ylioppilastutkinto - Munkkiniemen yhteiskoulu

1
MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU
9.11.2015
INFORMAATIO KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINNOSTA ABITURIENTEILLE
Tutkinnon suoritustapa
Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa joko yhdellä tutkintokerralla tai enintään kolmen
perättäisen tutkintokerran aikana (hajautettu suoritus). Ylioppilastutkintotodistus
annetaan, kun kaikki neljä pakollista koetta on hyväksytysti suoritettu.
Ylioppilastutkintotodistuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että abiturientti
saa lukion päättötodistuksen.
Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa
pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi
vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineessa järjestettävä koe. Lisäksi
voi suorittaa ylimääräisiä kokeita (toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka,
reaaliaineet). Jos ylimääräinen koe hylätään, siitä ei tule merkintää ylioppilastutkintotodistukseen eikä se tietenkään vaikuta ylioppilaaksi pääsyyn.
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään
vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoista riippumatta
valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän em. aineissa osallistuu. Kokelaan on
kuitenkin suoritettava vaativampi (A-taso) koe vähintään yhdessä mainituista kolmesta
pakollisesta kokeesta. Tutkintoon saa kuulua yksi saman oppiaineen koe.
Jos kokelas suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, hän ei voi ilmoittautumisen
jälkeen vaihtaa kokeen pakollisuutta/ylimääräisyyttä eikä hyväksytyn kokeen tasoa.
Saman tutkintokerran aikana voi osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään
perustuvaan vieraan kielen kokeeseen (esim. englanti, ranska tai saksa). Lyhyeen
oppimäärään perustuvia vieraan kielen kokeita voi suorittaa enintään kaksi yhden
tutkintokerran aikana. Lyhyelle vieraalle kielelle on varattu yksi koepäivä. Mutta jos
kokelas suorittaa tämän päivän aikana kaksi lyhyeen oppimäärään perustuvaa koetta,
hänellä on aikaa yhteensä kahdeksan tuntia.
Reaaliaineiden kokeet järjestetään kahtena eri päivänä. Ensimmäisenä koepäivänä
järjestetään uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin,
kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.
Toisena koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian
kokeet. Kumpanakin päivänä voi osallistua yhteen reaaliaineen kokeeseen.
Pitkän ja lyhyen matematiikan koe uudistuu kevään 2016 tutkintokerrasta alkaen.
Matematiikan opettajat antavat tarkempia tietoja.
Osallistumisoikeus
Ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on
ennen kirjallisten kokeiden alkua opiskellut vähintään asianomaisen aineen pakolliset
kurssit.
Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, kokelas
voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia.
2
Tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella,
joten on ehdottoman järkevää opiskella yli minimivaatimusten niitä aineita, jotka
kirjoittaa.
Arvostelu
Ylioppilaskokeet arvostellaan 7-portaisella asteikolla ja vastaavilla pistemäärillä (2-7).
Hylätty koe voidaan kompensoida, jos muiden kokeiden arvosanoista kertyy tarpeeksi
kompensaatiopisteitä.
Kokeet arvostellaan alustavasti koulussa. Lopullisen arvostelun toimittavat lautakunnan
sensorit. Tulosten julkistamisen jälkeen ennakkotarkastuksen suorittanut opettaja voi
esittää lopullisen arvostelun suorittaneelle sensorille arvostelua koskevia tiedusteluja.
Kokelas voi tutustua koesuoritukseensa ja siihen mahdollisesti tehtyihin merkintöihin
jälkikäteen tilaamalla YTL:n kansliasta kopion suorituksestaan tai käymällä tutustumassa alkuperäiseen suoritukseen lautakunnan kansliassa YTL:n ilmoittamana
ajankohtana.
Kokelas voi 14 päivän kuluessa siitä, kun tulokset tulevat koululle, hakea lautakunnalta
tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus tuodaan lukion rehtorille, joka toimittaa sen
edelleen lautakuntaan. Maksukuitti tarkistusarvostelusta on samalla annettava rehtorille.
Maksu palautetaan, jos arvosana tarkistusarvostelussa muuttuu.
Kokeen uusiminen ja täydentäminen
Hyväksyttyä koetta saa yrittää parantaa uusimalla ilman aikarajoitusta yhden kerran (siis
myös hajautuksen aikana). Jos kokeen uusinta tapahtuu ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana.
Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen jälkeen tutkintoa voi täydentää joko kokonaan
uusilla aineilla tai myös jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella.
Täydentämisestä annetaan erillinen todistus.
Hylättyä koetta kokelas saa uusia kaksi kertaa kolmen välittömästi seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa,
hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän
kokeeseen. Edellytyksenä tason vaihtamiselle on, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin
sisältyy vaihdon jälkeenkin yksi pitkän oppimäärän koe.
Rekisteriote
Kokelas, joka suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, voi tilata lautakunnasta
itselleen rekisteriotteen, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa.
Ilmoittautuminen
Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilman kautta täytettävällä lomakkeella.
Opiskelija menee Wilmaan omilla tunnuksillaan ja täyttää kaksi lomaketta:
 Yo-kirjoitusten hajautussuunnitelman ja
 Sitovan ilmoittautumisen kevään 2016 yo-kirjoituksiin.
3
Opiskelija tallentaa tiedot ja tulee lukion opinto-ohjaajan vastaanotolle, jossa lomake
tulostetaan, tarkistetaan ja kokelas allekirjoittaa sen. Vasta opon luona tapahtuvan
allekirjoituksen jälkeen yo-ilmoittautuminen on valmis.
Kevään 2016 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään tiistaina 17.11.2015.
Koulu toimittaa opiskelijoiden ilmoittautumistiedot ylioppilastutkintolautakuntaan
sähköisessä muodossa.
Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin on sitova. Kokeesta poisjääminen ilman pätevää
syytä tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi erityisen painavasta syystä
(esim. lääkärintodistus, opiskelu ulkomailla) mitätöidä ilmoittautumisen kokelaan
hakemuksen perusteella. Varusmiespalveluun osallistuminen tai opiskelu suomalaisessa
oppilaitoksessa eivät ole peruste ilmoittautumisen mitätöimiselle.
Lukemis- ja kirjoittamishäiriötä koskevat lausunnot, erityisjärjestelyiden
hakeminen ja vieraskielisyystodistukset
Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee lukihäiriön vaikeusasteen neliportaisella
asteikolla: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö.
Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin kokelas osallistuu ensimmäisen kerran
ylioppilastutkinnon kokeeseen. Lukilausunnon antajan on ehdottomasti kirjoitettava
lausunto lautakunnan laatimaan lomakkeeseen. Lomakkeen saa koululta tai
ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilta. Kokelaan tulee pyytää lomakkeeseen
opettajien lausunnot ennen lomakkeen toimittamista ulkopuoliselle lausunnon antajalle.
Opiskelija maksaa itse lausunnosta aiheutuvat maksut.
Lievissä lukihäiriötapauksissa kokelas voi saada enintään yhden arvosanan korotuksen
silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Sama koskee myös
kokelasta, jolla on keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, ellei hän ole hakenut
erityisjärjestelyitä.
Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, kokelas voi hakea koetilanteen erityisjärjestelyitä.
Erityisjärjestelyitä voi hakea myös sairauden tai vamman perusteella (esim.
kuulovamma). Jos kokelaalla on sairaus tai vamma, joka voi vaikuttaa suoritukseen yokokeessa, hänen tulee toimittaa YTL:n laatimalla lomakkeella lääkärinlausunto
koululle.
Erityisjärjestelyjä on haettava ennenkuin kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran
tutkintoon. Keväällä 2016 tutkintonsa aloittavien lausunnot ja selvitykset on toimitettu
YTL:ään. Syksyllä tutkintonsa aloittavien lausunnot on toimitettava koululle
maaliskuun loppuun mennessä.
Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta eikä erityisjärjestelyistä. Lisätietoja asiasta antavat rehtori ja lukion opinto-ohjaaja.
4
Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi tai hän on asunut pitkään ulkomailla ja
suomenkielen taidoissa on selviä puutteita, hän voi toimittaa koululle vieraskielisyyttä
koskevan selvityksen YTL:n laatimalla lomakkeella ennen kuin ilmoittautuu yokokeisiin ensimmäisen kerran. Keväällä 2016 tutkintonsa aloittavien lausunnot on jo
toimitettu YTL:ään; syksyllä 2016 utkintonsa aloittavien lomakkeet on tuotava opolle
maaliskuun loppuun mennessä. YTL voi harkintansa mukaan ottaa lausunnon
huomioon yhdessä kokeessa lopullisia arvosanoja määrättäessä. Tarkemmat ohjeet saa
rehtorilta tai opinto-ohjaajalta.
Maksut
Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen on oppilaalle maksullista. Koulu laskuttaa
oppilasta ilmoittautumistietojen perusteella. Oppilaan on huolellisesti tarkistettava
laskuun kirjatut ilmoittautumistiedot ja otettava välittömästi yhteyttä koulun toimistoon,
jos laskun tiedoissa epäillään olevan virhe. Maksut välitetään lyhentämättömänä
ylioppilastutkintolautakunnalle. Nyt voimassa olevan opetusministeriön asetuksen
mukaan maksut ovat seuraavat:
Perusmaksu
14,00 €
Koekohtainen maksu
28,00 €
Maksu tarkistusarvostelusta
50,00 €
Eräiden aineiden arvostelu lukion päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä
Lukion opiskelija voi valita numeroarvostelun sijaan suoritusmerkinnän liikunnassa ja
niissä oppiaineissa, joissa opiskelija on suorittanut vain yhden kurssin sekä korkeintaan
kahden kurssin laajuisessa valinnaisessa vieraassa kielessä.
Keväällä 2016 valmistuvien on tehtävä tämä sitova valinta kirjallisesti 22.1.2016
mennessä. Jos oppilas ei ilmoita asiassa määräajassa tahtoaan, merkitään em.
tapauksissa päättötodistukseen numeroarvostelu.
Abiturienttien/ylioppilaiden nimi- ja osoitetietojen luovuttaminen
Koulu luovuttaa abiturienttien/uusien ylioppilaiden nimi- ja osoitetietoja
julkaisutarkoituksiin (esim. sanomalehdet ja Spes Patriae –julkaisu). Jos abiturientti
haluaa, että häntä koskevia tietoja ei luovuteta em. tarkoituksiin, on asiasta jätettävä
kirjallinen ilmoitus rehtorille ensi tilassa.
Aikataulu
 YO-info tiistaina 19.1.2016 (käytännön järjestelyt).
 Pakollisten kurssien kirjoitettavassa aineessa oltava suoritettuina äidinkielessä
ja kirjallisuudessa 29.1.2016 ja muissa aineissa 12.2.2016
 Lukion oppimäärän (min. 75 kurssia) täyttyminen keväällä 2016 opintonsa
päättäville viimeistään 25.4.2016
 Lakkiaisharjoitukset perjantaina 3.6.2016 klo 16.00. Jokaisen tulevan
ylioppilaan läsnäolo harjoituksissa on välttämätön, yo-lakki mukaan (lakki jää
koululle).
 Kevään 2016 ylioppilaiden lakkiaiset ja koulun lukuvuoden päättäjäiset
lauantaina 4.6.2016 alkaen klo 10.00.
 Ilmoittautumiset syksyn 2016 yo-kirjoituksiin viimeistään maanantaina
6.6.2016. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan lakkiaisharjoituksissa eikä
lakkiaisjuhlassa.
5
Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset
Kirjallinen koe
pe
12.2. äidinkieli, tekstitaidon koe
Kuullunymmärtämiskokeet
ma
15.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ti
16.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke
17.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset kokeet
ma
14.3. äidinkieli, esseekoe
ke
16.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
pe
18.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma
21.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke
23.3 matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
ke
30.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe
1.4.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Rehtori
Lisätietoja:
http://www.ylioppilastutkinto.fi