Kevin Brian (Passport number 702557531).
Permezz tal-preżenti ittra uffiċjali, HSBC Bank Malta
plc (C 3177), ta’ 32, Triq il-Merkanti, Il-Belt Valletta,
jirreferikom għall-kuntratt ta’ self mill-mittent fl-atti tanNutar Bartolomeo Micallef, datat 27 ta’ Awwissu, 2004, u
jinterpellakom sabiex fi żmien sebat ijiem mil-lum tħallsu ssomma ta’ sebgħa u sittin elf, erba’ mija sitta u erbgħin Ewro
u tlieta u tletin ċenteżmu (€67,446.33), in kwantu arretrati
dovuta a tenur tal-istes kuntratt, oltre l-imgħaxijiet legali
ulterjuri fis-sena fuq is-somma kapitali, mid-9 ta’ Ottubru,
2014, sad-data tal-pagament effettiv.
By means of the present judicial letter, HSBC Bank Malta
plc (C 3177), of 32, Merchants Street, Valletta, refers you
to the contract of loan by the interpellant in the records of
Notary Bartolomeo Micallef, dated 27th August, 2004, and
calls upon you so that within seven days from today you pay
the sum of sixty-seven thousand, four hundred forty-six Euro
and thirty-three cents (€67,446.33), in so far as arrears due
in terms of the same contract, besides further legal interests
yearly on the capital sum from the 9th October, 2014, till the
date of effective payment.
Fin-nuqqas ta’ ħlas, il-Bank mittenti javżakom li
se jittieħdu passi ulterjuri bil-Qorti kontra tagħkom in
eżekuzzjoni tat-titolu eżekuttiv tiegħu mingħajr ebda preavviż ieħor.
In default of payment, the interpellant Bank warns you that
further Court action shall be taken against you in execution
of their executive title without any other prior notice.
Tant biex tagħrfu tirregolaw ruħkom.
Bl-ispejjeż.
So much so that you may know how to regulate
yourselves.
With costs.
Int ordnat li twaħħal kopja uffiċjali ta’ dan il-bandu fiddaħla ta’ din il-Qorti Superjuri, u ssejjaħ b’dan lil kull min
jrid jidħol bħala kuratur biex jidher fi żmien sitt ijiem f’dan
ir-Reġistru, u jagħmel b’nota d-dikjarazzjoni illi huwa jidħol
għal dan.
You are therefore ordered to affix an official copy of this
bann at the entrance of this Superior Court, and to summon
whosoever wishes to act as curator to appear before this
Registry within six days, and by means of a minute to submit
a declaration that he wishes so to act.
Int ordnat ukoll li tgħarraf lil kull wieħed illi jekk ma
jagħmilx din id-dikjarazzjoni fiż-żmien fuq mogħti, din ilQorti tgħaddi biex tagħżel Kuraturi tal-Uffiċċju.
You are also ordered to inform each one that if he fails to
make this declaration within the stipulated time, the Court
will proceed to the selection of Curators of Office.
U wara li tkun għamilt dana, jew jekk tiltaqa’ ma’ xi
xkiel fl-eżekuzzjoni ta’ dan il-bandu, inti għandek tgħarraf
minnufih lil din il-Qorti.
And after so acting, or if you should encounter any
difficulty in the execution of this bann, you are to inform
forthwith this Court.
Mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’Awla hawn fuq imsemmija
bix-xhieda tal-Onor. Imħallef Anna Felice, LLD, Duttur talLiġi.
Given by the Civil Court First Hall above mentioned with
the witness of the Hon. Madam Justice Anna Felice, LLD,
Doctor of Laws.
Illum 14 ta’ Ottubru, 2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 20 ta’ Ottubru, 2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Today 14th October, 2014.
Registry of the Superior Courts, today 20th October,
2014.
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
12,020
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,330 1644
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tat-28 ta’
Awwissu, 2014, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li
jidher hawn taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu
187 (3) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili
(Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal, of the 28th
August, 2014, the publication of the following extract was
ordered for the purpose of service in terms of Article 187 (3)
of the Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Mobisle Communications Limited (C 24655), ta’ Triq Fra
Diego, Marsa MRS 1501, ippreżentaw Talba, fid-9 ta’ Lulju,
2014, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil Mark
Leaver (KI 67821A), ta’ Tabbu, Flat 4, Triq Qasam Barrani,
Il-Mellieħa, sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’
€577.60, liema ammont huwa dovut lis-soċjetà attriċi.
Mobisle Communications Limited (C 24655), of Triq
Fra Diego, Marsa MRS 1501, filed a Claim, on the 9th July,
2014, whereby they asked the Tribunal to condemn Mark
Leaver (ID 67821A), of Tabbu, Flat 4, Triq Qasam Barrani,
Mellieħa, to pay the plaintiff company the sum of €577.60,
which amount is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali.
With costs and legal interests.
Il-kawża (Avviż Numru 447/14GB) hija differita għas-7
ta’ Novembru, 2014 fin-12.30 p.m.
The case (Claim Number 447/14GB) is deferred for the
7th November, 2014 at 12.30 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), illum 20 ta’
Ottubru, 2014.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta), today 20th
October, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1645
AVVIŻ
MIR-REĠISTRU
TAL-PRIM’ AWLA TAL-QORTI ĊIVILI
NOTICE
REGISTRY OF THE
CIVIL COURT, FIRST HALL
Billi Mariella, sive Mikel Chircop St John (KI 360168M),
ippreżentat rikors ġuramentat (Nru. 897/2014/LSO), fejn ġie
mitlub il-Korrezzjoni fl-Att tat-Twelid numru 3601/1968 firReġistru Pubbliku.
Whereas Mariella, sive Mikel Chircop St John (ID
360168M), filed an application under oath (No. 897/2014/
LSO), demanding Correction in the Act of Birth number
3601/1968 in the Public Registry.
Kull min jidhirlu li għandu interess u jrid jopponi dik
it-talba, b’dan l-avviż huwa msejjaħ sabiex ifisser il-fehma
tiegħu b’nota li għandha tiġi ppreżentata fir-Reġistru ta’
dawn il-Qrati fi żmien ħmistax-il ġurnata mill-ħruġ ta’ dan
l-avviż fil-Gazzetta tal-Gvern.
Whosoever may have an interest therein and wishes to
oppose that demand, is hereby called upon to do so by means
of a note to be filed in the Registry of these Courts, within
fifteen days from the day of the publication of this present
notice in the Government Gazette.
Dawk illi fiż-żmien fuq imsemmi jkunu ppreżentaw
dik in-nota, għandhom jiġu notifikati b’kopja tar-rikors
ġuramentat hawn fuq imsemmi bil-ġurnata li tingħata għassmigħ tal-kawża.
Those who within the aforesaid time shall have filed such
note, shall be notified by the service of a copy of the said
application under oath of the day which will be appointed for
the hearing of the case.
B’ordni tal-Qorti.
Reġistru tal-Qorti Superjuri, illum 20 ta’ Ottubru, 2014.
Josette Demicoli
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
By order of the Court.
Registry of the Superior Court, today 20th October,
2014.
Josette Demicoli
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Ippubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (doi.gov.mt) — Valletta — Published by the Department of Information (doi.gov.mt) — Valletta
Mitbugħ fl-Istamperija tal-Gvern fuq karta riċiklata— Printed at the Government Printing Press on recycled paper