"trlykyinen iäriestelmä antaa tih

Veljekset Salmela Ojt:n Esa Salmela:
"trlykyinen
antaatih
iäriestelmä
joukkoli iken- Nykyinen
j
neIupa ärj esteImä antaa
tilaaharmaalletaloudeF
le. LuvatsaaIiianhelposti,rahoitusta
suorasja verottaansyydetään
tajalaiminlyövalvonnan,
summaasimolaisen- yli
75vuottaalallatoimineen- Veljekset
Salmela
Esa
0y:ntoimitusjohtaja
Salmela.
Salmelan suvun liikennöintihistoria on yksi maamme
pisimmistå. Esa Salmelanisoisä Jens Salmela sai liikenneluvan vuoden 7923 lopulla
välille Simo-Ranua.Liikenne
päästiin aloittamaan kesäkuussa 7924keliolosuhteiden
sallittua.
- Isoisän vanhemmat kouluttivat hänet poliisiksi, jota
tointa hän hoiti monialaisen
yrittämisen ohella. Linja-autoliikenteen pohjana oli ihmisten ja tavaroiden kuljettamisen lisäksi postin kuljetus
Ranualle,iohon ei tuohon aikaanpäässyt kuin Simon kautta. Isoisä kuoli toukotöiden
äareenvuonna 1938 ja yhtiön
jatkajaksi tulivat hänen kaksi
poikaansa, joista isäni Olavi
toimi toimitusjohtaiana juuri
kaikkein vaikeimpien vuosien yli 60-luvun alkuun, Esa
Salmelakertoo: - Sodatveivät
kolme onnikkaa, joista ei ole
tullut korvausta, mutta ei sillä
ole väliäkään, koska sotaveteraanit säilyttivät maan itsenäisylzden. Yhtiö joutui starttaamaan yhdellä linja-autolla
eli lähes nollasta.
Kehitystä siivittivät kuitenkin Kemin kasvanut teollisuus
sekä laajentuneet koululaiskuljetukset. Olavi Salmelan
kuoltua, yhtion johtoon nousi
Reino Salmela, joka oli tehtävässä vuoteen 7978. Esa
28
Salmela tuli taloon apulaisjohtajaksi 7972, ja onjatkanut
nyt toimitus j ohtaj ana r ellut 20
vuotta.
Vahvimman kasvukautensa,
yritysostoj a lukuu n ottamatta,
Veljekset Salmela Oy koki
1 9 6 0 -l u v u l l a . Es i merki ksi
vuonna 7972 yrityksellä oli
j a tk u v a s s a l i i k e n te essä 18
bussia.
- Yara-autoja ei kovan tahdin vuoksi ollut lainkaan yhdessävaiheessa.Tilausliikenteen osuus on noussut vasta
tämanjakson jälkeen, EsaSalmela kertoo.
Myös tilastot kertovat roimasta noususta. Kun vuonna
1970 kilometrisuorite oli reilut 950 000 ja matkustajia
kuljetettiin 265 000,viiffä vuorta myöhemmin kilometrit olivat nousseet reiluun 1,1 miljoonaan, mutta matkustajamäärä oliräjährånyt lähes 650
000:een. V ertai l un vuoksi
päwan luvut ovat 2,8 miljoonaa kilometria ja runsaat 700
000 matkustaiaa. Automäärä
on reilusti kaksinkertaistunut
parin vuosikymmenen takaa.
Matkusta iakato puolestaan
näkyy suhteessa ajettuihin
kilometreihin varsin vakavafla.
Vuonna 1972 Ossi Salmela
myi 50 prosentin osuuteensa
yrityksestä edesmenneen veljensä Olavin perikunnalle eli
yhtion nykyiselle omistajakunnalle.
Toiminta
kaksinkertaistuu
Vuosi 1984 merkitsi Salmelan perheyritykselle voimakkaan laajentumiskauden alkua. Ensin yhtio osti kemiläisen Linja-autoliikenne Hietalat Ky:n ja sen jälkeen itseään
hieman suuremman torniolaisen P. Nurminen Ky:n.
- Sen iälkeen tanssittiinkin
sitten pitkään pankin pillin
mukaan, EsaSalmelanaurahtaa, mutta toteaa samaan he ngenvetoon ta nssiaskelt en
maaraajan vaihtuneen hywän
tuloskehityksen ansiosta.
- Velkaannuimme tietysti
atkatavalla, mutta veloista on
selvitty kovalla työllä koko
henkilökunnan voimin, SalBussiammattilainen 4/99
ihaharmaalle
taloudelle"
- Esimerkiksi
täällä PeräPohiolassaia
kaikkialla
Suomen
syriåseuduilla
liikennöitsiiät
ovat ylläpitäneet huonosti
kannatlavaa
lllkennettå
hyvin monessa
tapauka€aaa
muunlllketoF
minnantukemana,lolmltusiohtala Esa
Salmelamuigtutlaa nlllle.
iotka havittelevat lllkenneluplen vapauttamlstå.
liikenteen suurimmat uhat ja
vaikeudet liitt)'vät tulevina
vuosina kilpailuttamiseen.
Uusi joukkoliikennelupajärjestelmä aiheuttaa ja on aiheuttanut vanhalle yritykselle
harmaita hapsia:
- Luvan saa liian helpolla,
pankit syitävät rahoitusta ja
verottaja laiminlyö tarkastustoimintansa pienten yritysten
kohdalla. Olen suoraan keskustellut tarkastaiien kanssa
asiasta ) saanut sen kuvan,
että heillä ei riitä kiinnostusta
kuin keskisuurten ja suufien
y.ritysten valvontaan. Pienet
jäävät vähernrnälle valvonnalle, Salmela esittelee.
Kilpailuttaminen on Salmelan mukaan nykyaikainen ratkaisu, mutta esitys liikennelupien vapauttamisesta yleiseen jakeluun saakarvat nousemaan pysryyn:
- Esimerkiksi täällä PeräPohjolassa ja kaikkialla Suomen syriäseuduilla liikennöitsiiät ovat ylläpitäneet huonosti kannattavaa liikennettä
hywin monessa tapauksessa
muun liiketoiminnan tukemana. Tätiikin taloa on aikoinaan pidetty pystyssä maitotilin sekä maa- ja metsämyyn-
nin avulla. Nlt r.uosikymmenien aikana rakennettua liikenneverkostoa ollaan viemässä käsisrä EU-politiikan
hullutuksien myötä, tiukaksi
EU:n vastustajaksi lukeutuva
Salmela kritisoi.
Toinen EU:n myötä tullut
kivi kenkään oli verovapauden poistaminen. Se asettaa
Salmelan mukaan suomalaiset låysin eriarvoiseen asemaan:
- Meidän onnikoilla kä'tiin
verovapailla ostoksilla Pietarsaaren ja Vaasan kautta, mutta nlt se on loppu. Etelä- ja
keskisuomalaisille taxfreeasia ei kuitenkaan merkinnyt
mitään muutoksia laivamatkustukseen Ahvenanm an ta
Tallinnan reiteillä.
TarjontapitiiäkysynEä
yllä
Veljekset Salmelan liikennekenttä ei ole automäärään
suhteutettuna kartalla normaalia tiiviimpi. Suunnikkaan
muotoisen liikennekentän
eteläpiste on Oulunsalo ja
pohioispiste Rovaniemi. Idii.ssä liikenne ulottuu Ranualle
ja lännessä Ruotsin Haapa-
rantaan. Pikal.uoroliikennettä on Oulu-Rovaniemi -välillä.
- Normaalina arkipäivänä on
liikenteessä 31 autoa, kymmenen varalla ja kymmenen
tilausajokä,tössä. Vuorolähtöjä meillä on kolmatta sataa
päivässäja tiheimmällä välillä
Kemi-Tomio on 59 arkilähtöä, Esa Salmela kertoo.
Runsaastaliikennetarjonnasta kertoo myös yhtiön aikatauluvihko, jossaon lähes70:n
silun verran tietoa. Aikataulujen lisäksi siitä lö'tää kaiken oleellisen tiedon toimitusjohtaian kotipuhelinnume-.
roista yksittäisten, tiettyjä linjoja ajavien autojen puhelinnumeroihin sekä - mikä erikoisinta - tiettyjä li^joja ajavlen kuljettajien kännykkänumeroihin. H'.vin haryoin osuu
käteen näin perusteellisesti
tehtyä aikatauluYihkoa. Lisätietoja yhtiöstä löytly myös
i nterneti stä
osoit t eella:
www.auroring.fi/salmela. o
mela kiittelee.
Kauppoien myötä yhtiön
kalusto nousi yli 50:n ja Salmelastatuli Lapin lääninsuurin bussiyritys.Näillä näkymin yhtiö tulee myös pysymäänIääninsuurimpana,sillä seei merkittävästimenettänlt asemiaantaannoisellakilpailukierroksella,
- Emmekuitenkaanole saaneet aivan entisiä asemiamme takaisinja katetuotto tulee pienenemäänjoka tapauksessaliian paljon, Salmela
sanoo.
Kapina
harmaata
taloutta
vastaan
EsaSalmelanmukaanbussiBusslannaftidnen
4/99
)o
Kestävän
kaluston
fiI osofial
Ia
Ulkopuolinen
tarkkailija
voi helposti
Bussilla
vaikka50vuotta
todeta,ettå VeljeksetSalmelaOy:n
peruskalustoon ikääntynyttä.Yhtiön buskuntoja mukavuus
- Kaluston
ylläseilla ajetaan huomattavanpitkään.
tuvatennenkaikkea
såånnölliseen
pitoonia siistimiseen.
KalustonkeskFikåon lähes20 vuotta,
Tässäon auto,
jollatullaanajamaan50vuotta.Nytsillä
mutta kaikki bussitovat sekä oäåltä
ettäsisältäsiistissäkunnossa.
lkänäyton takanaan31 vuotta,Salmelanäyttää painavanvain ulkokuoren
desigtää kuvaatyöhuoneensaseinältä,jopakotti
nissa.Läåninkilpailukierros
hon on tallennettukaikkitirman75kuitenkin
Salmelan
nuorentamaan
kavuotisenhistorian
autot.
lustoaan
kuluvanvuodenaikana.
Kyseinenklassikko,
autonumero5,
muutaman
on Scania- Boxer,ioka käy kahdesti
- OstimmeEtelå-Suomesta
jotta vuoksi,että pääsisivåtuudemmallavuodessakatsastuksessa,
80-luvunlopunVolvonja Scanian,
oniatkuvasti
kilpailuttamisen
ikävaatimus
voitiintäyt- autolla.Tärkeimpiäasioitaovat aika- vakuutuksissa
ia paikkaileevara-autotää. Olen kuitenkinsitä mieltå, että taulutja tuttu,hyväpalvelu.Tällätaval- na nuoremoiaan.
Boxereitaon talossa
meidän- vaikkaoa-74-mallinen
vanha la toimienon saatuja saadaanlisätyö- tämänyksilönlisäksivieläseitsemän.
Kutterimme
on useinsiistimpijamuka- paikkojaLänsi-Pohiaan
liikkuuvihreä-valko-mustis- linja-autosen-Lahtelaisia
vampisekäkåynövarmempi
matkusta- tajiaja siivoojia,
Salmelapainottaa. sa väreissäkvmmenkunta.
Suurinosa
kalustostaon Kuttereita
iallekuinmonenmuuntuoreempibussi,Salmelapai(20),joistaKutter8-malleja
nofiaa.
edelleenkin
kahdeksan
kaooaletta.Tuoreimmatautot
- Esa Salmelankalustoja
esittelyäkuunnellessa
tulee
ovatlähiliikenne-Wiimoia
selväksi,ettå bussillaaieturisti-Deltoia.
taan vähintåän25 vuotta,
Toinen mielenkiintoinen
Kaluskäyttöikåsuunnitelma
esitelios ei enemmänkin.
tofilosofianoudatteleesitä
lään toimittajallevarikolla.
linjaa,ettäautotaietaansaAsentajaHannu Loukusa
massatalossaelinkaarenrakentaavuoden-78 Kutsa loppuun,
kuitenkin
hyvin
ter9:äänuusiakoripalkkeja
ja päällipeltejä.
kunnostamalla
elinkaaren
Tåydellisen
puolivälinpaikkeilla.Yksi
jälkeen Esa
koriremontin
syy pitkäänkäyttöikäänon
Salmelaennustaaautolle
Lapin tiestö, jossa teiden
vielä 20 vuottalisääelinsuolaaminen
ei oleverottaikåä.
massa runkopalkkejaja
AlustoistaEsa Salmelan
päällipelteiä.
rankinglistan
kårkeennousevatvanhatnokka-Scani- Monetantavatkåytettyjä
autojaanvaihdossailmaiaL
seksipois.Josajatteleeny- Yksinkertaisetratkaisut
kyistäostoliikenteen
hintaovat aina käyttövarmoia.
tasoa ia io vuosia alamäNäiståvanhoistakeulakokeenmennyttä
tilausaiotakneisistaautoistalöytyvätne
joillavainajetaan
ja
soitusta,uudellaautollaei
helmet,
kertakaikkiaanvoi päriätå.
ajetaan.Tällainenbussion
Påäomakulut
syövätkaiken
t a lo u d e llis u u d e lni s ä k s i
tuoton- eikä sekäänriitä,
myös kuljettajalle
helppo,
EsaSalmelalaskee.
koskahäntistääkorvallaan
k o n e h u o n e e nt i l a n t e e n
- En ymmårräsitä, että
tämä ala antaaautotehtaikokoajan,EsaSalmelapeden ja pankkienrikastua
rustelee..
näin hullullatavalla.Ainakaan näillä leveysasteilla Tållå Kutterillaaietaanvlelä
20 vuotta, Esa Salmelala
matkusta.iateivät vaihda -asentalaHannuLoukusaesltlelevåt
-78 mallisenyslkutte
matkasuunnitelmiaan
sen rln remonttla,
lo
Eussiannatllanen
4i99