KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen

KAUHAVAN KAUPUNKI
Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava
Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille
Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija!
Kauhavan kaupunki on käynnistänyt Alahärmän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen. Kaavatyön
pohja on alueidenkäyttöstrategiassa, ja kaavahanke on osa suurempaa maankäytön suunnitteluohjelmaa.
Neljän kunnan yhdistyttyä asioita tarkastellaan uuden Kauhavan kannalta.
Osayleiskaava-alue sijaitsee Alahärmän taajamassa kattaen Lapuanjoen rannat Rintalasta Lahdenkylään ja
Porreen (kartta kyselyn lopussa). Alahärmässä on runsaasti hankkeita teollisuudelle, matkailulle sekä asutukselle. Lisäksi liikennekysymykset ovat akuutteja liittyen mm. Powerparkiin. Powerpark kasvaa ja muutkin
hankkeet etenevät vauhdilla. Alueella on yleiskaava, joka on vanhentunut. Tällä hetkellä toiminnot ovat
pirstoutuneet valtatien, joen ja pohjavesialueiden väliin.
Alahärmän osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavatyö on vasta alkuvaiheessa, mutta tässä vaiheessa on haluttu kuulla asukkaiden, maanomistajien ja elinkeinoelämän toimijoiden toiveita ja tarpeita
alueen kehittämisestä. Kaavatyössä on jatkossa tulossa vielä kaavaluonnosvaiheessa internet-pohjainen
asukaskysely sekä yrittäjätapaamisia ja sidosryhmätapaamisia.
Ohessa on kyselylomake, joka on tarkoitettu suunnittelualueen asukkaille ja maanomistajille sekä elinkeinoelämän toimijoille. Vastata voi joko kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan niistä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja toiveenne huomioidaan kaavan valmistelussa mahdollisuuksien mukaan. Jokainen vastaus
on tärkeä!
Kyselyyn pääsee vastaamaan internetissä Kauhavan kaupungin internetsivujen kautta:
http://www.kauhava.fi
Paperilomakkeita on saatavilla Kauhavan kaupungin teknisestä keskuksesta. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa kaupungin tekniseen keskukseen alla olevaan osoitteeseen.
Kyselyyn tulee vastata 8.2.2015 mennessä.
Vastauksista ja yhteistyöstä kiittäen
Kauhavan kaupunki
Päämajantie 6, 62375 Ylihärmä
/ kaavoituspäällikkö Jari Leivo
puh. 050 384 8285
[email protected]
Sweco Ympäristö Oy
Mäkelininkatu 17A, 90100 Oulu
/ FM Johanna Lehto
puh. 050 316 0122
[email protected]
1. VASTAAJA
Nimi:
________________________________________________________
Osoite:
________________________________________________________
Puhelin:
________________________________________________________
Oletko alueen
 maanomistaja
 vakituinen asukas, asuinalueesi: __________________________
 loma-asukas, mökkisi sijainti: __________________________
 elinkeinotoimija, toimialasi/yrityksesi: __________________________
 muu, kuka: __________________________
Ikäsi
Muuttoaikeet
 alle 20-vuotta
 20–29 vuotta
 30–39 vuotta
 40–49 vuotta
 50–59 vuotta
 yli 60 vuotta
 ei muuttosuunnitelmia alueelle / alueelta pois
 asun alueella, mutta suunnittelen muuttavani pois, milloin:___________
 en asu alueella mutta suunnittelen muuttavani sinne,
minne ja milloin: __________________________________________
2. ASUMINEN JA RAKENTAMINEN
Tulisiko asutusta mielestäsi lisätä ja tiivistää suunnittelualueella? Rastita ja selitä.
vakituista asutusta tulisi
lisätä / tiivistää
loma-asutusta tulisi
lisätä / tiivistää
uutta rakentamista
ei tulisi pääsääntöisesti sallia alueelle
Jokirannat



Peltoalueet



Metsäiset alueet



Teiden varret



Alahärmän keskusta






























Kyläalueet:

Rintala

Voltti

Knuuttila

Hakokylä

Mattila

Mäenpää

Kunnari

Asemanseutu

Piri
vakituista asutusta tulisi
lisätä / tiivistää
loma-asutusta tulisi
lisätä / tiivistää
uutta rakentamista
ei tulisi pääsääntöisesti sallia alueelle



















Mylläri

Lahdenkylä

Ojala

Kankaanpää

Porre
Muut alueet,
mitkä:_______________
Selitä tarvittaessa tähän tarkemmin. Voit myös merkitä rakentamisen tiivistämiseen sopivia / sopimattomia
alueita kyselyn lopussa olevaan karttaan.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. PALVELUT JA ELINKEINOT
Onko Alahärmässä tällä hetkellä tarpeeksi palveluja?
 kyllä
 ei, mitä puuttuu: ________________________________________________
Mihin palveluja tulisi osoittaa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Mihin teollisuutta tulisi osoittaa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Onko teillä tällä hetkellä alueella yritystoimintaa? Mikäli on, missä ja millaista toimintaa? Onko yritystoimintaa tarkoitus jatkaa tai laajentaa? Miten yritystoiminta tulisi huomioida osayleiskaavassa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Onko teillä tiedossa esimerkiksi alueelle tulossa olevia toimintoja tai elinkeinojen kehittämistarpeita,
jotka tulisi huomioida kaavoituksessa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. LIIKENNE JA REITISTÖT
Miten liikut arkielämässä (työ- ja asiointimatkat)? Mitä kehittämistarpeita liikkumisen osalta on?
 autolla, kehittämistarpeet: _____________________________________________
 julkisilla kulkuvälineillä (esim. linja-auto), kehittämistarpeet: _________________________________
 pyörällä, kehittämistarpeet: _____________________________________________
 jalkaisin, kehittämistarpeet: _____________________________________________
 muuten, miten: _____________________________________
kehittämistarpeet: _____________________________________________
Onko liikenneväylissä muita kehittämistarpeita? Mitä ratkaisuja tarpeisiin voisi olla?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. VIRKISTYS JA MAISEMAT
Mitkä ovat tärkeitä alueita ja -paikkoja sekä toimintoja ja reittejä asukkaiden virkistyksen, viihtymisen ja
vapaa-ajan kannalta?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Mihin alueella tulisi osoittaa matkailutoimintoja?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Onko teillä ideoita suunnittelualueen maisemien kehittämistarpeista? Missä alueella on erityisen kauniita, säilytettäviä maisemia tai maisemahäiriöitä?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. MUUT IDEAT ALUEEN KEHITTÄMISEKSI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
KIITOKSIA VASTAUKSISTANNE!
Z
Z
Z
Rintala
Z
Heikkilä
Z
Z
Z
Z
Z
Z
738
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
19
Z
Z
Kujanpää
1508
Z
Kantola
Kuntorata
Isotalo
Z
Z
Linnanmäki
Z
Voltti
258
Z
Z
Z
Knuuttila
Palo
Z
Z
Z
Z
Z
Huhtaluhta
Z
Z
Z
Hakokylä
Z
Välimaa
Z
Z
Z
Z
Z
Z
17
77
0
Z
Mattila
Z
Z
Ojanperä
Z
Z
178
41
Z
Z
Z
17 82
6
Z
Mäenpää
Z
Z
Z
Z
Z
Hanhimäki
Z
Z
Z
Z
5
Z
Z
17
82
5
Z
Z
Z
Z
1506
Z
Z
Kuntorata
Z
Kunnari
Z
Z
Kumpula
Z
Z
Alahärmä
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
222
Z
248
1505
Z
Asemanseutu
Z
Z
Mylläri
Z
Piri
17 77
0
Z
Z
Z
Z
Z
Lahdenkylä
9
Z
Z
Pesola
Kankaanpää
Z
Z
Z
Z
Z
Ojala
Z
Z
Z
Markkula
Z
Z
Z
19
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Porre
Z
Z
82
Z
17
Z
17 82
Z
221
Saarenmäki
Z
00
Z
8
17
Z