Jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015

KVTES:n
jaksotyöaikauudistus
Edunvalvonta 2015
Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa
•
•
•
Voimaan 1.6.2015
Pohjana jaksotyöaikakokeilu
Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm.
– Ylityön laskentasäännöt muuttuvat
– Ennalta tiedetyn keskeytyksen taulukko poistuu
– Arkipyhä alentaa jatkossa jaksotyössä ylityörajaa
– Lisätyötä voi muodostua vain osa-aikatyössä
– Muodollinen jaksotyöaika poistuu
Säännöllinen työaika
•
•
•
2 – 4 viikon jaksot
– 4 viikkoa kuitenkin vain jos toiminnan kannalta tarpeen
Säännöllinen työaika on tasoittumisjakson viikkojen lukumäärä x
38 h 15
– Mikäli palvelussuhde ei kestä kokonaista työaikajaksoa, säännöllinen työaika
on keskimäärin 7 tuntia 39 minuuttia per kalenteripäivä, kuitenkin enintään 38
tuntia 15 minuuttia kalenteriviikossa
Työvuoroluetteloon saa suunnitella enintään seitsemän työvuoroa
peräkkäin
Säännöllinen työaika arkipyhäjaksolla
•
•
•
Arkipyhä lyhentää tasoittumisjakson säännöllistä työaikaa 7
h 39 minuuttia per arkipyhä
Osa-aikatyössä lyhennys osa-aikaprosenttia vastaava
Jos palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa,
arkipyhälyhennys suhteutetaan työsuhteen kestoon
– Esim.: Työsuhde kestää 10 kalenteripäivää, käytössä on kahden
viikon tasoittumisjakso. Arkipyhästä johtuva suhteellinen lyhennys on
10/14 x 7,65 = 5,46 tuntia
Säännöllisen työajan ylittäminen
•
•
•
Pääsääntö: ylityöraja on jakson normaali säännöllinen työaika
(esim. 3 viikon jaksolla 114 h 45 min)
Arkipyhä alentaa paitsi säännöllistä työaikaa, myös
ylityörajaa
Osa-aikatyöntekijän ylityöraja on sama kuin täyttä työaikaa
tekevällä
– Osa-aikaprosentin mukainen säännöllinen työaika osoittaa lisätyörajan
– Lisätyötä voi jatkossa muodostua vain osa-aikatyötä tekevälle
Keskeytyneen jakson määräykset
•
•
•
Työnteon keskeytyessä esim. sairausloman tai vuosiloman
takia sovelletaan keskeytyneen jakson määräyksiä
Keskeytys voi olla joko
1.
2.
Ennalta suunniteltu
Muu keskeytys
Mikäli samaan tasoittumisjaksoon sisältyy sekä ennalta
suunniteltu että muu keskeytys, ylityöraja määräytyy
suunnitellun keskeytyksen mukaan
Ennalta suunniteltu keskeytys
•
•
•
Jos keskeytys on suunniteltu työvuoroluetteloon
viimeistään viikkoa ennen jakson alkua
Jokainen keskeytyspäivä, joka olisi ollut työpäivä, alentaa
jakson säännöllistä työaikaa ja samalla ylityörajaa 7 h 39
minuuttia, kuitenkin enintään 38 h 15 per kalenteriviikko
–
Jos työpäivät eivät ole tiedossa, niiksi katsotaan ma – pe
Ei enää ennalta tiedetyn keskeytyksen taulukkoa
Ennalta suunniteltu keskeytys osa-aikatyössä
•
•
•
Osa-aikatyön ylityöraja sama kuin täydessä työajassa
Ylityörajan ja säännöllisen työajan väliin jäävä aika
muodostuu lisätyöksi
Säännölliseksi työajaksi ja samalla lisätyörajaksi katsotaan
osa-aikatyön suhteellinen osuus täyttä työaikaa tekevän
ylityörajasta
–
Ensin katsotaan, mikä olisi 100 %:lla työajalla ylityöraja
–
Sen jälkeen kerrotaan se osa-aikaprosentilla, jolloin saadaan
säännöllinen työaika & lisätyöraja
Muu keskeytys
•
•
Jos poissaolo ei ole ollut tiedossa viimeistään 7 päivää
ennen työvuoroluettelon alkua
– Tyypillisesti sairausloma
Poissaolon ulkopuolelle suunniteltu tuntimäärä osoittaa
säännöllisen työajan ja ylityörajan (kuten aiempi
yllättävä keskeytys)
Muu keskeytys osa-aikatyössä
•
•
•
Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on
lisätyötä ylityörajaan asti
Ylityöraja on täyttä työaikaa tekevän säännöllinen työaika
Esim.: Kahden viikon jakso, jossa ensimmäinen viikko
sairauslomaa. Toiselle viikolle suunnitellut tunnit osoittavat
jakson säännöllisen työajan ja samalla lisätyörajan. Ylityöraja on
koko jakson säännöllinen täysi työaika eli 76 h 30 minuuttia
Muodollinen jaksotyö
•
•
•
•
Muodollinen jaksotyö poistuu kokonaan 1.6.2015
Ei ole ollut itsenäinen työaikamuoto vaan
jaksotyöajan sovellutus, joten jos muuta ei päätetä,
jäävät muodollisessa jaksotyössä olleet tuolloin
jaksotyöhön
Jytyn kanta: Toimistotehtäviä yli 50 % tekevät
siirrettävä toimistotyöaikaan jos jaksotyö ei sovellu
työaikamuodoksi muodollisen jaksotyön poistuttua
Tarkastettava, onko työsopimuksessa kirjaus
työaikamuodosta
Lisätietoja
•
•
•
[email protected]
[email protected]
[email protected]
HAHMOTETAAN
KOKO KUVA