vuosikertomus 2014

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika:
Keskiviikko 25.11.2015
Paikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Ballroom
Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN
6. VUODEN 2014 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTETUKSI TOTEAMINEN
7. HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014
8. HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSEKSI VUODELTA 2014
9. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
SEKÄ VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
10. TIIVISTELMÄ HEKON KULUVAN VUODEN TOIMINNASTA
11. HEKON STRATEGIA 2016 -2020
12. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAKSI
13. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
14. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2016
15. PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2016 - 2018
16. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2016 - 2018
-
erovuorossa ovat Mikko Anttila, Sari Ek-Petroff ja Virve Kivi
17. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2016
18. NIMITYSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2016
19. MUUT ASIAT
20. ILMOITUSASIAT
21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
VUOSIKERTOMUS 2014
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
1
Vuosikertomus 2014
SISÄLLYSLUETTELO
1.
2.
3.
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014........................................................... 3
TOIMINNAN PAINOPISTEET ........................................................................................... 4
JÄSENTOIMINTA ............................................................................................................. 5
TAPAHTUMAT ................................................................................................................................................................... 5
APURAHAT ....................................................................................................................................................................... 7
JÄSENEDUT ...................................................................................................................................................................... 7
4.
MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ ..................................................................................... 8
JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS ....................................................................................................................................................... 8
JÄSENHANKINTA ................................................................................................................................................................ 9
Kylterit ja vastavalmistuneet ..................................................................................................................................... 9
Muut ekonomikelpoiset............................................................................................................................................. 9
VIESTINTÄ ...................................................................................................................................................................... 10
Jäsenlehti................................................................................................................................................................ 10
WWW.HEKO.FI ....................................................................................................................................................... 10
Sähköinen tiedotus ................................................................................................................................................. 10
Sosiaalinen media ................................................................................................................................................... 10
5.
VAIKUTTAVUUS ............................................................................................................ 11
HEKO-SUOMEN EKONOMIT .............................................................................................................................................. 11
YHTEISTYÖKUMPPANIT ...................................................................................................................................................... 11
6.
7.
8.
HALLINTO ...................................................................................................................... 12
TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA ................................................................................ 13
LIITTEET......................................................................................................................... 14
KERHOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET ..................................................................................................................................... 14
BUSINESS PARTNERS......................................................................................................................................................... 15
................................................................................................................................................................................... 15
EKONOMINAISET ............................................................................................................................................................. 16
EKONOMIYRITTÄJÄT ......................................................................................................................................................... 17
FINANSSIEKONOMIT ......................................................................................................................................................... 18
IT-EKONOMIT ................................................................................................................................................................. 19
JULKISHALLINNON EKONOMIT ............................................................................................................................................. 20
JÄRJESTÖEKONOMIT ......................................................................................................................................................... 21
KANSAINVÄLISET EKONOMIT ............................................................................................................................................... 22
KEHONKOHENTAJAT ......................................................................................................................................................... 23
KONSULI-KLUBI ............................................................................................................................................................... 24
KYL-EKONOMIT .............................................................................................................................................................. 25
KYN-EKONOMIT ............................................................................................................................................................. 26
KULTTUURITOIMIKUNTA .................................................................................................................................................... 27
LASKENTAEKONOMIT ........................................................................................................................................................ 28
LIIKKEENJOHDON KERHO .................................................................................................................................................... 29
MARKKINOINTIEKONOMIT.................................................................................................................................................. 30
NUORET EKONOMIT ......................................................................................................................................................... 31
PÄIVÄKLUBI .................................................................................................................................................................... 32
VAIKUTTAJAEKONOMIT ..................................................................................................................................................... 33
VIESTINTÄEKONOMIT ........................................................................................................................................................ 34
TAPAHTUMALUETTELO 2014.............................................................................................................................................. 35
HEKON LUOTTAMUSHENKILÖT 2014 ................................................................................................................................... 45
HEKOn hallitus ........................................................................................................................................................ 45
HEKOn työryhmät ................................................................................................................................................... 45
Kerhojen johtokunnat 2014 ..................................................................................................................................... 46
HEKOLAISET SUOMEN EKONOMIEN LUOTTAMUSTOIMISSA ......................................................................................................... 49
HUOMIONOSOITUKSET ...................................................................................................................................................... 49
TASEKIRJA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS ............................................................................................................................... 50
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
2
Vuosikertomus 2014
1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014
HEKOn jäsenille vuosi 2014 oli palautteiden perusteella parempi kuin koskaan. Palautteiden keskiarvo kohosi taas pykälän ja oli nyt 4,3 asteikolla 1-5. HEKOn kerhot olivat tässä avainasemassa, kun
johtokunnissa ideoitiin ja toteutettiin lähes 200 tilaisuutta, joista valtaosa liittyi ammatilliseen kehittymiseen. Kerhojen johtokunnille järjestettiin myös verkottumisen workshoppeja, jotta jäsenillä olisi tapahtumissa mahdollisimman hyvät edellytykset tutustua ekonomikollegoihin ja luoda kontakteja.
Vuoden alusta otettiin käyttöön pitkään suunniteltu peruutuksiin liittyvä uudistus, no show –maksu.
Tavoitteena oli saada jäsenet perumaan paikkansa, mikäli eivät pääsekään osallistumaan tilaisuuteen, päästäen ilmoittautumisjonoista seuraavia halukkaita mukaan. No shown määrä olikin vuonna
2014 enää 9%, kun se edellisenä vuonna oli 13%. Tätä kehitystä halutaan edelleen viedä eteenpäin.
HEKOssa kiinnitettiin huomiota kasvavaan ekonomien työttömyyteen ja aiheesta keskusteltiinkin syksyllä 2014 moneen otteeseen. HEKO otti myös kantaa Suomen Ekonomien suuntaviivoihin ja varmisti, että erityisesti työttömien jäsenten työllistymisen tukeen satsataan. Keskustelu kattojärjestömme
suuntaan oli muutenkin vilkasta koko vuoden.
Koska työllisyyttä tukee myös jäsentemme osaamisen hyvä taso, koulutuksen tukeminen nousi HEKOn hallituksen keskustelunaiheeksi. Sen seurauksena koulutusrahastomme käytön ohjesääntöä
päivitettiin. Rahastosta on jaettu jäsenille apurahoja vuodesta 2000 lähtien, mutta nyt tehtiin uusi linjaus jaettavien apurahojen lukumäärän ja summien suuremmasta joustosta. HEKO voikin nyt entistä
paremmin tukea jäseniään osaamisen kehittämisessä pitkin heidän uraansa.
Mari Lahtinen
Puheenjohtaja 2013-2015
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
3
Vuosikertomus 2014
2. TOIMINNAN PAINOPISTEET
Helsingin Ekonomit ry - HEKO on pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. Helsingin Ekonomit ry:n (HEKO) tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla.
Vuonna 2014 HEKOn toiminta noudatti strategian mukaista linjaa. Kerhojen järjestämät jäsentapahtumat ovat jäsenistölle konkreettisin toiminnan muoto. HEKOn 19 kerhoa ja kulttuuritiimi järjestivät
195 tapahtumaa, joissa oli lähes 6000 osallistumista.
HEKOn yli 150 luottamushenkilöä mahdollistavat HEKOn toiminnan nykymuodossaan. Luottamushenkilöitä ovat kerhojen johtokuntalaiset ja Suomen Ekonomien hallituksessa, toimikunnissa ja työryhmissä toimivat hekolaiset. Luottamushenkilöille järjestettiin HEKO-asioihin keskittyviä yhteistilaisuuksia sekä koulutuksia. Tapahtumien tavoite oli motivoida, palkita ja kouluttaa luottamushenkilöitä.
Jäsenpidon lisäksi jäsenhankinta on elintärkeässä asemassa HEKOn toiminnassa. Vastavalmistuneet
ovat suurin yksittäinen uusien jäsenten ryhmä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuvat
kandidaatit ja maisterit ovat keskeinen osa HEKOn uusista jäsenistä. Uusia jäseniä liittyy HEKOon
myös muuttoliikkeen seurauksena. Uusia jäseniä liittyi HEKOon 1000, joka on toiseksi eniten HEKOn
historian aikana. Samaan aikaan yhdistyksestä myös erosi 867 jäsentä, joka on enemmän kuin koskaan aiemmin. Jäsenmäärän nettolisäys oli 133 jäsentä.
HEKO-Suomen Ekonomit -yhteistyö oli tiivistä, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Yhteistyötä tehtiin toimihenkilö- ja luottamushenkilötasolla ja useita jäseniin kohdistuvia jäsenhankinnallisia ja -pidollisia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä. HEKO otti aktiivisesti kantaa useisiin Suomen Ekonomien käsittelyssä
oleviin asioihin niin liittokokouksissa kuin hekolaisten edustajien kautta.
Helsingin Ekonomit ry
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki
p 0201 299 261 [email protected]
Y-tunnus: 0222662-8
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
www.heko.fi
4
Vuosikertomus 2014
3. JÄSENTOIMINTA
HEKO on olemassa jäseniään varten. Yhdistyksen toimintana on järjestää tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää jäsenten ammatillisia tietoja ja taitoja etenkin taloudellisella alalla sekä jäsenten
verkottumisen edistäminen. Yhdistyksen toiminnassa jäsenet ovat tasavertaisia. Jäsentä kohdellaan
yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet.
Tapahtumat
Tapahtumia järjestettiin kahdessa kategoriassa, jotka olivat jäsentapahtumat sekä luottamushenkilötapahtumat. Jäsentapahtumien käytännön toteuttamisesta vastasivat pääosin HEKOn 19 kerhoa sekä kulttuuritiimi. Tapahtumia järjestettiin 195 (TS2014: 273). Tapahtumista 77 % (2013: 73%) oli ekonomiosaamiseen liittyviä ja ne jakautuivat ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä yritysvierailuihin.
Tapahtumia peruuntui ennätyskorkea määrä (38kpl) alhaisen osallistujamäärän takia.
Tapahtumien täyttöaste oli 65%. No show oli keskimäärin 9% (v.2013: 13%). No shown laskuun vaikutti vuoden alussa käyttöön otettu no show -maksu (35€). Ekonomiosaamiseen liittyviä tapahtumia
subventoitiin. Hyvinvointitapahtumat olivat omakustanteisia.
Tapahtumiin ilmoittauduttiin verkkosivujen sekä puhelinpalvelun kautta. HEKOn puhelinpalvelu on
ulkoistettu. Puhelinpalveluun tuli yhteensä 1526 soittoa (2013: 1885, 2012: 1312, 2011: 1546).
Tapahtumalistaus kävijöineen löytyy liitteestä.
Tapahtumien laatua mitattiin palautekyselyillä. Jokaisesta tapahtumasta lähti sähköinen palautekysely
osallistujille. Tapahtumapalautteen keskiarvo oli 4,3 (2012: 4,2, 2011: 4,1) Asteikko on 1-5.
Kerhokohtaiset toimintakertomukset ovat liitteinä.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
5
Vuosikertomus 2014
Tapahtumiin osallistui 2006 yksittäistä jäsentä ja käyntejä oli keskimäärin kolme vuoden aikana. Osallistumisaktiivisuutavoite oli 17%. Aktiivisuus laski kaikissa ikäryhmissä.
Luottamushenkilötapahtumien tavoitteena oli kouluttaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä
tekeviä aktiiveja sekä tarjota tilaisuus verkottua muiden aktiivien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin
kaksi HEKO-infoa kohderyhmänä kaikki HEKOn luottamushenkilöt. Lisäksi johtokuntalaisia koulutettiin verkottumis work-shopissa.
Toukokuussa järjestetty budjettiriihi oli suunnattu kerhopuheenjohtajille ja illan aiheena oli toiminnan
suuntaviivat vuodelle 2015.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
6
Vuosikertomus 2014
Apurahat
Vuonna 2000 HEKO perusti koulutusrahaston, jonka tarkoitus on tukea jäsenten täydennyskoulutusta.
Apurahaa voi hakea jokainen hekolainen
Apurahojen myöntämisperusteet olivat käyttötarkoitus, tavoitteellisuus, oman erikoisosaamisen tai
muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista
sekä aikataulu. Apurahakategorioita oli kaksi: kategoria 1: kauppatieteellinen kurssi tai seminaari
(enintään 3 kpl á 1000 euroa) sekä kategoria 2: loppututkintoon tähtäävä kauppatieteellinen koulutus
(enintään 3 kpl á 2500 euroa).
Apurahahausta viestitettiin jäsenistölle jäsenlehdissä ja HEKOn verkkosivuilla. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 35 kappaletta; kategoriassa 1 yht. 20 kpl ja kategoriassa 2 yht. 15 kpl. Määrä on
edellisvuoden tasoa (2013: 33, 2012: 35, 2011: 10, 2010: 8).
Apurahoja myönnettiin yhteensä seitsemän summaltaan yhteensä 10500€. Apurahojen summat vaihtelivat 350 euron ja 2500 euron välillä.
Jäsenedut
HEKO tarjosi jäsenilleen useita jäsenetuja, joista Suomen Ekonomit ja Akava tuottivat osan. Jäsenedut oli tarkoitettu tasapuolisesti jokaiselle jäsenelle.
HEKOn jäsenedut
Jäsentapahtumat
Kontaktiverkosto
Jäsenlehti
Luotettava, kattava yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta jäsenistölle tarjotaan
jäsenetuhintaisia koulutuksia
Alennukset mm. sijoituksissa
SEFEn tuottamat jäsenedut hekolaisille
Työmarkkinallinen neuvonta, palkkaneuvonta, työnhakupalvelut, urasuunnittelu
Oikeudelliset palvelut, työttömyysturva
Koulutuspoliittinen edunvalvonta
Ammattilehdet
Alennuksia: ammattilehtiä, vakuutus, koulutuksia
Akavan tuottamat jäsenedut
Jasenedut.fi
A-lomien palvelut
Yhteistyökumppaneiden tarjoamat alennukset ja edut
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
7
Vuosikertomus 2014
4. MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ
Jäsenmäärän kehitys
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 17241. Jäsenmäärän vuotuinen nettolisäys oli 194 jäsentä. Uusia
jäseniä liittyi 1000 ja yhdistyksestä erosi 897 jäsentä. Eronneista 867 erosi kokonaan liitosta. Eronneita oli enemmän kuin koskaan aiemmin HEKOn historiassa. Valtaosa eronneista jäsenistä oli alle 35vuotiaita. Eläköitymisen eroamisen syynä ilmoitti syyksi noin 15% eronneista.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
8
Vuosikertomus 2014
Jäsenhankinta
Kylterit ja vastavalmistuneet
HEKOn, Suomen Ekonomien ja KY ry:n yhteissopimuksella taattiin perusnäkyvyys opiskelijoiden
keskuudessa.
Kyltereihin ja vastavalmistuneisiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. opiskelijoiden osallistaminen
HEKOn toimintaan ainejärjestöjen ja HEKOn kerhojohtokuntien välillä. Toimintavuonna opiskelijaedustaja oli 10 johtokunnassa. HEKO näkyi opiskelijoiden keskuudessa lisäksi tapahtuma- ja ainejärjestöyhteistyön kautta. Yhteistyötä tehtiin mm. KY-Speksin ja NESU-KY:n kanssa. Opiskelijoille suunnatuille Arena-messuille osallistuimme näytteilleasettajana yhdessä Suomen Ekonomien kanssa ja
markkinoimme ekonomiyhteisöä. HEKOn tapahtumat olivat avoimia KY ry:n jäsenille.
Opiskelijastipendit olivat yksi jäsenhankinnan muoto. HEKO on jakanut opiskelijastipendejä vuodesta 1993 alkaen nykyisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2014 hakijoiden
määrä oli 35. (2013: 18, 2012: 27, 2011: 65, 2010: 19, 2009:20) Stipendihausta tiedotettiin Kywebissä, Kylteri-lehdessä ja Mikkelin kampuksen sähköisen tiedotuksen kautta. Myös HEKOn jäsenlehdessä sekä www.heko.fi –sivuilla oli tietoa stipendihausta. HEKO myönsi v. 2014 neljä 1.000 euron stipendiä, kuten jo useana aiempana vuonna. Myöntämiskriteereinä olivat hyvä opintomenestys ja/tai
aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. Yksi stipendeistä jaettiin Mikkelin kampuksella opiskelevalle kylterille. Stipendien saajat kutsuttiin kukitettavaksi HEKOn syyskokoukseen yhdessä HEKOn apurahojen
saajien kanssa.
Strateginen tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta
valmistuva tietää mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa. Heti valmistumisen jälkeen heistä
liittyy jäseneksi 80 %. Vuonna 2014 Aalto-yliopiston kauppakorkekoulusta valmistuneista 124 liittyi
toimintavuoden aikana HEKOon. Tämä on noin 40% vuoden aikana valmistuneista.
Vastavalmistuneita huomioitiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juhlallisissa valmistujaisissa.
HEKOlla oli puheenvuoro kaikissa vuoden nk. juhlallisissa valmistujaisissa (4 kpl). Kaikki näissä valmistujaisissa saivat ekonomiyhteisön tietopaketin sekä onnitteluruusun heti todistuksensa saatuaan.
Muille vastavalmistuneille lähetettiin onnittelu- ja jäsenrekrytointikirje.
Muut ekonomikelpoiset
Muut ekonomikelpoiset ovat HEKOn toiminta-alueen ekonomeja, jotka eivät ole vielä ekonomiyhteisön jäseniä ja joiden valmistumisesta on kulunut yli kolme vuotta. Kyseistä kohderyhmää tavoiteltiin
jäsenhankintatapahtumissa: kerhoja kannustettiin järjestämään tapahtumia, joihin hekolainen kutsuu
mukaan yhteisöön kuulumattoman ekonomiystävän. Tapahtumien lisäksi jäseniä kannustettiin suosittelemaan jäsenyyttä Suomen Ekonomien suosittelukampanjan mukaan.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
9
Vuosikertomus 2014
Viestintä
Jäsenlehti
HEKOn jäsenlehti oli viestinnän päämedia. Jäsenlehti, jonka levikki on yli 17000, ilmestyi seitsemän
kertaa. Jäsenten lisäksi lehden saivat myös Suomen Ekonomien jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja
kylteriyhdyshenkilöt sekä NIORDin, Turun Seudun, Pirkanmaan ja Porin Seudun Ekonomien hallitusten jäsenet. Myös KY ry:n hallitus oli lehden jakelun piirissä.
Lehdessä oli HEKOn artikkelien ja tapahtumailmoitusten lisäksi salkunhoitajien markkinakatsauksia ja
yhteistyökumppaneiden ilmoituksia. Akava-Uusimaan ja Suomen Ekonomien tilaisuudet saivat myös
näkyvyyttä lehdessä. Ilmoitusmyynnin tukena oli mediakortti. Ilmoitusmyyntiä ei harjoitettu aktiivisesti.
WWW.HEKO.FI
Sivuilla oli kävijöitä keskimäärin 1800 (2011: 1500, 2012: 1807, 2013: 1824) kuukaudessa käyntien
lukumäärän ollessa 3200 (2011: 2700, 2010: 2500, 2012: 3300, 2013: 3500). Noin puolet käynneistä
liittyi tapahtumailmoittautumiseen. Kerhoihin ja kerhojen sähköpostilistoille ilmoittauduttiin myös verkkosivujen kautta.
Kerhojen johtokuntien ja HEKOn hallituksen sisäisessä käytössä hyödynnettiin intranettiä, jossa oli
kerhotoiminnan käytännön ohjeistusta, tiedotteita ja tilastoja. Hallituksella oli käytössään oma suljettu
keskustelufoorumi.
Sähköinen tiedotus
HEKOlla on noin 12000 jäsenen suostumus sähköiseen tiedottamiseen toimivine sähköpostiosoitteineen. Jäsentiedotteiden tarkoitus oli aktivoida jäseniä osallistumaan toimintaan. HEKOn jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen sähköpostilistoilla oleville jäsenille.
Sosiaalinen media
Sosiaalinen media on lisäväylä jäsenten tavoittamiseen ja ohjaa heidät virallisille sivuille. HEKOlla on
Facebook- sekä LinkedIn-sivu. Useat kerhot ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa; Facebook, LindkedIn- ja Twitter.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
10
Vuosikertomus 2014
5. VAIKUTTAVUUS
HEKO-Suomen Ekonomit
Suomen Ekonomit muodostuu 25 ekonomiyhdistyksestä sekä 13 opiskelijayhteisöstä. Yhteisön henkilöjäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa yli 50 000. HEKO edustaa jäsenmäärän osalta n. 51 % ekonomiyhdistyksistä.
Strateginen tavoite on, että HEKOlla on avoin vuorovaikutussuhde Suomen Ekonomeihin ja muihin
jäsenyhdistyksiin. HEKOlla tulisi olla laaja edustus Suomen Ekonomien toimielimissä ja HEKOn hallitus käy Suomen Ekonomeissa toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua, kuten myös KY
ry:n toimijoiden kanssa.
Suomen Ekonomien hallituksessa ja toimikunnissa on toiminut useita hekolaisia vuonna 2014 (kts.
liite).
Suomen Ekonomien puheenjohtajana toimi Timo Saranpää, HEKOn edellinen varapuheenjohtaja.
HEKOn ja Suomen Ekonomien toimistojen välinen yhteydenpito on ollut tiivistä ja vuoden aikana on
toteutettu yhdessä mm. jäsenhankinnallisia tapahtumia.
Muiden ekonomiyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Ekonomföreningen NIORD rf:n ja HEKOn hallitusten perinteinen tapaaminen oli maaliskuussa. Yhteyttä on pidetty
myös Turun Seudun Ekonomit ry:n, Pirkanmaan Ekonomit ry:n ja Porin Seudun Ekonomit ry:n kanssa
perinteisen nelikantatapaamisen merkeissä, v. 2014 tapaamista isännöi HEKO Helsingissä.
KY ry:n hallituksen edustaja osallistui HEKOn hallituksen kokouksiin kuten myös Suomen Ekonomien
kylteriyhdyshenkilö.
Suomen Ekonomien kautta Akava-yhteisössä on ollut useita hekolaisia luottamushenkilöitä. Akava on
korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 34 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. HEKOn Akava-yhteydet hoituvat Suomen Ekonomien
kautta.
Yhteistyökumppanit
Strateginen tavoite on, että HEKO on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi valitaan
asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. Vuonna 2014 yhteistyökumppaneita olivat:
·
·
·
Helsingin seudun kauppakamari (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan)
Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan)
Salkunhoitajat: FIM ja Seligson & Co.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
11
Vuosikertomus 2014
6. HALLINTO
Yhdistyksen hallinto pohjaa HEKOn sääntöihin ja Yhdistyslakiin. HEKOn hallintomallissa on yhdistyksen kokous ylin päättävä elin sääntöjen määräämissä asioissa. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, sääntöjen määräämänä uudet hallitusjäsenet aina erovuoroisten tilalle. Hallituksella on vastuu
yhdistyksen hallinnon hoitamisesta, yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta sekä aktiivinen
rooli yhdistyksen toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.11. Hotel Crowne Plazassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Markku von Hertzen ja sihteerinä Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. . Kokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2015 jäsenmaksuksi vahvistettiin 37 €.
Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä: Hanna-Maarit Nieminen,
Vesa Putula ja Mika Raulas. Hallituksen jäsenten määräksi vuodelle 2015 päätettiin yhdeksän jäsentä
puheenjohtajan lisäksi. Kokous valitsi myös nimitystoimikunnan vuodeksi 2015.
Kokouksessa oli läsnä 93 henkilöä.
Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden tulee olla
Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on
kolme vuotta. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen, sääntömääräisten kokousten päätösten toimeenpano, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kerhotoiminnan tukeminen ja valvonta sekä toimihenkilöiden
palkkaus.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa varsinaiseen kokoukseen.
Toimisto
Toimistohenkilöstönä jatkoivat tehtävissään järjestösihteeri Marju Lindberg, tiedotussihteeri Sari Saikkonen ja kerhosihteeri Minna Verkala. Toiminnanjohtajan määräaikaisena perhevapaan sijaisena toimi Jukka Eklin.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
12
Vuosikertomus 2014
7. TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä vuodelta 2014 oli 670 t€ (2009 704 t€, 2010: 788 t€,
2011: 704 t€, 2012: 711 t€, 2013: 749 t€). Kulujäämä alitti budjetoidun summan 22%:lla. Jäsenmaksutuotot 621 t€ ylittivät edellisvuosien (2011: 524 t€, 2012: 529 t€, 2013: 549 t€) tasot kuten myös budjetin (+3 %). Jäsenmaksu vuonna 2014 oli 37 € (2009–2010: 30 €, 2011: 33 €, 2012: 33€, 2013: 34€).
Jäsenmaksutuotoin katettiin 89 % toiminnan kuluista (2009: 69 %, 2010: 62 %, 2011: 74 %, 2012: 74%,
2013: 76%).
Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä oli 245 t€. Taseen loppusumma on 4 871 t€ (2009:
4700 t€, 2010: 5062 t€, 2011: 4429 t€, 2012: 4 620 t€, 2013: 4 635 t€).
Toimintavuonna jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan käytettiin 178 t€, eli n. 3% enemmän kuin
edellisenä vuonna (2010: 128 t€, 2011: 166 t€, 2012: 179 t€, 2013: 185 t€). Toteuma oli 70 % budjetoidusta (2009: 62 %, 2010: 60 %, 2011: 65 %, 2012: 70%, 2013: 70%).
Jäsenpalvelun ja hallinnon kulut olivat yht. 519 t€, mikä oli 86% budjetoidusta..
Sijoitustoiminta oli tilinpäätöksessä 321 t€ ylijäämäinen. Salkusta nostettiin toimintakuluihin 100 t€.
Salkun tuotto oli 8% (2011: -16%, 2012: 15%, 2013: 10%). Tilinpäätöksen hetkellä 31.12.2014 salkun
markkina-arvo oli 5 896 t€ (2012: 4 924 t€, 2011: 4 476 t€, 2013: 5 438 t€).
Salkunhoitajina ovat toimineet FIM Varainhoito Oy ja Seligson & Co
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
13
Vuosikertomus 2014
8. LIITTEET
Kerhojen toimintakertomukset
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
14
Vuosikertomus 2014
Business Partners
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
15
Vuosikertomus 2014
Ekonominaiset
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
16
Vuosikertomus 2014
Ekonomiyrittäjät
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
17
Vuosikertomus 2014
Finanssiekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
18
Vuosikertomus 2014
IT-Ekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
19
Vuosikertomus 2014
Julkishallinnon Ekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
20
Vuosikertomus 2014
Järjestöekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
21
Vuosikertomus 2014
Kansainväliset Ekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
22
Vuosikertomus 2014
Kehonkohentajat
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
23
Vuosikertomus 2014
Konsuli-Klubi
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
24
Vuosikertomus 2014
KYL-Ekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
25
Vuosikertomus 2014
KYN-Ekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
26
Vuosikertomus 2014
Kulttuuritoimikunta
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
27
Vuosikertomus 2014
Laskentaekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
28
Vuosikertomus 2014
Liikkeenjohdon kerho
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
29
Vuosikertomus 2014
Markkinointiekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
30
Vuosikertomus 2014
Nuoret Ekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
31
Vuosikertomus 2014
Päiväklubi
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
32
Vuosikertomus 2014
Vaikuttajaekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
33
Vuosikertomus 2014
Viestintäekonomit
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
34
Vuosikertomus 2014
Tapahtumaluettelo 2014
TAPAHTUMA
PVM
JÄRJESTÄJÄ
TYYPPI
OSAL.
PAIKKOJA
Lento- ja koripallo
7.1.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
22
40
Naisten jumppa - Liiku ja nauti
elämästä!
7.1.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
47
45
Markkinoinnin murros - Uran
murros
9.1.2014
Markkinointiekonomit
yritysvierailut
21
20
Työpaikan senioreiden osaamispääoma käyttöön
15.1.2014
Business Partners
ammatillinen
kehittäminen
19
40
Suomen Asiakastieto Oy
15.1.2014
Järjestöekonomit
yritysvierailut
29
30
Vierailu Merijoogaan
15.1.2014
Kansainväliset Ekonomit
yritysvierailut
17
18
Diana Webster: Finland Forever
21.1.2014
Päiväklubi
henkilökohtainen
kehittyminen
47
60
Nuorten Ekonomien toiminnan
suunnitteluilta
22.1.2014
Nuoret Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
15
30
Handelsbanken
23.1.2014
Päiväklubi
yritysvierailut
58
62
Lisää potkua maastohiihtoon!
Perinteisen hiihtotyylin perusteet
25.1.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
16
19
Lisää potkua maastohiihtoon!
Luistelutyylin perusteet
25.1.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
13
19
Vierailu Doctagoniin
29.1.2014
Ekonominaiset
yritysvierailut
13
20
Hakukonemarkkinointi viestinnän
näkökulmasta
29.1.2014
Viestintäekonomit
ammatillinen
kehittäminen
30
30
Voita itsesi - kuinka mahdottomasta tehdään mahdollinen
29.1.2014
Kehonkohentajat
henkilökohtainen
kehittyminen
48
70
Voita itsesi - kuinka mahdottomasta tehdään mahdollinen
29.1.2014
Ekonominaiset
henkilökohtainen
kehittyminen
48
70
Kuningas kuolee
29.1.2014
Kulttuuritoimikunta
hyvinvointi
39
49
Lisää potkua maastohiihtoon!
Perinteisen hiihtotyylin jatko
1.2.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
14
19
1.2.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
14
19
11.2.2014
HEKO
Lisää potkua maastohiihtoon!
Luistelutyylin jatko
HEKO-info 1
Pk-yrityksen mahdollisuuksia:
Tekes ja Horisontti 2020
63
0
28
30
13.2.2014
Ekonomiyrittäjät
ammatillinen
kehittäminen
Urasparraus
13.2.2014
Nuoret Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
15
30
HEKOn Sijoittajaklubi - allokaatio
on armoton
14.2.2014
HEKO
ammatillinen
kehittäminen
21
20
Jääkiipeilemään
18.2.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
11
20
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
35
Vuosikertomus 2014
19.2.2014
Ekonominaiset
ammatillinen
kehittäminen
50
50
20.2.2014
Päiväklubi
yritysvierailut
32
30
25.2.2014
Päiväklubi
yritysvierailut
20
20
25.2.2014
Ekonomiyrittäjät
ammatillinen
kehittäminen
17
25
Saksa investointikohteena - Vierailu Saksalais-Suomalaiseen
Kauppakamariin
26.2.2014
Kansainväliset Ekonomit
yritysvierailut
16
20
House of Elliot Oy - naisten
samppanja- ja helmi-ilta
27.2.2014
Ekonominaiset
yritysvierailut
23
25
Markkinoinnin ja yritystoiminnan
murros - 10 ilmiötä ja tapahtumaa 5.3.2014
vuodelle 2014
Markkinointiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
115
150
Työelämän tavat ja tilaisuudet koulutus: EMBA Merja Helaniemi
5.3.2014
Järjestöekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
28
30
Mokat ja menestystekijät liiketoimintapalveluiden hankinnassa
5.3.2014
Ekonominaiset
ammatillinen
kehittäminen
30
50
Rikas maa konkurssiin? - Chávezin Venezuela talousongelmissa
6.3.2014
Päiväklubi
ammatillinen
kehittäminen
37
40
Holvi - uudenlainen tapa toimia
6.3.2014
Ekonomiyrittäjät
ammatillinen
kehittäminen
24
25
Verkottumisen workshop
11.3.2014
HEKO
18
0
Verkottumisen workshop
11.3.2014
HEKO
18
0
Esimiesilta: Mitä jokaisen tulisi
tietää työoikeudesta
12.3.2014
Nuoret Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
14
20
Avaimet vakuuttavaan puhumiseen: teologian tohtori Juhana
Torkki
13.3.2014
Järjestöekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
25
30
Verkottumisen workshop
17.3.2014
HEKO
18
0
Aleksi 13
18.3.2014
Ekonominaiset
yritysvierailut
48
50
Ulkoministeriön Afrikan ja LähiIdän osaston osastopäällikkö,
Jarno Syrjälä: Afrikan ja LähiIdän kaupalliset mahdollisuudet
Suomelle
19.3.2014
Konsuli-Klubi
ammatillinen
kehittäminen
27
30
Tove Janssonin 100vuotisnäyttely
27.3.2014
Päiväklubi
hyvinvointi
29
30
Team Finland ja kauppakamariverkostot yritysten tukena kansainvälistymisen eri vaiheissa
27.3.2014
Kansainväliset Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
21
30
Tee LinkedInistä itsellesi tehokas
markkinoinnin ja myynnin työkalu
27.3.2014
IT-Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
28
30
Ålandsbanken - sijoittamisen ilta
Senioritalo Loppukiri - ensimmäinen suomalainen yhteisöllisen
asumisen toteutusprojekti
Suomi-Amerikka Yhdistysten
Liitto ry - Suurlähettiläs Jukka
Valtasaari
Pienyritysverkostoista ekonomiyrittäjälle joustava tapa toimia
muuttuvilla markkinoilla
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
36
Vuosikertomus 2014
Mobiliteetti, tietoturva, kuluttajistuminen - Kuinka taklata nämä?
27.3.2014
Ekonomiyrittäjät
ammatillinen
kehittäminen
12
15
Töihin ulkomaille -seminaari
1.4.2014
Kansainväliset Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
12
25
Senioriyrittäjyys - Uusi mahdollisuus
1.4.2014
Päiväklubi
ammatillinen
kehittäminen
17
20
Alkossa hyvän asiakaspalvelun
taustalla on osaava henkilöstö
1.4.2014
Liikkeenjohdon kerho
yritysvierailut
25
30
Energiaa työpäivään hot joogalla
2.4.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
10
25
2.4.2014
Ekonominaiset
33
35
3.4.2014
Kulttuuritoimikunta
6
29
3.4.2014
IT-Ekonomit
22
30
Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli menestyksen draiverina
3.4.2014
Markkinointiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
26
40
Kasvu tulee asiakkaista
3.4.2014
Finanssiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
25
31
Intendentti Marja Sakarin kierros
Ars Fennica -näyttelyssä
3.4.2014
Kulttuuritoimikunta
hyvinvointi
15
25
Workshop: Visuaaliset muistiinpanot
3.4.2014
Nuoret Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
26
25
Andiata Storen keväinen muotiilta
3.4.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
27
30
Lauri ja Lasse Reitzin säätiön
taidekokoelmat
8.4.2014
Konsuli-Klubi
hyvinvointi
15
16
Ekonomikansanedustajien paneeli
8.4.2014
Julkishallinnon Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
45
50
Kilpailukyvyn systemaattinen
kehittäminen ja innovaatiot
8.4.2014
Business Partners
ammatillinen
kehittäminen
11
25
Näin esiinnyt - YTT, dosentti
Juhani Wiio
9.4.2014
Julkishallinnon Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
34
50
Pohjola Varainhoito Oy
10.4.2014
Finanssiekonomit
yritysvierailut
25
25
Toscanalaisten viinien tasting ja
kokemuksia kasvuyrittämisestä
11.4.2014
Kansainväliset Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
26
66
Toscanalaisten viinien tasting ja
kokemuksia kasvuyrittämisestä
11.4.2014
Ekonominaiset
ammatillinen
kehittäminen
26
66
Yritysvierailu Dream Brokeriin Miten videoita hyödynnetään
yritysviestinnässä?
23.4.2014
Viestintäekonomit
yritysvierailut
19
30
Yritysvierailu: Olivia
23.4.2014
Nuoret Ekonomit
yritysvierailut
14
15
Kurkistus kulisseihin YLEn studiolla
24.4.2014
Ekonominaiset
yritysvierailut
42
50
Bottega Verde - Kauneutta ja
kuplivaa italialaisen luonnonkosmetiikan parissa
24.4.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
16
20
HEKOn sijoittajaklubi
25.4.2014
HEKO
ammatillinen
kehittäminen
21
20
Viisas pääsee vähemmällä tehokkuusvalmennus
Oopperamatka Tallinnaan
Touhuloukun taltutus - kiireen
olemus pintaa syvemmältä
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
37
henkilökohtainen
kehittyminen
hyvinvointi
henkilökohtainen
kehittyminen
Vuosikertomus 2014
Vielä ehtii -komedia
28.4.2014
Kulttuuritoimikunta
hyvinvointi
68
68
Ajankohtaista Euroopan parlamentista
6.5.2014
Päiväklubi
ammatillinen
kehittäminen
20
50
Mihin suuntaan kirjallisuus kulkee, katoaako kirja, muuttuuko
suomen kieli? Vierailu WSOY:n
kustantamoon
6.5.2014
Kulttuuritoimikunta
yritysvierailut
49
40
Metropolihallinto! Miksi?
7.5.2014
Konsuli-Klubi
ammatillinen
kehittäminen
21
28
Vapaa-ajan matkojen myynti
muuttuu - Onko Matka-Vekka
valmis?
7.5.2014
Business Partners
yritysvierailut
26
50
Ensiasunnon ostajan ilta & asuntomarkkinakatsaus
7.5.2014
Nuoret Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
31
30
Suomalaisen omistuksen verotus
- kireää vai kevyttä?
8.5.2014
Päiväklubi
ammatillinen
kehittäminen
28
35
Big Data markkinoinnissa - hyötyä vai hypeä?
8.5.2014
Markkinointiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
52
100
Nuorten Ekonomien vuosijuhlat
9.5.2014
Nuoret Ekonomit
hyvinvointi
19
40
Suomi-Amerikka Yhdistysten
Liitto ry - Suurlähettiläs Jukka
Valtasaari
13.5.2014
Päiväklubi
yritysvierailut
20
20
Ladies Only! Ilta Nordeassa ja
pankkimuseossa - Uusi ja vanha
maailma kohtaavat
13.5.2014
Ekonominaiset
yritysvierailut
53
60
Sosiaalisen median koulutuskokonaisuus osa 1: Twitterin käyttö
yritysviestinnässä
14.5.2014
Markkinointiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
50
50
Sosiaalisen median koulutuskokonaisuus osa 1: Twitterin käyttö
yritysviestinnässä
14.5.2014
Viestintäekonomit
ammatillinen
kehittäminen
50
50
InDesignin perusteet
15.5.2014
Ekonomiyrittäjät
henkilökohtainen
kehittyminen
14
16
HEKOn esimiesaamu: Hyvä
16.5.2014
työpaikka ei tapahdu, se tehdään!
HEKO
ammatillinen
kehittäminen
37
40
Laulun lahja - tuplajuhlavuosi
20.5.2014
KYN-Ekonomit
hyvinvointi
21
19
ELY-keskus pk-yrittäjän tukena
21.5.2014
Ekonomiyrittäjät
yritysvierailut
23
30
Sisältömarkkinoinnilla menestykseen?
21.5.2014
Markkinointiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
27
30
Valmennusilta: Tehokkuutta ja
tyytyväisyyttä ajanhallintaa ja
vuorovaikutusta parantamalla
27.5.2014
Kansainväliset Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
21
25
Rekrytoinnin trendit
28.5.2014
Business Partners
ammatillinen
kehittäminen
40
50
Päiväklubi
yritysvierailut
14
20
Miina Sillanpään säätiö ja seniori5.6.2014
liikunta
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
38
Vuosikertomus 2014
HEKOn kesäjuhla
5.6.2014
HEKO
hyvinvointi
123
126
Ekonomin ammatillinen kehittyminen
9.6.2014
Vaikuttajaekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
26
30
Fiskars Village 365 - Retki Fiskarsiin teemalla "Ruukin tarinoita
ja käsityöläisiä"
11.6.2014
Päiväklubi
hyvinvointi
32
49
Sosiaalisen median koulutuskokonaisuus osa 2: LinkedIn yrityksen myynnin, markkinoinnin ja
viestinnän tukena
11.6.2014
Viestintäekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
50
70
Sosiaalisen median koulutuskokonaisuus osa 2: LinkedIn yrityksen myynnin, markkinoinnin ja
viestinnän tukena
11.6.2014
Markkinointiekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
50
70
Cooperin testi ekonomeille vol. 2
5.8.2014
Laskentaekonomit
hyvinvointi
32
45
Cooperin testi ekonomeille vol. 2
5.8.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
32
45
Kalliokiipeilykokeilu
13.8.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
15
20
19.8.2014
Kulttuuritoimikunta
yritysvierailut
46
50
26.8.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
26
24
27.8.2014
Nuoret Ekonomit
yritysvierailut
23
30
Auron OMT Keskus ja luento
OMT-fysioterapiasta niskan ja
hartiaseudun hoidossa
1.9.2014
Päiväklubi
hyvinvointi
34
30
Tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta
1.9.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
42
70
Naisten jumppa, syksy 2014
2.9.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
0
45
Sähköiset palvelut - Avain parempiin palveluihin ja vaikutusmahdollisuuksiin
6.9.2014
Julkishallinnon Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
26
57
Etiketti- ja businesspukeutumisen
9.9.2014
ilta
Ekonominaiset
hyvinvointi
17
40
Markkinointi liiketoiminnan ajurina 11.9.2014
Markkinointiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
28
40
HEKOn esimiesaamu: Onnistunutta esimiestyötä organisaatiokulttuuria vahvistamalla
12.9.2014
HEKO
ammatillinen
kehittäminen
25
40
Mitä tapahtuu Suomen startupkentällä?
15.9.2014
IT-Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
39
100
Mitä sähköpostin jälkeen?
15.9.2014
IT-Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
19
60
Mitä sähköpostin jälkeen?
15.9.2014
Business Partners
ammatillinen
kehittäminen
19
60
Mihin suuntaan kirjallisuus kulkee, katoaako kirja, muuttuuko
suomen kieli? Vierailu WSOY:n
kustantamoon
Timanttinen viini- ja samppanjailta à la Carsin Wines
Uratarinoita Hartwallilta
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
39
Vuosikertomus 2014
Liikkujan ravintolisät
15.9.2014
Kehonkohentajat
hyvinvointi
12
70
Anton Tšehovin Vanja-eno
15.9.2014
Kulttuuritoimikunta
hyvinvointi
57
79
Digitaalisen valokuvauksen perusteet
16.9.2014
Viestintäekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
15
16
Mobile Development - Game and
Economy Design Insights from
Rovio Entertainment
17.9.2014
IT-Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
21
80
Veikkaus verkkoliiketoiminnan
ytimessä
17.9.2014
Kansainväliset Ekonomit
yritysvierailut
26
60
Didrichsenin taidemuseo ja Edvard Munchin "Elämän tanssi" näyttely
18.9.2014
Päiväklubi
hyvinvointi
24
25
Nuorten Ekonomien perinteiset
rapujuhlat
19.9.2014
Nuoret Ekonomit
hyvinvointi
30
30
Bisnestä ja kulttuuria Somerolla
20.9.2014
Kulttuuritoimikunta
yritysvierailut
42
48
Neste Oil ja vastuullinen liiketoiminta
22.9.2014
Kansainväliset Ekonomit
yritysvierailut
24
100
Neste Oil ja vastuullinen liiketoiminta
22.9.2014
Business Partners
yritysvierailut
24
100
Valtion velanotto muuttuvassa
maailmassa
22.9.2014
Vaikuttajaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
23
40
Työhyvinvointi osana hyvää johtamista ja työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys
24.9.2014
Julkishallinnon Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
27
30
Hilma af Klint - Abstraktin edelläkävijä
25.9.2014
Kulttuuritoimikunta
hyvinvointi
20
30
HEKOn sijoittajaklubi: Kustannus26.9.2014
tehokas sijoittaminen 26.9.2014
HEKO
ammatillinen
kehittäminen
19
20
Ekonominaisten 75vuotisjuhlagaala
26.9.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
42
90
Yritysvierailu Nasdaq OMX Helsinkiin
29.9.2014
Päiväklubi
yritysvierailut
38
35
HEKO-info 2
HEKO-info 2
29.9.2014
29.9.2014
HEKO
HEKO
57
57
0
0
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
30.9.2014
IT-Ekonomit
yritysvierailut
14
15
Löydä ja tule löydetyksi toimivalla
rekrytointiviestinnällä - Onko
30.9.2014
mitattava ja kustannustehokas
muutosviestintä mahdollista?
Viestintäekonomit
ammatillinen
kehittäminen
15
40
Valmenna onnistumaan. Nyt.
30.9.2014
Ekonominaiset
henkilökohtainen
kehittyminen
112
129
Yritysvierailu UPM-Kymmene
Oyj:hin
2.10.2014
Päiväklubi
yritysvierailut
28
25
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
40
Vuosikertomus 2014
Kriisi voitoksi viestinnällä
2.10.2014
Viestintäekonomit
ammatillinen
kehittäminen
30
30
Hyvinvointi-ilta joogakoulu Shantissa
3.10.2014
Ekonominaiset
hyvinvointi
25
45
Tervetuloa The Voice of Finlandin
7.10.2014
kuvauksiin - Banijay Finland Oy
KYN-Ekonomit
yritysvierailut
30
30
IT-kursseja senioreille: Windows
7 -kannettavan syyshuolto
8.10.2014
Konsuli-Klubi
henkilökohtainen
kehittyminen
15
15
Valmennusilta: Kuinka saan
oman talouteni kukoistamaan?
8.10.2014
Ekonominaiset
henkilökohtainen
kehittyminen
70
75
Valmennusilta: Kuinka saan
oman talouteni kukoistamaan?
8.10.2014
Kansainväliset Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
70
75
Työelämän ABC-seminaarisarja:
Työmarkkinajärjestelmä
9.10.2014
Vaikuttajaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
14
20
KYN-Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
38
50
Ääni osana työhyvinvointia: Onko
sinussa sanatonta lisävoimaa?
9.10.2014
Terve ääni ja hyvä olo
Elokuvanäytös: Sofien valinta
(1982) - PERUTTU
10.10.2014 Kulttuuritoimikunta
hyvinvointi
0
20
Claes Anderssonin ajatuksia
yhteiskunnasta, muutoksesta ja
tulevaisuudesta
13.10.2014 Päiväklubi
hyvinvointi
37
50
KHL on täällä!
15.10.2014 Nuoret Ekonomit
yritysvierailut
62
100
Vierailu eduskuntaan yhdessä
Turun Ekonomien kanssa
16.10.2014 Julkishallinnon Ekonomit
yritysvierailut
17
20
Liiketoiminta murroksessa - Kuinka Kauppalehdessä johdetaan
16.10.2014 Liikkeenjohdon kerho
muuttuvaa mediaa
yritysvierailut
28
30
Viiniä ja liiketoimintaa
23.10.2014 Ekonomiyrittäjät
ammatillinen
kehittäminen
15
20
A Night at the Brewery with Henrik Fexeus
23.10.2014 Ekonominaiset
hyvinvointi
64
80
Työelämän ABC -seminaarisarja:
Työelämän joustot
23.10.2014 Vaikuttajaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
16
20
Nuorten Ekonomien infoilta
28.10.2014 Nuoret Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
22
30
Tilannejohtaminen - Valmentavan
29.10.2014 Liikkeenjohdon kerho
johtamisen klassikko
ammatillinen
kehittäminen
26
30
Kori- ja lentopallo, syksy 2014
(2.9. - 2.12.2014)
30.10.2014 Kehonkohentajat
hyvinvointi
19
30
HEKOn sijoittajaklubi
31.10.2014 HEKO
ammatillinen
kehittäminen
20
20
Vaikuttajaekonomien vuosikokous ja vierailu Pellervon Taloustutkimukseen
4.11.2014
vuosikokous
9
50
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
Vaikuttajaekonomit
41
Vuosikertomus 2014
Julkishallinnon Ekonomien vuosikokous
Julkishallinnon Ekonomit
vuosikokous
20
80
IT-kursseja senioreille: Tutustuminen älypuhelimen toimintoihin - 5.11.2014
Windows Phone
Konsuli-Klubi
henkilökohtainen
kehittyminen
14
15
Mitä kaupassa on tapahtumassa?
5.11.2014
Vierailu SOK:n pääkonttoriin
Päiväklubi
yritysvierailut
36
40
Järjestöekonomien vuosikokous
5.11.2014
Järjestöekonomit
vuosikokous
9
30
Tulevaisuusseminaari
5.11.2014
IT-Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
65
175
John Nurmisen Säätiö
5.11.2014
Kulttuuritoimikunta
yritysvierailut
28
50
Naisenergiaa yrittäjyyteen Mimmi-ilta
5.11.2014
Ekonomiyrittäjät
ammatillinen
kehittäminen
16
25
Sitra
5.11.2014
Finanssiekonomit
yritysvierailut
23
25
Retoriikka - Vakuuttamisen taito:
FM Marianne Nummela
5.11.2014
Järjestöekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
30
30
Syksyn työ- ja juhlapukeutumisen
5.11.2014
trendi-ilta
Ekonominaiset
hyvinvointi
24
40
Kasvata taitojasi ja kansainvälisty 5.11.2014
Kansainväliset Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
12
30
Sanoma Media Finland/Magazine
6.11.2014
Media
Päiväklubi
yritysvierailut
29
29
Klaus K Sky Lofts
6.11.2014
Liikkeenjohdon kerho
yritysvierailut
17
30
Työelämän ABC -seminaarisarja:
Työsopimus ja sen ehtojen muuttaminen
6.11.2014
Vaikuttajaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
27
30
Joukossa raha tiivistyy - Joukkorahoituksen perusteet
10.11.2014 Nuoret Ekonomit
ammatillinen
kehittäminen
35
40
SoneraPartio kohtaa asiakkaan
siellä missä asiakkaat liikkuvat
11.11.2014 Business Partners
ammatillinen
kehittäminen
14
30
Ravintola kannattavana liiketoimintana - BW Ravintolat
11.11.2014 Laskentaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
30
30
Kohti parempaa blogiviestintää Paneelikeskustelu bloggaajan ja
yrityksen yhteistyöstä
12.11.2014 Viestintäekonomit
ammatillinen
kehittäminen
26
30
Mitä markkinoinnin ammattilaisen
tulisi tietää Pinterestistä ja In12.11.2014 Markkinointiekonomit
stagramista?
ammatillinen
kehittäminen
56
60
Vierailu Sopranoon
12.11.2014 Kansainväliset Ekonomit
yritysvierailut
22
40
Ekonomiuran käännekohdat
12.11.2014 Nuoret Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
74
75
Ekonominaisten vuosikokous
13.11.2014 Ekonominaiset
vuosikokous
31
50
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
4.11.2014
42
Vuosikertomus 2014
Rahareformi - Ratkaisu talouden
kriisiin?
13.11.2014 Julkishallinnon Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
20
30
Kartano- ja teatteriretki Hämeenlinnaan
15.11.2014 Kulttuuritoimikunta
hyvinvointi
35
49
Innovaatioista menestystarinaksi
17.11.2014 Kansainväliset Ekonomit
yritysvierailut
27
30
Vuosikokous Tuloksella: Viestintä
19.11.2014 Viestintäekonomit
ja hakukonelöydettävyys
ammatillinen
kehittäminen
20
30
Aivoravistelu
19.11.2014 IT-Ekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
43
48
Konsuli-Klubin vuosikokous
19.11.2014 Konsuli-Klubi
vuosikokous
20
28
Työelämän ABC -seminaarisarja:
Yhteistoiminta yrityksissä (YT),
työttömyysturva ja työllistyminen
20.11.2014 Vaikuttajaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
21
30
Ekonomiyrittäjien vuosikokous, 5vuotisjuhla ja pikkujoulut samas- 20.11.2014 Ekonomiyrittäjät
sa paketissa!
vuosikokous
30
50
Ymmärtävätkö suomalaiset taloutta?
20.11.2014 Järjestöekonomit
henkilökohtainen
kehittyminen
25
50
Tuija Peltomaa - Taidehistorian
luento keramiikasta
25.11.2014 Konsuli-Klubi
hyvinvointi
32
40
InDesignin perusteet
25.11.2014 Ekonomiyrittäjät
henkilökohtainen
kehittyminen
16
17
Vierailu Fortumiin
25.11.2014 Kansainväliset Ekonomit
yritysvierailut
18
50
Päiväklubin vuosikokous ja 5vuotisjuhla
25.11.2014 Päiväklubi
vuosikokous
56
60
Helsingin Ekonomit ry:n sääntömääräinen vuosikokous
26.11.2014 HEKO
vuosikokous
96
140
IT-Ekonomien vuosikokous ja
viinimaailman kuulumisia
27.11.2014 IT-Ekonomit
vuosikokous
15
25
Kansainvälisten Ekonomien vuosikokous ja pikkujoulut
28.11.2014 Kansainväliset Ekonomit
vuosikokous
33
36
Markkinointiekonomien vuosikokous ja pikkujoulut
28.11.2014 Markkinointiekonomit
vuosikokous
30
30
Yritysten uudelleenjärjestelyt ja
kriisijohtaminen sekä Laskentaekonomien vuosikokous
1.12.2014
Laskentaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
29
40
What is Slush? How does the
event communication of Slush
work?
1.12.2014
Viestintäekonomit
ammatillinen
kehittäminen
23
30
Vierailu Fazerin suklaatehtaalle
2.12.2014
Nuoret Ekonomit
yritysvierailut
16
30
Finanssivalvonnan vuosittainen
IFRS-ajakohtaiskatsaus
2.12.2014
Laskentaekonomit
ammatillinen
kehittäminen
29
50
Nuorten Ekonomien vuosikokous
ja pikkujoulut
4.12.2014
Nuoret Ekonomit
vuosikokous
47
55
Luottamushenkilöiden joululounas 2014
9.12.2014
HEKO
98
0
Always on - Markkinointi ja asiakaskokemuksen optimointi
9.12.2014
Markkinointiekonomit
ammatillinen
kehittäminen
35
70
Liikkeenjohdon kerhon vuosikokous ja jouluglögit
9.12.2014
Liikkeenjohdon kerho
vuosikokous
10
30
Taaleritehdas ja Finanssiekonomien vuosikokous
10.12.2014 Finanssiekonomit
vuosikokous
31
40
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
43
Vuosikertomus 2014
Business Partners kerhon vuosikokous
10.12.2014 Business Partners
vuosikokous
7
20
Mitä kunnissa tapahtuu tällä
hetkellä? Vierailu Kuntaliittoon
11.12.2014 Finanssiekonomit
yritysvierailut
22
35
Kehonkohentajien vuosikokous ja
15.12.2014 Kehonkohentajat
liikuntaravitsemusluento
vuosikokous
26
50
Päivälehden museo
hyvinvointi
23
25
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
16.12.2014 Päiväklubi
44
Vuosikertomus 2014
HEKOn luottamushenkilöt 2014
HEKOn hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet
KY:n hallitusedustaja
Kylteriyhdyshenkilö
Toiminnanjohtaja
Sihteeri
Mari Lahtinen
Markus Kari
Mikko Anttila
Sari Ek-Petroff
Virve Kivi
Antti Lahtinen
Maria Pekkala
Timo Rope
Tiina Salminen
Tiina Tuohi
Teemu Riipi
Lauri Kaipainen
Jukka Eklin (M.Töylin sijainen)
Marju Lindberg
HEKOn työryhmät
Sijoitustyöryhmä
Jarmo Hietanen
Antti Lahtinen
Jukka Eklin
Asiantuntijajäsen
Hallitus
Toiminnanjohtaja
Verkkoviestinnän kehitystyöryhmä
Tiina Tuohi
Hallitus /työryhmän puheenjohtaja
Michéle Fenech
Viestintäekonomit
Juha Koljonen
Nuoret Ekonomit & Vaikuttajaekonomit
Jenni Nikkanen
Nuoret Ekonomit
Jukka Eklin
toiminnanjohtaja
Apuraha- ja opiskelijastipendityöryhmä
Sari Ek-Petroff
Hallitus
Markus Kari
Hallitus
Teemu Riipi
Opiskelijajäsen
Jukka Eklin
Toiminnanjohtaja
Kerhotoiminnan työryhmä
Mari Lahtinen
HEKOn /työryhmän puheenjohtaja
Mikko Anttila
Hallitus
Virve Kivi
Hallitus
Tiina Salminen
Hallitus
Jukka Eklin
Toiminnanjohtaja
Opiskelijatapahtumatyöryhmä
Maria Pekkala
Hallitus /työryhmän puheenjohtaja
Lauri Kaipainen
Opiskelijajäsen
Jukka-Pekka Kokkonen Finanssiekonomit & Nuoret Ekonomit
Krista Naumanen
Nuoret Ekonomit /opiskelijajäsen
Arja Parpala
Suomen Ekonomit
Jukka Eklin
Toiminnanjohtaja
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
45
Vuosikertomus 2014
Nimitystoimikunta
Leena Petäjä
Anne-Mari Brunfeldt
Teemu Jaatinen
Markus Kari
Timo Rope
Tiina Tuohi
Jukka Eklin
Järjestöekonomit /toimikunnan puheenjohtaja
Nuoret Ekonomit
Laskentaekonomit
Hallitus
Hallitus
Hallitus
Sihteeri /toiminnanjohtaja
Kulttuuritiimi
Sirpa Widomski
Heidi Kronström
Maire Mäntylä
Kari Nurminen
Maria Rantamaula
Sari Saikkonen
Minna Verkala
Toimikunnan puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Toimikunnan sihteeri
Toimikunnan sihteeri
Ohjelmatiimi
Sirpa Bonsdorff
Per Ekström
Kari Nurminen
Jukka Eklin
Marju Lindberg
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Toiminnanjohtaja
HEKOn toimisto
Kerhojen johtokunnat 2014
BUSINESS PARTNERS
Puheenjohtaja
Kouhi Martti
Varapuheenjohtaja
Kivistö Mira
Jäsenet
Kujala Aarne
Leinonen Marika
Lehtinen Nette
Tirkkonen Jaana
Opiskelijajäsenet
Laukkonen Lisa
Puranen Aurelia
EKONOMIYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja
Rusi-Karlsson Marketta
Varapuheenjohtaja
Isohookana Heli
Muut jäsenet
Kivistö Mira
Oksa Ari
Päärnilä Jukka
Valento Milla
Viukari Leena
Opiskelijajäsen
Tukonen Olli-Kristian
EKONOMINAISET
Puheenjohtaja
Ostrow Elisabet
Varapuheenjohtaja
Wikström Mary-Ann
Muut jäsenet
Asikainen Maarit
Liuha Maarit
Mäkelä Maarit
Oksava Katja
Saario Kati
Salomaa Miia
Välipakka Marjut
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
FINANSSIEKONOMIT
Puheenjohtaja
Parviainen Ilkka
Varapuheenjohtaja
Pietiläinen Kari
Muut jäsenet
Hannukainen Jussi
Härkönen Keijo
Kokkonen Jukka-Pekka
Lommi-Häyrinen Taru
Mäkinen Mauri
46
Vuosikertomus 2014
IT-EKONOMIT
Puheenjohtaja
Brander Sari
Varapuheenjohtaja
Tavi Mikko
Muut jäsenet
Gustafsson Nadja
Liikala Pauli
Peltola Pentti
Pukkala Timo
Pyylampi Anne
Opiskelijajäsen
Takala Otso
KEHONKOHENTAJAT
Puheenjohtaja
Juhala Merja
Varapuheenjohtaja
Pohjalainen Tiina
Muut jäsenet
Ajanki Mona
Engström Ava
Hilppö Asta
Kapiainen Tero
Laatikainen Timo
KONSULI-KLUBI
Puheenjohtaja
Tilli Harri
Varapuheenjohtaja
Hertzen Markku von
Muut jäsenet
Haapanen Rauno
Koivula Sirpa
Korhonen Kati
Kvist Henrietta
JULKISHALLINNON EKONOMIT
Puheenjohtaja
Wichmann Anna-Lotta
Varapuheenjohtaja
Heinonen Anita
Muut jäsenet
Kailovaara Marita
Pakarinen Auri
Venho Paula
Opiskelijajäsen
Taalas Jaki
KYL-EKONOMIT
Puheenjohtaja
Ahvonen Timo
Varapuheenjohtaja /toiminnanjohtaja
Iivonen Jukka
Muut jäsenet
Apajalahti Matti (taiteellinen johtaja)
Mussalo Petteri (rahastonhoitaja)
Saavalainen Pekka (HR-johtaja)
Uusitalo Timo (markkinointijohtaja)
JÄRJESTÖEKONOMIT
Puheenjohtaja
Matti Luomala
Varapuheenjohtaja
Petäjä Leena
Muut jäsenet
Halonen Arto
Hirvilammi Pinja
Malmström Allan
Pukkala Timo
Uotinen Veijo
Viljala Merja
KYN-EKONOMIT
Puheenjohtaja
Poutanen Leena
Varapuheenjohtaja
Berg Paula
Muut jäsenet
Honkanen Maija
Kapanen Juliaana
Saukkonen Eeva
Sääski Anneli
Opiskelijajäsenet
Aarnikoivu Monariina
KANSAINVÄLISET EKONOMIT
Puheenjohtaja
Kujala Aarne
Varapuheenjohtaja
Salomaa Miia
Muut jäsenet
Ajanki Mona
Arola Vilja
Hartikainen Maria
Hatanpää Anne
Kohonen Tenho
Kouhi Martti
Leinonen Soili
Opiskelijajäsen
Leppänen Susanna
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
47
Vuosikertomus 2014
LASKENTAEKONOMIT
Puheenjohtaja
Jaatinen Teemu
Varapuheenjohtaja
Lehväslaiho Marja
Muut jäsenet
Koivistoinen Sami
Kujala Janne
Ojanen Olli
Oksanen Pia
NUORET EKONOMIT
Puheenjohtaja
Nikkanen Jenni
Varapuheenjohtaja
Koljonen Juha
Muut jäsenet
Harmaala Anni
Kokkonen Jukka-Pekka
Kotilainen Henna
Mäkijärvi Saana
Ristiluoma Anna
Tiira Kaisa
Värttiö-Hasenson Sanna
Opiskelijajäsen
Naumanen Krista
LIIKKEENJOHDON KERHO
Puheenjohtaja
Copeland Matti
Varapuheenjohtaja
Muut jäsenet
Seppo Kaisa
Wiro Ville
Opiskelijajäsenet
Järvinen Elina
Ora Tommi
PÄIVÄKLUBI
Puheenjohtaja
Jaro Airi
Varapuheenjohtaja
Tiainen Ilkka
Muut jäsenet
Järvinen Rauni
Lahikainen Riitta
Mailasalo Pentti
Nyberg Ritva
Wilkman Sinikka
Ylä-Kauttu Antero
MARKKINOINTIEKONOMIT
Puheenjohtaja
Nieminen Hanna-Maarit
Varapuheenjohtaja
Hilppö Asta
Muut jäsenet
Alamylläri Jenni
Knuutila Tero
Kokkonen Heikki
Korhonen Tiina
Näsi Nina
Tallholm Jenny
Opiskelijajäsen
Kuusisto Niina
VAIKUTTAJAEKONOMIT
Puheenjohtaja
Kerkelä Leena
Varapuheenjohtaja
Koljonen Juha
Muut jäsenet
Heikkilä Eeva
Kanervo Helena
Luomakoski Jari
Ollikainen Janne
Putula Vesa
Vilhonen Esa
VIESTINTÄEKONOMIT
Puheenjohtaja
Fenech Michéle
Varapuheenjohtaja
Karjalainen Antti
Muut jäsenet
Luontama Saija
Paju Sonja
Ruotsalainen Anni
Opiskelijajäsen
Tähtinen Eeva
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
48
Vuosikertomus 2014
Hekolaiset Suomen Ekonomien luottamustoimissa
Suomen Ekonomien hallituksessa ja eri toimikunnissa vaikutti huomattava joukko hekolaisia vuonna 2014
HEKOn edustajat liittokokouksissa
Mari Lahtinen
varsinainen edustaja
Markus Kari
varsinainen edustaja
Jukka Eklin
varsinainen edustaja
Suomen Ekonomien hallituksen hekolaiset jäsenet
Timo Saranpää
puheenjohtaja
Arto Käyhkö
jäsen
Timo Rope
jäsen
Aulis Töyli
jäsen
Työelämätoimikunnan hekolaiset jäsenet
Aulis Töyli
puheenjohtaja
Liisa-Johanna Pesonen jäsen
Koulutuspoliittisen toimikunnan hekolaiset jäsenet
Heli Hookana
jäsen
Aino Toppi
jäsen
Mari Simola
jäsen
Yrittäjätyöryhmän hekolaiset jäsenet
Timo Rope
puheenjohtaja
Kristiina Palmgren
jäsen
Petri Tuomela
jäsen
Leo Vesalainen
jäsen
Brändityöryhmän hekolaiset jäsenet
Arto Käyhkö
puheenjohtaja
Henrietta Kvist
jäsen
Timo Rope
jäsen
Huomionosoitukset
HEKOn hopeinen ansiomerkki myönnettiin Saara Svedströmille 27.5.2014 ja Marita Kailovaaralle
26.11.2014.
Hopeinen ansiomerkki myönnettiin 20.1.2015 vuodenvaihteessa erovuorossa olleille HEKOn hallituksen jäsenille, Markus Kari, Timo Rope ja Tiina Tuohi, hallituskaudesta 2012-2014.
Aktiivijäseniä (50 v. >) sekä muita jäsenyhdistyksiä muistettiin merkkipäivinä Hekogrammilla tai
onnittelukäynnillä.
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
49
Vuosikertomus 2014
Tasekirja ja tilintarkastuskertomus
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
50
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
51
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
52
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
53
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
54
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
55
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
56
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
57
Vuosikertomus 2014
Helsingin Ekonomit ry – HEKO
58
Vuosikertomus 2014
HEKON STRATEGIAPÄIVITYS 2016-2020
HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE 25.11.2015
SISÄLTÖ
VISIO, MISSIO JA ARVOT ............................................................................................................. 2
JÄSENTOIMINTA........................................................................................................................... 3
VAIKUTTAVUUS ............................................................................................................................ 4
TALOUS ......................................................................................................................................... 4
MISSIO, VISIO JA ARVOT
MISSIO
Olemme Uudellamaalla toimiva ekonomiosaajien verkosto. Luomme menestymisen mahdollisuuksia jäsenillemme. Mahdollistamme jäsentemme ekonomiosaamisen kehittämisen, ylläpidon ja jakamisen sekä verkostoitumisen ekonomikollegoiden kanssa.
VISIO
Helsingin Ekonomit on edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä. Ekonomiyhteisö on yleisesti arvostettu ja ekonomit haluavat kuulua
siihen.
ARVOT STRATEGIAKAUDELLA 2016-2020
Yksilön arvostus
Yksilön arvostus ja tasavertaisuus on toimintamme perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten tasavertaista kohtelua ja huomioimista. Tuottamamme monipuolinen tarjoama yhdistettynä Suomen
Ekonomien tarjoamiin palveluihin takaa jäsenillemme kattavan palvelupaketin ekonomielämän vaiheisiin.
Avoimuus
Jokaisen jäsenemme on helppo lähestyä luottamushenkilöitämme ja henkilöstöämme. Toiminnastamme ja päätöksistämme saa helposti tietoa ja luottamushenkilötoimintaan on helppo hakeutua
mukaan. Avoimuuden mahdollistaa jatkuva ja rakentava vuorovaikutus jäsenten, luottamushenkilöiden, henkilöstön ja sidosryhmien kesken.
Rohkeus
Rohkeutta on kokeilla uusia toimintatapoja ja jakaa omaa osaamista. Otamme kantaa paikallisiin
asioihin yhdessä Suomen Ekonomien kanssa ja jaamme tietoa jäsentemme mielipiteistä Suomen
Ekonomeille.
2
JÄSENTOIMINTA
1. Kuuntelemme, kannustamme ja osallistamme jäseniämme sekä tarjoamme verkostoitumismahdollisuuksia. Edistämme jäsentemme osaamista, menestymistä, ja hyvinvointia.
a. Ekonomiyhteisöön kuuluminen ja siinä toimiminen on osa menestyvän ekonomin arkea ja ekonomi-identiteettiä.
b. Luottamushenkilötoimintamme on houkuttelevaa ja avointa. Se avaa jäsenillemme
mahdollisuuksia vaikuttaa ekonomiyhteisössämme.
c. Jäsentapahtumat ovat toimintamme ydin.
i. Ekonomiosaamisen kehittäminen, ylläpito ja jakaminen sekä verkostoituminen
muodostavat tärkeimmän osan tapahtumatarjontaamme. Hyvinvointitapahtumat ovat osa tätä toimintaa.
ii. Valtaosan jäsentapahtumista toteuttavat kerhojemme luottamushenkilöt.
ü Koulutamme, motivoimme ja innostamme luottamushenkilöitämme
suunnitelmallisesti ja heillä on toimivat työkalut toiminnan toteuttamiseen.
iii. Jäsentapahtumamme ovat avoimia Ky ry:n jäsenille.
d. Luomme aktiivisesti uusia tapoja jäsentemme keskinäisiin kohtaamisiin.
2. Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien tuottamat palvelut vastaavat jäsenen tarpeisiin koko ekonomielämän ajan. Jäsenemme tietävät, mitä palveluita heillä on mahdollisuus hyödyntää eri tilanteissa.
a. Tavoitteemme on tehokkaampi jäsenpito ja –hankinta.
i. Kehitämme palveluita ja viestimme niistä yhdessä Suomen Ekonomien
kanssa.
ii. Jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää, mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarjoaa. Kylteriyhteistyö on ensisijainen jäsenhankintamme keino.
3
VAIKUTTAVUUS
1. Meillä on avoin vuorovaikutussuhde Suomen Ekonomeihin ja muihin liiton jäsenyhdistyksiin. Meillä on edustus Suomen Ekonomien toimielimissä ja hallituksemme käy liitossa toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua. Haluamme toimia suunnannäyttäjänä ja sparraajana muille ekonomiyhdistyksille.
a. Otamme aktiivisesti kantaa Suomen Ekonomien linjauksiin (mm. työelämäasiat, koulutuspolitiikka) ja toimintaan, jotta jäsentemme ääni kuuluu.
b. Työnjako Helsingin Ekonomien ja Suomen Ekonomien välillä on selkeä. Kehitämme
liiton ja jäsenyhdistysten välistä avointa vuorovaikutusta, jotta edunvalvonta ja yhteisön tuottamat palvelut vastaavat jäsentemme tarpeisiin koko ekonomielämän ajan.
2. Luomme ja ylläpidämme tiiviitä suhteita KY ry:n sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa
3. Olemme haluttu yhteistyökumppani.
TALOUS
1. Vakaa talous mahdollistaa toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen.
a. Katamme jäsenmaksutuotoilla vähintään 2/3 toiminnan kuluista ja ne käytetään suoraan jäsenille tuotettaviin palveluihin.
b. Sijoitusomaisuuden tuotoin pidämme toimintamme vakaana.
4
TOIMINTASUUNNITELMAJA TALOUSARVIO 2016
HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE 25.11.2015
SISÄLLYSLUETTELO
1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2016 ......................................................................................... 3
2 JÄSENTOIMINTA.................................................................................................................... 4
2.1
JÄSENPITO ...................................................................................................................... 4
2.1.1
JÄSENTAPAHTUMAT 2016 ...................................................................................... 5
2.1.2
LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT ..................................................................... 7
2.1.3
APURAHAT ............................................................................................................... 8
2.1.4
JÄSENEDUT ............................................................................................................. 8
2.2
JÄSENHANKINTA ............................................................................................................ 9
2.3
MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ...................................................................................... 11
2.3.1
SISÄINEN VIESTINTÄ............................................................................................. 11
2.3.2
ULKOINEN VIESTINTÄ ........................................................................................... 11
2.3.2.1
JÄSENLEHTI .................................................................................................... 11
2.3.2.2
WWW.HEKO.FI ................................................................................................ 12
2.3.2.3
SOSIAALINEN MEDIA...................................................................................... 12
2.3.2.4
MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS ............................................................. 12
3 HEKO VAIKUTTAA ............................................................................................................... 13
3.1
Suomen Ekonomit........................................................................................................... 13
3.2
Ekonomiyhdistykset ........................................................................................................ 13
3.3
KY ry ............................................................................................................................... 13
3.4
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu ................................................................................ 13
3.5
Yhteistyökumppanit......................................................................................................... 13
4 HALLINTO ............................................................................................................................ 14
4.1
HALLINTORAKENNE ..................................................................................................... 14
4.1.1
HALLITUS ............................................................................................................... 14
4.1.2
TOIMISTO ............................................................................................................... 14
5 TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA ....................................................................................... 15
5.1
JÄSENMAKSU ............................................................................................................... 15
5.2
SIJOITUSTOIMINTA....................................................................................................... 16
5.3
TALOUSARVIO 2016 ..................................................................................................... 17
6 LIITTEET ............................................................................................................................... 19
6.1
HEKOn TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2016–2020 ...................................................... 19
6.2
JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT 2016 ..................... 20
6.2.1
YHTEENVETO ........................................................................................................ 20
6.2.2
Business Partners.................................................................................................... 21
6.2.3
Ekonominaiset ......................................................................................................... 22
6.2.4
Ekonomiyrittäjät ....................................................................................................... 23
6.2.5
Finanssiekonomit ..................................................................................................... 24
6.2.6
Digiekonomit ............................................................................................................ 25
6.2.7
Julkishallinnon Ekonomit.......................................................................................... 26
6.2.8
Järjestöekonomit...................................................................................................... 27
6.2.9
Kansainväliset Ekonomit .......................................................................................... 28
6.2.10 Kehonkohentajat ...................................................................................................... 29
6.2.11 Konsuli-Klubi............................................................................................................ 30
6.2.12 KYL-Ekonomit.......................................................................................................... 31
6.2.13 KYN-Ekonomit ......................................................................................................... 32
6.2.14 Laskentaekonomit.................................................................................................... 33
6.2.15 Liikkeenjohdon kerho ............................................................................................... 34
6.2.16 Markkinointiekonomit ............................................................................................... 35
6.2.17 Nuoret Ekonomit ...................................................................................................... 36
6.2.18 Päiväklubi ................................................................................................................ 37
6.2.19 Vaikuttajaekonomit .................................................................................................. 38
6.2.20 Viestintäekonomit .................................................................................................... 39
6.2.21 Kulttuuritiimi ............................................................................................................. 40
6.3
VIESTINTÄKALENTERI 2016 ......................................................................................... 41
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
2
Toimintasuunnitelma 2015
1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2016
Helsingin Ekonomit on Uudellamaalla toimiva ekonomiosaajien verkosto, joka luo menestymisen
mahdollisuuksia jäsenilleen mahdollistaen jäsenten ekonomiosaamisen kehittämisen, ylläpidon ja
jakamisen sekä verkostoitumisen ekonomikollegoiden kanssa.
Strateginen tavoitteemme ajanjaksolle 2016-2020 on olla edelläkävijä, joka edistää ekonomien
osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä. Haluamme, että ekonomiyhteisö on yleisesti
arvostettu ja ekonomit haluavat kuulua siihen. Saavuttaaksemme tavoitteen vuoden 2016 toiminnan painopisteet ovat jäsentapahtumat, uuden ilmeen jalkautus, verkkosivu-uudistus, yhteistyön
tiivistäminen Suomen Ekonomien kanssa sekä sisäpiirileiman poistaminen.
Jäsentapahtumat ovat toimintamme ydin. Jotta tapahtumatarjonta loisi houkuttelevan foorumin
osallistua ja kehittyä, panostamme enemmän kuin koskaan ennen luottamushenkilöiden aktiiviseen
sitouttamiseen ja koulutukseen. Luottamushenkilöt toimivat HEKOn 19 kerhon johtokunnassa,
jotka pääosin toteuttavat tapahtumat. Tavoite on, että tapahtumiin osallistuu 20% hekolaisista.
Helsingin Ekonominen ilme uudistetaan yhteneväiseksi Suomen Ekonomien kanssa. Uusi ilme
tulee näkymään kaikessa HEKO-viestinnässä ja materiaaleissa. Samalla myös verkkosivut uudistetaan nostaen tapahtumat sivuston keskiöön.
Suomen Ekonomit tarjoavat hekolaisille laajan paketin palveluita. Jotta palvelut vastaavat jäsenistön tarpeisiin ja he ovat tietoisia niistä, tiivistämme yhteistyötä Suomen Ekonomien kassa niin
luottamushenkilö kuin toimihenkilötasollakin.
Helsingin Ekonomien jäsenkyselyssä nousi voimakkaasti esille se, että jäsenet kokevat toiminnan
sisäpiirin toiminnaksi. Sisäpiirileimaa poistetaan kaikilla tasoilla. Tapahtumiin ilmoittautumista kehitetään, viestintää tehostetaan ja luottamushenkilötoiminnasta valintaprosesseineen tiedotetaan
avoimesti jäsenkunnalle.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
3
Toimintasuunnitelma 2015
2 JÄSENTOIMINTA
”Kuuntelemme, kannustamme ja osallistamme jäseniämme sekä tarjoamme verkostoitumismahdollisuuksia. Edistämme jäsentemme osaamista, menestymistä ja hyvinvointia, jotta ekonomiyhteisöön kuuluminen ja siinä toimiminen on osa menestyvän ekonomin arkea ja ekonomi-identiteettiä.”
(HEKOn strategia 2016-2020)
HEKOn jäsenmäärä on ollut pääsääntöisesti tasaisessa kasvussa ja jäsenmäärätavoite vuodelle
2016 on 17 200. Jäsenmäärän maltillinen kasvu mahdollistaa sen, että jäsenten ääni kuuluu tulevaisuudessakin liitto- ja Akava-tason linjauksissa ja sitä kautta aina lainsäädännöissä asti. Lisäksi
laaja jäsenkunta mahdollistaa nykymuotoisen palvelutarjontamme ja sen kehittämisen. Jäsenmäärän kasvu muodostuu vuonna 2016 pääasiallisesti jäsenpidon kautta, sillä jäsenet ovat eroherkempiä kuin aikaisemmin ja eronneita jäseniä on vuositasolla enemmän kuin koskaan aiemmin. Tavoite on saada eronneiden määrä laskuun.
2.1 JÄSENPITO
Jäsenkuntamme ja jäsenistön tarpeet ovat hyvin moninaiset. Tarpeet vaihtelevat ekonomielämän
tilanteen mukaan ja vastaamme yhdessä Suomen Ekonomien kanssa jäsentemme tarpeisiin, jotta
jäsenpito olisi entistä tehokkaampaa ja eronneiden määrä kääntyisi laskuun. Monikanavaisen,
ajantasaisen viestinnän keinoin tiedotamme jäsenillemme ekonomiyhteisön tarjoamasta palvelupaketista kokonaisuutena, jotta hekolaiset tietävät mitä palveluita heillä on käytettävissä.
Jäsenpidollisesti Helsingin Ekonomien tärkein ja näkyvin toiminnan muoto vuonna 2016 on jäsentapahtumat. Jäsentapahtumat mahdollistaa aktiivinen luottamushenkilötoiminta. Luottamushenkilötoiminnasta tiedotetaan jäsenistöämme ja luottamushenkilöitä tuodaan aktiivisesti esille HEKOn
viestinnässä mm. verkkosivuilla ja jäsenlehdessä.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
4
Toimintasuunnitelma 2015
2.1.1
JÄSENTAPAHTUMAT 2016
Toimintamme ydin on jäsentapahtumat. Jäsentapahtumia järjestetään vuonna 2016 noin 240. Vuositasolla tapahtumat luovat mahdollisuuden noin 9000 jäsenkohtaamiseen. Jokaisen kohtaamisen
tavoite on jäsenlupauksen lunastaminen. Houkuttelemme tapahtumiin jäsenkuntaa mahdollisimman laajalti kaikista jäsenryhmistä monipuolisen osaamisen jakamisen mahdollistamiseksi ja jäsenten keskeisten kohtaamispaikkojen luomiseksi.
Valtaosan tapahtumista toteuttaa noin 150 luottamushenkilöämme, jotka toimivat 19 eri kerhon johtokunnassa. Kerhokohtaiset toimintasuunnitelmat ovat liitteenä (LIITE 6.2).
KERHOT 2016 (suluissa perustamisvuosi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Business Partners (2001)
Ekonominaiset (1939)
Ekonomiyrittäjät (2009)
Finanssiekonomit (2001)
Digiekonomit (1983)
Julkishallinnon Ekonomit (1995)
Järjestöekonomit (1979)
Kansainväliset Ekonomit (1984).
Kehonkohentajat (1953)
10. Konsuli-Klubi (1988)
11. KYL-Ekonomit (1966)
12. KYN-Ekonomit (1987)
13. Laskentaekonomit (1954)
14. Liikkeenjohdon kerho (1941)
15. Markkinointiekonomit (1945)
16. Nuoret Ekonomit (2010)
17. Päiväklubi (2009)
18. Vaikuttajaekonomit (2009)
19. Viestintäekonomit (2003)
HEKO-tason tapahtumakonsepteja toimintavuodelle ovat HEKOn Sijoittajaklubi ja Esimiesaamu,
jotka järjestään neljännesvuosittain. Perinteitä edustaa HEKOn kesäjuhla.
HEKO-summit on syksyllä järjestettävä ekonomiosaamista kartuttava seminaari, joka toteutetaan
yhteistyössä kerhojen kanssa. HEKO-summit on hallitusvetoinen projekti.
Tapahtumista 71 % on ekonomiosaamiseen liittyviä. Hyvinvointitapahtumia on 21 % ja 8% vuosikokouksia. Tapahtumat ajoittuvat selkeästi helmi-toukokuuhun sekä syys-marraskuuhun.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
5
Toimintasuunnitelma 2015
Tapahtumat ovat avoimia kaikille hekolaisille, KY ry:n jäsenille, Suomen Ekonomien toimihenkilöille
ja ekonomiyhdistysten hallitusten jäsenille. Tapahtumien yhteydessä jäseniä tiedotetaan myös
Suomen Ekonomien ajankohtaisista asioista. Tavoite on, että 20% hekolaisista osallistuu tapahtumiin vuonna 2016.
Tapahtumista tiedotetaan HEKOn sähköisessä jäsentiedotteessa kuukausittain, jäsenlehdessä,
verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tapahtumiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisen
ilmoittautumisjärjestelmän tai toissijaisesti ulkoistetun puhelinpalvelun kautta. Sähköisestä ilmoittautumisesta otetaan käyttään myös mobiiliversio vuonna 2016.
Suomen Ekonomit järjestävät muutamia jäsentapahtumia HEKOn toimialueella. Tiedotamme jäsenistöämme aktiivisesti tapahtumista ja jokaisessa Suomen Ekonomien tapahtumassa on HEKOn
puheenvuoro.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
6
Toimintasuunnitelma 2016
2.1.2
LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT
Luottamushenkilötapahtumiemme tarkoitus on sitouttaa aktiivisesti arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä jäseniä eli luottamushenkilöitä. HEKOn luottamushenkilöt ovat hallituksen, työryhmien, toimikuntien ja kerhojen johtokuntien jäsenet. Luottamushenkilötapahtumamme ovat avoimia myös liiton
luottamustoimissa toimiville hekolaisille.
Luottamushenkilöille järjestetään seuraavat tapahtumat vuonna 2016:
1. Tammi-helmikuu: Tervetuloa kerhojohtokuntalaiseksi!
- Teema: HEKOn johtokuntalaisille perustiedot Ekonomiyhteisöstä, HEKOsta ja kerhotoiminnan eri osa-alueista
- Tavoite: Uusille toimijoille kattava info HEKOsta, toiminnasta ja pelisäännöistä sekä
tapahtumien järjestämisestä. Tapahtuman yhteyteen varataan aikaa verkostoitumiselle.
- Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hekolaiset liiton luottamustoimissa, erityisesti
uudet toimijat.
2. Maalis-huhtikuu: Luottamushenkilöiden workshop
- Teema: Tapahtumien fasilitointi tms. ajankohtainen tapahtumiin liittyvä aihe
- Tavoite: antaa johtokuntalaisille ideoita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä luottamushenkilötoimintaan sekä kasvattaa ja jakaa HEKO-tasoista Best Practices -tietoutta
3. Toukokuu: Budjettiriihi
- Teema: Suuntaviivat vuoden 2017 toiminnalle
- Tavoite: Luoda raamit vuoden 2017 suunnittelulle sekä saada palautetta kerhoilta
mahdollisista kehityskohteista
- Kohderyhmä: Kerhojen puheenjohtajat, HEKOn hallitus
4. Syyskuu: HEKO-info
- Teema: Tilannekatsaus kuluneen vuoden toimintaan, ajankohtaiset asiat sekä hallitushakijoiden esittäytyminen
- Tavoite: informoida luottamushenkilöitä, verkottua ja vaihtaa ajatuksia osallistujien
kesken
- Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, Suomen Ekonomeissa toimivat hekolaiset luottamushenkilöt
5. Lokakuu: Luottamushenkilöiden workshop
- Teema: ajankohtainen kerhojen toimintaan liittyvä aihe
- Tavoite: antaa johtokuntalaisille ideoita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä luottamushenkilötoimintaan sekä kasvattaa ja jakaa HEKO-tasoista Best Practices –tietoutta
6. Joulukuu: Luottamushenkilöiden joululounas
- Teema: Yhteinen tilaisuus luottamushenkilöille
- Tavoite: luottamushenkilöiden verkottuminen ja kiittäminen vuoden toiminnasta
- Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, Suomen Ekonomit ry:n piirissä toimivat
hekolaiset luottamushenkilöt
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
7
Toimintasuunnitelma 2016
-
HEKOn vuoden tapahtuman julkistus
7. Keväällä ja syksyllä yksi vapaamuotoinen johtokuntalaisten kohtaamispaikka aamiaisen / after workin merkeissä sisältäen lyhyen alustuksen
- Teema: Kokeilemme rohkeasti uutta tapaa luottamushenkilöiden keskinäisen verkottumisen tehostamiseksi
- Tavoite: jakaa osaamista ja verkottua
- Toteutetaan yhteistyökumppanin kanssa
- Kohderyhmä: kerhojen johtokunnat, hallitus, Suomen Ekonomeissa toimivat hekolaiset luottamushenkilöt
2.1.3
APURAHAT
Vuonna 2000 HEKO perusti koulutusrahaston, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. Koulutusrahastosta myönnetään hakemusten perusteella jäsenille apurahoja. Koulutusrahastosta jaetaan pitkällä tähtäimellä vuosittain 5% sen määrästä apurahoina tai muulla hallituksen päättämällä tavalla jäsenten ammatillista kehittymistä tukemaan. Apurahat julistetaan haettavaksi keväällä, ja siitä ilmoitetaan jäsenlehdessä sekä sähköisissä tiedotusväylissämme.
Hallitus päättää vuoden 2016 aikana myönnettävän enimmäissumman käytettäväksi myönnettäviin
apurahoihin. Hallituksen alaisuudessa toimiva apurahatyöryhmä tekee hakemusten perusteella esityksen jaettavista apurahoista ja hallitus päätöksellään hyväksyy jaettavat apurahat.
2.1.4
JÄSENEDUT
Ekonomiyhteisö tarjoaa jäsenilleen kattavan paketin etuja ja ne on tarkoitettu jokaiselle jäsenellemme. Edut ovat joko lehtietuja tai alennuksia lukuisista palveluista tai tuotteista (esim. koulutukset, vakuutukset, ammattilehdet). Akava tarjoaa alennusetuja www.jasenedut.fi –palvelun kautta.
Jäseneduista tiedotetaan jäseniä säännöllisesti jäsenlehdessä, verkkosivuilla sekä sähköisissä jäsentiedotteissa.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
8
Toimintasuunnitelma 2016
2.2 JÄSENHANKINTA
HEKOn toiminnan jatkuvuuden kannalta jäsenhankinta on elintärkeää. Ekonomiyhteisöön kuuluu
noin 63 % ekonomeista. Tämä tarkoittaa, että HEKOn toimialueella on noin 10 000 ekonomia, jotka
eivät kuulu HEKOon. Jäsenkuntaa kannustetaan suosittelemaan jäsenyyttä ja kerhoja järjestämään vähintään yksi tapahtuma vuonna 2016, johon hekolainen kutsuu mukaansa jäsenkelpoisen
ekonomiystävän, joka ei ole vielä HEKOn jäsen.
Vastavalmistuneet ovat tärkein jäsenhankinnan kohderyhmä. Vastavalmistuneella tarkoitetaan
henkilöä, joka on liittynyt jäseneksi noin kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan. Opiskelijoille
viestitään monikanavaisesti ekonomiyhteisön tarjonnasta. Tavoite on, että opiskelija kasvaa hekolaiseksi jo opintojen alkumetreiltä alkaen. Ekonomiyhteisöön liittymisen ja kuulumisen tulee olla itsestäänselvyys valmistumishetkellä. Hekolaisuus jalkautetaan opiskelijoille monisuuntaisesti huomioiden KY:n aktiivit sekä ns. perusopiskelijat.
Yhteistyösopimus KY ry:n kanssa takaa jatkuvan perusnäkyvyyden opiskelijoiden keskuudessa.
Näkyvyyden lisäksi sopimuksessa on sovittu mm. opiskelijoiden osallistumisoikeudesta HEKOn tapahtumiin. Viestimme ekonomiyhteisöstä kokonaisuutena ja tuomme esille yhteisön monipuolisen
palvelutarjonnan ajantasaisin välinein ja viestein.
Kylterit: Toimenpiteitä 2016
KY ry:n hallitus
-
HEKOn edustajat pitävät säännöllisesti yhteyttä KY ry:n edustajiin sekä Suomen
Ekonomien kylteriyhdyshenkilöön.
HEKOn ja KY ry:n hallitustapaamiset helmikuussa ja syyskuussa
Hallituksen jäsenille lähetetään HEKOn jäsenlehti kotiosoitteeseen. KY ry:n hallitusedustaja kutsutaan kaikkiin HEKOn hallitukselle tarkoitettuihin tapahtumiin
Opiskelijoita kerhojen johtokunnissa
-
HEKOn kerhoja kannustetaan rekrytoimaan johtokuntiinsa vähintään yksi opiskelijajäsen. Opiskelijajäsenten kautta syntyy vuoropuhelua mm. ainejärjestöjen
kanssa.
Opiskelijastipendit
- Opiskelijastipendejä (à 1000 €) myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
opiskelijoille 4 kpl, joista vähintään yksi Mikkelin yksikköön. Kriteereinä ovat hyvä
opintomenestys ja/ tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa.
- Stipendeistä tiedotetaan koulujen ja opiskelijayhteisöjen omissa medioissa sekä
www.heko.fi -sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalisessa mediassa.
Kylterielämää-palsta HEKOn jäsenlehdessä
- Toteutetaan yhteistyössä kauppakorkeakoulun viestinnän sekä KY ry:n kanssa
HEKOn kylteriverkosto
- HEKOn kerhojen johtokunnassa on useita opiskelijajäseniä sekä vastavalmistuneita. Muodostetaan heistä HEKOn sisäinen verkosto, joka toimii opiskelijoiden
keskuudessa (tapahtumat & some) HEKOn sanan saattajina. Ryhmän toimintaa
koordinoidaan HEKOn toimistolta
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
9
Toimintasuunnitelma 2016
Kerran kuukaudessa tapahtumanostot kyltereiden viestäkanavissa
- Kyltereiden Monday Mailiin liitetään kuukausittain 1-3 kyltereille soveltuvaa jäsentapahtumaa. Ko. tapahtumissa on joko kylteriverkoston tai KY ry:n edustaja paikalla ja pitää lyhyen puheenvuoron tapahtuman avauksen yhteydessä.
Muu markkinointiyhteistyö
- Tapahtuma-, ainejärjestö- ja ainekerhoyhteistyö
o NESUn (Nordiska Ekonomie Studerandes Union, KY), KY-Speksi, jne.
o HEKOn kerhoja kannustetaan järjestämään yhteistapahtumia opiskelijoiden kanssa.
o Arena-messut
§ HEKO on Arena-messuilla marraskuussa 2016.
- Valmistujaiset
o HEKOlla on tervehdyspuheenvuoro juhlallisissa valmistujaisissa neljä kertaa vuodessa. Puheenvuoron tavoitteena on jäsenhankinta ja siinä huomioidaan HEKOn lisäksi koko Suomen Ekonomit-yhteisö.
o Olemme mukana myös kandivalmistujaisissa aktivoidaksemme opiskelijoita mukaan toimintaan
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
10
Toimintasuunnitelma 2016
2.3 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Helsingin Ekonomien ilme uudistetaan toimintavuonna 2016. Siirrymme Suomen Ekonomien
kanssa samaan ilmeeseen, jotta jäsenviestintä tehostuu entisestään. Suomen Ekonomien ilme implementoidaan paikallisesti. Uusi ilme tulee näkymään kaikissa markkinointimateriaaleissa ja viestintäkanavissamme.
2.3.1
SISÄINEN VIESTINTÄ
Sisäisen viestinnän piirissä on HEKOn toimisto, hallitus, kerhojen johtokunnat sekä hekolaiset,
jotka ovat Suomen Ekonomien hallituksessa tai toimikunnissa.
Sisäisen viestinnän välineinä ovat seuraavat väylät tavoitteineen:
2.3.2
·
Hallituksen Intranet: Käyttöastetavoite 100 %. Kokousmateriaalit jaetaan hallituksen intranetin kautta ja käydään vuoropuhelua kokousten välissä. Välineenä Intranet on jo vakiinnuttanut asemansa.
·
Uutiskirjeet: Luottamushenkilöille lähetetään uutiskirjeitä ajankohtaisista asioista
ja täydentämään esim. HEKO-infojen viestiä poissaolleille.
·
HEKOn Luottamushenkilöt –sivu Facebookissa
ULKOINEN VIESTINTÄ
2.3.2.1 JÄSENLEHTI
Jäsenlehti tavoittaa koko jäsenkunnan. Jäsenlehden keskeinen tehtävä on tiedottaa jäsenistöä tulevista tapahtumista sekä tuoda jatkuvuutta jo pidetyille tapahtumille. Jäsenlehdellä muistutetaan
jäseniä ekonomiyhteisön olemassaolosta ja palvelutarjonnasta aktivoiden osallistumaan. Lehteen
vakiinnutetaan uusi ”kylterielämää”-osa, joka kertoo Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelusta ja opiskelijoista.
Jäsenlehden ilme uudistetaan vuonna 2016 jalkauttaen päivitettyä strategiaa ja uudistettua
ilmettämme.
Lehti jaetaan myös muiden ekonomiyhdistysten hallituksille, Suomen Ekonomien toimistolle, Suomen Ekonomien hallituksen jäsenille, KY ry:n hallitukselle ja kaikille kylteriyhdyshenkilöille. Myös
yhteistyökumppanit kuuluvat jakelun piiriin.
Vuonna 2016 julkaistaan seitsemän numeroa. Jäsenlehti on luettavissa myös verkkolehtenä. Ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3.
Ilmoitushinnat ovat (alv 0%, arvonlisäverovapaa):
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
11
1 sivu
½ sivu
¼ sivu
Takakansi
2000 EUR
1000 EUR
500 EUR
2500 EUR
Toimintasuunnitelma 2016
2.3.2.2 WWW.HEKO.FI
Vuonna 2016 verkkosivujen sivuston rakenne ja visuaalinen ilme uudistuvat vastaamaan jäsenistön nykytarpeita ja uudistettavaa ilmettä. Verkkosivuja kehitetään jatkuvasti ammattitaitoisen kumppanin kanssa. Verkkosivujen tärkein tehtävä on mahdollistaa tapahtumiin ilmoittautuminen mahdollisimman helposti.
2.3.2.3 SOSIAALINEN MEDIA
Vuonna 2016 kehitetään HEKOn sosiaalisen median toimintatapoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään HEKOn viestinnässä ja se toimii tienviittana perustiedon lähteille eli HEKOn verkkosivuille.
Facebook ja LinkedIN ovat ensisijaiset sosiaalisen median kanavat, joita HEKO käyttää viestinnässään. Muiden kanavien käyttöönottoa voidaan harkita. Sosiaalisen median tarkoitus on täydentää
muuta viestintää ja sen avulla saadaan myös epäsuoraa jäsenpalautetta tapahtumista ja toiminnasta. Suurimmalla osalla HEKOn kerhoista on omat Facebook-sivut.
Verkkosivujen uudistuksessa huomioidaan some-linkitykset.
HEKO Somettajat -ryhmä (perustettu syksyllä 2015) toimii HEKOn some-viestinnän pääasiallisena
aktivoijana. Ryhmän toiminnan tavoite on aktivoida Helsingin Ekonomien näkyvyyttä eri some-kanavissa, saada some-viestinnästä aktiivisempaa ja moni-ilmeisempää, tarjota ja tuottaa hyödyllistä
ja mielenkiintoista sisältöä some-kanaviin johtaen aktiivisempaan some-viestintään. Ryhmä koostuu HEKOn luottamushenkilöistä ja toimintaa koordinoi yhteyskoordinaattori.
2.3.2.4 MUU SÄHKÖINEN JÄSENTIEDOTUS
Sähköisen tiedotuksen muita välineitä ovat sähköinen uutiskirje sekä kerhojen uutiskirjeet. Sähköinen uutiskirje lähetetään joka kuukauden ensimmäisenä torstaina (poikkeus: tammikuussa 2. torstai) ja siihen kootaan kooste tulevista tapahtumista. Lisäksi ruuhkakuukausina (maalis-huhtikuu ja
loka-marraskuu) lähetetään lisätiedote tilanteen mukaan.
Tiedotteessa tiedotetaan myös ajankohtaisista asioista (esim. hallitushaku, johtokuntahaku, apurahat jne.). Suomen Ekonomien ajankohtaisuudet huomioidaan myös. Jäsenkirje tavoittaa noin
15000 jäsentä. Jäsenkirjeen ilmestymisaikataulu on liitteessä 6.3.
Osalla kerhoista on käytössään sähköiset uutiskirjeet. Niitä on suunniteltu lähetettävän yhteensä
45 vuoden 2016 aikana. Kerhojen sähköisen tiedottamisen piirissä on n. 3500 jäsentä.
Luottamushenkilöille lähetetään aina hallituksen kokouksen jälkeen tiedote ajankohtaisista asioita.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
12
Toimintasuunnitelma 2016
3 HEKO VAIKUTTAA
”Helsingin Ekonomeilla on avoin vuorovaikutussuhde Suomen Ekonomeihin ja muihin liiton jäsenyhdistyksiin. Meillä on edustus Suomen Ekonomien toimielimissä ja hallituksemme käy liitossa
toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua. Haluamme toimia suunnannäyttäjänä ja
sparraajana muille ekonomiyhdistyksille.” (HEKOn strategia 2016-2020)
3.1 Suomen Ekonomit
Suomen Ekonomit -yhteisön vaikuttaminen on monikanavaista. Suomen Ekonomit vastaa yhteiskunnallisesta, koulutuspoliittisesta ja työmarkkinallisesta vaikuttamisesta ja ekonomien edunvalvonnasta. HEKO on mukana aktiivisena vaikuttajana tuoden rohkeasti hekolaisten näkemyksiä ja
tarpeita esille. Suomen Ekonomien hallituksen ja toimikuntien hekolaisten jäsenten ja HEKOn hallituksen välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Toimihenkilötason vuorovaikutus on päivittäistä.
Suomen Ekonomien toimikunnissa oleviin hekolaisiin pidetään yhteyttä ja heidät kutsutaan HEKOn
luottamushenkilötapahtumiin.
3.2 Ekonomiyhdistykset
HEKO haluaa toimia suunnannäyttäjänä ja sparraajana muille ekonomiyhdistyksille, joita on HEKO
lisäksi 24 ympäri Suomea. Jaamme aktiivisesti osaamistamme ja käymme aktiivista vuoropuhelua
ekonomiyhdistysten luottamushenkilöiden kanssa.
Tapaamme Niordin hallituksen kaksi kertaa vuodessa ennen Suomen Ekonomien liittokokousta.
Keskustelemme liittokokousasioista ja muista ekonomeille ajankohtaisista teemoista tiivistäen yhteistyötä. Tavoitteena on lähentää uusmaalaista ekonomitoimintaa yli kielirajojen.
Nelikantatapaamiseen osallistuvat HEKO, Pirkanmaan Ekonomit, Turun Seudun Ekonomit ja Porin
Seudun Ekonomit. Vuonna 2016 tapaaminen on Turussa. HEKO järjesti tapaamisen v. 2014, joten
se on järjestelyvuorossa seuraavan kerran v 2018.
3.3 KY ry
Alkuvuonna ja syksyllä on HEKOn ja KY ry:n hallitusten tapaamiset, joiden tarkoituksena on luoda
avoin vuorovaikutuskanava KY ry:n aktiivisiin toimijoihin ja markkinoida HEKOa KY-aktiivien, eli
opiskelijamielipidevaikuttajien keskuudessa. Ensimmäisessä tapaamisessa hallitukset esittelevät
hallitusohjelmansa toisilleen ja syksyn tapaaminen on vapaamuotoisempi. Ky ry:n hallituksen edustajat kutsutaan mukaan kaikkiin HEKOn luottamushenkilötapahtumiin.
3.4 Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu
Luomme toimivat suhteet Aalto yliopiston kauppakorkeakouluun myös toimihenkilötasolla.
3.5 Yhteistyökumppanit
Olemme haluttu yhteistyökumppani ja kaikki kumppanuudet koituvat jäsenen hyödyksi joko suorasti tai epäsuorasti. Valtaosa yritysyhteistyöstä liittyy jäsentapahtumiin. Kumppanuudet ovat laadukkaita, eettisiä ja merkityksellisiä. HEKO-kumppanuus viestii jäsenelle laadukkaasta ja luotettavasta palvelun tarjoajasta.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
13
Toimintasuunnitelma 2016
4 HALLINTO
4.1 HALLINTORAKENNE
Yhdistyksellä on vuonna 2016 yksi sääntömääräinen kokous, joka kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta. Vuosikokous järjestetään marraskuun aikana.
4.1.1
HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus
myös Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilöllä sekä KY ry:n hallituksen edustajalla sekä HEKOn
toimihenkilöillä ja Suomen Ekonomien hekolaisilla hallitusedustajilla. Kokouksia on vuonna 2016
noin 8 varsinaista kokousta ja lisäksi n. 2-3 epävirallista tapaamista. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Hallitus asettaa erilaisia työryhmiä käsittelemään ja valmistelemaan ajankohtaisia asioita. Tavanomaisia ovat olleet mm. strategia- ja sijoitustoiminnan tiimi sekä apuraha/stipendityöryhmä.
Hallitus vastaa myös yhdistyksen edustamisesta mm. ekonomiyhdistysten ja kerhojen tasavuosijuhlissa.
Hallitustyöskentelystä tehdään näkyvämpää ja hallitushausta sekä valintaprosessista viestitään
avoimesti jäsenistölle. Tavoite on, että jäsenten on helppo hakeutua mukaan vaikuttamaan ekonomiyhteisössämme. Myöskin HEKOn sisäistä ”urapolkua” eri luottamustoimissa tehdään näkyvämmäksi nostamalla luottamushenkilöitä esille HEKOn viestinnässä.
4.1.2
TOIMISTO
Toimiston palkattuun henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, yhteyskoordinaattori, kerhosihteeri
sekä tiedotussihteeri. Toiminnanjohtaja on toimiston esimies.
Toimisto on Ekonomit- Insinöörit -toimitalossa, Suomen Ekonomien yhteydessä osoitteessa:
Ratavartijankatu 2, 5krs. Itä-Pasila. Puh. 0201 299 261
Postiosoite: Helsingin Ekonomit ry, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Muut yhteystiedot: www.heko.fi, [email protected]
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
14
Toimintasuunnitelma 2016
5 TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA
”Vakaa talous mahdollistaa toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen.” (HEKOn strategia 20162020)
5.1 JÄSENMAKSU
Vuoden 2016 jäsenmaksu on 37 euroa, jolloin jäsenmaksukertymä on 629 000 euroa.
Strategian mukaan jäsenmaksutuotoilla katetaan vähintään 2/3 toiminnan kulkuista. Vuonna 2016
noin 70 % yhdistyksen toiminnan kuluista rahoitetaan jäsenmaksutuotoin. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää anomuksesta väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
15
Toimintasuunnitelma 2016
5.2 SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittaminen jäsenmaksutuottojen lisäksi. Sijoitusstrategia tähtää siihen, että sijoitussalkun markkina-arvon vuotuinen nimellistuotto on vähintään 7% pitkällä aikavälillä (5-8 vuotta). Tällöin sijoitussalkun reaaliarvo säilyy,
vaikka salkusta tehdään vuosittaiset nostot HEKOn käyttökulujen rahoittamiseksi jäsenmaksutuottojen täydentäjänä.
Salkun hoidossa käytetään yhtä tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yhteyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoitajaa. Vuonna 2016 HEKOn salkunhoitajina jatkavat FIM ja Seligson &
CO Oyj. Molemmille omaisuudenhoitajille on määritelty sama sijoitusten hajautus ja vaihteluväli.
Vuodelle 2016 on odotettavissa maltillista positiivista kehitystä.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
16
Toimintasuunnitelma 2016
5.3 TALOUSARVIO 2016
Kulujäämä vuodelle 2016 on 875 000 EUR, joka on kokonaisuutena samalla tasolla vuoden 2015
suunnitelman kanssa.
Jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan panostetaan aiempien vuosien toteumia enemmän. Kerhokohtaiset suunnitelmat ovat edellisten vuosien keskiarvojen tasoa, mutta tapahtumaprojekteihin on
varattu enemmän varoja kuin aiemmin. Luottamushenkilötapahtumiin panostetaan edellisiä vuosia
enemmän. (Kerhokohtaiset suunnitelmat löytyvät liitteestä 6.2.)
Muu jäsenpalvelutoiminta sisältää mm. projektikuluja sekä tiedotukseen liittyvät kustannukset. Projektit liittyvät uuden ilmeen jalkautukseen (lehden ilme, verkkosivu-uudistus, markkinointimateriaalit) sekä HEKO-summit –tapahtumaan. Tiedotuksessa on huomioitu uuteen ilmeeseen liittyviä kustannuksia, kuten kuvamateriaalien toton jäsenlehtiin ja verkkosivuille.
Hallinnon kustannukset koostuvat hallituksen, työryhmien, toimihenkilöiden ja toimiston kustannuksista.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
17
Toimintasuunnitelma 2016
HELSINGIN EKONOMIT ry
BUDJETTI 2016 --> jäsenmaksu 37
VARSINAINEN TOIMINTA
Jäsentapahtumat ja kerhotoiminta
Jäsentilaisuudet
Tuotot
Kulut
Jäsentapahtumat yhteensä
Kerhojen hallinnon kulut
Jäsentapahtumat & kerhotoiminta
yhteensä
Muu jäsenpalvelutoiminta
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen
Projektit
Tiedotus
2010
2011
2012
2013
2014
ARVIO2015
TA 2015
TA 2016
56 757
-184 809
-128 052
47 115
-212 781
-165 666
49 016
-194 055
-145 039
42 507
-196 324
-153 817
55 078
-200 540
-145 462
42 212
-201 596
-159 384
52 765
-252 255
-199 490
48 500
-248 335
-199 835
-34 000
-31 073
-32 616
-45 420
-52 115
-50 165
-128 052
-165 666
-179 039
-184 890
-178 078
-204 804
-251 605
-250 000
-8 778
-10 251
-10 696
-11 849
-10 432
-10 291
-12 000
-12 000
-97 536
-14 334
-11 412
-11 789
-2 441
-35 000
-40 000
-40 000
-107 205
-93 528
2 000
-113 895
-111 895
4 000
-125 000
-121 000
4 000
-123 000
-119 000
Tuotot, tiedotus
Kulut, tiedotus
Tiedotus yhteensä
-119 166
-108 446
875
-105 391
-104 516
Jäsenhankinta ja suhdetoiminta
Muu jäsenpalvelutoiminta yhteensä
Hallinto
-100 227
-325 707
-36 942
-169 973
-30 588
-157 212
-29 346
-160 189
-25 620
-132 022
-25 515
-182 701
-50 000
-223 000
-41 000
-212 000
Kokoukset ja muut yhteydenpidot
Henkilöstökulut
Toimiston kulut
Hallinto yhteensä
KULUJÄÄMÄ
-44 331
-232 740
-57 079
-334 151
-787 910
787 910
-38 442
-261 215
-68 484
-368 142
-703 780
703 780
-28 157
-282 552
-64 863
-375 574
-711 826
711 826
-33 121
-302 320
-68 903
-404 344
-749 423
749 423
-35 260
-288 243
-63 063
-386 566
-696 666
696 666
-24 651
-324 925
-87 284
-436 861
-824 366
824 366
-36 000
-300 000
-73 000
-409 000
-883 605
883 605
-29 500
-300 200
-70 300
-400 000
-862 000
862 000
489 962
30
62 %
-297 948
523 856
33
74 %
-179 924
528 656
33
74 %
-183 170
570 698
34
76 %
-178 725
17 100
620 719
37
89 %
-75 947
17 051
615 000
37
75 %
-209 366
17 200
610 944
37
69 %
-272 661
17 200
629 000
37
73 %
-233 000
Korko- ja osinkotuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
48 674
693 601
742 276
27 691
283 574
311 265
0
516 244
516 244
0
231 580
231 580
0
330 596
330 596
0
0
0
410 000
275 000
248 000
Kulut yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.
-64 287
677 989
-781 182
-469 917
-128 050
388 194
-34 315
197 266
-9 706
320 890
-20 000
390 000
0
275 000
-15 000
233 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
380 041
-649 842
205 024
18 010
244 943
180 634
2 339
0
VARAINHANKINTA
jäsenmaksuperusta jäseniä vuoden lopussa
Jäsenmaksutuotot
jäsenmaksu a'
Jäsenmaksuin katettu osuus
jäsenmaksuvaje
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
18
Toimintasuunnitelma 2016
6 LIITTEET
6.1 HEKOn MISSIO, VISIO JA ARVOT 2016–2020
MISSIO
Olemme Uudellamaalla toimiva ekonomiosaajien verkosto. Luomme menestymisen mahdollisuuksia jäsenillemme. Mahdollistamme jäsentemme ekonomiosaamisen kehittämisen, ylläpidon ja jakamisen sekä verkostoitumisen ekonomikollegoiden kanssa.
VISIO
Helsingin Ekonomit on edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaamista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä. Ekonomiyhteisö on yleisesti arvostettu ja ekonomit haluavat kuulua
siihen.
ARVOT STRATEGIAKAUDELLA 2016–2020
Yksilön arvostus
Yksilön arvostus ja tasavertaisuus on toimintamme perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten
tasavertaista kohtelua ja huomioimista. Tuottamamme monipuolinen tarjoama yhdistettynä Suomen Ekonomien tarjoamiin palveluihin takaa jäsenillemme kattavan palvelupaketin ekonomielämän
vaiheisiin.
Avoimuus
Jokaisen jäsenemme on helppo lähestyä luottamushenkilöitämme ja henkilöstöämme. Toiminnastamme ja päätöksistämme saa helposti tietoa ja luottamushenkilötoimintaan on helppo hakeutua
mukaan. Avoimuuden mahdollistaa jatkuva ja rakentava vuorovaikutus jäsenten, luottamushenkilöiden, henkilöstön ja sidosryhmien kesken.
Rohkeus
Rohkeutta on kokeilla uusia toimintatapoja ja jakaa omaa osaamista. Otamme kantaa paikallisiin
asioihin yhdessä Suomen Ekonomien kanssa ja jaamme tietoa jäsentemme mielipiteistä Suomen
Ekonomeille.
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
19
Toimintasuunnitelma 2016
6.2 JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT 2016
6.2.1
YHTEENVETO
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Yhteenveto jäsentapahtumista
2011
2012
2013
2014
TS2015
TS2016
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
123
139
139
140
138
133
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
13
12
10
9
12
11
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
TOIMINTA VUONNA 2016
Jäsenmäärä
Jäsenmäärän kehitykseen vaikuttaa jäsenpito sekä uusien jäsenten
houkutteleminen ekonomiyhteisöön. Jäsenpidon tehostamiseksi tavoitellaan
20% osallistumisastetta.Toiminnan keskiössä on luottamushenkilöiden
koulutus ja motivointi. Taphtumien laatuun panostetaan entistä enemmän.
2010
2011
2012
2013
2014
16 665
16 722
TS2015 Arvio 2015
16 886
17 047
17 241
Tapahtumien lukumäärä
210
215
228
205
190
265
240
245
Paikat tapahtumiin
7404
7822
8494
7928
8798
9593
9000
8856
Tapahtumiin osallistumiset
5286
5461
6145
5319
5755
7423
6120
9216
Tapahtumiin osallistuneet
1836
1958
2310
2184
2006
3000
2500
3500
Osallistumisaste
11 %
12 %
14 %
13 %
12 %
17 %
15 %
20 %
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
1896
2468
2713
2705
2840
3446
3000
3500
Sähköiset jäsentiedotteet
42
48
52
40
47
43
43
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
0
0
0
0
0
0
NN
4,1
4,1
4,2
4,3
4,3
4,3
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015
TS2016
Ammatillinen kehittäminen
62
75
65
61
57
97
96
Henkilökohtainen kehittyminen
33
39
41
36
34
41
36
Hyvinvointi
63
43
48
56
42
66
45
Tasavuosijuhla
2
3
1
1
2
4
2
Vuosikokous
21
17
19
18
17
15
17
Yritysvierailu
40
47
46
34
42
42
46
JÄSENTAPAHTUMAT & KERHOJEN HALLINTO (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
JÄSENTAPAHTUMAT
97 081
118 938
126 076
121 712
KERHOJEN HALLINTO
33 126
36 110
34 033
YHTEENSÄ
130 207
155 048
18
22
JÄSENTAPAHTUMAT & KERHOJEN HALLINTOKULUT / OSALLISTUMISTEN
LKM28
25
TAPAHTUMAJAKAUMA
TAPAHTUMAKULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
17 100
20
17 200
78
145
0
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
17 200
TS2016
0
4,5
TS2015 Arvio 2015
TS2016
113 275
199 490
159 384
211 130
31 451
32 831
52 115
45 450
38 870
160 109
153 162
146 106
251 605
204 834
250 000
21
23
20
27
26
23
26
29
25
34
33
27
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.2
Business Partners
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
BUSINESS PARTNERS
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
6
6
6
6
8
9
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
2
2
1
2
2
2
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Kasvun johtaminen Muuttuva liiketoimintaympäristö Sisäinen
yrittäjyys Yksilöiden ja yritysten kasvu ja kehitys Muutoksen
johtaminen liiketoimintahyötyjen varmistajana Kasvuyritykset
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja: Leinonen Marika Muut jäsenet: Hyrkäs Jaana,
Isomaa Kati, Kouhi Martti, Lehtinen Nette, Railo Riitta, Tirkkonen
Jaana Opiskelijajäsenet: Keskinen Maija, Montonen Maria
2010
2011
2012
2013
2014
10
9
8
8
8
10
12
Paikat tapahtumiin
275
313
260
275
305
260
455
Tapahtumiin osallistumiset
191
185
143
226
139
220
455
Tapahtumiin osallistuneet
125
143
156
221
86
180
300
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
83
119
123
128
139
136
Sähköiset jäsentiedotteet
1
2
1
1
2
4
3
0
4,1
4,2
4,2
4,3
4,3
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
6
5
3
5
5
4
5
Henkilökohtainen kehittyminen
2
1
0
1
0
1
1
Hyvinvointi
0
0
0
0
0
2
0
Tasavuosijuhla
0
1
0
0
0
0
1
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
1
2
4
1
2
2
4
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
2 521
2 626
1 289
4 688
1 510
4 400
3 000
KERHON HALLINTO
1 512
2 038
1 007
2 519
2 798
3 785
2 000
YHTEENSÄ
4 033
4 664
2 296
7 207
4 308
8 185
5 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
13
14
9
21
11
20
7
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
21
25
16
32
31
37
11
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
21
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.3
Ekonominaiset
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
EKONOMINAISET
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
8
8
9
9
9
9
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
0
0
0
0
0
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Teemana ekonominainen (työ)elämän myllerryksessä
Puheenjohtaja Saario Kati, Varapuheenjohtaja Oksava Katja Muut
jäsenet: Aspinen Taru, Liuha Maarit, Mäkelä Maarit, Noronen Aija,
Ostrow Elisabet, Salomaa Miia, Wikström Mary-Ann
2010
2011
2012
2013
2014
21
26
23
20
25
19
19
Paikat tapahtumiin
698
986
1273
782
1069
690
800
Tapahtumiin osallistumiset
622
819
772
609
805
690
800
Tapahtumiin osallistuneet
263
474
500
395
311
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
251
361
363
370
393
3
4
1
1
5
6
0
4,1
4,2
4,3
4,3
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
6
5
4
3
3
4
5
Henkilökohtainen kehittyminen
4
6
7
3
4
3
3
Hyvinvointi
5
6
8
6
12
7
6
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
0
1
Yritysvierailu
5
8
3
7
5
4
4
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
10 923
19 341
14 745
9 570
14 141
10 790
14 500
2 714
2 784
2 966
2 075
2 362
4 980
3 000
13 637
22 125
17 711
11 645
16 503
15 770
17 500
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
18
24
19
16
18
16
18
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
22
27
23
19
21
23
22
Tapahtumien lukumäärä
Sähköiset jäsentiedotteet
TS2015 TS2016
400
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON HALLINTO
YHTEENSÄ
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
22
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.4
Ekonomiyrittäjät
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
EKONOMIYRITTÄJÄT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
8
8
9
9
8
8
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
0
0
0
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Ekonomiyrittäjät. Vuonna 2016 panostamme koulutuksessa yrittäjältä
vaadittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen.
Vuoden päätapahtuma on Slush, jonne järjestämme ekonomiyrittäjille
ohjelmaa ja verkostoitumismahdollisuuksia. Yrittäjyyteen vaadittavaa
tietoa jaamme seuraavissa tapahtumissa: yrityksen perustamisen abc,
fanchisingyrittäjyys ja osuuskunta yritysvaihtoehtona. Yrittäjän taitojen
hiomista tehdään seuraavissa tapahtumissa: puhelinmyyntikoulutus,
yrityskulttuuritilaisuus, verkostoituminen, karismailta, itsensä
johtaminen ja motivaatio sekä yrittäjän epäonnistuminen.
Puheenjohtaja Valento Milla Varapuheenjohtaja Pelander Arto Muut
jäsenet:Hänninen Sami, Kivikoski Kari, Pyylampi Anne
Opiskelijajäsen: Hämekoski Peik
2010
2011
2012
2013
2014
16
17
14
10
10
15
14
Paikat tapahtumiin
469
490
353
281
253
407
430
Tapahtumiin osallistumiset
347
363
200
205
195
407
430
Tapahtumiin osallistuneet
171
256
176
149
96
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
138
170
173
176
184
7
7
6
5
8
0
3,9
4
4,1
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
7
5
7
9
6
9
5
Henkilökohtainen kehittyminen
4
7
4
0
2
1
5
Hyvinvointi
3
0
0
0
0
2
1
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
1
4
2
0
1
2
2
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015 TS2016
KERHOTAPAHTUMAT
6 624
9 234
11 242
7 000
8 320
12 865
8 800
KERHON HALLINTO
2 107
3 899
3 157
3 251
3 428
4 105
3 200
YHTEENSÄ
8 731
13 133
14 399
10 251
11 748
16 970
12 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
19
25
56
34
43
32
20
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
25
36
72
50
60
42
28
Tapahtumien lukumäärä
Sähköiset jäsentiedotteet
TS2015 TS2016
200
6
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
23
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
Finanssiekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
FINANSSIEKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
5
6
6
7
6
9
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
1
0
0
0
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Haluamme tarjota jatkossa entistä enemmän tapahtumia ja lisäksi
yrittää teemoittaa tapahtumiamme sijoitusneuvonnaksi,
yritysvierailuiksi, markkinakatsauksiksi sekä yritysrahoituksen
tapahtumiksi. Tähän asti olemme keskittyneet ehkä liiaksi
finanssialaan, joten haluaisimme tarjota myös yritysrahoituksen
ammattilaisille ajankohtaisia tapahtumia.
Puheenjohtaja Kokkonen Jukka-Pekka Varapuheenjohtaja
Pietiläinen Kari Muut jäsenet: Hannukainen Jussi, Heikkilä Anna,
Härkönen Keijo, Mäkinen Mauri, Parviainen Ilkka, Sipilä Miika
Opiskelijajäsen: Haraholma Noora
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015 TS2016
5
4
5
4
5
8
10
235
105
140
190
156
200
345
Tapahtumiin osallistumiset
83
85
106
146
146
200
345
Tapahtumiin osallistuneet
27
73
87
112
44
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
79
101
108
112
120
Sähköiset jäsentiedotteet
1
0
3
2
1
3
0
3,5
4,2
4,3
4,3
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
1
1
1
1
1
8
5
Henkilökohtainen kehittyminen
1
0
0
0
0
0
3
Hyvinvointi
0
0
0
0
0
0
0
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
1
Vuosikokous
1
1
1
1
1
0
1
Yritysvierailu
2
2
3
2
3
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
603
1 232
1 411
1 743
263
2 480
3 300
KERHON HALLINTO
1 792
1 278
2 075
1 972
1 711
1 620
1 800
YHTEENSÄ
2 395
2 510
3 486
3 715
1 974
4 100
5 100
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
7
14
13
12
2
12
10
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
29
30
33
25
14
21
15
Tapahtumien lukumäärä
Paikat tapahtumiin
150
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON TALOUS (EUR)
KERHOTAPAHTUMAT
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
24
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.5
Digiekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
DIGIEKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
7
9
9
7
10
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
1
1
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
6
1
Toiminnan pääpaino tulee ensi vuonna olemaan ajankohtaisissa
asioissa liittyen digipalveluiden hyödyntämiseen yrityksissä. Tämän
lisäksi järjestämme myös koulutuksia HEKOn jäsenille.
Järjestämämme LinkedIn- ja esiintymiskoulutukset ovat olleet
erittäin suosittuja ja nyt viimeisimpiinkin tilaisuuksiin jäi vielä sen
verran pitkä jono, että myös seuraavan koulutuksen pitäisi tulla
täyteen. Tavoitteena on myös järjestää pari yhteistilaisuutta toisen
kerhojen kanssa sekä perinteiden tulevaisuusseminaari taas ensi
syksynä.
Puheenjohtaja Tavi Mikko Varapuheenjohtaja Kujanpää Johanna
Muut jäsenet: Pukkala Timo, Pyylampi Anne, Rohila Jukka,
Virtanen Jukka T Opiskelijajäsen: Seuna Aira
2010
2011
2012
2013
2014
4
13
16
11
9
13
10
152
614
713
612
543
490
400
Tapahtumiin osallistumiset
78
499
299
259
256
490
400
Tapahtumiin osallistuneet
42
412
266
259
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
94
119
126
138
148
150
Sähköiset jäsentiedotteet
1
0
2
1
2
2
N/A
3,8
4,1
4,1
4
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
3
6
9
5
4
6
5
Henkilökohtainen kehittyminen
0
5
5
4
3
3
2
Hyvinvointi
0
0
0
0
1
0
0
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
1
1
1
1
1
3
2
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
4 717
4 486
3 188
7 856
6 253
8 050
5 750
KERHON HALLINTO
1 870
3 405
3 184
2 325
2 968
3 165
2 750
YHTEENSÄ
6 587
7 891
6 372
10 181
9 221
11 215
8 500
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
60
9
11
30
24
16
14
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
84
16
21
39
36
23
21
Tapahtumien lukumäärä
Paikat tapahtumiin
TS2015 TS2016
300
2
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
25
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.6
Julkishallinnon Ekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
JULKISHALLINNON EKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
5
6
6
5
7
8
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
1
1
1
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Tulevana vuonna ohjelmassa on vierailuja julkisiin organisaatioihin
ja koulutusta julkishallinnolle läheisistä aiheista. Vierailemme
esimerkiksi Hanselissa, jossa aiheena ovat julkiset hankinnat.
Muita vierailuita tehdään Kyberturvallisuusvirastoon,
Presidentinlinnaan ja Yhdysvaltojen suurlähetystön
innovaatiokeskukseen. Koulutusten aiheita ovat johdon
laskentatoimi julkishallinnossa ja valtion talousarvion laadinta.
Mukaan mahtunee myös yksi virkistystapahtuma.
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Pj Pakarinen Auri, Vpj Heinonen Anita Muut jäsenet: Kailovaara
Marita, Linja Pia, Petäjä Leena, Venho Paula, Wichmann AnnaLotta Opiskelijajäsen: Konttila Juuso
2010
2011
2012
2013
2014
15
12
9
10
7
10
11
Paikat tapahtumiin
500
425
343
360
317
410
475
Tapahtumiin osallistumiset
370
318
270
229
189
410
475
Tapahtumiin osallistuneet
132
233
185
189
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
59
86
91
98
108
Sähköiset jäsentiedotteet
0
1
1
1
0
0
4
4,1
4,3
4,1
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
0
4
3
3
2
3
5
Henkilökohtainen kehittyminen
0
1
0
1
3
1
0
Hyvinvointi
4
3
2
2
0
1
1
Tasavuosijuhla
1
0
0
0
0
1
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
10
3
3
3
1
3
4
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015 TS2016
KERHOTAPAHTUMAT
5 470
9 819
6 848
3 723
7 752
12 500
6 000
KERHON HALLINTO
1 345
1 617
1 317
1 159
882
2 450
2 000
YHTEENSÄ
6 815
11 436
8 165
4 882
8 634
14 950
8 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
15
31
25
16
41
30
13
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
18
36
30
21
46
36
17
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
240
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
26
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.7
Järjestöekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
JÄRJESTÖEKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
7
7
8
8
8
9
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
0
0
0
0
2
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Järjestöekonomit Ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen.
Saman tapaisia aiheita ja koulutusta kuin esim. vuonna 2015.
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Luomala Matti Varapuheenjohtaja Siikanen Seija
Muut jäsenet: Hirvilammi Pinja, Kuusela Anne, Malmström Allan,
Pukkala Timo, Viljala Merja
2010
2011
2012
2013
2014
15
6
9
5
6
11
13
Paikat tapahtumiin
391
308
285
175
200
371
416
Tapahtumiin osallistumiset
271
267
194
134
146
371
416
Tapahtumiin osallistuneet
132
198
151
112
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
34
46
49
50
52
Sähköiset jäsentiedotteet
0
0
0
0
0
3
0
4,1
3,9
4,1
4,2
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
2
1
5
0
0
3
6
Henkilökohtainen kehittyminen
1
3
1
3
4
4
5
Hyvinvointi
8
0
0
0
0
0
0
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
3
1
1
1
1
3
1
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015 TS2016
KERHOTAPAHTUMAT
1 663
5 562
6 395
6 289
4 525
10 745
6 500
KERHON HALLINTO
2 483
927
1 127
1 396
1 515
3 165
1 500
YHTEENSÄ
4 146
6 489
7 522
7 685
6 040
13 910
8 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
6
21
33
47
31
29
16
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
15
24
39
57
41
37
19
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
200
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
27
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.8
Kansainväliset Ekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
KANSAINVÄLISET EKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
6
8
9
9
8
8
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
2
1
1
1
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Kansainvälisten ekonomien vuoden 2016 teemamaanosana on Väli-ja EteläAmerikka. Järjestämme tapahtumia mm. ko. maanosiin liittyen. Tämän lisäksi
järjestämme yritysvierailua kansainvälisiin yrityksiin (Tavoitteena on , että myös
näitä vierailuja voisi teemoittaa vuoden teemamaanosiin liittyen.) Huomioimme
myös ajankohtaiset ja mielenkiintoiset ulkomaiden tapahtumat tapahtumiemme
suunnittelussa ja järjestämisessä. Lisäksi pyrimme lisäämään ekonomien
ammatillista osaamista järjestämällä tapahtumia eri maiden businesskulttuureihin
liittyen. Ohjelmassa on myös perinteinen töihin ulkomaille seminaari, joka on
suunnattu myös opiskelijajäsenille.
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Salomaa Miia Varapuheenjohtaja Kujala Aarne Muut
jäsenet: Arola Vilja, Hatanpää Anne, Heiskanen Mikko, Kekki
Helena, Leinonen Soili Opiskelijajäsen: Juselius Anna
2010
2011
2012
2013
2014
13
13
16
17
14
18
15
Paikat tapahtumiin
610
406
471
561
485
540
445
Tapahtumiin osallistumiset
243
277
339
366
285
320
445
Tapahtumiin osallistuneet
120
195
268
327
300
300
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
179
211
215
217
228
0
0
0
0
3
0
4,2
4
4,1
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
8
8
7
8
4
6
5
Henkilökohtainen kehittyminen
0
0
4
3
2
3
2
Hyvinvointi
3
0
1
1
0
4
1
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
0
1
Yritysvierailu
1
4
3
4
7
5
6
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
4 396
3 112
7 968
7 333
6 048
6 800
7 000
KERHON HALLINTO
2 385
1 478
1 968
1 284
2 453
2 720
2 500
YHTEENSÄ
6 781
4 590
9 936
8 617
8 501
9 520
9 500
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
18
11
24
20
21
21
16
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
28
17
29
24
30
30
21
Tapahtumien lukumäärä
Sähköiset jäsentiedotteet
TS2015 TS2016
200
8
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
28
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.9
Kehonkohentajat
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
KEHONKOHENTAJAT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
4
6
6
7
5
7
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
0
0
0
0
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:s sa)
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Kehonkohentajat pyrkivät tsemppaamaan ekonomeja pitämään
kunnostaan hyvää huolta ja panostamaan omaan hyvinvointiin. Kerho
järjestää sporttisia tapahtumia ja pyrkii tuomaan lisää energiaa
ekonomien elämään. Eri liikuntalajien lisäksi hyvinvointiteema tulee
myös näkymään vahvasti Kehonkohentajien toiminnassa vuonna
2016.
Puheenjohtaja Pohjalainen Tiina Varapuheenjohtaja Virtanen Jukka T
Muut jäsenet: Ajanki Mona, Engström Ava, Jokela Pasi, Laatikainen
Timo
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015
TS2016
4
6
7
14
12
11
11
Paikat tapahtumiin
148
227
190
678
472
340
360
Tapahtumiin osallistumiset
112
159
116
432
254
340
360
Tapahtumiin osallistuneet
27
115
129
277
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
0
0
0
58
79
Sähköiset jäsentiedotteet
0
0
0
1
1
0
4,5
4,1
4,3
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015
TS2016
Ammatillinen kehittäminen
0
0
0
0
0
0
0
Henkilökohtainen kehittyminen
0
0
0
0
0
0
0
Hyvinvointi
3
5
6
12
11
10
9
Tasavuosijuhla
0
0
0
1
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
0
0
0
0
0
0
1
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015
TS2016
KERHOTAPAHTUMAT
3 340
3 296
7 509
9 254
5 506
3 877
7 000
297
0
424
975
987
1 000
1 000
3 637
3 296
7 933
10 229
6 493
4 877
8 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
30
21
65
21
22
11
19
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
32
21
68
24
26
14
22
Tapahtumien lukumäärä
200
2
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON HALLINTO
YHTEENSÄ
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
29
Toimintasuunnitelma 2016
Konsuli-Klubi
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
KONSULI-KLUBI
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
6
6
6
6
6
7
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
0
0
0
0
0
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Teemamme on "Verkostoitumisesta virtaa". Järjestämme v. 2015
vuoden tapaan monipuolista ohjelmaa ekonomikollegojen
verkostoitumisen lisäämiseksi ja sivistämiseksi. Kevään tärkeänä
ohjelmakokonaisuutena on 3 -osainen luentosarja työelämän
muutoksista.
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Tilli Harri Varapuheenjohtaja Kvist Henrietta Muut
jäsenet: Haapanen Rauno, von Hertzen Markku, Koivula Sirpa,
Korhonen Kati
2010
2011
2012
2013
2014
4
8
8
5
7
6
10
Paikat tapahtumiin
185
298
298
175
172
190
250
Tapahtumiin osallistumiset
116
240
240
125
144
190
250
Tapahtumiin osallistuneet
94
281
281
83
0
200
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
44
46
46
49
52
100
Sähköiset jäsentiedotteet
0
1
1
0
1
3
4,2
4,3
4,3
4,4
4,3
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
3
4
1
3
2
5
6
Henkilökohtainen kehittyminen
0
0
1
0
2
4
0
Hyvinvointi
9
8
0
2
2
1
2
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
0
0
1
0
0
0
0
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
4 189
2 289
1 265
2 257
2 783
3 973
3 500
KERHON HALLINTO
2 234
848
1 370
1 323
1 410
1 935
2 500
YHTEENSÄ
6 423
3 137
2 635
3 580
4 193
5 908
6 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
36
10
5
18
19
21
14
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
55
13
11
29
29
31
24
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
30
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.10 KYL-Ekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
KYL-EKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
7
6
6
6
6
6
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
0
0
0
0
0
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
KYL-Ekonmit a.k.a Psaldo Pääpaino on kuoron 20vuotismuuhlavuoden tapahtumiin. Kevätkonsertti toukokuussa,
juhlakonsertti ja vuosijuhla lokakuussa sekä joukukonsertit
joulukuussa. Panostamme erityisesti myös rekrytointiin ja
pääkohderyhmänä ovat exKYL -laulajat eli laulajat, jotka ovat
jäänneet KYLstä pois eivätkä laula tällä hetkellä missään.
Kuorossa laulaa 45 jäsentä. Määräraha kattaa kuoronjohtajan
palkkion.
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Iivonen Jukka Varapuheenjohtaja Suortti Mika Muut
jäsenet: Apajalahti Matti, Mussalo Petteri, Pyykkönen Esko,
Saavalainen Pekka
2010
2011
2012
2013
2014
Tapahtumien lukumäärä
0
0
0
3
0
TS2015 TS2016
9
2
Paikat tapahtumiin
0
0
0
300
0
90
90
Tapahtumiin osallistumiset
0
0
0
74
0
90
90
Tapahtumiin osallistuneet
0
0
0
40
0
90
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
0
0
0
0
0
0
Sähköiset jäsentiedotteet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,4
0
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
0
0
0
0
0
0
Henkilökohtainen kehittyminen
0
0
0
0
0
0
Hyvinvointi
0
0
0
3
0
Tasavuosijuhla
0
1
0
0
0
0
Vuosikokous
0
0
0
0
0
0
Yritysvierailu
0
0
0
0
0
0
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
16 749
20 247
16 294
16 251
18 648
18 795
17 000
0
0
0
0
0
360
0
16 749
20 247
16 294
16 251
18 648
19 155
17 000
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON HALLINTO
YHTEENSÄ
TS2015 TS2016
2
2
TS2015 TS2016
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
220
209
189
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
220
213
189
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
31
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.11 KYN-Ekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
KYN-EKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
4
4
6
6
6
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
1
1
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Kuorossa laulaa 20 jäsentä. Määräraha kattaa harjoitusten
tilavuokran ja kuoronjohtajan palkkion. Kuorolaisilla ei ole
omavastuuosuutta harjoituskuluista
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Poutanen Leena Muut jäsenet: Honkanen Maija,
Kapanen Juliaana, Kurejoki-Henriksson Tiina, Rahko Eila,
Saukkonen Eeva, Sääski Anneli Opiskelijajäsen: Aarnikoivu
Monariina
2010
2011
2012
2013
2014
9
5
2
2
3
12
2
Paikat tapahtumiin
328
125
75
35
99
444
40
Tapahtumiin osallistumiset
158
64
16
19
89
444
40
Tapahtumiin osallistuneet
64
51
16
19
0
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
16
23
22
23
26
Sähköiset jäsentiedotteet
0
0
0
1
1
0
4,4
0
4,6
4,3
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
0
0
0
0
0
1
0
Henkilökohtainen kehittyminen
0
0
0
0
1
3
0
Hyvinvointi
7
4
0
1
1
15
2
Tasavuosijuhla
0
0
1
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
0
1
0
Yritysvierailu
1
0
0
0
1
2
0
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
4 857
5 478
6 292
8 372
5 782
KERHON HALLINTO
1 681
4 065
1 240
510
685
2 415
0
YHTEENSÄ
6 538
9 543
7 532
8 882
6 467
11 187
6 500
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
31
86
393
441
65
20
163
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
41
149
471
467
73
25
163
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
20
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
32
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
8 772
6 500
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.12 Laskentaekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
LASKENTAEKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
6
7
5
6
6
9
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
1
1
0
0
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Laskentaekonomit -kerhon painopiste on sellaisten tilaisuuksien
järjestämisessä, joilla saisimme ’nukkuvat’ jäsenemmekin
innostumaan mukaan tapahtumiin ja toimintaan.
Opiskelijatilaisuudella madallamme kynnystä siirtyä KY
Accountingista Laskentaekonomeihin, excel -kurssit ovat olleet
suosittuja ja ajankohtaisena aiheena on taloushallinnon
digitalisoituminen.
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Lehväslaiho Marja, Varapuheenjohtaja Oksanen Pia
Muut jäsenet: Kleemola Lasse, Koivistoinen Sami, Kortesalmi Heli,
Ojanen Olli Opiskelijajäsen: Kirjalainen Katriina
2010
2011
2012
2013
2014
9
8
6
5
4
5
Paikat tapahtumiin
337
354
200
260
143
150
Tapahtumiin osallistumiset
231
190
106
136
104
150
360
Tapahtumiin osallistuneet
143
149
94
128
0
150
360
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
266
283
289
282
295
0
0
1
3
1
0
3,8
4
4
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
5
6
2
3
2
4
Henkilökohtainen kehittyminen
1
0
0
0
2
0
Hyvinvointi
0
0
0
1
0
2
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
2
1
3
0
0
1
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
4 940
4 890
2 042
1 409
2 883
2 850
3 000
888
1 286
1 548
510
533
1 200
1 000
5 828
6 176
3 590
1 919
3 416
4 050
4 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
21
26
19
10
28
19
8
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
25
33
34
14
33
27
11
Tapahtumien lukumäärä
Sähköiset jäsentiedotteet
TS2015 TS2016
3
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON HALLINTO
YHTEENSÄ
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
33
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
Liikkeenjohdon kerho
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
LIIKKEENJOHDON KERHO
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
6
7
5
6
5
7
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
1
1
0
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Liikkeenjohdonkerho keskittyy toiminnassaan ajankohtaisiin
liikkeenjohdon teemoihin ja tarjoaa mahdollisuuden
verkostoitumiseen. Pääpaino toiminnassa on mielenkiintoisten
tapahtumien järjestäminen vuosittaista LJK golfia unohtamatta
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Copeland Matti, Varapuheenjohtaja Seppo Kaisa
Muut jäsenet: Eklin Jukka, Sihvonen Juha, Wiro Ville
Opiskelijajäsenet: Järvinen Elina, Ora Tommi
2010
2011
2012
2013
2014
8
8
7
6
5
14
8
Paikat tapahtumiin
400
412
292
189
150
255
205
Tapahtumiin osallistumiset
133
245
165
126
106
255
205
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
18
67
239
107
102
121
120
124
133
2
6
2
2
4
3
0
4,1
4,3
4,2
4,2
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
1
1
2
3
3
5
1
Henkilökohtainen kehittyminen
0
1
1
0
0
4
0
Hyvinvointi
2
1
1
1
0
1
1
Tasavuosijuhla
0
1
0
0
0
0
0
Vuosikokous
2
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
3
4
2
1
1
3
5
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
2 608
5 396
847
239
617
1 685
1 500
KERHON HALLINTO
1 919
1 980
947
566
91
1 620
1 500
YHTEENSÄ
4 527
7 376
1 794
805
708
3 305
3 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
20
22
5
2
6
7
7
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
34
30
11
6
7
13
15
Tapahtumiin osallistuneet
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
Sähköiset jäsentiedotteet
150
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
34
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.13 Markkinointiekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
MARKKINOINTIEKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
8
7
7
8
8
9
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
1
1
1
1
0
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
M A RKKINOINTIEKONOM IT Vuo den 2016 teemaksi valitsimme ” M arkkino ijan muuttuva ro o li” ,
sillä tulemme paino ttamaan markkino innin murro ksen vaatimaa aktiivista o tetta ammatilliseen
ja henkilö ko htaiseen kehittymiseen. Kerho na tulemme teemo ittamaan tapahtumiamme tämän
ympärille ja to teuttamaan neljää eri ” tapahtumatyyppiä” : * M arkkino ijan muuttuva ro o li:
henkilö ko htainen kehittyminen markkino ijana (mitä etsitään ja vaaditaan; mitä työ kaluja o man
o saamisen kehittämiseen; miten mento ro inti ja verko sto t vo ivat auttaa) * M arkkino ijan
visio näärit: ammatillinen kehittyminen eri alan asiantuntijo iden puheenvuo ro jen kautta
(ko timaiset + ulko maalaiset puhujat) * M arkkino innin tekno lo giat: markkino ijalta vaaditaan
kasvavassa määrin eri työ kaluo saamista ja tätä o vat jäsenet to ivo neet jo useamman vuo den
ajan. Nyt pyrimme keskittymään yksittäisten työ kalujen sijaan aavistukseen laajempiin
ko ko naisuuksiin * M arkkino innin case battlet: välillä markkino ijallekin tekee hyvää ko keilla uusia
haasteita ja so veltaa o saamistaan to isenlaisessa yhteydessä – to teutamme case-illat
yritysvierailuina (bto b, btc + no n pro fit / startup)
Puheenjohtaja Tallholm Jenny Muut jäsenet: Aspinen Taru, Knuutila
Tero, Näsi Nina, Peltonen P Hannele, Taanonen Mari, Ye Xiang
Opiskelijajäsen: Kotila Jaakko
2010
2011
2012
2013
2014
15
15
14
12
11
12
14
Paikat tapahtumiin
503
466
430
412
595
430
770
Tapahtumiin osallistumiset
381
248
311
305
440
400
770
Tapahtumiin osallistuneet
179
186
240
209
0
330
350
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
212
243
249
269
272
0
7
5
8
1
0
0
2
0
4,2
4,2
4,2
4,3
4,2
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
6
7
5
7
8
5
7
Henkilökohtainen kehittyminen
2
2
2
2
1
4
3
Hyvinvointi
4
4
3
2
0
0
0
Tasavuosijuhla
1
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
1
1
3
0
1
2
3
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015 TS2016
KERHOTAPAHTUMAT
12 184
2 972
10 837
6 566
3 881
11 510
14 500
3 002
3 106
2 526
2 822
2 854
3 680
3 000
15 186
6 078
13 363
9 388
6 735
15 190
17 500
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
32
12
35
22
9
29
19
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
40
25
43
31
15
38
23
Tapahtumien lukumäärä
Sähköiset jäsentiedotteet
TS2015 TS2016
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON HALLINTO
YHTEENSÄ
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
35
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.14 Nuoret Ekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
NUORET EKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
9
10
10
9
9
9
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
0
0
1
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Pyrimme saamaan enemmän opiskelijoita mukaan toimintaan:
opiskelijat tietävät, mikä HEKO on ja miksi siihen kannattaa liittyä
heti valmistumisen jälkeen
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Reijonen Jenni, Varapuheenjohtaja Kokkonen JukkaPekka Muut jäsenet: Alestalo Joona, Eriksson Joonas, Harmaala
Anni, Hirvonen Saara, Mäkijärvi Saana, Sivula Laura, Voipio Juha
2010
2011
2012
2013
2014
10
14
14
14
15
15
19
Paikat tapahtumiin
398
432
478
560
580
551
590
Tapahtumiin osallistumiset
237
340
380
312
312
450
590
Tapahtumiin osallistuneet
164
253
255
236
0
400
300
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
82
214
219
226
248
250
Sähköiset jäsentiedotteet
5
7
5
7
6
7
0
4,1
4,2
4,1
4,3
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
1
6
1
4
2
5
7
Henkilökohtainen kehittyminen
3
3
4
5
6
3
5
Hyvinvointi
1
2
3
3
2
1
3
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
1
0
0
Vuosikokous
2
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
3
3
5
1
4
4
3
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
2 407
6 373
9 940
9 902
11 481
11 810
8 340
KERHON HALLINTO
2 243
3 265
3 047
3 132
2 646
3 915
3 480
YHTEENSÄ
4 650
9 638
12 987
13 034
14 127
15 725
11 820
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
10
19
26
32
37
26
14
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
20
28
34
42
45
35
20
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
8
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
36
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.15 Päiväklubi
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
PÄIVÄKLUBI
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
7
7
7
8
8
8
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
0
0
0
0
0
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Päiväklubin toiminnan pääpaino on kerhon sääntöjen mukaan
tarjota jäsenille erityisesti päiväaikaan jäsenistöä palvelevaan
toimintaa keskittyen muuttuvan toimintaympäristön tuomiin
haasteisiin, keskinäisen kontaktifoorumin luomiseen ja henkisen
sekä aineellisen hyvinvoinnin edistämiseen.
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja: Jaro Airi, Varapuheenjohtaja: Tiainen Ilkka, Muut
jäsenet: Järvinen Rauni, Lahikainen Riitta, Mailasalo Pentti, Nyberg
Ritva, Wilkman Sinikka, Ylä-Kauttu Antero
2010
2011
2012
2013
2014
33
27
34
31
21
25
25
Paikat tapahtumiin
1222
1045
1330
1196
755
900
870
Tapahtumiin osallistumiset
927
758
1040
961
659
800
870
Tapahtumiin osallistuneet
248
319
472
342
0
300
450
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
54
101
128
159
172
170
Sähköiset jäsentiedotteet
7
9
7
8
7
8
8
0
4,1
4,1
4,3
4,3
4,5
4,5
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
1
2
5
2
4
4
6
Henkilökohtainen kehittyminen
13
9
11
7
1
7
5
Hyvinvointi
14
9
9
12
6
6
5
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
1
0
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
1
1
Yritysvierailu
4
6
8
9
9
7
8
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015 TS2016
KERHOTAPAHTUMAT
5 752
8 254
15 241
11 435
6 162
14 410
12 560
KERHON HALLINTO
1 960
1 716
3 174
2 598
2 642
3 825
2 440
YHTEENSÄ
7 712
9 970
18 415
14 033
8 804
18 235
15 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
6
11
15
12
9
18
14
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
8
13
18
15
13
23
17
Tapahtumien lukumäärä
TS2015 TS2016
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
37
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
Vaikuttajaekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
VAIKUTTAJAEKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
5
8
8
8
8
7
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
0
0
0
1
0
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Vaikuttajaekonomit Jatkamme "Työelämän ABC" ja "Ekonomiaa
ekonomeille" sarjoja
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja Koljonen Juha Muut jäsenet: Arola Vilja,
Heikkilä Eeva, Kanervo Helena, Launis Kasperi, Luomakoski Jari,
Pesonen Liisa-Johanna, Vilhonen Esa
2010
2011
2012
2013
2014
6
12
10
5
7
10
8
210
509
301
134
220
350
250
Tapahtumiin osallistumiset
96
297
165
55
136
350
250
Tapahtumiin osallistuneet
55
171
151
55
0
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
19
30
196
30
36
Sähköiset jäsentiedotteet
0
0
7
0
0
0
4,1
4,1
4,3
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
4
7
2
1
5
8
6
Henkilökohtainen kehittyminen
0
0
0
1
1
0
0
Hyvinvointi
0
1
0
0
0
0
0
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
1
0
Vuosikokous
2
0
2
1
1
1
1
Yritysvierailu
0
4
3
2
0
0
1
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
855
2 555
950
400
2 200
4 570
3 000
KERHON HALLINTO
378
945
1 726
847
1 527
2 185
2 000
1 233
3 500
2 676
1 247
3 727
6 755
5 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
9
9
6
7
16
13
12
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
13
12
16
23
27
19
20
Tapahtumien lukumäärä
Paikat tapahtumiin
TS2015 TS2016
150
3
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON TALOUS (EUR)
YHTEENSÄ
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
38
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.16 Viestintäekonomit
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
VIESTINTÄEKONOMIT
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
9
6
4
5
7
8
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
1
1
2
1
1
1
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
Viestintäekonomit Tavoitteenamme on lisätä tapahtumissa
verkostoitumista kokeilemalla erilaisia verkostoitumistapoja.
Olemme myös suunnitelleet verkostoitumistapahtuman
järjestämistä, jossa sisältö on pelkästään verkostoitumisella, ja
vapaamuotoisia kahvitteluhetkiä, jossa kiinnostuneet voivat
keskustella rennosti viestinnän ajankohtaisista asioista
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Puheenjohtaja: Paju Sonja, Varapuheenjohtaja Toivola Tiina Muut
jäsenet: Fenech Michéle, Järnefelt Noora, Kujansuu Eveliina,
Ruotsalainen Anni, Tähtinen Eeva Opiskelijajäsen: Tenkanen Sini
2010
2011
2012
2013
2014
13
12
10
12
10
11
14
Paikat tapahtumiin
343
307
301
240
356
580
540
Tapahtumiin osallistumiset
285
231
165
158
278
580
540
Tapahtumiin osallistuneet
80
155
151
172
83
184
194
196
196
194
8
6
7
6
5
0
4
4,1
4,1
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
8
7
7
3
6
9
9
Henkilökohtainen kehittyminen
2
1
1
6
2
0
2
Hyvinvointi
0
0
0
0
0
1
0
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
1
0
Vuosikokous
1
1
1
1
1
0
1
Yritysvierailu
2
3
1
2
1
1
2
KERHON TALOUS (EUR)
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
2 283
1 776
756
5 961
2 835
9 400
5 000
KERHON HALLINTO
2 316
1 473
976
784
848
2 510
2 000
YHTEENSÄ
4 599
3 249
1 732
6 745
3 683
11 910
7 000
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
8
8
5
38
10
16
9
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
16
14
10
43
13
21
13
Tapahtumien lukumäärä
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
Sähköiset jäsentiedotteet
TS2015 TS2016
250
0
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
39
TS2015 TS2016
TS2015 TS2016
Toimintasuunnitelma 2016
6.2.17 Kulttuuritoimikunta
TOIMINTASUUNNITELMA 2016
KULTTUURITOIMIKUNTA
2011
2012
2013
2014
JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ)
0
7
7
5
5
OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA
0
1
0
0
0
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)
KERHON TOIMINTA VUONNA 2016
KERHON JOHTOKUNTA 2015
TS2015 TS2016
Kulttuuritoimikunta järjestää tapahtumia, jotka ovat osallistujille
pääasiassa omakustanteisia. Kulttuuritoimikunta toimii hallituksen
alaisuudessa.
Puheenjohtaja Widomski Sirpa Muut jäsenet: Härmä Hanna,
Mäntylä Maire, Nurminen Kari
2010
2011
2012
2013
2014
TS2015 TS2016
Tapahtumien lukumäärä
0
0
16
11
11
10
Paikat tapahtumiin
0
0
761
513
517
250
Tapahtumiin osallistumiset
0
0
514
442
405
250
Tapahtumiin osallistuneet
0
0
355
229
239
200
Jäseniä kerhon sähköpostilistalla
0
0
0
0
11
Sähköiset jäsentiedotteet
0
0
0
0
0
0
0
4,1
4,3
4,4
2010
2011
2012
2013
2014
Ammatillinen kehittäminen
0
0
1
1
0
0
Henkilökohtainen kehittyminen
0
0
0
0
0
0
Hyvinvointi
0
0
15
10
7
Tasavuosijuhla
0
0
0
0
0
0
Vuosikokous
0
0
0
0
0
0
Yritysvierailu
0
0
0
0
4
0
2010
2011
2012
2013
2014
KERHOTAPAHTUMAT
0
0
1 017
1 464
1 685
0
KERHON HALLINTO
0
0
254
1 403
491
1 200
YHTEENSÄ
0
0
1 271
2 866
2 175
TAPAHTUMAT / OSALLISTUMISTEN LKM
2
3
4
0
KERHON KULUT / OSALLISTUMISTEN LKM
2
6
5
5
Jäseniä/tykkäyksiä kerhon fb-sivuilla
Kerhon muut some-sovelluset & jäsenten lkm
Tapahtumapalaute
TAPAHTUMAJAKAUMA
KERHON TALOUS (EUR)
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
40
TS2015 TS2016
10
10
TS2015 TS2016
0
1 200
Toimintasuunnitelma 2016
VIESTINTÄKALENTERI 2016
2016 VIESTINTÄKALENTERI
HEKOn jäsenlehti 7 nroa
Sähköinen jäsentiedote
Tammikuu
Ma
Ti
Ke
To
1
Luottamushenkilötiedote - tilanteen mukaan
Helmikuu
Pe
La
Su
Ma
1
2
3
5
Ti
Ke
To
Maaliskuu
Pe
La
Su
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
9
2
4
5
6
7
8
9
10
6
1
2
3
4
5
6
7
10
29
1
2
3
4
5
6
3
11
12
13
14
15
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14
11
7
8
9
10
11
12
13
4
18
19
20
21
22
23
24
8
15
16
17
18
19
20
21
12
14
15
16
17
18
19
20
5
25
26
27
28
29
30
31
9
22
23
24
25
26
27
28
13
21
22
23
24
25
26
27
14
28
29
30
31
Ma
Ti
Su
29
Huhtikuu
Ma
Ti
Ke
To
14
Toukokuu
Pe
La
Su
Ma
1
2
3
18
Ti
La
Su
Ke
To
Pe
La
1
23
30
31
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
24
6
7
8
9
10
11
12
20
9
10
11
12
13
14
15
25
13
14
15
16
17
18
19
21
16
17
18
19
20
21
22
26
20
21
22
23
24
25
26
22
23
24
25
26
27
28
29
27
27
28
29
30
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
Ma
Ti
To
Pe
La
Su
32
1
2
3
4
5
6
7
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
16
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
18
25
26
27
28
29
30
Ma
Ti
Pe
La
Su
1
2
3
Heinäkuu
27
Kesäkuu
Pe
3
4
To
To
2
15
Ke
Ke
Elokuu
Syyskuu
Ke
28
4
5
6
7
8
9
10
33
8
9
10
11
12
13
14
37
5
6
7
8
9
10
11
29
11
12
13
14
15
16
17
34
15
16
17
18
19
20
21
38
12
13
14
15
16
17
18
30
18
19
20
21
22
23
24
35
22
23
24
25
26
27
28
39
19
20
21
22
23
24
25
31
25
26
27
28
29
30
31
36
29
30
31
40
26
27
28
29
30
Ma
Ti
Pe
La
Su
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
Ma
Ti
Su
1
2
45
31
1
2
3
4
5
6
49
Lokakuu
Ke
To
Marraskuu
40
Joulukuu
Ke
To
Pe
La
1
2
3
4
41
3
4
5
6
7
8
9
46
7
8
9
10
11
12
13
50
5
6
7
8
9
10
11
42
10
11
12
13
14
15
16
47
14
15
16
17
18
19
20
51
12
13
14
15
16
17
18
43
17
18
19
20
21
22
23
48
21
22
23
24
25
26
27
52
19
20
21
22
23
24
25
44
24
25
26
27
28
29
30
49
28
29
30
53
26
27
28
29
30
31
Jäsenlehti lähetään 7 kertaa vuodessa kaikille jäsenille ja sidosryhmäjakeluna. Levikki on n.
17.400kpl.
Sähköinen jäsentiedote lähetetään kaikille jäsenille, jotka ovat antaneet tiedottamisluvan ja s-postiosoitteen (~ 15000 jäsentä).
Luottamustiedotteen jakelu käsittää HEKOn hallituksen, kerhojohtokunnat, Suomen Ekonomien
hallituksessa tai toimikunnissa. olevat hekolaiset (~170 jäsentä). .
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
41
Toimintasuunnitelma 2016
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
42
Helsingin Ekonomit ry - HEKO
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
www.heko.fi
Toimintasuunnitelma 2016
Helsingin Ekonomit ry: sääntömääräinen vuosikokous 25.11.2015
Esitys: Hallituksen koko 2016, puheenjohtaja kaudelle 2016-2018, hallituksen uudet
jäsenet
HEKOn hallituksen koko on puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Kokoa määrittävät
yhdistyksen säännöt. Vuosikokouksen valitsema nimitystoimikunta esittää vuosittain hallituksen kokoa
seuraavalle vuodelle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Toimikautensa päättävää
hallituksen jäsentä ei voida valita heti uudelleen muuksi kuin puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan
esityksessä painotettiin hallitusta kokonaisuutena ja huomioitiin niin osaamisalueet kuin ikärakennekin
ESITYS HALLITUKSEN KOOKSI VUODELLE 2016
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen koko pysyy vakiintuneen kokoisena vuonna 2016 eli
puheenjohtaja ja 9 jäsentä.
(Mikäli puheenjohtajavalinnan jälkeen hallituksen koko on alle säännöissä määritellyn, täydennetään
hallitusta. Täydennyskausi on se, joka puheenjohtajaksi valikoituneella, istuvan hallituksen jäsenellä
olisi ollut jäljellä hallituksen jäsenenä.)
ESITYS PUHEENJOHTAJAKSI KAUDELLE 2016-2018
Puheenjohtajaksi kaudelle 2016-2018 esitetään Maria Pekkalaa. Maria on toiminut
HEKOn hallituksessa 2014 alkaen ja varapuheenjohtajana vuoden 2015.
ESITYS HALLITUKSEN TÄYDENTÄJÄKSI MARIA PEKKALAN TULLESSA VALITUKSI
PUHEENJOHTAJAKSI
Hallituksen täydentäjäksi vuodeksi 2016 esitetään Jani Suomista.
HELSINGIN EKONOMIT RY
Ratavartijankatu 2, FIN-00520 Helsinki, FINLAND I TEL 0201 299 261 I FAX 0201 299 241 I [email protected] I www.heko.fi
2(2)
ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI KAUDELLE 2016-2018
Hallitukseen kaudelle 2016-2018 esitetään valittavan
T ommi-Juhani Jokinen
Markku von Hertzen
Maarit Rope
Erillisessä liitteessä on esitettyjen ehdokkaiden tarkemmat esittelyt.
Henkilöt nimitystoimikunnan
esityksessä
Hakijoiden vastaukset kysymyksiin:
1. Luottamustehtävät (sekä ajankohdat), joissa olet toiminut?
2. Mitkä ovat erityisosaamisalueesi?
3. Miksi juuri sinut tulisi valita HEKOn hallitukseen/puheenjohtajaksi?
Puheenjohtajaksi
Pekkala Maria (35)
Terra Colligo,
projektipäällikkö
1. Helsingin Ekonomit ry: varapuheenjohtaja ja luottamushenkilöstrategiatyöryhmän jäsen
2015, hallituksen jäsen ja opiskelijatapahtumavastaava 2014, Julkishallinnon Ekonomien
puheenjohtaja 2012-2013, Oy Helsingin Asuntohankinta: hallituksen varapuheenjohtaja
Opiskeluaikana muun muassa ylioppilaskunnan edustajiston jäsen ja yritysjuridiikan
ainejärjestön perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja.
2. Järjestötoiminta, viestintä, osallistaminen, korkeakouluyhteistyö ja muu idosryhmätoiminta,
strateginen suunnittelu ja projektijohtaminen.
3. Olen määrätietoinen kehittäjäluonne, joka nauttii päästessään järjestämään ihmisille
tilaisuuksia oppia ja luoda hedelmällisiä kontakteja. HEKOn piiristä minulla on kokemusta sekä
kerhotapahtumien ideoinnista ja toteuttamisesta että koko toiminnan edistämisestä
hallitustasolla. Toiminta eri rooleissa on antanut hyvät edellytykset hahmottaa HEKOn
kehitysmahdollisuudet ja tarpeet. Parhaimmillaan HEKO voi olla väylä saada kullekin sopivia
impulsseja työelämään sekä viettää myös privaattielämää rikastuttavia hetkiä. HEKOlla on
myös erinomaiset mahdollisuudet kanavoida jäsenkuntansa työelämätuntemusta erityisesti
Aallon kauppakorkeakoulussa opiskelevien hyväksi ja sitä kautta myös tulevaisuuden
ekonomibrändin ja -osaamisen tueksi. Arvokkaimpana pääomanani hallituksen puheenjohtajan
tehtävään pidän paitsi omia kokemuksiani, niin myös niitä evästyksiä, joita olen yhä
laajemmalta tuttujen ekonomien joukolta saanut HEKOn kehittämiseksi.
Varapuheenjohtajavuoteni ansiosta minulla on myös hyvä valtakunnallisen ekonomi- ja
ekonomiopiskelijaverkoston tuntemus, mikä on olennaista HEKOn vaikuttamiselle Suomen
Ekonomeissa.
Hallituksen jäseniksi
Jokinen Tommi-Juhani (28)
Unilever Finland Oy,
Trade Marketing Manager
1. Turun Seudun Ekonomit - Opiskelija- ja nuorekonomivastaava 1/2014-12/2015, Suomen
Ekonomit - CRM-uudistuksen ohjausryhmän jäsen 8/2015-, Turun kauppatieteiden ylioppilaat
ry - hallituksen varapuheenjohtaja ja Suomen Ekonomien liittokokousedustaja 1-12/2011,
Turun yliopiston ylioppilaskunta - TuKY-lista-edustajistoryhmän puheenjohtaja, 1-12/2012,
Nordiska Ekonomie Studerandes Union - President 11/2011-11/2012, Turun kauppatieteiden
ylioppilaat ry ja Turun yliopiston ylioppilaskunta - lukuisia muita luottamustoimia 9/20076/2013.
2. Opiskelija- ja nuorekonomitoiminta.
3. Minulla on arvokasta kokemusta paikallisen ekonomiyhdistyksen hallitustoiminnasta
Turusta, joka mahdollistaa uudenlaista näkökulmien tuomisen HEKOn toimintaan. Suomen
Ekonomit on minulle tuttu jo opiskelujen alkuajoista asti ja vuodesta 2010 asti olen ollut
mukana koulutuspoliittisissa asioissa, joten erityisesti nuorten ekonomien tilanne ja
opiskelijarajapinta on minulle hyvin tuttua. Kannan kovasti huolta vastavalmistuneiden
innokkuudesta kuulua Suomen Ekonomeihin ja paikallisyhdistyksien rooli tässä on todella
merkittävä. Kuulumiseni itsekin tuohon ryhmään tarjoaa oivan mahdollisuuden toiminnan
kehittämisen entistä paremmin suuntaan, jossa Ekonomiyhteisönä pystymme palvelemaan ja
houkuttelemaan myös nuorta sukupolvea. Tiivis mukana olo Turussa niin ekonomien kuin
opiskelijoidenkin parissa sekä jo entuudestaan kattavat Ekonomiverkostot ja Suomen
Ekonomien toiminnan tunteminen mahdollistavat varmasti nopean HEKOn hallitustoimintaan
sisäänpääsemisen ja toisaalta paljon ajatuksia ja jalkautuskykyä toiminnan kehittämiseen
entistä houkuttelevammaksi.
von Hertzen Markku (67)
Eläkkeellä
Rope Maarit (39)
Oy Toppi Ab,
talouspäällikkö
1. HEKOn hallitus 1973-74, SEFEn (nyk. Suomen Ekonomit) puheenjohtaja 1990-1992,
Konsuliklubin johtokunta 2014- , SEFEn sijoitustoiminnan johtoryhmä 1990-1992 ja 1994-2013,
Akava ryn hallituksen jäsen ja sen varapuheenjohtaja 1995-2006 (varapuheenjohtajana 8 v.),
Espoon kaupunginvaltuutettu 1981-1994, josta ajasta yhtä vuotta lukuunottamatta toiminut
joko valtuustoryhmän varapuheenjohtajana, puheenjohtajana tai kaupunginhallituksen
puheenjohtajana. Lisäksi jäsenyydet mm YTN:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, YTV:n
hallitus, Kaute-säätiön hallitus, Amer yhtymän hallintoneuvosto, VVO:n hallintoneuvosto,
Finnveran hallitoneuvosto sekä Warman hallitoneuvosto.
2. Järjestön strateginen suunnittelu ja järjestöjohtaminen niin luottamushenkilönä kuin
vastuullisena operatiivisena johtajana. Edunvalvontatoiminta ja yhteiskunnallinen
vaikuttaminen. Järjestön sijoitus- ja julkaisutoiminta. Neuvotteluosaaminen.
3. Tunnen varsin hyvin ekonomiyhteisöt organisaationa ja hallitustoiminnan lainalaisuudet.
Omaan kokemusta, ja hiljaista tietoa sekä järjestötoiminnasta että eknomiyhteisöjen
toimintaympäristöstä, jonka mielelläni jaan eteenpäin. Johtajana olen määrätietoinen
tiimityöskentelijä, joka pyrkii saamaan kumppaneistaan irti heidän parhaan osaamisensa
mieluimmin ylittämään itsensä.
1. 2015- Kunnanhallituksen jäsen Sipoon kunta, 2013- Kunnanvaltuutettu Sipoon kunta,
2013- Suomenkielisen koulutusjaoston pj. Sipoon kunta, 2013- Sivistysvaliokunnan jäsen
Sipoon kunta, 2013-2014 Kunnanhallituksen varajäsen Sipoon kunta, 2009-2012
Tarkastuslautakunnan jäsen Sipoon kunta, 2009-2012 Varavaltuutettu Sipoon kunta, 20092012 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen jäsen, 2012-2013 Nytkis ry:n
hallituksen jäsen, 2010-2011 Nytkis ry:n hallituksen varajäsen, 2013-2014 Frax ry:n hallituksen
pj. 2010-2012 Frax ry:n hallituksen jäsen, sihteeri ja taloudenhoitaja, 2011-2014 Sipoonjoen
koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen pj, 2010-2011 Sipoonjoen koulun
vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen, 2010-2011 EHA-vanhempainyhdistyksen
hallituksen jäsen.
2. Luonnollisesti ammattini puolesta talous- ja henkilöstöasiat ovat vahvuuteni. Lisäksi olen
toiminut monenlaisissa valtakunnallisissa, Uudenmaan ja paikallistason yhdistyksissä, joten
yhdistystoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat suorastaan verissä. Erilaisten
kehitysprojektien suunnittelu ja vetäminen ovat kuuluneet työnkuvaani, koska luontainen
ominaisuuteni on tarttua haasteisiin ja pyrkiä tekemään parhaani toimintamallien
virtaviivaistamisessa, modernisoinnissa ja muuttamisessa ihmisystävällisemmäksi. Olenkin
ollut monissa selvitys- ja kehitysprojekteissa mukana, tällä hetkellä mm. Nikkilän sydän (uusi
ennakkoluuloton kaksi koulua yhdessä koulurakennuksessa -hanke) ja Sipoon kunnan
palveluverkkoselvitys -hankkeiden ohjausryhmissä. Olen eräänlainen ideakone, joten varsinkin
positiivisessa ryhmässä, jossa keskustelu saa väliin virrata vapaammin, tulee parhaat
oivallukset. Ihmisten johtaminen on vahvuuteni, osaan kohtuullisen hyvin aistia ihmisen
tunnetiloja ja suhtautua muihin empaattisesti ja ymmärtäen.
3. Olen eräänlainen järjestötantta, joten sukellan jouhevasti ja rivakasti uuden yhdistyksen
saloihin ja syövereihin. Historiani hyvin monenlaisista yhdistyksistä (ja yrityksistä) rikastuttaa
varmasti hallitustoimintaa, koska voin ammentaa taustoistani hiukan tavallisuudesta
poikkeavia näkemyksiä. Innostun helposti, pidän ihmisistä ja sitoudun kaikkiin
luottamustehtäviini, joten ei tarvitse epäillä, ettenkö olisi perehtynyt kokousasioihin etukäteen.
Oivallan nopeasti, joten oikeanlaisessa ilmapiirissä luomme varmasti hyviä ideoita ja päätöksiä
tukeaksemme toiminnanjohtajaa ja hänen tiimiänsä yhdistyksen operatiivisessa toiminnassa.
Ymmärrän sen, että Heko on pieni yhdistys, joten hallituksen merkitys toimintaa luotsaavana
tekijänä on merkittävä ja siksi tämäkin pesti vaatii vastuullista otetta.
1. Nordic Industrial Sales Oy:n (NIS) hallituksen puheenjohtaja (Fazerin BtoB myyntiyhtiö) 2010
alkaen, Fazer Suklaa Oy:n toimitusjohtaja 2010-2012 ennen yrityksen fuusiota Fazer Makeisiin.
Fazer Suklaan rooli oli holdingyhtiö ja se myi palveluja mm. Danonella, Kiinteistöosakeyhtiö
Kissantassu Oy:n hallituksen jäsen 1994-1999 (Tampereen Yliopisteollisen sairaalan
kiinteistöosakeyhtiö, as.oy Ylitilantie 48:n ja as.oy Kotinotkon hallituksen puheenjohtaja,
Nateva/ NJS jalkapalloseuran nappuliigan hallituksen jäsen sekä juniorityö valmentajana ja
joukkueenjohtajana 1997-2007
2. Talouden, logistiikan ja toimitusketjun linja- ja kehittämisvastuita 20 vuoden ajalta, mm.
lean-, laatu-, tehokkuuden osa-alueilla. Henkilöstön kehittäminen on ollut aina keskiössä, olen
toiminut mm. Suomen Ekonomien mentorointiohjelmassa mentorina kolme kertaa vuosina
2010-2015.
3. Omaan laajan näkemyksen teollisuuden ja kaupan yhteistyöstä sekä henkilöstön että
prosessien kehittämisestä 20 vuoden ajalta. HEKOn on oltava houkutteleva vaihtoehto
jatkossakin ja sen varmistamiseen tuon ajatuksia ja lisäarvoa.
Suominen Jani (47)
Fazer,
Director, Supply Chain
Development
Helsingin Ekonomit ry: sääntömääräinen vuosikokous 25.11.2015
Esitys nimitystoimikunnaksi 2016
Nimitystoimikunnan tehtävä on valmistella esitys yhdistyksen kokoukselle, jossa suoritetaan hallituksen puheenjohtajan ja/tai
hallitusjäsenten vaali. Esitys sisältää hallituksen jäsenvaalissa yhden ehdokaslistan ja hallituksen puheenjohtajan vaalissa
yhden ehdokkaan sekä perustelut.
Nimitystoimikunnan kokoonpano on kuusi (6) jäsentä, jotka kaikki ovat yhdistyksen jäseniä. Lisäksi toimikunnan sihteerinä
toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Nimitystoimikunnan toimikausi alkaa yhdistyksen kokousta seuraavan kalenterivuoden
alusta ja kestää kyseisen kalenterivuoden
Hallitus nimeämän Nimitystoimikunnan valmistelijan tehtävä on laatia Nimitystoimikunta-esitys yhdistyksen kokoukselle.
Vuonna 2015 valmistelija on ollut Sari Ek-Petroff. Nimitystoimikuntahaku oli avoin kaikille yhdistyksen jäsenille ja siitä
tiedotettiin jäseniä jäsenlehdessä sekä sähköisissä tiedotusväylissä.
Nimitystoimikuntaan esitetään vuodeksi 2016 seuraavia Helsingin Ekonomit ry:n jäseniä:
·
·
·
·
·
·
Pasi Jokela
Mari Lahtinen
Tommi Ora
Tiina Salminen
Päivi Tamminen
Harri Tilli
Yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet valitsevat Nimitystoimikunnan.
HELSINGIN EKONOMIT RY
Ratavartijankatu 2, FIN-00520 Helsinki, FINLAND I TEL 0201 299 261 I FAX 0201 299 241 I [email protected] I www.heko.fi
Helsingin Ekonomit ry: sääntömääräinen vuosikokous 25.11.2015
Esitys: Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2016
Yhdistykseen on valittava joko HTM tai KHT tarkastaja jos vähintään kaksi seuraavista raja-arvosta täyttyy:
·
taseen loppusumma yli 100.00,00 euroa
·
kokonaistuotot yli 200.000,00 euroa
·
palveluksessa keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä
Helsingin Ekonomit ry:n kohdalla kaikki raja-arvot täyttyvät.
Vuonna 2014 tilintarkastajat kilpailutettiin ja yhdistyksen kokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd:n.
Nimitystoimikunta esittää, että yhdistyksen tilintarkastusyhteisönä jatkaa KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Jari Miikkulainen ja tilintarkastajana KHT Janne Elo sekä tämän varahenkilönä KHT Timo Tuokko.
HELSINGIN EKONOMIT RY
Ratavartijankatu 2, FIN-00520 Helsinki, FINLAND I TEL 0201 299 261 I FAX 0201 299 241 I [email protected] I www.heko.fi
Helsingin Ekonomit ry: sääntömääräinen vuosikokous 25.11.2015
Esitys: Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkiot
Palkkiokäyntäntö on otettu käyttöön HEKOssa vuonna 2009. Silloin palkkio koostui kahdesta
osasta: vuosipalkkiosta sekä kokouskohtaisista palkkioista.
Palkkiot ovat olleet vuodesta 2009 alkaen seuraavat:
Palkkion saaja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
vuosipalkkio
2000 €
1000 €
500 €
kokouspalkkio
120 €
80 €
80 €
Nimitystoimikunta esittää, että vuosipalkkio pysyy samana kuin ennenkin, mutta
kokouskohtaista palkkiota nostetaan. Palkkiot vuonna 2016 esitetään olevan seuraavat:
Palkkion saaja
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
vuosipalkkio
2000 €
1000 €
500 €
kokouspalkkio
150 €
100 €
100 €
HELSINGIN EKONOMIT RY
Ratavartijankatu 2, FIN-00520 Helsinki, FINLAND I TEL 0201 299 261 I FAX 0201 299 241 I [email protected] I www.heko.fi
Sivu 1 / 4
HELSINGIN EKONOMIT ry
SÄÄNNÖT
Hyväksytty syyskokouksessa 20.11.2012
sekä kevätkokouksessa 23.4.2013.
Rekisteröity PRH:ssa 17.12.2013.
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Helsingin Ekonomit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys on Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry:n jäsen.
2 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi suomalaisessa yliopistossa alemman tai ylemmän
kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön, muissa Pohjoismaissa yliopistossa alemman tai
ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun
sisällöltään ja vaatimuksiltaan ylempää kauppatieteellistä tutkintoa vastaavan tutkinnon.
Yhdistyksen hallitus voi lisäksi kutsua ulkojäseneksi erittäin ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa edistäneen
korkeakoulun tai yliopiston opettajan.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka muutoin
jäsenedellytyksiä täyttämättä haluaa kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet
yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kaksi kolmasosaa (2/3)
kokouksessa annetuista äänistä.
3 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea ensisijaisesti jäsentensä
ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä lisäksi edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea
taloudellisella alalla.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä
taloudellista ansiota.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia ja retkiä
sekä harjoittamalla jäsenille tarkoitettua kurssi- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa keräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan
asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistyksen jäsenet voivat yhteisiä tavoitteitaan edistääkseen perustaa yhdistyksen alaisina toimivia
rekisteröimättömiä kerhoja. Yhdistyksen hallitus vahvistaa kerhojen säännöt.
4 § JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun varsinaisille ja
kannatusjäsenille. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista sairauden, äitiysloman,
asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.
Sivu 2 / 4
5 § JÄSENEN EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen yli 12 kuukauden ajalta, voi hallitus katsoa jäsenen eronneen
yhdistyksestä.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.
6 § YHDISTYKSEN HALLINTO
6.1 Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden kaikkien tulee
olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa valitaan vuosittain yhdistyslain 29 §:n kohdan 2 mukaista suhteellista
vaalitapaa noudattaen seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle uudet hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle. Vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan
jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa
vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena
oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden
vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.
Toimikautensa päättävää hallituksen jäsentä ei voida valita heti uudelleen muuksi kuin puheenjohtajaksi.
Sääntömääräinen vuosikokous valitsee seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle
hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee saada vähintään puolet kokouksessa annetuista äänistä, ja joka
kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus voi muodostaa keskuudestaan työvaliokunnan, jolle se antaa valitut tehtävät.
Mikäli joku hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, valitaan hänen tilalleen
uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Myös
kaksi muuta hallituksen jäsentä voivat halutessaan velvoittaa puheenjohtajan kutsumaan hallituksen
kokouksen koolle kuukauden kuluessa pyynnöstä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen tehtävät:
- toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
- edustaa yhdistystä
- valita yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
- huolehtia vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä
- toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta
- laatia toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta
Sivu 3 / 4
-
laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
vahvistaa kerhojen säännöt sekä tukea ja valvoa niiden toimintaa
huolehtia tiedottamisesta ja sidosryhmäkontakteista
valita yhdistyksen ehdokkaat Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry:n
toimielimiin
Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta tai kiinnittämisestä.
6.2 Yhdistyksen tilintarkastajat
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastusyhteisön ja
lisäksi yhden (1) toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja tälle varahenkilön.
7 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun
mennessä. Tilinpäätös tulee välittömästi sen valmistumisen jälkeen antaa tilintarkastusyhteisölle ja
toiminnantarkastajalle /tilintarkastajalle. Heidän tulee antaa omat tilintarkastuskertomuksensa kuukauden
kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu tarkastettavaksi.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen
kokous, kun kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 200
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille postitettavalla jäsenlehti-ilmoituksella tai
jäsenkirjeellä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kutsun lähettämispäivä mukaan laskien.
Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa:
- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle ja muille
vastuuvelvollisille
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle
- vahvistetaan jäsenmaksu
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vaalijärjestyksen edellyttämällä tavalla
- valitaan tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastaja /tilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle
- käsitellään muut mahdolliset asiat
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun aikana.
9 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai muun hallituksen määräämän nimen kirjoittamiseen oikeutetun
henkilön kanssa.
Sivu 4 / 4
10 § JÄSENTEN ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain, mikäli sääntömuutosehdotus on saanut kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi viikkoa, vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) kokouksen äänivaltaisen osanottajakunnan kannatuksen.
Säännöt on annettava Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry:n hallitukselle tiedoksi.
12 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Ekonomiliitto-Finlands
Ekonomförbund-SEFE ry:lle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai, ellei sellaista ole, Helsingin
kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle. Mikäli edellä mainittuja ei ole, luovutetaan varat yhdistyksen kokouksen
päättämälle taholle.
13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.