tästä.

Puolimatkan koulu
VALINNAISAINEOPAS V. 2015
8 - 9 -LUOKKIEN VALINTOJEN TUEKSI
YHTEYSTIEDOT
Luostarinmäki Lasse
Rehtori
puh. 040 589 6675
s-posti: [email protected]
Sari Saarenmaa
Koulusihteeri
puh. 459 2483
s-posti: [email protected]
Leutonen Paula
Oppilaanohjaus
puh. 040 481 8099
s-posti: [email protected]
VALINNAISAINEJÄRJESTELMÄ
YLEISTÄ
Peruskoulun seitsemännellä luokalla oppilaiden viikkotuntimäärä on 30. Se muodostuu yhteisistä oppiaineista. Puolimatkan koulussa pakollisia oppiaineita kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla on 24 tuntia. Tämän lisäksi oppilaat valitsevat opinto-ohjelmaansa kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan kuusi tuntia viikossa.
VALINTOJEN TEKEMINEN
Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä vanhempiensa kanssa. Valintatapahtuma on tärkeä, koska se koskee kahta seuraavaa kouluvuotta, ja valintaa on myöhemmin vaikea muuttaa.
Valinnaisaineet on esitelty tässä valinnaisaineoppaassa, johon on syytä tarkasti tutustua ennen valintakortin
täyttämistä.
OHJEITA VALINTAKORTIN TÄYTTÄMISEEN:
Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta ja kolme varavaihtoehtoa. Valintakorttiin merkitään valinnaisaineet suosituimmuusjärjestyksessä numeroilla 1 – 6. Valintoja tehdään kuusi sen takia, että jos jokin
valinnaisaineryhmä ei toteudukaan, on jokaisella oppilaalla kuitenkin valittuna varavaihtoehtoja.
Alakoulussa aloitettu A2-kieli korvaa yhden valinnaisaineen. Valittavaksi jää siis kaksi valinnaisainetta. Halutessaan oppilas voi valita kieliopintojen lisäksi kolme valinnaisainetta, jolloin viikkotuntimäärä on 32. Valinnaisainekorttiin tulee merkitä, valitseeko oppilas kaksi vai kolme valinnaisainetta.
ARVIOINTI
Jokaista valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla ja niissä käytetään numeroarviointia.
8. JA 9. LUOKKAA VARTEN VALITTAVAT VALINNAISAINEET
1. ÄIDINKIELI: ILMAISUTAITO
Turha jännitys pois ja rohkeasti mukaan; täältä saat iloa ilmaisuun ja välineitä vuorovaikutukseen!
Ilmaisutaidon opiskelun tavoitteena on tukea ja kehittää kunkin oppilaan omia ilmaisutaitoja sekä antaa rohkeutta ja valmiuksia niin arkipäivän tilanteisiin kuin esiintymiseenkin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan
myös teatterin maailmaan ja käydään katsomassa jotain esitystä.
8. luokalla opiskellaan ilmaisutaidon perusasioita; esimerkiksi keskittymistä, rentoutumista, liikeilmaisua,
äänenkäyttöä ja improvisointia. Lisäksi harjoitellaan erilaisia käytännön puhetilanteita ja valmistetaan pienimuotoisia esityksiä.
9. luokalla harjoitellaan edelleen mm. improvisointia ja tutustutaan myös naamionäyttelemiseen. Harjoitellaan pienten kohtausten tekemistä valmiiden tekstien pohjalta ja valmistetaan keväällä isompi näytelmäproduktio, joka esitetään yleisölle.
2. B2-KIELI: RANSKA
Bonjour! Miksi ranska - Pourquoi le français?
 Ranskankielentaitoisia suomalaisia tarvitaan entistä enemmän Suomen ollessa Euroopan Unionissa.
Ranskan kielellä on tärkeä rooli Euroopan yhteisten asioiden hoidossa sekä kansainvälisessä kanssakäymisessä. Ranska on diplomatian kieli, sekä esim. olympiakomitean ja YK:n virallinen kieli.

Ranska on todellinen maailmankieli, jota puhutaan äidinkielenä tai virallisena kielenä lähes kaikkialla:
Ranskan lisäksi Belgiassa, Luxemburgissa, Sveitsissä, Monacossa, Kanadassa sekä monissa Afrikan ja
Aasian maissa.

Ranska kuuluu maailman johtaviin maihin monella talouselämän, tekniikan ja taiteen alalla. Se on yksi
Euroopan talousyhteisön jättiläisistä. Se on maailman kärkivaltioita esim. avaruus- ja lentokoneteknologian, lääketieteen ja metsän- ja merentutkimuksen aloilla.

Ranskan kielen taito on valtti työmarkkinoilla – sen taitajia puuttuu monilta työaloilta. Ranskan kielen ja
kulttuurin tuntemus on osa laajaa yleissivistystä. Se edesauttaa myös muuta tietotaitoa – Ranskan asema maailman historiassa on kiistaton; poliittinen ja geopoliittinen kehitys, tieteet, taiteet (erit. maalaustaide, kirjallisuus, elokuva), arkkitehtuuri, talouselämä.


Kieli on rakenteeltaan selvä ja johdonmukainen, myös ääntämiseen on olemassa selkeät säännöt.
Ranskan ja englannin yhteinen sanasto helpottaa opiskelua sekä tukee myöhemmin esim. espanjan,
italian tai latinan oppimista (esim. lääketieteen opinnot).

Ranska on tiedettä, taidetta, ruokakulttuuria ja kansainvälisyyteen liittyvää yhteistoimintaa.
Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana opit ranskan kielen perustaitoja. Opit selviytymään jokapäiväisissä puhe- ja asiointitilanteissa ja kertomaan omaan elämääsi liittyvistä asioista. Samalla tutustut
ranskankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin. B2-kielen opiskelua voit jatkaa lukiossa.
3. B2-KIELI:SAKSA
Miksi saksa? - Warum Deutsch?

Saksan kieli on Euroopan eniten puhuttu äidinkieli, saksankielinen Eurooppa on Euroopan johtava kielialue.

Suomen kulttuuri- ja tiedeyhteydet Saksaan ovat vilkkaat ja monipuolistuvat edelleen.

Saksan liittotasavalta on Suomen tärkein kauppakumppani. Kaupan, tekniikan ja teollisuuden aloilla tarvitaan välttämättä saksan kielen taitajia.

Matkailu on maittemme välillä vilkasta. Saksankieliset maat ovat mielenkiintoisia ja antoisia matkailukohteita. Saksan kielen taito on valttia sekä matkailualan työtehtävissä että vapaa-aikana. Saksan kielen taito tekee matkailusta entistäkin antoisampaa.

Saksankielisiin maihin on runsaasti vaihto-oppilas-, opiskelu- ja harjoittelupaikkoja.

Hyvin saksaa osaavista saksankielisten maiden kulttuuria tuntevista eri alojen asiantuntijoista on jatkuva
kysyntä. Erotu saksan kielen taidolla!
Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana opit saksan kielen perustaitoja. Opit selviytymään jokapäiväisissä puhe- ja asiointitilanteissa ja kertomaan omaan elämääsi liittyvistä asioista. Samalla tutustut
saksankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin. B2-kielen opiskelua voit jatkaa lukiossa.
4. EKOLOGIA: KASVI- JA ELÄINKURSSI
Biologian valinnaisainekurssi sopii luonnosta, kasveista ja eläimistä kiinnostuneille oppilaille.
Eläinkurssilla tutustumme moniin hyötyeläimiin, mutta myös kodin lemmikkieläimiin esim. kirjallisuuden, tutustumiskäyntien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden opastuksella. Vierailemme maatiloilla, ratsastustalleilla ja
akvaario- ja eläinliikkeissä.
Kasvikurssilla opiskelemme viljalajeihin ja kasvimaan hyötykasveihin sekä huonekasveihin liittyviä asioita.
Teemme myös tutustumiskäyntejä esim. kukkakauppaan, kasvihuoneelle ja viljelypalstoille. Tutustumme
myös puutarhan hyöty- ja koristekasveihin sekä metsän kasveihin. Kasvatamme myös omia kasveja esim.
sipulikukkia ja taimia.
Ympäristöosiossa tutustumme kestävän kehityksen periaatteisiin ja niiden toimintaan omassa koulussamme.
Teemme myös pienen ympäristötutkimuksen kurssin päättötyönä.
Oppilaat saavat numeroarvosanan, joka määräytyy työskentelyn perusteella. Kirjallisista töistä kootaan työkansiot arviointia varten. Arvioinnissa kiinnitetään huomio myös tuntityöskentelyyn ja työhön asennoitumiseen.
5. MUSIIKKI
Musiikin valinnaiskurssilla tutustutaan syvemmin ja laajemmin eri musiikkityyleihin. Tärkein työmuoto on
yhteissoitto ja -laulu. Tavoitteena on kehittää jo opittuja taitoja eteenpäin sekä laajentaa musiikillista tietoa ja
taitoja eri instrumenttien ja musiikkityylien mukaan.
Valinnaiskurssilla opiskellaan oman musisoinnin lisäksi musiikkitietoutta eli tutustaan eri musiikinlajeihin
(maailmanmusiikki, klassinen musiikki ja populaarimusiikki) ja musiikkityyleihin (esim. konemusiikki, pop,
rock) . Musiikkitietous –osiossa tehdään vihkomuistiinpanoja ja kuunnellaan musiikkia. Myös oppilailla on
mahdollisuus vaikuttaa kurssin lopulliseen sisältöön.
Valinnaiskurssin puitteissa toteutetaan esityksiä koulun juhlissa ja tapahtumissa.
Oppilaat saavat numeroarvosanan, johon vaikuttavat tuntiaktiivisuus, soittaminen ja laulaminen, esiintymiset
sekä kokeet (1 koe/lukukausi).
6. KUVATAIDE
Kurssilla jatketaan kuvataiteessa aiemmin opittujen tietojen ja taitojen syventämistä. Kokeilemme myös uusia tapoja työskennellä kuvallisesti. Tutustumme laaja-alaisesti kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin eri ilmiöihin ja sovellamme opittua omassa työskentelyssä. Tutuksi tulevat niin perinteisemmät kuin uudemmatkin
kuvan tekemisen tavat.
Kurssilla työskennellään monipuolisesti erilaisilla tekniikoilla. Kurssin tehtävien suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden omat toiveet ja tavoitteet.
Mm. seuraavia tekniikoita käytämme mahdollisuuksien mukaan:
•Muotoilu ja kuvanveisto eri materiaalein
•Digitaalinen kuvanmuokkaus
•Eri maalaustekniikat mm. öljy- ja akryylivärimaalaus
•Taidegrafiikkaa
•Tila- ja ympäristötaide, arkkitehtuuri
•Graafinen suunnittelu
•Elokuvaus ja valokuvaus.
Kurssista on hyötyä mahdollisten visuaalisten alojen jatko-opiskelua varten, mutta työskentely ei kuitenkaan
edellytä vahvaa osaamista tai toiveita kuvallisesta ammatista: kaikki ovat tervetulleita nauttimaan kuvan tekemisestä.
Numeroarvioinnissa painottuvat aktiivisuus, pitkäjänteisyys ja opitun soveltamiskyky.
7. TEKNINEN TYÖ
Kurssilla opetellaan erilaisia työtapoja ja –menetelmiä usealta eri tekniikan alalta. Puutyö, metallityö, sähköoppi, ja elektroniikka perusaineina yhdistettynä nykyaikaisiin materiaaleihin antavat vahvan pohjan luovalle
työskentelylle. Uuden luominen, entisöinti ja korjaus ovat tekemisen perusta. Jokainen oppilas voi vaikuttaa
omiin töihinsä ja lopulta valita ne vaikkapa omien harrastustensa pohjalta, (esim. kaiutinrakennus ).
Tavoitteena on yleisimpien tekniikoiden hallinta ja taitojen kehittäminen, järkevä materiaalien käyttö sekä
työn tekemisen oppiminen. Lisäksi opitaan suunnittelua ja työsuojelua.
Kurssilla opetellaan asioita teoriassa. Kuitenkin lähes kaikki aika hyödynnetään työn tekemiseen ja sitä kautta oppimiseen. Oppilaan oma motivaatio ja omista tarpeista lähtevä työskentely luovat pohjan turvalliselle ja
viihtyisälle työympäristölle.
8. TEKSTIILITYÖ
Valinnaisessa tekstiilityössä saa oppilas valita tehtävät työt oman innostuksensa mukaan. Tärkeintä on uuden oppiminen, jokaisessa työssä tulee oppilaan oppia uusi tekniikka, työtapa tai käyttää uutta materiaalia.
Jos olet kiinnostunut sisustamisesta, voit keskittyä esim. oman huoneesi tekstiilien ompeluun, jos keskiaika
kiinnostaa, voit ommella tyyliin sopivan asun.
Valinnaisessa tekstiilityössä voit neuloa, virkata, ommella, punoa, kutoa, muotoilla, painaa tai vaikka kirjoa,
käsin tai koneella oman mielenkiinnon mukaan.
Keskustelemme myös valmistuvien töiden ja niistä tehtävien laskelmien avulla taloudellisuudesta ja tietenkin
shoppailusta. Kuluttajasuoja ja kuluttajan oikeudet, kierrätys ja kestävä kehitys ovat aina mukana tunneilla.
Jokainen suunnittelee työnsä itse. Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja töitä, toiset ehtivät enemmän, toiset
vähemmän. Kahdessa vuodessa ehdit valmistaa useita eri tekniikoilla tehtyjä töitä. Jokainen arvioi omaa
oppimistaan ja työnsä tuloksia yhdessä opettajan kanssa.
9. LIIKUNTA POJAT
Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita ja innostuneita kaikenlaisesta viikoittaisesta liikunnasta, sekä uusiin liikuntamuotoihin tutustumisesta.
Kurssin aikana pyritään säännölliseen lihaksiston rasitukseen erilaisten pallo- ja mailapelien sekä lihaskuntoharjoitusten parissa. Tutustumme myös vähän vieraampiin lajeihin mahdollisuuksien mukaan (esim. golf,
tennis, curling). Kurssin sisältöä suunnitellaan myös osittain yhdessä oppilaiden kanssa.
Tavoitteena on kehittää oppilaiden liikuntataitoja monipuolisesti, sekä nauttia erilaisista liikuntamuodoista.
Oppilaan oma motivaatio luo pohjan viihtyisälle ja kehittävälle työskentely-ympäristölle.
Kurssi on tarkoitettu oma-aloitteisille, yritteliäille ja aktiivisille, omasta kunnostaan välittäville oppilaille. Muistathan, että liikunta on oppiaine, jossa opetellaan uutta, eikä vain kuluteta aikaa ilman kotiläksyjä! Asenne
onkin taitoa tärkeämpää tällä kurssilla.
10. LIIKUNTA POJAT: JÄÄKIEKKO (*vain jääkiekkoseurassa pelaaville)
Tämä kurssi on tarkoitettu vain niille, jotka pelaavat jääkiekkoseurassa. Valinnaisaine toteutuu, jos se saadaan mahtumaan Puolimatkan koulun lukujärjestyksiin.
11. LIIKUNTA TYTÖT
Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita ja innostuneita kaikenlaisesta liikunnasta, haluavat
liikkua.
Kurssin aikana tutustumme moniin eri liikuntalajeihin esim. golfiin, tennikseen ja keilailuun, mahdollisuuksien
mukaan. Jakson aikana ehdimme myös ajan kanssa pelailla pallopelejä, niin ulko- kuin sisätiloissakin sekä
tehdä lihaskuntoharjoituksia erilaisten jumppien parissa. Nautimme monipuolisesta liikkumisesta.
Kurssi on tarkoitettu oma-aloitteisille ja aktiivisille oppilaille, jotka haluavat tutustua eri liikuntalajeihin sekä
pelailla perinteisempiäkin koulupelejä innokkaassa ja aktiivisessa ryhmässä. Muistathan, että liikunta on
oppiaine, jossa opetellaan uutta, eikä vain kuluteta aikaa ilman kotiläksyjä! Asenne ja oma motivaatio ovatkin
taitoa tärkeämpiä tällä kurssilla.
12. KOTITALOUS
Kotitalous on arjen hallintaan valmentava oppiaine. Lähtökohtana on harjoittaa kädentaitoja, luovuutta sekä
kartuttaa perustietoja terveellisestä ruoanvalinnasta. Tunneilla opitaan paitsi ruoanvalmistustaitoja ja leivontaa myös siivoamista, tekstiilien hoitoa, kuluttaja- ja ympäristötietoutta sekä yhteistyötaitoja.
Tapatietoutta, juhlien suunnittelua ja järjestämistä harjoitellaan kalenterivuoden juhlapäivien ja perhejuhlien
teemojen mukaan. Myös suomalaiseen ruokaperinteeseen sekä kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustutaan
makumatkojen merkeissä.
Arviointi perustuu jatkuvaan käytännöntöiden näyttöön sekä itsenäisen työn harjoituksiin. Opettajan lisäksi
työtä arvioi oppilas itse sekä toiset oppilaat.
Kotitalouden opiskelusta on jokaiselle hyötyä omassa elämässään. Paitsi kotitalous- ja ravintola-aloille, myös
hoito- ja palvelualoille aikoville on aineen opiskelusta etua. Pyrittäessä ammatillisiin oppilaitoksiin painotetaan kotitalouden numeroa.
Koska opetuskerran pituus on 2 tuntia (90 min.), on tärkeää, että oppilas hallitsee 7. luokalla opitut
keskeiset perustaidot ja -tiedot vähintään tyydyttävästi ja oppilas suhtautuu myönteisesti annettuihin
tehtäviin ja hoitaa ne vastuullisesti.
13. TIEDE JA TEKNOLOGIA
Matemaattisten luonnontieteiden fysiikan, kemian ja matematiikan valinnaisaine
Sisältö
Oppiaineiden syventävät kurssit, yhteistyötä Sveitsin lukion kanssa (työpajoja), tutustumiskäynnit mahdollisuuksien mukaan Heurekaan sekä teknologiaa hyödyntäviin ja tuottaviin yrityksiin. Osallistutaan valtakunnallisiin kokeisiin ja matematiikkakilpailuihin.
Luonnontieteissä tehdään kemian ja fysiikan töitä. Tehdään tutkielmia ja työselostuksia. Esim. kemiassa
tutustutaan tarkemmin kemiallisiin analyyseihin ja reaktioyhtälöihin liittyviin peruslaskuihin, ja fysiikassa esim.
tutustutaan tähtitieteeseen ja teknologian uusimpiin saavutuksiin.
Matematiikan osuuden tarkoituksena on syventää ja laajentaa matematiikan perustietoja ja -taitoja siten, että
oppilaalla on paremmat valmiudet jatko-opintoihin. Syvennytään matematiikkaa soveltaviin tehtäviin ja harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan peruskoulun jälkeisissä opinnoissa.
Suoritukset
Kirjallisten testien lisäksi arvioitiin vaikuttavat oppilaan tuotokset ja osallistuminen oppitunneille.
Arviointi
noudattaa koulun opetussuunnitelman mukaista oppilaan arviointikriteerejä. Lisäksi painotetaan jatkuvaa
näyttöä, työselosteita ja vihkotyötä.
14. TIETOTEKNIIKKA
Yleiset tavoitteet
Tietotekniikan opetuksen yleisiä tavoitteita on
 antaa myönteisiä oppimiskokemuksia tietotekniikasta
 opettaa ymmärtämään tietotekniikan käytännön sovellutuksia ja syventää valmiuksia tietokoneen
käyttöön.
 opettaa näkemään tietotekniikan mahdollisuuksia ja rajoituksia
 antaa virikkeitä itsenäiseen tiedon ja taidon hankkimiseen
Oppisisältöjä 8. luokka ja 9. luokka
Johdanto
 tietotekniikan peruskäsitteitä käsiteltävän aiheen mukaan
 käytettävissä olevaan laitteistoon tutustuminen
Tietokone ilmaisuvälineenä
 kuvankäsittely
 kotisivut
Tiedonhallinta
 taulukkolaskentaa
 tietokannat
Ohjelmointi
 ohjelmoinnin peruskäsitteitä ja rakenteita
 yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä ja ohjelmointityö
Tietotekniikan yhteiskunnallisia vaikutuksia
 tietoturvallisuus
 mahdolliset yritysvierailut
Oppilaat voivat, mahdollisuuksien rajoissa, vaikuttaa tietotekniikan oppisisältöön.
Työtavat
Oppitunnit sisältävät sekä opetusosuuden että omaa harjoittelua. Tämä mahdollistaa oppilaan etenemisen
henkilökohtaiseen tahtiinsa.
Erilaisia ohjelmia käyttäen tehdään kaksi laajempaa tuotosta sekä 8. että 9. luokalla. Harjoitustyöt voivat
myös olla yhteisiä muiden oppiaineiden kanssa. Tavanomaisia tuotoksia ovat kotisivut (8.lk), kuvankäsittelyn
työ (8.lk), tietokantatyö (9.lk) ja ohjelmointityö (9.lk).