aikakausiN˚1 - Apollon Yhteiskoulu

Apollon
i
s
u
a
k
a
k
i
a
A P O L L O 9 5 v.
Vuosikertomus 2014-2015
N˚1
2015
Apollon
aikakausi
Sisällysluettelo
Apollon aikakausi
3
Oppilas- ja opiskelijahuolto4
Apollo uudistuu5
Peittoja keskosille6
Apollon nuoret aktiivisina ja valveutuneina
8
Apollo tanssii!10
Tapahtumia ja toimintaa vuoden varrelta
12
Kansainvälisiä tuulia aina Amerikasta asti
14
8.-luokkalaisten näytelmä Matka Afrikkaan
16
Kuviksen ja musan vuosi kuvina
17
Avointen ovien päivänä18
Päätoimittaja: Mirva Lindström
Toimittaja: Riitta Korkeela
Graafinen suunnittelu: Hanna Azevedo
Paino: WhyPrint
Etukansi: Josefina Miguel, 7B
Ryhmäkuvat: Hyvän Työn Konttori
Sivun ylälaidassa oikealla : 7B kalaretkellä Vanhankaupunginkoskella.
Vasemmalla: Silakkamarkkinoilla joukko yhdeksäsluokkalaisia
kävi toteamassa, että myös naapurimaassa Virossa puhutaan ja
vaalitaan ruotsin kieltä.
M
inulla on ilo ja kunnia esitellä
painotuore ensimmäinen Apollon aikakausi –vuosikertomus.
Perinteisen vuosikertomuslehtisemme tyyli on vaihtunut
aikakauslehdelle tyypilliseen,
kuvia ja laajempia artikkeleita sisältävään ilmiasuun. Ja
todellakin, nomen est omen - kun lukuvuoden tapahtumia
muistelen, voin ilolla todeta, että elämme Apollon aikakautta, joka on tulvillaan yhdessä tekemisen iloa.
Koulumaailma elää suurten muutosten aikaa: rakenneuudistukset uhkasivat mullistaa lukiorahoituksen ja järjestäjäverkon, ja elokuun alussa voimaan astunut opiskeluhuoltolaki aiheutti paljon työtä erityisesti Helsingissä.
Vaikka ensiksi mainitut toisen asteen uudistukset jäivät
toteutumatta, tiedämme, että elämme vain ”välirauhan”
aikaa: julkisen talouden synkeä tila uhkaa myös koulutuksen resursseja jatkossakin. Opiskeluhuoltolain sudenkuopaksi erityisesti Helsingissä muodostui lain yhdeksännen
pykälän tulkinta: vaarana oli, että yksityiset koulutuksen
järjestäjät eivät olisi voineet jatkossa toimia työnantajina
psykologeille ja kuraattoreille. Pitkän prosessin jälkeen,
lakipykälän muutoksella, saimme oikeuden omassa palveluksessamme oleviin opiskeluhuollon ammattihenkilöihin. Näen asian julkisessa puimisessa jotain hyvääkin,
näin jälkikäteen ajateltuna: koulujen hiljainen, ensiarvoisen tärkeä ennaltaehkäisevä hyvinvointityö sai lopultakin
näkyvyyttä. Oman koulumme yksi yhteisöllisistä, hyvinvointia lisäävistä vuoden kohokohdista oli keskoslasten
hyväksi toteutettu Virkkuuajot –projekti, jonka vaiheista
voit lukea lisää lehden sisäsivuilta.
Erityisen kiitollinen tämän lukuvuoden päättyessä olen
muistellessani yksityiskoulujen entisestään tiivistyvää
yhteistyötä. Paitsi ilon hetkinä, myös vaikeina aikoina,
olemme yhdessä vahvoja. Koulutuspoliittisten uudistusten ristiaallokossa annamme toisillemme tukea, ja
pystymme samalla vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Esimerkiksi yksityiskoulujen verkkolukiotoiminnan
aloittaminen ja opiskeluhuoltoyhteistyön vakiinnuttaminen ovat antaneet kouluillemme paljon sellaista, johon
yksin eivät kenenkään resurssit riittäisi.
Kun maailma ympärillämme muuttuu, me Apollossa
pysymme muutoksessa mukana.
Perinteet ja yhteiset
arvot ovat valaneet
toiminnallemme
perustan,
mutta koulun
kehittämisessä eivät
seinät saa koskaan
tulla vastaan.
Uudet opetussuunnitelmat korostavat laaja-alaista
oppimista, ilmiöpohjaisuutta ja yhteisöllisyyttä, ja
tieto- ja viestintätekniikan
hallitseminen nähdään vältRehtori Mirva Lindström tukioptämättömänä tulevaisuuden
pilaiden maalattavana vappuaaton
taitona jokaiselle nuorelle.
tempauksessa.
Yhteistyöverkostot työelämään ja jatkokoulutuspaikkoihin ovat oppilaitoksille
välttämättömiä, ja aktiivinen kansainvälinen toiminta
avaa ikkunoita myös maailmalle. Apollon Yhteiskoulu
on uudella aikakaudella hienosti mukana: esimerkiksi
tanssiprojektit Tero Saarinen companyn kanssa, kahdeksasluokkalaisten näytelmä Matka Afrikkaan, lukuisat
kansainväliset kohtaamiset ja aktiivinen oppilaskuntatoiminta juhlineen ja vaalipaneeleineen ovat tarjoilleet
vuoden varrella yhteisöllisiä kokemuksia ja laaja-alaisia
tulevaisuuden taitoja Apollon nuorille.
Apollon Yhteiskoulun aikakausi -lehti esittelee lukijalleen yhteisöllisiä muistoja ja värikkäitä tuulahduksia
kuluneen vuoden varrelta. Erityinen kiitos koulumme
opettajalle ja graafiselle suunnittelijalle Hanna Azevedolle Apollon julkaisujen onnistuneesta uudistamisesta.
Sydämellinen kiitos kaikille apollolaisille, huoltajille ja
yhteistyökumppaneillemme kuluneen lukuvuoden työstä!
Auringonvaloa ja iloa kesään toivotellen,
Helsingissä 20.5.2015
Mirva Lindström
rehtori
3
Aika soittaa jälleen kimpassa torvia
on vuosi taasen väännetty
opiskeluhuollon sorvia.
Uusi OH-laki tuli
kokosi säädökset tärkeät
antoi huollolle raamit selkeät
ja kauas näkevät.
Laki korostaa huoltoa yhteistä
ja arkista
koulu katsoo eteenpäin,
eikä seiso parkissa.
Kotiväki auttaa ja yhteisö tukee.
Hyvinvointityö ovessamme lukee.
Meidän nuoret osaa muutakin
kuin laskea ja lukea
ne kasvulleen uskaltaa hakea tukea.
Olet reipas ja urhea
mutta muista myös tää:
jos suru tulee, niin uskalla surra,
ei aina tartte jaksaa, hammasta purra.
Siis hengähdä vähän ja istu alas,
kohta elämänjano palaa takas.
Mitä toivomme sulle
siinäpä pulma,
osaat ratkaista solmut
etkä ole julma.
Vanha riimi toimii
sittenkin tässä
sulle tyyntä emme toivo, vaan
että olet merellä ÄSSÄ.
Apollo
uudistuu
Apollo panostaa opiskelun ja
oppimisympäristön viihtyisyyteen.
Opiskelijat käyttävät koulun
iPadeja opiskelussa.
Varaslähtö ohjauksen
uudistamiseen
Oppilas- ja opiskelijahuolto
K
uluvana vuonna on opiskeluhuoltoa,
siis sitä arkista koulussa kaikille kuuluvaa yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä
yksilökohtaista huoltotyötä toteutettu
uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain
hengessä. Koulussa olemme uuteen
lakiin hyvin perehtyneet ja kehittäneet entisistä käytännöistä vielä jouhevampia. Teemme parhaamme jokaisen
nuoren oikea-aikaisen avun saamisen toteutumiseksi.
Hyvinvointityömme punainen lanka on tavoitteellinen, joustava ja luovia ratkaisuja etsivä. Yhteisöllinen ja
ongelmia ennalta ehkäisevä työ on näyttäytynyt monin eri
tavoin, se on pitänyt sisällään vankkaa ammattitaitoista
alueellista yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa ja
pyrkinyt kuulemaan nuoria herkällä korvalla sekä tukemaan monin eri tavoin mm. nuorten osallisuutta. Koulun
ja kodin yhteistyö on edelleen tärkeä osa hyvinvoivan
koulun kivijalkaa.
Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön rinnalla Apollossa on
hyvä tarjonta yksilökohtaista opiskeluhuoltoa psykologija kuraattoripalveluineen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluineen. Tämän väen tavoittaa koulusta
nopeasti ja helposti.
Aija Pennanen
4
O
piskeluun ja oppimisympäristön
viihtyisyyteen liittyviä uudistuksia on
Apollossa tehty lukuvuoden aikana
useita, ja lisää on jo vireillä.
Langaton verkko on laajentunut koko
taloon ja lukuisia muitakin TVT -uudistuksia on tehty: käyttöön on otettu mm. liikuteltavat
tietokonevaunut sekä iPadit ja tabletit opetusvälineinä.
Oppilaita ja opiskelijoita on kuultu viihtyvyyteen liittyvissä kysymyksissä. Aktiivinen opiskelijakunnan hallitus
päätti hankkia saamillaan määrärahoilla pingispöydän
kaikkien iloksi. Oleskelu- ja opiskelupaikkoihin on lisätty
sohvia ja aulaan uusia pöytiä, joiden ääressä työskentely
sujuu mukavasti seisten.
Oppilastyö: Taavi Iman 13A
Opiskelijan ohjaus ja tukeminen ovat entistäkin tärkeämpiä uudessa lukion opetussuunnitelmassa. Apollossa otimme varaslähdön ja olemme kehittäneet ohjausta
koko lukuvuoden ajan - jo ennen kuin uuden opetussuunnitelman sisällöistä oli tietoa.
Ohjauksen uudistamisen keskeisiä kohteita ovat olleet
opetuksen eriyttämisen ja koeviikon käytänteiden kehittäminen. Apollossa opiskelijat huomioidaan yksilöinä,
eriytämme esimerkiksi välikokeiden ja tehtäväpakettien
avulla. Koeviikkoa on muokattu mm. lisäämällä koeaamuihin kaikille pakollinen aamuorientaatio. Lukion
ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään lukiseula heti
syksyn alussa ja näin varmistetaan, että kukin opiskelija
saa tarvitsemansa tuen lukio-opintojensa alusta lähtien.
Tuki ulottuu oppitunneista tukiopetukseen ja koeviikon
tukitoimista ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyihin.
Olemme myös kehittäneet yhdessä muiden Helsingin
yksityislukioiden kanssa ja erityisesti Pohjois-Haagan
yhteiskoulun kanssa yhteistä verkkokurssitarjontaa.
Opiskelija voi opiskella oppiaineita verkkokursseina
entistä laajemmin ja kattavammin. Yhteistyö ei rajoitu
ainoastaan verkkokursseihin: ensi lukuvuodesta alkaen
apollolaisten on mahdollista suorittaa myös lukion liikuntadiplomi yhteistyössä Pohjois-Haagan kanssa.
Sen lisäksi, että opo, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat ohjaavat, myös oma ryhmä ja opiskelukaverit ovat
tärkeitä. Ryhmäytys onkin tärkeä osa ohjausta ja tulevan
opetussuunnitelman myötä pienryhmä- ja vertaisohjauksen, esim. tutortoiminnan merkitys tulee kasvamaan
entisestään. Meillä Apollossa on ohjauksen kehittämiseen hyvä pohja ja aktiivinen tiimi: tästä on hyvä jatkaa ja
ponnistaa uuteen lukuvuoteen.
Minna Kokko ja Emilia Teinonen
5
Josefina Miguel 7B
Peittoja keskosille
kokemus tukee käsitystämme omaa
ja yhteistä hyvinvointia vahvistavasta yhteisöstä, jossa ymmärretään
ihmissuhteiden merkitys pienten
arkipäiväisten ilon hetkien havaitsemisessa.
Punainen lanka hyväntekeväisyysprosessissa oli ajatus siitä,
että jokainen voi tehdä hyvää myös
ilman taloudellista panosta ja että
hyvän tekeminen lisää sekä kokemuksiemme että tutkimustenkin
mukaan hyvinvointia, onnellisuutta
ja terveyttä. Yhdessä kuljetulla matkalla jaoimme kokemuksen omasta
merkityksellisyydestä, yhteisöllisestä osallisuuden tunteesta ja yhteisen
tavoitteen eteen työskentelystä, joka
tulee jälleen näkyväksi ja saa uuden
merkityksen jonkun pienen ihmisen
ja elämänalun ihmeessä.
Prosessin aikana meillä kaikilla,
Apollon nuorilla ja aikuisilla, oli
mahdollisuus konkreettisen tekemisen eli peittojen virkkaamisen
kautta myös kokea ja nähdä maailmaa monitasoisesti. Oma ja yhteinen
kokemus linkittyi eri tavoin itse
kunkin elämäntarinaan ja yhteiseen
tarinavarastoon.
Hyväntekeminen tuo hyvää
koko yhteisöön!
Peittojen valmistusprosessi oli
kuin lämmin, iloa antava halaus,
jonka kerran koettuaan haluaa kokea
uudestaan. Lupaamme, että Hyvän
tekeminen Apollossa jatkuu tulevinakin vuosina.
Aija Pennanen ja
Hanna Azevedo
Millaista oli tehdä peittoja
keskosille, mitä tunteita se
herätti?
Oli tosi ihanaa, että sai tehdä pienille lapsille jotain, varsinkin sellaisille, jotka ovat syntyneet normaalia aikaisemmin. Oli mukavaa,
kun sai opetella virkkaamaan. Ainakin muutamat muutkin oppilaat innostuivat projektista
tosi paljon ja virkkasivat hurjasti.
”Kankaiden ompelussa ja valinnassa oli haastavaa se, kun piti miettiä
mistäköhän väristä vauvat ja heidän vanhemmat tykkäävät.” -Josefina 7B
A
pollon Yhteiskoulu
on tehnyt koko
koulun yhteisenä
tempauksena
peittoja Lastenklinikan keskosia
lämmittämään. Tempaus sai
alkunsa ajatuksesta tehdä yhdessä
hyväntekeväisyyttä ja laittaa hyvä
kiertämään. Idea oli tehdä jotain
sellaista, johon kaikki voivat
osallistua juuri omankokoisella
panoksellaan ja jonka avun oppilaat
voivat itse viedä perille. Keskosten
6
peitot tehtiin isoäidinneliöistä
virkkaamalla. Täten jokaisen tekemä
yksittäinen neliö riitti osaksi yhtä
peittoa ja kynnys osallistua yhteiseen
tekemiseen oli pieni. Villaisten
virkkausten taustaksi ommeltiin
7-luokan tekstiilityön tunneilla
puuvillaflanellia.
Virkkausprojekti aloitettiin
syksyllä 2014 koululla järjestettyjen
Vanhempainmessujen yhteydessä.
Apollon avoimet ovet toivat virkkuuajot lähemmäs myös oppilaiden
ja opiskelijoiden vanhempia, jotka
pääsivät täten osallistumaan peittojen virkkaukseen. Tämän jälkeen oppilaat jatkoivat virkkausta tekstiilityöntunneilla ja koulun henkilökunta
virkkasi peittoja omalla ajallaan ja
välitunneilla opettajien huoneessa.
Apollon Yhteiskoulussa haluamme
korostaa koulu- ja opiskeluhuoltotyön dialogia, kuvaamme usein
työtämme hyvinvointityönä, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on tärkeä
roolinsa. Yhteisöllisyys ja yhdessä
tekeminen ovat osa koulun henkeä.
Osallisuuden ja merkityksellisyyden
Miten peittojen tekeminen
vaikutti koko ryhmään tai koko
kouluun?
Kaikille oli varmasti tosi iloista osallistua
virkkaukseen ja kaikki olivat innoissaan virkkaamassa Apollon avoimissa ovissa.
Millaista oli ommella
puuvillaflanellia virkattuihin
peittoihin?
Valmiit peitot toimitettiin Lastenklinikalle keväällä 2015.
Kankaiden ompelussa ja valinnassa oli haastavaa se, kun piti miettiä mistäköhän väristä
vauvat ja heidän vanhemmat tykkäävät.
tarvitaan niin kielitaitoa kuin laajaa
eri alojen osaamistakin.
Vaalitentti
eduskuntavaaliehdokkaille
YK:n 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi YK-liitto järjesti
valtakunnallisen YK-tietokilpailun 9.-luokkalaisille.
Kevään ensimmäinen vieras oli europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki.
Apollon nuoret
aktiivisina ja
valveutuneina
Malminkartanossa toimivan Apollon Yhteiskoulun
nuoret ovat kevätlukukauden aikana saaneet useaan
otteeseen tavata päättäjiä ja vaikuttajia sekä osallistua
yhteiskunnallisten asioiden pohdintaan.
K
evään ensimmäinen vieras oli
europarlamentaarikko Anneli
Jäätteenmäki,
joka helmikuun
alussa, 6. 2. tuli Apolloon kertomaan
europarlamentaarikon työstä ja
asioista, jotka ovat keskusteltavina
EU-parlamentissa. Nuoret kuulijat
seurasivat kiinnostuneina ensikäden
tietoa parlamentin toiminnasta ja
parlamentaarikon arjesta. Innostava
8
esiintyjä sai kuulijat esittämään kysymyksiä, joihin saatiin myös varsin
avartavia vastauksia.
Suomen asema EU:ssa nousi esiin.
Elintarviketuotanto ja ruuan hinta
kiinnostivat kysyjiä. Visaisiakin
kysymyksiä tuli koskien tietoliikenneasioita. Anneli Jäätteenmäki
lupasi myös perehtyä tarkemmin
yläkoululaisen esittämään verkkoneutraliteettia koskevaan kysymykseen, johon vastausta ei heti löytynyt.
Muutama päivä vierailun jälkeen
Apollon Yhteiskoulun lukion
toisen vuosikurssin opiskelijat ja
yhdeksäsluokkalaiset järjestivät 18.3.
koululla jymymenestyksekkään vaalipaneelin kevään eduskuntavaaliehdokkaille. Nina Castén (sd), Johan
Ekman (rkp), Mikael Elmolhoda
(krist.), Jarmo Keto (ps), Sophia Leppä (vas.), Ville Rydman (kok.), Juho
Satti (kesk.) ja Antero Vartia (vihr.)
toivat tilaisuuteen terveiset istuvien eduskuntapuolueiden nuorilta
ehdokkailta.
Mihin suuntaan Suomea pitäisi
tulevaisuudessa luotsata? Näyttääkö
tulevaisuus samalta 15−18-vuotiaiden opiskelijoiden ja valtapuolueiden silmin? Siinäpä vasta tiukka
yleinen linjaus kysymyksille, joita
apollolaiset pääsivät laukomaan
panelisteille rehtori Mirva Lindströmin avattua tilaisuuden. Juontajat
lukiolaiset Tommi Oinonen ja Mikko
Visakko pitivät huolen siitä, että
myös vastauksia saatiin – sekä siitä,
että poliittinen debatti pysytteli
lyhyenä ja ytimekkäänä.
Opiskelijat halusivat tietää, mitä
ehdokkaat olivat kuluvan vuoden
aikana tehneet nuorten hyväksi, ja
miten nämä aikoivat ajaa nuorten äänestäjien asiaa eduskunnassa. Myös
koulutuksen laadun ja yhdenvertaisuuden takaaminen säästöpaineiden
alla mietitytti, samoin kuin lasten ja
nuorten tasavertainen mahdollisuus
harrastaa taloudellisista lähtökohdista riippumatta. Työssäkäyvien
opiskelijoiden mahdollisuutta tienata leipänsä velkaantumatta pidettiin
tärkeänä, ja kielivalintojen valinnaisuutta haluttiin lisätä. Pakkoruotsia
vai ei?
Kävimme keskustelua myös
Suomen ulkopolitiikasta, NATO-selvityksestä ja puolueiden halukkuudesta edistää Suomen NATO-jäsenyyttä sekä talouden näkymistä eri
korjausvaihtoehtoineen. Viimeisenä
aiheena nuoret nostivat esiin kysymyksen kannabiksen laillistamisesta, jonka suhteen he itse olivat,
tilaisuutta seuranneen opettajatädin
riemuksi, ehdokkaitakin kielteisemmällä linjalla.
Väännettyämme tarpeeksemme
kättä hankalien poliittisten kysymysten parissa siirryimme vaalikahveille
koulumme ravintolaan Apollon
Helmeen. Mitenpä sen paremmin
perinteinen vaalitilaisuus voisikaan
päättyä, kuin iloiseen pullanmutustamiseen kaikkien sopiessa eriävistä
poliittisista mielipiteistä huolimatta sulassa sovussa saman pöydän
ääressä!
kysyjälle toimitettiinkin tuoretta
lisätietoa suoraan europarlamentaarikolta.
Vierailu oli nuoria innostava ja
kannusti omatoimiseen osallistumiseen. Nuoret arvostivat puhujaa,
joka otti kuulijansa vakavasti ja asetti
näkökulmaa erityisesti nuoria askarruttaneisiin kysymyksiin. Europarlamentaarikko korosti apollolaisille
myös hyvän koulutyön merkitystä,
sillä nuorten tulevissa haasteissa
Apollon
yhdeksäsluokkalaiset
osallistuivat
valtakunnalliseen
YK-tietokilpailuun
YK:n 70-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi YK-liitto järjesti valtakunnallisen YK-tietokilpailun 9.-luokkalaisille. Kilpailun teemat keskittyivät
YK:n toiminnan, kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja tulevaisuuden kehityshaasteiden ympärille.
Perusarvojensa mukaisesti koulumme, joka on myös YK-koulu ja
tukee YK:n työtä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, osallistui
kilpailuun. Kaikki yhdeksäsluokkalaiset vastasivat kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tietokilpailukysymyksiin. Parhaiten menestyneet
Nelli Lehto 9a, Eetu Satukangas 9a,
Emma Vanne 9a, Säde Grane 9b,
Henry Halme 9b, Juha Honkaranta
9c ja Hertta Kellosalo 9d etenivät
kilpailun toiseen vaiheeseen.
Kilpailussa jatkoon päässeiden
oppilaiden tuli ensin tutustua YK:n
uusien kestävän kehityksen tavoitteiden aihepiireihin ja kirjoittamassaan esseessä vastata kysymykseen
” Mikä sinun mielestäsi on tärkein ja
kiireellisin kestävän kehityksen kysymys ratkaistavaksi ja miksi?” Koulumme oppilaat pureutuivat esseissään köyhyyden, nälän poistamisen,
terveellisen elämän ja tasa-arvoisen
koulutuksen teemoihin. Oppilaat arvostivat, että heidän mielipiteitään ja
näkemyksiään kysyttiin pyrittäessä
ratkaisemaan tulevaisuuden vaikeita
haasteita.
Emma Vanne 9A -luokalta sijoittui
kuudentoista parhaan joukkoon.
Kilpailuun osallistui 2600 yhdeksäsluokkalaista.
Elina Wainio, Sini Kangas ja
Soile Peltonen
Nuorten vaalipaneeli pidettiin Apollon Yhteiskoulun auditoriossa. Juontajat Mikko
Visakko (oik.) ja Tommi Oinonen, oppilaskunnan uusi puheenjohtaja.
9
Elämän
askeleita
Kuvataidenäyttely Akkunaja Tovi -gallerioissa.
APOLLO TANSSII!
Hankkeen tavoitteena
on nykytanssin keinoin
kasvattaa nuorten
kehon- ja itsetuntemusta,
kannustaa luovuuteen
ja vuorovaikutukseen,
sekä tuottaa yhteisöllisiä
kokemuksia ja
onnistumisen tunteita.
Gravity
Walk
Nykytanssiesitys
Aleksanterin teatterissa.
Apollon Yhteiskoulun ja Tero Saarinen Companyn ensimmäinen Minä
olen läsnä -teemaisista nykytanssityöpajoista koostunut pilottiprojekti
järjestettiin vuonna 2012. Hyvää palautetta saanutta yhteistyötä syvennettiin vuonna 2013, ja sama kehitys
on jatkunut tänäkin lukuvuonna.
Ryhmä Apollon Yhteiskoulun
10
lukiolaisia osallistui syys-lokakuun
aikana yhdeksään työpajapäivään.
Työskentely huipentui Aleksanterin
teatterin lavalla nähtyyn esitykseen
Gravity Walk.
Projektia johtivat Tero Saarinen
Companyn tanssija-tanssinopettaja
Maria Nurmela yhteistyössä tanssija
Mikko Lampisen kanssa. Säveltäjä-muusikko Jarmo Saari oli tiiviisti
mukana ryhmän työskentelyssä ja
vastasi esityksen elävästä musiikista.
Koreografi Tero Saarinen vieraili
työpajoissa ja hänen koreografisia
aihioitaan hyödynnettiin tanssityöskentelyssä.
Yhtenä projektin päämääristä on
myös tarjota kaikille osallistujille –
niin tekijöille kuin katsojillekin – uudenlaisia elämyksiä ja kokemuksia.
Nuoret pääsivät tanssin ohella tutustumaan esittävän taiteen
tuotantoon ja teatteritekniikkaan
Tero Saarinen Companyn sekä
Aleksanterin teatterin esittelyjen
kautta. Lisäksi työpajoissa vierailivat
hankkeen suojelijat kansanedustaja
Jani Toivola ja tanssija-koreografi
Ima Isuozee. Projektin edistymistä dokumentoitiin videoimalla ja
valokuvaamalla harjoituksia, minkä
lisäksi nuoret avasivat kokemuksiaan piirtämällä sekä kirjoittamalla.
Materiaalista koottiin lopuksi myös
dokumentaarinen videokooste.
Sivun oikeassa yläkulmassa Gravity
Walk -esityksen tanssijat ja ohjaajat.
Apollon Yhteiskoulun ja Tero
Saarinen Companyn yhteistyö
jatkui joulukuussa, jolloin järjestettiin erityisesti tytöille suunnattu
kuvataidetta ja nykytanssia yhdistävä työpaja. Apollon Yhteiskoulun
kuvataideopettajan Hanna Azevedon
sekä Maria Nurmelan ohjaamassa
työpajassa syntyneet kuvataideteokset asetettiin näytteille Lasipalatsin
Akkuna- ja Tovi -tiloihin huhtikuussa 2015.
Kurssilla tutustuttiin intensiivisesti nykytanssiin päivittäin
tanssija-pedagogi Maria Nurmelan
johdolla. Päivän päätteeksi siirrettiin
liike kuvataiteen keinoin paperille,
erilaisia tehtävänantoja noudattaen tai maalisilla jaloilla paperin
päällä tanssien. Ryhmä sai tutustua
myös Aleksanterin teatteriin, talon
historiaan, sen sokkeloihin sekä Tero
Saarinen Co:n toimistotiloihin, ja
tanssia samassa tanssisalissa, jossa
Tero Saarinen Co:n tanssijat harjoittelevat. Työpajalaiset pääsivät myös
katsojiksi Aleksanterin teatteriin
”Tero Saarinen Company & Avanti!”-nykytanssin iltaan, jossa esitettiin teokset Gaspard, Wavelengths ja
Vox Balaenae.
Tyttöjen työpaja jatkui keväällä
Kuvataiteen työpajalla kuvataideopettaja Hanna Azevedon johdolla.
Työpajassa toteutettiin keraamiset
veistokset, joista koottiin näyttely
”Elämän askeleita” Lasipalatsin
Akkuna –galleriatilaan.
Keraamiset veistokset
liikkuivat hiljalleen
alustallaan heijastaen
varjokuvia seinälle Jarmo
Saaren musiikin soidessa
taustalla.
Työpajan tavoite oli tehdä matka
omaan kehoon nykytanssin keinoin.
Tämän matkan tuotokset näyttäytyivät liikkuvina veistoksina galleriatilassa.
Viereisessä Tovi –tilassa oli esillä
erilaisia tiedotusmateriaaleja Tero
Saarinen Companyn ja Apollon Yhteiskoulun yhteistyöstä sekä Mikko
Lampisen dokumenttivideo nykytanssityöpajoista ja esityksestä ”Gravity Walk” Aleksanterin teatterissa.
Hanna Azevedo
Tyttöjen työpajan harjoituksia ja
kuvia kuvataidenäyttelystä.
11
Tapahtumia ja toimintaa
vuoden varrelta
1.
1.
2.
Apollon mediakerho
3.
2.
Apollon mediakerhon teemana
olivat media ja tietotekniikka eri muodoissaan, mutta
halusimme tehdä kerholaisten
näköistä toimintaa. Kerhon
tarkoitus oli harjoitella kriittisiä mediataitoja, tutustua
Helsinkiin valokuvaten sekä
saada uusia ystäviä. Jätemäen
huipulla opeteltiin lennokkien
tekemistä ja Luonnontieteellisessä museossa opeteltiin
valokuvausta.
1.
Lukion
opiskelijakunta
1.
6.
Tänä lukuvuotena tukioppilaat ja
oppilaskunta tekivät paljon yhteistyötä keskenään. Yhteisiä tilaisuuksia olivat Pulssikahvila (kuvassa) ja
vanhempainmessut, jossa virkattiin
ja leivottiin. Helmikuussa järjestettiin
ystävänpäivätapahtuma, pääsiäisenä
metsästettiin tipuja ja pääsiäismunia,
ja vappuna tehtiin kasvomaalauksia.
8.-luokkalaisten
talkoilla kuorituista omenoista
syntyi maukasta
sosetta.
4.
4.
Kotitaloutta myös lukiossa
Lukion ruuanvalmistuskurssin päätösateria.
5.
3.
4.
4.
12
Kestävän kehityksen kurssin päätösmatka ABBn Tallinnan
tehtaalle oli ikimuistoinen kokemus.
Kotitalous
3.
5.
6.
Yhteistyö ABBn kanssa
2.
Lukion opiskelijakunnan edustajat luovuttivat
järjestämänsä
taksvärkkikeräyksen tuoton
Lastenklinikalle,
jossa iloittiin
joululahjasta.
Oppilaskunta ja
tukioppilastoiminta
3.
2.
Liikunnan retkikurssi
Esimerkkinä koulumme laajasta liikuntakurssivalikoimasta on retkikurssi, joka
vietettiin myöhäissyksyisessä Nuuksiossa
sateen välillä ropistessa. Tunnelma kurssilla oli mahtavan antoisa ja kaikki oppivat
kurssilta jotain uutta ja ihmeellistä, esim.
melomista. Tämä kurssi jätti kaikkiin osallistujiin lähtemättömän retkeilykipinän.
Tutortoiminta Apollossa
Tutorit osallistuivat aktiivisesti uusien ykkösten ryhmäytyspäivään, jossa mm. leivoimme
yhdessä karjalanpiirakoita. Uusien ykkösten
vastaanottamisen lisäksi tutorit ovat olleet mukana useissa koulun edustustehtävissä.
5.
Liikunta
Liikunnallista intoa, yhteisöllisyyttä ja
sankarillisuutta Apollon opiskelijat ilmensivät osallistumalla aktiivisesti ja hyvin
menestyen koulujen välisiin liikuntatapahtumiin. Menestystä tuli laajalla rintamalla. Eläköön urheilullinen Apollo!
6.
6.
Kasvisruokapäivä Apollossa
Apollon ravintola
Helmessä järjestettiin kasvisruokapäivä.
5.
Opiskelijakunnan joulujuhla
Aktiivinen opiskelijakunta ylläpitää myös
perinteitä, kuten puurojuhlaa. Lukion opiskelijakunnan pitkäaikainen puheenjohtaja
Aatu Korhonen jututtaa joulupukkia.
7.
7.
Svenska nu
Lukukauden alussa Svenska nu
-verkosto johdatteli oppilaita vahvaan pohjoismaiseen kohtaamiseen
tarjoamalla lippuja Suomi-Ruotsi
-maaotteluun 30.8.2014. Perinteikkään yleisurheilutapahtuman
kodikkaan iloisesta tunnelmasta
nautti myös moni apollolainen.
13
English
Club
Kansainvälisiä tuulia
aina Amerikasta asti
Apolloon tullaan
tutustumaan suomalaiseen
koulutusjärjestelmään jopa
valtamerten takaa.
M
aaliskuinen
maanantaiaamu toi
sähköpostia
otsikolla
”Vieraileva
matematiikan opettaja”. Taustalla
oli alun perin Yhdysvalloista kotoisin
oleva, sittemmin lontoolaistunut matematiikan opettaja Zack Bassman.
Hän suunnitteli Suomen-vierailua,
koska oli kiinnostunut tutkimaan
erilaisia tapoja opettaa matematiikkaa. Etukäteen hän iloitsi mahdollisuudesta päästä seuraamaan matematiikan opetusta luokkahuoneissa
ja rakentamaan uusia kontakteja suomalaisten matematiikan opettajien kanssa.
Vierailu järjestyi: huhtikuun 10.
päivän aamuna Zack seisoi ovellamme. Hän kertoi amerikkalaisesta
koulujärjestelmästä ja opetustehtävistään. Mielenkiinto erilaisia
opetusmenetelmiä kohtaan toi hänet
Iso-Britanniaan – ja sieltä Suomeen.
Tosin tällä kertaa vain käymään.
Zack sai toiveidensa mukaan vierailla useilla matematiikan tunneilla.
Hän kertoi vaikuttuneensa erityisesti
siitä, miten me suomalaisessa kouluopetuksessa otamme kaikentasoiset opiskelijat huomioon. Hän teki jo
poislähtöä, kiitokset ja lahjatkin oli
jo jaettu. Siinä vaiheessa oppitunnille menossa oleva englanninopettaja
tuli kysyneeksi, vieläkö Zack tulisi
englannintunnille. Sopihan se ja
seiskaluokkalaiset saivat toivomansa
14
vierailijan. Oppituntitapaamiset ja
välituntikeskustelut jäivät virkistämään mieltä. Yhteistyötä Zackin
edustaman Latymerin koulun kanssa
jatketaan English Clubin puitteissa
Skype-yhteyksin.
Apollon Yhteiskoulu on kuluneena
lukuvuonna ottanut vahvasti tuntumaa tulevaisuuden koulun kansainvälisyyttä painottavaan lähestymisja toimintatapaan. Valmiuksia on
hankittu erityisesti isännöimällä monia muitakin ulkomaisia vierailijoita.
Niin henkilökunnalla kuin oppilailla
ja opiskelijoillakin on ollut tilaisuus
laajentaa tietojaan ja harjaannuttaa kielitaitoaan usean Euroopan
maan edustajan kanssa. EU:n alaiset
liikkuvuudet alkavat olla osa Apollon
arkea ja samalla osa yhä useamman
oppilaan koulukokemuksia.
Euroopan ohessa katse on suunnattu vielä laajemmalle, globaaleihin
kysymyksiin. Koulu liittyi syksyllä
YK-koulujen joukkoon.
Koulussamme koko lukuvuoden
ollut vaihto-oppilas HaoLun-Tsou on
Erasmus+ -vierailijamme Kaja Sevcnikarin kanssa käynyt eri luokissa
kertomassa omasta kotimaastaan
Taiwanista. Kaja esitteli samalla Sloveniaa ja saimme heidän yhteisissä
esityksissään mielenkiintoista näkökulmaa kahden maan, eurooppalaisen ja aasialaisen, kieleen, uskontoon
ja ruokakulttuuriin. Kielitaito yhdisti
esitelmöitsijät ja kuulijat. Leo on
ollut innokkaasti mukana mm. Tero
Saarinen Companyn kanssa järjestetyssä yhteisötanssiprojektissa,
koulun Wanhoissa tansseissa sekä
ruuanvalmistuskurssilla. Näiden
lisäksi matemaattisten aineiden
kurssit ovat olleet Leolle mieluisia.
Toukokuun alussa kauppatieteiden
opiskelijat Emanuel Rezvani ja Erik
Tivenius, Stockholm School of Eco-
Kansainvälisyyttä
aktiivisessa kerhossa.
nomicsista vierailivat koulussamme
kahden päivän ajan. Opinnäytetyötään varten he haastattelivat neljää
yläkoulun oppilasta, neljää opettajaa
ja yhtä rehtoria. Työ käsittelee opettajan asemaa ja arvostusta Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa.
Odotamme myös vierailijoita Turkin Ankarasta. Kiinnostus Suomen
koulujärjestelmää kohtaan on suuri
ja olemme Apollon Yhteiskoulussa
siitä iloisia, koska se tuo vaihtelua,
kulttuurien kohtaamista ja kielitaitoa meille kaikille, ja vastavuoroisuus helpottaa myös apollolaisten
liikkuvuutta.
Alustavaa yhteistyötä liikkuvuuden suhteen on valmisteltu mm.
Turkin ja Italian kanssa. Kuluneen
vuoden kokemuksilla on helppo
jatkaa ja syventää kansainvälistä
toimintaa yhä useammalle oppilaalle
ja opiskelijalle osaksi jokapäiväistä
koulunkäyntiä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja velvoitteiden
mukaisesti.
Elina Wainio ja
Riitta Korkeela
1.
Zack Bassman vieraili myös englannintunnilla.
2.
Taiwanilainen vaihto-oppilaamme
HaoLun-Tsou (suomalaisittain Leo).
3.
4.
Erasmus -opiskelija Kaja Sevcnikar oli koulussamme joulukuusta
helmikuun loppuun. Hän perehtyi
monipuolisesti suomalaiseen opiskeluhuoltoon koulukuraattorin ja
koulupsykologin johdolla.
EU-opettajavierailuna 8.5. koulu
otti vastaan Espanjan Palencian IES
Jorge Manriquesta kaksi edustajaa
rehtori Sotero Garcia Ortizin johdolla.
Apollo antoi oman osansa espanjalaisvieraiden käsitykseen suomalaisen koulun työtavoista ja opetusjärjestelyistä. Oppilaat olisivat suoneet
vieraiden viipyvän pitempään ja
toivommekin yhteistyön jatkuvan.
Apollossa aikaisempina vuosina
Kansainvälisyyskerhon nimellä
toiminut, pari vuotta tauolla ollut
English Club (tai ”Enkkukerho”) teki
paluun tänä lukuvuonna! Kerho on
suunnattu kaikille englannin kielestä
kiinnostuneille yläkoululaisille ja
tänä vuonna kerhoon on aktiivisesti
osallistunut yhteensä 14 oppilasta.
Kokoonnuimme kerran viikossa ja
ohjaajina toimivat kieltenopettajat
Veera Harjupatana ja Leena Lampila.
Kerhon tarkoituksena on tarjota
oppilaille innostavaa ja kielitaitoa kehittävää englanninkielistä
toimintaa oppituntien ulkopuolella,
taitotasosta riippumatta. Tänä vuonna ehdimmekin esim. pelata erilaisia
pelejä, tehdä ryhmätöitä ja retkiä
sekä kutsua vierailijoita kerhoon.
Tutustuimme myös tarkemmin
englanninkielisten maiden tapoihin,
perinteisiin ja juhliin kuten Hallo1.
3.
weeniin, jolloin järjestimme Murder
Mystery –roolipelin, sekä Kiitospäivään, jota juhlistimme maistelemalla
amerikkalaisia herkkuja kerhon
omilla nyyttikesteillä. Koulussamme
vieraillut slovenialainen opiskelija
Kaja Sevcnikar kutsuttiin myös
tutustumaan kerholaisiin ja hänen
kanssaan pääsimme harjoittelemaan suullista kielitaitoamme ihan
käytännössä.
Keväällä lähdimme mukaan
kansainväliseen Postcrossing –postikorttirinkiin ja oppilaat pääsivät
kirjoittelemaan ja vastaanottamaan
perinteisiä postikorttitervehdyksiä
ympäri maailmaa. Teimme iPadeilla
omia animaatioita PuppetPals–
sovelluksen avulla, ja kävimme
elokuvamaailman Oscar-gaalan
tunnelmissa myös katsomassa
Oscar-palkitun, fyysikko Stephen
Hawkingin elämästä kertovan elokuvan Kaiken teoria. Tätä kirjoitettaessa suunnitteilla on vielä kerhon
lukuvuoden päättäjäisretki australialaiseen Woolshed–ravintolaan
Helsingin keskustaan.
Veera Harjupatana ja
Leena Lampila
Uusia eväitä
lukioon
Opiskelutaitoja parantava
kurssi lukioon hakeville
yhteistyössä PohjoisHaagan lukion kanssa.
Toteutimme yhteistyössä Pohjois-Haagan yhteiskoulun kanssa
keväällä 2015 ensimmäistä kertaa
yhteisen opiskelutaitoja parantavan
kurssin. Se oli suunnattu ensisijassa
lukioon hakeutuville oppilaille, mutta kurssille oli tervetullut jokainen,
joka halusi parantaa tai kerrata
opiskelutaitojaan.
Kurssin tarkoitus oli johdattaa
oppilaat lukio-opiskelun maailmaan,
tutustua erilaisiin lukion oppiaineisiin ja niiden opiskelutekniikkaan.
Kokoonnuimme kerran viikossa
huhti- ja toukokuun ajan. Kurssia vetivät vuorotellen eri alojen opettajat:
erityisopettajat Antti Varis, Annette
Paavola ja Erno Helki, historian ja
yhteiskuntaopin opettaja Reetta
Oksanen ja apuna oli myös kouluavustaja Petri Huhtala.
Kurssilaiset opiskelivat mm.
muistiinpanojen tekemistä, esseen
2.
kirjoittamista, käsitteiden määrittelyä ja koeviikkoon valmistautumista. Lisäksi tutustuttiin mm. lukiokirjojen hankintaan ja opintojen
suunnitteluun lukion alussa.
Jokainen kurssin hyväksytysti
suorittanut sai kurssista todistuksen.
4.
Oppilaiden ajatuksia kurssista:
”Sai tietoa lukiosta, ja jos pääsen
lukioon, saan jo yhden kurssin
valmiiksi”
”Mukava ja opettavainen ilmapiiri,
uskalsin puhua enemmän ja opettajatkin vaikuttivat rennoilta”
”Oli hyvä se, että opettajat kertovat
miten peruskoulu eroaa lukiosta ja
mihin pitää valmistautua”
Reetta Oksanen
15
8.-luokkalaisten näytelmä
Apollon Yhteiskoulun
8.-luokkalaiset sukelsivat
keväällä jännittävään
seikkailuun, joka vei kohti
tuntematonta: safarille
Afrikkaan.
Nykypäivä kohtaa
Afrikan perinteet
A
frikan maailmaan
virittäytyminen
alkoi heti 4. jakson
alussa siten, että
oppilaat kiersivät
eri työpajoissa. Oppilaat tutustuivat prosessidraaman keinoin afrikkalaiseen
perinnesatuun, jonka viisaudesta
ammennettiin eväitä nykypäivään.
Draamapajassa oppilaat ryhmäytyivät, tekivät draamaharjoitteita ja ideoivat näytelmää äidinkielenopettaja
Anna Saarelan johdolla. Musiikin
lehtori Jyrki Myllylän työpajassa
oppilaat soittivat rytmisoittimia ja
kokeilivat Stump-soittimia. Käsityön- ja kuvataiteenopettaja Hanna
Azevedon ohjauksessa oppilaat
kokeilivat afrobrasilialaista capoeiraa, ja maalasivat ja piirsivät Afrikan
värejä ja kuvitusta. Kokeilutuntien
16
jälkeen oppilaat valitsivat oman ryhmän, jonka kanssa jatkoivat työskentelyä näytelmän valmistumiseen asti.
Kevään kuluessa oppilaat tutustuivat näyttelemisen perusteisiin sekä
tunnetilojen ilmaisemiseen kehollisen ilmaisun ja äänenkäytön avulla.
He loivat erilaisia stereotyyppisiä
henkilöhahmoja, jotka muodostivat
värikkään, Afrikan safarille lähtevän
turistilauman, ja eläytyivät näiden
nahkoihin. Miten esimerkiksi Miss
Helsinki-kilpailun 2. perintöprinsessa, himourheilija ja ituhippi tulevat
toimeen keskenään ja selviävät, kun
safariauto juuttuu mutaan keskelle
villiä viidakkoa? Puuhaa riitti oman
roolin omaksumisen lisäksi myös
vuorosanojen ja lavalla olemisen
opettelussa.
Näytelmän visuaalisesta ilmeestä
vastasi käsityön- ja kuvataiteenopettaja Hanna Azevedo yhdessä
Leikkivä lapsi -yhdistyksen kanssa.
Heidän johdollaan oppilaat valmistivat itselleen eläinnaamiot ja tekivät
lavasteet. Musiikin lehtori Jyrki
Myllylä ohjasi bändin työskentelyä
ja vastasi muutenkin näytelmän
äänimaailmasta.
Jokaisen panosta
tarvitaan
Jokaisella oppilaalla oli oma roolinsa. Näyttämöllä ja sen ympärillä
kävi kova vilske, kun viisikymmentä
nuorta näytteli, roudasi lavasteita,
soitti, lauloi tai hoiti valopöytää.
Tavoitteena ja keskeisenä ajatuksena oli jälleen, että jokainen pääsee
tekemään asioita ja että yhdessä
tekemisessä on suuri voima. Isot
näytelmäproduktiot ovat Apollossa
jo useampivuotinen perinne, ja niiden vaikutukset ovat olleet merkittävät. Oppilaiden kokemusten mukaan
niiden avulla yhteishenki paranee
ja syntyy uusia ystävyyssuhteita yli
luokkarajojen. Samalla vahvistuu
tunne siitä, että omat siivet kantavat
näyttämöllä ja sen ulkopuolellakin.
Samaa taiteen ilmaisuvoimaa
jatkoi myös Afrikka-teeman ympärille käsikirjoitettu tarina, jonka
saattaminen näyttämölle oli palkinto
yhteisestä ponnistelusta.
Anna Saarela
Musiikkiluokkalaiset esiintyivät Kaaren kauppakeskuksessa.
Kuviksen
ja musan
vuosi
kuvina
Apollon musiikki- ja kuvataidepainotteiset
luokat ovat ahkeroineet vuoden aikana.
9.-luokkalaisten oppilaiden kuvataiteen päättötöitä.
7a -kuvispainotteisen luokan oppilastyöt
olivat esillä
Kanneltalon aulassa. Näytteillä
olivat oppilaiden sitomat
taidekirjat.
Musiikkiluokkalaiset esiintyivät Apollon
järjestämässä
Pulssi -kahvilassa Kanneltalossa.
17
Onnea!
Berisha Islam
Elstob Jonathan
Hakonen Veera
Humaljoki Hermanni
Kuusisto Tero
Lappalainen Sanni
Mittenbritt Merilyn
Olvinen Eetu
Pylkkänen Lauri
Salin Sanni
Sarvi Eero
Tammi Hesse
Tiihonen Lauri
Tikkamäki Arttu
Uusitalo Julia
Warsame Zakaria
Vähänen Oskari
Opettajat piristivät Apollopäiväämme pukeutumalla 20-30-luvun hengen mukaisesti.
Avointen ovien
päivänä
Avoimet ovet raollaan menneisiin
vuosikymmeniin, koulumme alkutaipaleelle
20-30-luvuille.
A
voimet ovet raollaan menneisiin
vuosikymmeniin,
koulumme alkutaipaleelle 20-30-luvuille lukuvuoden
teeman mukaisesti.
Perinteikkäänä ja suosittuna
Apollopäivänä oppilaiden huoltajat
ja koulumme entiset oppilaat vierailivat seuraamassa marraskuista
Apollopäivän alla kokeilimme mallista
piirtämistä 20-luvun tyyliin.
koulupäiväämme. Ruokalassamme
Apollon Helmessä saimme nauttia maksuttoman keittolounaan
jälkiruokineen. Oppituntien lisäksi
tarjosimme musiikillista ohjelmaa
ja kahvilatunnelmaa oppilaskunnan
ylläpitämässä kahviossa.
Kurkistaessamme menneeseen
ymmärrämme nykyistä ja voimme
suunnitella tulevaa.
Vuonna 1919 perustettu oppi-
18
Kevään 2015
Ylioppilaat
laitoksemme lähestyy 100-vuotisjuhliaan , mikä näkyi myös
Apollopäivässä. Vuosisadan alku
esittäytyi seinillä olevissa oppilastöissä, opettajien pukeutumisessa ja
päivän päättävässä musiikkiluokkien
konsertissa.
Tarja Grön
Johanna Lappalainen 9A tunnelmoi Apollopäivän konsertissa.
Syksyn 2014
Ylioppilaat
Uudet Ylioppilaat
ovat osa Apollon
pitkää historiaa!
Abderrahman Taha
Adow Bahjo
Alatalo Niko
Dukov Lucia
Hashi Ikran
Honkaharju Venla
Hussein Maryama
Juolahti Ida
Jäntti Samu
Jääskelä Matti
Klemetti Emma
Koho Saara
Kokko Ville
Korhonen Aatu
Korhonen Nea
Kähkönen Elli
Leppäkoski Emma
Liejumäki Mikko
Loijas Hanna
Mansikka Emil
Mourujärvi Kalle
Paavilainen Jami
Paavola Jimi
Pehkonen Niki
Piippo Sara
Rexhepi Albert
Ruohonen Miro
Satola Ville
Sheikh Abdirahman Osman
Sirelius Kevin
Vehviläinen Heidi
Wira Tiia
Virtanen Henna
Väkiparta Milla
Zakharevich Zakhar
19
Hallintoelimet ja toimihenkilöt
Apollon Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus
Vesanen Riitta-Maija, puheenjohtaja
Lindström Mirva
Karell Helinä
Karvonen Hannu, 19.3.2015 asti
Korhonen Ari
Koskinen Virpi, 19.3.2015 lähtien
Voutilainen Matti
Apollon Yhteiskoulun johtokunta
Kärkkäinen Heli, puheenjohtaja
Lindström Mirva
Marei Minna
Voutilainen Matti
Peltonen Soile, peruskoulun opettajajäsen
Eerolainen Mari, lukion opettajajäsen
Oinonen Tommi, lukion opiskelijajäsen
Rehtori
Lindström Mirva
Piekkari Riitta
terveydenhoitaja
Apulaisrehtori pk
Seppälä Elina
Siivous
Laakkonen Marja
siivooja,
Aton Oy
Apulaisrehtori lukio
Korkeela Riitta
Lindström Mirva
rehtori
Karhulahti-Heinonen
Maria
pk:n teknisen työn lehtori, pk:n ja
lukion elämänkatsomustiedon ja filosofian opettaja
Karppelin Jaakko Punto Merja
pk:n matematiikan, fysiikan ja
kemian lehtori
pk:n matemaattisten aineiden
tuntiopettaja
apulaisrehtori, pk:n
erityisluokanopettaja
Kokko Minna
Päivinen Marja-Liisa
pk:n ja lukion kuvataiteen lehtori
Aintila Lea Kontiainen Laura
pk:n kotitalouden, kemian ja
terveystiedon tuntiopettaja
pk:n laaja-alainen erityisopettaja
pk:n katolisen uskonnon
tuntiopettaja
Korkeela Riitta apulaisrehtori, lukion matematiikan
lehtori, velvollisuus opettaa tietotekniikkaa
Seppälä Elina
Auvinen Päivi pk:n ja lukion ruotsin kielen
tuntiopettaja
Koski Maija
Azevedo Hanna Lampila Leena
pk:n ja lukion kuvataiteen ja pk:n
tekstiilityön tuntiopettaja,
pk:n oppilaskunnan ohjaaja
pk:n englannin, ranskan ja saksan
kielen tuntiopettaja
Eerolainen Mari lukion ja pk:n englannin kielen
lehtori
lukion ja pk:n fysiikan, kemian
ja matematiikan lehtori, lukion
oppilaskunnan ohjaaja
Esteban Javier
Mononen Petri
lukion espanjan kielen tuntiopettaja
pk:n ja lukion liikunnan ja
terveystiedon lehtori
Grön Tarja pk:n erityisluokanopettaja
Lepänaho Riitta Kouluruokala
Ehtamo Kirsi
emäntä,
Johansson Joni
keittiöapulainen,
Laakkonen Satu
keittiöapulainen,
Palmroos Rosita
keittiöapulainen
pk:n kotitalouden lehtori
Myllylä Jyrki Harju Timo
pk:n ja lukion musiikin lehtori
Kiinteistöhuolto
Palmia
Hietaniemi Manu
Koulunkäyntiavustajat
Huhtala Petri
Laattala Laura
Talous- ja palkkahallinto
Ab Norlic Oy
Siviilipalvelusmies
Taskinen Santtu,
tietotekninen tuki
Pietarinen Heikki
pk:n ja lukion liikunnan lehtori,
toimivapaalla 11.8.2014 – 30.5.2015
Muut toimihenkilöt
Douhaniaris Riitta
koulusihteeri,
Ntouchaniaris Nikolaos
iltavahtimestari,
Nummela Jori
kouluisäntä,
Pennanen Aija
koulukuraattori,
Reinilä-Haikonen Eeva koulupsykologi
Kouluterveydenhuolto
Halme Seija
koululääkäri 31.3.2015 asti,
Ripsaluoma Liisa
koululääkäri 31.3.2015 lähtien,
20
Opettajat
pk:n ja lukion ortodoksisen
uskonnon tuntiopettaja
Harjupatana Veera pk:n ja lukion yhteinen englannin
kielen lehtori
Helki Erno
laaja-alainen erityisopettaja
pk:n ja lukion matematiikan ja
tietotekniikan tuntiopettaja
Jaatinen Kati
pk:n ja lukion äidinkielen
tuntiopettaja
Kangas Sini
lukion historian ja yhteiskuntaopin
lehtori
Niskanen Elina Saarela Anna
lukion ja pk:n äidinkielen ja
ilmaisutaidon tuntiopettaja,
23.2.2015 lähtien
Savela Kirsi lukion ja pk:n ruotsin ja englannin
kielen lehtori
Teinonen Emilia
lukion opinto-ohjaaja
Tervomaa Maija-Liisa
lukion ja pk:n uskonnon ja
psykologian lehtori
Uusimäki Maria
pk:n ja lukion matemaattisten
aineiden lehtori
Wainio Elina pk:n ruotsin kielen tuntiopettaja
pk:n äidinkielen ja ilmaisutaidon
lehtori, toimivapaalla 23.2.2015
alkaen
Wallinmaa Leo Oksanen Reetta Valtonen Henna
pk:n ja lukion historian,
yhteiskuntaopin, uskonnon ja
terveystiedon tuntiopettaja
pk:n oppilaanohjaaja
Osala Laura
lukion ja pk:n äidinkielen
tuntiopettaja
Paavola Annette pk:n laaja-alainen erityisopettaja,
lukion suomi toisena kielenä
-opettaja
lukion ja pk:n biologian ja maantiedon
lehtori
Varblane Kristiina
pk:n ja lukion liikunnan ja
terveystiedon tuntiopettaja
Wanhalinna Outi
pk:n biologian ja maantiedon lehtori
Verdiyeva Ulfat
pk:n koulunkäynninohjaaja,
pk:n ja lukion islamin uskonnon
tuntiopettaja
Peltonen Soile
pk:n historian, uskonnon ja
yhteiskuntaopin lehtori
21
Lukion ja peruskoulun päättöluokkien opiskelijat
22
23
N
A
A
M
E
L
KE
S
I
P
O
!
N
O
O
L
OL
AP
24
25
Opettajat
Stipendit ja palkinnot 2014-2015
Lukio
• Helmi Arneberg-Pentin stipendi ruotsin kieltä menestyksellä harrastaneelle 100€: Saara Koho 12a
• Teppo Paulon stipendi suomen kieltä menestyksellä harrastaneelle 100€: Ikran Hashi 12a
• Vieraiden kielten stipendi 50€: Maryama Hussein 12a, Taha Abderrahman 12b
• Apollon Yhteiskoulun juhlarahaston stipendi 50€: Samu Jäntti 12a, Ville Kokko 12a, Aatu Korhonen 12a, Emma Leppäkoski 12b, Ville Satola 12b
• Aarre ja Aino Salmenkiven rahasto matemaattisia aineita harrastaville 50€: Sara Piippo 12a, Joonas Salmi 13a
• Anna Isoniemen muistorahaston stipendi äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa ansioituneille 100€:Saara Koho 12a
• Juha Tuomisen muistorahaston stipendi menestyksekkäästä kuvataiteen opiskelusta: Mariatou Jarju 13a
• Mirja Mattilan muistorahaston liikuntakasvatusstipendi 50€: Emil Mansikka 12a
• Apollon Yhteiskoulun stipendirahaston stipendit 100€ puoltoäänien perusteella parhaalle miesylioppilaalle: Taha Abderrahman 12b ja parhaille naisylioppilaille: Saara Koho 12a, Heidi Vehviläinen 12a
• Apollon Yhteiskoulun riemurehtorien rahaston stipendi 150€: Lotta Lehtonen 12a
• Apollon Yhteiskoulun stipendirahaston stipendit lukion opiskelijoille 30€: Oona Yli-Seppälä 14a, Juuso Kokkonen 14b, Tuomas Tommola 13a, Ayaan Sareye 13b, Mikko Liejumäki 12a, Hanna Loijas 12b, Milla Väkiparta 11a
• Apollon Yhteiskoulun kirjapalkinnot seuraaville lukion opiskelijoille: Jouko Kokko 14a, Johanna Heikura 14b, Kim Okkonen 13a, Jairus Sindhu 13b, Nea Korhonen 12a, Emma Leppäkoski 12b
• Vuoden 1965 riemuylioppilaiden stipendi laaja-alaista kielellistä lahjakkuutta osoittaneelle: Milla Väkiparta 11a
• Vuoden 1965 riemuylioppilaiden stipendi matemaattisten aineiden opiskeluun positiivisesti suhtautuvalle: Jimi Paavola 12a
• Vuoden 1965 riemuylioppilaiden stipendi positiiviselle liikkujalle: Elli Kähkönen 12a
• Helsingin ortodoksisen seurakunnan stipendi ortodoksiylioppilaalle 100€: Sakari Zakharevich 11a
• Autokoulu Finanderin stipendi yhteisöllisestä toiminnasta erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa: Jonne Rasa 14a 60€, Arttu Ovaskainen 13a 50€, Juhopekka Jaatinen 13b 50€, Heidi Vehviläinen 12a 60€
• ABB Oy:n stipendi lukion kolmansien luokkien lahjakkaimmalle fysiikan opiskelijalle 100€: Miro Ruohonen 12a
• ABB Oy:n stipendi kestävän kehityksen kurssin ansiokkaasti suorittaneelle opiskelijalle 60€: Toni Kokkonen 13a
• Kuusakoski Oy:n stipendi aktiiviselle kestävän kehityksen kurssin opiskelijalle 100 €: Henri Huuskonen 13b
• Stipendi tunnollisesta luottamustehtävien hoidosta 50€: Samu Jäntti 12a, Perttu Piirto 12a
• Apollon Yhteiskoulun lukion opiskelijakunnan stipendi hyvin tehdystä työstä ja ansiokkaasta opiskelijakuntatoiminnasta: Aatu Korhonen 12a 100€ , Tommi Oinonen 13b 100€, Melina Pohjola 13b 50€
• Pohjola-Nordenin kirjapalkinnot: Oona Yli-Seppälä 14a, Lotta Varesvuo 14b, Tuomo Soukkala 13b
• Sverigekontakt i Finland rf:n kirjapalkinto: Aatu Korhonen 12a
• Saksan suurlähetystön kirjapalkinto: Sofia Valmari 14a
• Svenska nu / Hufvudstadsbladet -lehden lahjatilaus yo-
kirjoituksissa ruotsin kielen kokeeseen osallistuneille.
• Jäänmurtajat Oy:n stipendi aktiiviselle apollolaiselle 50€: Lucia Dukov 12b
• Opintomaailman stipendi 35€: Ronnilde Uski 14b, Ifrah Aden 12b
• HygieniaosaamiskouluttajaTuuli Ahteen stipendi hygieniapassin suorittaneelle ylioppilaalle 70€: Niko Alatalo
• Valmennuskeskuksen stipendi päämäärätietoisesta opiskelusta 100e: Jimi Paavola 12a
• Syksyn itsenäisyys- ja lakkiaisjuhlassa palkittiin seuraavat 11a:n opiskelijat: Sanni Lappalainen, Lauri Pylkkänen ja Hesse Tammi
Peruskoulu
• Apollon Yhteiskoulun stipendirahaston stipendit perusopetuksen päättöluokkien oppilaille 50€: Nelli Lehto 9a, Emma Duah 9b, Nawal Hashi 9c, Hertta Kellosalo 9d, Jenna Miettinen 9f
• Malminkartanon Lions Clubin stipendit perusopetuksen luokkien kelpo oppilaille 40€: Vilja Seppänen 7a, Nico Nikkola 7b, Mikko Sirola 7c, Rosanna Kataja 8a, Anton Eerola 8b, Simo Lehtinen 8c, Karoliina Oikuri 9a, Milja Lahti 9b, Epp Toomingas 9c, Arttu Ojanen 9d, Ali Laouari 9f, Suvi Pistool 7-9e
• Aarre ja Aino Salmenkiven rahaston stipendi matemaattisia aineita harrastavalle 50€: Mikk Mägi 9c
• Apollon Yhteiskoulun kirjapalkinnot seuraaville perus-
opetuksen oppilaille: Alina Sippola 7a, Maria Lebedeva 7b, Nelli Nieminen 7c, Eva-Lotta Vendla 8a, Joona Hoskio 8b, Viljami Tyynelä 8c, Jemina Virkkula 9a, Thanojiga Thavayogarajah 9b, Duyen Pham 9c, Wunmi Akinjirin 9d, Tuukka Mattila 9f,
• Apollon Yhteiskoulun stipendirahaston stipendit 25€: Edun Agbonogieva 7a, Nadra Hashi 9c, Juha Honkaranta 9c, Valtteri Laapas 9d
• Riemurehtorien rahaston stipendi 150€: Pasi Mattila 9b
• Mirja Mattilan muistorahaston liikuntakasvatus-stipendi 50€: Jemina Virkkula 9a
• Kotitalousstipendi 30€: Milja Lahti 9b
• Tarvikepalkinto opinnoissaan hyvin menestyneelle kuvataiteen opiskelijalle: Janette Qureshi 9b
• Pohjola Nordenin kirjapalkinto ruotsin kieltä menestyksellä harrastaneelle: Jemina Virkkula 9a
• Perusopetuksen oppilaskunnan stipendi 30€: Henry Halme 9b, Ronja Aaltonen 9c
• Stipendi tukioppilastoiminnasta 30€: Johanna Lappalainen 9a, Emma Vanne 9a
• Stipendi sitoutuneesta ja rohkeasta osallistumisesta Matka Afrikkaan- näytelmäprojektiin 20€: Carolina Högström 8a
• Tunnustuspalkinto ahkerasta ja hyvästä työskentelystä yhteisen tavoitteen hyväksi Matka Afrikkaan -näytelmässä: Saija Karttunen 8a ja Wilma Räsänen 8a
• Piken pysti liikunnalliselle perusopetuksen luokalle: 7a
• Teknologiateollisuus ry:n stipendi kiinnostuksesta ja edistyksestä teknisen käsityön opiskelussa Joona Hoskio 8b
Ilmoitusasiat
Lukio
Lukion oppilaaksioton tulokset julkistetaan torstaina 11.6.2015 koulun ilmoitustaululla pääoven vieressä. Lukioon
hyväksyttyjen tulee lukiopaikan varmistamiseksi jättää alkuperäinen perusopetuksen päättötodistuksensa koulun
kansliaan torstaina 11.6., perjantaina 12.6. tai maanantaina 15.6.2015. Tällöin ilmoittautuville järjestetään ohjausta.
Lukiopaikka on otettava vastaan viimeistään 25.6.2015.
Lukion uusintakoe pidetään maanantaina 8.6. klo 16.15. Silloin uusitaan viidennen jakson hylätyt arvosanat ja ne
kurssit, joista mahdollisesti on opettajan kanssa sovittu. Esteestä on ilmoitettava kurssin opettajalle ennen koetilaisuutta.
Perusopetus
Ehdot saanut perusopetuksen oppilas voi suorittaa ehtonsa 12.6.2015 tai asianomaisen opettajan kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti.
Lukuvuoden 2015-2016 alkaminen
Perusopetuksen lukuvuoden työ alkaa keskiviikkona 12.8.2015 klo 12.30. Lukion lukuvuoden työ alkaa keskiviikkona
12.8.2015 klo 13.00. Kokoonnumme koulun juhlasaliin lukuvuoden avaustilaisuuteen.
Kanslian kesäloma
Koulun kanslia on suljettuna 26.6. – 2.8.2015. Tarkemmat ajat löytyvät koulun kotisivuilta.
Hyvää kesää kaikille toivottaen
Helsingissä 30.5.2015
Mirva Lindström
rehtori
a
l
l
y
s
Syk
!
n
a
a
t
a
v
a
t
Oppilastyö: Joel Karppinen 7A
W W W. A POL LON YH T EISKOU LU.FI