Palvelunäkymät ja palvelutietovaranto: tavoitteet ja tilannekuva

Palvelunäkymät ja
palvelutietovaranto:
tavoitteet ja tilannekuva
Jani Ruuskanen, KaPA / VRK
Marko Latvanen, Suomi.fi / Valtiokonttori
3.11.2015
1
Suomi.fi + Yrityssuomi.fi =
Palvelunäkymät, tavoitetilan elementit
Palvelun käyttäjänä
• löydän julkiset palvelut eri rooleissa (1)
• näen ja hallinnoin omia tietojani
• saan viestejä ja muistutuksia oman
elämäntilanteeni (2) mukaan
• voin valtuuttaa toisen toimimaan
puolestani
3.11.2015
1
Omat tiedot ja
niiden hallinta
Palvelujen haku
Sähköiset
palvelut kertakirjautumalla
Palveluoppaat
Paikallinen
palvelunäkymä
Toimipisteet ja
palvelut kartalla
Palvelutietovaranto
Viestintäpalvelu
(”asiointitili 2”)
Sisällöntuotanto
ja hallintasovellus
Tuki ja neuvonta
Etäpalvelut /
ajanvaraus
Analytiikka,
laadun seuranta,
tilastot
2
Kansalainen
Yrittäjä
Virkamies
Työnantajana
Opiskelijana
Työttömänä
Vakavasti sairastuneena
Näkövammaisena
Jne.
2
Suomi.fi + Yrityssuomi.fi =
Palvelunäkymät, ympäristö
Yrityssuomi.fi
Suomi.fi
Oma.yrityssuo
mi.fi
Sisällöntuotantosovellus
Ylläpitokäyttöliittymät
3.11.2015
Palvelutietovaranto
Indeksointitietokanta
Avoimet rajapinnat ja API
Integraatiot (sade-sote, viranomaisten omat palvelut)
Palvelunäkymien
3
sisältökanta
Palvelutietovaranto (PTV)
º
Palvelutietovaranto (PTV) on sekä tietomalli että tietokanta. PTV-tietomalli on tarkoitettu kansalliseksi,
julkishallinnon yhteiseksi tietorakenteeksi, jonka puitteissa kuvataan kaikki kansalaisille, yrityksille ja
toisille viranomaisille tarkoitetut julkiset palvelut, niiden vastuuorganisaatiot, palvelujen ominaisuudet,
tarjontakanavat, kuten sähköiset asiointipalvelut, ja paikalliset palvelupisteet.
º
VRK vastaa palvelutuotannosta ja kehittämisestä
º
Koostuu
º
º
º
º
º
Pohjautuu Helsingin kaupungin kehittämiin ratkaisuihin joita on laajennettu merkittävästi kansalliseen
tarpeeseen vuoden 2015 aikana
º
º
º
º
º
Organisaatiorekisteristä
Palvelurekisteristä
Palvelupisterekisteristä
Esteettömyyssovelluksesta (kehittäminen jää edelleen Helsingin vastuulle)
.Net toteutus
Java-toteutus (rajapinnat)
PostgreSQL tietokanta
Tietomalli v.1.0 hyväksytty.
!
•
•
Kyseessä on suuri muutos
tiedon tuottamistavassa:
omien verkkosivujen sijaan /
lisäksi tieto palveluista on
tuotettava rakenteisessa
muodossa yhteiseen
tietovarantoon ja
hyödynnettävissä sieltä
(avoimet rajapinnat)
Organisaatioiden kyky
tunnistaa ja kuvata omat
palvelut vaihtelee
•
Hanke tarjoaa tukea ja
koulutusta (1+2
henkilöä) sekä
koulutusympäristön
Palvelutietovaranto tuottaa kaiken sisällön jota palveluista on palvelunäkymissä haettavissa
3.11.2015
4
PTV kehittäminen
2015
Betaversio
Q1/2016
Pilotointi (ainakin Mikkeli,
Vero, VRK, Trafi, VK)
Käyttöönotot >>>
Vastuu, resurssit,
Tietomallin laajentaminen
hankinnat, osaamisen siirto
Käyttökokemuksen
Käyttöpalveluiden
parantaminen
hankinta
Sovellusten uudet
ominaisuudet
Esteettömyyssovelluksen
kehittämine ja jatkuva
ylläpito
Q2/2016
Käyttövaltuushallinnan
määrittely valmis
Integraation määrittelyt
valmiina
Raportoinnin määrittelyt
valmiina
Q3/2016
Käyttövaltuushallinnan
toteutus
Integraation toteutus
Raportoinnin toteutus
Q4/2016
Palvelutuotannon
laajamittainen
käynnistäminen
Vakiinnuttaminen
Jatkokehitystarpeiden
tunnistaminen asiakkaiden
käyttökokemusten
perusteella
3.11.2015
5
PTV kehittäminen 2016
º Käyttäjäkokemuksen parantaminen ja käyttöönoton
helpottaminen (mm. kerta-ajot, verkkotoimittajan työkalut)
º Palvelutietovarannon tietomallin laajentaminen vastaamaan
kansallisen palvelutietovarannon vaatimuksia. Tarvittavat
tietokentät on tunnistettu beta-vaiheen aikana
º Käyttövaltuushallinnan kehittäminen (mm. henkilökäyttäjät,
monitasoiset organisaatiot, itserekisteröinti yrityksille,
tunnistuspalvelun kytkeminen sovelluksiin)
º Integraatiot ja rajapinnat (sote, finto, lipas, opintopolku jne.)
3.11.2015
6
PTV kehittäminen 2016
º Monikielisyyden tuki ja käännösten hallinta ja sen kytkeminen
sisällöntuotantoprosessiin (kuten palvelunäkymien
sisällönhallinnassa tehdään)
º Raportointi ja käytön seuranta (kytkös PTV-mittareihin)
º Ylläpitäjän työkalut (mm. massamuokkaukset)
º Sovelluksen uudet ominaisuudet (mm. yrittäjän palveluiden osalta
tarpeet tarkentuvat beta.yrityssuomi.fi toteutuksen aikana)
3.11.2015
7
Julkaisut
º Alpha.suomi.fi (kokonainen käyttökokemus), syyskuu 2015
º Beta.suomi.fi: 15.12.2015, tämän jälkeen joka kuukausi uusi versio
º Palvelutietovaranto (PTV) käyttöönotettavissa (noin 10/2015)
º PTV jatkokehitys 2016 >
º Viestintävälityspalvelu (”kansalaisen asiointitili v. 2), arviolta Q1/2016
º Alpha.yrityssuomi.fi (kevään 2016 aikana)
º beta.yrityssuomi.fi (kesä 2016), versiot kuukausittain
º Viestinvälityspalvelu yrityksille, 2016 loppuun mennessä
º Suomi.fi ja PTV (tuotanto) 2017 >
º Yrityssuomi.fi (tuotanto) 2017 loppuun mennessä
3.11.2015
8
Omat tiedot palvelunäkymissä
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
VRK/VTJ
2/16
3/16
4/16…
ActiveMED
Kela/Kanta
Kompa
Trafi/
Ajoneuvotiedot
Trafi/
Ajoneuvovero
Kela/
Etuuspalvelut
Trafi/
Vesikulkuneuvot
VM/Aika
Posti
Vero/
Veronumero
Liikennevirasto/
Waltti
PRH/YTJ
Onnistuu.fi
MML/
Kiinteistötiedot
Aikataulu arvioitu
3.11.2015
Helmet, Koha/
kirjastot
Hellewi
Aikataulu sovittu
Palkkaus.fi
Poliisi
Wilma
Jykes
Beta.suomi.fi 15.12.2015
Vivi lupapalvelut
9
6. Public
beta
Kehittämismalli
FOKUS: Tuotevisio
Rooli- ja elämäntilannepohjainen:
1. Sähköisiin palveluihin ohjaus
2. Pääsy omiin tietoihin
3. Sähköinen viestintä
3.11.2015
5. Testaus
ja
auditoinnit
(tietoturva,
käytettävyy
s,
esteettömy
ys)
1. Asiakkaiden
tarpeet
(referenssiryhm
ät,
asiakasraadit,
loppukäyttäjät)
2.
Tuotetukiryhmä
(liiketoimintatarpeiden
kuvaaminen)
4. Ketterä
kehitystyö
(scrumtiimit
)
3. Konsepti ja
määrittely
käyttöliittymä
edellä
10
Roolit
º Hankepäällikkö (VRK) johtaa hanketta ja sen eri projekteja
º Tuoteomistaja (VRK) ohjaa hankittuja henkilöresursseja
(kehitystiimit, työskentelevät vrk:n tiloissa yhdessä)
º Tuoteomistaja (KEHA) ohjaa hankittuja resursseja yrittäjän
näkymän osalta
º Tuotetukiryhmä (kokonaiskuva)
º Suomi.fi, Yrityssuomi.fi, Valtori (viestinvälityspalvelu), MML (palvelukartta),
Helsingin kaupunki (PTV), lisäksi tietoarkkitehti, tietoturva-asiantuntija,
järjestelmäarkkitehti ja muita asiantuntijoita
3.11.2015
11
Asiakkaiden tarpeet
º Referenssiryhmät (julkinen sektori, yksityinen sektori toimialueittain)
º
º
Säännölliset työpajat (palvelutietojen tuottaminen, sanastot ja ontologiat,
finanssialan omat kokoontumiset, operaattoreiden oma ryhmä): Vetovastuu
VRK / referenssiryhmän koordinaattori
Määrittelyt yhdessä asiakkaiden kanssa
º Loppukäyttäjät:
º
º
º
Prototyypin ja konseptin avulla kerätty tieto hankkeen järkevyydestä
Asiakasraadit (yrittäjät, kansalaiset), beta-vaiheesta eteen päin
Beta-version julkaisusta eteenpäin online-palautteen kerääminen ja
käytettävyystestit ja kyselyt, sisällöntuotannon uusi prosessi (mm. sisällön
faktatarkistukset, sisällön julkaiseminen alpha-beta-final versioina jne.)
3.11.2015
12
Tuotetukiryhmä
º Useampia pienryhmiä joissa keskitytään muutamien henkilöiden voimin
eri alueisiin:
º
º
º
º
º
º
Palvelunäkymien määrittely (kansalainen, myöhemmin yrittäjä)
Virkamiehen näkymän määrittely
Viestintäratkaisun määrittely (asiointitili), yhdessä eri asiakasryhmien kanssa
(vaihe 1) ja loppukäyttäjien (vaihe 2) kanssa (kansalais- ja yrittäjäraadit)
JUPO+JHS työryhmä (sanastot, ontologiat, palveluluokat)
Palvelutietovarannon määrittely
Palvelutietovarannon käyttöönotto- (erillinen projekti) ja koordinaatioryhmät
º Kaikki vaatimukset liiketoimintatasolla (esim. käyttäjän tulee nähdä
palvelussa lähellään olevat julkiset palvelut)
3.11.2015
13
Konsepti ja määrittely käyttöliittymä
edellä
º Palvelumuotoilutiimi (5+1)
º Vastaa palvelun ja sen käyttöliittymien muotoilusta.
º
º
º
º
• Kaikki määrittely tapahtuu käyttöliittymä edellä eli toteutukseen päätyy
pääsääntöisesti vain tehtäviä, jotka palvelumuotoilu on muuntanut visuaalisiksi
määrittelyiksi (pl. Puhtaasti tekniset käyttäjätarinat)
Vastaa myös tunnistuksen ja rooli- ja valtuusrekisterin ja
palvelutietovarannon käyttöliittymien suunnittelusta (kaikki Kapa-tuotteet
suunnitellaan saman tiimin toimesta, yhteisten mallien mukaan)
Workshopit sidosryhmien kanssa tarvittaessa
Rautalankojen käytettävyystestaus tarvittaessa
Visuaalinen ilme muodostuu kertaalleen laaditun online styleguiden avulla,
tarvittaessa lisätään elementtejä
3.11.2015
14
”Käyttäjänä haluan nähdä julkisen palvelun ja sen eri kanavat”
3.11.2015
15
Ketterä kehitystyö
º Scrumtiimi (8)
º
Vastaa palvelunäkymien teknisestä toteutuksesta ja integraatioista
º Scumtiimi (1+3+1)
º
Vastaa palvelutietovarannon teknisestä jatkokehityksestä ja integraatioista
º Ketterä kehitys (Kanban), myöhemmin 2 viikon Scrum sprintit
º Scrumtiimi muuntaa rautalangat ja niihin liittyvät sanalliset määrittelyt
käyttötapauksiksi ja toteuttaa tehtävät
º
Tekninen toteutus, arkkitehtuurinäkökulma, automaattitestaus
º Toteutusta priorisoi tuoteomistaja
3.11.2015
16
Auditoinnit
1. Tietoturvan osalta työtä auditoi ja vaatimuksia tuottaa
kolmannen osapuolen asiantuntija
2. Käytettävyyden ja esteettömyyden (WCAG taso AA) auditoinnit
beta-julkaisusta eteenpäin kolmannen osapuolen toimesta
3. Testaus (palvelunäkymät > palveluväylä > perusrekisterit ja
viestintäratkaisu): testaustiimi (kaikkien hankkeiden testaus)
3.11.2015
17
Käytettävyystestaus
º Beta-versiosta eteenpäin:
º Asiakasraatitoiminta (yritysten asiakasraatitoiminnan yhdistäminen uuteen
kansalaisraatiin)
º Palautteen kerääminen (asiakasraadit, itse palvelunäkymät)
º Analysointi ja kehitystarpeiden tunnistaminen
º Tarpeiden muotoilu kehitystiimille
º Käytettävyystestaukset oikeilla käyttäjillä:
• Laboratoriossa
• Oikeissa käyttötilanteissa
3.11.2015
18
Seuranta ja raportointi
º Päivittäinen daily scrum kehitystiimin kanssa (tuoteomistajat)
º Joka maanantai sprint review (edellisen viikon valmistuneen osat,
uuden viikon tehtävät), tuoteomistajat, tuotetukiryhmän jäsenet
aina tarpeen mukaan
º Sprint demo kuukausittain (esittely ohjaajille ja sidosryhmille)
º Taloudellinen seuranta (jokaisen tekijän tuntikirjaukset joissa
viittaukset jira-tapauksiin), kuukausittainen laskutuksen yhteydessä
3.11.2015
19
Tekijät
º Mukana useita yrityksiä ja viranomaisia eri projekteissa
toteuttamassa yhteistä tuotevisiota yhteisillä välineillä
Gofore, Cybercom, Innofactor, Digia, Affecto, nSense, Annanpura
º Väestörekisterikeskus, Valtiokonttori, Helsinki, Kuntaliitto, MML, TEM/KEHA,
VM (useita hankkeita), Valtori, CSC
º
3.11.2015
20
3.11.2015
21
3.11.2015
22
Kansallinen
palvelutietovarant
o
3.11.2015
23
Hallinnon
karttapalvelu,
konseptikuvia
3.11.2015
24
Kiitos!
Seuraa meitä osoitteessa:
www.esuomi.fi
3.11.2015
25