Esite

VOIMALAITOKSEN KÄYTTÄJÄN
AMMATTITUTKINTO JA
PÄTEVYYSKIRJAKOULUTUKSET
12.4.2016–2.11.2017, Vaasa
AEL kouluttaa voimalaitoshenkilökuntaa Vaasassa.
Käytä tilaisuus hyväksi ja hakeudu mukaan!
Kouluttajillamme on monipuolinen ja pitkä
käytännön työkokemus erilaisista voimalaitoksista.
VOIMALAITOKSEN KÄYTTÄJÄN KOULUTUSTA
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoon valmistava koulutus on monimuotoista. Se koostuu
lähi- ja etäopiskelusta sekä ohjatusta työssä oppimisesta. Jokaiselle räätälöidään edellä mainituista
oma koulutuspolku.
VOIMALAITOKSEN KÄYTTÄJÄN
AMMATTITUTKINNON SISÄLTÖ
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon suorittaneella
on asetuksen 891/1999 edellyttämä koulutus alikonemestarin sekä A- ja B-koneenhoitajan pätevyyskirjaan. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää lisäksi asetuksen 891/1999
mukaista työkokemusta. Pätevyyskirjan omaava voi toimia
käytönvalvojana tai käyttöhenkilökunnan esimiehenä
höyry- tai kuumavesikattilalaitoksessa. Hän voi myös
hoitaa kokonaan kattilan toimintaan ja käyttöön liittyvät
työtehtävät.
ALIKONEMESTARIN SEKÄ A- JA B-KONEENHOITAJAN PÄTEVYYSKIRJAAN VAADITTAVA
KOULUTUS
Henkilöllä, joka on suorittanut voimalaitoksen käyttäjän
ammattitutkinnosta osat turvallisuus, ympäristö ja
kunnossapito sekä lämmöntuotanto, on B-koneenhoitajan pätevyyskirjaan vaadittava, asetuksen (891/1999)
mukainen, koulutus. Halutessaan hän saa todistuksen
tutkinnon osan (osien) suorittamisesta.
Henkilöllä, joka on suorittanut voimalaitoksen käyttäjän
ammattitutkinnosta osat turvallisuus, ympäristö ja
kunnossapito, lämmöntuotanto, automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö, vesien käsittely sekä turbiinilaitoksen
käyttö, on A-koneenhoitajan pätevyyskirjaan vaadittava,
asetuksen (891/1999) mukainen, koulutus. Halutessaan
hän saa todistuksen tutkinnon osan (osien) suorittamisesta.
Henkilöllä, joka on suorittanut voimalaitoksen käyttäjän
ammattitutkinnon, on alikonemestarin pätevyyskirjaan
vaadittava, asetuksen (891/1999) mukainen, koulutus.
Kattilalaitoksella vaadittava pätevyys (alikonemestarin
pätevyyskirja, A- tai B-koneenhoitajan pätevyyskirja)
riippuu kattilalaitoksen teholuvusta ja suurimmasta sallitusta käyttöpaineesta siten kuin on määrätty kauppa- ja
teollisuusministeriön päätöksessä painelaiteturvallisuudesta (KTMp 953/1999, 24 §).
Alikonemestarin pätevyyskirjan sekä A- ja B-koneenhoitajan pätevyyskirjan myöntämisessä noudatetaan, mitä on
määrätty painelaitelain (869/1999) pykälien 10 ja 25 nojalla
asetuksessa (891/1999) kattilalaitosten käytön valvojien
pätevyyskirjoista. Koulutuksen lisäksi edellytetään myös
työkokemusta.
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon ja
pätevyyskirjakoulutuksien rakenne
KOULUTUS
Jakso 1–2 (5 pv)
B-koneenhoitajakoulutus
Jaksot 3–6 (yht. 8 pv)
A-koneenhoitajakoulutus
Jakso 7–8 (4 pv)
Alikonemestarikoulutus
TUTKINTOTILAISUUS
Todistus tutkinnon osista:
turvallisuus, ympäristö ja
kunnossapito, lämmöntuotanto.
Todistus tutkinnon osista:
turvallisuus, ympäristö ja
kunnossapito, lämmöntuotanto, automaatio- ja sähköjärjestelmien käyttö, vesien
käsittely ja turbiinilaitoksen
käyttö.
Voimalaitoksen käyttäjän
ammattitutkintotodistus.
PÄTEVYYSKIRJAT
B-koneenhoitajan pätevyyskirja
(Pätevyyskirjat antaa hyväksytty
laitos.)
A-koneenhoitajan pätevyyskirja
(Pätevyyskirjat antaa hyväksytty
laitos.)
Alikonemestarin pätevyyskirja
(Pätevyyskirjat antaa hyväksytty
laitos.)
Tutkinnon tai pätevyyskirjakoulutuksen suorittaja osallistuu vain yhteen tutkintotilaisuuteen.
LISÄTIETOJA
Laura Hassi
044 722 4797, [email protected]
Olli Torvinen
040 560 2005, [email protected]
VOIMALAITOKSEN KÄYTTÄJÄN AMMATTITUTKINTOON
VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTUS, ENERGIATIE 3, 66530 KOIVULAHTI
Jakso 1
B-koneenhoitaja, 12.–14.4.2016
Jakso 5
A-koneenhoitaja, 7.–8.2.2017
Päivä 1, klo 9–16
• Palaminen ja polttoaineet
• Kattilatyypit
• Kattiloiden rakenne ja osat
Päivä 10, klo 8–16
• Kattilalaitoksen ylösajon valmistelut
• Laitoksen ylösajo, käyttö, alasajo ja säilöntä
• Työturvallisuus
• Ryhmätyö: tunnista riskit omalla laitoksellasi
Päivä 3, klo 8–16
• Kattila- ja kaukolämpöveden pehmennyskäsittely
• Kaukolämpö
• Kaukolämmön jakelu
Jakso 2
B-koneenhoitaja, 17.–18.5.2016
Päivä 4, klo 8–16
• Materiaalitekniikka ja painelaitteet
• Kattilan tarkastukset
• Kunnossapito
• Kunnonvalvonta, kunnossapidon tunnusluvut
• Dokumentointi, varaosat ja kustannukset
• Voimalaitoksen pumput
Päivä 5, klo 8–16
• Käytönvalvojan velvollisuudet ja työturvallisuus
• B-koneenhoitajan pätevyyskirjan vaatimukset
• Välitehtävien jako
• B-koneenhoitajan tutkintotilaisuuden ohjeistus
• B-koneenhoitajan teoriakoe ja kokeiden vastaukset
Jakso 3
A-koneenhoitaja, 27.–28.9.2016
Päivä 6, klo 9–16
• Välitehtävien tarkistus
• Välitehtävien antaminen
• Vesivoimalaitokset ja ryhmätyö
Päivä 7, klo 8–16
• Vesien käsittely
• Raakaveden ja lauhteiden käsittely sekä
lisäveden valmistus
• Vedenkäsittelyn prosessilaitteiden rakenne,
toiminta ja oikea käyttö
• Vesikemian perusteet ja vesinäytteiden otto
Jakso 4
A-koneenhoitaja, 1.–2.11.2016
Päivä 8, klo 8–16
• Automaation perusteet
• Automaatio, prosessimittaukset ja PI-kaaviot
• Suomen sähköverkko
Päivä 9, klo 8–16
• SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus maallikoille
• Opiskelijat joilla on suoritettuna tämä viimeisen
viiden vuoden aikana, ovat vapautettuja tästä
SFS 6002 koulutuksesta.
Päivä 11, klo 8–16
• Höyry- ja kaasuturbiinien rakenne
• Turbiiniteoria
• Käyttäjien aiheuttamat vauriot
• Esimerkkejä turbiinihuolloista
Jakso 6
A-koneenhoitaja, 3.–4.5.2017
Päivä 12, klo 8–16
• Turbiinin, generaattorin ja
kaukolämpövaihtimien ylösajon valmistelut
• Turbiinin, generaattorin ja kaukolämpövaihtimien ylösajo
• Turbiinin, generaattorin ja kaukolämpövaihtimien käyttö
• Turbiinin, generaattorin ja kaukolämpövaihtimien alasajo
Turbiinin, generaattorin ja kaukolämpövaihtimien säilöntä
Päivä 13, klo 8–16
• Voimalaitokseen tutustuminen
• A-koneenhoitajan pätevyysvaatimukset
• A-koneenhoitajan tutkintotilaisuuteen valmistautuminen
• Välitehtävien tarkastaminen
• Välitehtävien antaminen
• A-koneenhoitajan teoriakoe
• Kokeiden oikeat vastaukset
Jakso 7
Alikonemestarikoulutus, 26.–27.9.2017
Päivä 14, klo 8–16
• Metsäteollisuuden kattilat
• Typenpoistotekniikka
• Rikinpoistotekniikat
Päivä 15, klo 8–16
• Moottorivoimalaitokset
• Varavoimakoneet
• Kaasutusteknologiat
• Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
Jakso 8
Alikonemestarikoulutus, 1.–2.11.2017
Päivä 16, klo 8–16
• Työyhteisön kehittäminen
• Esimiestaidot
• Esimiehen velvollisuudet
Päivä 17, klo 8–16
• Välitehtävien tarkistaminen
• Alikonemestarin pätevyysvaatimukset
• Tutkintotilaisuuteen valmistautuminen
• Alikonemestarin teoriakoe
• Kokeiden oikeat vastaukset
Tutkintotilaisuus omalla työpaikalla talvi 2017–2018
Etäopiskelussa käytämme Optima-verkko-oppimisympäristöä sekä käsikirjana Voimalaitostekniikka-oppikirjaa.
Luennoitsijamme ovat pitkän käytännön työkokemuksen omaavia alansa asiantuntijoita.
Opinnoissa menestyminen edellyttää omatoimista harjoittelua.
(Muutokset mahdollisia)
Päivä 2, klo 8–16
• Lämpöoppi
• Hs-piirustuksen käyttö
• Höyryn ominaisuudet
• Venttiilit
• Öljy- ja kaasupolttimet
• Päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset
Osoitelähde: Markkinointirekisteri, AEL, 09 53071
Osoitteenmuutokset: www.ael.fi/osoite
HAKEUTUMINEN
Hakeudu tutkintoon täyttämällä hakeutumislomake tutkinnon sivulla osoitteessa www.ael.fi.
Jos sinulla on kysyttävää ennen hakeutumista, ota
yhteyttä esitteessä mainittuihin yhteyshenkilöihin.
KUSTANNUKSET
HENKILÖKOHTAISTAMINEN
Näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen hintaan vaikuttavat mm. tavoitteena oleva tutkinto,
henkilökohtaistamisen tuloksena sovittu koulutuksen järjestämismuoto, koulutuksen sisältö ja kesto.
Jokaiselle näyttötutkinnon suorittajalle tehdään
henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa otetaan
huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja aikaisemmat opinnot. Henkilökohtaistamisuunnitelmassa sovitaan mm. opintoihin liittyvistä sisällöistä, aikatauluista sekä tutkinnon suorittamisesta.
Tutkintomaksu 58 € maksetaan ennen ensimmäisen tutkinnon osan suorittamista.
OSAAMISELLA KILPAILUKYKYÄ
AEL, Kaarnatie 4, 00410 Helsinki
09 530 71 (vaihde), 09 5307 444 (asiakaspalvelu)
[email protected]
ORGANISATION
CERTIFIED BY
11/2015
Seuraa meitä somessa aelkoulutus