Suunnitelma

PERUSAJATUS
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTYMINEN
Suunnitelman tavoitteena on kehittää Laukaan
kirkonkylään elämyksellinen kävelykeskusta, joka kokoaa
yhteen monipuoliset kaupalliset palvelut ja toimivat
kuntapalvelut. Samalla uusi puistomainen kävelykatu
yhdistää keskustan sekä Saraveden ja Vuojärven rantojen
virkistysalueet vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi.
Vaiheittain toteutettava keskustan kehittäminen antaa
elinkeinoelämälle ja kaupalle tilaisuuden uudistaa ja
laajentaa toimintaansa. Kirkonkylään muodostuu kaksi
erilaista kauppavyöhykettä: kaupan suuryksiköiden alue
Jyväskyläntien molemmin puolin sekä erikoiskaupan
kävelykeskusta. Profiileiltaan erilaiset kaupan alueet
tekevät kirkonkylästä vetovoimaisen kauppapaikan.
Monipuolinen ja julkisivultaan edustava kauppatarjonta
houkuttelee asiakkaita myös ohikulkijoista.
Suunnitelma on mahdollista toteuttaa vaiheittain.
Olemassa olevia rakenteita ja toimintoja jalostetaan, ja
vanhaa rakennuskantaa hyödynnetään sen elinkaaren
päähän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Uudisrakentamisella parannetaan ympäristön ilmettä,
luodaan uusia tiloja ja mahdollistetaan uusien yrittäjien
ja asukkaiden tulo keskustaan.
TOIMINNALLISET RATKAISUT
Laukaantietä kehitetään vaiheittain kävelykeskustaksi
Arwidssonintien ja Saravedentien välisellä alueella.
Kävelykeskustasta löytyy tori tapahtumapaikkoineen
ja runsaasti kivijalkakauppaa. Ajohteys Saratieltä
Jokiniementielle säilytetään. Uusi kunnantalo sijoittuu
kävelykadun itäpäähän. Vanha Kuntala puretaan, mikä
avaa kävelykadulta yhteyden Saraveden rantapuistoon ja
satamaan.
Suuremmat kaupan yksiköt sijaitsevat Jyväskyläntien
(seututie 637) molemmin puolin. Kaupan suuryksiköitä
ympäröivät sujuvat ajoyhteydet, tarvittavat pysäköinnit
ja huoltoreitit. Eriluonteiset kauppapaikat sivuavat
toisiaan ja kytkeytyvät toiminnallisesti yhteen. Kaupan
palvelut on helppo saavuttaa niin kävellen, pyöräillen
kuin autoillen.
TAAJAMAKUVA
Laukaan keskustan näkyvyys ja ilme Jyväskyläntien
suuntaan paranee. Seututie saa kirkonkylän kohdalla
bulevardimaisen luonteen. Tien länsipuolella kauppojen
välille virittyvä katos ja istutukset tekevät alueesta
huolitellun ja ympäristöstä houkuttelevan myös
jalankulkijoille. Laukaantien risteyksessä kiertoliittymän
uudet alikulut turvaavat sujuvat kevyenliikenteen
yhteydet kirkonkylän eri puolten välillä.
Kävelykeskusta on kirkonkylän sydän, jonka ympärille
päivittäinen elämä keskittyy. Rakentamisen mittakaava
on miellyttävä. Uudet keskusta-asunnot tukevat
kivijalkakauppojen menestymistä ja pitävät keskustan
elävänä myös kauppojen aukioloaikojen ulkopuolella.
Pieniä kadunvarren liiketiloja voidaan toteuttaa myös
isojen päivittäistavarakauppojen yhteyteen. Kävelykadun
päätteenä olevasta kunnantalosta kehitetään avoin
kokoontumispaikka kuntalaisille. Infoaula aukeaa
näkyvästi suoraan kävelykadulle. Rakentamisessa
suositaan puurakentamista, mikä on pienten
suomalaisten paikkakuntien arvostettu ominaispiirre.
Harjun etelärinteen lämpimän pienilmaston ansiosta
kävelijät viihtyvät keskustassa ympäri vuoden.
Laukaantien olemassa olevat lehmusrivit säilytetään
ja niitä täydennetään uusin istutuksin. Vehreä
kävelykeskusta yhdistää Vuojärven ja Laukaan sataman
virkistysalueita. Keskustasta avautuvia järvinäkymiä
vaalitaan, ja kunnantalon siirrolla saavutetaan entistä
komeampi maisema Sarajärven suuntaan.
ASUMINEN
Päivittäinen asiointi kirkonkylällä hoituu kävellen
ja pyöräillen. Ikääntyvän väestön on helppo asua
keskustassa, julkisten ja kaupallisten palveluiden
äärellä. Laadukkaasta ympäristöstä ja turvallisista
kevyen liikenteen reiteistä hyötyvät niin perheet kuin
yksin asuvat. Keskustaan rakennetaan neljä–viisikerroksisia asuintaloja, jotka täydentävät olemassa
olevaa rakennetta. Suojaisia sisäpihoja muodostavat
korttelit tukevat yhteisöllistä asumista. Jos olemassa
oleva kerrostalokanta osoittautuu kalliiksi korjata,
niitä voidaan korvata uudisrakentamisella esitettyäkin
laajemmin. Arwidssonintien molemmin puolin olevaa
pientaloaluetta kehitetään täydennysrakentamalla.
KESKUSTAN KEHITYSAKSELIT
• muodostetaan kävelykeskusta, joka rajautuu tiiviillä rakentamisella
• ydinkeskusta yhdistyy päistään viheralueisiin ja järvimaisemiin
• seututie 637:stä kehitetään Laukaan kohdalla bulevardi, jonka puolet
yhdistyy hyvillä kevyenliikenteenyhteyksillä
KESKUSTAN TOIMINNOT
• erikoiskaupan palvelut keskitetään kävelykadulle
• kunnallisten palveluiden kohokohdat (kirjasto ja uusi kunnantalo)
tulevat aktiivisimman akselin päihin
• kaupan suuryksiköt ja vilkkain autoliikenne tulee omaksi kehäkseen
seututien molemmin puolin
• matkaterminaali hyvien yhteyksien äärellä
ER LUONTEISET KAUPAN ALUEET
• tukevat toisiaan
• eri asiakasryhmille hyvin saavutettavissa
• mahdollistaa identiteetin kehittymisen
Ensimmäisen vaiheessa tehtävä keskusaukio antaa
mahdollisuuden totutella autottomaan alueeseen
keskustassa. Kun tästä on saatu hyviä kokemuksia,
on pienempi kynnys laajentaa kävelykeskustaa.
Liikkeenharjoittajille jää näin aikaa riittävästi mukauttaa
toimintaansa ja ohjata investointejaan jo etukäteen, kun
suuntaviivat tulevaisuuteen ovat selvillä. Olemassa olevat
liikekiinteistöt voivat toimia normaalisti käyttöikänsä
loppuun asti.
Satamaan liittyvää, jo aktiivisessa käytössä olevaa puistoa
laajennetaan purettavan Kuntalan tontille. Välitön yhteys
kävelykeskustaan ja lisääntyvä palvelutarjonta, kuten
suunnitelmassa esitetty boutique-hotelli ja ravintola,
tekevät rantapuistosta myös matkailuelinkeinoa tukevan
nähtävyyden.
LIIKENNE JA TURVALLISUUS
Liikkumisen kulttuuri kirkonkylän keskustassa muuttuu.
Kävely ja pyöräily määrittelevät liikenteen nopeuden
ja rytmin. Nopeiden yhteyksien ansiosta päivittäinen
asiointi polkupyörällä on luontevaa. Kattava kevyen
liikenteen verkosto parantaa myös keskustan laidoilla
olevien kunnallisten palveluiden saavutettavuutta.
Ensimmäisenä toimenpiteenä korjataan
kuntalaiskyselyssä vaarallisiksi koetut paikat.
Vaikka kävelyä ja pyöräilyä painotetaan, on autoilun
sujuvuus varmistettu. Kävelykeskustaan on helppo
tulla myös autolla. Pysäköintipaikat löytyvät kadun
välittömästä läheisyydestä. Kaupan suuryksiköiden
parkkipaikkoja käytetään yhteiskäytössä myös
muuhun asiointiin. Kaupan suuryksiköiden yhteydessä
olevia parkkipaikkoja saa käyttää myös muuhun
kävelykeskustan alueella tapahtuvaan asiointiin, jolloin
pysäköintiin varatut tilat saadaan tehokkaammin
hyödynnettyä.
Kävelykadun varren kiinteistöihin ajetaan jatkossa
Jokiniementien, Saratien (poistuvan torin vieritse) ja
Saravedentien kautta (uuden kunnantalon takaa). Myös
kiinteistöjen pysäköintipaikat sijaitsevat kävelykatuun
nähden rakennusten takana. Liikekiinteistöjen kevyt
huoltoajo kävelykadulla on sallittu.
Kaupan suuryksiköitä kehämäisesti kiertävät kadut
(Laukaantie–Vuojärventie–Vuojärven puistotie–
Keskustie–Arwidssonintie) syöttävät asiointi- ja
huoltoliikenteen kauppoihin ja kävelykeskustan
parkkipaikoille mahdollisimman läheltä seututietä. Tämä
vähentää turhaa ajoneuvoliikennettä keskusta-alueella.
Uusi matkaterminaali sijaitsee vanhan paikalla,
lähellä seututietä ja koulua. Kaukoliikenteen auton
pysähtyminen on nopeaa ja koulukeskuksen kyydit ovat
turvallisesti saavutettavissa. Kävelykeskustan molempiin
päihin on mahdollista tehdä bussipysäkit liikenteen
kehittyessä. Matkaterminaali on liikenteellisesti
läpiajettava, ja matkustajat sekä tavaraliikennepääsevät
autoihin suoraan katoksen alta. Taksiasema on
matkaterminaalin kävelykadun puoleisessa päässä.
laajuustietoja:
Erikoiskaupan lisärakennusoikeus 8 000 kem2
Kaupan suuryksiköiden lisärakennusoikeus 11 000 kem2
Asuinkerrostalojen lisärakennusoikeus 17 000 kem2
Pientalorakentamisen lisärakennusoikeus 2700 kem2
YHTEISÖLLINEN KAUPUNKITILA
• kunnalliset palvelut keskittyneet kirkonkylän laidoille
• kaupalliset palvelut keskustassa
• keskustassa yhteisöllisimmät kuntapalvelut, kirjasto ja uusi kunnantalo
• verkostoa vahvistamalla aktivoidaan asukkaita
LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU
“ERBE”
Yleissuunnitelma 1:2000
LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU
“ERBE”
kevyenliikenteen reitti
ajoneuvoliikenne
uusi katuyhteys
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
• Kävelykadun liikenne ulkosyöttöiseksi ja asiointipysäköinti kävelykadun välittömään
läheisyyteen. Hyödynnetään vuorottaispysäköintiä kaupan pysäköinnin osalta.
• Kaupan suuryksiköiden ympärillä sujuva autoliikenne ja riittävästi pysäköintiä
• Kevyenliikenteen yhteyksistä tehdään kattava verkosto, jossa sujuvat yhteydet kaikkialle kirkonkylän alueella
kävelykeskusta
Osa-alue, kävelykatu 1:500
LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU
“ERBE”
VAIHE 1
• muodostetaan kirkonkylän keskusaukio
• matkaterminaalin uudistaminen
• kaupan suuryksikön uudelleenrakentaminen
• pieniä liikennejärjestelyjen muutoksia
VAIHE 2
• kävelykadun kehittäminen
• kivijalkakauppojen ja asuinrakennusten rakentaminen
• uuden kunnantalon rakentaminen
• kävelykadun aiheuttamien liikennejärjestelyjen
muutokset
• seututie 637:n ja Keskustien kiertoliittymän rakentaminen
VAIHE 3
• seututien kehittäminen bulevardiksi kirkonkylän
kohdalta
• kevyenliikenteen alikulkujen rakentaminen, puistoreitti ja pohjoinen kiertoliittymä
• kaupan lisärakentaminen bulevardin molemmin
puolin
• uuden huoltoaseman rakentaminen
• uutta kerrostaloasumista keskustan pohjoisosaan
• boutique-hotellin ja rantapuiston kehittäminen
• pientaloalueen lisärakentaminen
Osa-alue, keskusaukio 1:500
LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU
“ERBE”
yhteys Saravedelle
uusi kunnantalo
kerrostaloasuntoja ja kivijalkaliikkeitä
kävelykeskusta
tapahtumatori
market, tapahtumatorin puolella katos ja
kahvila
kerrostaloasuntoja ja kivijalkaliikkeitä
matkaterminaali, taksiasema ja kaupallisia
palveluja
kansalaisopisto
Jyväskyläntie on kirkonkylän kohdalla bulevardimainen
turvalliset kevyenliikenteen yhteydet kirjastoon ja Vuojärven rantaan
yhteys Vuojärvelle
kirjasto
Osa-alue, Bulevardi ja puistoreitti 1:500
LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU
“ERBE”