Sosiaalinen kuntoutus Vamoksessa

VAMOS – VAIKUTTAVA SOSIAALISEN
KUNTOUTUKSEN KONSEPTI
4.12.2015
Sosiaalinen kuntoutus
pähkinänkuoressa
Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen
selvittäminen;
2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa
kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen;
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja
elämänhallintaan;
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät
toimenpiteet.
Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten
sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai
kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.
VAMOS – sosiaalisen kuntoutumisen toimintamalli vaikeimmassa
asemassa oleville nuorille
Kokonaisvaltaiset Vamos-palvelut muotoillaan nuorten
tarpeista lähtien heidän elämäntilanteisiinsa sopiviksi.
Toimintamme perustuu kaikissa kaupungeissa sosiaalihuoltolain mukaisten
sosiaalisen kuntoutuksen periaatteiden pohjalle. Vamoksella on valmius mallintaa
ja toteuttaa nuorten sosiaalisen kuntoutuksen konsepti sovitettuna erilaisten
kuntien omaan palvelutarjontaan ja nuorten erityistarpeisiin.
Vamos Starttivalmennus sosiaalisen
kuntoutuksen palveluna
Sosiaalihuoltolain mukaiset:
• Sosiaalisen toimintakyvyn selvittäminen
• Valmennus arkipäivän toiminnoista
suoriutumiseen ja elämänhallintaan
• Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin
vuorovaikutussuhteisiin
§
§ §
Sosiaalisen toimintakyvyn
selvittäminen
• Tehdään yhteistyössä viranomaisten ja nuoren
verkostojen kanssa.
• Ryhmätoiminnassa nuoren toimintakykyä ja arjen
erilaisissa toiminnoissa selviytymistä pystyy
havainnoimaan tehokkaasti, sillä ryhmänohjaaja näkee
nuorta lähes joka päivä.
• Tätä viestiä pitäisi vahvasti viedä verkostoille.
Valmennus arkipäivän toiminnoista
suoriutumiseen ja elämänhallintaan
Startin teemat:
• jatkopolut, työ- ja
opiskelutaidot
• minäkuva ja itsetuntemus
• sosiaaliset taidot ja
vuorovaikutustaidot
• yhteiskunnallisuus ja osallisuus
• vapaa-aika ja omat mielenkiinnon kohteet
• hyvinvointi
• asuminen, talous ja koti.
Keinoina ryhmä- ja työvalmennus (16h/vk) sekä
yksilövalmennus (ja uravalmennus) (0-2h/vk).
Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin
vuorovaikutussuhteisiin
• Starttivalmennuksen pääpaino on
ryhmävalmennuksessa. Ryhmävalmennuksen
kantavina ajatuksina ovat vertaisoppiminen,
vertaistuki, sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys ja
”johonkin kuuluminen”.
- ”Monta vuotta
varmaan olin
syrjäytynyt. Ei ollut
mitään, mihin kuulua.
Mutta täällä on
juttuja ja kontakteja.”
Vamos Starttivalmennus sosiaalisen
kuntoutuksen palveluna
Muita Vamoksessa toteutuvia sosiaalista kuntoutusta edistäviä
toimenpiteitä (Ala-Kauhaluoma & Tuusa, Kuntoutus 1/2015):





Matalan kynnyksen integroidut palvelupisteet
Peruskoulun nivelvaiheen tuki
Sosiaalityöntekijöiden pitkäjänteinen asiakastyö
Jalkautuvaa, myös sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa
Palveluprosessiin voidaan kytkeä työ- ja toimintakyvyn kartoituksia
mielenterveys- ja päihdepalveluita ja muita terveydenhuollon palveluja ja
terapiaa
 Itsenäisen asumisen tukeminen (sisältäen mm. talousneuvontaa,
ruoanlaittoa, hygieniaan, kodinhoitoon ja siivoukseen liittyvää ohjausta)
 Nuorten osallisuutta lisäävä vertaistuki ja omaehtoinen toiminta
 Aktivointi-, harrastus- ja vertaisryhmätoiminta yhdessä erilaisten vapaaajan järjestöjen kanssa
 Matalan kynnyksen integroidut
palvelupisteet
• Vamoksen tavoitteena on vähentää luukuttamista
ja integroida tarvittavia palveluita osaksi
Vamoksen toimintaa.
• Teemme tiivistä yhteistyötä Ohjaamon, Helsingin
Kaupungin
Terveyskeskuksen,
sosiaalitoimen, toisen
asteen oppilaitosten
ja te-toimiston kanssa
integroitujen palvelujen
merkeissä.
 Peruskoulun nivelvaiheen tuki
• Aikuisten perusopetus – yhteistyö jopoluokkien kanssa niiden nuorten kohdalla, joilla
oppivelvollisuusikä on
päättymässä ja
peruskoulu on edelleen
kesken (voidaan ottaa
oppilaaksi kun on 16-v).
 Sosiaalityöntekijöiden
pitkäjänteinen asiakastyö
• Idän nuorten tiimin sosiaalityöntekijät
jalkautuvat etsivien nuorisotyöntekijöiden
kanssa työpareina ensitapaamisille ja
osallistuvat ryhmätoimintaan.
• Sosiaalityöntekijöiden
päivystys Vamoksessa
joka toinen viikko.
Asiakastietojärjestelmä
käytössä.
 Jalkautuvaa, myös sosiaalisessa
mediassa tapahtuvaa
• Vamoksen erilaisilla ryhmillä (Facebookissa)
kasvava merkitys yhteisöllisyyden lisäämisessä
ja ylläpitämisessä.
• Myös starttivalmentajat
jalkautuvat nuoren
kanssa talon
ulkopuolelle hoitamaan
asioita.
 Palveluprosessiin voidaan kytkeä työ- ja
toimintakyvyn kartoituksia, mielenterveys- ja
päihdepalveluita ja muita terveydenhuollon
palveluja ja terapiaa
• Yhteistyö terapeuttien ja terapeuttiopiskelijoiden
kanssa (terapiaharjoittelut, terapeuttien
vapaaehtoistyö)
• Vamos verkostojen tukena työ- ja toimintakyvyn
kartoituksessa
• Suljettuja mielenterveys- ja päihdeteemaisia
ryhmiä (yhteistyössä terveyskeskuksen, HDL:n
päihde- ja mielenterveystyön sektorin sekä
Suomen mielenterveysseuran kanssa).
 Itsenäisen asumisen tukeminen (sisältäen
mm. talousneuvontaa, ruoanlaittoa,
hygieniaan, kodinhoitoon ja siivoukseen
liittyvää ohjausta)
Yhteistyötä
• Marttojen (Arki haltuun –projekti)
• Taloustaitohankkeen (taloustaidot,
Raha-Amigo) ja
• Nuorisosäätiön
(asumisvalmennuskonsepti,
kevyen tuen asunnot) kanssa.
Lisäksi starttivalmennuksen omat
sisällöt teemoihin liittyen.
 Nuorten osallisuutta lisäävä
vertaistuki ja omaehtoinen toiminta
• KaveriAmigo – nuorelle mahdollisuus
kahdenkeskiseen omaehtoiseen toimintaan
kaveri-matchin kanssa sekä tietyn tekemisen
ympärille koottua
pienryhmätoimintaa.
• After-Vamos – foorumi,
jossa mahdollistuu
vertaisoppijuus ja osallisuus.
• Yhteiset tapahtumat.
 Aktivointi-, harrastus- ja
vertaisryhmätoiminta yhdessä erilaisten
vapaa-ajan järjestöjen kanssa
Vamoksen omia ja yhteistyökumppaneiden harrasteryhmiä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lautapelit
boulderointi
kädentaidot
pienoismalli
sirkus
kuntosali
futis
sulkapallo
bändipaja.
VAMOS – sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli vaikeimmassa asemassa oleville
nuorille
OHJAUTUMINEN
PALVELUKOKONAISUUS
VAPAAEHTOISUUS
MATALA KYNNYS
JOKAISELLE NUORELLE OMA TYÖNTEKIJÄ JA OIKEA -AIKAINEN TUKI
USKO
TULEVAISUUTEEN
I N T E G R O I T U PALV E L U J E N J A T O I M IN TO J E N K O K O N AI S U U S
N U O R E N TAR P E I D E N M U K AI S E S T I
• Nuori itse
• Vanhemmat
• Kaverit ja lähipiiri
• Sosiaalitoimi
• Terveystoimi
• Oppilaitokset
ITSENÄISTYMINEN
KUNTOUTUS
KOULUTUS
VERTAISTUKI &
MENTOROINTI
JÄRJESTÖT &
YHDISTYKSET
NUORISO- &
LIIKUNTAJÄRJESTÖT
TYÖLLISTYMINEN
TAPAHTUMAT &
TILAISUUDET
SEURAKUNNAT &
YHTEISÖT
TOIMINTAKYKY
ELÄMÄNHALLINTA
Etsivä nuorisotyö
MIELEKÄS
TEKEMINEN
VÄLITTÄMINEN
Yksilövalmennus
RINNALLA
KULKEMINEN
Ryhmävalmennus
Starttivalmennus
K U N N AL L E
M E R K I T T ÄV ÄT
K U S T AN N U S V AI K U T U K S E T
LUOTTAMUS
Nuori
KUUNTELEMINEN
Uravalmennus
KIINNITTYMINEN
TUTUSTUMINEN
Aikuisten
perusopetus
ARJEN JA
ELÄMÄNHALLINNAN TUKI
Tuen arviointi
Yhteinen
suunnitelma
Päivärytmi kuntoon
Vuorovaikutustaidot
JULKISET
PALVELUT
Mielenterveyspalvel
ut
Päihdepalvelut
Asumispalvelut
Toimeentulo
Päihdeneuvonta
Hampaiden terveys
Seksuaaliterveys
4.12.2015
Talousneuvonta
Työvoimahallinnon
palvelut
Muut
viranomaisasiat
KYVYKKYYKSIEN
TUNNISTAMINEN
Opiskelu-ja
työelämätaidot
Omien taitojen
kehittäminen
VOIMAVARAISTAVAT
YMPÄRISTÖT
Turvallinen paikka
Integroidut palvelut
Yhteenkuuluvuus
Intressin löytyminen
Yhteisöissä
toimiminen
Tilojen toteutus
URAPOLUT
Tutkintoja edeltävä
koulutus
Toisen asteen
koulutus
Työharjoittelu
Työllistyminen
Urapalvelut
Mitä maksaa sosiaalinen kuntoutus?
• Vamos toiminnan keskimääräinen hinta on
tähän mennessä ollut alle 1700 €/ nuori/
vuosi. Vamos –toiminta tuottaa kunnalle
lyhytkestoisia säästöjä
toimeentulotukikustannuksissa,
pitkäaikaistyöttömyyden
aiheuttamissa kustannuksissa sekä
pidempiaikaista palvelutarpeen vähenemistä
kohderyhmässä.
4.12.2015
Lisäksi sosiaalisen vahvistumisen ja
hyvinvoinnin vaikutusten mittarit by Vamos.
”Se huolestuttaa, että onko tällaisia paikkoja
muutaman vuoden kuluttua. On huoli
seuraavista nuorista, hän sanoo.” (Hanna-Kaisa,
Vamos tekee vaikutuksen: Kansan uutiset.)