Markus Partanen esitys

Markus Partanen
Vastaava lääkäri, Runosmäen-Mullin terv. asema, sekä
PPPR-hankkeen lääkäri
Markus Partanen
21.5.2015
1
Keskusteluun:
 Auttavan henkilökunnan ihmiskäsitys
◦ Miten/millaisena näen päihtyneen / psykoottisen /
masentuneen ihmisen?
◦ Asenteet merkittäviä -> torjuvia vai hoitoa tukevia?


Hoidon tulokset: suoraan verrannolliset
henkilökunnan osaamiseen, asenteisiin ja
hoidon saatavuuteen?
Hoitomotivaatio: hoidon edellytys vaiko hyvän
hoidon tulos?
Markus Partanen
21.5.2015
2





MT-potilaat ja päihdepotilaat nähty ehkä enemmän
erillään? Osalla kuvautuu enemmän lääkehakuisuuden
kautta.
MT-potilaiden hoitoketjut selkeämmät,
päihdeongelmaiset käännytetään eri palveluista
toisiin. A-klinikka ottaa vastaan, muualle portteja
kiinni herkästi?
Onko päihdehoitajia?
Poikkeuksia esimerkiksi Härkätien päihdetiimi sekä
Kaarinan Vintin toiminta
Perusterveydenhuollon vahvuutena: helppo hakeutua,
palvelee kaikkia, halpa käyttäjille, hoidetaan
kokonaisvaltaisesti. Usein myös pidemmät potilaslääkäri –suhteet.
Markus Partanen
21.5.2015
3

Kynnys hakea apua – mitä ammattilainen voi tehdä?
Jos tunnistaa, niin ovatko hoitoprosessit selvät siitä
eteenpäin? Ts. onko apua, jota voi potilaalle tarjota?
Tärkeintä on uskaltaa kysyä – harva siitä pahastuu.

Apuvälineitä:


• Muistaa tiettyjen fyysisten ja psyykkisten oireiden
taustalla alkoholin ja/tai lääkkeiden ja/tai
huumeiden vaikutukset ja vieroitusoireet.
• Mielenterveysongelmaiselta tulisi aina kartoittaa
päihteiden käyttö
◦ Audit (mies: 8p, nainen: 6p) ja Audit-C (erittäin luotettava, miksi
kuitenkin niin vähän käytetty?(mies:6p, nainen:5p))
◦ Laboratoriokokeet (MCV, ALAT, GT, CDT)
◦ Puhallusmittari (ambulanssi, poliisi, päivystys, vastaanotto)
◦ Toistuvat sairauspoissaolot epämääräisin syin
◦ Avaa sairaskertomus!
Markus Partanen
21.5.2015
4








Kroonisesti sairailta potilaita tulisi aina huomioida
mielenterveysongelman kehittymisen suurentunut riski.
Ihmiset eivät välttämättä kerro suoraan asiasta, hyvä kysyä
suoraan luontevana osana esitietojen (anamneesin)
kyselyä.
Kroonisilla kipupotilailla merkittävästi lisääntynyt
mielenterveysongelmien riski
Mikäli hoitotasapaino heikkenee – hoitoväsymystä vaiko
peräti masennusta (tai päihdeongelmaa?)
Kannattaa kuunnella vihjeitä potilaan kertomuksessa
Riskikohtia: eläköityminen, työttömäksi joutuminen,
elämän kriisit, omaisen kuolema tai sairastuminen, jne.
Apuun: 2-kysymystä masennuksesta, DEPS-seula, BDI,
GAD-kysely, eri seuloja ahdistuneisuusongelmiin,…
PPPR-hankkeessa kehitetty esitietokaavake.
Markus Partanen
21.5.2015
5







Masennus, toistuva
masennus, krooninen
masennus
Yleistynyt
ahdistuneisuushäiriö,
julkisten paikkojen ja
sosiaalisten tilanteiden pelot,
paniikkihäiriö.
Unihäiriöt ja unettomuus
Akuutti stressireaktio,
surureaktiot.
Kaksisuuntainen
mielialahäiriö
Skitsofrenia
ADHD / ADD
Mielenterveysdg:t





Alkoholin haitallinen
käyttö,
alkoholiriippuvuus
Rauhoittavien ja
unilääkkeiden riippuvuus
Opiaattiriippuvuus
(panacod, tramal,
subutex, suboxone)
Kannabisriippuvuus
Muut päihteet selvästi
harvinaisempia.
Päihdedg:t
Kaksoisdiagnoosit
Markus Partanen
21.5.2015
6


Antti Mikkonen – Kaarinan Vintti:
Vintin lääkärille käyneet potilaat vuonna 2010
Vain 14 % asiakkaista kärsi pelkästä
päihdehäiriöstä ilman, että siihen liittyi
myös itsenäinen hoitoa vaativa mielenterveyden
häiriö
 Kaikista päihdehäiriöstä kärsivillä 74 %:lla oli
hoitoa vaativa psykiatrinen häiriö.
 Kaikista mielenterveydenhäiriöstä kärsivillä 44 %
:lla oli myös hoitoa vaativa päihdehäiriö.
Lähde: Päihdepsykiatri Antti Mikkosen luento
2/2014 koulutuksessa.

Markus Partanen
21.5.2015
7

Ns. tasodiagnostiikka
◦ Primaarinen vai päihteistä johtuva mielenterveysongelma?
◦ PRISM-haastattelutekniikka
 Voidaan nykyhetkessä riittävällä varmuudella päihteiden käytön
aikanakin diagnosoida hoitoa vaativia itsenäisiä psykiatrisia
ongelmia, jolloin hoito voidaan aloittaa heti.
 Käydään läpi potilaan elämänhistorian päihdekäyttö janalla.
Sitten sijoitetaan samalle janalle mielenterveysoireilun jaksot.
 Primaarinen mielenterveysongelma: oireilu alkanut ennen
kliinisesti merkittävää päihteiden käytön jaksoa, ja/tai jatkunut
yli 4 viikkoa päihteiden käytön lopettamisen jälkeen.
 Primaarisina pidetään automaattisesti skitsofreniaa sekä
kaksisuuntaista mielialahäiriötä, useimmat
ahdistuneisuusongelmat myös primaarisia (=itsenäisiä)
sairauksia. Masennuksessa enemmän eroa.
 Edelleenkin tarkempi psykiatrinen diagnostiikka vaatii riittävän
päihteettömän jakson. Mutta tällä tekniikalla hoito voidaan
aloittaa merkittävästi aiemmin ja riittävällä varmuudella.
Markus Partanen
21.5.2015
8




Fyysinen tai biologinen näkemys
Psykologinen näkemys
Sosiaalinen näkemys
Jos painotetaan vaan yhtä, niin saadaanko
tuloksia? Hoito kaikkiin näihin, siksi myös
useita ammattiryhmiä tarvitaan
samanaikaisesti.
Lähde: Antti Mikkonen, 2/2014
Markus Partanen 21.5.2015
luento
9








Psykologitoiminta
Psykiatrinen sairaanhoitaja tai
depressiohoitaja
Psykiatrian pkl:t ja osastot
Päivystys
Järjestötoiminta
A-klinikka
Päihdehuollon asumispalvelut
Sosiaalityöntekijät
Markus Partanen
MT
Päihde
21.5.2015
10

Potilasvirta-analyysi
◦ 20% ihmisistä käyttää 80% palveluista
◦ Kustannuksista kutakuinkin samansuuntainen tieto


Syrjäytymiskehitys haastavana
Resurssien rajallisuus – jotain tarttis tehrä!
Markus Partanen
21.5.2015
11


Keskiössä sosiaalityöntekijän ja
terveydenhoitajan muodostama työpari, joka
selvittää potilaan asioita.
OMAtiimi (osallistava, moniammatillinen tiimi)
◦ Sos.TT, TH, Tk-lääkäri, tarvittaessa muita


Moniammatillinen arviointi ja hoidon
suunnittelu.
3 eri palvelulinjaa
Markus Partanen
21.5.2015
12
Hoidon
arviohin
ta
Prosessin vaihe, tapaamiskertojen arvioitu määrä, osallistuvat ammattiryhmät
1
Mielenterve
ys- ja
päihdeasiak
kaan hoito
perustervey
denhuollon
ja
sosiaalityön
monialaisen
a
yhteistyönä
Kolme
esimerkkipr
osessia
niiden ja
arvioidut
kustannuks
et
.
Yhteydenot
to, / Saate /
Lähete,
infotapaami
nen/puhelu
ja muu
alkuvaiheen
selvitystyö.
Terveydenh
oitaja. (1
tapaaminen
)
47 €
2
.
Moniamm
atillinen
palvelu ja
hoidon
tarpeen
arvio.
Sosiaalityö
ntekijä +
terveyden
hoitaja työpari. (3
tapaamist
a).
603 €
Verkostotapaaminen, jossa mukana
tk-lääkäri, sosiaalityöntekijä,
terveydenhoitaja ja tarpeen mukaan
muut hoito- /tukikontaktit. Hoito- ja
asiakassuunnitelman kirjaaminen (1
tapaaminen) 311 €
Lääkärin
konsultoi
ntityö +
Muu
asiakaspr
osessiin
liittyvä
tsto työ,
lausunnot ja
viranomaisyhteistyö
Yksilökohtainen
palveluohjaus.
Muu tuki ja neuvonta
tai jatkotyöskentely
(7 tapaamista)
Sosiaalityöntekijä
TAI
terveydenhoitaja.
703,50 €
2204
euroa
1893
euroa
539,44
euroa
3
.
349
euro
a
Kevyt ohjaus tai neuvonta / sosiaalityöntekijä TAI sairaanhoitaja 301,50 €
Ryhmätoiminta, terveydenhoitaja + kokemusasiantuntija: 16 euroa/asiakas x 10 ryhmäkertaa = 56 euroa /asiakas (ei
huomioitu hoitoprosessien lopullisessa arviohinnassa. Mihin tahansa yllä olevaan prosessiin voi sisältyä ryhmätoimintaa.
Normaali
hoitoreitt
i
Mielenter
veys-ja
päihdeasi
akas
esimerkki
tapaus *
Terveysasema
8 x lääkäri
4 x th
10 krt reseptin uusinta
9 krt puhelinkontakti hoitaja
2 x lähete/lausunto lääkäri
1893 €
Perusterveydenhuollon
fysioterapia (ei toteutuneita
käyntejä = 0 €)
Psykologiyksikkö = 1 krt € ??
A-klinikka, käynnit arvio x 5 =
490 €
Katkaisuhoitojakso 2 x 6 vrk =
3084 €
EPLL, 3 x päivystyskäynti
869,19 €
Psykiatrinen erikoissiraanhoito,
pkl-käynnit € ??
Sosiaalityöntekijän asiakkuus €
??
PTH ja
EPLL: 2762,
19 euroa
+ A-klinikka
ja katko
= 6442
euroa
+ muut
palvelukont
aktit
?€
13
21.5.2015 Markus Partanen
Hanna Ahola, PPPR Turun projektikoordinaattori
Markus Partanen
A Double-Blind,
PlaceboControlled Trial
Combining
Sertraline and
Naltrexone for
Treating CoOccurring
Depression and
Alcohol
Dependence
Pettinati, Oslin,
Campman et.
al. Am J
Psychiatry
2010.
Antti Mikkosen
luento 2/2014
21.5.2015
14



Hoidon tehokkuus parempi, yhteisesiintyvyys
yleistä, optimaalinen resurssien käyttö
Masennus lisää retkahdusriskiä
Alkoholismi heikentää masennuksen ja
ahdistuksen hoitotuloksia, lisää itsetuhoisen
käytöksen riskiä.
Markus Partanen
21.5.2015
15

Uskottava potilaan näkökulmasta:
◦ Itse asettaa tavoitteensa, motivoiva haastattelu
apuna

Uskottavat ammattilaisen näkökulmasta
◦ Valitut tavoitteet vievät asioita eteenpäin ja voivat
todella auttaa. Lisäksi kattaa ainakin riittävästi
kaikkia ongelmia.
Markus Partanen
21.5.2015
16




Järjestöjen kouluttamia ja heistä hankkeen
haastattelemia ja valitsemia henkilöitä, jotka
käyneet läpi päihde- ja
mielenterveysongelmat ja selvinneet niistä.
Tuovat realistisen toipumiskuvauksen
tapaamiseen.
Potilaan kuulluksi tuleminen. Ajattelun aihetta
merkittävästi.
Saanut paljon positiivista palautetta.
Markus Partanen
21.5.2015
17






Apteekkisopimus
Hoidon keskittäminen yhdelle lääkärille
Tietoa päätösten tueksi koko tiimiltä.
Motivoidaan hoitoon joka tapaamisella, myös
lääkehoidon motivointi.
Tukee yhtenä elementtinä kokonaishoitoa usein
varsin hyvin.
Kaupungin bentsodiatsepiinien määräämisohje.
◦ Aloitettaessa pitää suunnitella samalla lopetus.
◦ Pienet pakkauskoot, ei väärinkäytetyimpiä aloiteta (mm.
Dormicum, Xanor, Temesta, …) Käytössä mm. Opamox,
Diapam (Medipam), Rivatril. Antaa hyvän selkänojan
hoidolle.
Markus Partanen
21.5.2015
18





Antabus (disulfiraami)
Naltrexone/Revia (naltreksoni) / Selincro
(nalmefeeni)
Camprall (akamprosaatti)
Topimax (topiramaatti)
Vieroitusoireiden hoito: mm. propranololi
(Propral), rauhoittavat (esim. Diapam), mahd.
haloperidoli (Serenase) tai risperidoni
(Risperdal).
Markus Partanen
21.5.2015
19



Masennus: SSRI-ryhmästä (sitalopraami,
essitalopraami, sertraliini,…), Venlafaksiini
(Venlafaxin, Efexor), Duloksetiini (Cymbalta),
Mirtatsapiini (Mirtazapin, Remeron).
Bupropioni (Voxra).
Ahdistuneisuus: Samat lääkkeet tehoavat
myös näihin, Bupropionilla ei indikaatiota.
Unettomuus: Mirtazapin 3,75-7,5mg(-15mg),
mahd. Doxal 10mg ½ -1x1, Ketiapiini
(Ketipinor/Seroquel 25-100mg ilt.) + Tenox,
Imovane, Stella, Stillnoct. Mahd. Atarax.
Markus Partanen
21.5.2015
20


Lääkehoidon teho usein alkaa vasta hitaasti
3-5vk masennukseen ja ahdistukseen.
Päihteiden käyttäjät usein haluavat välitöntä
vastetta, huomio käytön jatkamisen
motivointiin.
Rauhoittavien lääkkeiden määräämisessä
merkittävä kynnys kannattavaa – oikein
käytettyinä hyödyllisiä, mutta herkästi
riippuvuusriski.
Markus Partanen
21.5.2015
21

Pilotit –ryhmä: Voimavarojen ja
toiminnallisuuden kautta lähestyä aihetta
◦ Ryhmänvetäjinä TH ja kokemusasiantuntija



ALKOR-ryhmä: A-klinikan vetämä avoin
keskusteluryhmä
Arkeen voimaa –oirehallintaryhmät
pitkäaikaissairaille
Ryhmien etu: tuki toisilta ryhmäläisiltä, saa
omassa tahdissa pohtia asioita,
kustannustehokasta toimintaa. Merkittävä osa
kokonaishoidossa!
Markus Partanen
21.5.2015
22
Hanna Ahola, PPPR Turun
Projektikoordinaattori
Markus Partanen
21.5.2015
23









Terveysasemilta ja sosiaalitoimistoista
TYP (työvoiman palvelukeskus) -> Kun
kuntouttava työtoiminta ei ajankohtaista päihdeja mielenterveysongelman vuoksi
Lastensuojelu -> vanhempien hoitoa??
Jälkihuolto
Katko ja A-klinikka
EPLL
Työttömien terveystarkastukset
Päihdehuollon asumispalvelut – mm. Niuskala
Psykiatrian lähetekäsittelystä
Markus Partanen
21.5.2015
24
(Case poistettu jaettavasta
materiaalista)
Markus Partanen
21.5.2015
25


Kohentunut subjektiivinen elämänlaatu ja toimintakyky
 Miksi tarkastellaan elämänlaatua ja toimintakykyä: tiedetään, että
elämänlaatu on yhteydessä palvelujen käyttöön ja
palvelutarpeeseen. Tiedetään, että kokemus pystyvyydestä
kohentaa pitkäaikaissairaiden terveydentilaa, auttaa oireiden
hallinnassa ja vähentää palvelujen käyttöä.
Moniammatillisen ja kattavan arvioinnin avulla asiakkaat
oikealle sosiaaliselle etuudelle ja tilanteeseensa nähden
oikeiden tukitoimien piiriin
 Sairauspäivärahat, B-lausunnot, työkyvyn selvitysten käynnistäminen
 Sosiaalityöntekijän arvio sosiaalisesta tilanteesta ja toimintakyvystä
täydentää lääketieteellistä kokonaisarviota  epäselvissä tilanteissa
prosessit saadaan eteenpäin.
 Moniongelmaisen asiakkaan kohdalla arviointi edellyttää aikaa,
pysähtymistä asiakkaan äärelle, kuuntelua. (sosiaalityöntekijä ja
terveydenhoitajan työpari vastaanotto 3 x vrt. lääkäri 1 x 15min)
Markus Partanen
21.5.2015
26

Päihteettömyys
Valtaosalla asiakkaista näkyvä muutos on siirtyminen
harkintavaiheista toimintavaiheeseen: päihteettömiä
jaksoja enemmistöllä, pitkiä päihteettömiä jaksoja
~20 asiakasta.
Päihteettömyyttä tukevan toiminnan aloittaminen:
mm. ryhmät; järjestöt; liikunta;
kokemusasiantuntijan tuki.
Tuki nivelvaiheisiin, esim. katkaisuhoitojakson
jälkeen on vahvistanut päihteettömyyttä
Lääkitysten tarkistaminen, vieroitukset
Oikea-aikaisuus, asiakkaan tilanteeseen nähden
toimivan työskentelyorientaation valitseminen
Markus Partanen
21.5.2015
27

Mieliala, psyykinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky
 Asiakasprosesseissa on näkynyt mielialan koheneminen, ahdistus
ja masennusoireiden lievittyminen. Lääkitysten saaminen
tasapainoon.
 Yksittäisissä asiakasprosesseissa on tehty jatko-ohjaus
psykiatriselle sairaanhoitajalle tai psykologiyksikköön, kun
kokonaistilanne on muuten saatu tasapainoon (esim. päihteiden
käyttö, muuten kaoottinen elämäntilanne)
 Kiinnittymiset ryhmätoimintaan ja järjestöjen toimintaan
 Yksittäisissä asiakasprosesseissa (~10) voitu ohjata asiakas
työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin, kun kokonaistilanne saatu
tasapainoon. Oikea-aikaisuus!
 Asiakkaiden kokemus oman toimintakyvyn kohenemisesta
 Kiinnittymiset ryhmätoimintaan ja järjestöjen toimintaan 
sosiaalinen osallisuus!
Markus Partanen
21.5.2015
28




Kysymyksiä / kommentteja?
Markus Partanen
Runosmäen terveysasema, Signalistinkatu 2
040 585 5596, [email protected]
Markus Partanen
21.5.2015
29