Ajankohtaista Trafin toiminnassa, organisaatiomuutos

Trafin ajankohtaiskatsaus
10.4.2015
Juha-Matti Korsi
Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.
Mahdollistamme
hyvinvointia ja
kilpailukykyä
liikenteestä.
Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.
Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafin visio
Vastuullinen liikenne
• Ihmiset, tavarat ja tieto liikkuvat
turvallisesti, kestävästi ja sujuvasti
kaikkialla Suomessa.
• Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo
perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja
kilpailukyvylle.
• Liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja
elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin.
• Liikennemarkkinat perustuvat toimiviin,
tehokkaisiin ja innovatiivisiin
palveluihin.
• Suomi kytkeytyy saumattomasti
globaaliin liikennejärjestelmään.
• Liikennejärjestelmä toimii häiriöttömästi
kaikissa olosuhteissa.
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
3
Liikennejärjestelmä
• Liikennejärjestelmä kattaa kaikki liikennemuodot. Siihen
kuuluvat sitä käyttävät ihmiset, liikennevälineet,
liikenteen ohjaus ja hallinta, liikennetieto ja -palvelut,
infrastruktuuri sekä näitä koskevat säädökset.
Liikennejärjestelmän tavoitetila
Turvallisuus
Kestävyys
(safety ja
security)
(sosiaalinen,
taloudellinen ja
ekologinen
näkökulma)
14.4.2015
Toimintavarmuus
(infra ja
palvelut)
Markkinat
(toimivuus ja
kehittyminen)
Liikenteen turvallisuusvirasto
4
Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
VIRASTOT
Ilmatieteenlaitos
Liikennevirasto
Trafi
Viestintävirasto
VALTIONYHTIÖT
Finavia
Oyj
14.4.2015
Finnpilot
pilotage
Oyj
Yleisradio
Oyj
Liikenteen turvallisuusvirasto
5
Liikenneviranomaisten työnjako
Liikenne- ja viestintäministeriö - lainvalmistelu, strateginen johtaminen
Trafi
14.4.2015
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto
6
Tehtävät
• Annamme tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita
päätöksiä sekä toimialaa koskevia oikeussääntöjä.
• Vastaamme tutkintojen järjestämisestä, verotus- ja
rekisteröintitehtävistä sekä luotettavista
tietopalveluista.
• Valvomme liikennemarkkinoihin liittyviä tehtäviä sekä
liikennejärjestelmää koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
• Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön.
• Huolehdimme liikennejärjestelmän toimivuudesta
myös poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa.
• Luomme edellytyksiä älyliikenteen kehittämiselle.
• Jaamme tietoa kansalaisille liikkumisen valinnoista
Liikenteen turvallisuusvirasto
Voimavarat
• 588 henkilöä – 536 henkilötyövuotta
• Vuosibudjetti 136 miljoonaa euroa
• 48 miljoonaa saadaan valtion budjetista
• muu rahoitus maksutuloilla
• Ajoneuvoveroja 869 miljoonaa euroa
• yli 7,2 miljoonaa ajoneuvoverolippua
• Toiminnan perustana ovat:
• lainsäädäntö
• kansainvälisten määräysten ja
sopimusten asettamat velvoitteet
• EU:n ja kansainvälisten järjestöjen
asettamat tavoitteet
• liikenne- ja viestintäministeriön
tulostavoitteet
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
8
Tunnuslukuja
Budjetti
136 m€
Ajoneuvot
Henkilöstö
536
109 milj.
869 m€
Kauppalaivat
Ilma-alukset
Rautatiekalusto
5 milj.
1 100
Ajokortit
Merenkulun
pätevyydet
3,7 milj.
14.4.2015
Ajoneuvoverot
Luovutetut
tietoyksiköt
51 000
1 500
13 400
Ilmailun lupakirjat
Tietojärjestelmien
käyttäjiä
7 700
40 000
Liikenteen turvallisuusvirasto
9
Liikennekuolemat
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
10
Liikenteen kasvihuonepäästöt
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
11
Liikenteen energiankulutus Suomessa
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
12
Vaihtoehtoiset energialähteet
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
13
Organisaatio 2015 – 13.4.2015 alkaen
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
14
Alukset osasto
Osastopäällikkö
Juha-Matti Korsi
Henri Wallenius
• Kehityspäällikkö, osaston ICT-, laatu- ja johtamispalvelujen kehitystyö ja osaston osaamisen koordinointi
Itäinen
Valvontayksikkö
(Helsinki, Kotka, LPR,
Savonlinna
13 hlö)
Läntinen
Valvontayksikkö
(Oulu, Vaasa, Turku,
Maarianhamina
14 hlö)
Matti Latvalahti
Jan-Christian Welander
• PSC/HSC/SOX
tarkastukset
• Katsastukset
• Luokituslaitosten +
nimettyjen kats.
valvonta
• Merenkulun yleinen
valvonta
• Merionnettomuudet
• Alueellinen METO
• Alueellinen
sidosryhmäyhteistyö
• Varallaolo 24/7
• PSC/HSC/SOX
tarkastukset
• Katsastukset
• Luokituslaitosten +
nimettyjen kats.
valvonta
• Merenkulun yleinen
valvonta
• Merionnettomuudet
• Alueellinen METO
• Alueellinen
sidosryhmäyhteistyö
• Varallaolo 24/7
14.4.2015
Alustekniikka ja
operointi
Meriympäristö ja
turva-asiat
(14 hlö)
Max Wilhelmson
(13 hlö)
Mirja Ikonen
• Koko osaston kv.
asioiden koordinointi
ja ohjaus
• Luvat, hyväksynnät ja
tulkinnat, jotka
liittyvät aluksen
rakenteisiin,
varusteisiin ja
normaaliin operointiin
(SOLAS, COLREG, LL,
ITC, etc.)
• ISM
• MED asiat
• Määräysvalmistelu
• Uudisrakennusprojekti
en vetovastuu
• Kv. vaikuttaminen
• Osaston juristi- ja
säädöspalvelut
• Luvat, hyväksynnät ja
tulkinnat, jotka
liittyvät alusten
päästöihin ja
vaarallisten tai
haitallisten lastien
kuljettamiseen tai
meriympäristön
suojeluun (MARPOL,
IMSBC, IMDG, BWMC,
AFS, etc.)
• ISPS (merenkulun
turva-asiat)
• kv.
asiantuntijakokoukset
• Määräysvalmistelu
• MARPOL ohjaus ja
valvonta
Veneet ja
rekisterit yksikkö
(16 hlö)
Ville Räisänen
• Alusrekisterin pito ja
aluskiinnitykset
• Vesikulkuneuvorekist
erin pito
• rekisterikumppanien
ja asiakkaiden
neuvonta
• Huviveneiden
markkinavalvonta
• veneilyyn liittyvä
turvallisuusvalistus
• Veneilyn
ympäristöasiat
• Osaston laskutus ja
sihteeripalvelut
Liikenteen turvallisuusvirasto
15
Aluksen elinkaari ja siihen liittyvät Trafin palvelut
merenkulun organisaatioasiakkaiden näkökulmasta
Suunnittelija
Suunnittelun
hyväksyntä ja
peruskatsastus
Varustamo/laivaisäntä
Telakka
Käyttöönotto
(Luvat ja todistuskirjat,
rekisterimerkintä)
Operointi
(katsastaminen, tarkastukset , valvonta omistajatietojen
muutokset, lupapalvelut)
Romuttaminen tai
myynti
(Rekisterimerkinnät)
(+ Rakennusrekisteri)
Asiointikanavat
Trafi.fi, sposti, puhelin
Omat toimipisteet ja järjestelmät
Alukset-osaston palvelut
Hyväksynnät
Tarkastus
Rekisteripito
Auditointi
Luvat
Valvonta
Kiinnittäminen
Katsastus
Jääluokkaluettelo
Koeluotsauksen
vastaanotto
Neuvonta, valistus
luvat
Lippupäätökset
Turva-arviot
Katsastus
14.4.2015
Ympäristö ja VAK-luvat
Liikenteen turvallisuusvirasto
16
Trafin toimipisteet
• Helsingissä (435)
• Rovaniemellä (95/2015)
Rovaniemi
• Lappeenrannassa (20/2015)
• Turussa (7)
Oulu
• Maarianhaminassa (2)
• Kotkassa (3)
Vaasa
• Savonlinnassa (3)
• Vaasassa (6)
Savonlinna
• Oulussa (2)
Lappeenranta
Turku
Maarianhamina
14.4.2015
Kotka
Helsinki
Liikenteen turvallisuusvirasto
17
Mitä meneillään
• 13.4.2015 uusi organisaatiorakenne
• 1.1.2015 tuli voimaan Trafin uusi maksuasetus
• Mysl-lain muutos, 1.1.2015 maksimi rikkipitoisuusraja
aluksilla käytettävälle polttoaineelle on 0,1 % – meille
lisää alustarkastuksia ja pa-näytteiden ottamisia. Koskee
myös kotimaan liikenteen aluksia! (Thetis-S)
• Katsastusten uusi konsepti -projekti käynnistetty
• Riskiperusteinen toimintatapa valvonnassa (Risto, TiTo)
• Matkustajien oikeudet
http://www.trafi.fi/merenkulku/matkustajan_oikeudet
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
18
Lainsäädännön tilanne
Alusturvallisuuslain muutos
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140879
Trafin määräyksiä:
• alusten palomääräykset tulossa ulkoiselle lausunnolle
http://www.trafi.fi/merenkulku/saadokset/lausuntopyynnot
• alusten sähkömääräykset 1.1.2015
• alusten koneistomääräykset 1.1.2015
• alusten radiolaitemääräykset 1.12.2014
• Laivaväen pätevyydet 1.8.2014
Määräystyötä tehdään Trafissa jatkossakin ja
sidosryhmäyhteistyötä (sisäistä ja ulkoista) tiivistetään.
14.4.2015
Liikenteen turvallisuusvirasto
19
Liikenteen turvallisuusvirasto
Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
PL 320, 00101 Helsinki
Puhelin 029 534 5000
www.trafi.fi
Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.