Lataa: Ajattelen-siis opin! KEOS R.K

11.11.2015
Ajattelen – siis olen ja opin
Raija Kattilakoski Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
KEOS
Oppimiskäsitys OPS 2016
Oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan
tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että
yhdessä muiden kanssa.
Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista,
suunnittelua, tutkimista…Yhdessä oppiminen edistää
oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja
ongelmanratkaisun taitoja…
Oppimisprosessin aikana oppilas oppii työskentely- ja
ajattelutaitoja…
1
11.11.2015
Ajattelutaidot ja OPS 2016
Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilas hahmottaa
itsensä oppijana…miten hän oppii hakemaan, arvioimaan,
muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
tutkiva ja luova työskentelyote
ohjataan näkemään asioita uusilla tavoilla
kysymyksille annetaan tilaa-innostetaan etsimään vastauksia ja kuuntelemaan
toisten näkemyksiä
analysoidaan kriittisesti eri näkökulmista
asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset yhteydet sekä kokonaisuuksien
hahmottaminen
2
11.11.2015
Ajattelu on…
osaksi tiedostamatonta ja
automatisoitunutta
mahdollistaa arkielämässä
selviytymisen
Raija Kattilakoski 2014
Ajattelutaitojen harjoituttamisen
periaatteita
• Kognitiivisen konfliktin tuottaminen (kun aikaisempi
ongelmanratkaisumalli (skeema) ei toimi, on keksittävä
jotain uutta
• Ongelmat lähikehityksen vyöhykkeellä
• Yhdessä oppiminen
• Avoimen ongelman äärelle saattaminen
• Metakognitiivisten taitojen kehittäminen (oman ajattelun
ja oppimisen pohtiminen)
• Siltaaminen aiempiin kokemuksiin tai arkeen
(Ajatellaan-hanke)
Raija Kattilakoski 2014
3
11.11.2015
Musta koira nukkuu mustalla tiellä.
Ei ole katuvaloja eikä kuutamoa.
Auto kaahaa tiellä ilman valoja ja stereot
pauhaten.
Nähdessään koiran,
kuljettaja hidastaa vauhtia
ja väistää.
Mistä hän tiesi, että
koira oli tiellä?
Päivi Puura
Ajattelutaitojen opetus
Ajattelutaitojen opetus ei ole vain valmiin ohjelman
toteuttamista.
Se on ajattelutapa, opetusfilosofia,
jonka perusajatus on, että saadessaan oikeanlaista ohjausta
kaikki oppivat.
Anna aikaa ajatella…
Päivi Puura
4
11.11.2015
Lasten suusta
O Aivot ovat sitä varten, että hiukset pysyisivät
kiinni.
O Melkein kaikilla on aivot. Vähän tyhmillä on
kananaivot.
O On kumma miten vähän saa aikaan, jos
vaan lakkaa yrittämästä.
O Se joka saa hyvän kasvatuksen, siitä tulee
kiltti. Sellaisella, joka saa huonon
kasvatuksen on kivaa.
Oppimistilanne
aktiivinen
yhteistoiminnallinen
oppijalähtöinen
merkityksellinen
reflektoiva
haastava
Päivi Puura
5
11.11.2015
Päivi Puura
Menetelmiä ajattelun taitojen
kehittämiseen
• Ilmiöpohjainen oppiminen, flipped classroom, tutkiva
oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen
• Yksilöllisen oppimisen malli
• Strategioiden opettaminen (ma, luetun ymmärtäminen,
muisti..)
• Ongelmanratkaisutehtävät, päättelytehtävät, ”päivän
pähkinä”
• Pelit, leikit, toiminnalliset työskentelytavat
• Puhuminen, kielellistäminen, keskustelut
Päivi Puura
6
11.11.2015
Kognitiiviset harjaannuttamisohjelmat
•
•
•
•
•
•
•
IE – basic, IE 1 ja IE 2 (www.icelp.org)
Bright Start (Haywood)
Case (soveltuu luonnontieteisiin)
Came (soveltuu matematiikkaan)
PREP-ohjelma (Das)
Lasten filosofia
Montessorimenetelmä
http://www.vuosaarenmontessoritalo.fi/index.php/montessoripedagogiik
ka
Päivi Puura
1. Kirjoita muistilapulle yksi oma tai kuultu
ajattelutaitoja tukeva toimintamalli.
2. Etsi itsellesi pari ja kerro ajatuksesi.
3. Kun olette valmiita, nostakaa käsi ylös ja
vaihtakaa muistilappuja.
4. Etsi uusi pari, jolla on käsi ylhäällä ja
kerro mitä pohditte edellisen parin kanssa.
Jne…
7
11.11.2015
Mies lukitsi poikansa ulos.
Poika kiitti häntä. Selitä.
Päivi Puura
Bloomin taksonomia
Ajattelun tasot
Tapoja lähestyä asiaa
• Tietäminen
(muistaminen)
• Ymmärtäminen
• Soveltaminen
• Analysoiminen (rakenteet
ja mallit)
• Syntetisoiminen
(yhdistely – uuden
luominen)
• Arvioiminen
•
•
•
•
•
•
Totea, tunnista, luetteloi
Selitä,kuvaile,havainnollista
Sovella, ratkaise, ennusta,
päättele
Listaa kokonaisuuden osia,
syy-seuraussuhteita, erota
olennaiset, vertaa, aseta
vastakkain
Yleistä, tiivistä, tee
hypoteeseja, keksi, luo, kokoa
Argumentteja puolesta ja
vastaan,luo kriteerejä, arvioi,
aseta tärkeysjärjestykseen
Raija Kattilakoski 2014
8
11.11.2015
ESIMERKKEJÄ BLOOMIN TAKSONOMIAN
KÄYTÖSTÄ.docx
Raija Kattilakoski 2014
Informaation prosessointi – arjen työkalut
•
•
•
•
-
Mikä ei kuulu joukkoon?
- Kuvat, esineet, numerot: esim. tutkitaan eläimiä: koira, kissa, hamsteri
ja susi. Erotetaan yksi eläin kerrallaan joukosta ja perustellaan valinta
- Sanat, opettamasi aiheen avainsanat
Miellekartta
sopii esimerkiksi uuden asian käsittelyn alkuun, kertauksen tukena
miellekarttojen selittäminen parille
Osat ja kokonaisuudet
Kollektiivinen (yhteinen) muisti:
4-5 hengen ryhmissä; tavoitteena piirtää tai tuottaa mahdollisimman
tarkasti mallia vastaava esitys
Interaktiivisia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä:
http://peda.net/veraja/projekti/kelpokymppi/eriyta/eriyttaminen/menetelmat/t
oiminnallisuus
Päivi Puura
9
11.11.2015
”Puhumalla ajatteleminen” kehittää lasten kielellisiä taitoja, eritoten
ryhmäkeskusteluissa, sillä sosiaalisessa ja älyllisessä vuorovaikutuksessa
he oppivat muotoilemaan ajatuksensa sanallisesti toisille ilmaistavaksi.
Tomperi & Juuso 2008
Päivi Puura
Kysyminen on tärkeämpää kuin vastaaminen
• Havaintokysymykset = huomion kohdistaminen haluttuun
kohteeseen/ilmiöön
• Muistikysymykset = palauttavat mieleen aiemmin
havaittua/opittua
• Vertailukysymykset = johdattavat havainnoimaan tiettyjä
piirteitä/ominaisuuksia
• Aktivointi- ja päättelykysymykset = aktivoivat tekemään
oletuksia/havainnoimaan/kokeilemaan/hankkimaan lisätietoa
• Soveltamiskysymykset= ohjaavat käyttämään opittua asiaa
uudessa tilanteessa
• Mielipide- ja arviointikysymykset = ohjaavat luomaan,
esittämään omia käsityksiä asioista ja vievät kohti kriittistä
ajattelua
Päivi Puura
10
11.11.2015
Tehtävä
• Keksikää ryhmässä aihe ja miettikää
siihen liittyviä erilaisia kysymyksiä
edellisen dian mukaan
• Kysymykset:
https://todaysmeet.com/Hyvi%C3%A4kysymyksi%C3%A4
Lasten ja nuorten kanssa filosofointi
•
•
•
Työskentelyn lähtökohta:
- tekstimateriaali, videokatkelma, sarjakuva, tarina, lehtileike,
musiikkikappale, näyttely
Kysymykset:
- tuodaan materiaalista esiin kysymyksiä, ihmettelyn aiheita vapaasti
ideoiden
- listataan yhdessä kysymyksiä taululle/kalvolle/kysymyskortit
- valitaan näistä kiinnostavin/kiinnostavimmat ongelmat yhdessä (tai
äänestämällä) ja ryhdytään työstämään sitä/niitä
Toimitaan ”tutkimusyhteisönä”: yhdessä keskustellaan,
ideoidaan, ehdotetaan vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja
ongelmiin, pyritään perustelemaan vastaukset ja yhdessä etsitään
parhaita perusteluja, tehdään yhteenvetoja ja mietitään, onko
ajatteluprosessi edennyt
Päivi Puura
11
11.11.2015
•
•
•
”Metakeskustelu”: aina välillä pysähdytään keskustelemaan siitä,
miten työskentely on edennyt – onko kuunneltu kaikkia, onko
noudatettu keskustelun sääntöjä jne.
Opettaja tukee toimintaa, ohjaa ja antaa tukea, pitää huolta, että
kaikki saavat osallistua, auttaa vaikeissa paikoissa, ja voi itsekin olla
mukana keskusteluyhteisössä.
Opettajan rooli:
- ohjata ajattelua/prosessia, esim. konkreettisesta
abstraktiin/teoreettisempaan, yksittäisestä yleiseen, mahdottomasta
todelliseen jne.
- toimia ajattelun kriitikkona, vastakysymysten esittäjänä
- ohjata sosiaalisesti ja teknisesti prosessia, keskustelua,
työskentelyä
Päivi Puura
Prosessikysymyksiä
•
•
•
•
•
•
•
Mitä teet seuraavaksi?
Miten teit sen?
Mitä luulet tapahtuvan, jos...?
Milloin olet aikaisemmin tehnyt jotain tällaista?
Miltä sinusta tuntuu, jos...?
Milloin muulloin sinä tarvitset...?
Miksi tämä on parempi kuin tuo...?
Päivi Puura
12
11.11.2015
• Voitko ajatella mitään muuta tapaa, jolla
voisimme tehdä tämän?
• Miksi tämä on parempi kuin tuo?
• Missä olet tehnyt näin aikaisemmin, että osasit
ratkaista ongelman ?
• Tehdään suunnitelma, ettei meiltä jää mitään
pois.
• Miten sinä saat asian selville ?
• Miten…on erilainen kuin…?
Päivi Puura
Ajattelun tekeminen tärkeäksi –
seitsemän kultaista sääntöä
•
•
•
•
•
•
•
Luo ajattelulle suotuisa ilmapiiri
Tee ajattelusta haasteellista ja hauskaa
Suunnittele ajattelua
Järjestä luokka ajattelun kannalta edulliseksi
Arvioikaa ajattelua
Tee ajattelu näkyväksi
Tee ajattelu kuuluvaksi
Päivi Puura
13
11.11.2015
Pohdintaa, hämmästelyä, kummastelua...
•
•
•
•
•
•
Miksi pöly on harmaata?
Missä on lintujen napa?
Miksi porkkana kasvaa alaspäin?
Miksi murot juttelevat?
Miksi haukotus tarttuu?
Tarvitaanko avaruudessa rintaliivejä?
Päivi Puura
8 x 8 menetelmä
-
Kirjoitetaan ongelma A4-paperille
Asetetaan paperin ympärille 8 paperia ja kirjoitetaan niille jokin ongelmasta mieleen
tuleva näkökulma
Tuotetaan kustakin näkökulmasta 8 ideaa.
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm
14
11.11.2015
Sanojen lajittelu
Oppilaat kirjoittavat ryhmissä sanoja paperille.
Sanat jaetaan kahteen ryhmään ryhmän itse keksimänsä säännön
perusteella.
Tulos kirjoitetaan esim. luokan taululle.
Sanat jaetaan uudestaan kahteen ryhmään, mutta eri perustein.
Miksi
musiikki jää
pyörimään
päähän?
Miksi kipu
jää päälle?
Miksi
väsyneenä
naurattaa?
Miten
kosketusnäyttö
toimii?
Raija Kattilakoski 2014
15
11.11.2015
Teaching students thinking skills and
strategies - periaatteita (Howie 2011)
1. Kaikki lapset voivat oppia ja muuttaa kognitiivista
toimintaansa.
2. Ajattelun opettamisen menetelmät parantavat kaikkien
oppijoiden ajattelua.
3. Oppimisympäristön tulisi tarjota sopivia haasteita.
4. Oppimisympäristönä voi hyödyntää koko yhteiskuntaa.
5. Opettajan ja oppilaan välille jaettua oppimista.
6. Oppimisen tekeminen mielekkääksi.
7. Opitun siirtäminen ja yleistäminen oikeaan elämään.
Raija Kattilakoski 2014
Anna aikaa aivoille
O Anna aivoille mieluisaa tekemistä.
O Ratkaisut löytyvät helpoimmin levänneenä.
O Aivot toimivat parhaiten ”kävelyvauhdissa”.
O Liika vauhti lisää virhealttiutta.
O Anna aivoille luovaa lekottelua.
O Jos on kiire, aivot tukeutuvat rutiiniratkaisuihin.
O Ajattelu ja oppiminen ovat kaikessa läsnä.
O Ajatuksia täytyy muhituttaa.
O Ajattelemalla päätämme, mikä on tärkeää.
O Ajattelurauha synnyttää uusia ideoita.
O Malta keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
16
11.11.2015
Lähteitä
• A’Echevarria & Patience (2013) Ajattelun taidot
• Hakkarainen, Lonka & Lipponen (2004) Tutkiva
oppiminen
• Kalakoski, Laarni, Paavilainen, Kallio, Oksala & Penttilä
(2002). Persoona-kognitiivinen psykologia
• Yli-Luoma (2003) Hyvä opettaja
• Teaching students thinking skills and strategies (2011)
• http://www.mv.helsinki.fi/home/hotulain/AjatellaanTehtav
at/InterventionTeoria16022014docx.pdf
Raija Kattilakoski 2014
• Toiminnallisia ja interaktiivisia menetelmiä opetukseen:
http://peda.net/veraja/projekti/kelpokymppi/eriyta/eriytta
minen/menetelmat/toiminnallisuus
• Ilmiöopas:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z
GVmYXVsdGRvbWFpbnxpbG1pb29wYXN8Z3g6NTUw
ODhiNjg5ZDdkODM4ZA
Raija Kattilakoski 2014
17
11.11.2015
Materiaalia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ajatella! Filosofiaa 1 ja 2 (Lasten keskus)
Filosofiaa lapsille ja nuorille (niin &näin)
Ajatellaan yhdessä (niin & näin)
Filosofoidaan lasten kanssa (niin & näin)
Nukkesairaala (niin & näin)
Keskusteleva opetus (niin & näin)
Pohdintatehtäviä (mm. Laskutaitosarja)
Tuhattaituri – pulmat (Otava)
Tuhatta ja sataa (Otava)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Harrastamme matematiikkaa (WSOY)
Mieletön matematiikka (WSOY)
Leikitään matematiikkaa (Tammi)
Hoksaa (WSOY)
Ällikkä – nokkelien testien kirja (Kirjalito)
Hoksauskerroin (Otava)
Mensa – älyjumppaa (WSOY)
Summamutikat (Oppi ja ilo)
Matikasta on moneksi (Lasten keskus)
18