Viikko 35 - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

viikkotiedote 35/2015
LOUNAIS-SUOMEN AMMATTIOPISTO NOVIDA
Uusi oppilaitoksemme on nyt virallisesti 1.8.2015 alkaen
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida. Meillä on yksi
logo, jo tutuksi tullut kuntayhtymän puu. Esimerkiksi
puhelimeen vastaamme Lounais-Suomen ammattiopisto
Novida Loimaa, Lieto tai Uusikaupunki siitä riippuen, missä toimipaikassa vastaaja työskentelee. Arkikielessä ja
osittain markkinoinnissa on luontevaa käyttää Novida
Loimaa, Lieto tai Uusikaupunki. Joskus pelkkä Novida riittää. Lounais-Suomen ammattiopisto on kaikille uusi nimi,
Novida osalle jo entuudestaan hyvin tuttu nimi. Brändinimestä ja logosta päätti yhtymähallitus. Lisätietoja nimestä, logosta ja niiden käytöstä antaa johtoryhmä.
Uudenkaupungin toimistohenkilökuntaa ja terveydenhoitaja
aamukahvilla Juhan ja Petrin kanssa koulun aloitusviikolla
HALLITUKSESSA PÄÄTETTYÄ
Yhtymähallitus päätti mm. seuraavista asioista.
- merkitsi tiedoksi saaduksi koulutilan toimintakertomuksen
- hyväksyi logistiikan ostopalveluiden tuottajaksi
Easy Driver Oy:n ja Poussa Oy:n
- antoi valtuuston puolesta lausunnon Turun hallinto-
sivu 1/2
oikeudelle hallintosäännön uudistuksesta
- päätti, että oikaisuvaatimus rehtorin viran täyttämisestä
ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätös
ole lain vastainen
- päätti, että Lounais-Suomen ammattiopiston brändinimeksi tulee 1.8.2015 alkaen Novida ja logoksi nykyinen,
puuta kuvaava logo. Kaikista muista nimistä ja logoista ja
niiden käytöstä luovutaan 1.8.2015 alkaen ja LounaisSuomen ammattiopistolle tulee yhtenäinen ulkoasu ja
yhdet www-sivut
- hallitus päätti virallisesti uuden organisaation, oppilaitoksen ja tulosalueen aloittamisesta 1.8.2015 alkaen. Tulosaluetta johtaa pedagoginen rehtori
- hallitus hyväksyi täytäntöön pantavaksi yhtymävaltuuston
28.5. tekemät päätökset
- hallitus merkitsi tietoonsa saaduksi välitilinpäätöksen
30.6.2015
- hallitus hyväksyi talousarvion 2016 laadintaan yleiset
taloutta koskevat ohjeet
- hallitus hyväksyi laatupäällikön, talouspäällikön, ATKpäällikön, IT-päällikön ja kiinteistöpäällikön tehtävänkuvat
- hallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi ATK-suunnittelijan ja
ammatillisen ohjaajan tehtävänkuvat
- hallitus täydensi Loimaan liiketalousalan ammatillisen
neuvottelukunnan kokoonpanoa uudella jäsenellä
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450
lähtee Turusta klo 8.45 ja palaa Turkuun klo 20.00. Tilaisuuteen osallistuvat kaikki noin 253 työntekijää ja opiskelijoille annetaan etätyötehtävät. Varatkaa jo nyt päivämäärä
kalenteriinne ja kertokaa kotona, että tulette hieman myöhemmin. Loimaalta ja Ukista järjestetään yhteiskuljetus.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.
Ukissa on entinen metallialan hallitila muutettu kesän aikana
varastologistiikan opetustilaksi. Logistiikka-alan opetus alkoi
kahdella uudella ryhmällä
KOKO KUNTAYHTYMÄN HENKILÖKUNNAN YHTEINEN
TILAISUUS
Alustavasti on sovittu, että koko kuntayhtymän henkilökunnan yhteinen ryhmäytymistilaisuus ja pikkujoulu pidetään
perjantaina 13. marraskuuta 2015. Mikäli mahdollista, tilaisuus toteutetaan ns. piknik-risteilynä Turku-Maarianhamina Parturi-kampaajien aikuisryhmän iloiset naiset opiskelee kolmena
-Turku. Alustava laivavaraus Viking Linelle on tehty. Laiva
iltana viikossa opettaja Satu Railon osaavassa ohjauksessa
viikkotiedote 35/2015
JOHTORYHMÄSSÄ TODETTUA
Johtoryhmän kokouksessa 18.8. todettiin mm. seuraavaa.
- ensi vuoden talousarviotietoja voi ryhtyä syöttämään järjestelmään
- asuntolatoimintaan saadaan valtiolta majoituskorvausta noin 134,78 €/majoittuva opiskelija koulutusalasta riippumatta
- opetuksen kustannuksia tullaan jatkossa seuraamaan
myös koulutusaloittain
- rehtori Kosken virkavapaan ajan työelämän kehittämisasioita hoitaa rehtori Lähde
- opistossa siirrytään viipymättä yhteen nuorisoasteen
Primus-järjestelmään
- opistossa siirrytään viipymättä yhteen aikuisten Primusjärjestelmään
- työntekijän toimipaikasta riippumatta TYHY-toimintaan
varataan sama euromäärä / työntekijä ja kaikki TYHYtoimintaan liittyvä tiedottaminen tapahtuu jatkossa viikkotiedotteen kautta. Erillisiä jotakin tiettyä henkilöryhmää koskevia sähköpostiviestejä ei TYHY-toiminnasta
lähetetä
- järjestetään koko henkilökunnalle yhteinen tilaisuus
- taitaja 2016 aluekilpailut järjestetään Loimaalla
26.11.2015
- Forssan ja LSKKY:n hallitusten yhteinen seminaari on
9.10.2015
- pedagoginen rehtori määrää apulaisrehtorin sijaisen
koulutusalavastaavista
Lisätietoja antavat paikalla olleet johtoryhmän jäsenet
Lähde, Suonkanta ja Virtanen
sivu 2/2
LIEDON OPINTIEEN KUNNOSTUSTYÖT JA KUNNANJOHTAJAN TAPAAMINEN
Kuntayhtymäjohtaja ja kiinteistöpäällikkö saavat lisätietoa
Liedon Opintien kiinteistön kunnostustöiden etenemisestä 31.8. kun he tapaavat kunnanjohtajan ja kunnostustöistä vastaavan virkamiehen. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja kiinteistöpäällikkö
Merta puh. 044 723 0125
UUDISTETTU ORGANISAATIO ON KÄYNNISTYNYT
MUKAVASTI
Vaikka moni asia uudistetussa organisaatiossamme hakee
vielä muotoansa, on uudistus lähtenyt hyvin käyntiin.
Henkilökunta vaikuttaa tyytyväiseltä ja kaikki ovat ryhtyneet ahkerasti työntekoon opiskelijoidemme parhaaksi.
Erityisen iloinen olen siitä, että johdon työnjako on nyt
selkeästi päätetty ja jokaisella esimiehellä on oma tärkeä
roolinsa kuntayhtymässä ja ammattiopistossa. Tämän pitäisi jatkossa näkyä myös koko työyhteisössä.
Viime viikon torstaina minulta kysyttiin, miksi Uudenkaupungin Sanomat kirjoittavat jatkuvasti negatiivisesti kuntayhtymästämme. Lehti antaa kysyjän mukaan väärän kuvan
kuntayhtymästämme ja saattaa jopa vahingoittaa mainettamme opiskelijoiden silmissä. Tämä on hyvä kysymys,
johon meidän on aika vaikea vastata. Kaikille uudistuksille
meillä on omistajakuntiemme vahva tuki ja tämä antaa
meille kaikille voimia viedä hyviä ja välttämättömiä muutoksia eteenpäin. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja
puh. 040 900 8450.
OPETUSHALLINNON TUTKINTOON VALMISTAVA
KOULUTUS
Turun kesäyliopisto järjestää opetushallinnon tutkintoon
valmentavan koulutuksen ajalla 6.11. - 21.11.2015.
Omaehtoisen koulutuksen hinta on 540 € (hinta ei sisällä
tenttejä). Työnantaja ei osallistu koulutuksen kustannuksiin. Lisätietoja koulutuksesta löytyy osoitteessa
http://www.turunkesayliopisto.fi/
Kiinteistöpäällikkö Rauno Merta täytti 60 vuotta 8.8. ja kuntayhtymä
muisti häntä 30 vuoden kunnallisesta palveluksesta mm. Kuntaliiton
kultaisella ansiomerkillä.
Tyhy-toimintaan kuuluvan ”äijäjumpan” osallistujamäärä on
vuosien aikana harmillisesti hiipunut mutta kannustamme kaikkia
pitämään huolta kunnostaan mm. sekä naisille että miehille
järjestettävissä jumpissa.