Sataman turva-asiat

Sataman turva-asiat
Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja
Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015
Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.
Esityksen sisältö
• Safety vs. Security
• turvallisuus  turva
• ISPS
• Taustaa
• Lainsäädäntö
• Toimivaltaiset viranomaiset
• Trafin toiminta
• Satamat
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
2
Safety vs. Security
• Safety = turvallisuus
• Omassa ympäristössä syntyvät
• Onnettomuudet
• Vahingot
• Läheltä piti tilanteet
• Ennaltaehkäisy
• Työturvallisuus
• Turvallinen toiminta
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
3
Safety vs. Security
• Security = turva
• Ulkoa uhkaavat vaarat ja uhat
• Tahallinen vahingonteko ja
häirintä
• Rikollisuus
• Merirosvous
• Terrorismi
• Ennaltaehkäisy
• ISPS
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
4
International Ship and Port Facility Security Code
ISPS
• Taustaa
•
•
•
•
m/s Achille Lauron kaappaus 1985 Välimerellä
Terroristihyökkäys matkustaja-aluksella, City of Poros, 1988
USS Colen pommi-isku 2000 Jemenin edustalla
Loppusysäys turvatoimien parantamiselle
• Iskut matkustajakoneilla New Yorkiin ja Washingtoniin 2001
• m/t Limburgin räjäytys 2002 Jemenin edustalla
• ISPS koskee kansainvälisen liikenteen aluksia ja niitä
palvelevia satamarakenteita
• Astui voimaan 1.7.2004
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
5
ISPS-lainsäädäntö
• Satamaturvatoimenpiteet perustuvat kansainvälisen SOLASyleissopimuksen säännöksiin ja niihin liittyvään ISPS-säännöstöön
• Säännöstö on toimeenpantu EU:n jäsenmaissa EU:n turvatoimiasetuksella
• Turvatoimiasetus = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 725/2004 alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta
• Satamaturvadirektiivi = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2005/65/EY satamien turvallisuuden parantamisesta
• Turvatoimilaki = Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 11.6.2004/485
• Kansallinen täytäntöönpano ja määritetään toimivaltaiset viranomaiset
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
6
ISPS-lainsäädännön tarkoitus
• Estää satamaan tai alukseen
pääsy sellaisilta lasteilta,
materiaaleilta tai ihmisiltä,
joiden katsotaan aiheuttavan
vaaraa itse satamalle ja/tai
alukselle sen miehistölle tai
matkustajille.
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
7
Toimivaltaiset viranomaiset
• Toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä
on valvoa, että ISPS-lainsäädäntöä
noudatetaan ja tiedottaa toisilleen
havaitsemistaan puutteista ja uhkista.
•
•
•
•
Rajavartiolaitos
Poliisi
Tullilaitos
Liikenteen turvallisuusvirasto
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
8
Toimivaltaisten viranomaisten
erityistehtävät lyhyesti
• Rajavartiolaitos
• Pitää yllä yhteyspistettä alusten ja satamien turvauhkaa
koskeville ilmoituksille sekä turvahälytyksille
• Poliisi
• Asettaa turvataso ja päättää tasojen nostot ja laskut (1, 2, 3)
• Tullilaitos
• Valvontatoimenpiteet
• Trafi
• Toimii turvatoimien yhteysyksikkönä ja
satamaturvaviranomaisena sekä hoitaa valvontaa ja tiedotusta
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
9
Trafi, ISPS ja satamat
• Suorittaa satamien ja satamarakenteiden turva-arvioinnit
• Arvio uhkista ja heikkouksista
• Hyväksyy satamien ja satamarakenteiden turvasuunnitelmat
• Hyväksyy sataman turvatoimialueen rajat
• Sataman turvatoimialueella tarkoitetaan turva-arvioinnin
perusteella määriteltävää aluetta, jolle laaditaan
turvasuunnitelma ja joka on merkittävä näkyvästi
• Hyväksyy sataman turvapäällikön ja muun keskeisen
turvahenkilöstön
• Ohjeistaa, valvoo ja tiedottaa
• Monitorointia aina kun Trafin tarkastajat käyvät satamassa
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
10
Satamat
• Suomen meriliikennestrategia 2014–2022:
• Suomi on merenkulun maa. Suomen viennistä noin 90 %
ja tuonnista 80 % kulkee meritse.
• Toimivat meriyhteydet ovat Suomen elinkeinoelämän ja
sitä kautta koko yhteiskunnan kilpailukyvyn elinehto.
• Suomi ja sen kansallinen menestys ja hyvinvointi ovat
erittäin riippuvaisia merenkulusta.
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
11
Satamat ja satamarakenteet
• Satamat ovat kuljetusketjun tärkeitä solmukohtia
• Yhdistyy monia kuljetusmuotoja ja toimijoita
• Pyritään mahdollistamaan toiminta kaikissa oloissa
• Satamarakenteella tarkoitetaan paikkaa, jossa alukselle tai
aluksesta liikkuu henkilöitä tai kuljetetaan tavaroita taikka
suoritetaan satamapalveluita.
• Satamarakenteita on tällä hetkellä 120 ja satamia 78
• Oulun satama = 3 rakennetta
• Joensuun syväsatama = 1 rakenne
• ISPS-todistus eli vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa
5 vuotta turva-arvioinnista
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
12
Satamat ja satamarakenteet
Turva-arviointi (Trafi)
Turvasuunnitelma (satama)
Turvasuunnitelman hyväksyntä (Trafi)
Turvasuunnitelman auditointi (Trafi)
Uusi ISPS-vaatimustenmukaisuusvakuutus
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
13
Kysymyksiä?
5.5.2015
HB
Liikenteen turvallisuusvirasto
14