Mf-kalvot Porvoo 26.2.2015

26.1.2015
Mitä mindfulness on?
Mindfulness
[email protected]
Mindfulness
• tietoinen (hyväksyvä) läsnäolo
• tietoisuustaidot
• ”tietoisuus, joka syntyy siten, että kiinnitetään
tarkoituksella huomiota nykyhetkeen ja siten, että
koetaan hyväksyen ja tuomitsematta hetki hetkeltä
avautuvat kokemukset“ (Kabat-Zinn)
(Williams & Penman: Tietoinen läsnäolo, ”Kolmen minuutin hengitystilameditaatio”, raita 8)
Mindfulnessin sovellukset ja tutkimus
PsychInfo: 1988 artikkelia
(30.9.2014)
• masentuneisuus
• ahdistuneisuus
• kivunhallinta
• kommunikaatio
• anestesia
• taloustiede
• uhkapelaaminen
• stressinhallinta
• parisuhde
• painonhallinta
• univaikeudet
• työmuistin parantaminen
• toiminnanohjauksen
kohentaminen
• synnytysvalmennus
• kasvatus
–
–
–
–
alfa
beta
gamma
delta
theta
• telomeeri
• telomeraasi
• Schutte & Malouff (2014)
alle kouluikäiset
peruskouluikäiset
nuorisoikäiset
aikuiset
• ADHD
• jne.
EEG (elektroenkefalogrammi)
•
•
•
•
•
Biotieteissä
Ventromedial
prefrontal cortex
Chiesa & Serretti 2010)
• havaintojen selkeys ja häiriöiden
sietokyky (Cahn ym. 2013)
• (Chiesa &
Serretti
2010)
aivosaari (Paul ym. 2013)
Atkinson, R. L., Atkinson, R. C. Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S. 1996. Hilgard’s introduction to
psychology. 12. painos. Forth Worth, FL, USA: Harcourt Brace College.
6
1
26.1.2015
Anterior cingulate cortex
Mindfulnessin harjoittaminen
• mindfulness-meditaatio
• Vipassana, Zen
• mf: tietoisen hyväksyvän tarkkaavaisuuden
kiinnittäminen a) hengitykseen, b) omaan
kehoon, c) ympäristöön, d) liiketuntemuksiin
Rostral anterior cingulate cortex (Chiesa & Serretti 2010)
Buddhalaiset juuret
Buddhalaiset juuret
Neljä jaloa totuutta:
1) kaikkialla on kärsimystä
2) kärsimys on seurausta
psyykkis-henkisestä
tietämättömyydestä,
3) kärsimys voi loppua
4) tie kärsimyksen
loppumiseen kulkee
keskitietä tai jaloa
kahdeksanosaista polkua
• 2500 vuotta sitten
• Buddha eli Siddartha
Gautama (n. 563–483
eaa.)
• kärsimyksestä
vapautuminen
• nirvana
Phang & Oei, 2012
Länsimaihin
• Jon Kabat-Zinn (s. 1944)
• Mindfulness-Based
Stress Reduction
(MBSR)
• kipupotilaat
Mindfulness ominaisuutena 1
Esimerkki itsearviointilomakkeen osioista (FMI)
1. Olen avoin nykyhetken kokemukselle.
2. Aistin kehoni, kun syön, laitan ruokaa, siivoan tai puhun.
3. Kun huomaan olleeni hajamielinen, palaan sulavasti
nykyhetken kokemiseen.
4. Pystyn arvostamaan itseäni.
5. Kiinnitän huomiota siihen, mikä aiheuttaa toimintani.
6. Huomaan virheitäni ja vaikeuksiani tuomitsematta itseäni.
jne.
2
26.1.2015
Five Facet Mindfulness Questionnaire,
FFMQ (Baer ym. 2006)
1.
2.
3.
4.
5.
tarkkailu
kuvailu
tiedostava toiminta
sisäisen kokemuksen hyväksyntä
ei-reagoimattomuus omiin sisäisiin
kokemuksiin
Hyvinvointi meditoijilla
• mindfulness piirteenä lisääntyy? (Chiesa ym.,
2014; Visted ym., 2014)
• Lehto, Uusitalo-Malmivaara & Repo
(julkaisematon) meditoijat onnellisempia ja
vähemmän masentuneita
• Baer ym. 2012: psykologinen hyvinvointi
paranee meditaatiovuosien myötä (selfcompassion!)
Mindfulness ominaisuutena 2
• Brown & Ryan, 2003: Mindful
Attention Awareness Scale
(MAAS)
Mindulness piirre:
+ onnellisuus
+ itsetunto
+ tyytyväisyys elämään
+ empatia
+ autonomian tunne
+ mukautuvuus (Big Five)
+ tunnollisuus (Big Five)
+ positiivinen ajattelu
- masentuneisuus
- neurotisismi
- asioiden liiallinen pohtiminen
(”märehtiminen”)
- ahdistuneisuus
- emootioiden säätely
- sosiaalinen ahdistuneisuus
- aleksitymia
Masennus ja ahdistuneisuus
• Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) (Segal
ym. 2002)
• MBCT vs. MBSR
• (hyväksymis- ja omistautumisterapia - HOT)
• HOT tehokas yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä
• MBCT tehokas (yhteenvetoja mm. Hoffman ym. 2010; Vollestad ym.
2012)
– myös silloin, kun muut hoitomuodot tehottomia
– lapsilla ja nuorilla
• kuitenkin masennuspotilaan tausta voi vaikuttaa
(Williams ym. 2014)
Koulussa 1
• opettajien stressinhallinnassa MBSR tehokas:
– Mindfulness-Based Wellness Education MBWE (Kanada)
– Cultivating Awareness and Resilience in Education CARE
(USA)
– Stress Management and Relaxation Techniques in
Education , SMART (USA ja Kanada)
• mindful teaching (Meiklejohn ym. 2012)
• epäsuora interventio: opetuksessa parantunut
vuorovaikutus, oppilaiden kuuntelu, empatia 
todennäköisesti paremmat oppimistulokset
• mf. voidaan ottaa myös suoraksi didaktiseksi keinoksi
Koulussa 2
• mf ja siihen liittyvät tekniikat soveltuvat hyvin
lapsille ja nuorille
• trauma, ahdistuneisuus, masennus
• käyttäytymisen ongelmat
• soveltuvuus lapsille ja nuorille (Rempel 2012)
– lasten versioita: MBSR ja MBCT
– harjoitteita, ks. Thompson ja Gauntlett-Gilbert,
(2008)
– yleinen hyvinvoinnin lisääntyminen
3
26.1.2015
Koulussa 3
• koulukokeiluja eri ikäryhmillä: esim. sosiaaliset
taidot, käyttäytyminen, koulumenestys,
univaikeudet, onnellisuus, tiedostava läsnäolo,
mielenterveys, harkitsevuus, rauhallisuus,
itsehyväksyntä, rentoutuneisuus, tyyneys, ks.
Meiklejohn ym (2012)
Koulussa 4
• Britton ym. (2014)
• Jones (2011): oppimisen sosiaaliset ja
emotionaaliset näkökulmat
• Ergas (2014):
1. meditaatio-ohjelmia
2. sisäänrakennettu mindfulness
• erityisopetus?
– ADHD (esim. Oord ym. 2012)
Rakenne 1
• psykometrinen (esim. Five Facet Mindfulness
Questionnaire, FFMQ) vs. teoreettinen
lähestymistapa
• Shapiro ym. (2006):
1. Aikomus
2. Tarkkaavaisuus
3. Asenne
4. Uudelleenymmärrys
Positiivinen psykologia
• mindfulness kiinteä osa positiivista
psykologiaa (onnellisuus, hyvinvointi,
kukoistaminen)
• positiivisella psykologialla (unohdetut)
buddhalaiset juuret, esim.:
• loving-kindness -meditaatio (Theraveda-buddhalaisuus)
• kiitollisuuden osoittaminen
Rakenne 2
• Potilaskirjallisuus (Chiesa ym. 2014)
mindfulnessin 4 mekanismia:
1. Liiallinen asioiden pohtiminen 2. Myötätunto itseä kohtaan +
3. Omien tuntemusten ja ajatusten
tiedostaminen +
4. Tunteiden säätely +
Kritiikkiä
• muoti-ilmiö, vakava tutkimus syrjässä?
• tutkimusmenetelmät vielä puutteellisia,
kontrollikokeet vähäisiä (poikkeuksia, esim.
Britton ym. 2014)
• ylimitoitettuja odotuksia?
• meritoitumisen osoitus CV:ssä?
4
26.1.2015
Kiitos mielenkiinnosta!
(Laane & Litovaara: Kiireettömyys – mindfulnessharjoituksia jokaiselle, ”Nyt on näin”, raita 4)
5