Suomi on yritystensä summa Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Suomi on yritystensä summa
JOSEK, Mistä kilpailukykyä ja tuottavuutta? seminaari 20.11.2015
Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja
1
Uusiutumiskykyinen
suunnannäyttäjä
Yritysten menestyminen talouden
ykkösteemaksi
Yrittäjänäkökulma
päätöksentekoon
TULOKSELLISIN
VAIKUTTAJA
Tuloksia jäsenille
yhteistyöllä
Tunnetuin
yrittäjyyden
edistäjä
Parhaat
yrittäjyyden
olosuhteet
Suomeen
AINUTLAATUINEN
YRITTÄJIEN
VERKOSTO
Sitoutuneet
luottamushenkilöt ja
asiantuntijat
Rohkeus.
Tarpeellinen
tieto yrittäjille
kaikilla
kanavilla
Uusiutumiskyky.
YLIVOIMAINEN
YRITTÄJÄN TUKI
Yrittäjien
osaamisen ja
hyvinvoinnin
edistäjä
Luotettavimmat
neuvot ja palvelut
Luotettavuus.
Yritysrakenne Suomessa
0,2% 0,9%
5,5%
Suuryritykset
Keskisuuret yritykset
Pienyritykset
(250- hlöä) 588
(50-249 hlöä) 2 592
(10-49 hlöä) 15 675
93,4%
Mikroyritykset
(1–9 hlöä) 264 435
Yhteensä
283 290 yritystä, pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous
Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2013
Henkilöstömäärän muutos 2001—2011 ja
2001—2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä
55 000
45 000
50 397
2001—2011
43 698
2001—2012
Vuosina 2001—2012:
lisäys yhteensä
108 886
- suuryritykset
7 164
- pk-yritykset
101 722
- alle 50 h yritykset 79 024
35 000
25 000
21 017
20 053
18 500
16 826
12 494
10 856
10 2049 514
8 841
7 759
15 000
5 000
-5 000
783
1-9 h
10-19 h
20-49 h
50-99 h
100-249 h
-835
250-499 h 500-999 h
805
-2 460
> 1000 h
Lähde: Tilastokeskus. Yritysrekisteri 2012.
Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa- ja metsätalous
Lisää kasvukäytäviä
Hki-Tre kasvukäytävällä sijaitsee
45 % työpaikoistamme ja
vaikutusalueella asuu jo joka
kolmas suomalainen. Alueen
sisällä vähintään yhden kuntarajan
ylittää päivittäin yli 301 000
työmatkalaista.
Lisää ja kaikenlaisia
kasvukäytäviä.
Lähde mukaillen: www.suomenkasvukaytava.fi
Yrityksien sijainti Suomessa
Lähde: Tilastokeskus 2013
Uudet yritykset Pohjoismaissa 2011
Mitä keltaisempi alue,
sitä enemmän uusia yrityksiä.
1 000 henkilöä kohden
keskimäärin 10,6 kpl
uutta yritystä Pohjoismaissa.
Omistajanvaihdosodotukset (55+)2015 -2025
4%
27%
Myynti
39%
Sukupolvenvaihdos
Yritysjärjestely
7%
Lopettaminen
23%
Muu ratkaisu
Jatkaja/ostaja tiedossa 36 %:lla
Yhteensä 78 000 yritystä
Lähde: Suomen Yrittäjät, SeAMK:n Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015
8
Opiskelijoiden yrittäjyysaikomukset
21 %
korkeakouluopiskelijoista pitää
yrittäjäksi ryhtymistä todennäköisenä
uravaihtoehtona.
26 %
ammattiin opiskelevista haluaisi toimia
yrittäjänä.
19 %
ammattiin opiskelevista pitää
todennäköisenä yrittäjänä toimimista.
81 %
lukiolaisista voisi harkita ryhtyvänsä
yrittäjäksi tai pitää sitä
ensisijaisena uravaihtoehtona.
9
Lähde: Opiskelijasta yrittäjäksi 2015, Amisbarometri 2015 ja Suomen Lukiolaisten Liitto 2011.
Käytettyä tavaraa myydään
10
Käytettyä tavaraa myydään —
myynti johtaa jalostamiseen
Asuntoja myydään avoimesti
Arvonmääritysmenetelmä
selkeä
Käytetään asiantuntijoita
Kauppa johtaa
jalostamiseen
11
Miten yritysmarkkinoita voidaan kehittää
• Yrittäjien ymmärrystä arvosta parannetaan
• Yritysmyyntiä lähdetään valmistelemaan ajoissa
• Tarvitaan lisää myytäviä yrityksiä – kaikki kaupan
kaiken aikaa
• Houkutellaan ostajia – myös niistä, jotka aikovat
perustaa uuden.
• Kannustetaan asiantuntijoita ja rahoittajia kehittämään
palveluitaan
• Kehitetään keskitetty kohtaamispaikka – kauppapaikka
verkkoon = Yrityspörssi.fi
Anssi Kujala
12
Sote- ja
aluehallintouudistus
Tulkintoja
13
Itsehallintoalue – perustana
maakuntajako
• 18 itsehallintoaluetta - perustana maakuntajako, vaalit jokaisella
alueella, verotusoikeus auki
• Sote-palvelut järjestetään 15 alueen puitteissa
•
•
Kolme aluetta järjestävät palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen
kanssa
vastuu järjestämisestä siirtyy pois kunnilta ja kuntayhtymiltä
•
Itsehallintoalue on uusi, kunnista riippumaton toimija
• kunnilla ei rahoitusvastuuta eikä enää mm. mahdollisuutta
omistajaohjaukseen
•
Sote-palveluiden järjestämisvelvollisuuden lisäksi siitä muodostuu
merkittävä alue- ja elinkeinopoliittinen toimija.
14
Itsehallintoalueen tehtävät
soten lisäksi
• Pelastustoimen tehtävät
•
ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset tarpeet järjestää itsehallintoaluetta
laajempaa aluetta ja väestöpohjaa vaativat tehtävät laajemmalla alueella
• Maakuntien liitoille kuuluvat alueiden kehittämisen ja sen
rahoituksen mukaan lukien EU:n ohjelmaperusteisen rahoituksen
välittämisen tehtävät sekä alueellisen maankäytön suunnittelun
tehtävät
• ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelämän
kehittämistehtävät mukaan lukien maaseutuelinkeinojen kehittämisja rahoitustehtävät
• Mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto
• Itsehallintoalueesta tulee yrittäjien kannalta tärkeä toimija.
15
Sote- ja aluehallinto
SOSIAALI ja TERVEYS & HALLINTO
vaalit
Itsehallintoalueet 18
Sote-alueet 15
valtioneuvosto tekee
järjestämispäätöksen
• työnjako
• investointilinjaukset
• valinnanvapauden
toteuttaminen
perustason sosiaalija terveyspalvelut
erikoistason
sosiaali- ja
terveyspalvelut
16
maakuntaliittojen tehtävät
• alueiden kehittäminen
• EU-rahoitus
• alueellinen maankäyttö
ELY-keskusten tehtävät
• alueiden kehittäminen
• elinkeinoelämän
kehittäminen
• maaseutuelinkeinojen
kehittäminen ja rahoitus
pelastustoimi
ympäristöterveydenhuolto
ministeriöiden arviot
Erillinen valtion lupa- ja valvontaviranomainen?
RAHOITUS
itsehallintoalueen
vero
Valtio
1
Kunnat
317
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen
selvitetään
voiko
aluehallinnon
tehtäviä
siirtää
elinvoiman
edistäminen
sava-maksu
vai
?
kokonaisveroaste ei saa
nousta
perusopetus,
varhaiskasvatus
kaavat/
maankäyttö/
kunnallis-tekniikka
kuntatasolla
muu jäljelle jäävät
Sote- ja aluehallinto
SOSIAALI ja TERVEYS & HALLINTO
vaalit
Itsehallintoalueet 18
Sote-alueet 15
valtioneuvosto tekee
järjestämispäätöksen
• työnjako
• investointilinjaukset
• valinnanvapauden
toteuttaminen
perustason sosiaalija terveyspalvelut
erikoistason
sosiaali- ja
terveyspalvelut
17
RAHOITUS
itsehallintoALUEEN ELINKEINOT
alueen
& KEHITTÄMINEN
maakuntaliittojen tehtävät
• alueiden kehittäminen
• EU-rahoitus
• alueellinen maankäyttö
ELY-keskusten tehtävät
• alueiden kehittäminen
• elinkeinoelämän
kehittäminen
• maaseutuelinkeinojen
kehittäminen ja rahoitus
vero
Valtio
1
ministeriöiden arviot
kokonaisveroaste ei saa
nousta
Erillinen valtion lupa- ja valvontaviranomainen?
VAPAUTTAA
voiko
KUNNAT
aluehallinnon
tehtäviä
LUOMAAN
siirtää
ELINelinvoiman
VOIMA
edistäminen
sava-maksu
vai
?
VALINNANVAPAUS
SOVELTUVIN OSIN
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen
selvitetään
PÄÄSÄÄNTÖNÄ
pelastustoimi
VALINNANVAPAUS
ympäristöterveydenhuolto
Kunnat
317
perusopetus,
varhaiskasvatus
kaavat/
maankäyttö/
kunnallis-tekniikka
kuntatasolla
muu jäljelle jäävät
Valinnanvapauden
läpimurto
18
Pitkäaikainen tavoite: aito monituottajamalli
KYSYNTÄ
KANSALAISET
julkinen
sektori
VAIHTOEHTOISET TUOTANTOTAVAT
oma
tuotanto
TARJONTA
asiakkaat
ostopalvelut
Tämä kuva
muunnettava
valinnanvapausmalliin
Valinnanvapaus
esim.
palvelusetelit
PALVELUIDEN TUOTTAJAT
YHDISTYS
TOIMINIMI
OSAKEYHTIÖ
OYJ
SÄÄTIÖ
TOIMINIMI
OSAKEYHTIÖ
OYJ
OSUUSKUNTA
TOIMINIMI
OSAKEYHTIÖ
Ydinkirjaus
• Osana uudistusta säädetään
valinnanvapauslainsäädäntö: käyttäjälle mahdollisuus
valita itse palveluiden julkinen, yksityinen tai
kolmannen sektorin tuottaja
• valinnanvapaus pääsääntö perustasolla ja soveltuvin
osin erityistason palveluissa
• Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista
koskeva ja valinnanvapautta laajentava lainsäädäntö
saadaan voimaan 1.1.2019
• yksilön valinnanmahdollisuuksia tuetaan palveluiden
yhtenäisillä laatukriteereillä ja valintaa tukevalla
julkisella tiedolla
20
Hallituksen linjauksen tulkintoja
• Seuraavissa kalvoissa on hallituksen linjauksen
7.11 poimintoja, jotka ovat tavoitteidemme
mukaisia tai kannaltamme myönteisiä.
• Boldattuna Suomen Yrittäjien lyhyet huomiot.
• Lähes jokaiseen kohtaan SY:llä on ollut linjaus ts. on
tavoitteemme mukainen.
21
Vertailujärjestelmä
• Itsehallintoalue tuottaa tarvittava palvelut itse
tai voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin
palveluita.
22
• julkisen palvelulupauksen piiriin kuuluvien julkisesti ja
yksityisesti tuotettujen palveluiden kustannusten,
kustannustehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden
vertailtavuus eri palvelutuottajien kesken sekä
innovaatioiden ja kokeilujen edellytykset
• SY: Pakottaa myös yritykset vertailuun.
• SY: Määritettävä kuka tekee vertailujärjestelmän,
mitä vertaillaan.
• SY: Hyvä, että kokeilut mainittu. Esityksiä.
Ennen tuottamista arvioitava
tuotantotavat
• Itsehallintoalueen tulee ennen palveluiden
tuottamista itse vertailla oman palvelutuotannon
tehokkuutta ja mahdollisuuksia hyödyntää
yksityisen ja kolmannen sektorin tuotantoa sekä
mahdollisuuksia järjestää palvelutuotanto
yhteistyössä muiden itsehallintoalueiden kanssa.
• SY: Merkittävä kirjaus: jo ”ennen palveluiden
tuottamista itse vertailla”.
• SY: Vaatii aktiivisia toimia ja vaihtoehtoja jo
”nivelvaiheessa” ennen kuin itsehallintoalueet
aloittavat (1.1.2019)
23
Tilaaja-tuottaja
• Itsehallintoalueet erottavat sisäisessä
valmisteluprosessissaan ja -organisaatiossaan
sote-järjestämistehtävien valmistelun
itsehallintoalueen oman tuotannon johtamisesta.
Tämä tarkoittaa, että tuotantoa johtavat
ammattijohtajat erillään järjestämistä
koskevasta päätöksenteosta.
• SY: Tilaaja-tuottaja-malli itsehallintoalueen
sisälle. Vaatii kirkastamista.
24
Palvelutuotantostrategia
• Itsehallintoalueiden järjestämistehtävään kuuluu
palvelutuotantostrategian laatiminen.
Strategiassa muun muassa määritellään, miten
alueen palvelut tuotetaan. Itsehallintoalueet
arvioivat säännöllisesti palvelutuotantostrategian
tarkoituksenmukaisuutta valtakunnallisten
arviointikriteerien mukaisesti.
• SY: tärkeä, jo pitkään esitetty
palvelustrategiavelvoitetta järjestäjille
(onnistui Kuntalakiin kuntastrategian
muodossa)
25
PK-yritykset ja uudet yritykset
• Lainvalmistelussa ja sote-uudistuksen
alueellisessa toteutuksessa huolehditaan
kilpailun toimivuudesta ja monipuolisesta sotepalveluiden tarjonnasta.
• Kuluttaja- ja kilpailuvirasto valvoo kilpailun toteutumista
sote-palveluiden markkinoilla ja sen osana myös PKyritysten toimintamahdollisuuksia. Valmistelussa luodaan
menettelyt ja edellytykset, joilla turvataan uusien
toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten
mahdollisuudet tarjota palveluita.
• SY: menettelyt ja edellytykset vahvistettava.
26
Haasteitakin
• Valtakunnallinen yhteishankintayksikkö
• …tekee valmistelua kullekin itsehallintoalueelle..
• Riskinä hankintakokojen kasvaminen
• Lisäksi itsehallintoalueiden omistuksessa olevat
valtakunnalliset tukipalvelu-yksiköt
• Toimitila, ICT, tutkimuksen koordinaatiopalvelut,
laiteinfra
• Verotus: ei nouse tämän johdosta. Pidettävä
kiinni linjauksesta.
27
Suomen sote?
• Suomeen ei siirretä mitään valmista mallia vaan
tehdään oma.
• Muualla ei ole sosiaalipalveluita.
• Yksityiskohtia paljon ratkomatta
• Ydin: valinnanvapauden mekanismit
Suomi 2019-
15
sotealuetta
28
Ruotsin mallia ei voi kopioida
• Koskee vain perusterveydenhuoltoa, Suomessa nyt myös
sosiaalipalvelut
• Maakäräjät hyväksyvät tuottajat etukäteen
• jonka jälkeen potilas voi valita tuottajista sopivimman
• jos ei ole tyytyväinen, vaihtaa tuottajaa, raha seuraa
•
•
•
•
Maakäräjien maksamat korvaukset ovat kaikille samat
21 erilaista järjestelmää ja tapaa toimia
terveyskeskuksia on enemmän ja lähempänä
hoitoon pääsee helpommin
• + 219 yksityistä yksikköä
• + 17 julkista yksikköä
lisäys 18 %
Lähde: Lagen om valfrihetssystem 2008, Konkurrensverket, Socialstyrelsen 2012, Tillväxtanalys 2011, SCB 2013
29
Suomen malli ?
- luonnos
PALVELUSETELI tai
joku muu
valinnanvapauden
mahdollistava
kevyt perustaso
VALINNANVAPAUS
Pk-yritys Oy/Ky
Kuntapalvelu
Ammatinharjoittaja
Yksinyrittäjä T:mi
Järjestö
Yritys Oyj
palveluseteli
15 SOTE-ALUETTA
järjestämisvastuu
Vaativampi perustaso
kevyt erikoistasotänne valinnanvapaus
erikoistaso
vaativa erikoistaso
väestöpohja,
suoritteet, laatu
Pk-yritys Oy/Ky
Kuntapalvelu
Järjestö
Yritys Oyj
Sote-sairaala
Kuntasairaala
Voi käyttää
palveluseteliä
Järjestö
Yritys Oyj
palveluseteli
Sote-sairaala
Järjestö
Yritys Oyj
Valitse vapaasti
31