Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja

Valkeakosken kaupunki
Hallintokeskus,
Rakennusvalvonta
Sääksmäentie 2 / PL 20
37601 Valkeakoski
puhelin 03 5691 100
[email protected]
www.valkeakoski.fi
TARKASTUSASIAKIRJA
Rakennuslupa
Rakennuspaikka
kaupunginosa / kortteli / tontti
Katuosoite
Luvan hakija
Vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja
Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla osaltaan
huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja
määrätyt tehtävät suoritetaan.
Vastaavan työnjohtajan tulee tutustua rakennuslupapäätökseen ja
vahvistettuihin piirustuksiin.
Tarkastuksissa mahdollisesti havaitut puutteet, poikkeamat
suunnitelmista yms. kirjataan tämän lomakkeen takasivulle.
Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että tämä asiakirja tulee
asianmukaisesti täytettyä.
Valkeakosken kaupunki
Hallintokeskus,
Rakennusvalvonta
Sääksmäentie 2 / PL 20
37601 Valkeakoski
puhelin 03 5691 100
[email protected]
www.valkeakoski.fi
Rakennustekniset tarkastukset
Vastaava työnjohtaja
Päivämäärä
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu ja aloitusilmoitus tehty
Aloituskokous on pidetty
Rakennesuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontatoimistoon
pääsuunnittelijan allekirjoittamina
KVV-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontatoimistoon
IV-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontatoimistoon
Sijainninmerkintä on tilattu
Maapohjan ja täyttötyön kelpoisuus on tarkastettu
Salaojat ja –kaivot on tarkastettu
Routaeristeet on tehty suunnitelmien mukaisesti ja tarkastettu
Radonputkisto on tarkastettu
Betoniraudoitukset on tarkastettu
Perustukset on tarkastettu
Sijaintikatselmus on tilattu ennen rungon pystytystä.
Töitä ei saa jatkaa sokkelista eteenpäin ennen kuin sijaintikatselmus hyväksytty.
Rakenteet on tarkastettu ja rakennekatselmus tilattu
Vesi- ja kosteuseristykset on tarkastettu
Lämpöeristeet on tarkastettu
Savuhormit on tarkastettu
Palo-osastoinnit ja –suojaukset on tarkastettu
Katto- ja pintavesien johtaminen sekä pihan korot on tarkastettu
Talo- ja lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on tarkastettu
Sähköasennusten käyttöönottotarkastus on tehty (mitt.ptk.)
Rakennustyön aikainen kosteudenhallinta on hoidettu
Savunpoistojärjestelmä on tarkastettu
Jauhesammuttimien paikat sovittu paloviranomaisen kanssa
Turva- ja merkkivalaistus on tarkastettu
Väestönsuoja ja sen laitteet on tarkastettu
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu
Rakennus käyttöönotettavissa ja osittainen loppukatselmus on tilattu
(käyttöönotto)
Loppukatselmus on tehty
Materiaalien tuotekansio on koottu ja tuotekelpoisuus on tarkastettu kansallisen
tuotehyväksyntälain ja –asetuksen mukaisesti.
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Valkeakosken kaupunki
Hallintokeskus,
Rakennusvalvonta
Sääksmäentie 2 / PL 20
37601 Valkeakoski
puhelin 03 5691 100
[email protected]
www.valkeakoski.fi
Vesi- ja viemäritöiden tarkastukset
KVV- työnjohtaja
Päivämäärä
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Päivämäärä
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Ulkoisten (tontti-) vesi- ja viemärijohtojen tarkastus
Ei saa peittää ennen kuin kaup. putkimestari tarkastanut.
Jätevesien käsittelyjärjestelmä on toteutettu ymp.viranomaisen
hyv. suunnitelman mukaan.
Sisäpuoliset viemärit on tarkastettu
Sisäpuoliset vesijohdot on tarkastettu
Öljyn- ja hiekanerotuskaivo on tarkastettu ja kaup. putkimestari on sen
tarkastuksellaan hyväksynyt.
Vesimittaritila on tarkastettu ja kaup. putkimestari on sen
tarkastuksellaan hyväksynyt.
Painekoe on suoritettu hyväksyttävästi
Mahd. muutoskuvat on toimitettu rakennusvalvontatoimistoon
KVV-töiden lopputarkastus
KVV-asennustyöt on tehty Suomen RakMk D1 määräysten ja
KVV-suunnitelmien mukaisesti.
Tuotekelpoisuus on tarkastettu kansallisen tuotehyväksyntälain
ja –asetuksen mukaisesti.
Ilmanvaihtotöiden tarkastukset
IV- työnjohtaja
Lämpö- ja paloeristeet sekä puhdistusluukut ja palokatkot on tarkastettu
Ilmamäärien mittaus ja säätö tarkastettu (mitt. Ptk)
Mahdolliset muutoskuvat on toimitettu rakennusvalvontatoimistoon.
IV-töiden lopputarkastus
Tuotekelpoisuus on tarkastettu kansallisen tuotehyväksyntälain
ja –asetuksen mukaisesti.
Valkeakosken kaupunki
Hallintokeskus,
Rakennusvalvonta
Sääksmäentie 2 / PL 20
37601 Valkeakoski
puhelin 03 5691 100
[email protected]
www.valkeakoski.fi
Huomautuksia:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella vahvistettu tarkastuskirja
luovutetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle.
Valkeakoskella ___________/____________ 20________
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
________________________________________________
nimenselvennys