täältä - Rinta

ASIAKKAAN
YHTEYSTIEDOT
(Jäljempänä Asiakas)
SOPIMUSKOHDE
Yrityksen
HUOLTOSOPIMUKSEN
MAKSUT
LASKUTUSKÄYTÄNTÖ
ALLEKIRJOITUKSET
Asiakkaan
nimi
Asiakasnumero
Y- tai henkilötunnus
Puhelinnumero
Osoite
Postinumero ja –paikka
Laskutusosoite
Postinumero ja –paikka
Ajoneuvon merkki ja malli
Alustanumero
SOPIMUKSEN KESTO
/
Rekisterinumero
Rekisteröintipäivämäärä
Sopimus alkaa
Km-lukema sopimuksen
Km-lukema sopimuksen päättyessä
alkaessa
Sopimus päättyy
Arvioitu
Sopimuksen
ajokilometrimäärä
ajokilometrimäärä/vuosi
yhteensä
Asiakas maksaa tämän Huoltosopimuksen mukaisten huolto- ja korjaustöiden suorittamisesta sekä
niihin käytetyistä varasosista, tarvikkeista ja työstä BlueWhite Warranty Oy:lle seuraavasti:
Hintaan
sisältyy
10tkm per vuosi
ALV 24%
15tkm per vuosi
20tkm per vuosi
25tkm per vuosi
30tkm per vuosi
35tkm per vuosi
40tkm per vuosi
Laskutus tapahtuu BlueWhite Warranty Oy:n toimesta kuukausittain. Maksuaika on neljäntoista (14)
päivää.
Sopimusosapuolet hyväksyvät allekirjoituksin tämän Huoltosopimuksen sekä liitteenä olevat tämän
sopimuksen sekä Kultaturvan yleiset ehdot.
Paikka
Päivämäärä
Paikka
Päivämäärä
BlueWhite Warranty Oy:n puolesta ja valtuuttamana
Rinta-Joupin Autoliike Oy:n valtuutettu myyjä
Asiakkaan allekirjoitus ja
nimenselvennys
HUOLTOSOPIMUS
Henkilöautot
Huoltosopimuksen sopimusehdot:
1
SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Tämän sopimuksen perusteella BlueWhite Warranty Oy (myöhemmin ”BWW”) sitoutuu
käyttämällä X Oy:n (myöhemmin ”X”) jälleenmyyjän palveluja suorituttamaan edellä mainitun
ajoneuvon määräaikaishuoltotoimenpiteet X:n huoltokorjaamolla. Määräaikaishuolloissa hinta
sisältää moottoriöljyn, öljynsuodattimen sekä huolto-ohjelman mukaiset tarkastukset ja
tarvittavat uusinnat. Huollamme kaikki merkit valmistajien antamien huolto-ohjeiden mukaisesti.
Ajoneuvon valmistajan myöntämä takuu pysyy edelleen voimassa huoltomme jälkeen.
Kaikki toimenpiteet suoritetaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen ajoneuvon luotettavan
toiminnan takaamiseksi edellä sovitun sopimuskauden aikana. Tämä sopimus ei rajoita
asiakkaan oikeuksia ajoneuvossa mahdollisesti voimassa olevan tehdastakuun suhteen.
2
HUOLTO JA MAHDOLLINEN KULTATURVAN ALAINEN KORJAUS
Ajoneuvo on aina huollettava ja/tai korjattava X:n huoltokorjaamolla. Ajoneuvon huoltaminen
on tehtävä valmistajan tai maahantuojan määrittelemän huolto-ohjelman mukaan ± 2000 km ja
Asiakas kantaa vastuun tämän velvollisuuden täyttämisestä. Asiakkaan / huoltokorjaamon on
saatava BWW:n suostumus huollon tai korjauksen suorittamiseen ennen sen aloittamista, jotta
näitä koskevat kustannukset voivat tulla BWW:n korvausvelvollisuuden piiriin. Asiakkaan on
asioidessaan korjaamolla esitettävä kopio tästä sopimuksesta.
3
SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
BWW vastaa ja sen vastuulle kuuluvat seuraavat huolto- ja korjauskustannukset:
a) Valmistajan tai maahantuojan määrittelemän huolto-ohjelman mukaiset huollot
Huoltojen piiriin eivät kuulu seuraavien seikkojen / laitteiden / osien tai tekijöiden aiheuttamat
tai edellyttämät huoltokorjaus- tai vastaavat toimenpiteet ja niistä johtuvat kustannukset:









Pyörät ja renkaat, vialliset liitokset, kaikki ikkunat, verhoilu, kosmeettiset laitteet, avokaton
moottorit, runko ja kangas
Muu normaalista kulumasta aiheutuva johdannainen vika tai rikkoutuminen
Venttiilien säädöt, hiukkassuodattimien vaihdot tai pakokaasujen puhdistukseen liittyvät
nesteiden lisäykset (esim Adblue ja Eolys)
Mitkään puhdistukset tai pesut, sekä nesteiden lisäykset huoltojen välillä
Kolarikorjaus, ruostesuojaus, ruostevauriot ja maalaus
Ajoneuvon valmistajan, maahantuojan tai – myyjän myöntämään takuuseen sisältyvä
toimenpiteet
Viat, jotka liittyvät tuotteen valmistajan palautuspyyntöön
Mahdollisesta matkan keskeytyksestä aiheutuvia kuluja, kuten juna-, bussi- ja taksimatkat,
hotelliyöpymisiä jne.
Huoltosopimus ei ota vastuuta loukkaantumisesta, kuolemasta, henkilövahingoista tai
omaisuusvahingoista
4
AJONEUVON KÄYTTÖ
Sopimuksen kohteena olevalla ajoneuvolla ei saa osallistua mihinkään nopeus- tai
taitoajokilpailuihin. Ajoneuvoa on käytettävä, hoidettava ja huollettava ajoneuvon käyttöohjeja huoltokirjan sekä maahantuojan ohjeiden ja takuuehtojen mukaisesti. Tarvittaessa BWW ja X
voivat yhdessä tai erikseen asiakkaan kanssa tarkastaa ajoneuvon asianmukaisen ja ohjeiden
mukaisen käytön. Sopimuksen voimassaolo edellyttää, että asiakas tilaa tarvittavan huoltoajan
riittävän ajoissa X:n ja ilmoittaa kaikki ajoneuvossa havaitsemansa vauriot ja viat. Asiakkaan
huomatessa ajoneuvossa vian tai muun puutteen tai jos vaurion tai vian paheneminen
ajoneuvoa käyttämällä on mahdollista, ei ajoneuvoa saa käyttää, vaan se on toimitettava
välittömästi korjattavaksi X:n huoltokorjaamoon.
5
AJONEUVON RAKENTEEN YM. MUUTTAMINEN
Asiakas ei ole oikeutettu muuttamaan ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta esimerkiksi
henkilöautosta pakettiautoksi. Mikäli näin on Asiakkaan toimesta kuitenkin menetelty ja tämän
johdosta aiheutuu huolto- ja/tai korjaustarpeita, korvaus- tai muita vaatimuksia, on asiakas
yksin vastuussa näistä ja tämän muutoksen johdosta aiheutuneista huolto- ja/tai
korjauskustannuksista. Ajoneuvon rakenteiden, käyttötarkoituksen muuttaminen johtaa myös
tämän sopimuksen välittömään purkamiseen.
6
AJONEUVON VAURIOITUMINEN
a) Ajoneuvon vaurioituessa asiakkaan on viipymättä toimitettava ajoneuvo X:n ja täytettävä
vahinkoilmoitus yhdessä huoltokorjaamon henkilökunnan kanssa
b) Myös ajoneuvon kolarikorjaukset on tehtävä X:n huoltokorjaamon toimesta
c) Mikäli ajoneuvo vaurioituessaan lunastetaan vakuutusyhtiön toimesta, päättyy tämä
sopimus vakuutusyhtiön suorittamana lunastuspäivänä
7
SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
BWW:n sopimuksessa määritellyt huolto- ja korjausvastuut päättyvät, kun sopimuksessa sovitut
ajoneuvon enimmäisajokilometrit täyttyvät tai sopimuksen voimassaoloaika päättyy. Kesken
päättynyttä sopimusta ja laskutusta oikaistaan tarvittaessa vastaamaan toteutunutta
ajosuoritetta
sopimuksen
kokonaiskestoaikaan
suhteutettujen
ylikilometrien
osalta.
Alikilometrejä ei hyvitetä.
Tämä sopimus päättyy välittömästi myös tilanteessa, jossa asiakas luovuttaa ajoneuvon
omistusoikeuden kolmannelle osapuolelle, ellei tätä sopimusta ja sen mukaisia asiakkaan
vastuita ja velvollisuuksia siirretä ajoneuvon uudelle omistajalle tämän ja BWW:n suostumusten
perusteella. Siirtomaksu on 40 € + alv. Asiakkaan tulee tällöin maksaa BWW:lle jäljellä olevan
sopimuskauden mukainen KultaTurvaa koskeva maksu sekä se määrä kuukausieriä että 12.
erää täyttyy, minimissään kuitenkin aina yksi kk-erä
Mikäli sopimus päättyy asiakkaan luovuttaessa ajoneuvon omistusoikeuden kolmannelle
osapuolelle ja sopimus on maksettu rahoituksella, palauttaa BWW asiakkaalle mahdollisesti
käyttämättä jääneet varat, erillisen erittelyn mukaisesti.
8
SOPIMUKSEN JATKAMINEN JA MUUTTAMINEN
Sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta neuvotellaan erikseen BWW:n ja asiakkaan välillä.
Ajoneuvon mahdolliset omistajanvaihdokset tulee kuitenkin aina ilmoittaa kirjallisesti BWW:lle.
Mahdollisista sopimukseen tehtävistä muutoksista on BWW oikeutettu veloittamaan asiakkaalta
kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen korvauksen.
9
SOPIMUKSEN PURKAMINEN
BWW on oikeutettu välittömästi purkamaan tämä sopimuksen, jos:
a) Kesken sopimuskauden siihen mennessä toteutunut ajosuorite on merkittävästi suurempi
kuin sen sopimuksen kokonaiskestoaikaan suhteutettuna kuuluisi olla
b) Asiakas laiminlyö kuukausierän tai muun maksun suorittamisen niin, ettei sitä suoriteta 20
päivässä eräpäivästä lukien tai milloin asiakkaan sopimuksen mukaisten velvollisuuksien
täyttämisen voidaan katsoa oleellisesti vaarantuneen
c) Asiakas hoitaa ajoneuvoaan huonosti tai estää BWW:tä tarkastamasta ajoneuvoa
d) Asiakas lakkauttaa maksunsa, asetetaan selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai -järjestelyyn
tai konkurssiin tai hän joutuu akordimenettelyyn ilman konkurssia
e) BWW:IIä on perusteltu syy olettaa, että ajoneuvon matkamittarin lukema ei vastaa
todellista ajosuoritetta
f) Asiakas jollakin muulla tavoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan
kymmenen (10) päivän kuluessa saatuaan siitä BWW:n toimittaman kirjallisen
huomautuksen.
Mikäli jokin edellä mainittu purkuperuste on olemassa ja asiakkaalla on myös muita sopimuksia
BWW:n kanssa, on BWW:llä oikeus purkaa myös muut asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset,
mikäli tämä sopimus puretaan. Mikäli sopimus puretaan, on asiakas velvollinen maksamaan
mahdolliset sopimusaikaan suhteutetut ylikilometrit. Laskutus oikaistaan päättymishetken
mukaiseksi voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos sopimuksen purkaminen aiheutuu
asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella, on asiakkaan suoritettava edellä mainitun lisäksi
sopimussakko, joka vastaa tämän sopimuksen mukaisten kolmen kuukauden ajalta kertyvien
maksujen määrää.
10 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Sopimuksen irtisanominen on mahdollista ensimmäisen kerran 12kk päästä sopimuksen
alkamisajankohdasta laskien. Asiakas voi tällöin irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä
kirjallisesti kolmenkymmentä (30) päivää aikaisemmin BWW:lIe ja maksamalla korvauksen
mahdollisista sopimusaikaan suhteutetuista ylikilometreistä. Mahdollisesti jatketun sopimuksen
irtisanomisaika on kuitenkin kolme (3) kuukautta.
11 MAKSUJEN MUUTOKSET
Arvonlisäveron tai muiden verojen tai julkisten maksujen muuttuessa muutetaan jäljellä olevan
sopimuskauden maksuja vastaavasti. Näissä tapauksissa maksun muutos tulee voimaan
ensimmäisestä muutoksen jälkeen erääntyvästä maksuerästä alkaen. BWW pidättää itselleen
oikeuden vuosittain tarkistaa sopimuksen mukaiset asiakkaalta veloitettavat maksut.
Mahdollisista maksujen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta
ennen uuden hinnaston/maksujen voimaanastumista. Jos asiakas ei hyväksy maksujen
muutosta, hän voi irtisanoa sopimuksen kohdan 10 mukaisesti.
12
MAKSUEHDOT
Maksuehto on kerran kuussa ja sen ajankohta sovitaan sopimusta tehdessä Asiakas voi myös
maksaa sopimuksen mukaiset ja tarkoittamat kaikki maksut yhdellä suorituksella näin erikseen
sovittaessa tai maksaa kaikki maksut rahoituksen osana. Myöhästyneestä suorituksesta BWW
on oikeutettu perimään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Sopimuksen ajokilometrimäärän
täyttyessä ennen sopimukseen kirjattua päättymispäivämäärää, on asiakas velvollinen
suorittamaan jäljellä olevat maksut sopimukseen kirjattuun päättymispäivämäärään saakka.
13 SIIRTO-OIKEUS
BWW:IIa on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen
kolmannelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Mikäli BWW on käyttänyt edellä mainittua
oikeuttaan ja siirronsaaja on ilmoittanut tästä asiakkaalle, on asiakkaan vastattava kaikista
tämän sopimuksen mukaisista maksu- ym. velvoitteista siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole
oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle
osapuolelle ilman BWW:n kirjallista lupaa. Mikäli siirto-oikeus myönnetään, veloitetaan
sopimuksen siirtokuluja kulloinkin voimassaolevan tariffin mukaan.
14 POIKKEAMAT SOPIMUKSESTA
Jos BWW yksittäistapauksessa tai vakiintuneesti jättää käyttämättä jonkin tämän sopimukseen
perustuvan oikeutensa tai muutoin menettelee toisin kuin mihin sillä sopimuksen ehtojen
perusteella olisi oikeus, ei tämä vaikuta rajoittavasti BWW:n oikeuteen muutoin tai muissa
tapauksissa vedota sopimusehtoihin.
15 RIITAISUUKSIEN RATKAISUT
Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
keskinäisillä neuvotteluilla. Jos nämä eivät johda tulokseen, ensimmäisenä oikeusasteena toimii
Helsingin käräjäoikeus.