Peppi-Uutiset 1/2015 - Peppi

VU
P
I
PEPPI UUTISET
E
OD S
TA
P
E P
2 0 1 0
2015
PEPPI
VOIMAA JA VÄÄNTÖÄ
Peppi-tietojärjestelmä ratkaisee koulutuksen suunnittelun ja
toteutuksen haasteet ennennäkemättömällä tarkkuudella ja tehokkuudella.
Kohdenna resurssit oikein, suunnittele ja seuraa niiden käyttöä, hallitse
kustannuksia, hyödynnä integraatiot ja laajennukset.
UUSIN JA KAUNEIN!
Peppi-ekosysteemi kattaa
nyt opiskelun, opetuksen
ja opintohallinnon –
lähdöstä maaliin!
KOULUTUKSIA!
Eduix Oy
tarjoaa laajan
valikoiman
koulutuksia.
Tutustu!
KATSO SIVU 2
KATSO SIVU 8
Uusia
yritysjäseniä
Peppi-konsortio on
saanut lukuisia uusia
jäseniä. Katso uusien
jäsenten tunnelmat!
KATSO SIVU 7
2
No: 1 / 2015
PEPPI-UUTISET
Peppi on Suomen
Peppi-ekosysteemi kattaa nyt opiskelun, opetuksen
PEPPI-UUTISET
3
No: 1 / 2015
uusin ja kaunein
ja opintohallinnon alueen tarpeet lähdöstä maaliin!
* * *
Opetuksen suunnittelun Peppi-järjestelmä on saanut rinnalleen opintojen suunnittelun, ohjauksen
ja seurannan työkalut sekä kattavat toiminnallisuudet opiskelijoiden, opiskeluoikeuksien, opintosuoritusten ja ilmoittautumisten hallintaan sekä
korkeakoulun sisäisiin operatiivisiin tietotarpeisiin ja viranomaisraportointiin.
käynnistyivät toukokuussa 2014, ja ne päättyvät
projektien aikana tunnistettujen lisätoiminnallisuuksien toteuttamiseen vuoden 2015 loppuun
mennessä. Projektien toimittajana on ollut Eduix Oy.
Koko palveluvalikoiman ottavat ensimmäisenä
käyttöönsä Metropolia Ammattikorkeakoulu
ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Palvelut
Valtaosa Pepin uusista toiminnallisuuksista on ovat saatavilla kaikille koulutusorganisaatioille
toteutettu viimeisen vuoden aikana Perusrekis- Peppi-konsortion kautta syksystä 2016 alkaen!
teri- ja Pakki-projekteissa. Toimitusprojektit
OPISKELIJAN NÄKYMIÄ
Henkilökohtainen opintosuunnitelma on helppokäyttöinen ja
informatiivinen
Opintojen ku
ormittavuutta
visualisoidaa
n aikajanalla
Roolikohtaiset työpöydät
Peppi-ekosysteemissä toiminnallisuudet sijoitetaan
roolikohtaisille työpöydille. Oma työpöytänsä on toteutettu opiskelijoille, opettajille ja ohjaajille, opetuksen suunnittelijoille, korkeakoulupalveluille sekä pääkäyttäjille. Käyttöliittymät on toteutettu visuaalisesti
selkeiksi ja intuitiivisiksi.
Opintojen valitseminen hopsiin on nopeaa
sote
opintosuoritu
en mukainen
te
en
ak
-r
ps
käytössään ho
Opiskelijalla on
4
No: 1 / 2015
PEPPI-UUTISET
PEPPI-UUTISET
5
No: 1 / 2015
OPETTAJAN JA OHJAAJAN NÄKYMIÄ
KORKEAKOULUPALVELUT
Henkilö- ja opiskeluoikeustiedot siirtyvät
järjestelmään kansallisesta OILI-palvelusta reaaliaikaisesti. Tiedot voidaan tuoda
järjestelmään myös csv-/excel-tiedostolla
tai henkilö- ja opiskeluoikeustiedot luodaan manuaalisesti.
Ohjaajalla on käytössään selkeät näkymät opintojen
etenemisen seurantaan
Ilmoittautu
misten halli
nta on yksin
kertaista
Opiskeluoikeuden mallipohjan kautta rikastetaan
ulkoisista lähteistä saatavia
opiskeluoikeustietoja
Läsnä- ja poissaoloihin tarjotaan havainnollinen näkymä
vaivatonta
taminen on
n
a
n
je
u
k
Hyväksilu
Opiskeluoikeus- ja henkilötietoja
on miellyttävää tarkastella ja
päivittää
Opintosuoritusote on selkeä
Suoritusten
arviointi on
erittäin nop
eaa
Järjestelmässä on laajat ja nopeat
hakutoiminnallisuudet
PÄÄKÄYTTÄJÄN NÄKYMIÄ
Raporttipalvelu mahdollistaa helppokäyttöisesti uusien raporttien luomisen.
Järjestelmästä on toteutettu tietojen
siirto korkeakoulujen valtakunnalliseen
tietovarantoon (VIRTA).
Käyttöoikeudet asetetaan hienojakoisesti
Koodistopalvelu hyödyntää kansallisia koodistoja.
6
No: 1 / 2015
PEPPI-UUTISET
tila ja tehtävät
Konsortiolla ei ole omaa päätoimista henkilökuntaa.
Konsortion sisältötyöryhmä kerää ja pitää
yllä uusien ominaisuuksien eli jatkokehityskohteiden luetteloa ja priorisoi niitä toteutettavaksi.
ja opintohallinnon
kehittämistä
lemme kokonaisvaltaista teknistä
osaamista ja laadukkaita yksilöllisiä
ratkaisuja, joilla varmistamme yri­
tyk­
sen
tietoteknisen
ympäristön
toimivuuden, korkean käytettä­vyy­den
sekä tietoturvan.
www.edumate.fi
Peppi-konsortio vastaa Peppi-ohjelmiston jatkokehityksen
organisoinnista ja uusien jäsenien hankinnasta.
Konsortion työryhmissä pääset mukaan vaikuttamaan.
Kaikki Peppi-konsortion jäsenet nimeävät
sisällölliseen ja tekniseen työryhmään tarvittavan määrän edustajia. Sisällöllisen työryhmän puheenjohtajana toimii Jaakko Rannila
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja teknisen työn puhetta johtaa Juhani Gurney Eduix
Oy:stä.
ja palvelu­­yritys. Tarjoamme asiakkail­
opiskelun, opetuksen
PEPPI-KONSORTIOON!
Tekninen työryhmä huolehtii järjestelmän arkkitehtuurin ylläpitodon ja
kehittämisen koordinoinnista sekä
teknisten parannusten priorisoimisesta.
Otaverkko on IT-alan asiantuntija-
Suvereenia ja ihmisläheistä
7
No: 1 / 2015
Liity
PEPPI-KONSORTION
Peppi-konsortio huolehtii opetushallinnon
järjestelmäkokonaisuuden kehittämistyön
organisoinnista ja käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Konsortiolla on ohjausryhmä ja ohjausryhmä on nimittänyt toiminnanjohtajaksi
Tuomas Oraman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Vuoden 2016 alusta järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat myös opiskelijoiden
suoritustiedot sisältävä oppilashallinnon
perusrekisteri sekä monipuoliset opiskelijan
itsepalvelunäkymät opetuksen suunnittelun
ja toteutuksen tietovarantoihin.
PEPPI-UUTISET
www.otaverkko.fi
!
I
T
E
H
A
J
PI TÄ N NE
PEP
Konsortio on avoin kaikille yrityksille, joita kiinnostaa olla vastuullisesti kehittämässä opetuksen suunnittelun ja opintohallinnon järjestelmiä. Tällä hetkellä yritysjäseniä ovat Eduix
Oy, Cerion Solutions Oy, Edumate Consulting Oy, Pulsen Integration Oy, CSC - tieteen
tietotekniikan keskus sekä Otaverkko Oy. Yritysjäsenillä on palvelutarjonnassaan ohjelmistotyötä, palvelimia ja verkkoja, projektinhalintaa, teknistä koulutusta ja konsultointia
sekä myös aihealueen sisällöllistä konsultointia. Yritysjäsenillä on paras tieto ja osaaminen
järjestelmästä, sillä heillä on pääsy konsortion ajantasaiseen dokumentaation sekä oikeus osallistua kaikkiin sisällöllisen ja teknisen työryhmän kokouksiin. Konsortio rohkaisee
käyttämään yritysjäsenten palveluja monipuolisesti käyttöönotoissa, integraatioissa sekä
tuki- ja ylläpitopalveluissa.
R
8
No: 1 / 2015
PEPPI-UUTISET
Neuvon Consulting Oy
Neuvon Consulting tarjoaa muutosjohtamisen ja toiminnan tehostamisen asiantuntijapalveluita koulutustoimialalle.
Palvelumme pohjautuvat laaja-alaiseen
ja pitkään kokemukseen sekä asiakkaan
että toimittajan roolissa.
Pulsen Integration Oy
on pilviaikakauden
identiteetin- ja pääsynhallintaan,
Varmistamme, että tavoitellut muutokset viedään läpi laadukkaasti, ja että
tietojärjestelmäpalveluita kehitetään ja
otetaan käyttöön toiminnan tavoitteet
huomioiden.
tietoturvaan sekä IT-prosessien
automatisointiin erikoistunut yritys.
Palvelutarjontamme
keskeisiä osa-alueita ovat:
Palvelumme ja ratkaisumme
mahdollistavat asiakkaille hallitun
ja tietoturvallisen tavan siirtyä
Projektijohtaminen ja
projektitoiminnan kehittäminen
käyttämään pilvipalveluita.
Kokonaisarkkitehtuurityön
tukeminen
Prosessien mallinnus
ja kehittäminen
Javerdel on voimakkaasti kasvava
digitaalisiin palveluihin, järjestel­
mäintegraatioihin ja sovellusrat­
kaisuihin erikoistunut asiantuntija­
yritys.
Menestyksemme perustuu tyyty­
väisiin asiakkaisiin, jotka arvostavat
joustavaa toimintakulttuuria, inno­
vatiivisia ratkaisuja ja monipuolista
teknologiaosaamista.
Yhtiöllä on asiakkaina Suomen
johtavia yrityksiä ja julkishallinnon
organisaatioita. Javerdel on osa
Vincit-konsernia.
Toiminnallinen
vaatimusmäärittely
WWW.PULSEN.FI
www.javerdel.fi
Meiltä Peppi-sovelluskehitys, integraatiot,
käyttöönotot ja ylläpitotyöt asiantuntevasti.
Tutustu myös muihin palveluihimme ja tuotteisiimme,
löydät niistä varmasti kuivaa ruutia rutiineihin.
E-lomake-verkkolomakejärjestelmällä ja sen valmiilla
maksutoiminnolla (VETUMA ja Paytrail) hoidat
Juhani Gurney
Teknologiajohtaja
tehokkaasti kaikki sähköiset asiontitarpeet.
L I SÄT I E TOA JA Y H T E YS T I E D OT:
www.eduix.fi peppi.eduix.fi
e-lomake.fi wiki.eduix.fi
Eduix Oy
Hämeenkatu 13 B,
33100 TAMPERE
Graafinen suunnittelu Monsoon Graphics Oy
Klaus Nylamo
Palvelujohtaja