Paikka, jossa kaikki on mahdollista”

”Paikka, jossa kaikki on mahdollista”
Kyselytestitutkimus lukiolaisten ja ammattikoululaisten asenteista
painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan
Elisa Repo
Tampereen yliopisto
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Suomen kieli
Pro gradu -tutkielma
Huhtikuu 2015
Tampereen yliopisto
Suomen kieli
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
REPO, ELISA: Kyselytestitutkimus lukiolaisten ja ammattikoululaisten asenteista
painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan
Pro gradu -tutkielma, 86 sivua + liitteet 6 sivua
Huhtikuu 2015
Tässä tutkielmassa tarkastellaan, millaisia asenteita muuttuvan tekstiympäristön
painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan on löydettävissä kyselytestimenetelmän avulla.
Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on kansanlingvistinen tutkimusmenetelmä
yhdistettynä nykyiseen oppimisympäristöön, nykyteknologian aikaan saamaan
monimediaiseen tietämysyhteiskuntaan ja käsitteeseen teksteistä ja tekstitaidoista.
Tutkielma perustuu ajatukseen kielen sosiaalisuudesta ja sen ja yhteiskunnan
erottamattomasta suhteesta, jossa asenteilla on merkitystä.
Tutkielmassa on mukana painetuista teksteistä romaani, tietokirja, oppikirja, runo,
sanomalehti, iltapäivälehti, aikakauslehti, sarjakuva, kirjoitelma koulussa, päiväkirja,
kirje ja postikortti. Sähköisistä teksteistä mukana on sähköinen lehti, televisio, radio,
sähköposti, tekstiviesti, blogi, keskustelupalsta, Facebook, Skype, Google, Youtube ja
videopeli.
Tutkimusaineisto kerättiin paperisilla kyselylomakkeilla 95 lukiolaiselta ja 95
ammattikoululaiselta valvotussa luokkatilanteessa. Kyselylomakkeet koostuivat
painettujen ja sähköisten tekstien tärkeyttä mittaavasta tehtävästä, tekstien
luonnehdintaa hakevasta avoimesta tehtävästä, asia- ja puhekielisyyden arviointiin
liittyvästä tehtävästä ja lukemisen- ja kirjoittamisen tekstitaitoihin paneutuvasta
tehtävästä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan tekstien tärkeyttä ja asia- ja puhekielisyyttä.
Lisäksi vastaajat arvioivat teknologian kehityksen vaikutuksia koulukontekstissa ja
sähköisten tekstien käytön vaikutuksia nuorten luku- ja kirjoitustaitoon.
Vastaukset osoittavat, että kyselytestillä voidaan saada kielenkäyttäjiltä
kiinnostavaa ja relevanttia tietoa heidän asenteistaan painettuja ja sähköisiä tekstejä
kohtaan. Lukiolaiset ja ammattikoululaiset eritaustaisina vastaajaryhminä suhtautuvat
painettuihin ja sähköisiin teksteihin eri tavoin. Tuloksista selviää, että lukiolaiset
arvostavat ammattikoululaisia monipuolisemmin erilaisia tekstejä ja pitävät
koulumaailman perinteisiä tekstejä arvossa. Molempien ryhmien vastauksissa sähköiset
tekstit osoittautuvat pääsääntöisesti painettuja tekstejä tärkeämmiksi ja
puhekielisimmiksi. Teksteihin liittyy kyselytestin perusteella affektioita. Vastauksista
nousee tarve kehittää kouluopetusta konstruktivistisen oppimiskäsityksen toteuttamisen
mahdollistamiseksi.
Avainsanat: pro gradu -tutkielma, kansanlingvistiikka, asennetutkimus, kyselytutkimus,
muuttuva tekstiympäristö, jälkiteollinen tietämysyhteiskunta, konstruktivismi
SISÄLLYS
1.
JOHDANTO
1
1.1
Tutkimuskysymykset
2
1.2
Tutkielman tavoitteet opetussuunnitelmasta
4
2.
TEORIATAUSTANA PERUSTEET TUTKIELMAN KYSELYLOMAKETTA
JA ANALYYSIA VARTEN
6
2.1
Kansanlingvistiikasta lähtökohdat ja sosiolingvistiikasta
koehenkilöryhmät
7
2.2
Asenteen käsitteen vaikutus kyselylomakkeeseen
9
2.3
Monimediaisen jälkiteollisen yhteiskunnan ja konstruktivistisen
oppimiskäsityksen suhde
12
Laaja tekstikäsite ja tekstitaidot koulukontekstissa
15
2.4
3.
KYSELYTESTIN KÄYTTÖKELPOISUUS ASENNETUTKIMUKSESSA
18
3.1
Vastaajina 95 lukiolaista ja 95 ammattikoululaista
19
3.2
Kyselylomakkeen rakenne
25
4.
VASTAAJIEN NÄKEMYKSET PAINETUISTA JA SÄHKÖISISTÄ
TEKSTEISTÄ
27
4.1
Painettujen ja sähköisten tekstien tärkeys
27
4.2
Painettujen ja sähköisten tekstien luonnehdintaa
35
5.
VASTAAJIEN NÄKEMYKSET PAINETTUJEN JA SÄHKÖISTEN
TEKSTIEN KIELESTÄ
39
5.1
Painettujen ja sähköisten tekstien asiakielisyys ja puhekielisyys
39
5.2
Painettujen ja sähköisten tekstien tärkeyden ja asiakielisyyden suhde
46
6.
VASTAAJIEN NÄKEMYKSET PAINETUISTA JA SÄHKÖISISTÄ
TEKSTEISTÄ KOULUKONTEKSTISSA
54
6.1
Painettujen ja sähköisten tekstien vaikutus luku- ja kirjoitustaitoon
54
6.2
Asenteita tekstitaitoja kohtaan
62
7.
TÄRKEIMMÄT TULOKSET JA YHTEENVETO
69
8.
LOPUKSI
78
LÄHTEET
LIITTEET
1. JOHDANTO
Kieltä ja yhteiskuntaa ei voi erottaa toisistaan, sillä kielen ominaisuuksiin kuuluvat
yhteiskunnallinen arkipäiväisyys ja yhteisöllisyys. Kieli on sosiaalista ja se on osa
yhteiskunnallisia käytänteitä (Pälli 1999: 125). Kielen kirjoitus- ja lukutaidolla on
länsimaisen kulttuurin, talouden ja sivistyksen kehityksessä erityisasema: länsimainen
elämäntapa perustuu kirjakielikulttuurille, joka on tähän asti ollut mullistavin muutos
tavassamme kehittyä. Nyt tekstiympäristössä tapahtuva muutos haastaa kuitenkin
perinteisen kirjakielikulttuurin ja siihen liittyvät luku- ja kirjoitustavat.
Samaan aikaan suomalaiset koululaiset ja suomalainen koulujärjestelmä tunnetaan
maailmalla tällä hetkellä menestyksestään PISA-tutkimuksessa (Programme for
International Student Assessment)1: vuodesta toiseen Suomi sijoittuu kärkeen luku- ja
kirjoitustaidoissa. Uusimman PISA 2012 -tutkimuksen tuloksien perusteella taidot ovat
edelleen OECD-maiden parhaimmistoa, mutta suomalaisnuorten osaaminen on
menestyksen jälkeen kääntynyt selvään laskuun2. Vuoden 2003 kärkimaista Suomen
keskiarvon lasku on kaikkein suurin ja antaa tarpeen luku- ja kirjoitustaitoon liittyvälle
tutkimukselle.
Samaan aikaan PISA-tutkimusten alkamisajankohdasta, vuodesta 2000 lähtien,
suomalaisia koululaisia ympäröivä tieto- ja viestintäteknologia on ollut muutostilassa.
Tutkielmassa
selvitän
kyselytestimenetelmää
peruskoulun
päättäneillä
nuorilla
on
hyödyntäen,
nykyistä
millaisia
teknologian
asenteita
muokkaamaa
tekstiympäristöä kohtaan. Kyselytestiä käyttäessäni pohjaan kansanlingvistiikan ja
sosiolingvistiikan oppeihin: tarkoituksenani on saada selville, kuinka eritaustaiset nuoret
näkevät tekstiympäristön painettujen ja sähköisten tekstien vaikuttavan luku- ja
kirjoitustaitoonsa.
1
OECD:n (Organization for Economic and Cultural Development) tutkimusohjelmassa on vuodesta 2000
alkaen arvioitu 15-vuotiaiden nuorten oppimistuloksia lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden
osaamisessa kolmen vuoden välein.
2
Lukutaidon keskiarvo on laskenut selvästi edellisiin lukutaidon pääaluemittauksiin (2000 ja 2009)
verrattuna, vuoteen 2000 verrattuna jopa 22 pistettä.
1
Tarkastelen
tutkielmassa
190
peruskoulunsa
päättäneen
nuoren
kyselytestivastauksia painetuista ja sähköisistä teksteistä. Painetuista teksteistä olen
valinnut tarkasteluun
romaanin, tietokirjan, oppikirjan, runon,
sanomalehden,
iltapäivälehden, aikakauslehden, sarjakuvan, kirjoitelman koulussa, päiväkirjan, kirjeen
ja postikortin. Sähköisiksi teksteiksi olen valinnut sähköisen lehden, television, radion,
sähköpostin, tekstiviestin, blogin, keskustelupalstan, Facebookin, Skypen, Googlen,
Youtuben ja videopelin.
Lukutaitoon kohdistuviin asenteisiin on tärkeää kiinnittää huomiota, sillä lukutaito
on kaiken oppimisen perusta ja kehittyy koko elämän ajan. Yllättävää on esimerkiksi
ollut, että ennen vuotta 2012 tehdyissä PISA-tutkimuksissa suomalaisnuoret ovat
menestyneet äidinkielen lukutaitoa mittaavien testien lisäksi myös epälineaaristen
tekstien, kuten kuvioiden ja graafisten esitysten, taulukoiden ja lomakkeiden
ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa (Linnakylä 1995, Välijärvi & Linnakylä 2003,
Linnakylä ym. 2004, Kupari & Välijärvi 2005, Linnakylä & Arffman 2007). Opetuksen
kehittämisen kannalta tämä on kiinnostavaa, sillä äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksessa tällaiset visuaaliset tekstit eivät ole keskeisesti esillä, mutta koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä kyllä (Linnakylä 2004).
Tutkielma koostuu taustoittavasta osiosta, kyselyjärjestelyjen kuvaamisesta ja
tulosten esittelystä. Luvussa 2 kerron ne kielitieteelliset ja kielitieteen ulkopuoliset
teoreettiset lähtökohdat, jotka ovat vaikuttaneet tutkielmassani kyselylomakkeeseen ja
analyysiin. Luvussa 3 esittelen koehenkilöryhmäni ja käyttämäni kyselylomakkeen.
Luvuissa 4, 5 ja 6 havainnollistan ja analysoin kyselytestin tuloksia. Luvussa 7 vedän
tärkeimmät tulokset yhteen ja vastaan tutkimuskysymyksiini. Tutkielmani päättyy
loppusanoihin luvussa 8. Seuraavaksi alaluvussa 1.1 esittelen tutkimuskysymykseni ja
alaluvussa 1.2 kerron opetussuunnitelmasta kumpuavat tavoitteet tutkimukselleni.
1.1 Tutkimuskysymykset
Suomessa peruskoulun päätyttyä 9. vuosiluokan jälkeen suurin osa koululaisista jatkaa
joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen. Tutkielmassa selvitän, onko eri
2
tavoin suuntautuneiden opiskelijoiden asenteissa eroja painettuja ja sähköisiä tekstejä
kohtaan ja kuinka nämä asenne-erot tulevat esiin. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:
1. Millaisia näkemyksiä lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla on painettujen
ja sähköisten tekstien tärkeydestä, ja kuinka he niitä luonnehtivat ja
erottelevat?
2. Millaista kieltä lukiolaiset ja ammattikoululaiset liittävät painettuihin ja
sähköisiin teksteihin?
3. Millaisia näkemyksiä lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla on painetuista
ja sähköisistä teksteistä koulukontekstissa?
Tutkielman 2 koehenkilöryhmää ja tuloksista esiin kumpuava jako sähköisiin ja
painettuihin teksteihin muodostavat taulukossa 1 (ks. taulukkoa 1) esitetyn nelikehikon,
jonka jokaiseen alueeseen pyrin löytämään vastauksia kyselylläni.
Taulukko 1.
Lukiolaisten asenteet
Lukiolaisten asenteet
painettuja tekstejä kohtaan
sähköisiä tekstejä kohtaan
Ammattikoululaisten
Ammattikoululaisten
asenteet painettuja tekstejä
asenteet sähköisiä tekstejä
kohtaan
kohtaan
Tutkimuskysymysten taustalla oleva 2 koehenkilöryhmän ja sähköisten ja painettujen
tekstien nelikehikko
Tutkielman lopussa vedän tuloksia yhteen kehikon avulla. Tutkimuskysymykset
jakautuvat 3 osa-alueeseen, joiden jokaisen käsittelylle on oma lukunsa tutkielmassa.
Käsiteltävät osa-alueet ovat 1) lukiolaisten ja ammattikoululaisten näkemykset
painettujen ja sähköisten tekstien tärkeydestä (ks. lukua 4), 2) lukiolaisten ja
ammattikoululaisten näkemykset painetuissa ja sähköisissä teksteissä käytetystä kielestä
3
(ks. lukua 5) ja 3) lukiolaisten ja ammattikoululaisten näkemykset painetuista ja
sähköisistä teksteistä koulukontekstissa (ks. lukua 6).
1.2 Tutkielman tavoitteet opetussuunnitelmasta
Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa opetusta ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma,
jossa määritellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeiset asiat. Opetussuunnitelmat
heijastavat sitä, mitä yhteiskunnassa pidetään tärkeänä ja arvokkaana. Viime
vuosikymmenten aikana sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys on noussut yleisesti
hyväksytyksi
pedagogiseksi
viitekehykseksi
ja
tuonut
oppijan
keskiöön.
Oppimistilanteessa oppija on aktiivinen toimija, jonka tehtävänä on yhdistää ja
suhteuttaa uusi tieto vanhan kanssa ja siten laajentaa maailmankuvaansa (ks. esim.
Opetushallitus 2004: 18–19).
Tämä tarkoittaa sitä, että opetuksen suunnittelijoiden ja toteuttajien on oltava
tietoisia siitä, mitä oppijat osaavat, arvostavat ja ovat kokeneet. Ihannetilanteessa uusi
tieto tarjoillaan niin, että se yhdistyy oppijoiden vanhaan tietoon mahdollisimman
merkityksellisellä tavalla (Nevgi ja Lindblom-Ylänne 2004: 106–108). Muuttuvassa
tekstiympäristössä on täten tarpeellista pyrkiä ymmärtämään nuorten maailmankuva ja
asenteet.
Vallalla
olevan
oppimiskäsityksen
mukaisesti
Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2004 (jatkossa POPS) antaa äidinkielen ja kirjallisuuden
oppiaineelle oppimistavoitteet ja määrittelee opetuksen keskeiset sisällöt. Oppiaineen
pitää kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät ja antaa kieleen pohjautuvia opiskelu- ja
vuorovaikutustaitoja. POPS:n (2004: 53) mukaan peruskoulun aikana oppilaan
tavoitteena on kehittyä monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa
hyödyntää oppimaansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan.
POPS:ssa annetaan opetukselle kolme nivelkohtaa, joissa kuvataan, millaista on
oppilaan hyvä osaaminen kussakin kohdassa. Nämä nivelkohdat ovat vuosiluokat 1–2,
3–6 ja 7–9. Vuosiluokilla 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on
laajentaa oppilaan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja
4
oppilaalle uusien tekstilajien vaatimuksia (POPS 2004: 53). Tutkielmaan on valittu 190
peruskoulun päättänyttä ja opetussuunnitelman kolmannen nivelkohdan ohittanutta
vastaajaa. Täten oletan, että kyselyyn vastanneet lukiolaiset ja ammattikoululaiset
nuoret ovat tietoisia tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjinä: heidän tulisi pystyä
ottamaan huomioon tilanne, viestintäväline ja vastaanottaja ja olisi oltava tietoisia
erilaisista teksteistä ja niiden vaatimuksista (mp.)
Asenteiden tutkiminen sähköisiä ja painettuja tekstejä kohtaan on ajankohtaista,
sillä esimerkiksi ylioppilastutkinnon sähköistäminen on tarkoitus aloittaa muutamasta
aineesta vuonna 2016. Koko tutkinto on tarkoitus suorittaa sähköisesti vuonna 2019
(Helsingin Sanomat 16.1.2013). Asenteet kouluympäristön sähköistymisestä muun
tekstiympäristön ohella ovat olleet muutenkin esillä. Esimerkiksi lukioiden ja
ammattikoulujen oppimateriaalien maksullisuus ja siirtäminen sähköisiksi puhuttavat
aikana, jolloin yhä useampi perhe kärsii taloudellisista vaikeuksista (Helsingin sanomat
21.1.2013). Oppimateriaalien muuttuminen sähköiseksi muuttaa oppimista ja opetusta,
ja keskusteluun perinteisen kirjan ja sähköisten materiaalien mahdollisuuksista ja
haitoista liittyy asenteita (esim. Helsingin Sanomat 15.1.2013).
5
2.
TEORIATAUSTANA PERUSTEET TUTKIELMAN KYSELYLOMAKETTA
JA ANALYYSIA VARTEN
Luvussa
esiteltävä
kyselylomakkeen
teoriatausta
ja
tuloksia
sitoo
tutkimuskysymykseni
käsittelevien
analyysilukujen
yhteen
laatimani
kanssa.
Yhdistän
teoriataustassa kielitieteeseen yhteiskunta- ja kasvatustieteitä. Teoriatausta alkaa
kielitieteellisestä viitekehyksestä, koska tutkielman metodi on ei-lingvistien käsityksiä
tutkivan kansanlingvistisen tutkimuksen oppi. Luvussa 2.1 Kansanlingvistiikasta
lähtökohdat
ja
kansanlingvistinen
sosiolingvistiikasta
tutkimus
on
ja
koehenkilöryhmät
kuinka
se
on
kerrotaan,
vaikuttanut
millaista
tutkielmaan.
Kansanlingvistiikan yhteydessä sivutaan myös sosiolingvistiikkaa, joka liittyy 2
eritaustaisen koehenkilöryhmän valintaan tutkielmassa.
Luvussa 2.2 Asenteen käsitteen vaikutus kyselylomakkeeseen puolestaan
paneudutaan tutkielman tärkeään käsitteeseen eli siihen, kuinka asenne määritellään.
Samalla esitetään, kuinka määritelmä vaikuttaa kyselylomakkeeseen. Luvussa 2.3
Monimediaisen jälkiteollisen yhteiskunnan ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen
suhde tarkastellaan kauempaa sitä yhteiskunnallista kehitystä, jonka varaan analyysi
rakentuu.
Laajamittainen
jälkiteolliseksi
ymmärrys
tietämysyhteiskunnaksi
teollisen
on
tietoyhteiskunnan
hyödyksi,
kun
tehdään
kehityksestä
päätelmiä
peruskoulunsa päättäneiden maailmankuvista suhteessa POPS:n (2004: 53) kolmannen
nivelkohdan tavoitteisiin.
Luvussa 2.4 Laaja tekstikäsite ja tekstitaidot koulukontekstissa määritellään
puolestaan, mitä tarkoitetaan käsitteellä teksti, ja esitetään, kuinka tekstiympäristön
muutos on vaikuttanut tekstin käsitteeseen. Samalla pohditaan, mitä merkitystä laajalla
tekstikäsitteellä on koulukontekstissa.
6
2.1
Kansanlingvistiikasta lähtökohdat ja sosiolingvistiikasta koehenkilöryhmät
Kansanlingvistisessä tutkimuksessa näkökulma on päinvastainen kuin perinteisessä
kielitieteessä. Kansanlingvistinen tutkija ei tarkkaile kielen ilmiöitä ylhäältä käsin, vaan
tarkoituksena on tutkijan häivyttäminen taka-alalle. Ilmiöt pyritään näkemään
maallikoiden silmin, ja heille annetaan mahdollisuus määritellä oma suhteensa niihin.
(Vaattovaara 2005: 473.)
Kumpikaan tutkielman koehenkilöryhmistä ei ole saanut lingvististä koulutusta,
joten molempia voidaan pitää kielitieteellisesti maallikkoina. Luukan ym. (2008: 231)
mukaan jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on arvoja, ihanteita ja kokemuksia, joiden
ohjaamina jäsenet tulkitsevat ja tuottavat tekstejä eri tilanteissa ja ympäristöissä.
Vaikka kansanlingvistiikka on alun perin keskittynyt murteisiin, sovellan tutkielmassa
kansanlingvistiikan oppeja esimerkiksi siten, että valitsen lomakkeeseeni niitä
testityyppejä, jotka ovat aiemmissa tutkimuksissa osoittautuneet toimiviksi. Olennaista
on lomakkeen metakielen suunnittelu: lomakkeen sanavalintojen on oltava selkeitä
varsinkin kielimuodoista ja kielenpiirteistä puhuttaessa3.
Kyselytestiä tutkimusmenetelmänä on kansanlingvistiikassa käytetty runsaasti,
mutta mukana on ollut myös murteentunnistustestejä ja haastatteluja4 (Mielikäinen ja
Palander 2002: 91, Palander 2001: 148.). Suomessa ensimmäinen kansanlingvistinen
julkaisu on ollut Aila Mielikäisen ja Marjatta Palanderin artikkeli Suomalaisten
murreasenteista, joka on julkaistu Sananjalassa vuonna 2002. Alan ensimmäisen
kotimaisen
väitöskirjan
Meän
tapa
puhua.
Tornionlaakso
pellolaisnuorten
subjektiivisena paikkana ja murrealueena on julkaissut vuonna 2009 Johanna
Vaattovaara. Väitöskirjassa selvitettiin pellolaisnuorten murrekäsityksiä ja alueellisesta
ja kielellistä identiteettiä.
3
Niedzielski ja Preston (2000: 3–6) ja Mielikäinen ja Palander (2002: 91.) toteavat, että ongelma ei ole
maallikkojen metakielen puute, vaan lingvistin ja ei-lingvistin metakielien erilaisuus.
4
Apuvälineinä murretutkimuksissa on hyödynnetty mielikuvakarttoja, joilta koehenkilöiden on ollut
määrä rajata murrealueet. Tällöin on saatu selville, millaisina ei-lingvistit pitävät eri alueiden murteita ja
kuinka heidän sosiaalinen taustansa vaikuttaa käsityksiin.
7
Kuten suomalaisten kansanlingvististen julkaisujen ajankohdista voi päätellä, on
kansanlingvistiikka tieteenalana suhteellisen nuori. Alun perin se on syntynyt tarpeesta
ymmärtää
variaation
ja
kielenmuutosten
taustalla
vaikuttavia
kielikäsityksiä.
Menetelmän on vakiinnuttanut yhdysvaltalainen Dennis R. Preston, joka on luonut
suurimman osan kansanlingvistisestä teoriasta ja käsitteistöstä. Alan metodiikasta ja
teoriasta kertoo esimerkiksi Niedzielskin ja Prestonin (2000) teos Folk Linguistics, jossa
kansanlingvistisen
tutkimuksen
alue
laajennetaan
kaikkeen
kieltä
koskevaan
tietoisuuteen (Palander 2001: 149, Vaattovaara 2009: 27). Nuoresta iästään huolimatta
tutkimuksen on sanottu yleistyneen ja monipuolistuneen5. Tämän vuoksi uskon, että
metodologian soveltaminen laajemmin myös tutkielmani kaltaisiin tekstiasenteisiin on
mahdollista.
Kyselytutkimus on järkevä kansanlingvistiikan tutkimusmenetelmä, sillä myös eilingvistit puhuvat kielestä ja heillä on siitä yleensä runsaasti mielipiteitä.
Koehenkilöiden
näkemykset
tekstiympäristöstä
perustuvat
suurelta
osin
tiedostamattomiin asenteisiin ja muodostuvat tekstikäytänteisiin sosiaalistumisen kautta.
Tämän kaltaisesta kielitietoisuudesta (language awareness, ks. Niedzielski ja Preston
2000: 8–9) koetan saada tietoa tutkielmassani. Niedzielski ja Preston (2000: 7–10)
kirjoittavat, että ennen kansanlingvistiikan tuloa kielitieteeseen ei ymmärretty
maallikoiden kielinäkemysten tutkimisen relevanssia. Tutkimusten (ks. esim. Preston
1989, Preston 1999 ja Preston 2002) avulla on kuitenkin päästy käsiksi sellaisiin
yhteiskunnallisista ja poliittisista muutoksista aiheutuneisiin kieliyhteisöjen sisäisiin ja
välisiin jännitteisiin, joilla on mahdollista ennustaa tulevia kielenkäytön muutoksia.
Kansanlingvistiikka kuuluu sosiolingvistiseen tutkimusperinteeseen, joka on
perinteisesti keskittynyt tutkimaan kieltä ja sen käyttöä suhteessa sosiaaliseen
ympäristöön. Se kuvaa kieltä sosiaalisena ilmiönä ja etsii yhteiskunnallisia syitä siihen,
miksi kieli vaihtelee tai muuttuu. Tutkielmani koehenkilöt ovat kahden eri
opintosuunnan valinneet nuoret, joten heitä erottavat toisistaan sosiaaliset tekijät.
5
Vielä 1980-luvulla kansanlingvistiikan yhteydessä on todettu usein, että suomalaisten kielellisiä
asenteita on tutkittu vähän (ks. esim. Nuolijärvi 1986: 13), kun 1980- ja 1990-luvuilla syntyi ainoastaan
yksittäisiä murreasennetutkimuksia (Nuolijärvi 1986). Tänä päivänä kieliasenteiden selvittäminen on
suosittua etenkin suomen kielen opiskelijoiden keskuudessa sosiolingvistisissä pro gradu -tutkielmissa
(Vaattovaara 2009: 28).
8
Sosiolingvistiikan alusta lähtien onkin kiinnitetty huomiota nuorten kielen muutoksiin
(Paunonen 1982: 146–149 ja Chambers 1995: 167–176), sillä nuorien katsotaan olevan
kielenmuutoksen eteenpäin viejiä.
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut keväällä 2012
valtakunnallisen yhdeksänsien luokkien oppimaan oppimisen arvioinnin6. Tutkimusta
esittelevästä Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa -raportista (Hautamäki
ym. 2013) ilmenee, että peruskoulunsa päättävien osaamisen taso on laskenut ja heidän
oppimiseen ja koulutyöhön kohdistuvat asenteensa ja uskomuksensa ovat muuttuneet
heikoimmin koulutyötä tukeviksi vuosien 2001 ja 2012 välillä. Samalla paljastuu, että
vanhempien koulutustasolla on ilmeinen vaikutus peruskoululaisten asenteisiin: mitä
koulutetumpia koululaisten vanhemmat ovat, sitä vahvempia ovat oppilaiden
myönteiset, koulutyötä tukevat uskomukset (Hautamäki ym. 2013: 85). Vanhempien
koulutustaustalla on tutkimuksen mukaan paljon suurempi merkitys osaamiseen kuin
esimerkiksi kouluvalinnalla, ja korkeasti koulutettujen vanhempien lapsilla asenteiden
heikkeneminen on vähäisempää.
2.2
Asenteen käsitteen vaikutus kyselylomakkeeseen
Yleensä kielitieteessä kieliasenne on varianttien ja kielenilmiöiden sosiaalista
arvottamista (Vaattovaara 2009: 28). Niedzielski ja Preston (2000: 9) toteavat, ettei
kieliasenne todellisuudessa ole asenne kielen ilmiötä kohtaan, vaan erilaisten
uskomusten ja näkemysten joukko, joka kohdistuu kielenkäytön kautta tiettyyn
ihmisjoukkoon ja assosioituu johonkin kielen piirteeseen. Tutkielmassa sovellan
kieliasenteen määritelmiä kokonaisen tekstiasenteiden selvittämiseen.
Kielitieteeseen asenteen käsite tulee yhteiskuntatieteistä, ja asenneteorioita on
kehitetty useita. Kiinnostus asenteiden tutkimukseen ulottuu 1900-luvun alkuun, jolloin
6
Arviointiin on osallistunut noin 7 800 yhdeksäsluokkalaista 65 kunnan 82 koulussa. Painopiste on ollut
oppilaiden osaamisessa ja asenteissa peruskoulun päättövaiheessa, mutta tarkastelun kohteena on ollut
myös koulutuksellinen tasa-arvo: maantieteelliset, koulujen ja luokkien väliset erot sekä oppilaiden
sukupuolen ja kotitaustan yhteys heidän osaamiseensa ja oppimisasenteisiinsa.
9
on
muotoiltu
asennetutkimuksen
klassiset
perusteet
sosiaalipsykologiassa,
7
psykologiassa ja sosiologiassa . Näissä asenne tarkoittaa valmiutta ja kokonaisvaltaista
suhtautumista johonkin kohteeseen. Yhteiskuntatieteissä vaikuttaneen asennetutkijan
Thurstonen (1967: 20) mukaan asenne on ihmisten tunteiden, taipumusten,
ennakkoluulojen, aatteiden, pelkojen ja vakaumusten kokonaisuus, jonka kohteena voi
olla mikä tahansa symboli, henkilö, fraasi, iskulause tai ajatus, joihin nähden ihmisten
suhtautumistavat voivat poiketa toisistaan.
Kyselylomaketta laatiessani olen tarkastellut asenteen rakennetta, alkuperää ja
funktioita. Rakenteellisesti asenne muodostuu 3 komponentista: evaluoivasta,
kognitiivisesta ja konatiivisesta (Mielikäinen ja Palander 2002: 88)8. Näiden 3
komponentin pohjalta laadin kyselylomakkeeseen kolmenlaisia tehtäviä, joiden
vastauksia analysoin tutkielmani luvuissa 4–6.
Evaluoiva eli tunteellinen osa käsittää ihmisten emootioita kieleen liittyvää
esteettisyyttä
ja
mieluisuutta
kohtaan.
Kyselylomakkeessani
testaan
tällaista
asenteellisuutta tehtävässä, jossa koehenkilön on määrä arvioida painettujen ja
sähköisten tekstien tärkeyttä (ks. kyselylomakkeen tehtävää 1) ja tehtävissä, jossa
koehenkilö luonnehtii erilaisia tekstejä (ks. kyselylomakkeen tehtävää 2). Asenteen
evaluoiva komponentti liittyy tutkielmassani lukuun 4, jossa käsittelen lukiolaisten ja
ammattikoululaisten näkemyksiä painettujen ja sähköisten tekstien tärkeydestä.
Kognitiivinen eli tiedollinen osa sen sijaan koskee ihmisten tietoa ja käsityksiä
erilaisista kielimuodoista ja kielenpiirteistä. Tämä tarkoittaa kyselylomakkeessani
tehtävää, jossa kysytään asiakielen tai puhekielen valintaa sähköisten ja painettujen
tekstien kohdalla (ks. kyselylomakkeen tehtävää 3).
Asenteen kognitiivinen
komponentti tulee tarkasteluun tutkielmani luvussa 5, jossa käsitellään nimenomaan
7
Teoriat esittävät näkemyksiä asenteen kokonaisvaltaisuudesta, ja määritelmät vaihtelevat mentalistisista
behavioristisiin ja konstruktivistisiin. Mentalistisen näkemyksen mukaan asenne tarkoittaa taipumusta
suhtautua johonkin tietyllä tavalla, esimerkiksi myönteisesti tai kielteisesti. Behavioristisen näkemyksen
mukaan asenne ilmenee ennen kaikkea ihmisten käyttäytymisestä (Agheysi ja Fishman 1970: 138, Deprez
ja Persoons 1987: 125). Konstruktivistisesti asenteisiin suhtautuu diskurssitutkimus, jonka mukaan
asenteet tuotetaan kielenkäytöllä, ja siksi ne ovat sosiaalista toimintaa (ks. esim. Kalaja 1996, Pälli 1999,
Kalaja ja Hyrkstedt 2000).
8
Vaattovaara (2009: 28–29) käyttää näistä komponenteista nimityksiä tunteellinen tai affektiivinen,
tiedollinen ja toiminnallinen komponentti.
10
lukiolaisten ja ammattikoululaisten näkemyksiä painettujen ja sähköisten tekstien
kielestä.
Konatiivinen eli toiminnallinen osa liittyy puolestaan siihen, kuinka asenteet
vaikuttavat kielenkäyttöön ja esimerkiksi tiettyjen tapojen tavoitteluun ja toisten
karttamiseen tai tilanteiseen valintaan. Tätä testaan lomakkeessani pyytämällä
lukiolaisia ja ammattikoululaisia merkitsemään, millaisia mielipiteitä koehenkilöillä on
tekstiympäristön muutoksesta koulukontekstissa (ks. kyselylomakkeen tehtävää 4)
(Agheyisi ja Fishman 1970: 138–40). Asenteen konatiivista osaa käsittelen tutkielman
luvussa 6, josta käyvät ilmi vastaajien asenteet tekstitaitoja kohtaan.
Kielellisen asenteen alkuperä liittyy lapsen ja nuoren sosiaalistumiseen eri tahojen
jäseneksi. Sosiaalistumisessa kielellä on keskeinen rooli, ja kielenkäytön mallit, arvot ja
asenteet omaksutaan vanhemmilta ja suvulta, koulusta ja työympäristöstä, ystäväpiiristä
sekä tiedotusvälineistä (Andersson 2001: 30). Asenteet eivät siis ole synnynnäisiä, vaan
ne opitaan. Oppiminen tapahtuu sosiaalisissa suhteissa sekä koulussa että koulun
ulkopuolella. Se, millaisia tekstejä lukiolaiset tai ammattikoululaiset sosiaalistuvat
arvostamaan, liittyy yhteiskunnalliseen asemaan, statukseen tai valtaan eli siihen,
millaiset tekstit ovat heidän maailmankuvastaan katsottuna tärkeimpiä.
Ihminen
pyrkii
hyötymään
asenteista
ja
hahmottamaan
niiden
avulla
ympäristöään: asenteet liittyvät nuoren minäkuvaan ja itsepuolustukseen (Deprez ja
Persoons 1987: 128–130). Hyötyyn liittyvillä asenteilla pyritään välttämään
rangaistuksia ja saavuttamaan palkintoja. Esimerkiksi koulukontekstissa asennoitumalla
myönteisesti
oppikirjoihin
peruskoululainen
saattaa
päästä
tavoittelemiinsa
arvosanoihin. Koulutyötä haittaavat asenteet ja uskomukset taas ehkäisevät koulun
tavoitteiden mukaista toimintaa ja menestystä osaamisen tasosta riippumatta
(Hautamäki ym. 2013: 6).
Esimerkiksi Lappalaisen (2011: 74–76) mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden
oppiaineeseen myönteisesti asennoituvien nuorten oppimistuloksilla ja sillä, kuinka
hyödylliseksi oppilaat oppiaineen kokevat, on yhteys keskenään. Lukioon ja
ammatilliseen
koulukseen
suuntautuvien
peruskouluikäisten
nuorten
asenteet
äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua kohtaan eroavat toisistaan. Erot asenteissa ovat
11
suurimmillaan oppiaineen hyödyllisyyttä ja omaa osaamista koskevissa väittämissä.
Oppiaineeseen suhtautuvat myönteisesti erityisesti lukioon tähtäävät tytöt, ja sitä
vastoin etenkään ammatilliseen koulutukseen suuntautuvat pojat eivät pidä oppiainetta
kiinnostavana tai tarpeellisena loppuelämän tai jatko-opintojen kannalta (mts. 31)9.
2.3
Monimediaisen jälkiteollisen yhteiskunnan ja konstruktivistisen
oppimiskäsityksen suhde
Olen lähtenyt liikkeelle PISA-tutkimusten hiljalleen heikentyvistä tuloksista viimeisen
10 vuoden aikana. Nordenstreng ja Wiio (2012: 9) kirjottavat, että vielä 10 vuotta sitten
saattoi vielä tehdä selvän eron yksityisen kohdeviestinnän ja julkisen joukkoviestinnän
välillä, mutta nyt kuka tahansa voi seurata joukko- tai yleisöviestintää tai tuottaa sitä.
Tutkielmassa tekstiympäristö jaetaan painettuihin ja sähköisiin teksteihin.
Nordenstrengin ja Wiion (2012: 13) mukaan viestintäjärjestelmä voidaan jakaa kesto- ja
pikaviestintään, jolloin painetut tekstit kuuluvat kestoviestintään ja sähköiset tekstit
pikaviestintään. Tunnusomaista painetulle kestoviestinnälle on pysyvä jälki ja sanoman
välityksen
suhteellinen
hitaus,
ja
siihen
kuuluvat
tärkeimpinä
lehdistö-
ja
kirjankustannustoiminta. Sähköiselle pikaviestinnälle on ominaista pikainen katoaminen
ja välityksen suuri nopeus, ja se koostuu valtakunnallisesta ja alueellisesta radio- ja
televisiotoiminnasta sekä internetin mediasivustoista.
Luukka, Pöyhönen, Huhta, Taalas, Tarnanen ja Keränen (2008) ovat selvittäneet
Muuttuvat
teksti
ja
mediamaisemat
-tutkimushankkeessa
yläkoulun
yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden ja heidän äidinkielen ja vieraiden kielten opettajiensa
tekstiympäristöjä10. Tutkimusta esittelevässä Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? -
9
Ero lukioon tähtäävien tyttöjen ja ammatilliseen koulutukseen tähtäävien poikien asenteissa oli
huomattavan suuri, ja tilanne on säilynyt samanlaisena aiemmissa vastaavissa arvioinneissa (Lappalainen
2004: 47–50, 2006: 36–37).
10
Tutkimushanke on käynnistynyt vuonna 2006, jolloin oppilaiden ja opettajien tekstikäytänteitä ja
mediakäyttöjä on kartoitettu aluksi laajalla kyselyllä. Tuolloin mukana oli 1720 oppilasta 102
suomenkielisestä koulusta sekä yhteensä 740 äidinkielen ja kirjallisuuden ja vieraiden kielten opettajaa.
12
teoksessa Luukka ym. (2008) toteavat, että teknologian jokapäiväisyys ja monitasoiset
mediat ihmisten arjessa muuttavat ihmisten tapaa viestiä, opiskella, tehdä töitä ja viettää
vapaa-aikaa, jolloin myös kieli ja kielenkäyttö muuttunevat. Myös Nordenstreng ja
Wiio (mts. 27) arvelevat, että kenties mikään muu tekijä on vaikuttanut suomalaisten
jokapäiväiseen elämään yhtä syvästi kuin nykyaikainen viestintä- ja tietotekniikka11.
Viimeisen 10 vuoden aikana yhteiskunta on siirtynyt teollisesta yhteiskunnasta
jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Kehityksen myötä tietoyhteiskunta on samaan aikaan
muuttunut tietämysyhteiskunnaksi. Tietoyhteiskuntaa on edeltänyt sähköisen viestinnän
nousu painetun viestinnän rinnalle, mitä Nordenstreng ja Starck pitävät (2002: 9)
tiedonvälityksen neljäntenä vallankumouksena12. Luukan ym. (2008: 232–233) mukaan
teollisessa tietoyhteiskunnassa korostuu tiedon institutionaalinen luonne. Maailmaa
luonnehtii selitettävyys ja tietokäsitettä pysyvyys, jolloin oppijan tehtävänä on omaksua
ja hyväksyä valmis tieto sellaisenaan. Tuolloin teknologialla on ensisijaisesti
välinearvo, tuotteet ovat materiaalisia ja yhteiskunnan tavoitteena on tuottaa kansalaisia,
joilla on riittävä tieto ja taito käyttää teknologian välineitä.
Jälkiteollisessa tietämysyhteiskunnassa oppimisen luonne ja koulun rooli eroavat
aiemmasta. Luukka ym. (2008: 22–24) mukaan tietorakenne muuttuu tuottaja-omistajasuhteesta verkottuneeksi ja reaaliaikaiseksi tiedon tuottamiseksi. Tällöin tieto ei olisi
enää yksilön omaisuutta ja valmista, vaan luonteeltaan yhteisesti rakennettua.
Teknologialla ei Luukan ym. (mp.) mukaan ole enää pelkästään välinearvoa, vaan se
saattaa vaikuttaa ihmisten toimintaan tekstien, kielen ja toisten ihmisten kanssa.
Jälkiteollisessa
tietämysyhteiskunnassa
mediamuotojen
erityispiirteitä
ovat
Heinosen (2002: 169–173) mukaan multimediaisuus, hyperlinkitys, personointi,
paikkariippumattomuus ja -herkkyys, laajentunut aikajänne, vuorovaikutteisuus ja
11
Kuitenkin Suomi on mediamaisemaltaan kansainvälisesti katsottuna vahva sanomalehtimaa (Jyrkiäinen
2012: 67): verratessa sanomalehtien kokonaislevikkiä väestömäärään Suomi sijoittui vuonna 2009
maailmassa toiseksi. Sanomalehti on tavoittanut päivittäin 1990-luvulla lähes 90 % suomalaisista jättäen
jälkeensä 80 % tasolla olleen radion ja 70 % tasolla olleen television, mutta 2000-luvun loppua kohti
sanomalehden päivätavoittavuus on laskenut 75 % tasolle.
12
Nordenstrengin ja Starckin (2002: 9–11) mukaan tiedonvälityksen historian merkittävimmät
käännekohdat ovat 1) puhetaidon syntyminen, 2) piirros- ja kirjoitustaidon syntyminen ja 3)
kirjapainotaito, josta alkoi joukkoviestinnän aikakausi. Tiedonvälityksen vallankumoukset eivät ole
irrallisia tapahtumia, vaan ne voidaan sijoittaa kulttuurin ja yhteiskunnan kehityskuvaan.
13
maailmanlaajuisuus. Näihin liittyen teknologian digitalisoitumisen ja internetin nousun
tärkeä ilmiö on medioiden uudenlainen yhdentyminen eli mediakonvergenssi
(Matikainen 2012: 295). Uudet mediamuodot ovat synnyttäneet sosiaalisen median
ilmiön; median ja internetin kehitysvaiheen, jossa sisällöntuotanto hajaantuu ja käyttäjät
tuottavat yhä enemmän sisältöä (Matikainen mts. 297).
Yhteiskunnan toimintaympäristöjen muuttuva luonne vaikuttaa mahdollisesti
siihen, että on yhä vaikeampi tietää ennalta, millaisia tietoja ja taitoja koululaiset tulevat
elämässään tarvitsemaan. Samaan aikaan sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys (esim.
POPS 2004: 18–19) pitää nuoria yksilöinä, joiden maailmankuva syntyy erilaisista
tietolähteistä hankituista näkemyksistä. Näkemysten oppimisen myötä yksilö kasvattaa
jatkuvasti näkemyksellisyyttään, jolla tarkoitetaan jonkin asian syvällistä hallintaa ja
osaamista, deklaratiivisen tiedon uudelleenmuokkausta ja soveltamista käytäntöön
(Biggs 2003: 41–43). Näkemystä ei voi oppia opettelemalla sisältöjä ulkoa (Biggs 2003:
4), kuten esimerkiksi aiemmassa behavioristisessa oppimiskäsityksessä oli tapana.
Ongelmia
saattaa
syntyä,
kun
opettajien,
oppikirjojen
ja
opetuksen
suunnittelijoiden maailmankuva teksteistä ei täysin kohtaa sen maailmankuvan kanssa,
jossa peruskoululaiset vapaa-aikanaan viihtyvät, eikä koulu tarjoa uutta tietoa niin
merkityksellisellä tavalla kuin Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2004: 106–108) toivovat.
Jäykästi muuttuvan koulumaailman on ehkä vaikea kilpailla koululaisten huomiosta
internetin visuaalisten ja multimodaalisten virikkeiden rinnalla. Esimerkiksi Wijngaards
ym. (2007) ja Oblinger ja Oblinger (2005) tuovat esiin nuorten kokemusmaailman ja
koulun väliin kasvaneen kuilun sekä median käytössä että suhtautumisessa medioiden
olemassaoloon. Prensky on lanseerannut vuonna 2001 raflaavan ja kritiikkiä osaksi
saaneen käsitteen kuvaamaan tätä kuilua kutsumalla nuoria digitaalisiksi natiiveiksi ja
heidän opettajiaan digitaalisiksi immigranteiksi.
Koululaisten näkemykset eivät myöskään ole homogeenisia, sillä tyypillisesti
jälkiteollisessa tietämysyhteiskunnassa oppimisen ei katsota olevan on-off-tilanne, vaan
liukuvaa jatkuvaa prosessointia koulussa ja vapaa-ajalla. Kenties näin ei ole ollut täysin
ennenkään, mutta Luukka ym. (2008: 232–233) ovat sitä mieltä, että kun tieto ei ole
tietämysyhteiskunnassa samalla tavalla pysyvää tai sidoksissa instituutioihin, on se
vaikeampaa sijoittaa pelkän oppikirjan kansien väliin kuin aiemmin. Oppilaiden
14
asenteisiin saattaa vaikuttaa se, kuinka hyödyllisinä he pitävät koulun tarjoamia
valmiuksia tietämysyhteiskunnassa toimimiseen.
2.4
Laaja tekstikäsite ja tekstitaidot koulukontekstissa
Pitkään teksti on tarkoittanut kielellistä painettua tuotetta. Kressin (2003: 1–2) mukaan
perinteinen painettu teksti on tarkoitettu luettavaksi peräkkäisesti alusta loppuun, joten
sitä hallitsee puheen tapaan yksiulotteinen ajan logiikka. Vielä 1970-luvulla kirjoitetun
kielen normeja noudatettiin sekä kirjoitetuissa teksteissä että television ja radion
puheessa (Mantila 1993: 20 ja Hurtta 1999: 64–65).
Tutkielmassa tekstillä tarkoitetaan tekstiä sen laajassa merkityksessä. Laaja
tekstikäsitys ottaa mukaan multimodaaliset sähköiset tekstit. Ne ovat kuin huoneistoja,
joissa kukin voi kulkea haluamaansa reittiä: niillä ei ole yhtä oikeaa lineaarista
lukutapaa, vaan niitä määrää tilan logiikka. Post-typografisen ja medioituneen
kulttuurimme tekstit ovat monimuotoisia ja hyödyntävät kielellisten merkkijärjestelmän
lisäksi muita semioottisia ilmaisumuotoja (Kress ja van Leeuwen 2001 ja Kress 2003).
Laaja tekstikäsite sallii erilaisia kielimuotoja. Nykyään puhekieltä on mahdollista
käyttää säännöllisesti sellaisissa julkisissa tilanteissa, joissa aiemmin oli tapana vaatia
yleiskieltä (Mantila 2002: 6 ja 2004: 322, 334–335 ja Hakulinen 2003:4). Tämän myötä
termien ”yleiskieli”, ”kirjakieli” ja ”puhekieli” käyttö on nykyään jokseenkin epäselvää
ja hankalaa. Sitä varten Koch ja Oesterreicher (1994: 588) ovat tarkastelleet erilaisten
tekstien puhe- ja kirjoitustyylisyyttä. Mediaalisesti kirjalliset ja suulliset tekstit voidaan
jakaa konseptuaalisesti suullisiin ja kirjallisiin teksteihin. Esimerkiksi kännykällä
kirjoitettu tekstiviesti on mediaalisesti kirjallinen teksti, mutta konseptuaalisesti
suullinen, mikäli se kirjoitetaan puhekielellä. Rajat ovat häilyviä. Sähköisissä teksteissä
kielenkäytön normeja näyttävät määrittelevän käyttäjämassojen tekemät valinnat,
tekstien variaatio ja julkaisukontrollin puuttuminen, eikä suinkaan esimerkiksi koulujen
kielioppi (Luutonen 2007: 225–226).
15
Myös Luukka ym. (2008: 19) kirjoittavat, että tekstien ja tilanteiden suhde on
dialoginen: tekstien käyttö muokkaa ja rakentaa tilanteita ja sitä kautta yhteisöjen
toimintaa. Tällainen tilanteita myötäilevä tekstikäytäntö muuttanee käsitystämme lukuja kirjoitustaidosta. Luku- ja kirjoitustaito eivät välttämättä enää ole erillisiä
kognitiivisia toimintoja, vaan tekstitaitojen kaksi eri puolta. Laajan tekstikäsitteen
yhteydessä on puhuttava tulkitsemisesta ja tuottamisesta eli tekstikäytänteiden
hallinnasta, jolloin kielitaito on taitoa toimia erilaisten tekstien kanssa monenlaisissa
tilanteissa
(mp.).
Näin
näkemys
muuttuu
yksilökeskeisestä
sosiaaliseksi
ja
yhteisölliseksi. Tekstien kanssa toimiminen liittyy laajempien sosiaalisten ja
kulttuuristen käytänteiden hallintaan, ja nämä käytänteet puolestaan vaikuttavat siihen,
millaisia tekstejä ja tekstitaitoja arvostetaan (Street 1984, Barton 1994, Barton &
Hamilton 1998, Barton ym. 2000).
Koulukontekstissa tekstikäytänteiden laajeneminen ei ole ongelmatonta. Haaste
on, että oppilaina on yhtäkkiä suuri joukko ihmisiä, joiden maailma on alusta asti
multimedian
täyttämä.
Koululaiset
ja
opettajat
saattavat
joutua
toimimaan
koulukirjoittamisen todellisuudessa, jossa on hankalaa saada koululaiset motivoitumaan
(Örnmark 2011: 40–41). Kupiainen ym. (2011: 85–86) kirjoittavat, että nyt koulu on
vaarassa muuttua monelle oppilaalle ”vain kouluksi”, jossa kirjoittaminen tapahtuu
pelkästään opettajaa tai arvosanaa ajatellen. Yleisesti oppilaiden käsitykset äidinkielen
oppiaineen hyödyllisyydestä ovat muuttumassa kielteisimmiksi (Lappalainen 2011: 57).
Tutkielmani 2 koehenkilöryhmää eroavat toisistaan koulumenestykseltään, joten
heidän tekstitaidoissaan on eroja. Esimerkiksi opetushallituksen vuonna 2010 tekemästä
arvioinnista ilmenee, että lukioon suuntautuvien oppilaiden tietojen ja taitojen taso on
tytöillä enimmältään hyvä ja pojilla tyydyttävä (Lappalainen 2011: 33–36).
Ammatilliseen koulutukseen suuntautuvien tyttöjen taso on puolestaan keskimäärin
kohtalainen. Poikien lukutaito on keskimäärin kohtalaista ja kirjoitustaito heikkoa
(mp.). Vertailu aiempiin vuosiin osoittaa, että 2000-luvun aikana kehityksen suunnassa
tapahtuu muutos huonompaan: ammatilliseen koulutukseen suuntaavien poikien
kirjoitustaidot osoittautuvat vuoden 2010 arvioinnissa keskimäärin heikommiksi kuin
16
vuosina 2001, 2003 ja 2005 tehdyissä arvioinneissa (Lappalainen 2000: 127, 2001: 106,
2004: 62, 2006: 49)13.
Synkimpien arvioiden mukaan osa multimodaalisten verkkosivujen maailmassa
kasvaneista nuorista ei pian pysty kirjoittamaan samalla tavalla varioimatonta
normikieltä kuin heidän vastaavassa iässä nuorisokirjallisuutta kuluttaneet vanhempansa
ja isovanhempansa (Luutonen 2007: 219) 14. Hyperlinkeistä toiseen hyppivä lukutapa on
Luutosen (mts. 228) mukaan mahdollisesti johtamassa siihen, että ehkä kärsivällisyys
lukea entisten sukupolvien tapaan pitkiä lineaarisia tekstejä heikentyy. Sähköiset tekstit
erilaisine kielimuotoineen ja monine vivahteineen saattavat eräiden väitteiden mukaan
muovata nuorten ajattelua niiden kirjallisuuden merkkiteosten sijasta, joihin aiemmat
sukupolvet olivat tottuneet (Julin 2002: 7, Maamies 2002: 11–12 ja Hiidenmaa 2003
70–71, 261–265). Toisaalta voi olla myös niin, että lukuprosessi sinänsä pysyy samana,
oli väline mikä tahansa, mutta nykyinen ei-lineaarisuuteen kannustava oppimiskäsitys
vain ylipäätään vähentää lukemisen ja lukuharrastusten tarvetta.
13
Lappalainen (2011) on myös havainnut muutoksia koulumaailman lukuharrastuksessa. Jatko-opintoihin
suuntaavien peruskoululaisten lukuharrastus perinteisessä mielessä näyttää vähentyneen verrattuna viiden
vuoden takaiseen tasoon (Lappalainen 2006: 33): Vuoden 2005 arvioinnissa peruskoululaisista oppilaista
tytöistä 17 % ja pojista 55 % oli sellaisia oppilaita, jotka eivät ilmoituksensa mukaan lukeneet
kuukausittain vapaa-ajallaan yhtään kirjaa, ja vuonna 2010 tytöistä 30 % ja pojista 61 % ilmoitti
tekevänsä samoin.
14
Siksi Luutonen (mp.) toteaakin, ettei uusien viestintävälineiden ja kansainvälistymisen maailmassa
kukaan suomen kielen kehityksestä kiinnostunut ole voinut välttyä pohtimasta, millainen tulevaisuus
kirjakielemme asemaa odottaa.
17
3.
KYSELYTESTIN KÄYTTÖKELPOISUUS ASENNETUTKIMUKSESSA
Olen kerännyt lukiolaisten ja ammattilaisten näkemykset sähköisten ja painettujen
tekstien tärkeydestä, kielestä ja vaikutuksesta nuorten luku- ja kirjoitustaitoon
kyselytestin
avulla.
Tässä
luvussa
esittelen
ensin
kyselytestiä
aineistonkeruumenetelmänä, sitten koehenkilöryhmäni luvussa 3.1 Vastaajina 95
lukiolaista ja 95 ammattikoululaista ja lopuksi käyttämäni kyselylomakkeen luvussa 3.2
Kyselylomakkeen rakenne.
Kyselytestit ovat kielentutkimuksessa suhteellisen uusi menetelmä. Käytännön
toteutukset ovat olleet moninaisia, ja yleistymisen myötä myös tutkimusaiheiden kirjo
on laajentunut. Tutkielmani kyselylomake perustuu muiden kyselytestitutkimusten
tavoin oletukseen, jonka mukaan tutkittavasta asiasta on olemassa kollektiivista,
yhteisöllistä tai intersubjektiivista tietoa (mm. Esa Itkonen 2003: 112). Vanhatalo
(2005: 29–31) uskoo koko ihmislajin sosiaalisen elämän perustuvan laajasti ottaen
olettamukselle kollektiivisesta minäkuvasta, ja täten uskon voivani kyselytestin
vastauksia vertailemalla selvittää, kuinka kollektiivisia näkemyksiä koehenkilöryhmillä
on painettujen ja sähköisten tekstien tärkeydestä, tekstien kielestä sekä tekstien
vaikutuksesta nuorten luku- ja kirjoitustaitoon.
Kyselytutkimuksen
empiirinen
luonne
pohjautuu
siihen,
että
vastaajien
reaktioiden ajallis-paikallinen sijainti voidaan määritellä tarkoin ja reaktioista jää
pysyvä kirjallinen jälki (Itkonen ja Pajunen 2010: 75). Kielitieteen metodit voidaan
Itkosen
ja
Pajusen
edellytyssuhteiden
(2010)
perusteella.
mukaan
asettaa
Kyselytesti
jatkumolle
edellyttää
niiden
keskinäisten
aina
jonkinlaista
ennakkokäsitystä, jotta kysymykset voi muotoilla tutkimusasetelman ja hypoteesien
pohjalta.
Tutkielmassani kyselylomakkeen on tarkoitus olla viestintäväline, jolla pyrin
täsmälliseen ajatustenvaihtoon lukiolaisten ja ammattikoululaisten vastaajien kanssa.
Tutkimusaineiston kerääminen kyselylomakkeella ei ole uutta, sillä erilaisia
kyselylomakkeita on käytetty ja käytetään yhteiskunnassa laajasti väestön poliittisten
18
mielipiteiden
mittauksesta
terveydentilan
tutkimuksiin.
Suomessa
myös
kielentutkimuksessa on ollut kollektiivisen tiedon keräämiseen perustuvia hankkeita15,
vaikkei kollektiivisuuden tai intersubjektiivisuuden käsitteitä ole erikseen korostettu
(Vanhatalo 2005: 32–34).
Lomakkeen tehtävänannot ja esimerkit pyrin pitämään yksiselitteisinä ja tehtävät
mahdollisimman neutraaleina, jotta ne eivät ohjaa koehenkilöitä esimerkiksi vastaamaan
painettuja tekstejä vastaan. Erilaisilla tehtävätyypeillä pyrin ilmiön mahdollisimman
monipuoliseen ja tasapuoliseen ymmärtämiseen. Kaikki ihmisiä koskeva tutkimus,
kyselylomaketutkimus mukaan lukien, tulee tehdä ihmistä ja ihmisoikeuksia
kunnioittaen. Sen vuoksi olen ennen aineistonkeruuta pyytänyt luvat kyselyille
oppilaitosten johtajilta.
3.1
Vastaajina 95 lukiolaista ja 95 ammattikoululaista
Vertailen tutkielmassani 2 eritaustaisen koehenkilöryhmän kyselytestivastauksia.
Aineisto koostuu 95 itäsuomalaisen lukiolaisen ja 95 itäsuomalaisen ammatillisessa
koulutuksessa
opiskelevan
koehenkilön
kyselytestivastauksista16.
Ammatillisen
koulutuksen valinneet opiskelijat ovat kaupan ja hallinnon sekä matkailu-, ravitsemis- ja
talousalan opiskelijoita. Olen kerännyt tutkielmani aineiston helmikuussa 2013
valvotussa luokkatilanteessa koehenkilöiden omissa oppilaitoksissa. Ennen varsinaista
aineistonkeruuta
olen
teettänyt
kyselylomakkeellani
pilottikyselyn
15
korkeakouluopiskelijalla.
15
Esimerkiksi Suomen murteiden sanakirjan keruutalkoot 1900-luvulla olivat kollektiiviseen tietoon
perustuvaa lomakekyselyä, Itkonen (1957) käytti suomen kielen astevaihtelusääntöjä 1950-luvulla
tutkiessaan koehenkilöinään opiskelijoita, ja myöhemmin kyselytestimenetelmää ovat hyödyntäneet muun
muassa Lehikoinen (1973) partisiippirakenteen predikatiivin päätteellisen ja päätteettömän muodon
suhteesta, Räisänen (1978) kantasanojen ja johdosten suhdetta käsittelevässä tutkimuksessa, Leskinen
(1991) onomatopoeettisten sanojen vertailua käsittelevässä tutkimuksessa ja Vanhatalo (2005)
synonymian selvittämisessä.
16
Haluan kiittää oppilaitosten opettajia Kirsi Jaatista, Anu Haapalaista, Arja Repoa ja Virpi Kärkkäistä
yhteistyöstä tutkimukseni edistymiseksi.
19
Tutkielmani
2
koehenkilöryhmää
poikkeavat
koulutusvalinnoiltaan:
Ammatillisten tutkintojen tavoitteena on kouluttaa työelämään ammatillisen osaamisen
taitavia työntekijöitä. Lukiokoulutus puolestaan on yleissivistävää ja valmistaa
ylioppilastutkintoon17. Käytän 2 koehenkilöryhmästäni nimityksiä lukiolaiset ja
ammattikoululaiset, ja vertailen heidän näkemyksiään tutkielmassani.
Alun perin kyselyyn vastasi 104 lukiolaista ja 95 ammattikoululaista, joten olen
jättänyt analyysista sattumanvaraisesti 9 lukiolaisten vastausta pois. Taulukossa 2 (ks.
taulukkoa 2) esitän tutkielmani vastaajien sukupuolijakauman.
Vastaajien lukumäärä
Lukiolaiset
Ammattikoululaiset
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
59 kpl
36 kpl
71 kpl
24 kpl
95 kpl
95 kpl
Taulukko 2. 95 lukiolaisen ja 95 ammattikoululaisen kyselytestivastaajan sukupuolijakauma
Molemmissa ryhmissä tyttöjä on reilusti enemmän kuin poikia. 95 lukiolaisesta tyttöjä
on 59 (62 %) ja poikia on 36 (38 %). 95 ammattikoululaisesta tyttöjä on 71 (75 %) ja
poikia 24 (25 %). Tyttöjen suuri prosenttiosuus ammattikoululaisten ryhmässä johtunee
koulutusaloista, joilla kyselytesti on teetätetty.
2 vastaajaryhmää ovat homogeenisia äidinkieleltään. Taulukkoon 3 (ks. taulukkoa
3) olen koonnut vastaajien äidinkielen taustatieto-osion vastausten perusteella.
17
Esimerkiksi peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli vuonna 2012 yhteensä 61 100, ja heistä 50 prosenttia
jatkoi opintoja lukiossa ja 41,5 prosenttia jatkoi opintoja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.
Loput 8,5 prosenttia ei jatkanut välittömästi tutkintotavoitteista opiskelua. He saattoivat kuitenkin jatkaa
jossain tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa, kuten peruskoulun lisäopetuksessa (kymppiluokalla)
tai ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa (ammattistartissa).
(Tilastokeskus 2014.)
20
Vastaajien äidinkieli
Lukiolaiset
Ammattikoululaiset
suomi
92 kpl
89kpl
ruotsi
1 kpl
0 kpl
venäjä
1 kpl
6 kpl
englanti
1 kpl
0 kpl
yhteensä
95 kpl
95 kpl
Taulukko 3. 95 lukiolaisen ja 95 ammattikoululaisen kyselytestivastaajan äidinkieli
Lukiolaisista 92 (97 %) merkitsee äidinkielekseen suomen, 1 (1 %) ruotsin, 1 (1 %)
venäjän ja 1 (1 %) englannin. Ammattikoululaisista puolestaan 89 (94 %) ilmoittaa
äidinkielekseen suomen ja 6 (6 %) venäjän. Olen päättänyt ottaa analyysissa huomioon
myös muidenkin kuin äidinkielekseen suomen ilmoittaneiden vastaukset, silla kyseessä
ei ole kielitaitoa testaavaa tutkimus, vaan kielenkäyttöön liittyviä asenteita koskeva.
Lukiokoulutukseen kuuluu yhteensä 6 pakollista äidinkielen kurssia, ja se on
ainoa
pakollinen
oppiaine
ylioppilaskirjoituksissa.
Ammatillisen
koulutuksen
tutkinnoissa äidinkielen opinnot sen sijaan kuuluvat ammattitaitoa täydentäviin
tutkinnon osiin. Molemmissa ryhmissä koulu on instituutiona ja pedagogisena yhteisönä
luomassa arvoja, ihanteita ja käytänteitä, jotka näkyvät opetussuunnitelmissa,
oppimateriaaleissa, toimintatavoissa sekä arviointi- ja palautekäytänteissä. Molempien
ryhmien kohdalla koulu on tekstikäytänteiden kohtauspaikka, jonne oppilaat ja opettaja
saapuvat omine kokemuksineen, arvostuksineen ja toimintatapoineen (Luukka ym.
2008: 231).
Vastaajaryhmät eroavat toisistaan koulumenestykseltään. Kyselylomakkeessa
tiedustellaan vastaajien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa ja äidinkielen
arvosanaa. Taulukkoon 4 (ks. taulukkoa 4) on koottu tiedot lukiolaisten ja
ammattikoululaisten vastaajien koulumenestyksestä.
21
Vastaajien koulumenestys
Lukiolaisten peruskoulun
8,54
päättötodistuksen keskiarvo
Ammattikoululaisten
7,66
peruskoulun
päättötodistuksen keskiarvo
Lukiolaisten äidinkielen
Yhteensä
Ammattikoululaisten
Yhteensä
arvosana peruskoulun
95kpl
äidinkielen arvosana
95 kpl
päättötodistuksessa
Vastaamatta
peruskoulun
Vastaamatta
14 kpl
päättötodistuksessa
30 kpl
5
0 kpl
5
0 kpl
6
0 kpl
6
5 kpl
7
2kpl
7
15 kpl
8
27 kpl
8
29 kpl
9
40 kpl
9
15 kpl
10
12 kpl
10
1 kpl
Taulukko 4. 95 lukiolaisen ja 95 ammattikoululaisen kyselytestivastaajan koulumenestys
Huomionarvoista on, että lukiolaisista 14 (15 %) ja ammattikoululaisista jopa 30
(32 %) ei halua antaa tietoja peruskoulun päättötodistuksen keskiarvostaan tai
äidinkielenarvosanastaan. Niiden 81 lukiolaisen, jotka keskiarvonsa ilmoittavat,
yhteiskeskiarvo
on
8,5418.
Ammattikoululaisista
65
vastaajan
peruskoulun
päättötodistuksen yhteiskeskiarvo 7,66 eli lähes arvosanan alhaisempi kuin lukiolaisilla.
Suurin osa lukiolaisista on saanut äidinkielen arvosanaksi hyvän tai paremman
(arvosanan 8, 9 tai 10): erinomaisen arvosanan ilmoittaa saaneensa 12 lukiolaista,
kiitettävän arvosanan jopa 40 lukiolaista ja hyvän arvosanan 27 lukiolaista. Vain 2
lukiolaisista kertoo arvosanakseen tyydyttävän, eikä välttäviä tai kohtalaisia arvosanoja
ilmoita saaneensa yksikään. Ammattikoululaisten äidinkielen arvosanat sijoittuvat
18
Suomalaisissa peruskouluissa arvosteluasteikko on 4-10, jolloin arvosana 8 tarkoittaa hyvää osaamista.
Arvosana 4 on hylätty, arvosana 5 välttävä, arvosana 6 kohtalainen, arvosana 7 tyydyttävä, arvosana 8
hyvä, arvosana 9 kiitettävä ja arvosana 10 erinomainen.
22
pääsiassa haitarille kiitettävästä tyydyttävään: kiitettävän arvosanan merkitsee
saaneensa 15 ammattikoululaista, hyvän arvosanan 29 ammattikoululaista ja
tyydyttävän arvosanan 15 ammattikoululaista. Vastaajista 5 kertoo saaneensa arvosanan
kohtalainen ja 1 arvosanan erinomainen.
Tekstitottumuksista käy ilmi lukiolaisten ja ammattikoululaisten päivittäinen
sähköisten ja paperisten tekstien kulutus. Taulukossa 5 (ks. taulukkoa 5) esitän, kuinka
95 lukiolaista ja 95 ammattikoululaista vastaajaa kertoo toimivansa asteikolla yli 5
kertaa päivässä, 2-3 kertaa päivässä, kerran päivässä, 2-3 kertaa viikossa, noin kerran
viikossa, noin kerran kuussa ja en juuri koskaan.
Vastaajien tekstitottumukset
KUINKA USEIN
YLI 5
KERTAA
PÄIVÄSSÄ
2-3
KERTAA
PÄIVÄSSÄ
KERRAN
PÄIVÄSSÄ
2-3
KERTAA
VIIKOSSA
NOIN
KERRAN
VIIKOSSA
NOIN
KERRAN
KUUSSA
EN JUURI
KOSKAAN
Luk
Luk
Luk
Luk
Luk
Luk
Luk
Amk
Amk
Amk
Amk
Amk
Amk
Amk
KUINKA MONTA VASTAAJAA 95 VASTAAJASTA VASTASI
kirjoitan käsin
paperille
kirjoitan
tietokoneella
kirjoitan chatti- tai
tekstiviestin
luen tieto- tai
oppikirjaa
luen
kaunokirjallisuutta
luen
sanomalehteä
luen
aikakauslehteä tai
sarjakuvaa
luen uutisen
verkossa
käyn kirjastossa
haen tietoa
internetistä
haen tietoa
kirjasta
35
29
37
25
16
26
4
14
3
1
-
-
-
-
47
42
27
26
16
25
2
1
2
1
1
-
-
-
60
63
12
11
13
16
6
3
3
1
-
1
1
-
11
-
28
4
33
19
17
26
4
32
2
9
-
5
2
-
3
1
12
2
14
6
14
21
27
33
23
32
-
-
6
2
38
20
16
14
16
23
8
19
11
17
-
-
2
1
27
16
27
19
20
19
12
22
7
18
8
4
23
14
23
22
17
16
12
18
6
11
6
10
-
-
-
-
1
-
2
1
4
1
42
39
46
54
12
9
27
21
26
23
21
20
7
13
2
6
-
3
1
1
6
2
14
10
18
9
16
16
20
28
20
29
Taulukko 5. 95 lukiolaisen ja 95 ammattikoululaisen kyselytestivastaajan tekstitottumukset
23
Taulukkoa tulkittaessa on muistettava, ettei osan tekstinkäyttötilanteiden
luonteista kuuluu niiden harvempi käyttö kuin esimerkiksi 5 kertaa viikossa. Taulukko
paljastaa kuitenkin sähköisten tekstien olevan sekä lukiolaisten että ammattikoululaisten
arkea. 90 (95 %) lukiolaista ja 93 (98 %) ammattikoululaisista kertoo kirjoittavansa
tietokoneella kerran päivässä tai useammin (lukiolaisista 47 yli 5 kertaa päivässä, 27 2-3
kertaa päivässä ja 16 kerran päivässä ja ammattikoululaisista 42 yli 5 kertaa päivässä, 26
2-3 kertaa päivässä ja 25 kerran päivässä). Chatti- tai tekstiviestejä ilmoittaa
lukiolaisista 85 (89 %) ja ammattikoululaisista 90 (95 %) kirjoittavansa kerran päivässä
tai useammin.
Lukiolaiset ja ammattikoululaiset suosivat internetiä tiedonhaun lähteenä
huomattavasti useammin kuin kirjoja. Lukiolaisista 65 (68 %) ja ammattikoululaisista
53 (56 %) hakee tietoa internetistä useammin kuin kerran päivässä, kun taas tietoa
kirjoista hakee noin kerran viikossa tai harvemmin 56 (59 %) lukiolaista ja jopa 73 (77
%) ammattikoululaista. Myös verkossa uutisia lukee kerran päivässä tai useammin 54
(57 %) lukiolaista ja 40 (42 %) ammattikoululaista. Kirjastossa ilmoittaa käyvänsä noin
kerran kuussa tai harvemmin 88 (93 %) lukiolaista ja 93 (98 %) ammattikoululaista.
Lukiolaiset ja ammattikoululaiset vastaajat eroavat tekstitottumuksiltaan siten, että
lukiolaiset vaikuttavat lukevan ja kirjoittavan pääsääntöisesti enemmän. Esimerkiksi
tieto- tai oppikirjoja lukiolaisista lukee kerran päivässä tai useammin 72 (76 %)
lukiolaista (11 vastaajaa yli 5 kertaa päivässä, 28 vastaajaa 2-3 kertaa päivässä ja 33
vastaajaa kerran päivässä), kun taas ammattikoululaisista 23 (24 %) tekee vastaavaa (4
vastaajaa 2-3 kertaa päivässä ja 19 vastaajaa kerran päivässä). Lukiolaisista 45 (47 %)
lukee kaunokirjallisuutta noin kerran viikossa tai useammin ja ammattikoululaisista näin
tekee 30 (32 %). Sanomalehtiä puolestaan lukee 2-3 kertaa viikossa tai useammin 50
(53 %) lukiolaista ja 36 (38 %) ammattikoululaista.
24
3.2
Kyselylomakkeen rakenne
Kyselylomakkeessa on yhteensä 6 sivua ja 4 tehtävää, ja se koostuu 1) kansilehdestä, 2)
tehtäväosiosta ja 3) taustatieto-osiosta. Lomakkeiden täyttämiseen koehenkilöt ovat
käyttäneet aikaa 15–30 minuuttia. Kyselylomake on tutkielmani lopussa liitteenä (ks.
liitettä 1). Kaikki testit on tehty valvotussa luokkatilanteessa koehenkilöiden omissa
oppilaitoksissa, ja ennen vastaamista opiskelijoiden kanssa on käyty tehtävänannot läpi.
Ensimmäiseksi kansilehdessä kerron tekeväni tutkimusta suomen kielestä.
Tutkielman aihetta ei paljasteta, jottei se vaikuta opiskelijoiden reaktioihin. Annan
seuraavanlaiset ohjeet lomakkeen täyttämiseen:
-
Täytä yksi sivu kerrallaan katsomatta seuraavaa sivua. Kun olet täyttänyt
sivun, käännä sivua ja jätä täytetty sivu pöydälle. Älä tee täyttämääsi sivuun
korjauksia.
-
Vastaa kysymyksiin niin kuin itsestäsi tuntuu. Kysymyksiin ei ole olemassa
oikeita tai vääriä vastauksia.
-
Vastausaikaa ei ole rajoitettu.
Kyselylomakkeen ulkoasu on suunniteltu huolella, sillä esteettisesti kaunis lomake ja
korkealaatuinen ja suostutteleva lähestymistapa pienentävät vastaajakatoa. Kansilehti on
tyyliltään selkeä, asiallinen ja ystävällinen. Jokaiseen lomakkeen sivun vasempaan
yläkulmaan olen sijoittanut Tampereen yliopiston logon, jonka alla lukee Kieli-,
käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö. Asiallisen tyylin tarkoitus on saada
koehenkilöt
vakuuttumaan
tutkimuksen
tärkeydestä
ja
kertomaan
itsestään
totuudenmukaisia tietoja.
Toiseksi olen asettanut tehtäväosion 5 tehtävää tässä luvussa myöhemmin
perustelemaani järjestykseen. Kaikki tehtävätyypit ovat järjestyksessään seuraavat:
25
1. Pohdi
seuraavien
tekstivälineiden
tärkeyttä
elämässäsi
asteikolla
1-5
-
monivalintatehtävä
2. Kuvaile lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä tekstivälineitä muutamalla sanalla tuottotehtävä
3. Merkitse, kuinka paljon asiatyyliä ja puhekieltä seuraavia tekstivälineitä
käytettäessä mielestäsi kuuluu olla asteikolla 1-5 -monivalintatehtävä
4. Kerro mielipiteesi seuraaviin lukemista ja kirjoittamista käsitteleviin väittämiin monivalintatehtävä
Kolmanneksi viimeisellä lomakkeen sivulla tiedustelen vastaajan perustietoja sekä luku- ja
kirjoitustottumuksia.
Aineisto on siirretty sähköiseen muotoon Excel-pohjaiseen
tietokantaan analyysia varten.
Kyselylomakkeen ulkoasun lisäksi tehtävien esittämisjärjestyksellä on väliä.
Lomakkeen rakenteessa on käytössä ”suppilojärjestys”, joka tarkoittaa kysymysten
aloittamista yleisistä ja päätymistä erityisiin. Olen sijoittanut alkuun yleisellä tasolla
liikkuvia tehtäviä ja vasta myöhemmin tiedustelen mielipiteitä tarkempiin väittämiin. Näin
koehenkilöille selviää mahdollisimman myöhään, mistä tutkittavassa ilmiössä on
kysymys19. Toisaalta lomakkeen viimeinen tehtävä 4 vaatii tuekseen edeltävien tehtävien
kontekstin.
Kyselylomakkeeni tehtävät 1, 3 ja 4 ovat monivalintatehtäviä ja tehtävä 2 avoin
tuottotehtävä. Avoin tehtävä on lomakkeessa toisena, jotta monivalintatehtävien
vaihtoehdot eivät vaikuta liikaa vastaajien näkemyksiin. Monivalintatehtävien luokat eli
vaihtoehdot on rajoitettu viiteen, mikä on hyvin tavallista monivalintakysymyksille.
Esimerkiksi tehtävässä 1 (ks. tehtävää 1) Pohdi seuraavien tekstivälineiden tärkeyttä
elämässäsi asteikolla 1-5 -monivalintatehtävä olen määrittänyt vaihtoehdot siten, että 1 =
ei yhtään tärkeä, 2 = vain vähän tärkeä, 3 = en osaa sanoa, 4 = melko tärkeä ja 5 = erittäin
tärkeä. Monivalintatehtävässä 4 olen pyrkinyt siihen, ettei vastaajalle tule sellaista oloa,
että tietyt vastaukset ovat parempia kuin toiset20.
19
Esimerkiksi tehtävän 4 on hyvä sijaita lomakkeen loppupuolella, jottei se ohjaa liikaa muihin tehtäviin
vastaamista.
20
Tehtävän 4 kohdalla olen sekoittanut vaihtoehdot niin, ettei sähköisiin teksteihin liittyvä puoli ala
näyttää ”huonommalta” kuin painettuihin teksteihin liittyvä puoli.
26
4.
VASTAAJIEN NÄKEMYKSET PAINETUISTA JA SÄHKÖISISTÄ
TEKSTEISTÄ
Luku keskittyy ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, millaisia näkemyksiä
lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla on painettujen ja sähköisten tekstien tärkeydestä ja
kuinka he niitä luonnehtivat. Luvussa esittelen ja analysoin vastauksia kyselylomakkeen
tehtäviin 1 ja 2. Luku keskittyy asenteen tunteelliseen osaa eli vastaajien emootioihin
painettujen ja sähköisten tekstien mieluisuutta kohtaan.
Alun perin olin varautunut hylkäämään vastauksia, jos koehenkilö olisi palauttanut
epäasiallisesti täytetyn lomakkeen, mutta minun ei ole tarvinnut hylätä yhtään
vastauspaperia. Alaluvussa 4.1. Painettujen ja sähköisten tekstien tärkeys havainnollistan
tehtävien tuloksia kuvien avulla ja alaluvussa 4.2. Tekstien luonnehdintaa vertailen
vastaajien näkemyksiä suhteessa tehtävän 1 arviointeihin.
4.1
Painettujen ja sähköisten tekstien tärkeys
Kyselylomakkeen tehtävässä 1 (ks. liitteen 1 tehtävää 1) testataan painettujen ja
sähköisten tekstien tärkeyttä lukiolaisten ja ammattikoululaisten elämässä. Koehenkilöt
arvioivat erilaisten tekstien tärkeyttä elämässään asteikolla 1–5 siten, että 1 = ei
lainkaan tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä. Käsittelen ensin painetut tekstit molempien
koehenkilöryhmien vastauksissa ja vertaan niitä sitten sähköisten tekstien vastaaviin
lukuihin.
Kuvaan 1 (ks. kuvaa 1) on laskettu lukiolaisten arvioimista luvuista keskiarvot
kunkin painetun tekstin alla. Palkin korkeus (0–5) kertoo, kuinka tärkeästä tekstistä
vastaajien näkemysten mukaan kunkin tekstin kohdalla on kyse. Jokainen palkki esittää
27
myös erikseen vastausten jakautumisen 95 vastaajan kesken. Luvut palkeissa ovat
vaihtoehdon valinneiden opiskelijoiden lukumäärä21.
Painettujen tekstien tärkeys lukiolaisten mukaan
5
Ei lainkaan tärkeä
Vähän tärkeä
En osaa sanoa
Melko tärkeä
Erittäin tärkeä
4
34
3
10
24
12
5
1
2
38
39
47
14
14
0
5
30
2
7
7
29
23
13
19
19
12
28
41
5
25
42
36
1
28
7
10
13
6
13
4
20
23
7
14
19
36
39
24
17
33
7
10
9
15
9
10
12
4
19
27
29
54
21
16
Kuva 1. 95 lukiolaisen näkemykset painettujen tekstien tärkeydestä
Kuvaa 1 tarkastelemalla saadaan vastauksia tutkimuskysymykseen erilaisten
tekstien tärkeydestä. Kuva osoittaa lukiolaisten kouluorientoituneisuuden: selkeästi
tärkein teksti näyttää tulosten perusteella lukiolaisten mielestä olevan oppikirja
(vastausten keskiarvo on 4,1, ja 34 lukiolaista (36 %) pitää sitä erittäin tärkeänä ja 47
(49 %) melko tärkeänä). Kirjoitelmaa koulussa ei pidetä yhtä tärkeänä (vastausten
keskiarvo on 2,9), ja vastaukset jakautuvat selkeästi kolmia: 30 vastaajaa (32 %) pitää
kirjoitelmaa erittäin tai melko tärkeänä, 33 (35 %) ei osaa sanoa ja 32 (34 %) pitää sitä
vähän tai ei lainkaan tärkeänä. Muita tärkeitä tekstejä lukiolaisille ovat sanomalehti
21
Näin jokaisesta palkista näkee, kuinka paljon tiettyä mielipidettä olleiden lukumäärä on 95 vastaajan
kokonaismäärästä. Lukumäärä on prosentuaalisessa suhteessa jokaisen painetun tekstin tärkeyden
keskiarvoon.
28
(vastausten keskiarvolla 3,7), tietokirja (vastausten keskiarvolla 3,3), romaani
(vastausten keskiarvolla 3,2) ja aikakauslehti (vastausten keskiarvolla 3,1). Painetuista
teksteistä lukiolaiset vaikuttavat arvostavan eniten perinteisesti asiallisiksi ja luotettavaa
informaatiota sisältäviksi miellettyjä tekstejä.
Vähiten tärkeimmät tekstit lukiolaisten mukaan ovat päiväkirja (vastausten
keskiarvo on 2,0 ja 54 vastaajista (57 %) ei pidä sitä lainkaan tärkeänä), runo
(vastausten keskiarvo on 2,3 ja 65 vastaajaa (68 %) pitää sitä vähän tai ei lainkaan
tärkeänä) ja kirje (vastausten keskiarvo on 2,5, ja vastaajista 57 (60 %) pitää sitä vähän
tai ei lainkaan tärkeänä). Tarkastelussa on muistettava, ettei sama keskiarvo välttämättä
kerro
mielipiteiden
yhtenevyydestä22.
Sarjakuva
ja
iltapäivälehti
(molemmat
keskiarvolla 2,7) kuuluvat myös vähemmän tärkeiksi miellettyihin teksteihin, mutta
jakavat vastaajien mielipiteitä (esimerkiksi iltapäivälehteä pitää vähän tai ei lainkaan
tärkeänä 41 lukiolaista (43 %) ja melko tai erittäin tärkeänä 31 lukiolaista (33 %)).
Myöskään postikortin (keskiarvo on 2,6) kohdalla vastaajat eivät ole yksimielisiä:
vaikka 45 vastaajaa (47 %) pitää sitä vähän tai ei lainkaan tärkeänä, on 23 vastaajaa (24
%) sitä mieltä, että postikortti on melko tai erittäin tärkeä. Vähiten tärkeitä vaikuttavat
lukiolaisten vastauksissa olevan perinteisesti vapaa-aikaan tai viihteellisyyteen liittyvät
tekstit.
Lukiolaisiin verrattuna ammattikoululaisten vastaukset eroavat siten, että lähes
kauttaaltaan lukiolaiset vaikuttavat pitävän painettuja tekstejä hieman tärkeämpinä kuin
ammattikoululaiset. Kuva 2 (ks. kuvaa 2) esittää ammattikoululaisten merkitsemistä
luvuista lasketut keskiarvot ja vastausten jakaantumisen 95 ammattikoululaisten
vastaajan kesken.
22
Runsas määrä ääripäiden vastauksia (tärkeysarvoja 1 ja 5) voi antaa saman keskiarvon kuin vastauksien
keskittyminen arvoihin 2, 3 tai 4.
29
Painettujen tekstien tärkeys ammattikoululaisten mukaan
5
Ei lainkaan tärkeä
Vähän tärkeä
En osaa sanoa
Melko tärkeä
Erittäin tärkeä
4
14
21
6
3
9
8
2
1
3
9
19
43
19
27
25
37
0
29
14
15
13
3
1
6
13
34
52
9
43
10
5
14
3
19
15
14
37
33
24
26
25
32
33
38
13
15
1
20
6
2
3
3
14
23
9
15
20
20
22
46
33
26
34
15
Kuva 2. 95 ammattikoululaisen näkemykset painettujen tekstien tärkeydestä
Kuvasta 2 voi tulkita, että selkeästi vähemmän tärkeitä painettuja tekstejä
ammattikoululaisten
mielestä
ovat
esimerkiksi
sanomalehti
keskiarvolla
3,0
(lukiolaisilla vastaava luku on 3,7) ja romaani keskiarvolla 2,1 (lukiolaisilla vastaava
luku on 3,2). Esimerkiksi romaania ei lainkaan pidä lainkaan tai pitää vain vähän
tärkeänä jopa 67 ammattikoululaisvastaajaa (71 %), kun lukiolaisista tätä mieltä on 33
vastaajaa (35 %). Molempien ryhmien taustalla lienee yleisesti kielteisiä asenteita
lukemista kohtaan.
Ammattikoululaisten mielipiteet tärkeistä ja vähemmän tärkeistä painetuista
teksteistä ovat kuitenkin samansuuntaisia kuin lukiolaisilla. Tärkeitä painettuja tekstejä
vastaajien mielestä ovat lukiolaisten tapaan oppikirja (keskiarvolla 3,7), aikakauslehti
(keskiarvolla 3,2), sanomalehti (keskiarvolla 3,0) ja tietokirja (keskiarvolla 2,9) eli
perinteisesti asialliset ja luotettavat tekstit. Yllättävä ero lukiolaisvastaajiin on
30
iltapäivälehti, joka ammattikoululaisten vastauksissa saa keskiarvon 3,7, kun
lukiolaisten kohdalla keskiarvo on 2,7 (jopa 52 ammattikoululaisvastaajaa (55 %) pitää
iltapäivälehteä melko tärkeänä ja 14 (15 %) erittäin tärkeänä).
Vähiten tärkeitä painettuja tekstejä ammattikoululaisten vastausten perusteella
ovat tekstit, jotka liittyvät enemmän vapaa-aikaan tai ovat genreltään perinteisesti
taiteellisimpia (esimerkiksi romaani keskiarvolla 2,1). Alhaisimmat keskiarvot saavat
runo (keskiarvolla 1,8) päiväkirja (keskiarvolla 2,0), romaani (keskiarvolla 2,1) ja kirje
(keskiarvolla 2,3). Näiden tekstien lukeminen ja kirjoittaminen liittynee jokseenkin
enemmän vapaaehtoisuuteen tai harrastuneisuuteen kuin koulumaailman tekstit yleensä.
Kuitenkin ammattikoululaisten vastauksista nousevat esiin jokseenkin erilaiset
näkemykset perinteisten koulun tekstien tärkeydestä. Vaikka oppikirjaa pidetään
tärkeänä, saa se matalamman keskiarvon kuin lukiolaisilta (ammattikoululaisilla
keskiarvo
on
3,7,
kun
paljon
lukevilla
lukiolaisilla
keskiarvo
on
4,1).
Ammattikoululaiset pitävät myös koulukirjoitelmia vähemmän tärkeänä kuin lukiolaiset
(ammattikoululaisten keskiarvo on 2,4 ja lukiolaisilla vastaava on 2,9, ja 59
ammattikoululaisvastaajaa (62 %) ei pidä sitä lainkaan tai pitää vain vähän tärkeänä).
Syynä eriäville arvostuksille saattavat olla koulutussuuntien erilaiset painotukset.
Sähköisten tekstien kohdalla molempien koehenkilöryhmien vastaukset ovat
jokseenkin yhtenevät: sähköiset tekstit saavat pääasiassa reilusti korkeampia
keskiarvoja kuin painetut tekstit. Tämä jatkaa samaa linjaa teoriaosuudessa esitettyjen
ajatusten kanssa monimediaisesta tietämysyhteiskunnasta ja vastaavien tutkimusten
tuloksista (ks. esim. Luukka ym. 2008). Kuva 3 (ks. kuvaa 3) esittää lukiolaisen
vastaamista luvuista lasketut keskiarvot ja vaihtoehtojen jakautumisen 95 vastaajan
kesken.
31
Sähköisten tekstien tärkeys lukiolaisten mukaan
5
Ei lainkaan tärkeä
Vähän tärkeä
En osaa sanoa
Melko tärkeä
Erittäin tärkeä
4
3
2
1
0
16
45
25
48
36
41
13
8
15
16
6
26
14
5
14
36
13
45
40
43
20
15
39
32
18
49
31
22
19
4
7
6
11
2
10
36
15
22
8
12
18
21
11
4
6
2
42
38
13
14
20
11
6
2
10
3
1
35
Kuva 3. 95 lukiolaisen näkemykset sähköisten tekstien tärkeydestä
Kuvasta 3 näkee, että lukiolaiset merkitsevät muille sähköisille teksteille, paitsi
videopelille (keskiarvolla 2,6), korkeamman keskiarvon kuin 3. Painetuista teksteistä
ainoastaan oppikirja (keskiarvolla 4,1), sanomalehti (keskiarvolla 3,7), tietokirja
(keskiarvolla 3,3), romaani (keskiarvolla 3,2) ja aikakauslehti (keskiarvolla 3,1) yltävät
samaan. Yllättävää tai kenties tekstiympäristön muutosta tukevaa on havaita, että
esimerkiksi sähköposti (keskiarvolla 3,9) ja televisio (keskiarvolla 3,7) ovat yhtä
tärkeitä tai tärkeämpiä lukiolaisten mielestä kuin painettujen tekstien tietokirja, romaani
tai sanomalehti.
Lukiolaisten mielestä tärkeimmät sähköiset tekstit ovat internetsovellukset Google
(vastausten keskiarvo on 4,4, ja 45 lukiolaista (43 %) pitää sitä erittäin tärkeänä ja 42
(44 %) melko tärkeänä), Youtube (vastausten keskiarvo on 4,3, ja 43 (45 %) pitää sitä
erittäin tärkeänä ja 38 (40 %) melko tärkeänä) sekä Facebook (vastausten keskiarvo on
32
4,1, ja 40 (42 %) pitää sitä erittäin tärkeänä ja 36 (38 %) melko tärkeänä). Myös
tekstiviesti on lukiolaisille tärkeä: se saa keskiarvon 4,2 (79 vastaajan (83 %) mielestä
tekstiviesti on joko erittäin tärkeä tai melko tärkeä). Edellä mainitut liittynevät vahvasti
lukiolaisten vapaa-aikaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Kaiken kaikkiaan sähköisten tekstien kohdalla lukiolaiset ovat painettuja tekstejä
yksimielisimpiä. Eniten hajontaa mielipiteissä on radion (keskiarvo 3,4) blogin
(keskiarvo 3,3), keskustelupalstan (keskiarvo 3,4) ja videopelin (keskiarvo 2,6)
kohdalla. Esimerkiksi blogia piti erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä 50 lukiolaista (53
%) ja samaan aikaan ei pitänyt lainkaan tai piti vähän tärkeänä 30 lukiolaista (32 %).
Näiden sähköisten tekstien kohdalla on kenties kyse siitä, kuinka paljon ne liittyvät
nuorten harrastuksiin.
Myös
ammattikoululaisten
vastauksissa
tärkeimmiksi
teksteiksi
nousevat
lukiolaisten tapaan tekstiviesti (keskiarvolla 4,5), Facebook (keskiarvolla 4,2), Google
(keskiarvolla 4,5) ja Youtube (keskiarvolla 4,4). Kuva 4 (ks. kuvaa 4) esittää
ammattikoululaisten
vastausten
perusteella
lasketut
keskiarvot
ja
vastausten
jakautumisen kunkin sähköisen tekstin kohdalla.
33
Sähköisten tekstien tärkeys ammattikoululaisten mukaan
5
Ei lainkaan tärkeä
Vähän tärkeä
En osaa sanoa
Melko tärkeä
Erittäin tärkeä
4
13
37
24
30
3
45
55
19
43
2
46
33
39
44
11
1
0
12
5
7
7
11
11
9
5
15
3
2
53
18
29
14
10
7
15
17
34
35
22
63
12
17
15
22
26
10
11
7
4
5
30
31
24
5
5
1
40
24
4
4
Kuva 4. 95 ammattikoululaisen näkemykset sähköisten tekstien tärkeydestä
Lukiolaisista poiketen ammattikoululaiset pitävät tärkeämpänä myös televisiota
(vastausten keskiarvo on 4,2, ja 37 vastaajan (39 %) mielestä televisio on erittäin tärkeä
ja 44:n (46 %) mielestä melko tärkeä. Ammattikoululaiset pitävät lukiolaisia hieman
tärkeämpänä myös radiota, sillä vastausten keskiarvo on 3,8, kun lukiolaisilla vastaava
luku on 3,4 (ammattikoululaisista 70 (74 %) on merkinnyt radion erittäin tai melko
tärkeäksi).
Huomionarvoista kuvia 3 ja 4 (ks. kuvia 3 ja 4) tulkittaessa on, että
ammattikoululaiset pitävät sähköisiä tekstejä kauttaaltaan hieman tärkeämpinä kuin
lukiolaiset.
Ainoastaan
keskustelupalsta
(keskiarvo
lukiolaisilla
4,3
ja
ammattikoululaisilla 3,1), Skype (keskiarvo lukiolaisilla 3,3 ja ammattikoululaisilla 2,7)
ja videopeli (keskiarvo lukiolaisilla 2,6 ja ammattikoululaisilla 2,3) saavat lukiolaisilta
korkeampia tuloksia. Painettujen tekstien kohdalla päinvastaisesti lukiolaisen mielestä
34
tekstit ovat pääsääntöisesti tärkeämpiä. Kahden eritaustaisen koehenkilöryhmän
asenteissa painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan on siis eroja.
4.2
Painettujen ja sähköisten tekstien luonnehdintaa
Kyselylomakkeen tehtävässä 2 (ks. liitteen 1 tehtävää 2) vastaajia pyydetään
kuvailemaan muutamia tutkielman kannalta kiinnostavia asioita henkilölle, jolle
nykyinen yhteiskuntamme on vieras. Tehtävänä on kirjoittaa tekstien yhteyteen
muutama kuvaileva sana, joka koehenkilön mielestä selventää tekstin käyttöä.
Painetuista teksteistä tehtävässä mukana ovat kirja, sanomalehti ja kirje ja sähköisistä
teksteistä internet, blogi ja keskustelupalsta.
Tehtävän
2
tarkoituksena
on
näyttää,
luonnehdinnoista kumpuaa. Pääsääntöisesti
millaisia
asenteita
vastaajien
lukiolaisten ja ammattikoululaisten
kuvaukset ovat hyvin yhteneviä. Molemmat koehenkilöryhmät vastaavat asiallisesti ja
suhteellisen neutraalisti, eikä yltiökielteisiä kommentteja esiinny. Kuvailtaviin asioihin
liitetään kuitenkin kiinnostavia asenteista kieliviä affekteja. Lukiolaiset vastaajat
kuvailevat asioita hieman monimutkaisemmin, pohdiskelevat ja kirjoittavat enemmän
kuin ammattikoululaiset vastaajat. Osa lukiolaisten luonnehdinnoista on jopa runollisia.
Vastauksista nousevat esiin samat asiat hieman eri sanoin ilmaistuna. Kuva 5 (ks.
kuvaa 5) esittää yhteen vedettynä esimerkkejä lukiolaisten vastauksissa esiin nousseista
luonnehdinnoista.
35
INTERNET
KIRJA
fiktiivinen tai toteen perustuva /
kokonainen / teos, joka kertoo
tarinan / voi lukea, kun on tylsää
/ kauno- ja tietokirjallisuus /
novelli / kertomus tai oppikirja /
esine täynnä tekstiä / kannet ja
tekstiä / tutkimusväline /
kirjailija / todellisuudesta
pakeneminen / paperiläpyskä,
josta saa tietoa
laaja / kommunikaatioväline /
kaiken mahdollisen tiedon lähde
/ monipuolinen / kaikkitietävä /
koko maailman kattava / globaali
/ ajaton / ilmainen / hyödyllinen
/ viihdyttävä / paljon tekemistä /
paikka, jossa kaikki on
mahdollista / apu kaikkeen /
ihmisen luoma järjestelmä
bittiavaruudessa / tietokirja,
mutta laajempi
BLOGI
itseilmaisun väline / oma
elämä / henkilökohtainen /
julkinen päiväkirja / muoti /
mielipiteitä sisältävä / tytöt
kertovat netissä omasta
elämästään / tapa saada
tekstejään julki / jonkun
ihmisen jaarittelua / auttaa
muita ymmärtämään elämääsi
Lukiolaisten
luonnehdintoja
KESKUSTELUPALSTA
SANOMALEHTI
vanhanaikainen /
ajankohtainen / uutiset / täyttä
asiaa / tietoa / maailman
tapahtumat / päivittäinen /
paperinidos, jossa on uutisia ja
kuvia / paperinen /
kierrätettävä / painettuja
uutisia / julkinen / hyödyllistä
tietoa
KIRJE
hidas / vanhanaikainen /
ilahduttava / toiselle henkilölle
kirjoitettu / vanha tapa viestiä /
muinaisen maailman
viestintäväline / tapa näyttää,
että välittää / persoonallinen tapa
kertoa / jollekin lähetetty viesti
postissa / jonkun kirjoittama /
paperikuoressa / ystävältä
ahdistava / riitaisa /
mielipiteitä sisältävä / omia
mielipiteitä / lyhyitä tekstejä /
internetsivu / juttelua muuten
kuin kasvotusten / paikka,
jossa ihminen ilmaisee
mielipiteensä ja muut
haukkuvat sitä / tyhmien
ihmisten mielipiteiden
lukeminen
Kuva 5. Esimerkkejä lukiolaisvastaajien luonnehdinnoista painetuista ja sähköisistä teksteistä
Vastaukset ovat linjassa lukuun 3.1. kerättyjen taustatietojen kanssa vastaajien luku- ja
kirjoitustottumuksista ja edellisessä luvussa 4.1. ilmenneiden asenteiden kanssa.
Esimerkiksi paljon käytettyä ja tärkeänä pidettyä sähköistä internetiä luonnehditaan
”kaiken mahdollisen tiedon lähteeksi” ja ”paikaksi, jossa kaikki on mahdollista”.
Toisaalta taas matalampia keskiarvoja edellisessä luvussa saaneet ja vähemmän tärkeinä
pidetyt
painetut
tekstit
(kirja,
sanomalehti
ja
kirje)
on
kaikki
kuvailtu
”vanhanaikaisiksi”.
Kuvassa
5
esitetyt
luonnehdinnat
ovat
vain
esimerkkejä
useimmissa
kyselylomakkeissa esiin nousseista teemoista, joten niitä ei pidä yleistää kaikkien
lukiolaisten mielipiteiksi. Vastauksista on kuitenkin nähtävissä niitä trendejä, joita
tekstikäsitteen laajentuminen tuottaa kattamaan myös multimodaalisia sähköisiä tekstejä
tuottaa. Vastausten perusteella testien ja tilanteiden suhde voidaan nähdä dialogisena, ja
36
tällöin käsityksemme luku- ja kirjoitustaidosta muuttuu (Luukka ym. 2008: 19).
Vastaajat luonnehtivatkin usein tekstiä kuvaillessaan sekä tekstille ominaista tyyliä eli
tekstin muotoa että viestintävälinettä tai -tilannetta eli tekstin merkitystä. Esimerkiksi
kirje on ”jonkun paperille kirjoittama” ja ”paperikuoressa kulkeva”, ”hidas” ja
”vanhanaikainen”, mutta se on ”persoonallinen” ja ”tapa näyttää, että välittää”.
Keskustelupalsta puolestaan on
”lyhyitä tekstejä” ja ”mielipiteitä sisältävä”
”internetsivu”, jossa ”jutellaan muuten kuin kasvotusten”, ja jonka tunnelma saattaa olla
”riitaisa” tai ”ahdistava”.
Sisällöllisesti ammattikoululaisten vastaajien luonnehdinnat eivät eroa kovin
paljoa lukiolaisten vastauksista. Esitän kuvassa 6 (ks. kuvaa 6) esimerkkejä
ammattikoululaisten vastauksissa esiin nousseista piirteistä.
INTERNET
KIRJA
opiskelu / paljon tekstiä /
asiallinen / kertova / sisältää
tarinan / tietoa ja tarinoita /
jos ei halua katsoa elokuvaa
niin voi lukea / uuden
oppiminen / lukeminen /
kirjaan kirjoitettu teksti on
paljon arvokkaampi kuin
blogiin kirjoitettu teksti /
pelkkää tekstiä / täytyy lukea
tiedon lähde / nopea / tärkeä
/ nykyaika / tulevaisuus /
viihdyke / hyödyllinen /
maailmanlaajuinen / täynnä
viihdettä / tiedonhaku /
yhteydenpito / sosiaalinen
media / voi etsiä kaikkea
mahdollista / sieltä löytää
kaikkeen vastauksen
Ammattikoululaisten
luonnehdintoja
SANOMALEHTI
uutiset / päivittäinen /
tietoa / kaikki Suomen
tapahtumat /
ajankohtainen / tärkeä /
asiallinen / laajasti tietoa /
ulkomaat ja kotimaa /
uusimmat uutiset
painetaan lehteen
KIRJE
voi lähettää postilla, jos tietää
toisen osoitteen / käsin kirjoitettu
/ vanhanaikanen / lasku / postin
kautta kulkeva / henkilökohtainen
/ salainen / läheisten kuulumiset /
paperinen / kirjekuori / paperille
kirjoitettu toiselle henkilölle /
postin kautta lähetettävä /
yksityinen viesti / vanhanaikainen
viestintäväline
BLOGI
oma elämä / julkinen / internet,
kuvat / päiväkirja / nykyaikainen
/ henkilökohtainen / viihdettä /
mielenkiintoinen / joku kertoo
omasta elämästään / sosiaalinen
elämä / ihmisen elämän
seuraamista
KESKUSTELUPALSTA
keskustelu tuntemattomien
kanssa / ongelmien ratkaisuja /
auttava / viihdyttävä /
vertaistukea / muiden
kokemukset / muiden tuki /
paikka, jossa voi tutustua
ihmisiin / nimettömyys /
henkilökohtaiset kokemukset /
väittelypaikka / vapaata
keskustelua
Kuva 6. Esimerkkejä ammattikoululaisvastaajien luonnehdinnoista painetuista ja sähköisistä teksteistä
37
Jälleen vastaukset ovat samansuuntaisia verrattuna luvun 4.1. vastauksiin painettujen ja
sähköisten tärkeydestä ja luvun 3.1. luku- ja kirjoitustottumuksista. Esimerkiksi
painetuista teksteistä sekä lukiolaiset että ammattikoululaiset pitivät selkeästi
tärkeimpinä oppikirjaa tehtävän 1 vastausten perusteella. Koulukeskeisyys tulee esille
myös luonnehdittaessa kirjaa: Lukiolaiset mainitsevat esimerkiksi sanat ”oppikirja”,
”tutkimusväline” ja ”tieto” sekä joukon lukiokursseilla opetettavia kirjallisuuden
termejä. Ammattikoululaisten vastauksista esimerkkejä ovat sanat ”opiskelu”, ”uuden
oppiminen” ja ”täytyy lukea”.
Molempien koehenkilöryhmien luonnehdinnat havainnollistavat sitä sähköisen
viestinnän nousun aikaansaamaa tietoyhteiskunnan muutosta tietämysyhteiskunnaksi,
jota
Nordenstreng
ja
Starck
(2002:
9)
pitävät
tiedonvälityksen
neljäntenä
vallankumouksena. Internetin kaikkivoipuus vastaajien kuvailuissa on vankkaa.
Ammattikoululaiset kuvailevat internetiä sanoilla ”nykyaika”, ”tulevaisuus”, ”viihdyke”,
”yhteydenpito”, ”tiedonhaku” ja ”sieltä löytää kaikkeen vastauksen”. Toisaalta taas
painetuista teksteistä molemmat koehenkilöryhmät tuovat esimerkiksi kirjeen
yhteydessä esiin ”läheisille kuulumisten lähettämisen” ja ”välittämisen” ja ”ystävät”
sekä sanomalehden yhteydessä ”asiallisuuden” ja ”hyödyllisen tiedon”.
Jälkiteollisen tietämysyhteiskunnan mediamuotojen erityispiirteiden voidaan
katsoa olevan näkyvillä sekä lukiolaisten että ammattikoululaisten vastauksissa.
Esimerkiksi
Heinosen
vastauksista
löytyy
(2002:
vastineet
169–173)
listaamista
piirteistä
vuorovaikutteisuudelle
koehenkilöiden
(”kommunikaatioväline”),
hyperlinkitykselle (”tietokirja, mutta laajempi”), laajentuneelle aikajänteelle (”ajaton”),
maailmanlaajuisuudelle (”globaali”) ja multimediaisuudelle (”täynnä viihdettä” ja
”monipuolinen”). Sähköisten tekstien luonnehdinnat näyttävät koehenkilöryhmien
vastauksissa painottuvan vapaa-aikaan (esimerkiksi blogiin liitetään ”sosiaalinen
elämä” ja keskustelupalstaan ”viihdyttävyys”) siinä, missä painetuilla teksteillä on
vakavampi,
totuuden
kertomiseen
tai
opiskeluun
liittyvä
rooli
(esimerkiksi
sanomalehden yhteydessä mainitaan ”kaikki Suomen tapahtumat”). Tämä tietysti
osittain selittyy sillä, ettei sähköisten tekstien joukossa ole selkeästi kouluun liittyviä
esimerkkejä. Samalla vastaajat kuvailevat asioita toisiinsa verraten: blogi on ”päiväkirja
internetissä” ja ”kirjaan kirjoitettu teksti on arvokkaampi kuin blogiin kirjoitettu teksti”.
38
5.
VASTAAJIEN NÄKEMYKSET PAINETTUJEN JA SÄHKÖISTEN TEKSTIEN
KIELESTÄ
Luvussa keskityn toiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, millaista kieltä lukiolaiset ja
ammattikoululaiset liittävät painettuihin ja sähköisiin teksteihin. Esittelen ja analysoin
vastauksia kyselylomakkeen tehtävään 3 (ks. liitteen 1 tehtävää 3).
Luku liittyy
asenteen tiedolliseen osaan eli siihen, millaista tietoa ja millaisia käsityksiä
koehenkilöillä on erilaisista kielimuodoista ja kielenpiirteistä.
Alaluvussa 5.1. Painettujen ja sähköisten tekstien asiakielisyys ja puhekielisyys
havainnollistan tehtävien tuloksia kuvien avulla. Alaluvussa 5.1. Painettujen ja
sähköisten tekstien tärkeyden ja asiakielisyyden suhde vertaan vastaajien näkemyksiä
asia- ja puhekielisistä teksteistä suhteissa luvun 4. tärkeisiin teksteihin.
5.1
Painettujen ja sähköisten tekstien asiakielisyys ja puhekielisyys
Kyselylomakkeen tehtävässä 3 (ks. liitteen 1 tehtävää 3) testataan painettujen ja
sähköisten tekstien asia- ja puhekielisyyttä koehenkilön mielikuvien mukaan.
Koehenkilöt arvioivat erilaisten tekstien asiakielisyyttä ja puhekielisyyttä asteikolla 1–5
siten, että 1 = täysin puhekielinen ja 5 = täysin asiakielinen. Esittelen ensin painetut
tekstit molempien koehenkilöryhmien vastauksissa ja vertaan niitä sitten lukuihin, joita
sähköiset tekstit vastausten perusteella saavat.
Kuva 7 (ks. kuvaa 7) esittää lukiolaisten arvioimista luvuista lasketut keskiarvot
kunkin painetun tekstin alla. Palkin korkeus (0–5) kertoo, kuinka asiakielisestä tekstistä
lukiolaisten näkemysten mukaan kyselystin perusteella on kyse. Jokainen palkki näyttää
myös erikseen vastausten jakautumisen 95 vastaajan kesken ja vaihtoehdon valinneiden
opiskelijoiden lukumäärän.
39
Painettujen tekstien asiakielisyys lukiolaisten mukaan
5
4
12
45
3
12
70
5
88
19
2
34
10
70
6
9
30
42
53
55
1
0
1
19
56
60
7
6
7
24
35
1
6
Täysin puhekielinen
4
4
Melko puhekielinen
9
15
14
14
25
En osaa sanoa
18
32
5
Melko asiakielinen
25
15
10
25
23
44
50
11
12
Täysin asiakielinen
Kuva 7. 95 lukiolaisen näkemykset painettujen tekstien asiakielisyydestä
Kuvasta 7 näkee, että lukiolaisten mielestä kaikkein asiakielisimpiä tekstejä ovat
tietokirja (keskiarvo on 4,9, ja jopa 88 lukiolaista (93 %) pitää sitä täysin asiakielisenä)
ja oppikirja (keskiarvo on 4,7, ja 70 vastaajan (74 %) mielestä se on täysin asiakielinen).
Täysin tai melko asiakielisinä pidetään myös sanomalehteä (keskiarvolla 4,4) ja
kirjoitelmaa koulussa (keskiarvolla 4,2).
Lukiolaiset ovat vastausten perusteella sangen yksimielisiä painettujen tekstien
asia-
ja
puhekielisyydestä:
vastaukset
jakautuvat
huomattavasti
useammin
jompaankumpaan ääripäähän kuin tekstien tärkeyttä arvioitaessa kyselylomakkeen
tehtävässä 1. Esimerkiksi romaania (keskiarvolla 3,9) pitää melko asiakielisenä jopa 70
(74 %)
lukiolaista.
Myös
sanomalehden,
iltapäivälehden,
aikakauslehden ja
koulukirjoitelman asiakielisyydestä lukiolaiset ovat samaa mieltä.
40
Melko yksimielisiä lukiolaiset ovat myös sarjakuvan (keskiarvo 2,0), päiväkirjan
(keskiarvo 2,4), kirjeen (keskiarvo 2,5) ja postikortin (keskiarvo 2,3) puhekielisyydestä
(esimerkiksi sarjakuvaa pitää melko puhekielisenä 55 lukiolaista (58 %) ja täysin
puhekielisenä 25 (26 %)). Eniten mielipiteet hajoavat runon (keskiarvo 2,8) kohdalla,
joka 41 lukiolaisen (43 %) mielestä on melko tai täysin puhekielinen, 30 (32 %) ei osaa
sanoa ja 24:n (25 %) mielestä se on melko tai täysin asiakielinen.
Ammattikoululaisten
kyselytestivastaukset
painettujen
tekstien
asia-
ja
puhekielisyydestä ovat samansuuntaiset lukiolaisten vastaajien kanssa. Kuva (ks. kuvaa
8) kertoo ammattikoululaisten arvioimista luvuista keskiarvot kunkin painetun tekstin
alla ja vastausten jakautumisen 95 vastaajan kesken.
Painettujen tekstien asiakielisyys ammattikoululaisten mukaan
5
4
33
26
3
2
75
24
17
46
43
71
4
15
43
33
48
48
1
17
18
0
14
8
16
2
1
Täysin puhekielinen
19
4
8
6
Melko puhekielinen
12
18
En osaa sanoa
1
5
13
22
39
19
11
40
3
2
7
12
35
14
2
Melko asiakielinen
54
1
6
2
13
26
27
35
31
27
22
Täysin asiakielinen
Kuva 8. 95 ammattikoululaisen näkemykset painettujen tekstien asiakielisyydestä
41
Myös ammattikoululaisten mielestä asiakielisimmät painetut tekstit ovat lukiolaisten
tapaan tietokirja (keskiarvo on 4,7, ja 75 vastaajaa (79 %) pitää sitä täysin
asiakielisenä), oppikirja (keskiarvo on 4,7, ja 71 vastaajaa (75 %) pitää sitä täysin
asiakielisenä) sekä sanomalehti (keskiarvolla 4,1, ja 81 vastaajaa (85 %) pitää sitä
melko tai täysin asiakielisenä).
Vastausten perusteella ammattikoululaiset pitävät sarjakuvaa (keskiarvolla 2,0),
päiväkirjaa (1,7), kirjettä (keskiarvolla 2,1) ja postikorttia (2,4) puhekielisimpinä
painettuina teksteinä. Sarjakuvaa lukuun ottamatta nämä tekstit ovat sellaisia, jotka on
tapana
kirjoittaa
itse
käsin.
Ero
lukiolaisvastaajiin
näyttää
olevan,
että
ammattikoululaisten merkitsemien lukujen keskiarvot ovat kauttaaltaan hiukan
lukiolaisten lukujen keskiarvoja matalammat: ammattikoululaiset eivät siis joko pidä
tekstejä yhtä asiakielisinä kuin lukiolaiset tai heidän vastauksissaan on enemmän
hajontaa.
Ainoastaan
iltapäivälehti
on
ammattikoululaisvastaajien
mielestä
asiakielisempi kuin lukiolaisvastaajien (ammattikoululaisilta se saa keskiarvon 3,9 72
vastaajan (76 %) pitäessä sitä täysin tai melko asiakielisenä, kun taas lukiolaisilta
vastaava keskiarvo on 3,5).
Suurin ero 2 koehenkilöryhmän välillä on koulukirjoitelman kohdalla.
Lukiolaisista koulukirjoitelmaa (keskiarvolla 4,2) pitää täysin tai melko asiakielisenä 87
vastaajaa (92 %), ja ammattikoululaisista (keskiarvolla 3,6) näin ajattelee 60 vastaajaa
(63 %). Ammattikoululaiset merkitsevät painettujen tekstien asia- ja puhekielisyyttä
arvioidessaan kauttaaltaan hieman lukiolaisia enemmän ”en osaa sanoa”-vastauksia
(esimerkiksi koulukirjoitelman kohdalla lukiolaisista 5 (5 %) valitsee ”en osaa sanoa
vaihtoehdon ja ammattikoululaisista näin tekee 19 (20 %)).
Sähköisten tekstien kieltä arvioidessaan molemmat vastaajaryhmät ovat jälleen
suhteellisen yksimielisiä. Kuva 9 (ks. kuvaa 9) esittää lukiolaisten arvioimista luvuista
keskiarvot kunkin painetun tekstin alla ja vastausten jakautumisen 95 vastaajan kesken.
42
Sähköisten tekstien asiakielisyys lukiolaisten mukaan
5
4
20
3
2
1
0
26
8
1
42
18
14
1
34
41
19
9
20
6
11
43
45
23
Täysin puhekielinen
33
24
23
23
8
28
67
Melko puhekielinen
18
39
43
1
1
12
46
29
40
20
36
19
En osaa sanoa
1
7
47
34
53
20
54
6
Melko asiakielinen
13
14
Täysin asiakielinen
Kuva 9. 95 lukiolaisen näkemykset sähköisten tekstien asiakielisyydestä
Kuvasta 9 näkee, että lukiolaisten mukaan asikielisimmät sähköiset tekstit ovat Google
(keskiarvolla 3,9), sähköinen lehti (keskiarvolla 3,7) ja sähköposti (keskiarvolla 3,4).
Kauttaaltaan sähköiset tekstit näyttävän saavan matalampia keskiarvoja kuin painetut
tekstit eli vastaajien mukaan sähköisten tekstien yhteydessä on soveliaampaa käyttää
enemmän puhekieltä. Esimerkiksi kaikki muut sähköiset tekstit 3:a edellä mainittua
lukuun ottamatta (Google, sähköinen lehti ja sähköposti) saavat keskiarvokseen 3,0 tai
alle. Kiinnostavaa on esimerkiksi, että sähköinen lehti mielletään selkeästi painettua
sanomalehteä puhekielisemmäksi, vaikka mediakonvergenssin myötä monet mediatalot
julkaisevat samaa lehteä sekä sähköisenä että paperisena (painetun sanomalehden
keskiarvo lukiolaisten vastauksissa on 4,4, kun sähköinen lehden keskiarvo on 3,7).
Puhekielisimpiä sähköisiä tekstejä ovat lukiolaisvastaajien mukaan tekstiviesti
(keskiarvo on 1,3, ja 67 vastaajaa (70 %) pitää sitä täysin puhekielisenä ja 28 vastaajaa
43
(30 %) melko puhekielisenä), Facebook (keskiarvo on 1,5, ja 47 vastaajaa (49 %) pitää
sitä täysin puhekielisenä ja 46 vastaajaa (48 %) melko puhekielisenä) sekä Skype
(keskiarvo on 1,6, ja 54 vastaajaa (57 %) pitää sitä täysin puhekielisenä ja 29 vastaajaa
(31 %) melko puhekielisenä. Matalia keskiarvoja saavat myös radio (keskiarvolla 1,9) ja
televisio (keskiarvolla 2,2). Vastausten perusteella näyttäisi olevan niin, että lukiolaiset
vastaajat yhdistävät puhekielisyyden vahvasti lyhyisiin viesteihin, jossa uuden viestin
tuottaminen entisen tilalle on nopeaa (esimerkiksi kenties virallisemmissa yhteyksissä
käytetty sähköposti saa keskiarvon 3,4, eikä yksikään vastaajista pidä sitä täysin
asiakielisenä).
Ammattikoululaisten vastaukset ovat jälleen linjassa lukiolaisvastaajien kanssa,
mutta eräät sähköiset tekstit näyttävän saavan jälleen matalampia keskiarvoja kuin
lukiolaisilla. Kuva 10 (ks. kuvaa 10) esittää ammattikoululaisten arvioimista luvuista
keskiarvot kunkin painetun tekstin alle ja vastausten jakautumisen.
44
Sähköisten tekstien asiakielisyys ammattikoululaisten mukaan
5
4
3
12
33
2
10
15
1
15
20
15
24
1
35
24
0
2
6
9
16
Täysin puhekielinen
1
6
19
25
22
26
30
22
34
20
69
Melko puhekielinen
43
32
1
5
12
47
2
2
3
23
65
26
30
En osaa sanoa
1
9
27
58
2
9
39
46
27
16
13
22
28
15
10
Melko asiakielinen
5
11
Täysin asiakielinen
Kuva 10. 95 ammattikoululaisen näkemykset sähköisten tekstien asiakielisyydestä
Kuvasta 10 voi nähdä, että ainoastaan sähköinen lehti (keskiarvolla 3,3) ja Google
(keskiarvolla
3,2)
yltävät
vastausten
perusteella
yli
3,0
keskiarvoon.
Ammattikoululaisten mukaan selkeästi puhekielisiä sähköisiä tekstejä ovat lukiolaisten
tapaan tekstiviesti (keskiarvolla 1,3), Facebook (keskiarvolla 1,5) ja Skype (keskiarvolla
1,5).
Suurimmat erot lukiolaisvastaajiin ovat sähköposti (lukiolaisten vastauksissa
sähköposti saa keskiarvon 3,4, mutta ammattikoululaisten vastauksissa keskiarvon 2,7),
keskustelupalsta (lukiolaisten vastauksissa keskiarvolla 2,4, mutta ammattikoululaisten
vastauksissa keskiarvolla 1,9) sekä Google (lukiolaisten vastauksissa keskiarvolla 3,9,
mutta ammattikoululaisten vastauksissa keskiarvolla 3,2). Erot ovat suhteellisen isoja, ja
johtuvat siitä, että pääsääntöisesti ammattikoululaiset ovat valinneet sähköisten tekstien
45
kohdalla vähemmän vaihtoehtoja ”täysin asiakielinen” tai ”melko asiakielinen”. Täten
ammattikoululaiset vaikuttavat pitävän sähköisiä vielä lukiolaisiakin puhekielisimpinä.
Yllättävää on molempien koehenkilöryhmien suhtautuminen hakukone Googleen,
joka kummankin ryhmän vastauksissa on yksi kaikista asiakielisimmistä teksteistä.
Lukiolaisista 69 vastaajaa (73 %) pitää Googlea täysin tai melko asiakielisenä ja
ammattikoululaisista näin tekee 42 vastaajaa (44 %). Tulos kertonee kenties
hakukoneen roolista nuorille luotettavana ”kaiken mahdollisen tiedon lähteenä”, kuten
vastaajat internetiä luonnehtiessaan kirjoittavat.
5.2
Painettujen ja sähköisten tekstien tärkeyden ja asiakielisyyden suhde
Tässä luvussa vedän yhteen lukujen 4.1. ja 5.1. tuloksia niin, että vertaan molempien
koehenkilöryhmien näkemyksiä asia- ja puhekielisistä teksteistä suhteissa luvun 4
tekstien tärkeyteen. Edellisten lukujen perusteella vastaajien käsitykset painettujen ja
sähköisten
tekstien
tärkeydestä
ja
asiakielisyydestä
osoittautuvat
suhteellisen
yhteneviksi, joten Vanhatalon (2005: 8) kyselytutkimusta koskeva ajatus siitä, että
riittävän laajalla heterogeenisellä joukolla on tietoa asian ”oikeudesta”, pitää tässäkin
kyselytestitutkimuksessa todennäköisesti paikkansa.
Painettujen ja sähköisten tekstien tärkeyttä ja asiakielisyyttä käsittelevät tehtävät
eli kyselylomakkeen tehtävät 1 ja 3 antavat näyttöä erilaisiin teksteihin kohdistuvista
asenteista. Havainnollistan luvussa yhteenvetokuvien avulla, kuinka tutkielman tekstit
asettuvat
lukiolaisten
ja
ammattikoululaisten
vastausten
perusteella
näkemyskoordinaatistoon. Kuva 11 (ks. kuvaa 11) esittää painetun tekstin tärkeyden
tekstin asiakielisyyden funktiona lukiolaisten vastauksissa.
46
5
OPPIKIRJA
PAINETUN TEKSTIN TÄRKEYS
4
SANOMALEHTI
TIETOKIRJA
AIKAKAUSLEHTI
ROMAANI
3
KIRJOITELMA
KOULUSSA
ILTAPÄIVÄLEHTI
SARJAKUVA
POSTIKORTTI
KIRJE
RUNO
2
PÄIVÄKIRJA
1
1
2
3
4
5
PAINETUN TEKSTIN ASIAKIELISYYS
Kuva 11. Painetun tekstin tärkeys tekstin asiakielisyyden funktiona lukiolaisten vastauksissa
Kuva 11 näyttää tutkielmassa mukana olevien painettujen tekstien suhteen
tekstien puhekielisyyden kanssa: siinä verrataan painettujen tekstien tärkeyden
keskiarvoja (asteikolla 1–5) tekstien asiakielisyyden keskiarvoihin (asteikolla 1–5).
Oikealla yläkulmassa ovat tärkeimmät ja asiakielisimmät tekstit oppikirja, sanomalehti
ja tietokirja (esimerkiksi oppikirjan tärkeyden keskiarvo on 4,1 ja asiakielisyyden
keskiarvo 4,7) ja vasemmalla alhaalla vähemmän tärkeät ja puhekielisemmät tekstit
sarjakuva, postikortti, kirje, runo ja päiväkirja (esimerkiksi päiväkirjan tärkeyden
keskiarvo on 2,0 ja asiakielisyyden 2,4). Kuvasta näkee, että painettujen tekstien
kohdalla tekstin tärkeys ja tekstin asiakielisyys näyttäisivät korreloiva keskenään: mitä
asiakielisempi teksti, sitä tärkeämpänä lukiolaiset tekstiä pitävät. Kuva todistaa, etteivät
47
lukiolaisten kyselytestivastaukset ole satunnaisia huitaisuja, vaan tekstit asettuvat
koordinaatistossa linjaan keskenään.
Ammattikoululaisten mielipiteitä lukiolaisten näkemyksiin verrattuna havainnollistaa
samanlainen näkemyskoordinaatisto kuvassa 12 (ks. kuvaa 12).
5
PAINETUN TEKSTIN TÄRKEYS
4
ILTAPÄIVÄLEHTI
OPPIKIRJA
AIKAKAUSLEHTI
SANOMALEHTI
3
TIETOKIRJA
POSTIKORTTI
SARJAKUVA
KIRJOITELMA
KOULUSSA
KIRJE
ROMAANI
2
PÄIVÄKIRJA
RUNO
1
1
2
3
4
5
PAINETUN TEKSTIN ASIAKIELISYYS
Kuva 12. Painetun tekstin tärkeys tekstin asiakielisyyden funktiona ammattikoululaisten vastauksissa
Ammattikoululaistenkin vastauksissa painettujen tekstien asiakielisyyden ja tekstien
tärkeyden välillä on havaittavissa samanlaista korrelaatiota kuin lukiolaisten mielipiteissä.
Kuitenkin ammattikoululaisten vastaukset jakaantuvat koordinaatistossa hieman enemmän
vasempaan alareunaan, mikä kertonee siitä, etteivät he pidä painettuja tekstejä aivan yhtä
48
tärkeinä ja asiakielisinä kuin lukiolaiset. Erot eivät kuitenkaan ole valtavan suuria.
Näkemyskoordinaatiston vasempaan alakulmaan sijoittuvat lukiolaisten tavoin päiväkirja,
runo, kirje, sarjakuva ja postikortti vähemmän tärkeinä puhekielisinä teksteinä.
Koulukeskeisyys havainnollistuu jälleen: oikeassa yläkulmassa olevan oppikirjan
tärkeyden keskiarvo on 3,7 ja asiakielisyyden keskiarvo 4,7.
Niihin teksteihin, jotka asettuvat suunnilleen samoille kohdille lukiolaisten ja
ammattikoululaisten vastauksissa, asennoituvat vastaajaryhmät samalla tavoin. Esimerkiksi
molempien koehenkilöryhmien vastauksissa koordinaatiston oikeaan yläkulmaan ja
vasempaan alakulmaan sijoittuvat samat painetut tekstit. Eriävät paikat kertovat sen sijaan
asenteellisista eroista: koulukirjoitelman ja romaanin paikat ovat selkeästi alempana
ammattikoululaisten näkemyskoordinaatistossa eli kirjoitelmaa ja romaania ei pidetä yhtä
tärkeinä, vaikka niiden asiakielisyydestä ollaankin samaa mieltä lukiolaisten kanssa
(esimerkiksi romaanin tärkeyden keskiarvo on 2,1 ammattikoululaisilla ja lukiolaisilla 3,2,
mutta molemmilla ryhmillä sen asiakielisyyden keskiarvo on 3,9).
Sähköisten tekstien näkemyskoordinaatistojen pisteet asettuvat selkeästi eri tavalla
kuin painettujen tekstien kohdalla, eikä painettujen tekstien kaltaista selkeää korrelaatiota
ole nähtävissä. Kuva 13 (ks. kuvaa 13) esittää sähköisen tekstin tärkeyden tekstin
asiakielisyyden funktiona lukiolaisten vastauksissa.
49
5
GOOGLE
TEKSTIVIESTI
FACEBOOK
4
SÄHKÖISEN TEKSTIN TÄRKEYS
YOUTUBE
SÄHKÖPOSTI
TELEVISIO
SKYPE
RADIO
KESKUSTELU-PALSTA
SÄHKÖINEN LEHTI
BLOGI
3
VIDEOPELI
2
1
1
2
3
4
5
SÄHKÖISEN TEKSTIN ASIAKIELISYYS
Kuva 13. Sähköisen tekstin tärkeys tekstin asiakielisyyden funktiona lukiolaisten vastauksissa
Kuvassa 13 sähköiset tekstit sijoittuvat koordinaatiston yläreunaan siinä, missä
painettujen tekstien paikka oli selkeämmin alempana. Tämä osoittaa sähköisten tekstien
tärkeyden lukiolaisten arjessa ja selittää kenties, miksi painettuja tekstejä luonnehditaan
tehtävässä 2 vanhanaikaisiksi viestintävälineiksi. Ylipäätään lukiolaiset tuntuvat
kuitenkin arvostavan monipuolisesti erilaisia tekstejä, sekä sähköisiä että painettuja,
sillä kummassakaan näkemyskoordinaatistoissa yläreuna ei jää täysin tyhjäksi. Tämä
kertoo kenties kielen ja viestinnän vahvasta asemasta kulttuurissamme.
Kuvan 13 koordinaatistossa suurin osa sähköisistä teksteistä painottuu enemmän
vasemmalle kuin oikealle. Tärkeiksi asiakielisiksi teksteiksi oikeaan yläreunaan yltävät
ainoastaan Google, sähköposti ja sähköinen lehti (esimerkiksi Googlen tärkeyden
keskiarvo on 4,4 ja asiakielisyyden 3,9). Koehenkilöt asennoituvat siis teksteihin niin,
50
että puhekielinenkin teksti voi olla tärkeä – jopa tärkeämpi kuin asiakielinen. Ehkä
tässä on nimenomaan kyse siitä toimintamallin ja tekstikäsityksen muutoksesta, jonka
nykyinen viestintäteknologian on saanut aikaan. Havainto puoltaisi Oblingerin ja
Oblingerin (2005) ajatusta nuorten kokemusmaailman ja koulun väliin kasvaneesta
kuilusta ja Kupiaisen (2011: 85–86) toteamusta siitä, että koulu on tekstikäytänteiden
laajenemisen vuoksi muuttumassa monelle ”vain kouluksi”. Näin ollen ei olisi ihme,
mikäli Luutosen (2007: 219) arviot multimodaalisten verkkosivujen maailmassa
kasvaneiden nuorten kyvyistä kirjoittaa normien mukaista kieltä pitäisivät pian
paikkansa.
Sama trendi säilyy ammattikoululaisten vastausten perusteella laaditussa
näkemyskoordinaatistossa. Kuvassa 14 (ks. kuvaa 14) on sähköisen tekstin tärkeys
tekstin asiakielisyyden funktiona ammattikoululaisten vastauksissa.
51
5
TEKSTIVIESTI
YOUTUBE
FACEBOOK
TELEVISIO
4
SÄHKÖISEN TEKSTIN TÄRKEYS
GOOGLE
SÄHKÖPOSTI
RADIO
SÄHKÖINEN LEHTI
BLOGI
3
KESKUSTELU-PALSTA
SKYPE
VIDEOPELI
2
1
1
2
3
4
5
SÄHKÖISEN TEKSTIN ASIAKIELISYYS
Kuva 14. Sähköisen tekstin tärkeys tekstin asiakielisyyden funktiona ammattikoululaisten vastauksissa
Kuva 14 näyttää, että ammattikoululaisvastaajien mukaan sähköiset tekstit ovat tärkeitä,
mutteivät kovinkaan asiakielisiä (esimerkiksi vasemman yläkulman tekstiviestin
tärkeyden keskiarvo on 4,5, mutta asiakielisyyden vain 1,3). Näkemyskoordinaatistosta
on havaittavissa selkeä asenne-ero painettujen tekstien ja sähköisten tekstien välillä.
Painetut tekstit ovat luultavasti jäämässä vanhanaikaisiksi, kun tärkeinä pidetään
sähköisiä tekstejä, jotka vaativat tilanteineen uudenlaisten kielenmuotojen kirjoitus- ja
lukutaitoa.
Ei ihme, että kärsivällisyys lukea entisten sukupolvien tapaan pitkiä lineaarisia
tekstejä heikentyy, jos asiakieliseksi miellettyä romaania ei pidetä enää läheskään yhtä
52
tärkeänä (ammattikoululaisten vastauksissa romaanin asiakielisyyden keskiarvo on 3,9,
mutta tärkeyden 2,1) kuin puhekieliseksi katsottua Facebookia (Facebookin
asiakielisyyden keskiarvo on 1,5 ja tärkeyden 4,2). Näkemyskoordinaatiston perusteella
on ehkä mahdollista selittää oppilaiden motivaatio-ongelmia.
53
6.
VASTAAJIEN NÄKEMYKSET PAINETUISTA JA SÄHKÖISISTÄ
TEKSTEISTÄ KOULUKONTEKSTISSA
Luku käsittelee kolmatta tutkimuskysymystäni eli sitä, millaisia näkemyksiä
lukiolaisilla
ja
ammattikoululaisilla
on
painetuista
ja
sähköisistä
teksteistä
koulukontekstissa. Esittelen ja analysoin vastauksia kyselylomakkeen viimeiseen
tehtävävään 4 (ks. liitteen 1 tehtävää 4) sekä ensimmäisen tehtävän viimeiseen osioon
(ks. liitteen 1 tehtävää 1). Luku keskittyy asenteen toiminnalliseen komponenttiin. Se
käsittelee sitä, kuinka asenteet vaikuttavat koehenkilöiden mielestä tiettyjen tapojen
tavoitteluun ja toisten karttamiseen.
Alaluvussa
6.1.
Painettujen
ja
sähköisten
tekstien
vaikutus
luku-
ja
kirjoitustaitoon esitän taulukkojen avulla, millaisia vastauksia lukiolaisilla ja
ammattikoululaisilla on erinäisiin väittämiin lukemisen ja kirjoittamisen tekstitaidoista
suhteessa nykyteknologiaan. Alaluvussa 6.2. Asenteita tekstitaitoja kohtaan syvennyn
vielä lopuksi vastaajien näkemyksiin erilaisten taitojen tärkeydestä. Tähän lukuun otan
mukaan 5 viimeistä kohtaa kyselylomakkeen ensimmäisestä tehtävästä.
6.1
Painettujen ja sähköisten tekstien vaikutus luku- ja kirjoitustaitoon
Kyselylomakkeen tehtävässä 4 (ks. liitteen 1 tehtävää 4) koehenkilöitä pyydetään
kertomaan mielipiteensä väittämiin, jotka käsittelevät tekstitaitojen kahta eri puolta,
luku- ja kirjoitustaitoa. Väittämät liittyvät teknologian vaikutukseen tekstiympäristössä
ja asenteisiin painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan. Niiden tarkoituksena on
kartoittaa, millä tavalla lukiolaiset ja ammattikoululaiset näkevät painetut ja sähköiset
tekstit suhteessa koulukontekstiin ja kokevatko he esimerkiksi sähköisten tekstien
kanssa toimimisen vaikuttavan heidän luku- ja kirjoitustaitoonsa. Näiden näkemysten
ymmärtäminen helpottaa sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen toteuttamista.
54
Tehtävässä 4 vastaajat merkitsevät rastin lähemmäksi sitä ilmausta, joka kuvaa
heidän ajatuksiaan parhaiten. Vaihtoehtoja on yhteensä 5, ja mikäli kumpikaan ääripää
ei kuvaa vastaajan mielipidettä, voi rastin merkitä keskelle. Kuva 15 (ks. kuvaa 15)
esittää 95 lukiolaisen vastausten jakautumisen lukemisen tekstitaitoa koskeviin
väittämiin.
Lukiolaisten mielipiteitä lukemisen tekstitaidosta
Internet-tekstien lukemisesta on haittaa nuorten
lukutaidolle
25
Kouluissa pitäisi käyttää oppitunneilla enemmän
sosiaalisen median sovelluksia.
31
31
14
Kouluissa pitäisi lukea oppitunneilla enemmän kirjoja.
25
25
Väittämä
Sähköinen oppimateriaali voisi korvata perinteisen
oppikirjan.
Suurin osa lukemisestani tapahtuu tietokoneen
näytöltä.
22
Tietokoneelta on helpompi lukea kuin paperilta.
16
20
7
31
30
15
11
33
17
18
6
9
1
8 2
21
49
11
4
15
31
29
Aloitan tiedon etsimisen internetistä.
15
18
63
Kaikkien pitäisi osata lukea kirjoja
Pidän internetin sivulta toiselle hyppivästä lukutavasta.
20
28
7
23
16
13
21
27
6
13
10
18
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = täysin samaa mieltä ja vaalea oikea reuna = täysin eri mieltä
Kuva 15. Lukiolaisten mielipiteitä lukemisen tekstitaidosta
Kuvassa 15 tumma vasen reuna kertoo täysin samaa mieltä olevien vastaajien
lukumäärän ja vaalea oikea reuna täysin eri mieltä olevien vastaajien lukumäärän.
Niiden väliin jää kolmiportainen jatkumo ”melko samaa mieltä”, ”en osaa sanoa” ja
”melko eri mieltä” -vaihtoehdoille. Mitä lähempänä sarake siis on väittämää, sitä
enemmän vastaajat ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Jokaiseen sarakkeeseen on
merkitty vaihtoehdon valinneiden koehenkilöiden lukumäärä, ja sarakkeen koko on
suhteessa lukumäärän kanssa muihin sarakkeisiin verrattuna.
55
Kuvasta 15 näkee, että lukiolaisista 56 vastaajaa (59 %) on täysin tai melko samaa
mieltä väittämän ”Internet-tekstien lukemisesta on haittaa nuorten lukutaidolle” kanssa.
Vain 4 vastaajaa (4 %) asiasta on täysin eri mieltä ja 15 (16 %) melkoeri mieltä. Lisäksi
49 vastaajaa (52 %) on täysin ja 33 (35 %) melko samaa mieltä väittämästä ”Aloitan
tiedon etsimisen internetistä”. Täysin tai melko samaa mieltä on myös 48 vastaajaa (51
%) siitä, että ”Suurin osa lukemisestani tapahtuu tietokoneen näytöltä”, kun asiasta
täysin ja melko eri mieltä on vain 31 vastaajaa (33 %). Vastausten perusteella lukiolaiset
käyttävät internetiä paljon, mutta kokevat myös, että sen käytöstä saattaa olla haittaa
nuorten luku- ja kirjoitustaidolle.
Kuitenkin lukiolaiset ovat vastausten perusteella sitä mieltä, että tietokoneelta ei
ole helpompaa lukea kuin paperilta: vain 7 vastaajaa (7 %) on täysin samaa mieltä ja 15
(16 %) melko samaa mieltä väittämän ”Tietokoneelta on helpompi lukea kuin paperilta”
kanssa, kun täysin tai melko eri mieltä on yhteensä 45 vastaajaa (47 %). Myöskään
internetin sivulta toiselle hyppivästä lukutavasta ei erityisemmin pidetä, vaan kysymys
pikemminkin jakaa vastaajien mielipiteet kolmia. Paperiset kirjat saavat erityistä
arvostusta väittämän ”Kaikkien pitäisi osata lukea kirjoja” kanssa: jopa 84 lukiolaista
(88 %) on asiasta täysin tai samaa mieltä. Silti lukiolaiset toivovat oppitunneille lisää
sosiaalisen median sovelluksia, sillä jopa 56 vastaajaa (59 %) on täysin tai melko samaa
mieltä niiden lisäämistä ehdottavan väittämän kanssa.
Ammattikoululaiset sen sijaan eivät usko internet-tekstien olevan haitaksi nuorten
lukutaidolle, ja suhtautuvat internet-teksteihin lukiolaisia innokkaammin. Kuva 15 (ks.
kuvaa 15) esittää 95 ammattikoululaisen vastausten jakautumisen lukemisen tekstitaitoa
koskeviin väittämiin.
56
Ammattikoululaisten mielipiteitä lukemisen tekstitaidosta
Internet-tekstien lukemisesta on haittaa nuorten
lukutaidolle
4 6
Kouluissa pitäisi käyttää oppitunneilla enemmän
sosiaalisen median sovelluksia.
Väittämä
Kouluissa pitäisi lukea oppitunneilla enemmän kirjoja.
26
27
8
Tietokoneelta on helpompi lukea kuin paperilta.
31
33
18
21
15
24
14
18
25
5 7
7
11
34
23
33
29
6
23
57
Aloitan tiedon etsimisen internetistä.
Suurin osa lukemisestani tapahtuu tietokoneen
näytöltä.
24
50
Sähköinen oppimateriaali voisi korvata perinteisen
oppikirjan.
26
20
12
Kaikkien pitäisi osata lukea kirjoja
Pidän internetin sivulta toiselle hyppivästä
lukutavasta.
33
25
4
33
17
8
39
14
6 3
25
12
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = täysin samaa mieltä ja vaalea oikea reuna = täysin eri mieltä
Kuva 16. Ammattikoululaisten mielipiteitä lukemisen tekstitaidosta
Esimerkiksi väittämän ”Internet-tekstien lukemisesta on haittaa nuorten lukutaidolle”
kanssa täysin tai melko eri mieltä on 59 vastaajaa (62 %). Tämä on merkittävä ero
lukiolaisvastaajien asenteisiin verrattuna. Ei siis ole ihme, että väittämään ”Kouluissa
pitäisi käyttää oppitunneilla enemmän sosiaalisen median sovelluksia” on myös
ammattikoululaisista 47 (49 %) vastannut täysin tai melko samaa mieltä.
Ammattikoululaisnuoret ovat lukiolaisia hieman vahvemmin sitä mieltä, että sähköinen
oppimateriaali voisi korvata perinteisen oppikirjan: Ammattikoululaisista peräti 33
vastaajaa (35 %) on väittämästä täysin samaa mieltä ja 24 (25 %) melko samaa mieltä.
Lukiolaisista täysin samaa mieltä väittämän kanssa on 29 vastaajaa (31 %) ja melko
samaa mieltä 22 (23 %). ”Tietokoneelta on helpompi lukea kuin paperilta” -väittämän
kanssa täysin yksimielisiä on 29 ammattikoululaista (31 %) ja melko yksimielisiä 25
57
4
(26 %), mikä on suuri ero lukiolaisten näkemyksiin (täysin samaa mieltä on 7
lukiolaista (7 %) ja melko samaa mieltä 15 lukiolaista (16 %)).
Lukiolaisten tavoin ammattikoululaiset aloittavat tiedon etsimisen yksimielisesti
internetistä. Tässäkin väittämässä ammattikoululaiset suhtautuvat internetiin lukiolaisia
innokkaammin: täysin samaa mieltä on jopa 57 (60 %) ammattikoululaista ja melko
samaa mieltä 34 (36 %) (lukiolaisten vastaavat luvut ovat: 49 täysin samaa mieltä ja 33
melko samaa mieltä). Ammattikoululaiset ovat huomattavasti lukiolaisia selkeämmin
sitä mieltä, että suurin osa heidän lukemisestaan tapahtuu tietokoneen näytöltä. Täysin
samaa mieltä väittämän kanssa on 33 ammattikoululaista (35 %) ja melko samaa mieltä
39 (41 %), kun lukiolaisista näin katsoi täysin samanmielisesti tekevän 18 vastaajaa ja
melko samanmielisesti 30. Kenties vastauksissa näkyvät juuri lukion lukupainotteisuus
ja se, että lukeminen ja kirjat ovat ehkä tutumpia lukiolaisille. Kuitenkin
ammattikoululaisista 50 vastaajaa (53 %) on täysin ja 15 (16 %) melko samaa mieltä
siitä, että kaikkien pitäisi osata lukea kirjoja (lukiolaisten luvut ovat korkeammat: 63
vastaajaa on täysin samaa mieltä ja 21 melko samaa mieltä).
Lukutaidon
lailla
koehenkilöt
merkitsevät
näkemyksensä
kirjoittamisen
tekstitaitoa koskeviin väittämiin. Kuva 17 (ks. kuvaa 17) esittää 95 lukiolaisen
vastausten jakautumisen.
58
Lukiolaisten mielipiteitä kirjoittamisen tekstitaidosta
Nuorten oikeinkirjoitustaitoa haittaa puhekielellä
kirjoittaminen.
21
35
55
Kaikki tarvitsevat oikeinkirjoitustaitoa.
Väittämä
Asiakielisiin kirjoituksiini jää puhekielisyyksiä.
Kirjoitan internetissä asiakielellä.
Kouluissa pitäisi alkaa suosia tietokoneella
kirjoittamista.
4
19
27
3 7
28
13
22
Kirjoitan kaiken tietokoneella.
Kirjoitan internetissä suomeksi.
Tietokoneella on helpompi kirjoittaa kuin kynällä ja
paperilla.
30
7 3
30
7 0
3
38
7
27
30
26
29
25
29
20
38
14
18
23
30
25
14
8 2
11
17
9
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = täysin samaa mieltä ja vaalea oikea reuna = täysin eri mieltä
Kuva 17. Lukiolaisten mielipiteitä kirjoittamisen tekstitaidosta
Kuva 17 kertoo jälleen, että lukiolaiset ajattelevat puhekielellä kirjoittamisen olevan
haitaksi kirjoitustaidolle (yhteensä 56 vastaajaa (59 %) on täysin tai melko samaa mieltä
väittämän ”Nuorten kirjoitustaitoa haittaa puhekielellä kirjoittaminen” kanssa), aivan
kuten he ajattelivat internet-tekstien olevan haitaksi lukutaidolle. Edellisessä luvussa 5
on käynyt ilmi, että nuoret liittävät puhekielellä kirjoittamisen useimmiten sähköisiin
teksteihin, joita he myös pitävät tärkeinä arjessaan. Suurin osa kertoo myös
kirjoittavansa internetissä yleensä suomeksi (väittämän kanssa samaa täysin samaa
mieltä on 25 vastaajaa (26 %) ja melko samaa mieltä 23 vastaajaa (24 %)). Käy myös
ilmi, että lukiolaiset kokevat, ettei heidän asiakielisiin teksteihinsä jää puhekielisyyksiä
(jopa 45 vastaajaa (47 %) on väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä), vaikkeivät
he kirjoita internetissä asiakielellä (”Kirjoitan internetissä asiakielellä” -väittämän
kanssa täysin tai melko samaa mieltä on yhteensä vain 10 vastaajaa (11 %)).
Kuva
17
osoittaa,
että
lukiolaiset
uskovat
kaikkien
yhä
6
tarvitsevan
oikeinkirjoitustaitoa, sillä peräti 55 vastaajaa (58 %) on kyseisen väittämän kanssa
59
täysin samaa mieltä.
Tietokoneella kirjoittaminen on lukiolaisten mielestä myös
tärkeää. Jopa 30 vastaajaa (32 %) on täysin ja 25 (26 %) melko samaa mieltä väittämän
”Tietokoneella on helpompi kirjoittaa kuin kynällä ja paperilla” kanssa, mikä kertonee
nykynuorten diginatiiviudesta tai siitä, että rutiini tekstien kirjoittamiseen on selvästi
tietokoneella. Vastaajista 67 (71 %) kertookin olevansa täysin tai melko samaa mieltä
väittämästä ”Kirjoitan kaiken tietokoneella”.
Väittämän ”Kouluissa pitäisi alkaa suosia tietokoneella kirjoittamista” vastaukset
jakaantuvat kuitenkin jostain syystä kolmia puolustajiin (täysin tai melko samaa mieltä
yhteensä 33 vastaajaa (35 %)), ilman mielipidettä oleviin (26 vastaajaa (27 %)) ja
vastustajiin (täysin tai melko eri mieltä yhteensä 34 vastaajaa (36 %)). Lukiolaisten
joukossa
on
selkeästi
oikeinkirjoitustaitoa
ja
vielä
nuoria,
kynällä
ja
jotka
arvostavat
paperilla
perinteisiä
kirjoittamista
tekstejä,
esimerkiksi
ylioppilaskirjoitusten sähköistämisestä huolimatta.
Ammattikoululaiset vastaajat eivät jälleen ole aivan yhtä huolissaan puhekielellä
kirjoittamisen vaikutuksesta nuorten oikeinkirjoitustaitoon. Kuvassa 18 (ks. kuvaa 18)
on 95 ammattikoululaisen vastausten jakautuminen samoihin kirjoittamisen tekstitaitoa
koskeviin väittämiin.
60
Ammattikoululaisten mielipiteitä kirjoittamisen tekstitaidosta
Nuorten oikeinkirjoitustaitoa haittaa puhekielellä
kirjoittaminen.
16
26
47
Kaikki tarvitsevat oikeinkirjoitustaitoa.
Väittämä
Asiakielisiin kirjoituksiini jää puhekielisyyksiä.
Kirjoitan internetissä asiakielellä.
11
8
Kouluissa pitäisi alkaa suosia tietokoneella
kirjoittamista.
Kirjoitan kaiken tietokoneella.
Kirjoitan internetissä suomeksi.
Tietokoneella on helpompi kirjoittaa kuin kynällä ja
paperilla.
34
29
21
12
26
13
25
21
42
46
72
19
17
56
21
19
14
Kuva 18. Ammattikoululaisten mielipiteitä kirjoittamisen tekstitaidosta
Kuvasta 18 näkee, että ainoastaan 16 vastaajaa (17 %) on täysin ja 26 (27 %) melko
mieltä
väittämän
”Nuorten
oikeinkirjoitustaitoa
haittaa
5
8 3
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = täysin samaa mieltä ja vaalea oikea reuna = täysin eri mieltä
samaa
9
24
30
17
9
10 4 5
41
35
12
10
puhekielellä
kirjoittaminen” kanssa, kun lukiolaisilla vastaavat luvut ovat 21 ja 35. Lähes puolet
vastaajista (47 vastaajaa (49 %)) on kuitenkin täysin samaa mieltä väittämästä, jonka
mukaan kaikki tarvitsevat oikeinkirjoitustaitoa (lukiolaisista näin koki 55 vastaajaa).
Vastausten perusteella suurin osa ammattikoululaisista kirjoittaa internetissä
suomeksi (väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä yhteensä 63 vastaajaa (66
%)). Lukiolaisten tapaan tavallista on puhekielellä kirjoittaminen (”Kirjoitan
internetissä asiakielellä” -väittämän kanssa täysin samaa mieltä on ainoastaan 8
vastaajaa (8 %)). Hieman lukiolaisia useampi ammattikoululainen kertoo, hänen että
asiakielisiin teksteihinsä jää puhekielisyyksiä (yhteensä 32 vastaajaa (34 %) on
väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä), mutta kiinnostavaa on, että suurin osa
vastaajista (41 vastaajaa (43 %) ei osaa sanoa, vaan valitsee keskimmäisen vaihtoehdon.
61
42
Myös ammattikoululaisten vastauksissa näkyy tietokoneiden tärkeys. Vielä
lukiolaisiakin useampi ammattikoululainen on sitä mieltä, että tietokoneella on
helpompi kirjoittaa kuin kynällä ja paperilla (56 vastaajaa (59 %) on väittämän kanssa
täysin samaa mieltä ja 19 (20 %) melko samaa mieltä). Molempien vastaajaryhmien
ollessa näin varmoja tietokoneella kirjoittamisen helppoudesta lienee tarpeellista pohtia,
mitä käsillä kirjoittamiseen vaadittavalle hienomotoriikalle tulevaisuudessa tapahtuu.
Ammattikoululaiset toivovat lukiolaisia varmemmin tietokoneella kirjoittamisen
lisäämistä
koulumaailmassa.
”Kouluissa
pitäisi
alkaa
suosia
tietokoneella
kirjoittamista” -väittämän kanssa täysin samaa mieltä on 35 vastaajaa (37 %) ja melko
samaa meiltä 30 vastaajaa (32 %)). Tarve tekstitaitojen opetuksen kehittämiselle on siis
selkeästi olemassa.
6.2
Asenteita tekstitaitoja kohtaan
Tässä luvussa yhdistän kyselylomakkeen tehtävien 1 ja 4 (ks. liitteen tehtäviä 1 ja 4) ne
jäljelle jääneet osiot, jotka keskittyvät asenteisiin yksittäisiä tekstitaitojen alueita
kohtaan. Kyselylomakkeen tehtävässä 1 (ks. liitteen 1 tehtävää 1) vastaajia pyydetään
merkitsemään, kuinka tärkeänä he pitävät painettuja ja sähköisiä tekstejä asteikolla
siten, että 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä. Tehtävän lopussa on ”taito-osio”,
jossa vastaajat arvioivat, kuinka tärkeinä he pitävät koneella kirjoittamista, käsin
kirjoittamista, hyvää käsialaa, hyviä atk-taitoja ja hyvää oikeinkirjoitustaitoa.
Tarkoituksena on selvittää, millaisia taitoja lukiolaiset ja ammattikoululaiset pitävät
arvossa.
Tarkastelen
ensin
lukiolaisten
vastauksia
ja
vertaan
niitä
sitten
ammattikoululaisten vastauksiin. Kuvassa 19 (ks. kuvaa 19) on lukiolaisten
mielipiteiden jakautuminen 95 vastaajan kesken.
62
Lukiolaisten mielipiteet taitojen tärkeydestä
30
Tietokoneella kirjoittaminen
24
Käsin kirjoittaminen
Taito
Hyvä käsiala
43
12
41
12
18
44
Hyvät atk-taidot
28
Hyvä oikeinkirjoitustaito
29
8 2
13
42
9
18
8
14
45
9
3
10 1
8
4
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = erittäin tärkeä ja vaalea oikea reuna = ei lainkaan tärkeä
Kuva 19. Lukiolaisten mielipiteet taitojen tärkeydestä
Kuvassa 19 tumma vasen reuna kertoo niiden vastaajien määrän, jotka pitävät taitoa
erittäin tärkeänä eli ovat merkinneet kyselylomakkeeseen arvon 5. Vaalea oikea reuna
kertoo vastaavasti arvon 1 eli ”ei lainkaan tärkeä” -vaihtoehdon valinneiden määrän.
Väliin jäävät 3 saraketta ovat vaihtoehdot 4 (”melko tärkeä”), 3 (”en osaa sanoa”) ja 2
(”vähän tärkeä”). Mitä lähempänä sarake siis on taitoa, sitä tärkeämpi se vastaajien
mielestä
on.
Jokaiseen
sarakkeeseen
on
merkitty
vaihtoehdon
valinneiden
koehenkilöiden lukumäärä, ja sarakkeen koko on suhteessa lukumäärän kanssa muihin
sarakkeisiin verrattuna.
Kuvasta 19 näkee, että lukiolaiset vastaajat pitävät kaikkia viittä taitoa arvossa:
jokaisessa kohdassa suurin osa vastaajista on valinnut vaihtoehdot ”erittäin tärkeä” tai
”melko tärkeä”. Esimerkiksi tietokoneella kirjoittamista pitää erittäin tärkeänä 30
vastaajaa (32 %) ja melko tärkeänä 43 vastaajaa (44 %) ja vain 2 vastaajaa (2 %) ei pidä
sitä lainkaan tärkeänä. Vähiten lukiolaiset pitävät tärkeänä hyvää käsialaa, jota
kuitenkin pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa (13 %) ja melko tärkeänä 44 vastaajaa (46
%). Sitä pitää vähän tärkeänä 18 lukiolaista (19 %) ja ei lainkaan tärkeänä 8 (8 %).
Kiinnostavaa muutenkin on, että perinteisiin painettuihin teksteihin liittyvät taidot,
käsin kirjoittaminen ja hyvä käsiala, ovat vähiten tärkeinä pidettyjä taitoja lukiolaisten
vastausten perusteella. Käsin kirjoittaminen saa myös eniten ”en osaa sanoa” vaihtoehtoja (18 lukiolaista (19 %) ei osaa sanoa). Edellisissä luvuissa on ilmennyt, että
63
sähköiset tekstit ovat iso osa nuorten arkea. Silti kuva 19 osoittaa, että perinteistä käsillä
kirjoittamista pidetään edelleen tärkeänä. Luvuissa on myös ilmennyt, että puhekielellä
kirjoittaminen on suosittua, mutta silti kuvan 19 mukaan hyvä oikeinkirjoitustaito yltää
arvostetuimmaksi taidoksi: 29 vastaajaa (31 %) on sitä mieltä, että taito on erittäin
tärkeä ja jopa 45 (47 %) sitä mieltä, että se on melko tärkeä.
Ammattikoululaisten vastauksissa esiintyy enemmän hajontaa kuin lukiolaisten.
Kuva 20 (ks. kuvaa 20) esittää ammattikoululaisten mielipiteiden jakaantumisen 95
vastaajan kesken.
Ammattikoululaisten mielipiteet taitojen tärkeydestä
34
Tietokoneella kirjoittaminen
Taito
Käsin kirjoittaminen
13
13
21
26
Hyvät atk-taidot
Hyvä oikeinkirjoitustaito
27
24
Hyvä käsiala
39
16
15
28
12
9
14
23
54
31
7
15
7
25
6 2
14
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = erittäin tärkeä ja vaalea oikea reuna = ei lainkaan tärkeä
Kuva 20. Ammattikoululaisten mielipiteet taitojen tärkeydestä
Kuva 20 osoittaa, että ammattikoululaiset eivät pääsääntöisesti pidä kuvan taitoja yhtä
tärkeinä kuin lukiolaiset, sillä ammattikoululaiset ovat valinneet enemmän vaihtoehtoja
”ei lainkaan tärkeä” ja ”vähän tärkeä”. Poikkeuksen tekevät hyvät atk-taidot, joita pitää
erittäin tärkeänä 26 ammattikoululaista (27 %) ja melko tärkeänä 54 (57 %). Myös
tietokoneella kirjoittamista arvostetaan, sillä sitä pitää erittäin tärkeänä 34 vastaajaa (36
%) ja melko tärkeänä 39 (41 %). Silti mikään taidoista ei nauliudu kokonaan turhaksi,
vaan vastauksissa esiintyy reilusti enemmän hajontaa kuin yksimielisillä lukiolaisilla.
Vastausten perusteella näyttäisi kuitenkin ehkä olevan niin, että muuttunut
tekstiympäristö vaikuttaa enemmän ammattikoululaisten asenteisiin kuin lukiolaisten.
64
Toinen vaihtoehto on, että ammattikoululaiset eivät nykyäänkään pidä perinteisiä
tekstitaitoja itselleen tarpeellisia, mutta tietoyhteiskuntaan osallistumista kyllä. Ehkä
muuttunut tekstiympäristö on lisännyt taitojen arvostusta ja tarpeellisuutta, mutta vain
verkkotekstien suhteen. Kun lukiolaiset pitävät lähes yhtä arvossa painettuihin
teksteihin kuuluvia taitoja, käsin kirjoittamista ja hyvää käsialaa, ovat nämä taidot
ammattikoululaisten mielestä niitä, jotka eivät ole yhtä tärkeitä. Esimerkiksi käsin
kirjoittamista pitää erittäin tärkeänä 13 ammattikoululaista (14 %), ja sitä ei pidä
lainkaan tärkeänä 14 (15 %), kun lukiolaisilla vastaavat luvut ovat 24 ja 4.
Merkittävä ero ammattikoululaisten ja lukiolaisten välillä on myös suhtautuminen
hyvään oikeinkirjoitustaitoon: ammattikoululaisista jopa 25 vastaajaa (26 %) pitää sitä
vain vähän tärkeänä ja 14 (15 %) ei pidä sitä lainkaan tärkeänä (lukiolaisten vastaavat
luvut ovat 8 ja 4). Erittäin tärkeänä hyvää oikeinkirjoitustaitoa pitää vain 16
ammattikoululaista (17 %), kun lukiolaisista näin tekee 29. Kenties puhekielellä
kirjoittavat ja sähköisiä tekstejä arvossa pitävät ammattikoululaiset eivät koe
tarvitsevansa
samalla
tavalla
hyvää
oikeinkirjoitustaitoa
kuin
opinnoissaan
pääsääntöisesti enemmän lukevat ja kirjoittavat lukiolaiset.
Tehtävän 4 (ks. liitteen 1 tehtävää 4) loppuosassa keskitytään selvittämään vielä
tarkemmin koehenkilöryhmien asenteita oikeinkirjoitustaitoa kohtaan. Kuten muutenkin
tehtävässä 4 (jota analysoin luvussa 6.1), koehenkilöitä pyydetään kertomaan
mielipiteensä kirjoitusvirheitä koskeviin väittämiin. Tarkoituksena on saada selville,
kuinka
vastaajat
asennoituvat
perinteisessä
kirjakielikulttuurissa
arvostettuun
oikeinkirjoitustaitoon.
Kuva 21 esittää 95 lukiolaisen mielipiteet kirjoitusvirheitä koskevista väittämistä
erilaisten tekstien kohdalla.
65
Lukiolaisten mielipiteet kirjoitusvirheistä
49
Kirjoitusvirheet oppikirjoissa ärsyttävät minua.
Väittämä
Kirjoitusvirheet Facebookissa ärsyttävät minua.
11
Kirjoitusvirheet blogeissa ärsyttävät minua.
18
Kirjoitusvirheet sähköposteissa ärsyttävät minua.
18
33
17
31
30
27
7
23
16
28
6
13
21
10
15
7
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = täysin samaa mieltä ja vaalea oikea reuna = täysin eri mieltä
Kuva 21. Lukiolaisten mielipiteet kirjoitusvirheistä
Kuvassa 21 tumma vasen reuna kertoo jälleen täysin samaa mieltä olevien vastaajien
lukumäärän ja vaalea oikea reuna täysin eri mieltä olevien vastaajien lukumäärän.
Jokaiseen
sarakkeeseen
on
merkitty vaihtoehdon
valinneiden
koehenkilöiden
lukumäärä, ja sarakkeen koko on suhteessa lukumäärän kanssa muihin sarakkeisiin
verrattuna. Kuvasta 21 näkee, että lukiolaisten mielipiteet kirjoitusvirheistä noudattavat
heidän näkemyksiään asia- ja puhekielisistä teksteistä. Korkeassa arvossa pidetyssä
selkeästi asiakielisessä oppikirjassa (ks. lukua 5.2) kirjoitusvirheet ärsyttävät: jopa 49
lukiolaista (52 %) on täysin samaa mieltä väittämän ”Kirjoitusvirheet oppikirjoissa
ärsyttävät minua” kanssa. Kukaan lukiolaisista ei ole täysin eri mieltä kyseisen
väittämän kohdalla.
Kuva 21 kuitenkin näyttää myös, että vaikka puhekielellä kirjoittaminen on
sähköisten tekstien yhteydessä sallitumpaa, ei niissäkään kuulu kirjoittaa aivan miten
sattuu. Esimerkiksi blogin kohdalla 18 lukiolaista (19 %) on täysin ja 30 (32 %) melko
samaa mieltä siitä, että kirjoitusvirheet ovat ärsyttäviä. Mielipiteet jakautuvat kuitenkin
selkeästi vastaajien kesken, sillä täysin eri mieltä kirjoitusvirheiden ärsyttävyydestä on
10 vastaajaa (11 %) ja melko eri mieltä 21 (22 %). Sähköpostien oikeakielisyyteen
lukiolaiset suhtautuvat kutakuinkin samalla tavalla kuin blogien (tulos myötäilee luvun
5 sähköisten tekstien asiakielisyydestä ilmi tulleita asenteita, joissa sähköpostin
asiakielisyyden keskiarvo on 3,4 ja blogin 3).
66
Kaikista
vähiten
lukiolaisia
ärsyttävät
kirjoitusvirheet
puhekielisimmäksi
katsomassaan Facebookissa, mutta tässäkin näkemykset jakautuvat kolmia (täysin tai
melko samaa mieltä kirjoitusvirheiden ärsyttävyydestä on 28 vastaajaa (29 %), 31 (33
%) on valinnut keskimmäisen vaihtoehdon ja täysin tai melko eri mieltä on 33 vastaajaa
(35 %)). Huomionarvoista puhekielisen ja tärkeän Facebookin kohdalla kuitenkin on,
että yksi kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että oikeinkirjoitustaito kuuluu myös
sähköiseen tekstiympäristöön.
Ammattikoululaisten vastaukset ovat samassa linjassa lukiolaisten vastausten
kanssa, mutta he eivät suhtaudu kirjoitusvirheisiin läheskään yhtä kielteisesti kuin
lukiolaiset. Kuva 22 (ks. kuvaa 22) esittää ammattikoululaisten mielipiteiden
jakautumisen kirjoitusvirheitä koskeviin väittämiin 95 vastaajan kesken.
Ammattikoululaisten mielipiteet kirjoitusvirheistä
29
Kirjoitusvirheet oppikirjoissa ärsyttävät minua.
Väittämä
Kirjoitusvirheet Facebookissa ärsyttävät minua.
Kirjoitusvirheet blogeissa ärsyttävät minua.
Kirjoitusvirheet sähköposteissa ärsyttävät minua.
9
11
14
15
11
17
16
14
20
15
31
20
15
27
26
26
16
22
26
95 vastaajan valinnat siten, että
tumma vasen reuna = täysin samaa mieltä ja vaalea oikea reuna = täysin eri mieltä
Kuva 22. Ammattikoululaisten mielipiteet kirjoitusvirheistä
Kuvasta 22 näkee, että lukiolaisten lailla ammattikoululaisia ärsyttävät kirjoitusvirheet
eniten oppikirjoissa, sillä 29 vastaajaa (31 %) on väittämän kanssa täysin samaa mieltä
ja 15 (16 %) melko samaa mieltä. Luvut ovat kuitenkin reilusti pienemmät kuin
lukiolaisten vastauksissa, ja ammattikoululaisista jopa 31 (33 %) on väittämästä täysin
tai melko eri mieltä. Oikeakielisyys ei näyttäisi kuuluvan läheskään yhtä vahvasti kuin
lukiolaisilla asioihin, joita ammattikoululaiset teksteissä arvostavat.
67
Sama
käy
kirjoitusvirheistä
ilmi,
kun
sähköisissä
tarkastellaan
teksteissä.
ammattikoululaisten
Lukiolaisten
tavoin
mielipiteitä
kirjoitusvirheet
Facebookissa ärsyttävät kaikista vähiten: 27 ammattikoululaista (28 %) on täysin 31 (33
%) melko eri mieltä väittämän kanssa. Myös blogin ja sähköpostin kohdalla suurin osa
on täysin tai melko eri mieltä kirjoitusvirheiden ärsyttävyydestä.
68
7.
TÄRKEIMMÄT TULOKSET JA YHTEENVETO
Tutkielman aluksi olen lähtenyt liikkeelle kielen ja yhteiskunnan erottamattomasta
suhteesta - siitä, kuinka kielenkäyttö on osa sosiaalista toimintaa ja sidoksissa
yhteiskunnalliseen kehitykseen. Olen ollut kiinnostunut yhteiskunnassa tapahtuneesta
tietoteknologian
kehityksestä
ja
sen
vaikutuksesta
tekstiympäristöön
monimedioitumisena. Tekstiympäristön muutos on haastanut siihen liittyvät luku- ja
kirjoitustavat. Käsitys tekstistä on kokenut murroksen.
Olen perustanut tutkielman suomalaiselle koulujärjestelmälle ja sen pedagogiselle
viitekehykselle, joka on maailmankuulu esimerkiksi PISA-tutkimuksista. Olen nivonut
yhteen koulujärjestelmässä vallalla olevan sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen
periaatteet nykyisen viestintäteknologian tuomien tarpeiden kanssa. Yhteiskunnassa
tapahtunut viestintäympäristön muutos muokkaa siinä elävien kielenkäyttäjien asenteita
sitä mukaa, kun kielellä tapahtuva sosiaalinen toiminta muuttuu. Tämä on antanut
tutkielmalleni tarpeen tarkastella 95 lukiolaisen ja 95 ammattikoululaisen vastauksia
laatimani kyselylomakkeen kysymyksiin. Tavoitteena on ollut selvittää nuorten
asenteita painettujen ja sähköisten tekstien tärkeydestä, teksteihin liitetystä kielestä ja
tekstien asemasta koulukontekstissa.
Tässä luvussa vedän yhteen tutkielman tuloksia ja vastaan tutkimuskysymyksiini.
Samalla täydennän tutkielman alussa esittelemäni 2 koehenkilöryhmän ja painettujen ja
sähköisten tekstien muodostaman nelikehikon (ks. taulukkoa 1). POPS:n (2004: 53)
mukaan peruskoulun päätyttyä oppilaiden tulisi hallita kielen osa-alueita pystyä
hallitsemaan monipuolisesti erilaisia tekstejä oppimaansa hyödyntäen. Täten tutkielman
190 vastaajalla on voitu olettaa olevan tietoa tilanteesta, viestintävälineestä ja
vastaanottajasta erilaisia tekstejä käsitellessään.
Tutkielman luvussa 2 olen esitellyt tutkielman teoriataustan ja sitonut sen yhteen
laatimani
kyselylomakkeen
ja
tuloksia
käsittelevien
analyysilukujen
kanssa.
Teoriatausta on poikkitieteellinen, koska siinä yhdistellään kielitieteeseen yhteiskuntaja kasvatustieteitä. Kyselytutkimuksen ydin on ollut maallikoiden kieliasenteisiin
69
perustuva kansanlingvistiikka. Siihen läheisesti kuuluva sosiolingvistiikka puolestaan
on ollut perustana 2 eritaustaisen koehenkilöryhmän valinnalle. Tutkimusmenetelmänä
toimineen kyselylomakkeen laadintaan on vaikuttanut eniten kielitieteen määritelmät
asenteen käsitteestä, johon myös olen paneutunut luvussa 2. Tutkielman analyysi ja
hypoteesit puolestaan ovat saaneet inspiraationsa monimediaisen jälkiteollisen
yhteiskunnan
ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen suhteesta.
Pohjimmiltaan
asenteiden tutkimuksessa on kyse sellaisesta kasvatusfilosofiasta, jonka mukaan
oppimisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, motivaatioon ja opittavien asioiden
mielekkyyteen. Mielekkyyden vuoksi olen pohtinut teoriataustassa tekstikäsitteen
muutosta teknologian kehityksen myötä.
Tutkielmassa on keskitytty koululaisten asenteisiin, koska oppimistilanteessa
aktiivisen toimijan tehtävänä on yhdistää ja suhteuttaa uusi tieto vanhan kanssa
mahdollisimman merkityksellisellä tavalla niin, että oppijan maailmankuva laajenee
(Opetushallitus 2004: 18–19, Nevgi ja Lindblom-Ylänne 2004: 106–108). Kyselyyn
vastanneet 2 koehenkilöryhmää eroavat toisistaan koulumenestykseltään ja tekstien
käyttötottumuksiltaan, mutta sisäisesti ryhmät ovat sangen heterogeenisiä. Esimerkiksi
kyselylomaketta esittelevästä luvusta 3 käy ilmi, että lukiolaisten vastaajien äidinkielen
arvosanat peruskoulun päättötodistuksessa ovat selvästi ammattikoululaisten arvosanoja
korkeammat. Molempien ryhmien arkeen kuuluu suuresti sähköisten tekstein käyttö,
mutta lukiolaiset ja ammattikoululaiset eroavat tekstitottumuksiltaan siten, että
lukiolaiset lukevat ja kirjoittavat pääsääntöisesti enemmän.
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on ollut seuraava:
Millaisia näkemyksiä lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla on painettujen
ja sähköisten tekstien tärkeydestä, ja kuinka he niitä luonnehtivat ja
erottelevat?
Kysymykseen olen analysoinut vastauksia tutkielmani luvussa 4. Tuloksista selviää, että
lukiolaiset pitävät painettuja tekstejä hieman tärkeämpinä kuin ammattikoululaiset.
Mielipiteet tärkeistä ja vähemmän tärkeistä teksteistä ovat kuitenkin molemmilla
ryhmillä
samansuuntaisia,
ja
vastauksista
nousee
esiin
koehenkilöiden
kouluoriontuneisuus oppikirjan noustessa tärkeäksi painetuksi tekstiksi. Vähiten
70
tärkeinä molemmat koehenkilöryhmät pitävät vastausten perusteella vapaa-aikaan ja
harrastuneisuuteen liittyviä tekstejä, kuten romaania, päiväkirjaa ja kirjettä.
Molempien koehenkilöryhmien mielestä sähköiset tekstit ovat painettuja tekstejä
tärkeämpiä: ne saavat pääasiassa reilusti korkeampia keskiarvoja kuin painetut tekstit.
Vastauksista selviää, että nyt puolestaan ammattikoululaiset pitävät sähköisiä hieman
tärkeämpinä kuin lukiolaiset, joten näkemyksissä tekstien tärkeydestä on eroja 2
koehenkilöryhmän välillä. Kauttaaltaan sähköisten tekstien kohdalla vastauksissa
esiintyy painettuja tekstejä vähemmän hajontaa, ja tärkeimmiksi nousevat tekstit,
Facebook, Google ja Youtube, liittyvät vahvasti vastaajien vapaa-aikaan ja sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Nuorten vapaa-ajasta kertoo paljon se, että painetuista teksteistä
vapaa-ajan tekstit puolestaan ovat kaikista vähiten tärkeitä.
Luvussa 4 luonnehdinnat erilaisista teksteistä ovat kiinnostavia. Vastaukset
osoittavat, että teksteihin liittyy affektioita. Ammattikoululaisten tuotokset eivät eroa
sisällöllisesti lukiolaisten kirjoituksista. Molempien koehenkilöryhmien luonnehdinnat
seuraavat trendiä sähköisen viestinnän aikaansaamasta tietämysyhteiskunnasta ja
laajentuneesta tekstikäsitteestä, joita olen käsitellyt teoriataustan luvuissa 2.3 ja 2.4.
Internetin kaikkivoipuus vastaajien kuvailuissa on vankkaa. Esimerkiksi paljon
käytettyä ja tärkeänä pidettyä internetiä luonnehditaan ”kaiken mahdollisen tiedon
lähteeksi”, ”paikaksi, jossa kaikki on mahdollista”, ja siihen liitetään sanoja kuten
”nykyaika”, ”tulevaisuus”, ”viihdyke”, ”yhteydenpito” ja ”tiedonhaku”. Toisaalta taas
matalampia keskiarvoja edellisessä luvussa saaneet ja ei niin tärkeinä pidetyt painetut
tekstit (kirja, sanomalehti ja kirje) on kaikki kuvailtu ”vanhanaikaisiksi”. Molemmat
koehenkilöryhmät tuovat kuitenkin esimerkiksi kirjeen yhteydessä esiin ”läheisille
kuulumisten lähettämisen” ja ”välittämisen” ja ”ystävät” sekä sanomalehden yhteydessä
”asiallisuuden” ja ”hyödyllisen tiedon”.
Toinen tutkimuskysymykseni on ollut seuraava:
Millaista kieltä lukiolaiset ja ammattikoululaiset liittävät painettuihin ja
sähköisiin teksteihin?
Tutkielmani luvussa 5 olen analysoinut ensin vastaajien näkemyksiä erilaisten tekstien
asia- ja puhekielisyydestä. Tuloksista ilmenee, että lukiolaiset ovat vastausten
perusteella sangen yksimielisiä painettujen tekstien asia- ja puhekielisyydestä:
71
vastaukset jakautuvat huomattavasti selkeämmin jompaankumpaan ääripäähän kuin
tekstien tärkeyttä arvioitaessa. Lukiolaisten mielestä kaikkein asiakielisimpiä tekstejä
ovat tietokirja ja oppikirja, sanomalehti ja kirjoitelma koulussa. Ammattikoululaisten
kyselytestivastaukset
painettujen
tekstien
asia-
ja
puhekielisyydestä
ovat
samansuuntaiset lukiolaisten vastaajien kanssa. Ero lukiolaisvastaajiin on, että
ammattikoululaisten merkitsemien lukujen keskiarvot ovat kauttaaltaan hiukan
lukiolaisten lukujen keskiarvoja matalammat: ammattikoululaiset eivät siis joko pidä
tekstejä yhtä asiakielisinä kuin lukiolaiset tai heidän vastauksissaan on enemmän
hajontaa. Suurin ero koehenkilöiden välillä on koulukirjoitelman kohdalla.
Sähköiset tekstit näyttävän saavan matalampia keskiarvoja kuin painetut tekstit eli
vastaajien mukaan sähköisten tekstien yhteydessä on soveliaampaa käyttää enemmän
puhekieltä. Ammattikoululaisvastaajat merkitsevät matalampia arvoja kuin lukiolaiset.
Vastausten perusteella koehenkilöt yhdistävät puhekielisyyden vahvasti lyhyisiin
viesteihin, jossa uuden viestin tuottaminen entisen tilalle on nopeaa, kuten
tekstiviesteihin, Facebookiin ja Skypeen. Suurin ero koehenkilöryhmien välillä on
käsitys sähköpostin asiakielisyydestä. Yllättäen molemmat ryhmät pitävät hakukone
Googlea yhtenä asiakielisimmistä teksteistä, mikä sopii yhteen Googlen roolin kanssa
”kaiken mahdollisen tiedon lähteenä”.
Luvussa 5.2 olen verrannut painettujen ja sähköisten tekstien tärkeyttä tekstien
asia- ja puhekielisyyteen. Luvussa esitetyt yhteenvetokuvat havainnollistavat, kuinka
koehenkilöiden asenteet painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan eroavat toisistaan:
ammattikoululaiset eivät pidä painettuja tekstejä aivan yhtä tärkeinä ja asiakielisinä kuin
lukiolaiset. Eniten erimielisyyksiä esiintyy asenteissa kirjoitelmaa ja romaania kohtaan,
joita lukiolaiset pitävät tärkeämpiä kuin ammattikoululaiset. Muutenkin lukiolaiset
arvostavat laajasti erilaisia tekstejä, mikä muistuttaa kielen ja viestinnän vahvasta
asemasta kulttuurissamme. Sähköiset tekstit ovat ammattikoululaisille tärkeitä,
mutteivät kovin asiakielisiä. Yhteenvetokuvista näkee, että koehenkilöiden asenteiden
mukaan puhekielinen teksti voi olla tärkeä – jopa tärkeämpi kuin asiakielinen. Havainto
myötäilee Oblingerin ja Oblingerin (2005) ajatusta nuorten kokemusmaailman ja koulun
väliin kasvaneesta kuilusta ja Kupiaisen (2011: 85–86) toteamusta siitä, että koulu on
tekstikäytänteiden laajenemisen vuoksi muuttunut monelle ”vain kouluksi”.
72
Kolmas tutkimuskysymykseni on ollut seuraava:
Millaisia näkemyksiä lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla on
painetuista ja sähköisistä teksteistä koulukontekstissa?
Väittämien vastauksista selviää, että ammattikoululaiset suhtautuvat internetteksteihin hieman lukiolaisia innokkaammin. Vastaukset ovat linjassa aiempien
analyysilukujen kanssa ja osoittavat lukiolaisten suhtautuvan ammattikoululaisia
avoimemmin painettuihin lineaarisiin teksteihin ja lukemiseen. Ammattikoululaiset ovat
enemmän sitä mieltä, että suurin osa heidän lukemisestaan tapahtuu tietokoneen
näytöltä, mutteivät vastaajat kuitenkaan ole yhtä huolissaan sähköisten tekstien
vaikutuksesta nuorten luku- ja lukutaitoon kuin lukiolaiset. Lukiolaiset uskovat myös
ammattikoululaisia vahvemmin kaikkien yhä tarvitsevan oikeinkirjoitustaitoa. Internetin
vankka asema koehenkilöiden arjessa tulee esille vastauksista, ja esimerkiksi molemmat
koehenkilöryhmät toivovat oppitunneille enemmän sosiaalisen median sovelluksia ja
enemmän
tietokoneella
kirjoittamista.
Tulokset
osoittavat
tarpeen
opetuksen
kehittämiselle.
Tekstitaitoihin liitettäviä asenteita kyselytestituloksista tarkasteltaessa nousee
esiin, että lukiolaiset pitävät
tasapuolisemmin
kaikkia taitoja arvossa kuin
ammattikoululaiset. Silti perinteisiä taitoja, käsin kirjoittamista ja hyvää käsialaa,
pidetään
vähiten
tärkeänä.
Ammattikoululaiset
vastaajat
suhtautuvat
taitoihin
välinpitämättömämmin kuin lukiolaiset. Tuloksista selviää myös, että vaikka
puhekielellä kirjoittaminen on sähköisten tekstien yhteydessä sallitumpaa, ei niissäkään
kuulu
kirjoittaa
aivan
miten
sattuu:
myös
sähköisten
tekstien
yhteydessä
oikeinkirjoitusvirheet ärsyttävät vastaajia, ja esimerkiksi virheettömyys blogeissa ja
sähköposteissa on tärkeämpää kuin Facebookissa. Nuorten mielestä blogiteksti ja
Facebook-teksti ovat siis selkeästi erilaisia tekstilajeja, joissa vallitsevat erilaiset
kielenkäytön normit. Ammattikoululaisia ärsyttävät virheet yleisesti huomattavasti
lukiolaisia vähemmän.
Näiden havaintojen pohjalta esitän seuraavaksi tutkielmani tärkeimmät havainnot
2 koehenkilöryhmän ja painettujen ja sähköisten tekstien muodostamassa nelikehikossa
(ks. taulukkoa 2).
73
Lukiolaisten asenteet painettuja tekstejä kohtaan
Lukiolaisten asenteet sähköisiä tekstejä kohtaan
- Painetut tekstit ovat tärkeämpiä kuin
ammattikoululaisten vastauksissa: lukiolaiset
arvostavat laajemmin erilaisia tekstejä.
- Kouluoriontuneisuus näkyy: oppikirja on tärkeä,
ja vähiten tärkeitä tekstejä vapaa-aikaan ja
harrastuneisuuteen liittyvät tekstit, kuten romaani,
päiväkirja ja kirje.
- Painettuja tekstejä luonnehditaan
”vanhanaikaisiksi”.
- Sähköiset tekstit ovat painettuja tekstejä
- Vastaajat ovat yksimielisempiä tekstien asia- tai
puhekielisyydestä kuin tekstien tärkeydestä.
- Kaikkein asiakielisimpiä painettuja tekstejä ovat
tietokirja, oppikirja, sanomalehti ja kirjoitelma
koulussa.
- Sähköisten tekstien yhteydessä on soveliaampaa
käyttää puhekieltä kuin painettujen.
- Erityisesti puhekielisyys liitetään lyhyisiin
viesteihin, kuten tekstiviesteihin, Facebookiin ja
Skypeen.
- Lukiolaiset uskovat ammattikoululaisia
varmemmin kaikkien edelleen tarvitsevan
oikeinkirjoitustaitoa.
- Lukiolaiset pitävät ammattikoululaisia
tasapuolisemmin kaikkia tekstitaitoja arvossa:
perinteistä käsin kirjoittamista ja hyvää käsialaa
arvostetaan edelleen.
- Sähköisten tekstien vahva asema osana vastaajien
arkea tulee ilmi, ja vastaajat toivovat oppitunneille
enemmän sosiaalisen median sovelluksia ja
tietokoneella kirjoittamista.
- Puhekielisyydestä huolimatta sähköisten tekstien
yhteydessä ei kuulu kirjoittaa aivan miten sattuu:
oikeinkirjoitusvirheet ärsyttävät lukiolaisia.
Ammattikoululaisten asenteet painettuja tekstejä
kohtaan
Ammattikoululaisten asenteet sähköisiä tekstejä
kohtaan
- Vastaukset ovat linjassa lukiolaisten tärkeiden
tekstien kanssa, mutta kauttaaltaan painetut tekstit
eivät ole yhtä tärkeitä kuin lukiolaisten
vastauksissa.
- Suurimmat erot lukiolaisiin ovat kirjoitelman ja
romaanin kohdalla.
- Luonnehdinnat eivät eroa sisällöllisesti
lukiolaisten luonnehdinnoista.
- Vastaukset ovat linjassa lukiolaisten tärkeiden
tekstien kanssa, mutta sähköiset tekstit ovat
hieman tärkeämpiä kuin lukiolaisten vastauksissa.
- Ammattikoululaisilla sähköiset tekstit ovat
selkeämmin painettuja tekstejä tärkeämpiä.
- Luonnehdinnat eivät eroa sisällöllisesti
lukiolaisten luonnehdinnoista.
- Ammattikoululaisten vastaukset ovat
samansuuntaisia kuin lukiolaisilla, mutteivät he
eivät pidä tekstejä yhtä asiakielisinä tai heidän
vastauksissaan on enemmän hajontaa kuin
lukiolaisten.
- Ammattikoululaiset eivät ole yhtä huolissaan
sähköisten tekstien vaikutuksesta nuorten luku- ja
kirjoitustaitoon.
- Ammattikoululaiset suhtautuvat perinteisiin
tekstitaitoihin välinpitämättömämmin kuin
lukiolaiset.
tärkeämpiä, mutteivät yhtä tärkeitä kuin
ammattikoululaisten vastauksissa.
- Tärkeimmät testit ovat vastaajien vapaa-aikaan ja
sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät tekstit,
kuten Facebook, Google ja Youtube.
- Luonnehdinnoista nousee esiin internetin
kaikkivoipuus: ”Paikka, jossa kaikki on
mahdollista”.
- Ammattikoululaisten vastaukset ovat
samansuuntaisia kuin lukiolaisilla, mutta heidän
näkemystensä mukaan tekstit ovat pääsääntöisesti
puhekielisempiä kuin lukiolaisten mielestä.
- Ammattikoululaiset ovat varmemmin sitä mieltä,
että suurin osa heidän lukemisestaan tapahtuu
tietokoneen näytöltä.
- Vastaajat toivovat oppitunneille enemmän
sosiaalisen median sovelluksia ja tietokoneella
kirjoittamista.
- Oikeinkirjoitusvirheet puhekielisimpien
sähköisten tekstien yhteydessä ärsyttävät
ammattikoululaisia huomattavasti vähemmän kuin
lukiolaisia.
Taulukko 2. Lukiolaisten ja ammattikoululaisten asenteet painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan
74
Taulukko 2 osoittaa, että kyselytestillä on mahdollista saada ei-lingvisteiltä relevanttia
ja
kiinnostavaa
tietoa
heidän
käsityksistään
nykyisestä
tekstiympäristöstä.
Kyselytestimenetelmällä painettuihin ja sähköisiin teksteihin liittyvistä asenteista
ilmenee joitain piirteitä, joita esimerkiksi haastatteluista tai kouluarvosanoista ei
välttämättä tulisi ilmi. Tutkielman kyselytestin avulla saadaan selville, että lukiolaisilla
ja ammattikoululaisilla on Niedzielskin ja Prestonin (2000: 8–9) mainitsemaa
kielitietoisuutta (language awareness), sillä heidän vastauksistaan paljastuu runsaasti
mielipiteitä tekstiympäristöä kohtaan. Nämä asenteet ovat syntyneet nykyisen
tietämysyhteiskunnan tekstikäytänteisiin sosiaalistumisen kautta. Voinen todeta
päässeeni kansanlingvistisin menetelmin käsiksi teknologisoitumisen ja tekstikäsitteen
laajenemisen myötä syntyneisiin koulumaailman ja opiskelijoiden arjen välisiin
jännitteisiin.
Sosiolingvistisissä tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota nuorten kielen
muutoksiin, sillä nuorten on katsottu vievän kielenmuutoksia eteenpäin (Paunonen
1982: 146–149 ja Chambers 1995: 167–176). Tutkielman keskeisessä nelikehikossa
mukana ovat sosiaaliset tekijät eli 2 erilaisen opintosuunnan valinneet nuoret. Taulukko
2 osoittaa, että koehenkilöryhmien taustoilla on vaikutusta asenteisiin: lukiolaiset
vastaajat arvostavat erilaisia tekstejä ammattikoululaisia monipuolisemmin ja
perinteisten painettujen tekstien ja niihin liittyvien konventioiden säilyttäminen on
heille
tärkeämpää,
vaikka
molempien
koehenkilöryhmien
tekstiarki
kuluukin
pääsääntöisesti sähköisten tekstien parissa. Tutkielman tulokset tukevat siis esimerkiksi
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kevään 2012 valtakunnallisen
yhdeksänsien
luokkien
oppimaan
oppimisen
arviointeja,
joissa
vanhempien
koulutustaustalla on ollut merkitystä opiskelijoiden asenteissa ja osaamisessa.
Kyselytestissä ilmi tulleet myönteiset asenteet koulumaailman ulkopuolisia sähköisiä
tekstejä kohtaan voivat osaltaan selittää niitä Hautamäen ym. (2013) raportissa
ilmenneitä tuloksia peruskoulunsa päättäneiden näkemysten muutoksesta koulutyötä
heikoimmin tukeviksi vuosien 2001 ja 2012 välillä.
Vaikka molempien koehenkilöryhmien vastauksista nousee esiin koulumaailman
läheisyys, toivovat sekä ammattikoululaiset että lukiolaiset koulun silti kehittyvän
sähköisiä tekstejä useammin hyödyntäväksi. Vastauksista paljastuvat jälkiteollisen
75
tietämysyhteiskunnan
mukanaan
tuomat
asenteet,
jotka
vaikuttavat
heidän
näkemyksiinsä koulun ja oppimisen roolista (ks. Luukka ym. 2008: 22–24). Opettaja ei
vastaajille ole selvästikään valmiin tiedon antaja, koska tieto on yhteisesti rakennettua ja
verkottunutta. Tähän liittyen molempien koehenkilöryhmien vastauksissa sähköiset
tekstit ovat painettuja tekstejä tärkeämpiä, ja asennoituminen puhekielen käyttöön
erilaisten tekstien yhteydessä on avointa. Tulokset tukevat Luukan ym. (2008: 19)
ajatusta tekstien ja tilanteiden dialogisesta suhteesta, jossa tekstikäytännöt myötäilevät,
muokkaavat ja rakentavat tilanteita. Tutkielman tulokset osoittavat, että nykynuorten
asenteissa kielitaito ei tarkoita pelkästään oikeinkirjoitustaitoa, vaan taitoa toimia
erilaisten tekstien kanssa monenlaisissa tilanteissa.
Norminmukainen asiakielisyys ei ole enää yhtä tärkeää kuin sosiaalisten
tilanteiden määrittämät tekstikonventiot. Tutkielman tuloksista käy ilmi internetin
jokapäiväisyys koululaisten arjessa tiedonlähteenä, viihdykkeenä ja ennen kaikkea
yhteydenpidon välineenä. Kun motivaatiota sähköisten tekstien parissa toimimiseen
riittää, ei ole ihme, että nuoret hallitsevat sähköisten tekstien kontekstiin kuuluvat
kielikäytännöt. Esimerkiksi chat-keskustelun rekisterin hallinnasta on nuorelle hyötyä
sosiaalisen elämän kannalta. Koululaiset ovat taitavia erilaisten sovellusten käyttäjiä ja
osaavat hakea tietoa monenlaisista lähteistä, kuten esimerkiksi Youtube-videoista. Myös
kirjoitusharrastus omaelämäkerrallisen bloggaamisen muodossa on monelle harrastus.
Tällaista kielitaitoa ei täysin tulisi väheksyä, jos kielitaidon katsotaan olevan taitoa
toimia erilaisten tekstien kanssa monenlaisissa tilanteissa.
Edeltäneen analyysin pohjalta voinen ennustaa kehityksen jatkuvan avoimempaan
ja yhteisöllisempään suuntaan. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen kannalta se
tarkoittanee sitä, että opetuksen järjestäjien tulee ottaa entistä enemmän huomioon
nykykoululaisten tekstiympäristön todellisuus. Kun koululaisten maailmankuva
muodostuu eri tietolähteistä hankituista näkemyksistä, on koulun myös suuntauduttava
tarjoamaan tehtäviä, jotka kasvattavat kriittiseen tiedonhakuun, deklaratiivisen tiedon
uudelleen muokkaamiseen ja sen soveltamiseen käytäntöön (ks. esim. Biggs 2003: 41–
43). Tulevaisuudessa ulkoa opettelulla ja sääntöjen osaamisella ei luultavasti ole enää
yhtä paljoa merkitystä kuin ennen, koska kaiken voi aina tarkistaa nopeasti sähköisen
76
teknologian avulla. Tässä tilanteessa kriittinen tiedonhaku ja sen menetelmät korostuvat
varmasti, jotta tiedon oikeellisuudesta pystytään olemaan varmempia.
Lopuksi palaan vielä PISA-tutkimuksten tuloksiin ja suomalaisnuorten osaamisen
laskuun vuodesta 2003, joista tutkielman alussa olen lähtenyt liikkeelle. Tutkielman
tulokset suhtautumisesta painettuja tekstejä kohtaan myötäilevät muun muassa Luukan
ym. (2008: 152) havaintoja siitä, että multimodaalisten sähköisten tekstien parissa
viihtyvät nuoret saattavat kokea lineaaristen tekstien lukemisen vaivalloiseksi.
Kyselytestin tulosten perusteella suurin osa lukiolaisista ja ammattikoululaisista aloittaa
tiedonhaun internetistä, mutta internet on myös tärkeä vapaa-ajanvieton ja
yhteydenpidon väline. Huolestuttavaa on, mikäli osa vastaajista ei lainkaan koe
puhekielisten tekstien jatkuvan käytön vaikuttavan nuorten kirjoitus- ja lukutaitoon.
Esimerkiksi Örnmark (2011: 49–52) toteaa, että vaikka peruskoulun loppuvaiheessa
olevilla nuorilla on tietoa tekstilajeista, esiintyy etenkin alempien arvosanaluokkien
teksteissä sekä murteellisia että suomenkielisiä sanoja ja symboleja, jotka ovat lähtöisin
oppilaiden arkielämän yhteyksistä: tekstiviesteistä, chateista ja sosiaalisesta mediasta.
Osassa
tekstejä
näkyy
syntaksinheikkoutta,
mikä
on
lähtöisin
puhekielen
lauserakenteista.
Suomalaisen
koulujärjestelmän
vahvuus
PISA-tutkimuksissa
on
ollut
oppilasmassan heterogeenisyys, sillä tasa-arvoiselle kasvatusfilosofialle perustettu
koululaitos on pyrkinyt pitämään myös heikoimmat suhteellisen hyvinä. Asenteelliset
erot heikkojen ja huippujen välillä ovat tutkielman tulosten perusteella olemassa, mutta
vielä ne eivät ole hälyttäviä. Koulutuspoliittisilla ratkaisuilla on mahdollista pitää yllä
sitä tasa-arvoista ja ei kovaan kilpailuun kasvattavaa ideologiaa, jonka avulla Suomi on
noussut
koulujärjestelmien
mallimaaksi
maailmassa.
Teknologisoituneessa
tietämysyhteiskunnassa olen samaa mieltä Lappalaisen (2011:105) kanssa siitä, että
äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua ja oppimateriaaleja on tarpeen kehittää
suunnitelmallisesti niin, että oppiaineen hyödyllisyys arkielämän, jatko-opintojen ja
työelämän kannalta tulee näkyväksi nuorille. Kirjoittamisen harjoittelu tulisi integroida
koululaisten tarpeellisiksi pitämiin tosielämän tilanteisiin ja erilaisiin projekteihin.
Onhan sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen ytimessä oppilaan itsensä motivaatio.
77
8.
LOPUKSI
Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää kyselytestin avulla, millaisia asenteita
lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla on teknologian muokkaamassa tekstiympäristössä
painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan. Tavoitteet ovat nousseet vallalla olevasta
sosiokonstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, jossa oppilaan tehtävänä on yhdistää ja
suhteuttaa uusi tieto vanhan kanssa mahdollisimman merkityksellisellä tavalla. Näin
ollen
sillä,
mitä
koululaiset
pitävät
merkityksellisenä
ja
arvokkaana,
on
oppimistilanteessa merkitystä.
Maallikoiden tekstiasenteiden tutkimiseen olen hyödyntänyt kansanlingvististä
tutkimusotetta. Kyselytestin avulla olen saanut tietoa 190 peruskoulunsa päättäneen
nuoren näkemyksistä painettuja ja sähköisiä tekstejä kohtaan. Tulokset osoittavat, että
eritaustaisten nuorten asenteista on löydettävissä eroavaisuuksia kyselyn avulla ja että
nuorten ajatukset sopivat hyvin yhteen tietämysyhteiskunnan ja laajentuneen
tekstikäsitteen teorioiden kanssa.
Kyselytestiä tutkimusmenetelmänä käyttäessäni minun täytyy kuitenkin tiedostaa
lomakkeen kyselymäisyys koehenkilöiden edessä. Mielikäinen & Palander (2002: 89–
90) toteavat, että menetelmän heikkoutena on kyselyn rakenteen vuoksi se, että tutkija
määrää jo ennalta osan tutkimustuloksista. Tämä tietenkin vähentää tutkielman
objektiivisuutta. Valmiiksi rajaamani painetut ja sähköiset tekstit ovat voineet vääristää
tuloksia silloin, jos lukiolaiset ja ammattikoululaiset ovat vastanneet kyselytestin
kaikkiin kohtiin siitäkin huolimatta, ettei heillä ole asiasta selvää mielipidettä. Sen
vuoksi lomakkeen monivalintatehtävissä yksi viidestä vaihtoehdosta on ”en osaa
sanoa” -vaihtoehto. Lomakkeen monivalintatehtävissä vaihtoehdot ovat myös olleet
sekaisin, jotta tuloksia ei ohjailtaisi tarkoitushakuisesti johonkin tiettyyn suuntaan.
Koehenkilöt ovat yksimielisempiä tekstien asia- ja puhekielisyydestä kuin tekstien
tärkeydestä. Tämä johtuu kenties siitä, että vastaajilla on tietoa tekstilajeista ja niihin
kuuluvista kielenkäyttötilanteista, mutta ”tärkeys” voi olla myös makuasia, johon
78
vaikuttavat
mahdollisesti
henkilökohtaiset
yhteiskunnallisten
kiinnostuskohteet
ja
olosuhteiden
esimerkiksi
lisäksi
harrastukset.
aina
myös
Suuremmat
vastaajaryhmät sekä lisätutkimukset antaisivat todennäköisesti tarkentavaa lisätietoa ja
perusteluita erilaisiin teksteihin liitetyille affektioille. Erityisesti tuottotehtävän
luonnehdinnat kaipaavat laajempaa testausta ja jäsentyneempää analyysiä. Kiinnostavaa
olisi teettää sama kysely uudelleen 5 tai 10 vuoden päästä, ja verrata sen jälkeen
tuloksia esimerkiksi suomalaisten PISA-menestykseen. Myös testaukset peruskoulun
toisissa nivelkohdissa saattaisivat antaa mielenkiintoista tietoa esimerkiksi koulun
roolista ja auktoriteetistä oppilaiden arjessa.
Kyselomakkeen
monivalintatestit
tuottivat
mielestäni
aiempiin
aihetta
käsitteleviin tutkimuksiin hyvin integroituvia tuloksia, sillä pystyin yhdistämään
analyysiluvussa teoriataustan yhteen koehenkilöiden vastausten kanssa. Onnistuneena
pidän esimerkiksi painettujen ja sähköisten tekstien tärkeyttä ja asiakielisyyttä
esitteleviä
näkemyskoordinaatistoja
havainnollistavasti
(luvussa
tutkimuskysymyksiini.
5.2),
joiden
Koordinaatistot
katson
todistavat
vastaavan
todeksi
Vanhatalon (2005:8) ajatuksen siitä, että riittävän laajalla ja heterogeenisella joukolla on
tietoa asioiden ”oikeudesta”, sillä kyselyn täyttäneet koehenkilöt ovat hyvin
samanikäisiä ja samantaustaisia. Silti vastaajajoukon heterogeenisyys voisi parantaa
tulosten yleistettävyyttä joukon kasvattamisen lisäksi. Esimerkiksi vastaajan iän ja
koulumenestyksen voisin ottaa vertailun kohteeksi.
Jatkotutkimuksissa minua kiinnostaisi erityisesti ottaa huomioon vastaajien
sukupuoli, sillä poikien ja tyttöjen oppimistuloksissa perusopetuksen päättövaiheessa
näyttää olevan selkeitä eroja (ks. esim. Lappalainen ym. 2011). Olisi myös ehkä
hyödyllistä katsoa, millaisia muita korrelaatioita voidaan löytää. Kenties romaaneja
lukevat opiskelijat oppilaitoksesta riippumatta ovat suopeampia oikeakielisyydelle tai
käsin kirjoittamiselle kuin ne opiskelijat, jotka pitävät painettua kaunokirjallisuutta
turhana. Muita mahdollisuuksia olisi verrata koehenkilöidenvastauksia vanhempiin
ikäpolviin tai opetuksen järjestäjiin koulun ja vapaa-ajan väliin jäävän ”kuilun”
tarkastelemiseksi. Myös koehenkilöryhmien kokoa voisi kasvattaa, jotta tuloksista voisi
varmemmin tehdä yleistyksiä; loppujen lopuksi 190 vastaajaa on vain murto-osa
suomalaisista peruskoulun päättäneistä.
79
Tuloksia
tarkastellessa
heterogeenisyydestä
ajankäytössä
on
tulee
huolimatta
eroja.
Vaikka
myös
vastaajien
muistaa,
että
keskittymisessä,
testitilanteessa
sivusta
vastaajajoukon
motivaatiossa
seurattuna
ja
molemmat
koehenkilöryhmät ovat näyttäneet keskittyvän vastaamiseen ja lomakkeet vaikuttavat
huolellisesti täytetyiltä, ei kyselytestillä päästä koskaan täysin käsiksi siihen, mitä
vastaajan mielessä tapahtuu testin aikana. Voihan olla niin, että paperisiin teksteihin
(kyselylomake mukaan luettuna) välipitämättömämmin suhtautuvat koehenkilöt eivät
myöskään malta täyttää lomaketta yhtä huolellisesti kuin toiset.
Kyselytestien haasteena on ennen muuta myös menetelmän työläys. Suurta
määrää tietoa käsitellessään tutkija joutuu usein valintojen eteen, jotka mahdollisesti
saattavat kallistaa tuloksia johonkin tiettyyn suuntaan. Monenlaisten taulukoiden avulla
olen pyrkinyt tutkielmassa mahdollisimman objektiiviseen tiedon esittämiseen ja
analyysiin. Olen myös suosinut lomaketta suunnitellessani monivalintatehtäviä avointen
kysymysten sijasta. Mielestäni työmäärästä huolimatta kyselytestit sopivat kuitenkin
kansanlingvistisiin asennetutkimuksiin, joiden tuloksista olisi hankala saada tietoa
muilla keinoin. Jatkossa testin tukena voisin suosia esimerkiksi tarkentavaa lisätietoa
hakevia haastatteluja.
80
LÄHTEET
AGHEYISI, REBECCA – FISHMAN, JOSHUA A. 1970: Language Attitude Studies.
A Brief Survey of Methodological Approaches. Anthropological Linguistics 12:5
s. 137–157.
ANDERSSON, LARSGUNNAR 2001: Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont.
Femtonde tryckningen. Stockholm: Carlssons bokförlag.
BARTON, D. 1994: Literacy. An introduction to the ecology of written language.
Oxford: Blackwell.
BARTON, D. – HAMILTON, M. 1998: Local literacies. Reading and writing in one
community. London: Routledge.
BARTON, D. HAMILTON, M. – IVANIC, R. (toim.) 2000: Situated literacies.
Reading and writing in context. London: Routledge.
BIGGS, JOHN 2003: Teaching for equality learning at university. Second edition.
Open University Press, Berkshire.
CHAMBERS, J. K. 1995: Sociolinguistic theory. Oxford: Blackwell.
DEPREZ, KAS – PERSOONS, YVES1987: Attitude. Ulric Hammon, Norbert Dittmar
– Klaus J. Mattheier (toim.), Sociolinguistics 1. An International Handbook of the
Science of Language and Society s. 125–132. Berlin New York: Walter de
Gruyter.
GIBBS, RAYMOND 1994: Figurative thought and figurative language. – Morton Ann
Gernsbacher (toim.), Handbook of psycholinguistics. San Diego: Academic Press
s.411–446.
HAAGEN, C. H 1949: Synonymity, vividness, familiarity, and association value
ratings of 400 pairs of common adjectives. Journal of Psychology 27 s. 453–463.
HAKULINEN, AULI 2003: Ovatko puhuttu ja kirjoitettu kieli erkaantuneet toisistaan?
– Kielikello 1 s. 4–7.
HAUTAMÄKI, J., KUPIAINEN, S., MARJANEN, J., VAINIKAINEN, M-P. –
HOTULAINEN, R. 2013: Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa.
Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001. Tutkimuksia 347. Helsingin
yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Koulutuksen arviointikeskus. Helsinki:
Yliopistopaino.
81
HEINONEN, ARI 2002: Joukkotiedotuksesta moniviestintään. Teoksessa Ruusunen,
Aimo (toim.): Media muuttuu. Viestintä savitauluista kotisivuihin. Gaudeamus.
Helsinki s.160–183.
HELSINGIN SANOMAT: Opettajat ja OAJ sanasodassa oppimateriaalin jakamisesta.
http://www.hs.fi/kotimaa/a1305637843276 [viitattu 15.1.2013]
Oppimateriaali siirtyy hitaasti verkkoon. Pääkirjoitus.
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1358659608344 [viitattu 21.1.2013]
HIIDENMAA, PIRJO 2003: Suomen kieli – who cares? Helsinki: Otava.
HURTTA, HEIKKI 1999: Variaationtutkimuksen myytit ja stereotypiat. – Urho Määttä,
Pekka Pälli – Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta s. 53–
101. Folia Fennistica & Linguistica 22. Tampere: Tampereen yliopiston suomen
kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
ITKONEN, ESA 2003: What is language? A Study in the Philosophy of Linguistics.
Publications in General Linguistics 8. University of Turku.
ITKONEN, ESA – PAJUNEN, ANNELI 2010: Empiirisen kielitieteen metodologia.
Helsinki: SKS.
ITKONEN, TERHO 1957:Mellakoihin vai mellakkoihin? Yleiskielemme eräiden
taivutushorjuvuuksien taustaa. – Virittäjä 61 s. 258–286.
JUUSELA, KAISU 1989: Törmäysmurteen variaatiosta: Jälkitavuisen i-loppuisen
diftongin edustus Töysän murteessa. Helsinki: SKS.
JULIN, ANITA 2002: Huolta huomisesta – opetuksen näkökulma kielenhuoltoon. –
Kielikello 4 s. 7–8.
JYRKIÄINEN, JYRKI 2012: Sanomalehdistö. Teoksessa Kaarle Nordenstreng – Osmo
A. Wiio (toim.) Suomen mediamaisema. 3. täysin uudistettu laitos. Tampere:
Vastapaino s. 67–100.
KALAJA, PAULA 1996: "Englanti valloittaa mielet". Kieliasenteiden tutkimisesta.
Minna-Riitta Luukka, Aila Mielikäinen – Paula Kalaja (toim.), Kielten kuulossa s.
205 – 211. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus. Jyväskylän yliopisto.
KALAJA, PAULA – HYRKSTEDT, INKERI 2000: "Heikot sortuu elontiellä":
asenteista englannin kieleen. Paula Kalaja – Lea Nieminen (toim.), Kielikoulussa
kieli koulussa s. 369–386. AFinLAn vuosikirja 2000/n:o 58. Jyväskylä: Suomen
soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.
KOCH, PETER – OESTERREICHER, WULF 1994: Schriftlichkeit und Sprache.
Teoksessa Günther – Hartmut und Otto Ludwig (toim.), Schrift und
Schriftlichkeit. Writing and Ist Use. Ein interdisziplinäres Handbuch
82
internationaler Forschung. An Interdisciplinary Handbook of International
Research. Berlin und New York s. 587–604.
KRESS, G. 2003: Literacy in the new media age. London: Routledge.
KRESS, G. – VAN LEEUWEN, T. 2001: Multimodal discourse. The modes and media
of contemporary communication. London: Edward Arnold.
KUPARI, P. – VÄLIJÄRVI (toim.) 2005: Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003
Suomessa.. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.
KUPIAINEN, S., MARJANEN, J., VAINIKAINEN, M-P., – HAUTAMÄKI, J. 2011:
Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa. Kolmas-, kuudes- ja
yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010. Kolmas-, kuudes- ja
yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010. Vantaan kaupungin sivistysvirasto
ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus.
LAPPALAINEN, H.-P. 2000: Peruskoulun äidinkielen oppimistulosten kansallinen
arviointi 9. vuosiluokalla 1999. Oppimistulosten arviointi 1/2000, Opetushallitus.
Helsinki: Yliopistopaino.
2000: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten kansallinen
arviointi 9. vuosiluokalla 2001. Oppimistulosten arviointi 6/2001, Opetushallitus.
Helsinki: Yliopistopaino.
2004: Kerroin kaiken tietämäni. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden
oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2003. Oppimistulosten arviointi 2/2004,
Opetushallitus. Helsinki: Yliopistopaino.
2006: Ei taito taakkana ole. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden
oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2005. Oppimistulosten arviointi 1/2006,
Opetushallitus. Helsinki: Yliopistopaino.
2011: Sen edestään löytää. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset
perusopetuksen päättövaiheessa 2010. Koulutuksen seurantaraportit 2011:2.
Opetushallitus. Tampere: Tampereen Yliopistopaino.
LEHIKOINEN, MAIJA 1973: Partisiippirakenteen totaalisen predikatiivin muodosta. –
Virittäjä 77 s. 190–194.
LESKINEN, HEIKKI 1991: Vieläkö nuoret nurisevat? – Huomioita onomatopoeettisten
sanojen tuntemuksesta ja tulkinnasta. – Virittäjä 95 s. 355–371.
LINNAKYLÄ, P. 1995: Lukutaidolla maailmankartalle.
Kansainvälinenlukutaitotutkimus Suomessa. Jyväskylän yliopisto:
Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.
83
2004: Miten hyvin suomalaisnuoret lukevat erilaisia tekstejä? Teoksessa P.
Linnakylä, S. Sulkunen – I. Arffman (toim.), Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisia
lukijaprofiileja. PISA 2000. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos s.
75–98.
LINNAKYLÄ, P – ARFFMAN 2007: Finnish reading literacy challenged by cultural
change. Teoksessa P. Linnakylä & I. Arffman (toim.), Finnish reading literacy:
When quality and equity meet. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos,
s. 35–59.
LUUKKA, PÖYHÖNEN, HUHTA, TAALAS, TARNANEN – KERÄNEN 2008:
Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten
tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan
kielentutkimuksen keskus.
LUUTONEN, JORMA 2007: Kirjakieli, uusmedia ja globalisaatio: Näkökulmia
suomen kielen variaation kehitykseen. – Virittäjä 111 s. 219–237
MAAMIES, SARI 2002: Periaatteista ruohonjuureen – kielitoimiston arkea. – Kielikello
4 s. 10–12
MANTILA, H. 1993: Onko puhesuomi yhtenäistynyt? – Virke 2 s. 20–23
2002: Kielenhuollon uudet haasteet. – Kielikello 4 s. 4–6.
2004: Murre ja identiteetti. – Virittäjä 108 s. 322–346
MATIKAINEN, J. 2012: Sosiaalinen media - uudenlainen julkisuus? Teoksessa
Karppinen – Matikainen (toim.), Julkisuus ja demokratia. Vastapaino, Tampere s.
133–159.
MIELIKÄINEN, AILA – PALANDER, MARJATTA 2002: Suomalaisten
murreasenteista. Sananjalka 44. 21 s. 86–109.
MOSIER, C. I. 1941: A psychometric study of meaning. – Journal of Social Psychology
13 s.123–140.
NEVGI, ANNE JA LINDBLOM-YLÄNNE, SARI 2004: Oppimiskäsitykset antavat
perustan opetukselle. Teoksessa Sari Lindblom-Ylänne – Anne Nevgi (toim.),
Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. WSOY, Helsinki s. 82–116.
NIEDZIELSKI, NANCY A. – PRESTON, DENNIS R. 2000: Folk linguistics. Berlin:
Mouton de Gruyter.
NORDENSTRENG, K. ja STARCK, M. 2002: Tiedonvälityksen varhaiskehitys.
Teoksessa Aimo Ruusunen (toim.): Media muuttuu. Viestintä savitauluista
kotisivuihin. Helsinki: Gaudeamus.
84
NORDENSTRENG, K. – WIIO, O. A. (toim.) 2012: Suomen mediamaisema.
Vastapaino, Tampere.
NUOLIJÄRVI, PIRKKO 1986: Kolmannen sukupolven kieli. Helsinkiin muuttaneiden
suurten ikäluokkien eteläpohjalaisten ja pohjoissavolaisten kielellinen
sopeutuminen. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
OBLINGER, G. – OBLINGER, J.L.( toim.) 2005: Educating the Net generation
Educause. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf [viitattu 25.11.2014]
OPETUSHALLITUS (POPS), 2004: Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet.http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkinto
jen_perusteet/perusopetus [viitattu 25.11.2014]
OSGOOD, CHARLES – SUCI, GEORGE – TANNENBAUM, PERCY 1975: The
measurement of meaning. Chicago: University of Illinois Press.
PALANDER, MARJATTA 2000: Puhekielen tutkimuksen uudet haasteet. – Virittäjä
104 s. 436–441
2001: Kansan käsityksistä lingvistiikkaa. − Virittäjä 105 s. 147−151.
PAUNONEN, HEIKKI 1982: Muuttuvat puhesuomen muodot. – Maija Larmola
(toim.), Kouluikäisten kieli s. 130–152. Tietolipas 88. Helsinki: SKS.
PRENSKY, M. 2001: Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon 9 (5), 1–6.
NCB University Press.
PRESTON, DENNIS R. 1989: Perceptual dialectology. Nonlinguists’ views of areal
linguistics. Topics in Sociolinguistics 7. Dordrecht: Foris Publications 1989. 141
s. ISBN 90-6765-392-6.
1999: Handbook of Perceptual Dialectology, Vol. 1. Amsterdam: John
Benjamins.
2002: Language with an attitude. – J. K. Chambers – Peter Trudgill – Natalie
Schilling-Estes (toim.), Handbook of language variation and change s. 40–66.
Blackwell handbooks in linguistics. Oxford: Blackwell.
PÄLLI, PEKKA1999: Asenteet diskursiivisena toimintana. Urho Määttä, Pekka Pälli –
Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta s. 123–150.Folia
Fennistica & Linguistica 22. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen
kielitieteen laitos.
RÄISÄNEN, ALPO 1978: Kantasanan ja johdoksen suhteesta. Virittäjä 82 s. 321–344.
SALOMAA, LEENA 1981: Turkulaisten kielellisistä asenteista. Sananjalka 23 s. 51–
62.
85
STREET, B. 1984: Literacy in theory and practice. Cambridge. Cambridge University
Press.
TILASTOKESKUS 2014: Välitön pääsyjatko-opintoihin helpottui peruskoulun
päättäneillä, mutta vaikeutui uusilla ylioppilailla.
http://tilastokeskus.fi/til/khak/2012/khak_2012_2014-01-23_tie_001_fi.html
[viitattu 23.1.2014]
THURSTONE, L.L. 1967: The Measurement of Social Attitudes. Teoksessa
M. Fishbein (toim.), Readings in attitude theory and measurement, s. 14–25.
New York: John Wiley & So.
VAATTOVAARA, JOHANNA 2005: Lisää lingvistiikkaa kansan käsityksistä.
Virittäjä 109 s. 466–475.
2009: Meän tapa puhua. Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana
ja murrealueena. Helsinki: SKS.
VANHATALO,ULLA 2005: Kyselytestit synonymian selvittämisessä. Sanastotietoutta
kielenpuhujilta sähköiseen sanakirjaan. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
(http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/suoma/vk/vanhatalo/kyselyte.pdf)
VÄLIJÄRVI, J. – LINNANKYLÄ, P. (toim.) 2003:Tulevaisuuden osaajat. PISA 2000
Suomessa. Jyväskylänyliopisto: Koulutuksentutkimuslaitos.
WIJNGAARDS, G., PLATENBURG, C., PONTIER A.Y. – MIAO 2007: Know the
student! A study of the ICT-behaviour of young people. Teoksessa Holland
Lectoraat eLearning.
http://myeurope.eun.org/shared/data/myeurope/2004/docs/know#the#stude nt.pdf
[viitattu20.6.2014]
ÖRNMARK, MICHAELA 2011: Tyylitaju ja genretietoisuus 9. luokalla. Teoksessa
Harjunen, E., Juvonen, R., Kuusela J., Silen, B., Sääkslahti, M. – Örnmark, M:
Miten peruskoululaiset kirjoittavat? Näkökulmia ja kysymyksiä. Perusopetuksen 9.
luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten seuranta-arvioinnin aineistoa
2010. Opetushallitus.
86
LIITTEET
LIITE 1. Painettujen ja sähköisten tekstien kyselylomake lukiolaisille ja ammattikoululaisille
Hei!
Teen tutkimusta suomen kielestä. Pyydän sinua vastaamaan lomakkeen kysymyksiin.
Lomakkeessa on kuusi (6 ) sivua ja neljä (4) tehtävää.
Ohjeita täyttämiseen:
-
Täytä yksi sivu kerrallaan katsomatta seuraavaa sivua. Kun olet täyttänyt
sivun, käännä sivua ja jätä täytetty sivu pöydälle. Älä tee täyttämääsi sivuun
korjauksia.
-
Vastaa kysymyksiin niin kuin itsestäsi tuntuu. Kysymyksiin ei ole olemassa
oikeita tai vääriä vastauksia.
-
Vastausaikaa ei ole rajoitettu.
Kiitos, kun noudatat ohjeita ja vastaat kyselyyn! Vastattuasi voit noutaa pienen
osallistumispalkkion tutkijalta.
Ole hyvä ja siirry kyselyyn!
87
TEHTÄVÄ 1.
Pohdi seuraavien asioiden tärkeyttä elämässäsi. Merkitse rastilla.
KUINKA TÄRKEITÄ SEURAAVIEN ASIOIDEN KOET OLEVAN?
1 = Ei yhtään tärkeä, 2 = Vähän tärkeä, 3= En osaa sanoa, 4 = Melko tärkeä ja 5 = Erittäin tärkeä
ROMAANI
1
2
3
4
5
TIETOKIRJA
OPPIKIRJA
SANOMALEHTI
ILTAPÄIVÄLEHTI
AIKAKAUSLEHTI
SÄHKÖINEN LEHTI
SARJAKUVA
RUNO
TELEVISIO
RADIO
KIRJOITELMA KOULUSSA
PÄIVÄKIRJA
SÄHKÖPOSTI
KIRJE
POSTIKORTTI
TEKSTIVIESTI
BLOGI
KESKUSTELUPALSTA
FACEBOOK
SKYPE
GOOGLE
YOUTUBE
VIDEOPELI
88
KUINKA TÄRKEITÄ SEURAAVIEN ASIOIDEN KOET OLEVAN?
1 = Ei yhtään tärkeä, 2 = Vähän tärkeä, 3= En osaa sanoa, 4 = Melko tärkeä ja
5 = Erittäin tärkeä
KONEELLA KIRJOITTAMINEN
KÄSIN KIRJOITTAMINEN
HYVÄ KÄSIALA
HYVÄT ATK-TAIDOT
HYVÄ OIKEINKIRJOITUSTAITO
TEHTÄVÄ 2.
Kuvittele, että tapaat muukalaisen, jolle nykyinen yhteiskuntamme on vieras. Joudut
kuvailemaan hänelle kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviä asioita. Kirjoita jokaisen alla
mainitun sanan yhteyteen muutama kuvaileva sana, jotka selventävät mielestäsi asian
käyttöä.
INTERNET__________________________________________________________________________________________________
KIRJA______________________________________________________________________________________________________
BLOGI_____________________________________________________________________________________________________
SANOMALEHTI______________________________________________________________________________________________
KESKUSTELUPALSTA__________________________________________________________________________________________
KIRJE______________________________________________________________________________________________________
89
TEHTÄVÄ 3.
Olet ehkä huomannut, että nykyään voidaan käyttää joko asiatyyliä tai
vapaampaa puhetyyliä. Asiatyyli on huolellista, täsmällistä ja välttää kirjoitusvirheitä. Vapaassa
tyylissä ei niinkään kiinnitetä huomiota oikeinkirjoitukseen, ja se saattaa sisältää
puhekielisyyksien lisäksi hymiöitä.
Merkitse rastilla seuraavien asioiden kohdalle, kuinka paljon asiatyyliä niissä kuuluu olla.
1 = Täysin puhekielinen, 2 = Melko puhekielinen, 3= En osaa sanoa, 4 = Melko asiakielinen ja
5 = Täysin asiakielinen
ROMAANI
1
2
3
4
5
TIETOKIRJA
OPPIKIRJA
SANOMALEHTI
ILTAPÄIVÄLEHTI
AIKAKAUSLEHTI
SÄHKÖINEN LEHTI
SARJAKUVA
RUNO
TELEVISIO
RADIO
KIRJOITELMA KOULUSSA
PÄIVÄKIRJA
SÄHKÖPOSTI
KIRJE
POSTIKORTTI
TEKSTIVIESTI
BLOGI
KESKUSTELUPALSTA
FACEBOOK
SKYPE
GOOGLE
YOUTUBE
VIDEOPELI
90
TEHTÄVÄ 4.
Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin. Merkitse rasti lähemmäksi sitä
ilmausta, joka mielestäsi kuvaa ajatuksiasi paremmin. Jos kumpikaan vaihtoehdoista ei kuvaa
mielipidettäsi, merkitse rasti keskelle.
LUKEMINEN
Tietokoneelta on helpompi lukea kuin
paperilta.
Suurin osa lukemisestani tapahtuu
tietokoneen näytöltä.
Pidän internetin sivulta toiselle hyppivästä
lukutavasta.
En aloita tiedon etsimistä internetistä.
Tietokoneelta ei ole helpompi lukea kuin
paperilta.
Suurin osa lukemisesta ei tapahdu
tietokoneen näytöltä.
En pidä internetin sivulta toiselle
hyppivästä lukutavasta.
Aloitan tiedon etsimisen internetistä.
Sähköinen oppimateriaali ei voisi korvata
perinteistä oppikirjaa.
Kaikkien pitäisi osata lukea kirjoja.
Sähköinen oppimateriaali voisi korvata
perinteisen oppikirjan.
Kaikkien ei tarvitse osata lukea kirjoja.
Koulussa ei pitäisi lukea oppitunneilla
enemmän kirjoja.
Kouluissa pitäisi käyttää oppitunneilla
enemmän sosiaalisen median sovelluksia.
Kouluissa pitäisi lukea oppitunneilla
enemmän kirjoja.
Koulussa ei pitäisi oppitunneilla käyttää
enemmän sosiaalisen median
sovelluksia.
Internet-tekstien lukemisesta ei ole
haittaa nuorten lukutaidolle.
Internet-tekstien lukemisesta on haittaa
nuorten lukutaidolle
KIRJOITTAMINEN
Tietokoneella ei ole helpompi kirjoittaa
kuin kynällä ja paperilla
Kirjoitan internetissä suomeksi.
Tietokoneella on helpompi kirjoittaa kuin
kynällä ja paperilla.
En kirjoita internetissä suomeksi.
Kirjoitan kaiken tietokoneella.
En kirjoita kaikkea tietokoneella.
Kouluissa ei pitäisi alkaa suosia
tietokoneella kirjoittamista.
En kirjoita internetissä asiakielellä.
Kouluissa pitäisi alkaa suosia
tietokoneella kirjoittamista.
Kirjoitan internetissä asiakielellä.
Asiakielisiin kirjoituksiini jää
puhekielisyyksiä.
Kaikki tarvitsevat oikeinkirjoitustaitoa.
Asiakielisiin kirjoituksiini ei jää
puhekielisyyksiä.
Kaikki eivät tarvitse oikeinkirjoitustaitoa.
Nuorten oikeinkirjoitustaitoa ei haittaa
puhekielellä kirjoittaminen.
Kirjoitusvirheet oppikirjoissa ärsyttävät
minua.
Kirjoitusvirheet Facebookissa ärsyttävät
minua.
Kirjoitusvirheet blogeissa ärsyttävät
minua.
Kirjoitusvirheet sähköposteissa ärsyttävät
minua.
Nuorten oikeinkirjoitustaitoa haittaa
puhekielellä kirjoittaminen.
Kirjoitusvirheet oppikirjoissa eivät ärsytä
minua.
Kirjoitusvirheet Facebookissa eivät ärsytä
minua.
Kirjoitusvirheet blogeissa eivät ärsytä
minua.
Kirjoitusvirheet sähköposteissa eivät
ärsytä minua.
91
Kiitän lämpimästi vastauksistasi!
KERTOISITKO TAUSTATIETOSI? Ympyröi sopiva vaihtoehto ja/tai kirjoita viivalle.
1.
2.
3.
4.
Äidinkieleni
Sukupuoleni
Kotipaikkakuntani
Käymäni koulut
(voit ympyröidä useita)
5.
6.
Koulumenestykseni yläkoulussa, keskiarvo
Yläkoulun äidinkielen arvosanani
a) suomi
b) muu, mikä? _________________
a) nainen
b) mies
__________________
a) peruskoulun alakoulu
b) peruskoulun yläkoulu
c) lukio, kuinka monta vuotta olen opiskellut? ____
d) ammatillinen koulutus, kuinka monta vuotta olen opiskellut? ____
Koulutusala? ________________________
_____(vapaaehtoinen)
_____(vapaaehtoinen)
KERTOISITKO LUKU- JA KIRJOITUSTOTTUMUKSISTASI? Rastita itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.
KUINKA USEIN
YLI 5
2-3
KERRAN 2-3
NOIN
NOIN
KERTAA KERTAA PÄIVÄSSÄ KERTAA KERRAN KERRAN
PÄIVÄSSÄ PÄIVÄSSÄ
VIIKOSSA VIIKOSSA KUUSSA
EN JUURI
KOSKAAN
kirjoitan käsin paperille
kirjoitan tietokoneella
kirjoitan chatti- tai tekstiviestin
luen tieto- tai oppikirjaa
luen kaunokirjallisuutta
luen sanomalehteä
luen aikakauslehteä tai sarjakuvaa
luen uutisen verkossa
käyn kirjastossa
haen tietoa internetistä
haen tietoa kirjasta
Nyt voit palauttaa täytetyn lomakkeen tutkijalle, ja vastaanottaa osallistumispalkkion.
92