toimintakertomus vuodelta 2014 - Pieksämäen seudun 4H

u
0
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
21. toimintavuosi
Sisällysluettelo
1. YLEISKATSAUS ................................................................................................................................ 3
2. JÄSENISTÖ ....................................................................................................................................... 4
3. YHDISTYKSEN HALLINTO ............................................................................................................... 4
4. TOIMINNAN TARKASTAJAT ............................................................................................................ 5
5. NUORTEN RYHMÄT ......................................................................................................................... 5
6. TYÖELÄMÄKOULUTUKSET ............................................................................................................ 5
7. 4H-YRITYS ......................................................................................................................................... 6
8. 4H-YHDISTYKSEN TYÖVOIMA JA TYÖLLISTETYT ....................................................................... 7
9. NUORTEN ANSIOTULOT ................................................................................................................. 7
10. TAPAHTUMAT ................................................................................................................................. 8
11. 4H-YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS ............................................................................... 11
12. DIGGARI-HANKE .......................................................................................................................... 12
13. NUORET OMAN KYLÄN KEHITTÄJÄNÄ –HANKE..................................................................... 13
14. YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA .......................................................................................... 14
15. KIITOS ............................................................................................................................................ 14
16. 4H-NUORTEN PALKITSEMINEN.................................................................................................. 15
17. TOIMINTASUUNNITELMA ............................................................................................................ 16
18. PIEKSÄMÄEN SEUDUN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKALENTERI V. 2014 .......................... 17
19. PIEKSÄMÄEN SEUDUN 4H-YHDISTYKSEN KANNATTAJAJÄSENET V. 2014 ....................... 22
21. toimintavuosi
Julkaistu vuosikokoukselle 2015
Jaana Lauttaanaho
2
1. YLEISKATSAUS
4H-järjestö on kansainvälinen ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka
ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa.
Vuosi 2014 oli 4H-yhdistyksen 21. toimintavuosi, toimialueena Pieksämäen kaupunki.
Teemakauden 2014–2016 teemana on Tekoja ja tekijöitä.
Jäsenmäärä oli 396. Pieksämäellä pyöri vuoden 2014 aikana 18 kerhoa eri kylissä ja
taajamissa. Uusina kerhoina aloittivat toimintansa karting kerho, me mediassa kerho
Peiposjärvellä ja Me mediassa kerho Poleenissa Pieksämäellä.
Vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassamme mukana aikuisia 29 ja kerhonohjaajia 17,
lisäksi oli aikuisia ohjaajia eräkerhotoiminnassa, yhden kerhokerran vastuuiltoina.
4H-yhdistys on edelleen merkittävä työllistäjä. Työllistimme nuoria dogsitter -toiminnassa,
kerhonohjauksessa, 4H-kotipalvelussa ja pihatyöpalvelussa, 4H-yhdistys maksoi palkkoja
57 nuorelle.
Kolme askelta työelämään on ainutlaatuinen konsepti, joka yhdistää lapsen alkavan
harrastustoiminnan myöhemmin työelämävalmennukseen ja yrittäjyyskasvatukseen.
4H-järjestön vahva panos nuorten työelämävalmiuksien edistämisessä antaa meille
mahdollisuuden tarjota osaamistamme nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen.
Tapahtumatuottaja -valmennus on keskittyy ryhmän itsensä ideoimaan tapahtuman
toteutukseen sekä erilaisten pienempien toimeksiantojen tekemiseen. Mopomiitti
tapahtuma oli Jäppilässä 3.6.2014 oli yksi tapahtuma nuoret oman kylän kehittäjänä hankkeen tapahtumasta.
Ympäristökasvatusta 4H-järjestö on hoitanut vuodesta 1975 alkaen, tänä vuonna
järjestimme lannoitesäkkikeräyksen, ser, akkujen- ja metallinkeräyksen.
Lämmin kiitos kaikille luottamushenkilöille, kerhonohjaajille, vapaaehtoisohjaajille ja
muille 4H-toimintaan eri tavoin osallistuville. Ilman teitä tällaista toimintaa ei olisi
paikkakunnallamme.
4H-nuorisotyöllä on oma tärkeä paikkansa tulevaisuuden tekemisessä. Harrastuksessa
opitaan paitsi elämässä tarvittavia taitoja, siinä opitaan myös itsensä tuntemista. Kyky
hallita omaa elämää ja kansalaisvaikuttamisen taito ovat 4H-nuorten eväitä elämään.
Oma-aloitteisuus, yritteliäisyys ja työelämävalmiudet ovat 4H-nuorisotyön pysyviä
iskusanoja!
Jaana Lauttaanaho
toiminnanjohtaja
3
2. JÄSENISTÖ
NUORISOJÄSENIÄ AJALLA 1.1.-31.12.2014
Tyttöjä/Naisia
Poikia/Miehiä
Yhteensä
185
211
396
AIKUISJÄSENET
79
MUUT JÄSENET
Kannattajajäseniä
10
NUORTEN KESKI-IKÄ 31.12.2014
Keski-ikä
12,48 vuotta
3. YHDISTYKSEN HALLINTO
Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Nuorisojäsen
4
Kaija Viljakainen
Leena Hämäläinen
Anne Kesänen
Tytti Levänen
Mari Miettinen
Sanna Pohjolainen
Virpi Savolainen
Katja Tarvainen
Eret Tiitinen
Katja Pelkonen
Päivi Janhunen
Serena Paasivuori
Enni Kyllönen
4H-yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 4H-yhdistyksen sihteerinä
on toiminut 4H-toiminnanjohtaja Jaana Lauttaanaho. Rahastonhoitajana on toiminut
Suomen 4H-liitto / Marjaana Kylmälahti.
4H-yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.4.2014 Kanttilassa Naarajärvellä. Kokoukseen
osallistui 16 henkilöä, kokouksessa käsiteltiin vuosikokoukselle kuuluvat asiat ja palkittiin
ansioituneita 4H-nuoria ja luottamushenkilöitä.
4. TOIMINNAN TARKASTAJAT
Toiminnantarkastajana on toiminut Esko Rissanen, varatoiminnantarkastajana on
toiminut Tarja Istolainen.
5. NUORTEN RYHMÄT
KERHOT
Kerhot kokoontuivat vuoden aikana 284 kertaa ja niissä oli 2827 osanottajaa.
Kerhoja on 18 kpl, kerhot toimivat seuraavilla kylillä:
4H-kerhot:
Halkokumpu
Jäppilä
Kantakaupunki
Montola
Nenonpelto
Peiposjärvi
Vehmaskylä
Virtasalmi
Harrastuskerhot:
Eräkerho
Heppakerho, Pieksämäki kantakaupunki
Karting kerho
Me mediassa kerho, Peiposjärven ryhmä
Me mediassa kerho, Poleenin ryhmä
Naarajärven kokkikerho A-ryhmä
Naarajärven eläinkerho
Pieksämäen kantakaupungin kokkikerho
Vehmaskylän liikuntakerho
Virtasalmi liikuntakerho
6. TYÖELÄMÄKOULUTUKSET
4H-TYÖELÄMÄKURSSIT
Työelämäkurssipisteet
Ajokortti työelämään
Yrityskurssi
Kotityöt
Osaava kerhonohjaaja
Työt alkavat
Metsätyöt
18
30
6
12
5
14
Yhteensä
85
5
MUUT KURSSIT
Eläimet
Kansainvälisyys
Kotitalous
Kädentaito
Teknologia
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Yhteensä
Työelämäkurssipisteet
6
13
54
39
100
92
304
LISÄTIEDOT TOP-TEHTÄVISTÄ
RYHMÄT
4H-kerhoja
18 kpl
OHJAAJAT
Kerhonjohtajat
Aikuisohjaajat
Yhteensä
17 hlö
29 hlö
46 hlö
4H-DOGSITTEREITÄ
2
hlö
AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN KOULUTUS
Ajokortti työelämään -koulutus antaa nuorille perustiedot ja –taidot
työnhausta ja työelämän pelisäännöistä. Lisäksi hän saa valmiuksia
asiakaspalveluun. Kurssin suoritettuaan nuori saa todistuksen ja
Ajokortti työelämään –kortin, joka toimii valttikorttina työnhaussa.
Pieksämäellä järjestettiin yksi koulutus vuoden 2014 aikana, koulutukseen osallistui
yhteensä 9 nuorta.
Yhteistyökumppanina koulutuksissa on ollut Suur-Savon Osuuspankki.
7. 4H-YRITYS
4H-yrityksissä tienataan omaa rahaa
Oman yrityksen avulla 13-28-vuotiaat nuoret voivat kokeilla yrittäjyyttä. Nuori saa
perustiedot yrittämisestä 4H-yrityskurssilla. Yritystoiminnassa nuoren apuna on
henkilökohtainen yritysohjaaja. Nuori voi perustaa yrityksen myös yhdessä muiden
nuorten kanssa.
4H-yhdistys järjestää yrityskursseja nuorille vuosittain.
4H-nuorten yrityksiä ovat KMS-kotiapu, Kolmikon kotiapu ja Ratsutalli Vilma Rinkinen.
6
8. 4H-YHDISTYKSEN TYÖVOIMA JA TYÖLLISTETYT
Toiminnanjohtajana on toiminut 1.1.-31.12.2014 Jaana Lauttaanaho.
4H-toiminnanohjaaja Katri Huhtala on vanhempainvapaalla 14.5.2014 saakka, sen
jälkeen tuntityöntekijänä ajalla 14.5.-3.9.2014.
Kerhotoiminnanohjaajana on toiminut 9.6.-31.12.2014 Merja Marttinen(tukityöllistetty).
Tuntityöntekijänä Miina Karhu 8.1.-21.2.2014 ja 6.4.-21.5.2014.
NUORET (alle 29-vuotiaat)
Työpalvelutoiminnassa työllistetyt
Muut työllistetyt
Yhteensä
Henkilömäärä
56
1
57
Työtuntimäärä
1852,80
50,35
1903,15
AIKUISET
Muut työntekijät
Toiminnanjohtaja
Yhteensä
9
1
10
954,15
1336,45
2290,60
Työllistäminen yhteensä
67
4810,18
9. NUORTEN ANSIOTULOT
Työpalkat ja –palkkiot €
NUORTEN ASIOTULOT TYÖPALVELUSTA
YRITYSTEN MYYNTI
14.093,04€
741,35€
Kolmikon Kotiavun yrittäjät Juho, Julia ja Henna Putkonen
7
10. TAPAHTUMAT
Ryhmäosallistujat
Yhteensä
Kertaa
Osanottajia
284
2827
4H-juniorit, -nuoret ja -klubilaiset ovat osallistuneet seuraaville kursseille:
MUUT KURSSIT
Metsä ja luonto
Eläimet
Kansainvälisyys
Kotitalous
Kädentaito
Luova liikunta
Teknologia
Viestin- ja vuorvaikutustaidot
Yhteensä
Työelämäkurssipisteet
7
6
13
54
51
34
47
92
304
Kilpailut ja leirit
Hevoset
Kalastuskilpailu
Myyntikilpailu
Teknologia
Viestintä ja vuorovaikutustaidot
Yrityskilpailu
Yhteensä
Kilpailupäiviä
4,00
1,00
23,00
4,00
265,00
1,00
298,00
Kerhojen toimintakilpailuun osallistui syyskaudella 17 4H-kerhoa, osallistujia yhteensä
265. Kerhojen toimintakilpailun voitti Halkokummun 4H-kerho.
4H-SÄÄTIÖN ALUEELLINEN STIPENDI VUODELTA 2014
4H-säätiön tarkoituksena on Suomalaisen 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja
edistäminen. Säätiö avustaa, edistää ja myöntää stipendejä ansioituneille nuorille,
vapaaehtoisille ja toimihenkilöille. Se myös tukee kansainvälistä nuorisovaihtoa ja
myöntää apurahoja 4H-nuorisotyön kehittämiseen.
Suomen 4H-liiton säätiö on myöntänyt valtakunnallisen stipendin vuodelta 2014
Oona-Riina Räisäselle Pieksämäelle.
8
Kansainvälinen 4H-toiminta - IFYE:nä Walesissa kesällä 2014
Kuinka kuvailisin parhaiten Wales- vaihtoani 4H-IFYE:nä kesällä 2014? Ehkä sanalla
intensiivinen. Vanhana konkarina (aikaisemmat IFYE- vaihdot Itävaltassa 2008 ja
Saksassa 2012) päädyin jälleen reissuun lähtijäksi peruutuksen kautta. Tilaisuuteen
tarttuminen todellakin kannatti, vaikka en ollutkaan enää kuvitellut IFYE:ksi uudelleen
lähtemistä edellisten vaihtojen jälkeen. Ei siksi, että ne olisivat olleet huonoja
kokemuksia- päinvastoin- mutta luulin jo nähneeni IFYE:nä olemisen salat ja halusin
ehkä säilyttää ne ainutkertaisina tilanteina.
Walesin vaihto kahden viikon kestoneen ja todellisina britti/walesaksentteineen oli jotain
muuta kuin aiemmat parin kuukauden saksan kielen preppaukset. Walesissa vierailuun
oli nimittäin saatu mahtumaan kolme eri isäntäperhettä ja neljän päivän visiitti Royal
Welsh Show’ssa. Tätä massiivista tapahtumaa joku voisi verrata vaikka Farmarimessuihin, mutta totta puhuen reilulla 240 000 vierailijallaan ja suurilla, erilaisilla
yleisönäytöksillään se oli omassa mittakaavassaan. Kokemusta lisäsi muiden
vaihtareiden kanssa telttakylässä leiriytyminen, jossa pääsi todelliseen kansainväliseen
fiilikseen. Olihan meitä niin Kanadasta, USA:sta, Irlannista, Skotlannista, Norjasta
kahden suomalaisen lisäksi.
Royal Welsh Show sijottui vaihtoajan puoliväliin ja ennen sitä majoitun ensimmäiseen
isäntäperheeseeni aivan Walesin kärkeen, rannikon ääreen, keskelle maisemaa joka
koostui vihreistä nummista ja lähellä tyrskyävistä kallionkielekkeistä. Kaksi viimeistä
isäntäperhettä eivät olleet aivan rannikolla, mutta lyhyen ajomatkan päässä
hiekkarannoista kylläkin. Pääsin kaikissa kolmessa isäntäperheessäni tutustumaan
paikalliseen Young Farmers –klubitoimintaan (paikallinen 4H), joka oli enimmäkseen
suunnattu noin 14- vuotiaista 30- vuotiaille. Suomeen verrattuna toiminta oli siis
enemmänkin nuorille aikuisille suunnattua ja huomattavasti rennompaa menoa. Koska
valtaosa klubilaisista oli 20+ - vuotiaita, muun muassa keilailu ja pubi-illat hyvän ruuan ja
juoman parissa kuuluivat asiaan. Iltaohjelmaa olikin runsaasti, Young Farmers -toiminnan
muodossa, että muutenkin. Ehdimme silti käymään päiväseltään useilla luonnonkauniilla
paikoilla ja suojelluilla alueilla vaeltelemassakin.
9
Kaiken kaikkiaan voisin suositella Walesin IFYE- vaihtoa erityisesti niille, jotka haluavat
kokea mahdollisimman paljon kahdessa viikossa, petrata kielitaitoaan ja kokea kaunista
luontoa, sekä tietysti tutustua varsin hulvattomiin walesilaisiin. Uskonkin saaneeni useita
elinikäsisiä ystäviä, joita en olisi tavannut ilman IFYE:ksi lähtemistä, jälleen kerran. Once
an IFYE, always an IFYE!
Heidi Jäntti
Kollaasi Wales- otoksista 14-28.7.2014
10
YMPÄRISTÖKASVATUS
Lannoitesäkkikeräys
Toimialueellamme oli kolme lannoitesäkkivarastoa Jäppilä, Niskamäki ja Virtasalmi.
Lannoitesäkkejä kerättiin v. 2014 920 kpl suursäkkejä, 700 kpl piensäkkejä ja 15 kpl
lavahuppuja. Keräys järjestettiin yhteistyössä Yara Suomen kanssa.
Metallinkeräys
Metallinkeräys järjestettiin yhteistyössä Stena Rcyclingin kanssa, metallia kerättiin 6000
kg, akkuja 1093 kg ja ser metallinromua 8569 kg.
11. 4H-YHDISTYKSEN TOIMINNAN RAHOITUS
Pieksämäen kaupungin
vapaa-aikatoimen kohdeavustus 15.000,00 €
Suomen 4H-liitton valtionavustus 14.647,21 €
Omatoiminen varainhankinta
19.517,63 €
Omatoiminen
varainhankinta
Valtionavustus
Pieksämäen kaupunki
kohdeavustus
0
10000
20000
11
12. DIGGARI-HANKE
Digivalokuvausta, kuvakäsittelyä ja kuvakirjantekoa Pieksämäen kylillä.
Leader-rahoitteinen Diggari-valokuvaushanke aloitettiin vuonna 2012 ja se jatkui vuoden
2014 loppuun. Hanketta on toteuttu seuraavilla kylillä: Jäppilä, Peiposjärvi, Vehmaskylä,
Halkokumpu, Nenonpelto, Naarajärvi, Partaharju, Virtasalmi.
Kesän 2013 aikana pidettiin valokuvausnäyttelyt Poleenissa, Halkokummussa,
Naarajärvellä, Jäppilässä ja Virtasalmella.
Hankkeen aikana on opeteltu kameroiden käyttöä, valokuvaustaitoja digikameroilla,
kuvankäsittelyä sekä valokuvanäyttelyn ja kuvakirjan tekemistä ammattitaitoisen opettajan
ohjauksella. Tavoitteena on tutustua samalla paremmin omaan kotiseutuun ja lisätä sen
arvostusta lasten ja nuorten parissa. Hankkeessa on mukana myös vanhempia kyläläisiä
kertomassa historiasta ja rakentamassa talkootöinä näyttelyitä, jotka ovat kaikille avoimia.
Näin toteutetaan samalla sukupolvien välistä tiedonvaihtoa eri kylillä ja jätetään muistoja
myös seuraaville sukupolville.
Syksyn 2013-kevään 2014 aikana on kylillä pidetty kuvakirjakursseja, joissa opeteltiin
käyttämään kuvakirja ohjelmaa ja samalla tehtiin yksi kuvakirja.
Diggarihankkeessa tehtiin yksi kyläkirja, jossa on valokuvia ja historian tietoa kahdeksasta
eri kylästä lasten ja nuorten silmin.
Diggari kuvakirjan julkistamistilaisuus 4.10.2014
12
13. NUORET OMAN KYLÄN KEHITTÄJÄNÄ –HANKE
Tapahtuma tuottaja valmennus on yksi uusi 4H-järjestön toimintamuoto.
Nuoret oman kylän kehittäjänä hankkeessa on tallaiseen ollut mahdollisuus.
Nuoret oman kylän kehittäjinä on kehittämishanke. Hankkeen kohdealue on Etelä-Savon
maakunta ja sieltä kartoitetut 18 kohdekylää. Hanke työllistää projektipäällikön 28.2.2015
saakka kehittämään hankkeen avulla maaseutukylille toimintamalleja, joilla tuetaan
nuorten toimintaa ja kylien yhteisöllisyyttä. Hanke tarjoaa projektipäällikön työpanoksen
lisäksi muita resursseja nuorten toimintaryhmiin, tapahtumiin sekä kyläsuunnitelmien
laatimiseen.
Pieksämäen aluella Jäppilässä järjestettiin Mopomiiti tapahtuma 3.6.2015
yhtesityökumppaneina olivat mm. Jäppilän Yrittäjät, Sohloojat, Autokoulu Haavisto,
Pimoke ja Pieksämäen Urheiluautoilijat, mukana Tuomas Levänen, Suomen 4H-liitto sekä
nuorisopoliisi Toni Reinikainen. Tarjoilusta vastasivat Kolmikon kotitapu yrittäjät
Jäppilästä.
Mopomiitti tapahtuma 3.6.2014
Karting kerho
13
14. YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA
Aluehallintovirasto
Etelä-Savon Metsäkeskus
Etelä-Savon Vapaa-kalastajien piiri
Helluntaiseurakunta
Häkärinteet, Hankasalmi
Jäppilän yrittäjät
Esedu
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon Te-toimisto
Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry
Mikkelin Ammattikorkeakoulu
Mäenpään Kartanon Ratsastajat ry
Nordea, Pieksämäki
Osuuskauppa Suur-Savo
Osuuskunta Maitomaa, Suonenjoki
Oy Rytkönen & Co
Partaharju säätiö
Pieksämäen kaupungin koulut
Pieksämäen kaupunki
Pieksämäen kaupungin kyläyhdistykset
Pieksämäen Kylät ry.
Pieksämäen alueen metsästysseurat
Pieksämäen Maataloussäätiö
Piekämäen Riistanhoitoyhdistys
Pieksämäen Seurakunta
Pieksämäen seudun maa- ja kotitalousnaiset ry.
Pieksämäen Seutuopisto
Pieksämäen Työvoimatoimisto
Pieksämäen Urheiluautoilijat
Suomen 4H-liitto
Suomen Metsäsäätiö
Seurakuntaopisto
Suur-Savon Osuuspankki
Stena Recycling Oy
Taito Itä-Suomi
Tornator Oy
Yara Suomi
Veej`jakaja ry.
Viking Genetics Finland Oy Ab
4H-nuorten vanhemmat ja huoltajat
Seuraavat 4H-yhdistykset: Hankasalmi, Joroinen, Kangasniemi, Laukaa, Mikkeli, Heinävesi,
Leppävirta
15. KIITOS
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys kiittää lämpimästi kaikkia 4H-nuoria, heidän
vanhempiaan, aikuisohjaajia, kerhonohjaajia, luottamushenkilöitä, aktiivisia 4H-työn
ystäviä ja kaikkia kumppaneita hyvästä yhteistyöstä, toimintaan osallistumisesta ja
toiminnan kehittämisestä! Toivomme, että kaiken tekemisen keskellä muistamme, miten
merkittävää työtä lasten ja nuorten tulevaisuuden hyväksi teemme.
Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen hallitus
14
16. 4H-NUORTEN PALKITSEMINEN
4H-säätiön 4H-aluestipendi
Oona-Riina Räisänen
Kalastuskilpailu
Janne Hänninen
Kerhonohjaus
Jenni Ylönen
Kalle Tarvainen
Iida Riipinen
Emilia Takkinen
Kotitalous
Juuso Tarvainen
Siiri Ylönen
Raita Collan
Hanna Tenhunen
Julia Putkonen
Yrityskilpailu
1. Kolmikon kotiapu
Vuoden paras 4H-kerho
Halkokumpu
Kerhonohjaaja stipendi
Enni Kyllönen
Lannoitesäkkikeräys
Veeti ja Jimi Pietikäinen
Ville Laitinen
Toivo Takkinen
Vehmaskylän 4H-kerho
15
17. TOIMINTASUUNNITELMA
Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys
Suomessa tulevaisuususko on ollut koetuksella mm. vaatimattoman
talouskehityksen, julkisen talouden alijäämien ja kireän kansainvälisen
tilanteen seurauksena. Väestön ikääntyessä tarvittavia rakenteellisia
muutoksia palvelujen tuottamisessa ja työelämässä on ollut vaikeaa
saada aikaiseksi. Nuorten työnpuute ja syrjäytyminen herättävät laajaa
huolta. Vaarana on apatian ja voimattomuuden tunteen leviäminen.
Tulevaisuuden haasteiden edessä on aihetta muistaa monet
yhteiskuntamme vahvuudet. Nuorissa on tulevaisuus, minkä vuoksi
lapsista ja nuorista on pidettävä huolta. Kansalaisyhteiskuntamme
kymmenine tuhansine yhdistyksineen on kehityksen voimavara, jota
voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin.
4H on käytännönläheistä paikallista toimintaa, jossa kohdataan
kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria kerhoissa ja kursseilla, edistetään
työelämävalmiuksia, työllistetään tuhansia nuoria ja opitaan yrittäjyyttä
oman 4H-Yrityksen kautta. Valtion ja kuntien tarjoama siemenraha saa
aikaan valtavasti taloudellista ja muuta toimeliaisuutta.
4H-järjestössä nykyaikainen nuorisotyö nojaa vuosikymmeniä
kestäneisiin perusarvoihin. Toiminnassa korostetaan vastuullisuutta,
oman elämän hallintaa, tekemällä oppimista ja arjen taitoja.
4H-järjestö seuraa aikaansa ja kehittää koko ajan toimintaansa.
Tärkeää on, että paikalliset asukkaat ja yhteisöt ovat mukana
tekemässä työtä lasten, nuorten ja tulevaisuuden hyväksi. Tästä
työstä hyötyy koko Suomi.
Seppo Hassinen
toimitusjohtaja
Suomen 4H-liitto
Johdanto
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerho-,
kurssi- ja leiritoimintaa. Lisäksi yhdistys kouluttaa nuoria työelämään,
tarjoaa heille työpaikkoja ja mahdollisuuden kokeilla yritystoimintaa
Pieksämäen kaupungin alueella. Yhdistyksen toiminnan
valtakunnallisena tukena toimii Suomen 4H-liitto aluetyöntekijöineen.
Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksellä on palkattu toiminnanjohtaja
Jaana Lauttaanaho sekä hallitus, jonka jäseninä toimivat vuonna
2014: Kaija Viljakainen, Leena Hämäläinen, Anne Kesänen, Tytti
Levänen, Mari Miettinen, Sanna Pohjolainen, Katja Tarvainen, Eret
Tiitinen ja Virpi Savolainen. Varajäsenet Päivi Janhunen, Serena
Paasivuori ja Katja Pelkonen. Nuorisojäsen Enni Kyllönen.
Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksellä on 400 jäsentä, joiden keski-ikä
on 12-vuotta.
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään huhtikuussa.
Suomen 4H-järjestöllä on 70 000
jäsentä, joista nuorisojäseniä on
60 000.
Järjestön kokonaistuotot ovat n. 26 milj.
euroa.
Kerhotoiminta ulottuu kaupungeista
maaseudulle. Kerhoja on 2 600 ja
kerhokäyntejä vuodessa yli 440 000.
Kerhoissa on 2 600 koulutettua
ohjaajaa.
Järjestö työllistää 8 500 alle 29vuotiasta nuorta, joille se maksaa
palkkoja 3,3 milj. euroa vuodessa.
Tähän mennessä 25 000 nuorta on
suorittanut Ajokortti työelämään
-kurssin.
4H-Yrityksiä on perustettu
yli 400.
Paikallisia 4H-yhdistyksiä
on 234.
HEAD
HANDS
HEART
HEALTH
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys
Vilhulantie 5
76850 NAARAJÄRVI
S-posti: [email protected]
Puh. 0400 208973
www.pieksamaenseudun4h.fi
16
4H-NUORISOTYÖ PIEKSÄMÄEN SEUDUN
4H-YHDISTYKSESSÄ
4H-järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua
työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen tuetaan
Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla. Se
sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat
ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten
yritykset. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat
mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä.
Lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen
tuetaan Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamallin kautta.
Siinä yhdistyvät nuorten oman toiminnan tukeminen ja
nuorten oma tekeminen. 4H tukee nuorten mahdollisuuksia
oppia tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa – kasvaa
aktiivisiksi kansalaisiksi.
Kolme askelta työelämään
1. Ryhmätoiminta
Ryhmätoiminnan tärkein muoto on yli 6-vuotiaille tarkoitettu
4H-kerho, jossa tuhannet lapset ja nuoret oppivat aitoja
asioita oikeissa ympäristöissä itse tekemällä. 4H-yhdistykset
vastaavat kerhotoiminnan organisoinnista paikallistasolla.
Kerhoja ohjaavat koulutetut ohjaajat. Pieksämäen seudun
4H-yhdistys järjestää kerhoja, leiripäiviä, kilpailuja ja
kurssitoimintaa.
2. Nuorten työelämätaidot
Nuorten työelämätaitoja kehitetään 4H:ssa Ajokortti
työelämään -kursseilla, 4H-työelämäkursseilla, 4Hyrityskursseilla sekä paikallisesti kehitetyillä nuoria
työelämään valmentavilla kursseilla. Kurssien kautta nuoret
saavat valmiuksia tehdä työtä toisen palveluksessa tai
kokeilla oman 4H-yrityksen perustamista. Pieksämäen
seudun yhdistyksen alueella nuorten työelämätaitoja tuetaan
järjestämällä ajokortti työelämään, pihapalvelu, lastenhoitaja
ja siivous kursseja.
3. Nuorten työllistyminen
4H:ssa yli 13-vuotias nuori voi työllistyä joko 4Hyhdistykseen tai yhdistyksen välittämiin töihin. Moni nuori
työllistyy kerhojen ohjaustehtäviin. 4H-yhdistyksen välittämät
työpaikat voivat olla yksityishenkilöiden, kuntien tai yritysten
tarjoamia työpaikkoja. Yhdistys hoitaa työnantajavelvoitteet.
Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi perustaa oman 4HYrityksen. Nuori tekee sopimuksen yhdistyksen kanssa ja
saa tuekseen henkilökohtaisen yritysohjaajan. Pieksämäen
seudun 4H-yhdistys työllistää nuoria kerhonohjaus,
pihapalvelu, siivous ja dogsitter tehtäviin. Yhdistyksen
alueella toimii 4kpl 4H-yritystä.
Tekoja lähellä ja kaukana
Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kuvaa 4H-järjestön
toteuttamaa kansalaiskasvatusta. Aktiivinen kansalaisuus
toteutuu 4H:ssa parhaiten lasten ja nuorten itse
suunnittelemina ja toteuttamina käytännön tekoina.
Toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten tehtävänä on auttaa
tarvittaessa - tarjota tukea, välineitä ja mahdollisuuksia.
Nuorten ja nuorten ryhmien itse ideoimaa ja toteuttamaa
toimintaa tuetaan Pieksämäen seudun 4H-
17
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys viestii
nuorisotyöstä
Yhdistys käyttää nuorille suunnatussa viestinnässä yhä
enemmän verkkoa ja sosiaalisen median kanavia.
Verkkoviestintä on yksi keino tavoittaa myös uusia
jäseniä. Yhtä tärkeää on kertoa yhdistyksen toiminnasta
myös muille kuntalaisille. Pääviestintäkanava on
www.pieksamaenseudun4h.fi sekä facebook sivustolla
www.facebook.com/Pieksämäen seudun 4h-yhdistys
4H-YHDISTYKSEN MUU
TOIMINTA
Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen muuta toimintaa
ovat hanketoiminta, tuotevälitys ja palvelutoiminta sekä
elinkeinotoiminta ja varainhankinta. Pieksämäen seudun
4H-yhdistys järjestää lannoitesäkki-, metallinromu-,
akkujen- ja ser-keräyksen sekä muuta varainhankinta
toimintaa vuoden aikana.
RAHOITUSRAKENNE
Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen rahoitusrakenne
koostuu Pieksämäen kaupungin kohdeavustuksesta,
valtion avustuksesta, jäsenmaksuista,
työllistämistoiminnan tuotoista hankerahoituksesta sekä
yhdistyksen muun toiminnan tuotoista. Pieksämäen
kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä (seutuopisto,
koulutoimi, nuorisotoimi, eri yhdistysten, kyläyhdistysten
ja järjestöjen kanssa Pieksämäellä.
TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ
Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee
Kanttilassa, Vilhulantie 5, Naarajärvi.
4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tai Pieksämäen
kaupungin osoittamissa muissa tiloissa sekä
kyläyhdistysten ja yksityisten henkilöiden tiloissa.
Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuuluvat
tuntipalkkaisia työntekijöitä.
18. PIEKSÄMÄEN SEUDUN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKALENTERI V. 2014
Vuoden teema – Tekoja ja tekijöitä 2014-2016
TAMMIKUU
Kerhotoiminta käynnistyy seuraavasti:
12.1. Nenonpellon 4H-kerho entisellä koululla
12.1. Naarajärven kokkikerho aloittaa toiminnan Watexilla
13.1. Me mediassa kerho Peiposjärvi
13.1. Me mediassa kerho, Järjestötalo, Tasakatu 4-6, 2. kerros 3.huone
14.1. Kantakaupungin kokkikerho, Järjestötalolla
14.1. Virtasalmen 4H-kerho, Ojintalolla
15.1. Vehmaskylän liikuntakerho, koululla
19.1. Peiposjärven 4H-kerho, koululla
19.1. Naarajärven eläinkerho 19.1.klo 17. Watexilla
20.1. Halkokummun 4H-kerho, Kumputalolla
20.1. Jäppilän 4H-kerho, Jäppilä talolla
21.1. Kantakaupungin 4H-kerho, Järjestötalolla
22.1. Vehmaskylän 4H-kerho, koululla
22.1. Virtasalmen liikuntakerho, Ojintalolla
10.1. Kerhonohjaajien ideakurssi, Naarajärvi
14.1. 4H-iltamäki, Häkärinteet Hankasalmi
Vuoden 4H – yritys-kilpailu starttaa käyntiin! Kilpailuaika 1.1.31.12.http://www.4h.fi/tekemista/kilpailut/vuoden-4h-yritys/
Haku PM- leirin vapaaehtoiseksi käynnissä! http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle/
18
HELMIKUU
TOP – kilpailu Garderobi starttaa! Kilpailuaika 1.2. – 30.4.2015. Aihe: T – paitojen
tuunaus http://www.4h.fi/tekemista/kilpailut/top-kilpailut/
Itse Tehtyä – rahaa nuorten projekteille! Hakuaika 1.2. – 30.3.2015
http://www.4h.fi/tekemista/omat-teot/hae-rahaa-omalle-projektille/
PM – leirille ilmoittautuminen alkaa! Avoin kaikille 14+ nuorille Ilmoittautumisaika 1.2. –
30.4.2015 http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle/
4.2. klo 17.00-20.00 4H-Iiltamäki, Häkärinteellä, Hankasalmella
5.2. 4H – Eräkerho käynnistyy
13.-15.2. Videobloggauskurssi, Pieksämäki
14.2. 4H-talvirieha, Häkärinteellä, Hankasalmella
15.2. Haku PM – leirin vapaaehtoiseksi päättyy! http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle/
Viiko 9 7-luokkien kouluesittelyt
25.2. Hallituksen kokous, Naarajärvi
Haku isäntäperheeksi päättyy 28.2.15
MAALISKUU
Viikko 10 hiihtoloma
4.3. klo 17.00-20.00 4H-iltamäki, Häkärinteet
15.3. Eräkerhon pilkkikilpailut, Pieksämäki
21.-22.3. Lastenhoitajakurssi, Hankasalmi ja Pieksämäki
28.3. 4H - Talvirieha klo 10 - 18, Häkärinteet
4H-jäsenkortilla liput ja välineet -50%.
30.3.Itse Tehty – rahan haku päättyy
HUHTIKUU
1.4. Bongaa Puulaji kilpailu alkaa
1.4. klo 17.00-20.00 4H-iltamäki (säävaraus)
11.4. Ajokortti työelämään kurssi, Kanttila
19
18.4. Siivoustyökurssi, Kanttila
Ser, akkujen – ja metallinkeräys
30.4. PM – leirille ilmoittautuminen päättyy, http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle
TOUKOKUU
2.5. ja 16.5. Pihataitajakurssi, Naarajärvi
15.5.-15.7. Reilu Teko säkkikeräys
Hygeniapassikurssi, Naarajärvi
23.-24.5. Osaava kerhonohjaaja koulutus leiri, Lamminmäki
KESÄKUU
1.-5.6. Kudontakurssi, Jäppilä
15.6. Perheretki, Särkänniemeen
8. – 12.6. Nuorten koodauspäiväleiri
HEINÄKUU
23.-30.7. Pohjoismainen 4H – leiri ” Moving the World”, Nurmes
ELOKUU
Vuoden 4H – kerho-kilpailu starttaa ! Kilpailuaika 15.8.31.12.2015.http://www.4h.fi/tekemista/kilpailut/vuoden-4h-kerho-kilpailu/
22.8. Kerhonohjaajien kurssi
SYYSKUU
Kerhojen syyskausi starttaa käyntiin!
Itse Tehtyä – rahaa nuorten projekteille! Hakuaika 1.9.31.10.http://www.4h.fi/tekemista/omat-teot/hae-rahaa-omalle-projektille/
Haku kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin sekä Isäntäperhehaku alkaa,
http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle/
5.9. Yrittäjän päivä. 4H – yrittäjämme viettävät juhlapäiväänsä!
20
LOKAKUU
Haku nuorisotoimikuntaan starttaa! Hakuaika 12.10.-20.11.
http://www.4h.fi/tekemista/omat-teot/vaikuta-4hssa/
26.10.-1.11. Vietetään 4H – viikkoa! Erikoisohjelmaa kerhoissa
31.10. Itse Tehty – rahan haku päättyy
MARRASKUU
4H – viikko jatkuu
2.11. 4H – maskottimme TOPI:n päivä
30.11. Haku kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin päättyy
JOULUKUU
Kerhojen syyskausi päättyy viikoilla 50 – 51
Maaselän Messut, Naarajärvi
31.12. Vuoden 4H – yritys- kilpailu päättyy
31.12. Vuoden 4H – kerho – kilpailu päättyyhttps://pieksamaenseutu-4hfi.directo.fi/kerhot/
VALTAKUNNALISET PROJEKTIT
Metallinkeräys (Stena Recycling Oy)
Reilu teko säkkikeräys (Yara Suomi Oy)
VALTAKUNNALLISET KILPAILUT
Vuoden 2015 Yrityskilpailu
Kerhojen toimintakilpailu
Top kilpailu Bongaa Puulaji
TOP – kilpailu Garderobi
YHDISTYKSEN KILPAILUT
Auringonkukan kasvatuskilpailu
Vuoden 4H-yrityskilpailu
Kerhojen toimintakilpailu
21
19. PIEKSÄMÄEN SEUDUN 4H-YHDISTYKSEN KANNATTAJAJÄSENET V. 2014
Asennuspalvelu Reijo Halonen
Franke Finland Oy
Kolehmaisen Puutarha Ay
Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry.
Oy Rytkönen & Co
Osuuskauppa Suur-Savo Sale, Virtasalmi
Partaharjun Puutarha Oy
Pieksämäen Maataloustuottajat, MTK-Pieksämäki ry.
Pieksämäen maataloussäätiö ry
Suur-Savon Osuuspankki
4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET:
Autokoulu Haavisto Ky
Moilas Oy
Pieksämäen Urheiluautoilijat ry.
Pieksämäen moottoripyöräkerho, Pimoke
Mopokerho Sohloojat
Osuuskunta Maitomaa, Suonenjoki
Sale, Jäppilä
Sale, Virtasalmi
S-market, Naarajärvi
22
23