Autoharrastajat ry Rakennemuutosmääräyksen tulkintaohje Versio 1

Autoharrastajatry
Rakennemuutosmääräyksentulkintaohje
Versio1
8.10.2015
Tämän dokumentin tarkoitus on selventää Trafin auton ja sen perävaunun rakenteen
muuttamisesta annetun määräyksen (TRAFI/8777/03.04.03.00/2013) sisältöä. Sanamuodot ovat
paikoitellen epäselviä ja monitulkintaisia ja määräyksiä annetaan myös soveltamisohjeessa.
Tarvettaselvityksellesiison.Tavoitteenaon,ettätästäselvityksestähyötyisivätniinkatsastajatkuin
autojarakentavatharrastajatkin.
Tässä dokumentissa esitetyt tulkinnat ovat Autoharrastajat ry:n näkemyksiä Trafin julkaisemista
asiakirjoista. Lähtökohtana on ollut sanamuodon mukainen tulkinta. Lisäksi tukea on haettu
määräyksen perustelumuistiosta ja sidosryhmien kommenttikoosteesta. Kehotamme
varmistamaan suunniteltujen muutosten säädösten mukaisuuden etukäteen Trafista tai
katsastajalta.Tarkoituson,ettätätäohjettatullaanpäivittämäänkäytännönkokemustenmyötä.
Palautetta sisällöstä ja kehitysehdotuksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen
[email protected]
Kussakin kohdassa on siteerattu määräyksen teksti. Autoharrastajien kommentit ovat sen alla
kursiivilla.Kantaaonotettuvainniihinkohtiin,jotkaonkoettuepäselviksi.
1.2SOVELTAMISALA
Tämä määräys koskee M- ja N-luokan ajoneuvon (auton) sekä O-luokan ajoneuvon (auton
perävaunun)rakenteenmuuttamista.
Määräys koskee vain autoja ja auton perävaunun muuttamista. Moottoripyörille,
mönkijöille yms. on oma erillinen rakennemuutosasetus (1078/2009), eikä tämän
määräyksensäädöksiäsiksisovelletaniihin.
1.3MÄÄRITELMÄT
a) tyypillä ajoneuvojen hyväksynnästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1244/2002)
tarkoitettuaajoneuvon,osan,järjestelmäntaierillisenteknisenyksiköntyyppiä.Ajoneuvontyypillä
tarkoitetaanmyöstyyppikatsastuksessataityyppihyväksynnässämääriteltyäajoneuvonmallisarjaa.
Josajoneuvonmallisarjanerisukupolvienvälilläonolennaisiateknisiäeroja,tarkoitetaantyypillä
tyyppikatsastuksessataityyppihyväksynnässämääriteltyämallisarjansukupolvea;
TyyppimääritellääntarkemminEU-direktiivissä.Suoralainaus:
”Tyypillä” tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta
olennaisiltaominaisuuksiltaan:
-valmistaja,
-valmistajantyyppinimitys,
-rakenteenjasuunnittelunolennaisetosat:
-alusta/pohjalevy(selvätjaolennaiseterot),
-moottori(polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).
Tyypin ”variantilla” tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan
seuraaviltaolennaisiltaominaisuuksiltaan:
- korimalli (esimerkiksi sedan, viistoperä, coupé, avoauto, station wagon,
monikäyttöajoneuvo),
-moottori:
-toimintaperiaate(liitteessäIIIoleva3.2.1.1kohta),
-sylintereidenlukumääräjajärjestely,
- tehoero suurempi kuin 30 prosenttia (suurin teho on yli 1,3 kertaa suurempi kuin
pieninteho),
- sylinteritilavuusero suurempi kuin 20 prosenttia (suurin arvo on yli 1,2 kertaa
suurempikuinpieninarvo),
-vetävätakselit(lukumäärä,sijainti,kytkentämuihinakseleihin),
-ohjaavatakselit(lukumääräjasijainti).
EY-tyyppihyväksyttyjen autojen tapauksessa asia selviää rekisteriotteen tiedoista
viime kädessä katsastuskonttorilla. Muiden markkina-alueiden autoihin voidaan
johtoahakeaem.listasta.
Aikaisemminonvallallaollutnäkemys,ettävertailumallinpitäisiollajokoEuroopan
taiUSA:nmarkkinoilletarkoitettu.Seeioleennenkäänsellaiseenpitänytpaikkaansa
ja viimeistään nyt on selvää, että myös muiden markkina-alueiden mallit kelpaavat
vertailuun.Selvitystäkannattaakuitenkinvalmistautuaesittämään,elleikyseessäole
itsestäänselväyhtäläisyys.
Olennaistaonhuomata,että”tyyppi”onhyvinväljäkäsite.Variantillamääritellään
tyypin sisällä keskeisimmät eroavaisuudet. Tyyppi ei myöskään rajoitu sellaisenaan
automerkkiin(esim.VAG-konserni).
Erityisen tarkkana kannattaa olla ”erikoisautojen” kanssa. Esim. Alpina on ainakin
pääsääntöisestierityyppiäkuinBMW,vaikkasellaiseenpohjautuukin.
Mallisarjan sukupolvella tarkoitetaan kauppanimeltään samanlaisia, mutta eri
sukupolven autoja. Esim. E36 ja E46 BMW:t ovat molemmat 300-sarjaa, mutta eri
sukupolvenautoja.Siksiniitäeivoivertaillakeskenään.Toisaaltaerimallisukupolven
autotvoivatollarekisterissäsamaatyyppiä,jolloinniitävoidaanvertaillakeskenään.
b) Euro 3 -päästöluokalla moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen
estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
annetunneuvostondirektiivin70/220/ETY,sellaisenakuinseonmuutettunadirektiivillä98/69/EY,
liitteen 1 kohdan 5.3.14 taulukon rivin A (2000) mukaisia pakokaasupäästöjen raja-arvoja tai Esäännön83vastaaviaraja-arvoja;
c) Euro III -päästöluokalla ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja
hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien
ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan
jäsenvaltioidenlainsäädännönlähentämisestäannetundirektiivin88/77/ETY,sellaisenakuinseon
muutettunadirektiivillä1999/96/EY,liitteen1kohdan6.2.1taulukkojenrivienA(2000)mukaisia
pakokaasupäästöjenraja-arvojataiE-säännön49vastaaviaraja-arvoja;
Euro 3 –päästöluokka on bensiinikäyttöisten luokka, Euro III puolestaan dieselkäyttöisten luokka. Euro 3 –luokitus on tullut käyttöön 1.1.2000 uusille tyypeille ja
1.1.2001 alkaen kaikille käyttöönotetuille autoille. Suoraruiskutteisille dieseleille on
poikkeuksia.
Euro 3 –luokituksen määrittelevä direktiivi on tullut vuonna 1998. Tämä tarkoittaa,
ettäjotkutautomallinonvoitutyypittääEuro3–luokkaanjoennenkuinseonollut
pakollista. Toisin sanoen 1998-2000 mallisissa autoissa on sekä uuden että vanhan
luokituksen mukaisia autoja. Tiedon oman päästöluokasta saa maksutta
katsastuskonttorilta.
MuutkuinEY-tyyppihyväksytytautotlasketaankuuluvanEuro3–luokkaan1.1.2001
alkaen. Kaikki tätä päivämäärää aikaisemmin käyttöönotetut autot kuuluvat näin
ollenvanhemmanEuro2–luokituksenpiiriin.
d)tehonmittaustodistuksellapätevänyrityksentaiyhteisönlaatimaaajoneuvonvalmistenumerolla
yksilöityä lausuntoa moottorin tehon mittaustuloksista, johon on yksilöity moottoriin vaihdetut
komponentit,tehdytmuutoksetjasuurinahtopaine
Pätevä yritys tai yhteisö on mikä tahansa yritys tai esim. oppilaitos, jolla on
dynamometrikäytössä.
Lomaketehonmittaukseenlöytyytäältä:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1443618327/9adb4598f184b7a38e61dbae58866491/
18610-Liite_3_Tehonmittaustodistus.pdf
g) tehdasvalmisteisella osalla kyseiseen tarkoitukseen valmistettua, tieliikenteeseen tarkoitettua
osaa, jonka valmistajalla voidaan katsoa olevan kyseisen tyyppisen osan valmistamiseen riittävä
asiantuntemusjakokemus.
Toisin kuin aikaisemmin, enää ei edellytetä ”sarjavalmistusta”. Käytännössä esim.
tilauksesta valmistettu yksittäiskappalekin on tämän määritelmän mukaan
”tehdasvalmisteinen”.
Soveltamisohjeessa määritellään lisäksi tämän kohdan alla luotettava selvitys.
Luotettavia selvityksiä ovat valmistajan edustajan (ts. maahantuojan) antamat
dokumentit tai ajoneuvoa koskeva kirjallisuus. Internet –sivuilta löytyvää tietoa ei
kuitenkaansaisikohdanmukaankäyttää.Tätätäytyneetulkitasiinämielessälaajasti,
ettäihanmikätahansanettisivueikäylähteeksi,muttaesim.valmistajanvirallisilta
sivuiltataimuistaluotettaviksitiedetyistälähteistälöytyvääinformaatiotavoitaisiin
käyttää.
1.4YLEISETPERIAATTEET
Ajoneuvonpassiivistaturvallisuuttakoskevienvaatimustentuleekuitenkintäyttyämyösmuutosten
jälkeen.
Kohta käytännössä estää kuituosien käytön, koska törmäysnormit eivät
todennäköisestisenjälkeentäyty.Turvavarusteetsaapoistaasamoinedellytyksinkuin
aikaisemmin. Ns. Rakenneasetuksen liitteen 8 mukaisia selvitystapoja voidaan
soveltaa.
Tämänmääräyksenmukaisetmuutoksetvoidaanhyväksyämuutoskatsastuksessa,josmuutokset
ovatsellaisia,ettäneedellyttävätmuutoskatsastusta.Tästämääräyksestäpoikkeavillemuutoksille
voidaanhakeaLiikenteenturvallisuusvirastonpoikkeuslupaa.
Määräyksestä ei ihan suoraan käy selville, mitkä kaikki muutokset tulisi
muutoskatsastaa. Trafi tyytyy toteamaan, että hyväksyntäasetuksen 25 §:ssä
mainitaanyleisetehdotmuutoskatsastukselle.
Lähtökohtaisesti muutoskatsastus vaaditaan. Seuraavat muutoksen voidaan tehdä
ILMANmuutoskatsastusta:
Pakoputkistonmuuttaminen
Vanteidenmuutosjosnimellishalkaisijamuuttuuenintään26mm(1”)
Renkaidenmuutosjosleveyspoikkeaaenintään30mm
Muidenkuintuulilasinjaetusivuikkunoidenkalvotus
Puskureidenpoistotaimuuttaminen
Karjapuskurinasentaminen
Lisävalojenasentaminen
Turvakehikontai–kaarenasentaminen
Huomaa,ettämuutoksillevoiollarajoituksiasiitähuolimatta,ettämuutoskatsastusta
eiedellytetä.
Muutokset eivät saa oleellisesti heikentää ajoneuvon liikenneturvallisuuteen vaikuttavia
ominaisuuksiaeivätkäoleellisestilisätäohjauslaitteisiin,akselistoihin,jarruihin,voimansiirtoontai
kantaviinrakenteisiinajonaikanakohdistuviarasituksia.
Määräyksensoveltamisohjeessatodetaan”ainakinseuraavienmuutostenkatsotaan
lähtökohtaisestiaiheuttavanvaaraa:”
-kemiallinenahtaminen(ilokaasutyms.)
-spinneripölykapselit
-virheellisetpyöränkulmat
-valaisintenpinnoittaminenmaalaamalla
-valmistajanyleisentieliikenteenulkopuolelletarkoittamatosat(offroaduseonly,yms.
vastaavatmerkinnät)
Oleellistaonhuomata,ettänämäovatvainlähtökohtaisestikielletty.Nevoivatsiis
ollamyössallittuja.Erityisestiviimeinenkohtavoikäytännössäollahaastava,koska
valtaosassa varsinkin USA-osista tällainen merkintä on. Pitäisimme kuitenkin
lähtökohtana,ettäkatsastajantulisiperustellakielteinensuhtautuminenmainittuihin
muutoksiin. Teksti on soveltamisohjeessa, ei itse määräyksessä, joten se on tässä
kontekstissa ymmärrettävä enemmän kehotukseksi kiinnittää tarkempaa huomiota
listattuihinasioihin.
2.1MOOTTORINVAIHTAMINEN
Sallittua on myös sellaisen teholtaan tai iskutilavuudeltaan alkuperäistä suuremman moottorin
(vertailumoottori)vaihtaminen,jonkaajoneuvonvalmistajaontarkoittanutkäytettäväksisamaan
tyyppiinkuuluvassa,yleiseentieliikenteeseentarkoitetussaajoneuvossa
Vertailumoottori on saman valmistajan moottori, jota on käytetty samaan tyyppiin
kuuluvassa autossa. Katso tyypin määrittely edellä. Tehon ja iskutilavuuden
määrittelyynvoidaankäyttääsamanmallisarjanerimoottoreita.
taikka vertailumoottoreita tehokkaamman tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin
vaihtaminen.
Tarkoittaakäytännössä,ettämoottorineitarvitseollasamaamerkkiäkuinitseauto,
taitarkoitettusamaantyyppiin.
Vaihtaminenonsallittuaseuraavinedellytyksin:
a)ajoneuvonjarrut,voimansiirtojaakselistotvastaavatvertailumoottorillavarustettuaajoneuvoa,
mahdollinenvakiovarusteenaolevalukkiutumatonjarrujärjestelmämukaanluettuna;
Jarrut,voimansiirtojaakselistotonmuutettavavastaamaankäytännössäsuurintaja
/ tehokkainta moottoria käyttävää ajoneuvotyypin versiota. Osien ei kuitenkaan
tarvitse olla juuri samoja kuin mitä on käytetty vertailumoottorilla varustetussa
autossa.Riittää,ettäneovatvastaavia.Käytännössätämävoitokiaiheuttaahieman
todisteluongelmia,muttamahdollistasekuitenkinon.Ajatuson,ettäparempiakinosia
voikäyttää,jossellaisiaonsaatavilla.
b)ajoneuvoonvaihdettavanvertailumoottoreitatehokkaammanmoottorintehoonkorkeintaan20
%suurempikuintehokkaimmanvertailumoottorintehosamannorminmukaanmitattuna;
Tehovoiollaerivertailumoottoristakuiniskutilavuus.
c) ajoneuvoon vaihdettavan vertailumoottoreita iskutilavuudeltaan suuremman moottorin
iskutilavuusonkorkeintaan25%suurempikuiniskutilavuudeltaansuurimmanvertailumoottorin
iskutilavuus;
Iskutilavuusvoiollaerimoottoristakuinteho.
d)moottorinvaihdonmahdollisestiedellyttämienuusientaimuutettujenkiinnikkeidentuleeolla
asianmukaiset;kiinnikkeidenlujuudestaonesitettäväselvitys;
Trafi ei ole täsmentänyt mitä vaadittavalla selvityksellä käytännössä tarkoitetaan.
Vahvalähtökohtakuitenkinonse,ettäjosrakentajapystyykatsastajallekertomaan
mitä ratkaisuja on käytetty ja miksi niihin on päädytty, tulee katsastus hyväksyä.
Omavalmisteisetkiinnikkeeteivätoleaiheuttaneetkäytännönongelmia,jotenkovin
ihmeellistä todisteluvaatimusta ei ole tarpeen mukaista määräyksen sanamuodosta
huolimattavaatia.
e)josajoneuvoonvaihdettavaanmoottoriinontehtyalkuperäiseentehoonilmeisestivaikuttavia
muutoksia,onmuutetunmoottorintehostaesitettävätehonmittaustodistus
Sanamuodon mukaan sallitaan myös alkuperäisen tehon pienentäminen. Trafi on
vahvistanutkommenttikoosteessatämäntulkinnanoikeaksi.
f) jos autoon vaihdettavan moottorin teho verrattuna sen iskutilavuuteen on pienempi kuin 30
kW/dm3, tulee moottorin teho ja polttoaineensyöttölaitteiston tyyppi yksilöidä ja merkitä
rekisteritietoihin
Tutumminilmaistunaalle40hv/litra.
g)moottoriaeisaavaihtaa,josajoneuvonomamassansuhdemoottorinnettotehoononmuutoksen
jälkeen pienempi kuin 7 kg/kW; jos vertailumoottorilla suhde on enintään 10 kg/kW, saa suhde
kuitenkinpienentyä30%,muttaeipienemmäksikuin5kg/kW;ajoneuvonomamassankatsotaan
tällöin vastaavan punnittua omamassaa taikka tyyppihyväksynnässä määriteltyä tai valmistajan
ilmoittamaaomamassaakorjattunamoottorinvaihtoonolennaisestiliittyvienrakennemuutosten
aiheuttamalla massan muutoksella; moottorin nettotehon katsotaan vastaavan autojen ja
perävaunujenrakenteestajavarusteistaannetunliikenne-javiestintäministeriönasetuksentaiDINnorminmukaistatehoa,0,9-kertaistaSAEnetto-norminmukaistatehoatai0,7-kertaistaSAEbrutto
-norminmukaistatehoa.
Olennaista on huomata, että tehopainosuhde lasketaan omamassasta, ei
kokonaismassasta.Lähtökohtaisestionvoimassasama7kg/kWrajoituskuinennenkin,
muttavalmiiksitehokkaammilleautoilleonannettuhiemanperiksi.Tärkeääonmyös
huomata,ettäedellämainittutehon20%maksimilisäysvertailumoottoriinverrattuna
onvoimassarinnantehopainosuhderajoituksenkanssa.
Esimerkki:
Auto painaa alun perin 1500 kg ja siinä on tehoa 300 hv (224 kW). Näin ollen
alkuperäinen tehopainosuhde on 1500 / 224 = 6,7. Vanhojen sääntöjen mukaan
tällaista autoa ei olisi saanut virittää lainkaan. Kun uusien sääntöjen mukaan
alkuperäinentehopainosuhdeonalle10kg/kW,saadaanautoavirittää300kW(403
hv) tehoihin saakka (1500 / 300 = 5). 30 % rajaa ei esimerkissä sovelleta, koska se
johtaaalle5kg/kWtehopainosuhteeseen.
Moottorinvaihtoonrinnastetaanmyös:
c) ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen tai ahtimella varustetun moottorin
muuttaminen.
Määräyksen sanamuodon puitteissa jää epäselväksi saako alkuperäisen
välijäähdyttimen vaihtaa toisenlaiseen. Aikaisemmin se on rinnastettu ”ahtimella
varustetunmoottorinmuuttamiseksi”,jotentäytyneeolettaa,ettätulkintaeitältäosin
olemuutettu.
2.2MOOTTORINMUUTTAMINEN
Muun kuin ahtimella varustetun moottorin muuttaminen vaihtamalla kaasutin, asentamalla
polttoaineensuihkutuslaitteistotaimuuttamallasitä,muuttamallasytytyslaitteistoa,muuttamalla
puristussuhdetta, muuttamalla moottorin ohjausyksikön ohjelmistoa, vaihtamalla nokka-akseli,
muuttamallaventtiilikoneistoajasiihenliittyviäkanaviasekävaihtamallaimusarjajapakosarjaon
sallittua ehdolla, ettei kohdassa 2.1 määrättyä ajoneuvon omamassan ja moottorin nettotehon
suhdettaaliteta.
Tämä ja edellinen kohta määrittelevät sen, että auton alkuperäistä vapaasti
hengittävää moottoria saa virittää niin paljon kuin edellä kuvatut
tehopainosuhderajat antavat myöten. Sen sijaan vaihdettua tai myöskään
alkuperäistä ahdettua moottoria ei saa virittää yli 20% tehokkaammaksi kuin
tehokkain vertailumoottori. Tässäkin tapauksessa tulee ottaa huomioon
tehopainosuhde,elirajakulkeesiinä,kumpiensituleevastaan.
Vaikka sitä ei erikseen mainita, kaikki tässä mainitut muutokset on
muutoskatsastettava.
Trafi on kommenttikoosteessa antamassaan vastauksessa todennut, että myös
vaihdetun vapaasti hengittävän moottorin saisi virittää tehopainosuhteen rajaan
saakka, välittämättä siis vertailumoottorin 20% rajasta. Vastaus on kuitenkin
selkeässä ristiriidassa määräyksen sanamuodon kanssa, joten tämän kaltaisia
muutoksiasuunniteltaessakannattaavarmistaaselusta.
Trafin tulkinta mahdollistaisi esim. seuraavanlaisen kuvion: Autoon voisi vaihtaa
”ylitehokkaan” vapaasti hengittävän moottorin sopivasti kuristettuna, jotta
tehonlisäys olisi alle 20% vertailumoottorista. Tämän jälkeen sen voisi uudella
muutoskatsastuksella virittää yli 20% rajan, kunhan tehopainosuhde on kunnossa.
Tämätuskinlieneeolluttarkoitus.
2.3AJONEUVONPAKOKAASUPÄÄSTÖTMOOTTORINVAIHDONTAIMOOTTORINMUUTTAMISEN
JÄLKEEN
Ajoneuvon, joka on hyväksytty Euro 3- tai Euro III -päästöluokkaa lievempien
pakokaasupäästövaatimusten mukaan, tulee moottorin vaihdon tai muutoksen jälkeen täyttää
muutoskatsastuksen
testissä
alkuperäistä
ajoneuvoa
koskevat
käytönaikaiset
pakokaasupäästövaatimukset.
Euro 2 –päästöluokituksen tai sitä vanhemmat voidaan päästöjen osalta mitata
katsastuskonttorilla VTT:n virallisten päästötestien sijaan. Sanamuoto ei sulje pois
sitäkään vaihtoehtoa, että päästöt voi todistaa samalla tavalla kuin
määräaikaiskatsastuksessamyöskorjaamontekemälläpäästömittauksella.
Määräyksenkohtaeiasetasensuurempiarajoituksia,eliEuro2–luokituksentaisitä
vanhempaanautoonvoivaihtaakokomoottorinohjauksen,polttoainejärjestelmätja
siitävoipoistaakatalysaattorialukuunottamattamyöskaikkisaastelaitteet,kunhan
päästöt pysyvät käytönaikaisissa rajoissa. Moottorin saa vaihtaa myös vanhemman
päästöluokan autosta. Päästöt mitataan 1978 tai myöhemmin käyttöönotetuista
bensiinikäyttöisistä autoista ja 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetuista dieselkäyttöisistä autoista. Sallitut raja-arvot löytyvät Trafin julkaisemista katsastuksen
arvosteluperusteista.
Moottorinonmyösmuuttamisenjälkeentäytettävävaadittavatpäästönormit.Näin
ollen esim. lastun / ohjelmoinnin jälkeen tulee käydä muutoskatsastuksessa ja
todistettavapäästöt.
Ajoneuvon, joka on hyväksytty Euro 3- tai Euro III -päästöluokan mukaisten tai tiukempien
pakokaasupäästövaatimustenmukaan,päästöihinvälittömästivaikuttaviarakenteitajalaitteitasaa
kohdassa2.1mainituinehdoinvaihtaavainajoneuvonvalmistajantaiasianomaisenviranomaisen
hyväksymiinlaitteisiin;tällöinmuutoksenkohteenaolevaaajoneuvoakoskevientaimyöhempien
päästövaatimustentuleetäyttyä.
Jos auto on Euro 3 –luokiteltu tai uudempi, siitä ei saa poistaa mitään päästöihin
vaikuttavia komponentteja. Niiden ei kuitenkaan tarvitse olla alkuperäisiä, jos ne
omaavatvastaavathyväksynnät(taiuudemmat)kuinalkuperäisetosat.
Vaikka sitä ei tässä aivan suoraan sanotakaan, Euro 3 –tason ja sitä uudemmilta
autoiltaedellytetäänperustelumuistionmukaan”osoitus,ettäajoneuvotäyttääkaikki
tyyppihyväksynnänmukaisetpäästövaatimukset”.KäytännössäseedellyttäneeVTT:n
tekemää”pussitestiä”.
Ajoneuvoon, joka on hyväksytty Euro 3- tai Euro III -päästöluokan mukaisten tai tiukempien
pakokaasupäästövaatimustenmukaan,saakohdassa2.1mainituinehdoinvaihtaasamaantyyppiin
kuuluvaan,muutoksenkohteenaolevaaajoneuvoapäästövaatimuksiltaanvastaavaanajoneuvoon
tarkoitetun moottorin kaikkine päästöihin välittömästi vaikuttavine rakenteineen ja laitteineen.
Muunlaisenmoottorinvarustettunakaikkinepäästöihinvälittömästivaikuttavinerakenteineenja
laitteineensaakohdassa2.1mainituinehdoinvaihtaavain,josmoottoriontarkoitettuajoneuvoon,
jokatäyttäämuutoksenkohteenaolevaaajoneuvoakoskevattaimyöhemmätpäästövaatimukset.
Euro 3 –luokituksen autoihin ei saa vaihtaa moottoria vanhemman luokituksen
autosta. Moottoria vaihdettaessa on myös vaihdettava kaikki saastelaitteet, eli
mahdolliset takaisinkierräykset yms. Moottori saa kuitenkin olla eri merkkisestä
autosta,kunhanpäästöluokitusonsamataiuudempi.
Muutettaessabensiinikäyttöinenajoneuvokäyttämäänpääosinetanolistakoostuvaapolttoainetta,
päästövaatimusten katsotaan täyttyvän ajoneuvossa, joka on hyväksytty Euro 3 -päästöluokan
mukaistentailievempienpakokaasupäästövaatimuksenmukaan,josmuunnoslaitteistonvalmistaja
antaaselvityksensiitä,ettäasennettumuunnoslaitteistoontodettutoimivaksikyseisessäpäästöjen
osaltamääritellyssäajoneuvotyypissä.Lisäksimuutetussaajoneuvossatuleeollaasennettunasiihen
sopivamoottorinlämmitin.MuunnoseisaamyöskäänaiheuttaaaiheettomiavikailmoituksiaOBDjärjestelmään tai muutoin haitata sen toimintaa. Muunnoslaitteiston valmistajan tai tämän
tehtäväänvaltuuttamanpätevänasentajantuleetehdämuunnoslaitteistonasennus.
Etanolimuunnoksen saa tehdä edellisistä kohdista poiketen myös Euro 3 –
päästöluokituksen autoihin (mutta ei uudempiin). Sitä ei kuitenkaan saa tehdä kuin
automallikohtaisella muutossarjalla, jonka on asentanut sarjan valmistajan
valtuuttama asentaja. Vaikka siis vanhempiin autoihin saa vaihtaa vaikka koko
moottorinohjauksen,polttoainettaeisaamuuttaaetanoliksi(taiE85:ksi)kuinvalmiilla
sarjalla.
3.1VANTEETJARENKAAT
Ajoneuvon pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain ajoneuvon tai vanteen valmistajan
vanteenjakyseisenajoneuvomallinyhteydessäkäytettäväksitarkoittamiasovituskappaleita.
Määräyksenkohtaedellyttää,ettäspacerinätuleeollatarkoitettukäytettäväksijuuri
tietynvanteenkanssatietyssäautomallissa.Näinollenautomallikohtaisinamyytävät
spacerit eivät olisi sallittuja. Käytännössä voi siis sanoa, että spacerit ovat joitain
harvojapoikkeuksialukuunottamattakiellettyjä
Renkaidenjavanteidenonoltavayhteensopiviamuodonjamitoituksenpuolesta.
TarkoittaakäytännössäSTRO:nmittoja.
3.2AKSELISTONJAAKSELIVÄLINMUUTOKSET
Ajoneuvon akseliston tai akseliston osien vaihtaminen ajoneuvotyyppiin kuuluvaan akselistoon,
ajoneuvotyyppiin tarkoitettuihin akseliston osiin tai akseliston perustyypiltään muutoksen
kohteenaolevaaajoneuvoavastaaviinajoneuvoihintarkoitettuihinakselistorakenteenmuutososiin
onsallittu,jos:
a) ajoneuvoon vaihdettava akselisto, akseliston osat tai akselistorakenteen muutososat on
tarkoitettu akselimassaltaan tai valmistajan sallimalta akselimassaltaan sekä teholtaan vähintään
muutoksenkohteenaolevaaajoneuvoavastaavaanajoneuvoon;
b) ajoneuvoon vaihdettavien tai lisättävien akseliston osien tai akselistorakenteen muutososien
tulee kiinnikkeitä lukuun ottamatta olla tehdasvalmisteisia ja soveltuvia muutoksen kohteena
olevassa ajoneuvossa yleisessä tieliikenteessä käytettäviksi; asiasta on esitettävä selvitys
muutoskatsastuksessa;
c)akselistostajohtuvaraidevälimuuttuukorkeintaan100mm;
d)mahdollisestitarvittavatuudettukivarsientaijousienkiinnikkeettaiakselistokokonaisuutenaon
voitavakiinnittääluotettavastiajoneuvonrunkopalkkeihintaimuihinriittävänlujuudenomaaviin
rakenteisiin;ja
e)muutoskatsastuksessaonesitettäväselvityshitsauslisäaineistajahitsaustyöstäsekämuutettujen
rakenteiden ja omavalmisteisten kiinnikkeiden lujuudesta; hitsaussaumat on esitettävä
pintakäsittelemättöminä,elleikatsastajankanssaolemuutasovittu.
Perustelumuistion mukaan tässä tarkoitetut akseliston muutokset on kirjattu
pääasiassaraskaampaakalustoasilmälläpitäen.Samatsäädöksetkoskevatkuitenkin
kevyempääkinkalustoa.
Käytännössä tämän puitteissa M1-luokan autojen osalta kyseeseen tulee jäykän
akselinvaihtaminenerillisjousitetuksijavanhempienautojentapauksessajousituksen
muuttaminenmodernimmaksi(esim.coilover-muutokset).Molemmatmuutoksetovat
sallittuja,mikäliehdottäyttyvät.
Hitsauksenosaltaedellytetäänvastaavaselvityskuinvanhojensääntöjenpuitteissa.
Soveltamisohjeessa edellytetään lisäksi selvitystä osien tai osakokonaisuuksien
soveltuvuudesta ajoneuvomalliin. Selvityksestä tulee ilmetä, että valmistaja on
suunnitellut ja valmistanut osat kyseiseen ajoneuvomalliin sopivaksi. Selvityksen ei
tarvitse olla tutkimuslaitokset todistus, mutta sellainen toki edelleen kelpaa.
Katsastuksessakuitenkinriittäämyösosavalmistajan/-maahantuojanselvitys.
Erityisen tärkeää on huomata, että EY-tyyppihyväksyttyjä ei ole eritelty omaksi
ryhmäkseen. Selvitysvaatimukset ovat siis nykyään samat kaikille autoille,
tyyppihyväksynnästäriippumatta.
Ajoneuvonheilahduksenvaimentimetsaamuuttaatyypiltäänalkuperäisestäpoikkeaviksijaniiden
määrää saa lisätä. Jos muuttaminen tai lisääminen edellyttää uusien kiinnikkeiden asentamista,
eivät ne saa lisätä akselisto-, kori- tai runkorakenteisiin kohdistuvia rasituksia. Jos alkuperäiset
heilahduksenvaimentimeteivättoimijousituksenrajoittiminajoustovaranloppuessa,muutetuttai
lisätytheilahduksenvaimentimeteivätsaamyöskääntoimianiin.
Heilahduksenvaimentimentyyppiäeiolemääriteltymissään,jotenhiemanepäselväksi
jää,mitätällätarkemminottaentarkoitetaan.Kohdanmukaanonkuitenkinselvää,
ettävaimentimetsaavaihtaatoisenlaisiksiilmanmuutoskatsastusta,kunhankorkeus
eimuutu.
Ajoneuvon alustan korkeuden muuttaminen on sallittua käyttämällä ajoneuvotyyppiin soveltuvia
alustan madallussarjoja, korotussarjoja tai korkeussäädettäviä alustasarjoja, jousia säätämällä,
takomalla tai vaihtamalla taikka asentamalla jousen ja akselin väliin tai jousen korin puoleiseen
kiinnityspisteeseen korotus- tai madalluskappaleet. Korkeutta saa muuttaa verrattuna pyörien
keskiöönenintään51mm,maastoajoneuvojenalaluokissakuitenkinenintään77mm.Ajoneuvon
kokonaiskorkeudenlisäysyhdessämahdollisenkorinkorottamisenjarenkaidenmuutoksenkanssa
saaollaenintään100mm,maastoajoneuvojenalaluokissakuitenkinenintään150mm.Korkeuden
muutostenrajojaeikuitenkaanvaaditasovellettavaksiajoneuvoluokissaM3,N3,O3jaO4.Sellaisella
akselistorakenteella, jossa jousituksen korkeuden muutos vaikuttaa oleellisesti pyörien
asentokulmiin,varustetunajoneuvonalustaaeikuitenkaansaakorottaa.
Vaikka asiaa ei tässä erikseen sanotakaan, soveltamisohjeen perusteella
muutoskatsastuksessa edellytetään valmistajan tai maahantuojan selvitys osien
soveltuvuudesta tieliikennekäyttöön kyseisessä automallissa. Selvityksen ei tarvitse
ollatutkimuslaitoksentodistus,muttasellainenedelleenkuitenkinkelpaa.Tässäkään
kohtaatyyppihyväksynnälläeioleenäämerkitystä.
Vain soveltamisohjeessa edellytetään lisäksi selvitystä pyöränkulmista. Ohjeessa on
sekaannusta aiheuttava maininta, jonka mukaan ”ajoneuvon valmistaja,
osavalmistaja tai tutkimuslaitos voi antaa lausunnon sopivista pyöränkulmista”.
Tietääksemme yhdenkään alustasarjan mukana ei tule pyöränkulmien ohjearvoja,
saatimääräyksiäaiheesta.Sanamuotoeiedellytätutkimuslaitoksentaivalmistajan
lausuntoa, mutta sellainen tulee ottaa huomioon jos sellainen on olemassa.
Käytännössä tällä tarkoitetaan normaalia suuntausraporttia, josta voidaan todeta
kulmienolevansymmetriset.
Vaikka todistusta ”oikeista” arvoista ei vaadita, täytyy kulmien olla yleisten
periaatteiden nojalla olla ns. ”järkevät”. Käytännössä eniten keskustelua herättää
camber-kulma.Tiukkaarajaaeivoiolla,koskaautotovaterilaisia,muttaselvääon,
ettäeisekovinmontaaastettavoiolla.
3.4JARRUT
Ajoneuvonnestetoimistenjarrujenvaihtaminenonseuraavinedellytyksinsallittu:
a)jarrutovatalkuperäisiätehokkaammatjaperäisinajoneuvostataitarkoitettuajoneuvoon,jonka
akselimassataivalmistajansallimaakselimassajamoottoritehovastaavatvähintäänmuutettavaa
ajoneuvoa;
Koska aftermarket jarrujen ”teho” on melko hankalasti mitattava suure, voidaan
yleiselläelämänkokemuksellatodeta,ettäisommatsatulat,palatjalevytovatyleensä
tehokkaammat kuin pienemmät. Vaikka sanamuodon mukaan jarrujen pitää olla
peräisin tietysti ajoneuvosta tai tarkoitettu tiettyyn ajoneuvoon, ei käytännössä ole
estettäuniversaalienosienkäyttämiseenem.tehovaatimushuomioonottaen.
b)jarrusatulatai-kilpionkiinnitettyruuviliitoksellasuoraantaiasianmukaistasoviteosaakäyttäen
olka-akseliin tai vastaavaan taikka taka-akselistoon; omavalmisteisten soviteosien lujuudesta on
esitettäväselvitys;
Mainitaanerikseen,ettäomavalmisteisetsoviteosatovatsallittuja.Lujuusselvityksen
osaltariittäneese,ettäasiakasosaakertoamitäratkaisujaonkäytettyjamitenniihin
onpäädytty.
g)jarrut,joidenonedellytettyajoneuvonkäyttöönottoajankohtanaolevanE-säännön,direktiivintai
FMVSS-standardinmukaiset,tuleemuutoksenjälkeenosoittaasanotutvaatimuksettäyttäviksi.
Tämä kohta käytännössä estää ainakin EY-tyyppihyväksyttyjen autojen
jarrupäivityksetmuidenosienkuinlevyjenjapalojenosalta.Edellämainittuliite8sallii
testauksen pienillä helpotuksilla täyteen tyyppihyväksyntätestiin verrattuna, mutta
ihan kevyestä operaatiosta ei silti ole kysymys. Testi tulleekin kysymykseen lähinnä
poikkeustapauksissa.
Soveltamisohjeen mukaan ABS- ja ESC-järjestelmät saa poistaa vain, jos auto
muutetaan koko jarrujärjestelmän osin vastaamaan alkuperäistä rinnakkaismallia,
jossakyseistävarustettaeiole.
4.6MUOVIOSAT
b)ajoneuvoonvaihdettavaovivahvistetaansiten,ettäsetarjoaavastaavansuojansivutörmäystä
vastaankuinalkuperäinenovi.
Estää käytännössä ainakin EY-tyyppihyväksyttyjen ovien vaihtamisen ”muovisiksi”.
Turvakaareteivätvaikutatämänkohdantulkintaan.
6.VOIMAANTULOJASIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Ennentämänmääräyksenvoimaantuloaaloitetutrakennemuutoksetsaadaansuorittaapäätökseen
jahyväksyä31päiväänjoulukuuta2019astinoudattaenennentämänmääräyksenvoimaantuloa
voimassa ollutta auton rakenteen muuttamisesta annettua liikenneministeriön päätöstä
(779/1998).
Tarkemmin ei ole määritelty miten osoitetaan, että projekti on aloitettu ennen
1.10.2015. Käytännössä kysymyksellä on hyvin vähän merkitystä, koska
lähtökohtaisesti säädökset muuttuivat sallivampaan suuntaan. Käytännössä ei liene
mitään erityistä syytä hyväksyä 2019 loppuun saakka sekä uusien että vanhojen
sääntöjenmukaisetmuutokset.
Autoharrastajatryhaluaalopuksihuomauttaakatsastajanvelvollisuudestaperustellavalitsemansa
ratkaisut. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on tuoreessa ratkaisussaan (Dnro 4505/4/14)
vahvistanut,ettäkatsastuspäätösonluonteeltaanhallintopäätös,jokaonperusteltavasitenkuin
hallintolaissasäädetään.Tämätarkoittaa,ettäpäätösonannettavakirjallisestijasiinäilmoitettava
sovelletut lainkohdat tai muut säädökset. Erityisen tärkeää tämä on muutoskatsastuksissa, jotka
sisältävätainajossainmäärinlainsoveltamistaja/taitulkintaa.Apulaisoikeusasiamiehenratkaisun
perusteella katsastusaseman tietojärjestelmästä automaattisesti saatava tuloste ei ole riittävä
perustelumuutos-tairekisteröintikatsastuksissa.
KatsastustenoikeusturvaonyksiAutoharrastajatry:nkeskeisiäedunvalvontatavoitteita.Päätösten
riittävä perusteleminen on olennainen edellytys sille, että asiakkaan oikeusturva voi toteutua
asianmukaisesti. Toivomme katsastajia ottamaan tämän huomioon työssään ja asiakkaiden
ilmoittavanmeillemahdollisistaongelmista.KoskanämäongelmateivätkäytännössävälityTrafille
lainkaan,olemmeottaneetasiaksemmevälittäätietoaeteenpäin.Päätöstenlaadukkaatperustelut
auttavatparantamaankäytäntöjäkatsastuksissa.Siitähyötyvätniinasiakkaatkuinkatsastajatkin.
Lisätietopyynnöt, palautteet, kommentit ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen
[email protected]