Yleisohje Kuvaa asiat tiivistetysti. Viittaa tarvittaessa muihin

Kuvauspohja hallitusohjelman mukaisille esityksille digitalisaation edistämiseksi
Yleisohje
(06/2015)
1 (4)
Kuvaa asiat tiivistetysti. Viittaa tarvittaessa muihin asiakirjoihin, jotka
tulevat liitteiksi.
Kehittämiskohteen perustiedot
Taloushallinnon tositeaineiston digitalisointi
Nimi / otsikko
Omistaja


virasto tai muu
organisaatio
vastuuhenkilö
Tausta ja tarkoitus


miksi kehityskohde
on tärkeä
mistä asiassa on kyse
VM tai TEM
Ehdotuksen tekijä Taru-hanke (www.taloushallinnonrunkoverkko.fi)
Yhteyshenkilö: Fredrik Jansson: [email protected]
Taloushallinnon tositeaineiston käsittelyn digitalisointi on jo pitkään
polkenut paikallaan. Yhtenäistä tahtotilaa, tietosisällön standardointia ja sitä
tukevaa sääntelyä ja lainsäädäntöä ei ole Suomessa kyetty toistaiseksi
toteuttamaan.
Yhteisesti eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä on kuitenkin todettu, että
tositeaineiston standardimuotoinen sisältö on välttämättömyys, jotta
taloushallinnon kokonaisvaltainen digitalisointi voidaan toteuttaa ja
saavuttaa digitalisoinnin hyödyt.
Taloushallinnon kokonaisvaltainen digitalisointi edellyttää
verkkolaskutuksen käyttämistä kaikessa yritysten välisessä liiketoiminnassa
ja kuittitietojen digitalisointia. Nämä voidaan saavuttaa tositeaineiston
tietosisällön standardoinnilla.
Esityksen tarkoitus on toteuttaa lainsäädäntö jolla varmistetaan
taloushallinnon digitaalisen lähtöaineiston yhtenäisyyden ja säännöstön
olemassaolon, jotta yksittäiset toimijat voivat aloittaa taloushallinnon
tositeaineiston digitalisoinnin.
Taru-hanke esittää toteuttamisen omistajaksi päätettävän joko VM tai TEM.
Tavoitteet ja
tuotokset

mitä on tarkoitus
saada aikaiseksi
Taru-hankkeessa on määritelty verkkolaskutukselle ja kuittidatalle yhdessä
FKL:n kanssa uuden kirjanpidon automatisointia ja tositeaineiston
automaattista käsittelyä mahdollistava tietosisältö. Tämä ehdotus tähtää
näiden määritysten käyttöönottoon ja tarvittavan lainsäädännön tekemiseen
yhteisen digitalisointipohjan saavuttamiseksi.
Yhtenäinen pohja eli sisään tulevan raakadatan ja sen sisällön
määrämuotoisuus mahdollistaa täysin uudelle tasolle siirtymisen koko
’tilauksesta – maksuun’ – prosessissa. Tämän lisäksi standardointi
mahdollistaa täysin reaali-aikaisen tietopohjan muodostumisen, jonka päälle
koko taloushallintoa, aineistonvälitystä ja digitaalisia palveluita rakentava
palvelu-liiketoiminta pystyy siirtymään täysin uudelle tasolle.
Pohjalaatan kuntoon saattaminen mahdollistaa:
Yritysten parempaa ja läpinäkyvämpää riskienhallintaa, taloudellisen tilan
seurantaa liki reaaliaikaisesti, rahoituksen riskienhallintaa, tehokasta
harmaan talouden toruntaa ja yritysten raportoimisen automatisointia, sekä
koko kansantalouden suhdanne-ennustamisen viemistä uudelle tasolle, kuten
Kuvauspohja hallitusohjelman mukaisille esityksille digitalisaation edistämiseksi
(06/2015)
2 (4)
jo osittain Eestissä on pystytty tekemään yli 1000 euron laskujen
raportoinnin perusteella. Lisäksi kaikki tämä voidaan saada aikaan niin, että
samalla puretaan yritysten hallinnollista taakkaa.
Hankeaihion/
esityksen tilanne
Tämän ehdotuksen pohjana olevat määritykset ja tarvittavat
sanomakuvaukset ja ohjeistukset valmistuvat Taru-hankkeen puitteissa.
Lainsäädäntötyö ja siihen tarvittava valmistelu tulisi rahoittaa ko.
viranomaisen toimesta.
Osa-alue 1: Vaikuttavuus ja asiakashyödyt
Tavoiteltava
Taloushallinnon tosite-aineiston digitalisoinnilla tavoitellaan hyötyjä koko
yhteiskunnallinen
ketjulle. Tavoitetilassa ostajan ja myyjän välillä kaikki hoituu sähköisesti,
vaikuttavuus, esim.
kuittidata ja laskutusdata kulkevat suoraan taustalla järjestelmien välityksellä
 Palvelujen laadun
ilman manuaalisia vaiheita ja paperia.
paraneminen ja
tuotettava lisäarvo
Tämä mahdollistaa yrittäjille entistä läpinäkyvämpää ja reaaliaikaisempaa
kansalaiselle tai
talouden hallintaa, kassavirran seurantaa, sekä riskienhallintaa sekä
yrityksille
taloushallintoa toimittaville tahoille aivan uudenlaisten palveluiden

Hallinnollisen taakan väheneminen
kehittämismahdollisuuksia.
Harmaan talouden torjunnan kannalta sähköinen tositeaineisto on yksi
merkittävimpiä ja tehokkaampia keinoja kitkeä harmaata taloutta ilman
erillisten seurantamekanismien rakentamista.
Hallinnollisen taakan purkaminen toteutuu taloushallinnon prosessien
suoraviivaistamisella ja manuaalisten vaiheiden poisjäämisellä; raportointi
automatisoituu ja laskutus ja kuittidata saadaan suoraan sähköisesti
reskontraan ja kirjanpitoon ilman manuaalivaiheita.
Verkkolaskutuksen päälle on myös mahdollista rakentaa järjestelmää siten,
että datasta saadaan suoraan tilastotietoa tilastokeskukselle ja muille
valtionhallinnon tahoille. Tämä mahdollistaisi valtion BKT:n suhdanneennustamista aivan uudelle tasolle – voisikin sanoa että eräänlainen talouden
Foreca olisi mahdollista rakentaa.
Osa-alue 2: Taloudellinen kannattavuus
Taloudelliset hyödyt
Valtiokonttori yksin käsittelee 600 000 kuittia vuodessa ja n. 12.5 miljoonaa
 Tavoiteltavat
laskua. Kuittitietojen digitaliointi säästäisi noin. 2 miljoonaa euroa vuodessa
kustannussäästöt
ja verkkolaskujen täydellinen automaattinen käsittely (tilauksesta laskuun)
jopa 50-100 miljoonaa euroa vuodessa. Olettamana on maltillinen 5-10
 Mahdolliset lisäeuroa työajansäätöä per lasku. Skaalattuna koko yrityskantaan, joka
tuotot
käsittelee noin 250 miljoonaa laskua vuodessa, on säästöpotentiaali Suomen
kansantaloudelle todella merkittävä.
Lisäksi epäsuorat hyödyt yritysten paremman taloudenhallinnan ja riskien
hallinnan parantumisen myötä ovat mittavat.
Kuvauspohja hallitusohjelman mukaisille esityksille digitalisaation edistämiseksi
Kustannukset

Investointimenot

Vuosittaiset käyttöja ylläpitomenot
(06/2015)
3 (4)
Valtion kustannukset tulevat mahdollistavan lainsäädännön valmistelusta ja
säätämisestä.
Digitalisointi tapahtuu tämän pohjalta ja se tapahtuu yksityisen
palveluliiketoiminnan normaalina kehittämisenä yritysten omina
investointeina.
Osa-alue 3: Yhteentoimivuus
Yhteentoimivuuden
Tositeaineistoa tuottavien tahojen tulee siirtyä tietyn määräajan puitteissa
tarpeet
käyttämään uusia standardeja ja määrityksiä. Tämä tarkoittaa muutoksia
nykyisiin kassajärjestelmiin ja laskutukseen liittyvään toimintaketjuun.
Vaikutus ja kustannuarvio tämän siirtymisen osalta tulee arvioda valmistelun
aikana.
Yhteiset palvelut
Tämän työn yhteydessä kannattaa arvioida mahdollisuutta luoda kansallinen
ja valtiollinen verkkolaskutuksen validointipalvlu.
Lisäksi kannattaa tutkia mahdollisuuksia nykyisen
verkkolaskutusosoitteiston kehittämiseen hyödyntäen valtion keskitettyjä
palveluja.
Kannattaa tutustua Tanskan malliin jossa näitä asioita on jo jossakin määrin
toteutettu.
Osa-alue 4: Toteutettavuus
Riippuvuudet muuRiippuvuuksia ei vielä ole arvioitu.
hun kehittämiseen
Valmistelu ja
Kehittämiskohteena on lainasäädäntö ja tarvittava pohjatyö on jo pitkälti
suunnittelu
tehty Taru-hankkeen puitteissa.
 Kokonaissuunnitelma
 Hankinnat
Ohjaus ja resursointi
Laajapohjainen ohjausryhmä jossa edustus valtionhallinosta ja Taruhankkeesta, sekä tarvittavista sidosryhmistä.
Hankkeen resursoinnissa kannattaa hyödyntää RTE ja Taru-kokonaisuudessa
mukana olleita asiantuntijoita.
Sidosryhmät
Lainsäädäntö
Finanssialan keskusliitto, Verkkolaskufoorumi, Taloushallintoliitto TaruHanke sekä VM:n ja TEM:n edustus.
Kuvauspohja hallitusohjelman mukaisille esityksille digitalisaation edistämiseksi
(06/2015)
4 (4)
Kyseessä on pääosin lainsäädännön kehittämishanke – jossa tulisi tarkastella
missä määrin taloushallinnon tosite-anieston digitaalisuutta ja yhtenäisyyttä
sekä sisältöä voidaan lailla säätää.
Riskit
Toteuttamatta
jättämisen riskit
Nykyisten käytäntöjen hajanaisuus ja intressitahojen lukumäärä voi tuoda
ristipaineita asian totuttamiseen. Tämä vuoksi ainoa järkevä eteneminen on
ottaa jo RTE/ICT-2015 kokonaisuuden alisuudessa tehty pohjatyö ja Taruhankkeessa tehty määritystyö tämä tekemisen pohjaksi.
Nykyisen kaltainen ”dead-lock” tilanne jossa kaikki toimijat vain odottavat
muilta toimenpiteitä yhteisen pohjan luomiseen jatkuu ja monimuotoisuus eri
ratkaisujen välillä kasvaa entuudestaan.
Merkittävä kansantaloudellinen säästö ja tehostamispotentiaali jää
käyttämättä.
Liitteet
Liitteenä erilliset dokumentit tms., joihin on
edellä viitattu
Liitteen nimi