Vastineet 1.luonnosvaiheen maanomistajien mielipiteisiin 24.6.2015

LUHANKA
Pien – Päijänteen
rantaosayleiskaava
24.6.2015
Vastineet 1. kaavaluonnosvaiheen maanomistajien mielipiteisiin
1(10)
1. Iwanow Erich
Mielipiteen mukaan kaavaa varten ei ole tehty riittäviä
luontoselvityksiä. Lisäksi esitetään täydennyksiä asiakirjoihin.
-
-
-
-
Laadittavista selvityksistä kaavoittaja toteaa, että kaavaluonnokseen
on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kaavan vireilletulon
yhteydessä kirjatut ja tehtäväksi sovitut selvitykset. Linnuston osalta
lähtötietoja on ollut käytössä luontoselvitystä laadittaessa.
Uhanalaisten lajien esittämistapa on kuitenkin julkisissa raporteissa
varovainen. Erillistä pelkästään tätä kaavaa palvelevaa
linnustoselvitystä ei ole kuitenkaan tehty eikä sille nähty tarvetta
kaavan luonne huomioiden kunnan ja Ely-keskuksen välisessä
työneuvottelussakaan.
Lisäselvityksiin ryhdytään, mikäli niille nähdään tarvetta esimerkiksi
kaavaan osoitettavien lisärakentamispaikkojen osalta. Nyt
rakennuspaikkojen kokonaismäärä nykyiseen kaavaan nähden ei tule
merkittävästi muuttumaan, joten kaavamuutoksen vaikutukset
linnuston elinoloihin ei merkittävästi muutu nykyiseen kaavaan
verrattuna
Viitasammakoiden havainnointi on kaavaluonnoksessa perustunut
koko alueella niin ikään äänihavaintojen tekemiseen. Rakentamisen
vaikutukset viitasammakoille sopiviin elinympäristöihin arvioidaan
nykyistä tarkemmin.
Maanomistajien tasavertainen kohtelu on yksi kaavoituksen
peruslähtökohdista
-
Pienen Riuttasaaren rakennuspaikasta järjestetään erillinen
neuvottelu maanomistajan kanssa.
-
Kaavaehdotusta laadittaessa kiinnitetään huomiota Iwanowien
mielipiteessä esitettyihin muihin seikkoihin mm. kaavamerkintöjen ja
niiden tekstimääräysten tarkentamisen osalta.
2. Eero Vaara
- Esitetään lisärakennuspaikkaa Puukkosalmen tilalle
- Tilan Puukkosalmi (emätila) rakennusoikeus on yksi rakennuspaikka
Puukkosaari on alle 1 ha, eri emätilan alueella. Alle 1 ha saarilla ei ole
rakennusoikeutta, jota voisi siirtää. Ei muutosta kaavaan.
2(10)
3. Elina Suonpää
- Esitetään tarkennuksia ja korjauspyyntö kaavaan.
- Käyty maanomistajan edustajan kanssa maastossa ja tehdään
muutoksia kaavaan. Rakennuspaikkojen lukumäärä ei muutu YläHakolahden tilan osalta.
- Kiviniemen 435-401-1-137 rakennuspaikka on poistettu Natura2000
alueelta. Rakennuspaikka siirretään Ylä-Hakolahden tilalle.
4. Tommi Kivilaakso
- Esitys kolmesta lisärakennuspaikasta
- Lisärakennuspaikan osoittaminen on tutkittu tarkemmin ja yksi
rakennuspaikka lisätään tilan Pirttivuori 435-401-1-277 alueelle.
5. Tommi Riijärvi
- Esitetään lisärakennuspaikkaa niin, että
Aittasaaren rakennuspaikka poistuu.
- Lisätään yksi rakennuspaikka Pirttikeidas tilalle 435-401-1-45.
6. Jorma Salojoki
- Emätilalla ennestään rakennuspaikat maantien takana.
- Lisärakentamista ei voida osoittaa rantaan, rakennusoikeus käytetty
7. Jukka Lahtinen
- Esitetään lisärakennuspaikkaa Toivolan tilalle 435-405-1-214
- Toivolan emätilan rakennusoikeus on 3 rakennuspaikkaa. Emätilan
alueelle on sen lohkokiinteistöille osoitettu jo ennestään 3
rakennuspaikkaa, joten lisärakentamista ei voida osoittaa.
Ei muutosta kaavaluonnokseen.
8. Martti Markkanen
- Esitys matkailupalveluiden alueista
- Kaava-alueen rajausta ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa
Luhangan Kurssi- ja Kuntokeskus Oy:n omistamalle alueelle, joka ei
ole rannassa.
- Kunnan tavoitteena on erillisen rantarakennuspaikan muodostaminen
tälle ranta-alueelle.
3(10)
9. Juha ja Birgitta Ruohtula
- Muutos rakennuspaikkoihin ja esitys vakituisesta asumisesta Saarelan
tilan alueelle 435-402-7-207
- Muutetaan kaavaan 4 RA:n rakennuspaikat 3:ksi rantaan rajoittuviksi
rakennuspaikoiksi hakijoiden esittämällä tavalla ja kahden
rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen.
10.
-
Hilkka Henttonen
Esitys rakennuspaikkojen siirtämisestä
Muutetaan sijoittelua esityksen mukaisesti
11.
-
Risto Laiho
Ranta-asemakaavan sisällön tarkistaminen talouskeskuksen saunan
osalta ja rakennuspaikkojen siirtopyynnöt
Lisätään puuttuva saunan rakennusoikeus, joka perustuu rantaasemakaavaan. Ei muita muutoksia.
-
12.
13.
-
Heikki Kuurne
Käyttötarkoituksen muutos RA -> AP hyväksytään
Veikko Kuurne
Käyttötarkoituksen muutos RA -> AP hyväksytään
14.
-
Risto ja Ritva Toivainen
Isokiven tilaa koskeva kaava tulisi pitää ennallaan.
Voimassa olevassa kaavassa olevia rakennuspaikkoja on järjestelty
uudelleen, ottaen huomioon rannan rakennettavuus ja maanomistajan
ja kunnan tavoitteet alueen lisärakentamisesta
kaavaluonnos säilytetään ennallaan
15.
-
Tuula Virta
Mielipide koskee tiejärjestelyjä
Rantaosayleiskaavalla ei ohjata yksityisteiden rakentamista, vaan
pysyvät kulkuoikeudet ratkaistaan kiinteistöjen muodostamisten tai
erillisten yksityistietoimitusten yhteydessä
16.
-
Tapio ja Rauni Ruohtula
Lisärakennuspaikan osoittamispyyntö Meerilän tilalle Onkisaloon
Rantaosayleiskaavojen tulee perustua erilaisten rantojen ja niiden
luonnonympäristön huomioimiseen niin, että kaavassa osoitetaan
erilaisia rakentamisen mitoitusvyöykkeitä.
4(10)
-
17.
-
Tilan Meerilä 435-402-7-210 rakennusoikeutta on tutkittu tarkemmin.
Tila on muodostunut Saarelan emätilasta 435-402-7-5. Vaikka
emätilana pidettäisiinkin 30.9.1960 rekisteröityä Meerilän emätilaa
435-402-7-55, alueen raennusoikeus on tullut jo vanhastaan
käytetyksi. Näin ollen lisärakennuspaikan osoittaminen ei ole
mahdollista hakemuksen kohteena olevalle Meerilän tilalle 7:210.
Emma Pasanen
Esitetään muutoksia rakennuspaikkojen rajauksiin ja tavanomaisia
suurempien rakentamisalueiden merkintää, jotta
rakennuslupavaiheessa olisi mahdollisimman suuri valinnanvapaus
rakennusten sijoittelulle.
-
Kaavaratkaisua muutetaan siten, että se huomioi saman
maanomistajan omistamat kolme eri tilaa ja maanomistajan
mielipiteen nykyistä luonnosta paremmin.
-
Rakennuspaikkojen osoittaminen tiiviiksi ryhmiksi perustuu
maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n rantayleiskaavoituksen
sisältövaatimukseen: ” ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä
rakentamatonta aluetta.” Toinen peruste rakennuspaikkojen
tarkemmalle rajaukselle liittyy yleiskaavan käyttämiseen
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Jotta yleiskaavaa voidaan
käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena, yleiskaava
ei voi olla liian suurpiirteinen.
-
MY-alueen osoittaminen perustuu tehtyihin luonto- ja
maisemaselvityksiin.
18.
-
19.
-
Heikki Haapamäki
sr ja ge-rajauksista
tarkistetaan lopulliseen kaavaehdotukseen. Rajaukset tulevat kaavaan
sellaisenaan ympäristöhallinnon paikkatiedoista
Anna-Kaarina Kivinen, Hannu Kivinen
Kiviniemen rakennuspaikan sijoittelu
Muutetaan rajausta
5(10)
20.
-
Jukka Nieminen
Rumppuvuoren ja Jänissaarten rakennuspaikoista huomautus
Jänissaarten rakentamista selvitetään lopulliseen kaavaehdotukseen
Rumppuvuoren tilalla on runsaasti rakennusoikeutta, jota on vaikea
osoittaa saariin (Partasaari, Tuhkurinsaari) niiden luontoarvojen
vuoksi tai emätilan mantereen ranta-alueelle sen jyrkkyyden vuoksi.
Maanomistajia on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti ja kaavaluonnos
pyrkii yhteensovittamaan maanomistajan tavoitteet ja alueen
ympäristön erityispiirteet. Lisärakennuspaikka mantereelle on
perusteltua maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun perustuen,
sillä nyt etäällä rannasta olevat rakennuspaikat eivät ole omarantaisiin
rakennuspaikkoihin rinnastettavia. Lisärakentaminen on
perustellumpaa osoittaa ennemmin mantereelle kuin saariin.
21.
-
Ari-Matti Rakkola
Huomautus Myllyniemeen esitetysta uudesta rakennuspaikasta.
Poistetaan rakennuspaikka Myllyniemestä ja siirretään tämä
rakennusoikeus toisaalle kunnan omistaman tilan Kesäime alueelle
22.
-
Rauno Niinimäki
Ranta-asemakaavoitettujen rakennuspaikkojen siirtoesityksiä
-
Rakennuspaikkojen siirrot on selvitettävä ranta-asemakaavan
muutoksella.
23.
-
Sakari Valvanne
Rakennusoikeuskysymys ja MY-alueen rajauskysymys
Rakennusoikeusmääräyksi tarkennetaan kaavaehdotusvaiheessa.
Tarkistetaan MY-rajausta samassa yhteydessä
24.
-
Marja-Terttu ja Kalervo Nieminen
Lisärakennuspaikkapyyntö Tillikka tilalle 435-402-7-226
Maanomistajien tasavertainen kohtelu edellyttää, että kaavoituksen
emätilana käytetään ennen vuotta 1959 muodostunutta tilaa tietyin
poikkeuksin.
6(10)
-
Emätilaselvityksen mukaan alueen rakennusoikeutta ei ole jäljellä.
Laskennalliset rakennusoikeudet eivät perustu tilojen pinta-alaan,
vaan emätilalla olevaan mitoitusrantaviivan pituuteen.
25.
-
Heikki Korpela
Lisärakentamistoiveita
Emätilan rakennusoikeus on käytetty, joten lisärakennuspaikkoja ei
voida osoittaa. Lisärakentaminen nykyiselle tontille on mahdollista
kaavan sallimissa puitteissa.
26.
-
Jouko Halonen
Lisärakennuspaikkaesitys tilalle Jokiranta 435-401-1-67
Ei muutosta. Emätila on käyttänyt rakennusoikeuden kokonaan.
27.
-
Sakari ja Helena Korhonen
Lisärakennuspaikkaesitys tilalle Lepola 435-402-2-495
Ei muutosta. Emätila on käyttänyt rakennusoikeuden kokonaan ja
rakennusoikeuden lisäys yhdelle emätilasta lohkotulle tilalle ei olisi
tasapuolista.
28.
-
Ritva Peltonen
Tarkistuspyyntö saunan rakennusoikeudesta tilalle 435-402-2-433
On osoitettu jo ensimmäisessä kaavaluonnoksessa kaavaan
29.
-
Airi ja Pekka Sipilä
Rakennuspaikan osoittaminen Ranta-Harjulan tilalle 435-401-1-263.
-
Emätilan rakennusoikeus on jo vanhastaan ylittynyt reilusti,
lisärakentaminen ei ole näin ollen mahdollista siten, että
rakentaminen tukeutuu rannan käyttöön. Selvitetään vielä
kaavaehdotukseen rakentamisen mahdollisuuksia etäämmälle
rannasta.
7(10)
30.
-
-
Selma ja Markku Laitala
Aholan emätilan alueelle 435-402-1-106 ei tule osoittaa uutta
rakentamista tilojen Ahola ja Koivuaho alueelle.
Emätilan mantereen rakennuspaikkatiheys on väljä. Rakennuspaikat
liittyvät alueen vesihuoltoon ja vapaata rantaviivaa jää riittävästi
Kaavaratkaisu säilytetään kaavaluonnoksen mukaisena.
31.
-
Kalle Rantanen
rakennuspaikka etäämmälle rannasta
Voidaan mitoituksen sallimissa puitteissa merkitä siten, että
käsitellään yhtenä rakennuspaikkana rantasaunan kanssa.
32.
-
Reijo Iikkanen
Tilan 435-402-7-33 nykyinen rantasauna merkittävä kaavaan
saunana. Lisäksi esitetään, että merkittäisiin 2 uutta rakennuspaikkaa
ja yhden vanhan rakennuspaikan säilyttämistä.
Emätilan laskennallinen rakennusoikeus on 2 rakennuspaikkaa
Säilytetään nykyinen kaavaratkaisu, joka perustuu voimassaolevaan
kaavaan
-
33.
-
Päivö Weijo
Rakennuspaikan osoittaminen tilan Lukkola 435-402-2-438 alueelle
-
Kaavaratkaisu perustuu voimassa olevaan kaavaan. Alueella on
voimassa saarimitoitus: Pieni Riuttasaari 2,4 ha, jossa saaren
kokonaismitoitus on 1 RA (1 rp/1-3ha:n saari). Alue on vahvistettu
Natura2000 alueeksi. Emätilan rakennusoikeus on jo vanhastaan
ylittynyt
ei muutosta kaavaan
Järjestetään tarvittaessa neuvottelu Ely-keskuksen, kaavoittajan ja
maanomistajan välillä Pienen Riuttasaaren suojeluarvojen
huomioimiseksi laadittavaan kaavaan (K-S Ely-keskus lausunto
26.1.2015 KESELY/463/07.01/2013).
-
8(10)
34.
-
Kirsi Weijo
Rakennuspaikkojen säilyttäminen tilojen Kallioinen 435-402-2-224 ja
Routala 435-402-2-437 alueilla
-
Kallioinen 435-402-2-224 on yhä jakamaton emätila, joka on
muodostunut 23.4.1958. Emätilan todellinen rantaviivan pituus on
noin 0,420 km ja mitoitusrantaviivan pituus on noin 0,160 km. Tällä
perusteella tilalle kuuluisi laskennallisesti yksi rantarakennuspaikka.
Voimassa olevassa kaavassa tilan alueelle on hyväksytty kaksi
rakennuspaikkaa.
-
Routala 435-402-2-437 sijaitsee Pieni-Riuttasaaressa, joka on tonttia
lukuun ottamatta Natura2000-aluetta. Kaavaratkaisu perustuu
voimassa olevaan kaavaan. Alueella on voimassa saarimitoitus: Pieni
Riuttasaari 2,4 ha, jossa saaren kokonaismitoitus on 1 RA (1 rp/13ha:n saari). Rakennuspaikka on vahvistetun Natura2000 alueen
ulkopuolella.
Natura2000-alueet on perustettu ennen tämän kaavoituksen
käynnistämistä. Yleiskaavaa laadittaessa on siten otettava huomioon
Natura-alueet sellaisenaan. SL-alueita koskevia kaavamääräyksiä
tarkistetaan kaavaehdotukseen.
Kaavaluonnokseen jätetään rakennuspaikka eli ei tehdä muutosta.
Järjestetään tarvittaessa neuvottelu Ely-keskuksen, kaavoittajan ja
maanomistajan välillä Pienen Riuttasaaren suojeluarvojen
huomioimiseksi laadittavaan kaavaan (K-S Ely-keskus lausunto
26.1.2015 KESELY/463/07.01/2013).
-
-
35.
-
Sakari Ravio
Kysely niittypalstoista
Selvitetään erikseen kaavaehdotukseen
36.
-
Arvo Hurskainen
Uusi rakennuspaikka merkitty väärälle tilalle
Korjataan
37.
-
Tapio Alonen
Vakituisen asunnon rakennuspaikka tilalle Ämmälä/ Onkisalo
korjataan erehdyksessä väärälle tilalle osoitettu merkintä
9(10)
38.
-
Seija ja Martti Niininen
AP-tontti kaavaan
Lisätään AP ja poistetaan erillisen saunan rakennusoikeus
39.
-
Jaakko Laine
Esitys toisesta rakennuspaikasta tilan Pirttiranta-alueelle
Rakennusoikeus on jo käytetty, ei muutosta
Luhangassa 24.6.2015
Jari Lämsä
10(10)