Aalto ENG

Mitä opittavaa rakennusteollisuudella on
muilta teollisuudenaloilta?
Antti Peltokorpi
apulaisprofessori, Rakentamisen tuotantotalous
Rakennustekniikan laitos
[email protected]
2.12.2015
Oma tausta
•
Apulaisprofessori, Rakentamisen tuotantotalous, helmikuu 2015-
•
12 vuoden kokemus tuotantotalouden alueen tutkimuksesta ja kehittämisestä
•
Viimeksi BIT Tutkimuskeskuksen johtajana (Business, Innovation, Technology)
•
Väitöskirja sairaaloiden leikkausyksiköiden tuottavuudesta ja johtamisesta
•
Aikaisempia tutkimusteemoja:
•
Prosessien tuottavuus, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, palveluiden tuotantostrategiat,
palveluiden skaalautuminen, palvelutuotannon fokusointi, massaräätälöinti, palveluinnovaatiot
ja niiden leviäminen…
•
Tällä hetkellä tutkimuksessa:
•
Business in Built Environment: toimijaverkostojen synnyttäminen ja arvonluonti
terveyskampuksilla
•
DIGIBUILD: Digitaaliset ratkaisut rakennuksen elinkaarella
•
Modulaarinen terveydenhuollon tilojen rakentaminen
•
Asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit ja niiden jalkautuminen
•
Rakennusalan yritysten kannattavuuteen, kasvuun ja laatuun vaikuttavat tekijät
•
VISIO 2030: Rakentamisen päätöksenteko, tiedonkulku ja toiminnan arviointi
Department of Civil and Structural Engineering
2.12.2015
2
Rakentamisen tuotantotalous Aaltoyliopistossa
•
Rakennuttaminen, rakentaminen, elinkaaren hallinta, strateginen
johtaminen rakennusalalla, Building Information Modeling
•
Suuntautumisvaihtoehto rakennustekniikan maisteriopinnoissa
•
Lisäosaamista Aallon tuotantotalouden opetuksesta: hankintatoimi,
projektiliiketoiminta, laadunohjaus, toimitusketjun johtaminen, logistiikka
jne.
Antti Peltokorpi
Vishal Singh
Olli Seppänen
Department of Civil and Structural Engineering
2.12.2015
3
Mitä tarkoitamme laadulla?
1. Tuote edustaa ”lajiaan”
2. Tuotantoprosessin noudattaminen
3. Tuotteen vaatimusten täyttyminen
4. Sopivuus käyttötarkoitukseen
5. Asiakkaan valmius maksaa
Laadukkaan tuotteen määritteet
yhtäpitävyys, toiminnollisuus, luotettavuus, suorituskyky,
kestävyys, palvelukyky, esteettisyys, mielletty laatu
• Sisäinen asiakas vs. ulkoinen asiakas
Sisäinen ja ulkoinen asiakas
• Koettu laatu vs. mitattu laatu
• Laatukulttuuri vs. laadun kontrollointi
Laatu terveyspalveluissa
•
Vahva hoitotuloksen objektiivisen laadun
mittaamisen perinne
•
•
•
•
•
Pysyikö hammaspaikka? Tulehtuiko haava? Kuoliko potilas?
Laaturekisterit, benchmarking
Menetelmä- ja tuotekehitys
Aikaperspektiivi 6 kk – 10 v
Tuotantoprosessin laatu hoidettu perinteisesti
koulutuksella
•
•
•
•
(Yli)koulutetut lääkärit ja hoitajat, lääkärinvala
Mestari-kisälli, Käypä hoito –menetelmät
Uutena mm. tiimityön korostaminen, haittatapahtumien ja
vaaratilanteiden raportointi ja analysointi
Kehitys kohti asiakkaan hyötyä ja kokemaa laatua
•
•
toimintakyky arjen askareissa, viive työhön paluuseen,
kokemus palveluprosessista
QALY – laadukkaat elinvuodet, kustannushyöty
Department of Civil and Structural Engineering
2.12.2015
6
Laatu valmistavassa teollisuudessa
•
Laatu yhdistetty perinteisesti tuotteen mitattaviin
ominaisuuksiin: täyttääkö vaatimukset?
Laatua johdettu yleisesti tuotantoprosessia
vakioimalla, analysoimalla ja kontrolloimalla
•
•
•
•
•
•
Tarkat tuotespeksit
Vakioidut olosuhteet, automatisointi
Alihankkijakumppanuudet, henkilöt, tiimit
Tilastollinen analyysi, SPC, Six Sigma
Asiakkaan kasvavat vaatimukset tuotteiden
räätälöinnille ja nopealla toimitukselle
•
•
•
Modulaariset ratkaisut, osakomponenttien hajautettu
valmistus ja standardoitu kokoonpano
Johtamisjärjestelmä: Älykkäät tuotteet ja
tuotantoverkostot
Prosessin läpinäkyvyys ja eettisyys
Department of Civil and Structural Engineering
6.10.2015
7
Laatu valmistavassa teollisuudessa ja
palveluissa
Valmistavassa
teollisuudessa
perinteisesti palveluita
parempi prosessin
laadun ja tuotteen
ominaisuuksien
hallinta
•
Palvelualoilla
tyypillisesti
valmistavaa
teollisuutta parempi
asiakasarvo ja
asiakastyytyväisyys
Rakennusala ei puhtaasti kumpaakaan, vaihtoehtoina:
 Siirtyminen kohti asiakaslähtöisempää palveluliiketoimintaa (resurssi- ja
taselähtöisestä strategiasta)
 Siirtyminen kohti prosessimaisempaa ja vakioidumpaa tuotantostrategiaa
(projektimaisesta valmistuksesta)
Department of Civil and Structural Engineering
2.12.2015
8
Mitä on laatu rakentamisessa?
KYSYNTÄ: Mitä
asiakas tarvitsee/
haluaa?
TARJONTA: Mitä
voidaan tarjota?
RAKENTAMISEN
PROSESSI
SUUNNITTELU
LOPPUTUOTE
VAIKUTUKSET
ARVO
Prosessin laatu ≈
noudattaminen, tehokkuus
Suunnittelun laatu
Kapea laatu:
Käyttöarvo
virheettömyys
Laaja laatu: haluttujen vaikutusten toteutuminen
Työkalut ja käytännöt:
Kommunikointialustat
Visualisointi
Tarkistuslistat
Mallintaminen
Six Sigma-työkalut
Virheraportit
Koulutus
Palaute ja oppiminen
Käyttäjäyhteisöt
Laadun avaimet
rakennusteollisuudessa
•
•
•
•
•
•
•
•
Johtajuus – arvot, esimerkki, vaatimukset toimitusketjulle
Asiakaslähtöisyys – yhdessä tekeminen, systemaattinen palautteen
hyödyntäminen, uudet liiketoimintamallit, ei resurssi/tuotelähtöisyys
Ihmisten ja organisaatioiden sitouttaminen – kommunikaatio, koulutus,
tiimit
Prosessit – toistettavuus, vakiointi, skaalautuminen, oppiminen
Systeemin ymmärtäminen – sisäisen asiakkaan tarpeet, kumuloituminen
Jatkuva parantaminen – mittarit, tavoitteen asettaminen, kehittämisen
kulttuuri
Faktoihin perustuvat päätökset – järjestelmien, rekisterien, datan
integrointi ja hyödyntäminen toimitusketjussa
Kumppanuudet – sitouttavat sopimusmallit, pitkän aikavälin
molemminpuoliset hyödyt
Department of Civil and Structural Engineering
2.12.2015
10