Yhdessä enemmän

30.3.2015
Matkailun tiekartta ja tutkimus
Matkailun erityisasiantuntija
Nina Vesterinen, TEM
28.3.2015
Yhdessä enemmän
– kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun
Matkailun tiekartta
2015–2025
Matkailun tiekartta
www.tem.fi/matkailuntiekartta
1
30.3.2015
Visio:
Vuonna 2025 omaperäinen ja uteliaisuutta herättävä Suomi on
Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde, asiakkaiden ensimmäinen valinta.
Missio:
Kiinnostavan ja laadukkaan tarjonnan myötä matkailukysyntä on
20 miljardia euroa, ala tuo vaurautta hyvinvointia ja työllistää koko Suomessa.
Miten - avainstrategiat
Matkailukeskusten ja
yritysverkostojen
vahvistaminen
Kiinnostava
tarjonta
Markkinointitoimenpiteiden
vaikuttavuuden lisääminen
ja tuotteiden helppo
ostettavuus
Kilpailukykyinen
toimintaympäristö
Saavutettavuus
Rakentaen vahvuuksillemme:
Puhdas luonto
Hyvinvointia edistävät
olosuhteet
Omaperäinen kulttuuri
Toimiva infrastruktuuri
Kiinnostava elämyksellinen tarjonta matkailun ja muiden alojen rajapinnoista
Outdoors
Finland
Culture
Finland
Talvituotteen
uudistuminen
Luovat alat
Hyvinvointi - ja
terveyspalvelut
Liikunta ja
urheilu
Finrelax
(uusi)
Elintarvike- ja
ruokatuotanto
Stopover
(uusi)
Saaristo
(uusi)
Digitaalisuus
Kansallispuistot
Konferenssit ja
liikematkailu
Kulttuuriperintökohteet
Tapahtumat
Uudet avaukset,
rohkeat kokeilut
Parantaen kyvykkyysiämme / osaamistamme
Asiakaslähtöisyys
Elämysten
johtaminen
Digitaalisuus
Kestävät
liiketoimintamallit
/ kestävä matkailu
Kannattavuus
Innovaatiot ja
laatu
Yhteistyö ja
kumppanuudet
Omaperäinen Suomi –
matkailun monet mahdollisuudet
Aineksia elämyksiin
• Luonto ja hiljaisuus, perusarvot
vastareaktiona hektisyyteen ja
kaupunkielämään
• Suomalainen elämäntapa ja
uusi luksus
• Laadukas suomalainen ruoka
osana kokonaiselämystä
• Hyvinvointiin liittyvät palvelut,
mm. sauna
• Tarinat ja uudet sisällöt: Joulupukki,
Muumit, Kalevala, Angry Birds ja muut
uudet sisällöt
• Ainutlaatuinen saaristo
• Luovat alat: kulttuurituotanto, media,
pelit, viestintä, design
• Uutuusarvo monilla markkinoilla
2
30.3.2015
Omaperäinen Suomi –
matkailun monet mahdollisuudet
Uudistumisen mahdollisuuksia
• Profiloidut korkeakatteiset laatutuotteet
• Ympärivuotinen tarjonta, talvituotteen
uudistaminen
• Kauttakulku- eli stopover-matkailu
• Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja
muu digitaalisuuden hyödyntäminen
• Kasvavat kohderyhmät: Venäjä ja Aasia,
konferenssien ja tapahtumien osallistujat
• Rinnakkaisalojen ja rajapintojen
yhteistyö
• Arktisen alueen, Pohjoismaiden,
Itämeren ja Euroopan matkailuyhteistyö
• Kestävä ja vähähiilinen tarjonta,
ekologiset ratkaisut ja suomalainen
cleantech-osaaminen
Matkailualan ennustetaan kasvavan
merkittävästi vuoteen 2025
Määrälliset kasvuennusteet
2013
2025
Matkailukulutus
14,4 mrd. euroa
20 mrd. euroa
Vientiin rinnastettava matkailutulo
4,4 mrd. euroa
8 mrd. euroa
Matkailun suora arvonlisä Bkt:stä
2,5 %
3,0 %
Matkailuklusterin yritysten liikevaihto
18 mrd. euroa
29 mrd. euroa
Matkailun aikaansaama työllisyys
palkansaajia (osa- ja kokoaikaiset)
140 000
180 000
Kotimaiset rekisteröidyt
yöpymisvuorokaudet
14,4 milj.
17 milj.
Ulkomaiset rekisteröidyt
yöpymisvuorokaudet
5,9 milj.
10 milj.
Kansainvälisten kongressien delegaatit
71 697
90 000
Kansallispuistojen kävijämäärä
Matkailun pääomasijoitukset
2,3 milj.
3,7 milj.
1,1 mrd. euroa
2 mrd. euroa
3
30.3.2015
Ensimmäiset kasvua ja uudistumista tukevat
strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin
Matkailun strategisen ohjelman valmistelu
Finrelax – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa
Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi
Finland Stopover – Suomi johtavaksi stopover-maaksi
Matkailupalvelut digitaalisesti ostettaviksi ja löydettäviksi
Kestävän vesistömatkailu-keskittymän demonstraatio-hanke, joka
hyödyntää biotalouden ja cleantechin ratkaisuja sekä digitaalisuutta
Neljä (+ yksi) strategista teemaa
Kulttuuri
Hyvinvointi
Kesä
Talvi
4
30.3.2015
Toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi
2015–2025
Yhteistyö ja
kumppanuudet
Matkailualan yhteistyön vahvistaminen
Kysynnän kasvattaminen
potentiaalisilta markkinoilta
Monipuoliset
palvelukokonaisuudet
Vetovoimaisten elämysten kehittäminen
Elinkeinon tuottavuuden, ekologisuuden,
laadun ja turvallisuuden kehittäminen
Markkinoinnin
terävöittäminen ja
panostuksen
lisääminen
Markkinoinnin terävöittäminen ja
panostuksen lisääminen
Digitaalisuus vahvemmin osaksi
yritysten liiketoimintaa
Toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi
2015–2025
Sujuvan rajaliikenteen ja
maahantulomuodollisuuksien varmistaminen
Matkailua
palveleva
saavutettavuus
Ratkaisuja pitkäjänteiseen
lentosaavutettavuuteen
Tiestön sekä raide- ja vesiliikenteen
palvelutason varmistaminen
Toimivat matkaketjut
Matkailutilastoinnin varmistaminen ja
elinkeinoa tukevan tutkimuksen toteuttaminen
Matkailun kasvua tukevan lainsäädännön
varmistaminen
Kilpailukykyinen
toimintaympäristö
Matkailua tukevan infrastruktuurin ja
maankäytön varmistaminen
Osaavan työvoiman varmistaminen
Julkisen rahoituksen kohdentaminen tiekartan
mukaisesti
5
30.3.2015
5.1 Matkailutilastointi ja tiekarttaa tukeva
tutkimus
• Tiekartan toteuttamisen kannalta on nostettu esille keskeisimmät
tutkimusaiheet ja –tarpeet. Painotukset pohjautuvat matkailun
kehittämisessä tunnistettuihin haasteisiin, joihin tutkimuksella ja sen
toimintaedellytysten parantamisella pyritään vastaamaan.
• Kehitetään uusia ratkaisuja sovelletun tutkimustiedon siirtoon
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä matkailualan
osaamiskeskittymien, kehittäjäorganisaatioiden,
matkailukeskusten ja muiden yritysten välillä
Päivitetään matkailun tutkimuksen
toimintaohjelma
• Tutkimuksen toimintaohjelmassa mm.
• määritelty, tunnistettu teemakokonaisuudet
• toimenpiteet tiedonvälityksen tehostamiseen
• rahoitusmahdollisuudet
• miten eteenpäin
• Tavoitteena
• toimia pohjapaperina tutkimusohjelmalle esim. Tekesiin
• teemoista tutkimushankkeiksi
• edistää yhteistutkimusta
• nitoa perus- ja soveltavatutkimus yhteen
• Huomioida rajapinnat
• Kansainvälinen ulottuvuus
6
30.3.2015
Miten etenee?
• Toimenpiteet kevät 2015
• Perustettu työryhmä, kokoontunut 1. kerran 20.3., 2. kokous 4.6.
• Kartoitus ja analyysi
a)
• Organisaatioiden tutkimuksen painopistealueet
• Viimeaikoina tehty tutkimus
• Tutkimusosaamisen vahvat alueet
b)
• Tiekartan toteutumista ja seurantaa tukeva tutkimustieto
• Kärkihankkeiden tutkimustarpeet
• Tuotepohjaisten kehittämisstrategioiden tutkimustarpeet
• Synteesi a+b
• Matkailu.org- jatko ja kehittämistarpeet
Tutkimusteemoja
•
•
•
•
Matkailu, aluetalous ja aluekehitys
Asiakas- ja markkinointitieto
Kestävä matkailuelinkeino
Ennakointi, korkean lisäarvon
matkailu, muut uudet trendit
• Matkailuyrittäjyys ja
verkostoyrittäjyys
• Matkailukoulutuksen rakenne ja
tutkinnot, osaaminen
• Muut kärkihankkeita ja kansallisia
tuoteteemoja tukevat
Monipuoliset
elämykset
Elämäntapa
Luonto
kulttuurilla
maustettuna
Ruoka
7
30.3.2015
5.1 Matkailutilastoinnin varmistaminen
• Kehitetään matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten tilastointia, missä
matkailutilinpito ja matkustustase ovat avainasemassa
• Matkailun tilinpito 2011-2013 valmistunut
• Toteutetaan matkailun aluetaloudelliset vaikutukset – selvitykset
työ- ja elinkeinoministeriön uusien suositusten mukaan
• Useilla alueilla toteutettu
• Mahdollisesti kansallisella tasolla toteutetaan parin vuoden
sisällä
Matkailutilinpito 2011-2013 julkaistu
- laatijana Tilastokeskus, rahoittaja TEM
Tietolähteet
KYSYNTÄ
- Maksutase (matkustus- ja
henkilöliikennetase)
- Rajahaastattelututkimus
- Suomalaisten matkailu -tutkimus
- Majoitustilasto
- Yritysrekisterin tilinpäätös- ja
toimipaikkatilastot
- Henkilöliikennetutkimus
(Liikennevirasto)
- Julkisen liikenteen suoritetilasto
(Liikennevirasto)
TARJONTA
- Kansantalouden tilinpito, tarjonta- ja
käyttötaulukot
- Yritysrekisterin tilinpäätös- ja
toimipaikkatilastot
8
30.3.2015
AVAINLUVUT - Matkailukysyntä
Tunnusluku
2007*
2011
2012
2013**
MATKAILUN KOKONAISKYSYNTÄ, milj EUR
10 958 13 740 14 457 14 387
Muutos
2007 -2012
+32 %
Ulkomainen matkailukysyntä, milj EUR
3 126
4 013
4 396
4 433
+41 %
Kotimainen matkailukysyntä, milj EUR
7 832
9 727 10 061
9 953
+28 %
Kotimainen vapaa-ajan matkailukysyntä, milj EUR
5 500
6 992
7 432
7 439
+35 %
Muu kotimainen matkailukysyntä, milj EUR
Ulkomainen matkailukysyntä yhteensä, osuus matkailun
kokonaiskysynnästä
Kotimainen vapaa-ajan matkailukysyntä yhteensä, osuus
matkailun kokonaiskysynnästä
Muu kotimainen matkailukysyntä (korvatut työmatkat, omat
mökit), osuus matkailun kokonaiskysynnästä
2 332
2 735
2 629
2 514
+17 %
29 %
29 %
30 %
31 %
50 %
51 %
51 %
52 %
21 %
20 %
18 %
17 %
+2 % yks.
+2 % yks.
-3 % yks.
* aiemmalla laskentajärjestelmällä tuotetut vuoden 2007 tiedot eivät täysin vertailukelpoisia
** vuoden 2013 osalta ennakkotieto
Matkailun kokonaiskysyntä (14,4 mrd. eur v.2012)
12 %
3%
Kotimaanmatkailu
40 %
15 %
Ulkomaalaiset
Työnantajan maksamat
matkakulut
Ulkomaanmatkailuun
liittyvä kysyntä Suomessa
30 %
Omien mökkien käyttö
9
30.3.2015
Matkailukulutus tuotteittain (14,4 mrd. eur v.2012)
4 208
3 911
Henkilöliikennepalvelut
2 947
2 699
Ostokset kaupasta
1 916
2 032
1 906
1 888
1 972
1 885
Majoituspalvelut
Ravitsemispalvelut
Polttoaineet
Matkatoimistopalvelut
Urheilu- ja virkistyspalvelut
Kulttuuripalvelut
Muu kulutus
2012
548
460
401
404
265
268
296
192
2011
milj.euroa
AVAINLUVUT –Taloudelliset
vaikutukset
Tunnusluku
2007*
2011
2012
2013**
MATKAILUARVONLISÄYKSEN OSUUS
PERUSHINTAISESTA BKT:STA (sis. työnantajien kulut) 2,30 % 2,56 % 2,53 % 2,48 %
Matkailuarvonlisäyksen osuus perushintaisesta BKT:stä
(ilman työnantajien kuluja)
1,80 % 1,99 % 1,98 % 2,03 %
Matkailukysynnän arvonlisä, milj EUR (sis. työnantajien
kulut)
3 649 4 171 4 365 4 312
Matkailukysynnän arvonlisä, milj EUR (ilman työnantajien
kuluja)
2 896 3 237 3 551 3 530
BKT:n arvonlisäys (brutto perushintaan (ei sis. tuoteveroja ja
tuotetukipalkkioita)), milj EUR***
156 912 162 665 172 417 173 741
Muutos
2007 -2012
+0,23 % yks.
+0,18 % yks.
+20 %
+23 %
+10 %
* aiemmalla laskentajärjestelmällä tuotetut vuoden 2007 tiedot eivät täysin vertailukelpoisia
** vuoden 2013 osalta ennakkotieto
*** kansantalouden tilinpito otti käyttöön EKT2010 mukaisen tilinpitojärjestelmän vuoden 2012
tiedoista alkaen, mikä kasvatti BKT:n arvonlisäystä
10
30.3.2015
AVAINLUVUT –Työllisyysvaikutukset
Muutos
2007 -2012
Tunnusluku
2007*
2011
2012
2013**
+4,6 %
MATKAILUTOIMIALOJEN TYÖLLISYYS, henkilöitä
130 500 130 400 136 500 136 700
Matkailutoimialojen tehdyt työtunnit, miljoonaa tuntia
Matkailun aikaansaama laskennallinen työllisyys
matkailutoimialoilla, työllisten määrä
Matkailun aikaansaama laskennallinen työllisyys
matkailutoimialoilla, tehdyt työtunnit, miljoonaa tuntia
232,8
+2,4 %
64 000 60 500 62 000 60 700
-3,1 %
229,0
113,9
224,9
104,9
234,5
107,7
104,5
-5,4 %
Vuokratyövoimaa ei lueta matkailutoimialojen työllisyyslukuihin vaan liike-elämän palveluihin –
myöskään kaupan alan työntekijöitä ei lueta matkailutyövoimaan.
* aiemmalla laskentajärjestelmällä tuotetut vuoden 2007 tiedot eivät täysin vertailukelpoisia
** vuoden 2013 osalta ennakkotieto
Matkailutoimialojen työllisyys (136 500 henkilöä v.2012)
Ravitsemispalvelut
Henkilöliikennepalvelut
28 300
Kulttuuripalvelut
Matkatoimistopalvelut
37 700
14 800
12 300
Majoituspalvelut
Urheilu- ja virkistyspalvelut
63 500
14 700
2 500
Toimialan työlliset
10 800
7 700
2 300
Matkailun
aikaansaama
laskennallinen
työllisyys
2 000
1 900
henkilöitä
Laskennallinen työllisyys ottaa huomioon matkailukysynnän osuuden koko toimialan tuotoksesta
11
30.3.2015
Matkailutilinpidon yhteenveto
• Matkailun merkitys Suomen taloudelle on kasvanut vuosina 2007 -2012
• Matkailun osuus BKT:sta oli vuonna 2012 noin 2,5% (vuonna 2007 2,3%)
• Erityisesti vuosina 2007 – 2011 matkailu kasvoi liki neljä kertaa muuta
kansantaloutta nopeammin
• Suurin kasvu on tapahtunut ulkomaisessa matkailukysynnässä (+40%)
• Kotimainen vapaa-ajan matkailukin on kasvanut 35%
• Muu kotimainen matkailukysyntä (korvatut työmatkat, omat mökit) on
kasvanut huomattavasti vähemmän (+17%)
• Ennakkotietojen mukaan matkailun kasvu taittui vuonna 2013 lievään laskuun
• Matkailutoimialoilla työskenteli ennakkotietojen mukaan 5,4% kaikista työllisistä
vuonna 2013
Lisätietoja
Hankkeen loppuraportti:
http://www.tem.fi/files/42494/TEMrap_21_2015_web.pdf
Matkailutilinpidon tietokantataulukot Visit Finlandin tilastopalvelussa:
http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/
12
30.3.2015
…..5.1 Matkailutilastoinnin varmistaminen
• Hyödynnetään Big Data -aineistoja matkailutilastoissa
• Kehitetään lakkautetun Rajahaastattelututkimuksen korvaava
matkailijatutkimus
• Ilmestyy ensi viikolla
• Kehitetään matkailutilastojen jakeluratkaisuja mm. web-pohjaisten
räätälöityjen asiakasratkaisujen tuottaminen
• Julkaistiin 20.3.
Visit Finland –tilastopalvelu
• Kaikille avoin verkkopalvelu
• Sisältää majoitustilaston ja matkailutilinpidon tietoja
• Kaksiosainen palvelu:
• Dynaamiset taulukot ja kuviot Visit Finlandin sivuilla
• Tilastokeskuksen ylläpitämä tietokantapalvelu
• Aluejako: suuralue, maakunta, seutukunta ja kunta
• Mukana 80 merkittävintä maata + maanosat + EU-28
• Vuositiedot, kuukausitiedot ja matkailusesonkien tiedot
• Identtinen palvelu suomeksi ja englanniksi
• Tuoreimmat tiedot käytössä heti majoitustilaston kuukausijulkistuksen
ilmestymispäivänä (aamulla klo 9)
13
30.3.2015
Linkit tilastopalveluun
PALVELUN KOTISIVU
Suomeksi: http://www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/
Englanniksi: http://www.visitfinland.com/travel-trade/tourismstatistics/
TIETOKANTAPALVELU
Suomeksi: http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/
Englanniksi:
http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/
Dynaamiset taulukot
Tuorein kumulatiivinen vuositieto – taulu
Tuorein kumulatiivinen vuositieto – graafi
Tuorein kuukausitieto – taulu
Tuorein kuukausitieto – graafi
Tuorein kesäsesonki
Tuorein talvisesonki
Vuositrendi
Kesäkauden trendi
Talvikauden trendi
28
30.3.2015
Etunimi Sukunimi
14