testo 316-3 · Vuodonilmaisin kylmäaineille

testo 316-3 · Vuodonilmaisin kylmäaineille
Käyttöohje
Sisällys
1
Turvallisuus ja ympäristö……………………………………3
1.1. Tästä dokumentista .......... ………………………………3
1.2. Turvallisuus ............................................................. ...4
1.3. Ympäristö .................................................................. .4
2
Tuotetiedot ........................................................................ 5
2.1. Käyttö ......................................................................... 5
2.2. Tekniset tiedot ............................................................ 5
3
Tuotekuvaus ..................................................................... 6
3.1. Yleistä ........................................................................ 6
4
Käyttöönotto ..................................................................... 7
5
Mittalaitteen käyttö ........................................................... 9
5.1. Asetukset.................................................................... 9
5.2. Vuodonetsintä ............................................................ 9
6
Huolto ja ylläpito ............................................................. 10
7
Vinkkejä ........................................................................... 12
7.1. Kysymyksiä ja vastauksia ...................................... …12
7.3. Varusteet ja varaosat .............................................. ..12
2
1
Turvallisuus ja ympäristö
1.1.
Tästä dokumentista
Käyttö
> Lue tämä käyttöohje ennen mittalaitteen käyttöönottoa. Kiinnitä
erityistä huomiota turvallisuuteen liittyviin kohtiin turvataksesi
itsesi ja mittalaitteen.
> Säilytä käyttöohje, jotta voit tutkia sitä myös myöhemmin.
> Mikäli lainaat mittalaitetta, anna myös tämä käyttöohje
tutustuttavaksi käyttäjälle.
Virheilmoitukset ja varoitukset
Huomioi aina mittalaitteen virheilmoitukset ja varoitukset ja toimi asian
vaatimalla tavalla.
Näyttö
Selitys
WARNING
Vakavan vamman mahdollisuus.
CAUTION
Vamman mahdollisuus.
ATTENTION
3
Indikoi mahdollista laitteen vaurioitumista.
1.2.
Turvallisuus
> Käytä mittalaitetta vain sille tarkoitetussa käytössä ja
ympäristössä, käyttöohjeen opastamalla tavalla. Älä käytä
voimaa.
> Huomioi myös mittauskohteen turvallisuus ja erityisvaatimukset.
Älä suorita kontaktimittausta suojaamattomissa kohteissa.
> Älä varastoi tuotetta yhdessä liuottimien tms. kanssa. Älä käytä
kuivausaineita. Vieraat aineet saatavat vahingoittaa mittalaitetta
tai vaarantaa toimintavarmuuden ja –tarkkuuden..
> Huolla ja ylläpidä laitetta käyttöohjeen mukaisesti. Seuraa
ohjeita ja käytä vain alkuperäisiä testo -varaosia.
> Laitteelle ja antureille annetut lämpötila-alueet tarkoittavat vain
mittausaluetta. Älä käytä laitetta tai sen osia yli 70 °C
lämpötilassa ellei tämä ole erikseen sallittua.
1.3.
Ympäristönsuojelu
> Käytetyt paristot ja ladattavat akut tulee hävittää
asiaankuuluvalla tavalla ongelmajätteenä.
> Mittalaite tulee hävittää elektroniikkajätteenä asiaankuuluvalla
tavalla.
4
2
Tuotetiedot
2.1.
Käyttö
testo 315-3 on tarkka ja kestävä kylmäaineiden vuodonilmaisin
jäähdytyslaitteistojen ja lämpöpumppujen huolto- ja asennustyössä.
testo 316-3 ei ole henkilökohtainen turvalaite. Mittalaitetta
ei saa käyttää ympäristön monitorointiin
henkilösuojatarkoituksessa.
2.2.
Tekniset tiedot
Toiminne
Arvo
Sensori
Elektrokemiallinen sensori
lämmitetyllä diodilla
Vastekynnys
<4 g/a / <0.15 oz/a
Sensorin vaihtoväli
80-100 tuntia (noin 1 vuosi
normaalikäytössä)
Lämpenemisaika (laitteen
kytkentä päälle ->
mittausvalmis)
Noin 20 s
Virtalähde
Alkaaliparistot (2 x D)
Paristojen kestoaika
Noin16 tuntia
Varastointi/kuljetusolosuhteet 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
5
Käyttöolosuhteet
-20 ... 50 °C / -4 ... 122 °F
20 % - 80 %RH, ei
kondensoituva
Paino
Noin 400 g (sis. paristot)
Mitat (P x L x K)
Kotelo: noin. 270 x 65 x 65 mm
Taipuisa sensorin varsi ja
sensori: noin 285 mm
Takuu
Mittalaite: 24 kk
Takuuehdot: katso
www.testo.com/warranty
EC Direktiivi
2004/108/EC
Standardit
SAE J1627, EN14624:2012
3
Tuotekuvaus
3.1.
Yleistä
1
2
3
4
5
6
6
Taipuisa sensorin varsi ja
sensoripää
Kahva, jossa paristokotelo
sisällä
Paristo indikaattori PWR
(vihreä LED)
On/off -painike,
herkkyysvalinta
Herkkyys indikaattori
HI (korkea) / LO (matala)
Kaasuindikaattorivalot
(keltaiset LEDit)
4
Käyttöönotto
Sensorin asennus
1. Kierrä irti suojakärki (1) sensoripäästä (vastapäivään).
2. Ota sensori (2) pois suojapakkauksesta.
3. Työnnä sensorin kolme liitinpiikkiä varovasti sensoripäähän, niin
ettei niitä enää näy.
NOTICE
Sensori ja sen liittimet ovat herkkiä!
> Ole varovainen, älä vahingoita sensoria tai sen liittimiä.
4. Aseta suojakärki sensoripäähän ja kierrä se kiinni
(myötäpäivään).
Asenna paristot
1. Ruuvitaltan tms kärjellä paina lukitus alas.
2. Liu’uta suojakansi alas.
3. Asenna kaksi D-tyypin paristoa. Huomioi napaisuus!
7
4. Liu’uta suojakansi takaisin paikoilleen.
Kytkentä päälle
WARNING
Räjähdysvaara!
> Mittalaitetta ei sää käyttää räjähdysalttiissa ympäristöissä.
>
-
Paina [
] lyhyesti.
PWR LED lsyttyy ja kaasuindikaattorivalot vilkkuvat.
Sensori lämpenee.
Mittalaite on käyttökunnossa, kun ledit sammuvat ja laite antaa
äänimerkkiä.
Kytkentä pois päältä
> Paina pitkään [
8
].
5
Mittalaitteen käyttö
5.1.
Asetukset
Herkkyyden asetus
Mittalaitteessa on kaksi herkkyystasoa: HI (korkea, oletusarvo) ja
LO (matala).
LO (matala) –taso on 8x vähemmän herkkä kuin HI (korkea).
Korkeissa pitoisuuksissa aseta laite LO -tasolle.
5.2.
> Paina [
] lyhyesti asettaaksesi laitteen LO -tasolle
> Paina [
] uudestaan palataksesi HI -tasolle.
Vuodonetsintä
NOTICE
Sensorin vahingoittumisvaara vieraissa aineissa (esim. öljyt)!
> Älä käytä laitetta epäpuhtaissa olosuhteissa.
1. Vie mittalaite epäillyn vuotokohdan alueelle.
Vuodonilmaisin toimii varmasti vain, jos mittapää viedään
vuotokohtaan.
2. Liikuta mittapäätä alueen yläpuolella enimmillään 6 mm:n
korkeudella ja enintään 2,5 ...5 cm sekunnissa.
-
Mikäli laite löytää vuodon, keltaiset kaasuindikaatiovalot syttyvät
ja laite antaa äänimerkkiä. Mitä isompi vuoto sitä enemmän
valoja syttyy.
3. Liikuta mittapäätä pois vuotokohdasta hetkeksi.
> Mikäli laite ilmaisee suuria kaasupitoisuuksia, aseta laite LO tasolle
4. Liikuta mittapäätä uudestaan vuotokohtaan varmistaaksesi
tarkan vuotokohdan.
> Aseta herkkyys takaisin HI -tasolle heti, kun vuotokohta on
varmuudella löydetty.
9
6
Huolto ja ylläpito
Laitteen puhdistus
> Mikäli laite on likainen, puhdista se testo Instrument Cleanerillä
(0554 1207).
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!
Mietoja kotitalouspuhdistusaineita voidaan käyttää.
Sensorin vaihto
Elektrokemiallinen sensori on vaihdettava noin sadan käyttötunnin
välein. Kun aika on täysi tai mikäli epäilet sensorin toimivuutta,
vaihda se välittömästi.
CAUTION
Palovammavaara!
> Ennen suojakärjen irrottamista kytke laite pois päältä ja anna
sen jäähtyä.
1. Kierrä irti suojakärki (1) sensoripäästä (vastapäivään).
2. Irroita vanha sensori.
3. Ota uusi sensori (2) pois suojapakkauksesta.
4. Työnnä sensorin kolme liitinpiikkiä varovasti sensoripäähän, niin
ettei niitä enää näy.
NOTICE
Sensori ja sen liittimet ovat herkkiä!
> Ole varovainen, älä vahingoita sensoria tai sen liittimiä.
5. Aseta suojakärki sensoripäähän ja kierrä se kiinni
(myötäpäivään).
Suodattimen vaihto
Suodatin on vaihdettava, mikäli se on likainen tai kastunut veteen,
öljyyn tms.
10
CAUTION
Palovammavaara!
> Ennen suojakärjen irrottamista kytke laite pois päältä ja anna
sen jäähtyä.
1. Kierrä irti suojakärki (1) sensoripäästä (vastapäivään).
2. Työnnä vanha suodatin ulos suojakärjestä esimerkiksi pienellä
ruuvimeisselillä tai vastaavalla.
3. Aseta uusi suodatin suojakärkeen.
4. Aseta suojakärki sensoripäähän ja kierrä se kiinni
(myötäpäivään).
Paristojen vaihto
PWR –merkkivalon alkaessa välkkyä, paristoissa on noin
yksi tunti käyttöikää jäljellä.
1. Paina ruuvitaltan tms. kärjellä lukitus alas.
2. Liu’uta suojakansi alas.
3. Poista vanhan paristot
4. Asenna kaksi D-tyypin paristoa. Huomioi napaisuus!
5. Liu’uta suojakansi takaisin paikoilleen.
11
7
Vinkkejä
7.1.
Kysymyksiä ja vastauksia
Kysymys
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Kaikki
kaasuindikaatiovalot
palavat, mutta laite ei
anna hälytysääntä
Sensori on viallinen tai
puuttuu
>
Vaihda sensori.
Pieninkin mittalaitteen
liikahdus aiheuttaa
kaasuindikaation.
•
Sensorin liitinjohdot
vioittuneet.
>
•
Sensori on liian
>
korkeassa kosteudessa
liian pitkään.
Irrota sensori ja
tarkista johdot.
Tarvittaessa
suorista johdot
esim. pinseteillä.
Kytke laite päälle ja
odota (jopa 20
minuuttia) kunnes
hälytys poistuu.
Mittalaitteen herkkyys ei
ole vaaditulla tasolla eikä
laite tunnu löytävän
vuotoja tai ei tunnista
joitain kylmäkaasuja.
Sensorin käyttöikä on
täynnä.
>
Vaihda sensori.
Laite ei kytkeydy päälle.
Patterit ovat tyhjät.
>
Vaihda patterit.
Mikäli yllä olevista ohjeista ei ole apua, ota yhteys testo –myyjääsi
tai suoraan teston huoltoon. www.testo.com/service-contact
7.2.
12
Varusteet ja varaosat
Kuvaus
Tuote no.
Sensori
0554 2610
Suodatin
0554 2611