Melamine - Borealis

Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
Kemikaalin tunnistustiedot
Kauppanimi
: Melamine
Rekisteröintinumero
: 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 012119485947-16-XXXX
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
: Hartsien valmistus, Palonestoaine
Suositeltavia
käyttörajoituksia
: Elintarvike-/ rehulisäaineet
Valmistaja tai toimittajan
tiedot
: Borealis Agrolinz Melamine GmbH
St.-Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Itävalta
Puhelin: +43 732 6914-0
Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH
Möllensdorfer Strasse 13, D-06886 Lutherstadt Wittenberg,
Saksa
Puhelin: +49 3491 68 2200
Sähköpostiosoite
: [email protected]
2. VAARAN YKSILÖINTI
GHS-luokitus (1272/2008 (EY))
Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY)
Tätä ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 67/548/ETY mukaan.
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
Kemiallinen luonne
: aineella
Aineosat
Kemiallinen nimi
Melamiini
CAS-Nro.
EY-Nro.
Rekisteröintinumero
108-78-1
203-615-4
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 1 / 10
Pitoisuus [%]
>= 99,8
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
Erityiset ohjeet
: Erityisiä ohjeita ei tarvita.
Hengitys
: Siirrettävä raittiiseen ilmaan.
Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.
Ihokosketus
: Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä.
Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
Roiskeet silmiin
: Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä, myös
silmäluomien alta.
Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta.
Nieleminen
: Suu huuhdellaan vedellä.
EI saa oksennuttaa.
Otettava yhteys lääkäriin.
Tietoja lääkärille
Oireet
: Pölyn hengittäminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:
Hengityselinten ärsytys
Yskä
Saattaa ärsyttää silmiä.
Nauttiminen saattaa vahingoittaa seuraavia elimiä:
Munuainen
Virtsarakko
Hoito
: Hoito oireiden mukaan.
Vastamyrkkyä ei ole saatavilla.
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Soveltuvat sammutusaineet
: Vesisuihku
Jauhe
Alkoholia kestävä vaahto
Hiilidioksidi (CO2)
Erityiset altistumisvaarat
tulipalossa
: Palossa muodostuneet vaaralliset hajoamistuotteet.
Syaanivety (vetysyaanihappo)
Ammoniakki
Typpioksidit (NOx)
Erityiset palomiesten
: Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 2 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
suojavarusteet
Lisätietoja
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
: Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten.
Tulipalon sattuessa on säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla.
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
Henkilökohtaiset suojatoimet
: Vältä pölyn hengittämistä.
Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
Kerättävä talteen liukastumisen välttämiseksi.
Ympäristöön kohdistuvat
varotoimet
Puhdistusohjeet
: Estettävä tuotteen pääsy ympäristöön ja viemäreihin.
: Roiskeet on lakaistava tai imuroitava talteen ja kerättävä
sopivaan säiliöön hävittämistä varten.
Vältettävä pölyn muodostusta.
Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten
viranomaisten määräykset.
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Käsittely
Turvallisen käsittelyn ohjeet
: Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
Käytettävä pölyhegityssuojainta erittäin pölyisissä
olosuhteissa.
Vaarallisia hajoamistuotteita muodostuu korkeissa
lämpötiloissa.
Palo-ja räjähdyssuojaus
: Tuote ei syty palamaan eikä edistä tulen leviämistä.
Varastointi
Turvallisuus vaatimukset
varastolle ja säiliöille
: Säilytettävä kuivassa, viileässä paikassa.
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
Altistuksen raja-arvot
Ei sisällä aineita, joille on annettu työperäisen altistuksen raja-arvoja.
DNEL
Melamiini
: Käyttötarkoitus: Ammatillinen käyttö
Altistumisreitit: Ihokosketus
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – systeemiset
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 3 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
vaikutukset
Arvo: 126 mg/kg bw/d
Käyttötarkoitus: Ammatillinen käyttö
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – systeemiset
vaikutukset
Arvo: 11 mg/m3
Käyttötarkoitus: Ammatillinen käyttö
Altistumisreitit: Ihokosketus
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset
vaikutukset
Arvo: 12,6 mg/kg bw/d
Käyttötarkoitus: Ammatillinen käyttö
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset
vaikutukset
Arvo: 8,9 mg/m3
Käyttötarkoitus: Kuluttajat
Altistumisreitit: Ihokosketus
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset
vaikutukset
Arvo: 6,3 mg/kg bw/d
Käyttötarkoitus: Kuluttajat
Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset
vaikutukset
Arvo: 2,2 mg/m3
Käyttötarkoitus: Kuluttajat
Altistumisreitit: Nieleminen
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset
vaikutukset
Arvo: 0,63 mg/kg bw/d
PNEC
Melamiini
: Makea vesi
Arvo: 0,51 mg/l
Merivesi
Arvo: 0,051 mg/l
Ajoittainen käyttö/vapautuminen
Arvo: 2 mg/l
Makean veden sedimentti
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 4 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
Arvo: 5,5 mg/kg
Merisedimentti
Arvo: 0,55 mg/kg
Jäteveden puhdistamo
Arvo: 200 mg/l
Maaperä
Arvo: 1,6 mg/kg
Tekniset toimenpiteet
Vältettävä pölyn muodostusta.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Henkilökohtaiset suojaimet
Hengityksensuojaus
: Pölysuodattimella varustettua hengityssuojainta suositellaan
käytettävän tiloissa, joissa pölyn kokonaispitoisuus ylittää 10
mg/m3.
P2-suodatin
Käsiensuojaus
: Käytettävä sopivia suojakäsineitä:
polyvinyylikloridi (PVC)
neopreeni
: Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY
ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia.
Otettava huomioon valmistajan antamat läpäisevyyttä ja
läpäisyaikaa koskevat tiedot sekä työpaikan erityisolosuhteet
(mekaaninen rasitus, kosketuksen kestoaika).
Silmiensuojaus
: Suojalasit
Erityisiä suojautumis- ja
hygieniaohjeita
: Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön
mukaisesti.
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Erityiset ohjeet
: Estettävä tuotteen pääsy ympäristöön ja viemäreihin.
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
Olomuoto
Muoto
: kiteinen jauhe
Väri
: valkoinen
Haju
: hajuton
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 5 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
Käyttöturvallisuustiedot
Syttymislämpötila
: Tuote ei syty palamaan eikä edistä tulen leviämistä.
Syttyvyys (kiinteät aineet,
kaasut)
Räjähtävyys
: Tuote ei ole syttyvä.
: Ei räjähtävä
Ei pölyräjähdysvaaraa.
Koetulosten perusteella.
Hapettavuus
: Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.
Itsesyttymislämpötila
:
Molekyylipaino
: 126,12 g/mol
pH
:
Tiheys
: 1,574 g/cm3
Bulkkitiheys
: 650 - 800 kg/m3
Vesiliukoisuus
: 3,2 g/l (20 °C)
osittain liukeneva
Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi
: log Pow: -1,22
> 400 °C
8,0 - 9,510% vesiliuos
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Reaktiivisuus
: Stabiili tavallisessa ympäristön lämpötilassa ja paineessa.
Vaaralliset hajoamistuotteet
: Tulipalossa:
Ammoniakki
Typpioksidit (NOx)
Syaanivety (vetysyaanihappo)
Lämpöhajoaminen
: > 280 °C
Vaaralliset reaktiot
: Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa
käyttöolosuhteissa.
Kuumentaminen voi vapauttaa vaarallisia kaasuja.
11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 6 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
Tuote
Välitön myrkyllisyys suun
kautta
: LD50: noin 3161 mg/kg bw, Rotta(uros)
Välitön myrkyllisyys
hengitysteiden kautta
: LC50: > 5190 mg/m³, 4 h, Rotta
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
: Kani, Tulos: Ei ärsytä ihoa, OECD:n testiohje 404
Vakava silmävaurio/silmäärsytys
: Pöly:, Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä.
Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen
: Maksimisaatiotesti (GPMT), Marsut, Tulos: Ei aiheuta ihon
herkistymistä., OECD:n testiohje 406
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Genotoksisuus in vitro
: In vitro -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia
Genotoksisuus in vivo
: Tulos: In vivo -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia
vaikutuksia
Syöpää aiheuttavat
vaikutukset
: Eläinkokeissa on korkeiden annostusten yhteydessä todettu
urosrottien virtsarakkoon muodostuvan syöpäkasvaimia, jotka
aiheutuvat virtsakivien jatkuvasta ärsytyksestä. NOEL = ~140
mg/kg bw/d.
Lisääntymiselle vaaralliset
vaikutukset
: Hedelmällisyys- ja kehitysmyrkyllisyyskokeissa ei tullut esiin
lisääntymisvaikutuksia.
Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen
: Rotta, Suun kautta, NOAEL, 63 mg/kg bw/d, Virtsatiet,
Virtsarakko, Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta
esiintyvän normaalikäytössä.
Lisätietoja
: Kokemuksemme ja saamiemme tietojen mukaan tuotteella ei
ole haitallisia vaikutuksia ohjeiden mukaisesti k äytettynä ja
käsiteltynä.
12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
Myrkyllisyys
Tuote
Myrkyllisyys kalalle
: LC50: > 3.000 mg/l, 96 h, Kirjolohi
Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkärangattomille
Myrkyllisyys leville
: EC50: 200 mg/l, 48 h, Daphnia magna (vesikirppu),
Makea vesi
Myrkyllisyys kalalle
(Krooninen myrkyllisyys)
Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
: EC50: 325 mg/l, 96 h, levä,
Makea vesi
: NOEC: 5,1 mg/l,
Makea vesi
: NOEC: 11 mg/l, 21 d, Daphnia (Vesikirppu), semistaattinen
testi,
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 7 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
selkärangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
Makea vesi
Pysyvyys ja hajoavuus
Tuote
Biologinen hajoavuus
: Vaikeasti biologisesti hajoava. Ei ole luonnostaan biohajoava.
Biokertyvyys
Tuote
Biokertyminen
: Kala, Biokertyvyystekijä (BCF): < 1,
Kertyvyys eliöihin ei odotettavaa.
Liikkuvuus maaperässä
Tuote
Jakaantuminen
osaympäristöihin
: Testiaineessa: Maaperä, log Koc: 1,1 - 1,5, Ei oleteta
imeytyvän maa-ainekseen.
: Testiaineessa: Vesi, 94%
: Testiaineessa: Ilma, 6%
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote
Arvio
: Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja
myrkyllinen (PBT)., Tämän aineen ei katsota olevan erittäin
pysyvä ja erittäin kertyvä (vPvB).
Muut haitalliset vaikutukset
Tuote
Muuta ekologista tietoa
: Tuotetta ei pidetä ympäristölle vaarallisena.
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Tuote
: Ei saa hävittää talousjätteiden mukana.
Tuotetta ei saa päästää pohjaveteen, vesistöihin eikä
jätevesijärjestelmiin.
Otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen.
: Euroopan jätekoodi:
16 05 09 (käytöstä poistetut kemikaalit, joita ei mainita
ryhmissä 16 05 06, 16 05 07 tai 16 05 08)
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 8 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
14. KULJETUSTIEDOT
Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDG-koodin, ICAO/IATA-säädösten tarkoittamia vaarallisia aineita
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Kemikaaliturvallisuusarvioin
ti
Muut ohjeet
:
Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi.
: tietoja ei ole käytettävissä
16. MUUT TIEDOT
Lisätietoja
Muut tiedot
: Laadittu (EY) N:o 1907/2006 asetuksen artiklan 32, ja sen
muutoksien mukaisesti.
Edellisen tiedoteversion jälkeen tulleet muutokset on merkitty
marginaaliin. Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot.
Laatija
: Borealis, Group Product Stewardship / Maarit Vakkala
Tiedotteen laatimisessa
käytetyt tärkeimmät lähteet
: Chemical Safety Report, Melamine. Melamine REACH Consortium,
2015
International Chemical Safety Card, Melamine, 2006
(http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=en&p_card_i
d=1154)
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 9 / 10
Tuotteen turvatiedote
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 32 mukaisesti
Melamine
Versio 3
Muutettu viimeksi 21.07.2015
Päiväys 14.08.2015
Vastuuvapauslauseke
Tässä asiakirjassa oleva tieto on parhaan tietomme mukaan tarkkaa ja luotettavaa julkaisuajasta
lukien, kuitenkaan me emme ota mitään vastuuta sellaisen tiedon tarkkuudesta ja
täydellisyydestä.
Borealis ei anna mitään takuita, jotka ylittävät tähän asiakirjaan sisältyvän kuvauksen.
Mikään tässä asiakirjassa ei muodosta kauppakelpoisuuden tai tiettyyn tarkoitukseen
sopivuuden takuuta.
On asiakkaan vastuulla tarkistaa ja kokeilla meidän tuotteitamme saadakseen
tyytyväisyyden tuotteiden sopivuudesta asiakkaan tiettyyn tarkoitukseen. Asiakas on
vastuussa tuotteidemme asianmukaisesta, turvallisesta ja laillisesta käytöstä, työstöstä ja
käsittelystä.
Mitään vastuuta ei voida hyväksyä Borealiksen tuotteiden käytön suhteen yhdessä muiden
materiaalien kanssa. Tähän asiakirjaan sisältyvä tieto liittyy yksinomaan meidän tuotteisiimme,
ellei niitä ole käytetty kolmannen osapuolen materiaalien kanssa.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Sivu 10 / 10