Kommenttikoostetaulukko

KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFI/15393/03.04.03.00/2015 1(4)
Perustelumuistion liite
Kohta
Kommentti
Lausunnon antaja
Trafi
3.1
Määräyksessä pitäisi ottaa kantaa siihen, pitääkö
laajan tarkastuksen piiriin kuuluvalle uudehkolle
maahantuotavalle ajoneuvolle tehdä laaja jarrutarkastus. Ehdotetaan, että laajaa tarkastusta ei tarvitse tehdä mikäli ajoneuvo on ollut enintään 6kk rekisteröitynä ulkomailla.
Lisättäisiin perus- ja laajantarkastuksen tehtävälistaan: perävaunun jousijarrun (seisontajarrun) toiminnan tarkastus niiden perävaunujen osalta, jossa
on seisontajarrun käyttöventtiili.
YKL ry
Ei ole tämän määräyksen asiaa. Asia pitäisi hoitaa liikennekelpoisuusasetuksessa (7 §)
tai hyväksyntäasetuksessa(?). Tätä määräystä ei sovelleta, jos rekisteröintikatsastuksen
yhteydessä ei tehdä ajoneuvon kunnon tarkastusta. Pitäisi vapauttaa YKL:n ehdotuksen
mukaisesti, jos ajoneuvolle ei ole vielä tarvinnut tehdä määräaikaiskatsastusta.
AEL – Action Experience
Learning
Lisätään vaatimus.
3.2 ja
3.3
4.3.1
4.3.9
tyhjän
ajoneu
neuvon
hidastuvuus
Perustelu: Perävaunuja karkaa silloin tällöin ja ”punainen nappi” on jumissa.
Ajoneuvovalmistajan jarrumitoituksen perusteena
YKL ry
käytettävää massaa tarkennettava koskemaan myös
akselimassoja.
Tämä vaatimuskohta voitaisiin miettiä poistettavak- AEL
si.
Selvitettävä, mitä tietoja laskentaohjelmiin voi syöttää. Selvitettävä, voidaanko hoitaa
ohjeistuksella. Ei muuteta tässä yhteydessä.
Liian iso muutos tehtäväksi ilman uutta lausuntokierrosta. Laitetaan mietintään (ohjetyöryhmä).
Perustelu: Tyhjän ajoneuvon hidastuvuus tehdään
laskemalla pyörien jarruvoimien sekä ALB säädön
perusteella. Jarruvoimille on hyvät tarkastusvaatimukset joko hidastuvuusprosentti -taulukoiden tai
referenssivoimien myötä ja ALB -venttiilin säädölle
on annettu raja-arvot. Tällöin tyhjän ajoneuvon hidastuvuustarkastus -laskelma on saman asian tarkastelua toiseen kertaan. Tällä saataisiin pohjoismaista yhtenäisyyttä, ymmärtääkseni Ruotsissa ja
Norjassa ei tarkastella tyhjänä hidastuvuutta vaan
suoritetaan jarruvoimien/hidastuvuuden tarkastus
sekä ALB:n säädön tarkastus. Tällä saataisiin myös
puuttuvat ja tyhjät ALB -kilvet päivitettyä ajantasalle. Lisäksi ALB -venttiilin tarkastus voitaisiin tehdä
kahdessa vaiheessa nousevien telien osalta eli teli
alhaalla ja teli ylhäällä näin nähtäisiin venttiilien ja
Liikenteen turvallisuusvirasto
2(4)
6.14
sekä
taulukot 2 ja
4
6.17
6.17
vivustojen toiminta.
Perustarkastus varsinainen perävaunu EBS:llä
AEL
varustettuna, etuakselin jarrutussuhde vaatimus
teksti ja taulukko ristiriidassa.
(6.14 teksti: Etuakselin jarrutussuhteen on oltava
perustarkastuksessa vähintään ajoneuvolle määrätty vähimmäisjarrutussuhde. Auton, jossa on kaksi
ohjaavaa etuakselia, ja varsinaisen perävaunun
etummaisessa telissä ainakin toisen akseleista on
täytettävä edellä mainittu vaatimus.
Taulukossa 2: etuakseli Z-vaatimus on kuitenkin > Zk
mitattu
Taulukko 4 on sama ristiriita)
Perustelu: Tämä etuakselin Z > Zk mitattu on perusteltua laajassa tarkastuksessa sekä kaikissa muissa
varsinaisissa perävaunuissa (ALB ja ABS), koska niissä jarrumitoitus tehdään jarrukellon koolla ja näin
etuakselille tulee tehokkaammat jarrut kuin takaakseleille, mutta EBS varsinainen perävaunu etuakselin suurempi jarruteho tehdään yleensä ohjainyksikön paine -parametreillä ja näin jarrukellot on samankokoiset etu- ja taka-akseleilla. Eli taulukossa Zk
mitatun tilalla prosenttiarvo
Ajoneuvolle, joka täyttää käytävävaatimukset korjaamon todistus tehdystä työstä on turha. Olisi
muutettava muotoon, että todistus esitetään tarvittaessa eli vain silloin jos halutaan hyödyntää 5-/10prosenttiyksikön teholisäystä.
Teksti sivulla 17 on tarkennettava. ”Vaihtoehtoisesti
ajoneuvon valmistaja tai valmistajan edustaja voi
antaa kyseessä olevan akselin jarruista lausunnon.”
Mielestämme ei voida katsoa riittäväksi, että valmistaja tai valmistajan edustaja antaa lausunnon
siitä, että akselille ei tule jarruvoimaa vaajaa kuormitettuna. Todistuksessa on oltava maininta, että
Muutettu ehdotuksen mukaan.
YKL ry
Muutettu ehdotuksen mukaan.
YKL ry
Muutettu tekstimuotoilua.
Liikenteen turvallisuusvirasto
3(4)
6.17
7.2
LIITE 1
akselin jarrut tarkastettu ja se että jarrut toimivat.
Lisäksi todistuksessa tulisi olla maininta ko. akselin
akselikohtaisesta hidastuvuudesta. Tällä hetkellä
käytäntö usein on, että asiakas tulee todistuksen
kanssa, jossa todetaan vain jarrujen toiminnasta
vajaa kuormitettuna.
On järjetön ajatus, että ajoneuvon jarrut hyväksytään niitä tarkastamatta siitä huolimatta, että monesti ajoneuvon kokonaishidastuvuus riittää ilman
ko. akseliakin
Viimeisen kappaleen teksti ”Jos katsastuksessa hyYKL ry
lättyyn ajoneuvoon on tehty valtioneuvoston liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta antaman asetuksen (1247/2002) 3 § mukaisia
korjauksia, on katsastuksessa vaadittava korjauksesta todistus.” Tämä olisi tarkennettava koskemaan vain jälkitarkastusta. Kevennyksenä edelliseen; onko kerran hylättyyn ja korjattuun ajoneuvoon vuodesta toiseen vaadittava katsastuksessa
todistus?
Pohdittava asia on myös: ”Miksi katsastajien pitää
toimia valvojina tässä asiassa?”
Onko tämän tarkoituksen olla infona katsastajalle?
YKL ry
Mitä sitten tehdään, jos viallisen ajoneuvon jarrulaskelma on allekirjoitettu ja leimattu?
Mielestämme olisi loogisempaa, että laskelma leimattaisiin ja allekirjoitettaisiin aina tekijän toimesta kaikissa tapauksissa. Jarrulaskelmaan tulisi merkitä selvästi, että tarkastuksessa on havaittu vikoja ja
tietenkin merkinnät havaituista vioista. Onhan sellainenkin jarrulaskelma, jossa on vikoja merkittynä,
yhtä virallinen asiakirja kun sellainen, missä vikoja ei
ole.
Ehdotan poistettavaksi pakollisena tulosteen kohAEL
dan
- suhde-ero akseleiden välillä verrattuna kokonais-
Ei muutosta.
Ei muutosta, pitäisi käsitellä myös korjaamojen kanssa.
Poistetaan.
Liikenteen turvallisuusvirasto
4(4)
hidastuvuuteen
Perustelu: Tämä kohta on historian jäänne, taulukoiden 2,3,4,5 kehittämisen myötä vaatimus on
vain sekoittamassa
Liikenteen turvallisuusvirasto