Esittely - Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu

Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu
Esittely
Osa 1
Elämän tarkoituksen etsintä
Ihmisen kaksinaisuus
Kaksi olemassaolonjärjestelmää
Silta ajasta ikuisuuteen
Osa 2
Uskonnon ydin
Universaali polku
Pyhä Graal
Osa 3
6
7
7
8
8
9
Ihminen mikrokosmoksena
Mikrokosmoksen taivaankansi
Hengityskenttä
Hienomateriaruumiit
Jumalallinen siemen
Kokemuksen polku
Osa 5
4
5
Kaksi luonnonjärjestelmää
Meidän luonnonjärjestelmämme –
´dialektiikan´ maailma
Alkuperäinen, jumalallinen
luonnonjärjestelmä
Miksi dialektiikka on olemassa?
Lankeemus
Ihmiskunnan tehtävä
Jumalallinen kipinä herää
Osa 4
2
3
3
10
10
10
10
11
Pyhä kaipaus
Transfiguraatioprosessi
Etsijän on valittava
Ylösnousemuksen kultainen risti
Onko se todella tehtävissä?
12
13
14
14
Lisätietoa
16
1
OSA 1
Elämän tarkoituksen etsintä
sauden lähde on herännyt sinussa ja
kun opit kuuntelemaan ja elämään siitä, polku vapautukseen avautuu kokonaan. Tällä tavalla meistä kaikista voi
tulla elävän veden lähteitä, kaikkien
kanssaihmisten hyväksi. Selittäkäämme, mitä tarkoitamme.
Miksi ihminen on olemassa? Mikä on
ihmiselämän todellinen tarkoitus?
Et ehkä enää ole tyytyväinen sovinnaisiin vastauksiin, sinua ajaa syvä
sisäinen tarve löytää jotain määrittelemätöntä, puuttuva "jokin". Ehkä annat
sille nimen - haluat selvittää kuka todella olet tai haluat kokea tietoisen yhteyden Jumalaan tai haluat tulla rakastavammaksi ihmiseksi, parannuksen
lähteeksi maailmassa – tai haluat löytää sisäisen rauhan ja kestävän onnen.
Tai sitten et täysin pysty nimeämään
sitä mitä etsit, mutta kuitenkin tiedät,
että se on olemassa ja että sinun on
löydettävä se.
Tosiasiassa tarve löytää "jotakin" on
sinussa melko voimakas. Se on kyllin
voimakas estääkseen sinua hyväksymästä tavanomaista elämää, josta niin
monet kanssaihmiset tuntuvat nauttivan ja johdattaakseen sinut etsintään,
jonka aikana olet jo kolunnut kirjastot,
kurssit, työpajat ja erilaiset ryhmät
saaden runsaasti kokemusta.
Joskus tunnet päässeesi lähelle päämäärää, mutta sitten, juuri kun se tuntui olevan tarttumisetäisyydellä, se
lipsahti taas käsistäsi. Jatkat. Yrität uudelleen.
Jos olet tällä etsintäretkellä, saatat
löytää apua Ruusuristin opetuksista.
On kuitenkin painotettava, ettei Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisen
Koulun opetuksia pidä ottaa auktoriteetikseen. Niiden tarkoituksena on
ennemminkin herättää sinut tietoiseksi
sellaisesta, minkä syvimmältäsi ennestään tiedät, vaikka väliaikaisesti olet
sen unohtanut. Kun tämä sisäinen vii-
IHMISEN KAKSINAISUUS
Ensinnä, on olemassa perustavanlaatuinen ruusuristiläinen oivallus,
joka ensi silmäyksellä voi vaikuttaa
kovin yksinkertaiselta, mutta voi osoittautua ratkaisevaksi etsiessäsi elämän
tarkoitusta. Tämä oivallus, päivittäin
ymmärrettynä ja käytettynä, pystyy
selkiyttämään valtavasti sisäistä etsintäämme, niin että se muuttuu yhä dynaamisemmaksi ja kykeneväksi ohjaamaan päämäärään. Oivalluksena on
tieto, että etsintätarpeemme – ehdottoman totuuden, täydellisyyden, parannuksen ja rakkauden kaipuumme – ei
ole lähtöisin siitä osasta meitä, jota
olemme tottuneet kutsumaan ”minäksi”, vaikka siltä vaikuttaisikin. Ehdottomuuden kaipuumme on lähtöisin
ikuisesta alkuperusteesta, joka on piilevänä meissä. Se on eri asia kuin minä,
ego, ja se on useimmissa ihmisissä jokseenkin uinuva. Ruusuristiläiset kutsuvat ikuisuuden prinsiippiä ”ruusuksi”, mutta se tunnetaan myös monilla
muilla nimillä, kuten jumalallinen kipinä, Kristus, kallis helmi, arvokas jalokivi
lootuskukassa jne.
2
KAKSI OLEMASSAOLON-
tamme ja sallimalla meissä latentin
ikuisuusprinsiipin kehittyä niin, että se
vähitellen alkaa hallita järjestelmässämme.
JÄRJESTELMÄÄ
Tämä tuo meidät ruusuristiläisten
toisen perusperiaatteen eteen: tietoon,
että ruusu - sydämen latentti ikuisuuden prinsiippi - on tiettyjen lakien
alainen, kun taas muu osa olemustamme on toisten lakien alainen.
Voimme nimittää näitä lakeja "kahdeksi luonnonjärjestelmäksi" tai "kahdeksi olemassaolonjärjestelmäksi".
Ruusua lukuun ottamatta koko olemuksemme on tämän luonnon tuote,
se on täysin ajan ja paikan lakien alainen. Siksi emme voi omin voimin milloinkaan saavuttaa mitään ehdotonta ja
kestävää. Meidän luomuksemme ovat
aina päättyviä ja väliaikaisia.
Mutta ruusu, meissä oleva latentti iäisyysprinsiippi, on ikuisuuden lakien
alainen. Jos siis toivomme voivamme
ylittää ajan ja paikan rajat, jos haluamme saavuttaa ehdottoman, ikuisen,
emme koskaan onnistu siinä luontosyntyisen olemuksemme avulla. Jos
haluamme tyydyttää ehdottomuuden
janomme, meidän on aloitettava "astumalla syrjään” omasta tavanomaisesta, minäkeskeisestä tietoisuudes-
SILTA AJASTA IKUISUUTEEN
Gnostisena kouluna Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu auttaa ja
tukee oppilaitaan pyrkimyksessä suistaa minäkeskeinen tietoisuus valtaasemastaan ja palauttaa se oikeaan
osaansa, sisäisen tosi itsen, kristusitsen, ruusun palvelijaksi. Samanaikaisesti ruusulle heissä annetaan täysi
tuki, jota se tarvitsee kasvaakseen. Jos
oppilas myötävaikuttaa ja kestää tässä
prosessissa, ruusu puhkeaa asteittain
nupustaan ja alkaa kukkia; siitä tulee
sisäisen valon ja rakkauden lähde, joka
vuodattaa tuoksunsa kaikille, kaikkien
hyväksi.
Seuraavissa osissa haluamme kertoa
sinulle lähemmin ruusuristiläisten käsityksistä kuinka tämä sisäinen elävän
veden lähde voidaan avata.
3
OSA 2
Uskonnon ydin
UNIVERSAALIPOLKU
Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisen
Koulun antama opetus ei ole uutta.
Menetelmä, jolla ruusu eli alkuperäinen, jumalallinen itse saadaan entisöidyksi, löytyy kaikkien maailman
suurten uskontojen ytimestä. Me ihmiset, joissa minäkeskeinen itse vallitsee,
olemme kuitenkin alttiit väärinkäsityksille, sillä meillä on taipumus tulkita
uskonnon opetukset niin, että ne olisivat tarkoitetut tavalliselle minätietoisuudelle. Tällä tavoin henkistä polkua
koskevat sanomat vääristyvät ja alkuperäinen totuus unohtuu aikojen saatossa.
Kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa ilmaistaan ajatus, jonka mukaan
ihmisillä oli alussa täydellinen yhteys
alkuperäänsä, absoluuttiin, Jumalaan.
Menettäessään tämän yhteyden heistä
tuli kaksinaisia olentoja Jumalasta
erossa olevaan maailmaan, pystymättä
enää jatkamaan elämää valon maailmassa.
Kaikkien uskontojen alkuperäinen
opetus kuvailee paluutietä takaisin
valon maailmaan, menetelmää, jolla
voimme entisöidä yhteytemme jumaluuteen. Siksi uskonnosta käytetäänkin
muissa kielissä sanaa "religion", joka
on lähtöisin latinan sanasta re ligô, 'liittää uudelleen yhteen'.
Jumalyhteyden palauttaminen kuvaillaan kauniisti mm. vanhassa egyptiläisessä kirjoituksessa, Corpus Hermeticumissa:
”Oli Hänen tahtonsa, että yhteys Henkeen
olisi kaikkien sielujen tavoitettavissa; kuitenkin palkkiona kilvoituksesta. Hän lähetti alas suuren Sekoitusastian, joka oli täytetty Hengen voimilla, ja Hän nimesi sanansaattajansa ja pyysi tätä julistamaan
ihmissydämille: Upottakaa itsenne tähän
Sekoitusastiaan, te sielut, jotka pystytte; te,
jotka uskotte ja luotatte siihen, että nousette Hänen luokseen, joka lähetti tämän Astian alas; te, jotka tiedätte minkä takia teidät on luotu.”1
"Kaikki sielut voivat saavuttaa yhteyden
Henkeen "
1
J. v. Rijckenborgh, de Egyptische Oergnosis, osa
2, luku 19. Rozekruis Pers, Haarlem 1983.
4
PYHÄ GRAAL
Jumalallisen voiman avulla meissä
oleva latentti henkinen itse voidaan
entisöidä eläväksi. Tällä tavalla inhimillinen yhteys absoluuttiin saadaan
jälleen luoduksi. Jumalallinen voima,
Hengen voima – tai Dao, niin kuin kiinalaiset sitä kutsuvat – on kaikkien
vapaasti tavoitettavissa. Siitä huolimatta on pääsy siihen yksi elämän suurimmista mysteereistä, sillä mitkään
luontaisesti minäkeskeiseen itseen
kuuluvat kyvyt eivät pysty sitä koskettamaan.
Kultaisen Ruusuristin Koulun välittämän tieteen tarkoituksena on saattaa
meissä oleva Jumalan voima toimintaan, niin että harhan itse - minäkeskeinen itse - alkaa vaieta ja hiljentyä.
Kilvoituksen palkinto on uppokaste,
puhdistus, veden, viinin ja Hengen
kaste sekoitusastiassa, Pyhässä Graalissa. Sekoitusastia, Pyhä Graal, joka on
täynnä voimia ja välttämättömiä ominaisuuksia valon valtakuntaan paluuta
varten, on todellakin olemassa. Se on
aina ollut ja tulee olemaan niin kauan,
kuin on olemassa yksikin ihminen, joka ei ole vielä löytänyt tietä takaisin
kotiin.
Se ei kuitenkaan ole olemassa muotona vaan värähtelynä, ja koska se on
puhdas, ei alempi minäkeskeinen itse
voi koskaan koskettaa tai tahrata sitä.
Siksi klassiset ruusuristiläiset totesivat
manifestissaan, Fama Fraternitatis
R.C:ssa, joka julkaistiin vuonna 1614:
”Niinpä meidän Rakennuksemme, vaikka
tuhannet sen näkisivät läheltä, tulee aina
pysymään koskemattomana, tuhoutumattomana, näkymättömänä ja täysin piilossa pahalta maailmalta.” 2
2
Fama Fraternitatis, Rozekruis Pers, s.101
5
OSA 3
Kaksi luonnonjärjestelmää
ennemmin tai myöhemmin se hajoaa ja
palaa lähtökohtaansa. Olemme ohimeneviä jatkuvasti muuttuvan maailman
olentoja. Alamme vanheta ja rappeutua jo ennen kuin olemme syntyneet
äitimme kohdusta. Maailmassa ei ole
mitään täydellistä. Muutos ja kuolema
ovat kaksi lakia, joihin voimme ehdottomasti luottaa. Ne ympäröivät
meitä heltymättä vankilamuurien tavoin. Laozi, Buddha ja kaikki muut
maailman suuret uskonnonopettajat
vahvistavat tämän.
Eikö sinusta milloinkaan ole tuntunut
kummalliselta, että huolimatta epätäydellisyyden, muutoksen ja rappeutumisen väistämättömyydestä me silti
kiihkeästi kaipaamme täydellistä elämää? Oletko koskaan ihmetellyt, miten
elämän tosiasiat huomioonottaen on
mahdollista, että ihmisellä voi ylipäätään olla mitään mielikuvaa ehdottomista arvoista? Miten idea ehdottomasta, täydellisyydestä on edes
tullut mieleemme? Mistä se on peräisin? Ei ainakaan maailmasta, jonka näemme ympärillämme.
Emme saa unohtaa, että kerran jokainen meistä kuolee. Kuitenkin ylläpidämme aivan kuin yhteisesti sovittua
vaitioloa, yhteistä mielikuvaa, jossa
elämme elämäämme ikään kuin kuolemaa ei olisikaan! Jos olet kokenut
läheisen ihmisen menetyksen, olet ehkä pannut merkille, että osa sinua ei
milloinkaan hyväksy tämän ihmisen
poismenoa, riippumatta siitä millaisia
uskomuksia sinulla on tai on olematta
Kuvattuamme lyhyesti eräitä ruusuristiläisten filosofian perusperiaatteita
haluamme nyt tarkastella muutamia
niistä hieman yksityiskohtaisemmin.
Ensimmäinen asia, jota haluamme selvittää, on kahden olemassaolonjärjestelmän käsite. Näitä kahta erillisjärjestelmää lakeineen ja olosuhteineen kutsumme ”kahdeksi luonnonjärjestelmäksi”. Jos ymmärrämme niiden toiminnan, ymmärrämme selvemmin,
miksi ehdottomien arvojen etsintämme
– totuuden, puhtaan rakkauden, ehdottoman viisauden jne. etsintämme –
ei tähän mennessä ole ollut menestyksekästä.
MEIDÄN LUONNONJÄRJESTELMÄMME – ”DIALEKTIIKAN”
MAAILMA
Aistimme todistavat, että kaikki tähän
maailmaan syntyvä, jonka ympärillämme näemme, muuttuu jonain päivänä vastakohdakseen. Jatkuva vastakohtaisuuksien vuorottelu on maailmamme perusolemus. Kaivatessamme
kiihkeästi ehdottomia arvoja - kestävää
rauhaa, rakkautta ja totuutta -, meiltä
jää usein huomaamatta tämä väistämätön tosiasia. Silti jo pelkkä logiikka
riittää kertomaan meille, että kaikki
syntyvä tulee katoamaan kerran; kaikki on hetkellistä, ei milloinkaan absoluuttia.
Mieti tätä asiaa hetken ajan. Mikään
mitä olemme, mikään mitä teemme,
mikään mitä voimme luoda ei kestä;
6
kuolemanjälkeisestä elämästä. Mistä
saamme tämän voimakkaan kaipuun
ikuista, ehdotonta kohtaan, vaikka aistimme todistavat, ettei sellaista ole
olemassakaan?
Kahden luonnonjärjestelmän käsite
tarjoaa vastauksen kysymykseemme.
Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisessä Koulussa nimitämme usein järjestelmää, jossa asumme, dialektiikaksi.
Käytämme sanaa "dialektiikka", koska
maailmallemme on luonteenomaista
jatkuvasti vuorottelevat vastakohdat.
Dialektinen maailma ei sisällä vain
aineellista, näkyvää maailmaa, jonka
ympärillämme näemme, vaan myös
alueet, joissa hienomateriaruumiimme
oleskelevat nukkuessamme ja minne
ne siirtyvät kuoleman jälkeen.
on suunnitelma. Kultaisen Ruusuristin
Kansainvälinen Koulu nimittää sitä
Jumalan suunnitelmaksi. Voit kuvitella
Jumalan suunnitelman tiettyyn suuntaan, määrättyä päämäärää kohti juoksevaksi virraksi. Jokaisella luontokappaleella on vapaus liikkua virtaan tai
pois virrasta oman tahtonsa mukaan,
keräten siten kokemuksia. Niin kauan
kuin luotu aina kuitenkin palaa virtaan
ja pysyy kaiken kaikkiaan harmoniassa
sen kanssa, virta kuljettaa häntä mukanaan, ja kaikki on hyvin. Mutta mitä
tapahtuu, jos luontokappale omasta
tahdostaan haluaa pitäytyä pysyvästi
tilassa, joka ei ole harmoninen jumalallisen idean virran kanssa? Yrittäkäämme nähdä looginen ratkaisu tähän kysymykseen.
Voimme kuvitella, mitä tapahtuu,
kun jatkamme virtaavan veden analogiaamme. Jos luotu yrittää jättäytyä
jumalallisen virran etenemisestä, koska
hän haluaa pitää kiinni jostakin sen
osasta ja koska hän tahtoo tehdä siitä
pysyvän sen sijaan, että antaisi sen virrata, hän voi toteuttaa halunsa vain
kiteytymällä samanlaiseksi kuin vedessä oleva raskas kivi. Koska hän on
silloin kiteytynyt, raskas, hän ei enää
voi kokea virran auttavia, kantavia
vaikutuksia, vaan kokee virtaamisen
töytäisyjen sarjana, aivan samalla tavoin kuin jos jokin tukko laitetaan virtaavaan veteen.
Tämä on hyvin yksinkertaistettu kuva
siitä, miten kaksi luonnonjärjestelmää
ovat syntyneet: jumalallinen luonnonjärjestelmä, jossa auttavat, kantavat,
jatkuvasti kehittyvät jumalallisen virran vaikutukset koetaan, ja dialektinen
luonnon järjestelmä - maailma jonka
tunnemme -, missä jumalallisen virtauksen korjaavat vaikutukset koetaan,
niin ettei minkään sallita kestää ja missä kaikki palautetaan jatkuvasti alkupisteeseensä.
ALKUPERÄINEN, JUMALALLINEN
LUONNONJÄRJESTELMÄ
Erillään, eristettynä dialektisesta maailmasta, joskin samassa tilassa, on toinen, erilainen luonnonjärjestelmä. Toiselle luonnonjärjestelmälle on ominaista täydellisyys, absoluuttisuus ja
ikuisuus. Ruusuristiläiset kutsuvat
toista luonnonjärjestelmää "liikkumattomaksi kuningaskunnaksi", koska
siellä ei ole kaksijakoisuutta eikä vastakohtaisuuksien vuorottelua. Siellä on
vain ikuista kasvua ja kehitystä autuudesta autuuteen, voimasta voimaan.
Ikuiset arvot, ehdoton totuus, vapaus
ja rakkaus, joita kaipaamme, ovat todellakin olemassa. Ne eivät kuitenkaan
ole maailmassa, johon kuulumme, ne
eivät ole tässä dialektisessa maailmassa.
MIKSI DIALEKTIIKKA ON OLEMASSA?
Ymmärtääksemme, miksi dialektiikka
on olemassa, meille on avuksi, jos
muistamme, että luomistyön taustalla
7
LANKEEMUS
Ymmärrätkö, että joutuminen toisen,
korjaavan järjestelmän lakien alaisuuteen eristää yksilön tehokkaasti maailmasta, jossa ensimmäinen lakien järjestelmä, jumalallinen järjestelmä toimii? Voitko edelleen käsittää, että
luontokappale, joka on poikennut perustanaan olevasta suunnitelmasta,
pysyy erotettuna luonnonjärjestelmästä, johon hän alun perin oli kuulunut, aina siihen saakka, kunnes hän
valitsee palaamisen takaisin jumalalliseen suunnitelmaan?
Universaali filosofia opettaa, että kaukaisessa menneisyydessä suuri inhimilliseen elämänaaltoon kuuluva ryhmä tosiaankin päätti vapaasta tahdostaan poiketa olemassaolonsa pohjana olevasta suunnitelmasta. Niin he
eristivät itsensä jumalallisesta luonnonjärjestelmästä ja heidät suljettiin
dialektiseen olemassaolonjärjestelmään. Tuloksena oli, että lopulta kaikki kyvyt, joita he olivat pystyneet käyttämään ollessaan vielä ensimmäisen,
jumalallisen järjestelmän lakien alaisia,
surkastuivat vaipuen unitilaan voimatta kuolla, koska ne ovat ikuisia. Unitilassa ne olivat kuitenkin toimettomia,
nukuksissa.
Theseus labyrintissa. Ariadnen antaman langan täytyy auttaa häntä löytämään tien ulos.
(E. Burne-Jones, 1862.)
jäljellä tässä uinuvassa tilassa. Mistä
tarvittavat tietoisuus ja tahto voisivat
tulla? Ruusuristiläiset opettavat, että
ihmisrotu sellaisena kuin sen tunnemme, luotiin juuri tätä tarkoitusta
varten - toimimaan tietoisesti ja vapaaehtoisesti palvelijoina, niin että alkuperäinen, jumalallinen ihminen voidaan
entisöidä. Se on jokaisen ihmisen tehtävä, kutsumus, ja jos onnistumme,
mekin olemme osalliset ikuisesta elämästä.
Me kuolevaiset emme ole jumalallisia
olentoja, vaan kannamme niitä sisällämme uinuvina kipinöinä. Meidän
vallassamme on sallia nukkuvan kipinän herätä uudelleen elämään ja palata
maanpaosta jumalalliseen maailmaan,
kotiin, "Isän kotiin".
IHMISKUNNAN TEHTÄVÄ
Jos olet pysynyt mukana tähän asti,
pystyt näkemään sielusi silmin langenneen, jumalallisen ihmiskunnan nukkuvat kipinät, ikään kuin siemenet,
jotka ovat kykenemättömiä elämään,
mutta samalla kykenemättömiä kuolemaankaan. Mitä voitaisiin tehdä näiden nukkuvien luontokappaleiden pelastamiseksi, heidän palauttamisekseen toden elämän tilaan?
Tehtävään vaaditaan tietoisuutta ja
tahtoa, mutta langenneilla jumalallisilla olennoilla niistä ei enää ole mitään
8
JUMALALLINEN KIPINÄ HERÄÄ
asiassa kaikkein tärkein kyky, joka sinulla on henkisenä etsijänä; se on
Ariadnen lanka, joka voi, mikäli reagoit siihen oikein, johtaa sinut ulos labyrintistä. "Prinsessa Ruusunen" ei
ehkä vielä ole valveilla, mutta se kääntyilee jo unissaan - se on elämän merkki! Siellä missä on elämää, on toivoa!
Nyt sinun on varmasti paljon helpompi ymmärtää, miksi kaipaamme
tulisesti ehdottomuutta, totuutta, jumalallisuutta. Kuten kerroimme 1.
osassa, ei kaipaus ole lähtöisin meistä
katoavista olennoista, vaan meissä olevasta jumalallisesta kipinästä. Se on
jumalallisen kipinän kaipausta kadotettua kotiaan kohtaan, jumalallista
olemassaolonjärjestelmää kohtaan, jossa se tietää kerran asuneensa.
Tämä voimakas kaipuu, joka voi kehittyä kuluttavaksi näläksi ja janoksi,
kuten ehkä itse olet kokenut, edustaa
sisällämme nukkuvan jumalallisen kipinän ensimmäisiä heräämisen merkkejä. Niinpä sisäinen rauhattomuus,
halu, joka mahdollisesti motivoi sinua
lukemaan tätä esittelylehtistä, on itse
Mikrokosmos
makrokosmoksessa.
Utriusque
CosMI, Robert
Fludd (ruusuristiläiskaiverrus, de Bly,
1617.)
9
OSA 4
Ihminen mikrokosmoksena
HIENOMATERIARUUMIIT
Tässä osassa tahdomme kuvailla sinulle lyhyesti ihmisen eri ruumiiden
järjestelmää ruusuristiläisten käsitysten mukaan. Silloin voit selvemmin
käsittää, mikä asema jumalallisella kipinällä on ruumiisi kokonaisjärjestelmässä.
Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisessä Koulussa ihminen ymmärretään
laajemmin kuin vain fyysisenä ruumiina. Todellisuudessa ihminen on
mikrokosmos, kosmos pienoiskoossa.
Kuten nykyään laajalti ymmärretään,
koostuu persoonallisuus aineellisen
ruumiin lisäksi useasta hienomateriaruumiista. Nykyisessä ihmisessä on
yhteensä neljä ruumista, joiden hienousaste vaihtelee. Ruumiit läpäisevät
toisensa. Niinpä näkyvän fyysisen
ruumiimme läpäisee ja sitä ympäröi
eetteri- eli elämänruumis, joka ohjaa ja
valvoo aineellisessa ruumiissa tapahtuvia elämänprosesseja.
Astraaliruumis läpäisee eetteri- ja aineellisen ruumiin ja on niitä hieman
suurempi. Tästä ruumiista halumme,
emootiomme ja puoleensa vetämisen ja
luotaan työntämisen tunteemme manifestoituvat ja säteilevät ulos.
Edelleen meillä on mentaaliruumis.
Se on keskittynyt pääasiassa pään ympärille ja sen tehtävänä on vetää puoleensa ja säteillä kaikkia voimia, jotka
ovat yhteydessä ajatteluprosesseihin.
Suurimmalla osalla ihmisistä se ei ole
todellisuudessa vielä täysin kehittynyt,
joten tuskin on aiheellista puhua ruumiista.
MIKROKOSMOKSEN TAIVAANKANSI
Ihmisen mikrokosmoksen uloin kerros, joka ympäröi meitä munankuoren
tavoin, koostuu magneettikentästä, jota
kutsumme ”lipikaksi”. Lipikaa voidaan pitää oman pienoiskokoisen
kosmoksemme ”taivaana”, henkilökohtaisena eläinratanamme, koska se
on täynnä tähden kaltaisia magneettipisteitä. Magneettipisteet toimivat suotimina päästäen kosmoksesta mikrokosmokseen vain itsensä kanssa sopusointuisia energioita. Suurimmassa
osassa ihmiskuntaa nämä magneettipisteet ovat virittyneet ainoastaan dialektiseen olemassaolonjärjestelmään,
erossa olon ja kuoleman universumiin.
JUMALALLINEN SIEMEN
Ja sitten on viimeinen mikrokosmoksen osa, jonka tahdomme mainita, nimittäin sydämen ruusu eli aikaisemmin mainittu Hengen kipinäatomi.
Sydämen ruusu sijaitsee täsmälleen
mikrokosmoksen keskustassa, kohdassa joka osuu sydämen oikean
kammion yläosaan. Sydämen ruusuun,
joka on mikroksessa oleva viimeinen
jäänne sen alkuperäisestä, jumalalli-
HENGITYSKENTTÄ
Tämän magneettisen pallon sisällä on
tila, jota kutsutaan hengityskentäksi.
Se on täynnä magneettisia voimalinjoja, jotka kulkevat lipikan magneettipisteistä väliaikaisen, kuolevaisen persoonallisuuden aineelliseen ruumiiseen.
10
sesta tilasta, ei vaikuta mikään dialektisessa luonnonjärjestelmässä, ajan ja
paikan maailmassa vaikuttava voima.
Se voi reagoida vain alkuperäisen, jumalallisen järjestelmän voimiin. Niinpä
se uinuu, nukkuu kuin siemen siihen
saakka, kunnes jumalalliset voimat
voivat sitä koskettaa. Ja siemenen tavoin se sisältää alkuperäisen jumalallisen mikrokosmoksen koko suunnitelman, matriisin. Se vain odottaa jumalallisen auringonvalon saavuttavan
itsensä, ja sitten, yhteistyössä ihmispersoonallisuuden kanssa, se pystyy kehittymään. Koko mikrokosmos
pystytään vähitellen entisöimään alkuperäiseen jumalalliseen tilaansa.
Täytyy kuitenkin tapahtua paljon, ennen kuin ihmispersoona on halukas ja
kykenevä sallimaan jumalallisen auringonvalon saavuttaa sydämen ruusun.
Sitten kuolemme. Kun fyysinen ruumis
kuolee, hienomateriaruumiit hajoavat
myös jonkin ajan kuluessa jättäen jäljelle vain elämän aikana hankitun kokemussadon, joka on syöpynyt lipikaan. Mikrokosmos ottaa uuden fyysisten ruumiiden järjestelmän syntymän prosessissa. Tämä on elämän ja
kuoleman kiertokulku, joka jatkuu jatkumistaan elämä toisensa perästä,
kunnes vähitellen - yleensä kärsimyksistä, mutta joskus myös voimakkaasta
ilosta - tietoisuutemme ja halumme
puhdistuvat.
Lopulta meissä herää kyky käsittää,
että sielumme syvin suru ei ole liennytettävissä millään tästä maailmasta
löytyvällä. Alamme ehkä aavistaa, että
syvimmät ilon hetket eivät kuulu itselle, jota kutsumme minäksi, vaan
jollekin paljon korkeammalle. Ja sitten
lopulta seisomme tuntemattoman
edessä avoimin, tyhjin käsin. Yhä odottaen, yhä toivoen, muttemme enää
odottaen kaikkea minäkeskeisellä itsellä ja sen maailmalta. Tässä vaiheessa
meitä voidaan auttaa...
KOKEMUKSEN POLKU
Elämme elämäämme, keräämme kokemuksia, joista monet ovat tuskallisia.
Viimein seisomme tuntemattoman
edessä (puuleikkaus 1500luvulta)
11
OSA 5
Pyhä kaipaus
ihmisen järjestelmässä, sinun tulee
muistaa, että kehomme aineellisine,
eetterisine, astraalisine ja mentaalisine
ruumiineen pysyy elossa ottamalla
järjestelmään ja sulattamalla hyödyllisiä aineksia, ravintoa, joka koostuu
vastaavasti karkeista, eetterisistä, astraalisista ja mentaalisista ainesosista.
Ravinto tulee ihmisruumiiseen ruoansulatus- ja hengitys- järjestelmien kautta, kuten hyvin tiedämme. Hienommat, ohuemmat aineet kulkeutuvat ruumiiseen suoraan tsakrojen kautta. Tietoisuus määrää vastaanotetun
ravinnon laadun ja tavan, jolla sitä sulatetaan. Tietoisuus ajatuksineen ja haluineen nimittäin säätelee tsakrajärjes-
On hyvin tärkeää, että sielun saavutettua avoimuuden ymmärrämme, että
täydellisyyden, rakkauden, hyvyyden
jne. kaipuumme ei lopullisen analyysin
mukaan ole peräisin minäkeskeisestä
tietoisuudestamme, vaan meissä olevasta jumaluuden viimeisestä jäänteestä, sydämen ruususta. Emme silloin sydämen lähettäessä kaipauksensa
puhtaan huokauksen, jolla se ilmaisee
pyhän kaihonsa, pyhän janonsa, yritä
sammuttaa sitä etikalla eli kaikilla menetelmillä ja lievikkeillä, joita mikrokosmoksemme on hankkinut äärettömän pitkän kiertokulkunsa aikana. Ei,
minäkeskeinen itsemme pysyykin hiljaa, ja tuossa hiljaisuudessa vain kolme
yksinkertaista sanaa on kuultavissa:
”Tapahtukoon Sinun tahtosi...”. Se
toimii kuin "sesam aukene".
Ammennettuamme tyhjiin kaikki
mahdollisuudet, joita ajattelimme itsellämme olevan, me lopulta lakkaamme taistelemasta ja antaudumme
sisäiselle jumaluudelle. Kun täytymme
ainoasta halusta, joka voidaan ilmaista
sanoin "Tapahtukoon Sinun tahtosi",
ikään kuin ovi avautuisi keskelle tyhjää kallioseinämää. Niin tie eteenpäin
on taas auki. Se on polku kohti transfiguraatiota, kuten ruusuristiläiset sitä
kutsuvat.
TRANSFIGURAATIOPROSESSI
Transfiguraatioprosessi on paljon
enemmän kuin pelkkä metafyysinen
tai mystinen prosessi. Se on hyvin todellinen, rakenteellinen prosessi. Sitä
kutsutaan usein alkemialliseksi prosessiksi. Saadaksesi käsityksen siitä, miten
näin radikaali prosessi voi tapahtua
Valon kukka. Copyright 1980 Sulamith Wülfing.
12
ETSIJÄN ON VALITTAVA
telmää niin, että se vetää puoleensa tai
torjuu sopusoinnun lain mukaisesti.
Kuvittele, että sydämen ruusu alkaa
avautua sinussa, kun olet antautunut
sille ja kun pyhä kaipuusi on puhdas.
Sydämen ruusu, toisin kuin mikään
muu osa järjestelmästäsi, pystyy vetämään puoleensa ja ottamaan vastaan
eetterisiä, astraalisia ja mentaalisia aineita alkuperäisestä, jumalallisesta
luonnonjärjestelmästä. Ne ovat Hengen voimia, Pyhän Graalin voimia.
Ruusun avautuminen voi muodostua
elävän veden lähteeksi, käyttääksemme
osassa 1 mainitsemaamme kuvaa. Mitä
vähemmän minäkeskeisiksi ja siten
mitä ruusukeskeisemmiksi muutumme, sitä paremmin sydämen ruusu voi
tulla pisteeksi, johon jumalaisia energioita vedetään, otetaan aineenvaihduntaan ja säteillään. Tämä
jumalallisten energioiden muunto ja
säteily voi sitten auttaa kaikkia tarvitsevia.
Näiden jumalallisten energioiden
avulla sydämen ruusu kykenee kehittymään ja kasvamaan yhä paremmin.
Vähitellen se vetää ympärilleen uuden
muodon, joka rakentuu Hengen puhtaista eetteri-, astraali- ja mentaaliaineksista. Uusi sulatus on transfiguraation perusta, jonka avulla kuolema
on ikuisesti voitettu. Rukous "Tapahtukoon Sinun tahtosi" täyttyy mikrokosmoksen kohdalla, se yhtyy uudelleen valaistuneiden virtaan ja matkaa
takaisin jumaluuden yhteyteen.
Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen
Koulu voisi kertoa sinulle paljon enemmän transfiguraatiosta, mutta prosessin alku on tärkeintä tässä ja nyt. Jos
aloitamme, kaikki muukin tulee osaksemme. Alku on yhtä kuin päätös alistaa oma itse sydämen ruusulle.
Esittelymme lopuksi tahdomme
muistuttaa sinua valinnasta, joka on
jokaisen pyhää kaipuuta tuntevan ihmisen edessä. Jos minätietoisuutemme
ajattelee pyhän kaipauksen tuntiessamme: minä haluan tulla täydelliseksi,
minä haluan vapautua, minä tahdon
kokea nirvanan, ja me alamme tehdä
työtä itsessämme omin voimin, soveltamalla mitä tahansa itsemme kehittämisen menetelmiä ilman mitään
perusmuutosta tietoisuutemme suuntautumisessa, sydämen ruusu ei edelleenkään saa ravintoa, sillä minätietoisuus pystyy ottamaan järjestelmään
vain tämän dialektisen luonnonjärjestelmän voimia. Sen sijaan, että auttaisivat parannuksen kaipuuta ja siten
myös sydämen ruusua kasvamaan,
nuo kaikki minätietoisuuden laatimat
ja harjoittamat menetelmät tekevät
persoonallisuusjärjestelmästämme ja
sen harhasta entistä voimakkaamman
ja vahvemman.
Jos toisaalta ymmärrämme selkeästi,
että parannuksenkaipuumme ei kuulu
meihin, kuoleviin, katoaviin olentoihin, vaan sisällämme olevaan ruusuun,
otamme ensimmäisen vallankumouksellisen askeleen tiellä, joka johtaa sydämemme kaipauksen tyydyttämiseen. Jos ymmärrämme että ruusua ei
voida ravita energioilla, joita kuolevina
olentoina pystymme vetämään puoleemme, vaan alkuperäisen, jumalallisen valtakunnan energioilla, haluamme alistaa koko olemuksemme ruusulle, niin että sillä on vapaus vetää
mikrokosmokseen kasvuunsa tarvittavia energioita.
13
YLÖSNOUSEMUKSEN KULTAINEN
teesta, ettei kaikki ole niin kuin pitäisi.
Oivalluksesta, että sisällämme on jotakin täysin vialla ja se pitäisi parantaa;
kiihkeä kaipaus absoluuttisia arvoja
kohtaan, rakkautta kohtaan, joka ei
aseta ehtoja vaan on pyyteetön, hyvyyttä kohtaan, joka ei ole puolueellinen vaan totaalinen, totuutta kohtaan,
joka ei päde vain tänään vaan ikuisesti.
On monia tapoja ilmaista tämä asia,
mutta tunnistatko kaipauksen itsessäsi,
kun tarkastelet sisintäsi? Niin, vaikka
se ei vielä olisi puhdas, vaikka mentaaliset väärinkäsitykset ja egon luonnollinen tarve tarttua kaikkeen ja ymmärtää kaikki edelleen tahrivat sitä, on
tällä kaipauksella merkitystä.
Se on alku! Kaipaus on todellinen, se
tarjoaa lähtökohdan.
Miten? Ehkäpä mielikuva voi auttaa
sinua ymmärtämään. Ajattele keskiaikaista ritaria. Hän on hyvillä mielin
ritarivarustuksissaan ja vaikka hän
tietää hyvin, miten taistellaan, hän ei
taistele. Sydämensä kohdalla hän pitää
sen sijaan kynttilää. Hänen koko huomionsa keskittyy siihen, että hän saa
pidetyksi kynttilän kirkkaasti palavana, suojaten valoa kaikelta, mikä
voisi häiritä sitä tai sammuttaa sen.
Hän pitää hauraan valonsa palamassa
keskellä maailman melskettä.
Niin, juuri tuo valo kaipaa kiihkeästi
parannusta, se on pyhä kaipauksemme, ensimmäinen heikko valon ja
elämän pilkahdus ruusussa. Me
voimme ritarin tavoin halutessamme
asettaa tuon valon ensimmäiselle sijalle,
ei vain itsessämme vaan myös kanssaihmisissä. Jan van Rijckenborgh ja
Catharose de Petri, Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisen Koulun perustajat, ilmaisevat ajatuksen seuraavasti:
RISTI
Mitä tarkoittaa 'koko olemuksen alistaminen ruusulle'? Se ei ole pelkkää
mystistä omistautumista. Ruusuristiläisoppilaista tulee rakentajia, vapaamuurareita sanan alkuperäisessä merkityksessä. Kaikella uskollaan, rakkaudellaan, pitkäjänteisyydellään ja intelligenssillään he ponnistelevat tehdäkseen yhteistyötä vapauttavan voiman
kanssa, jota ruusu vapauttaa heissä,
sallien sen suorittaa vanhan hajottamisen ja uuden rakentamisen työn.
Mikä on "vanha" ja mikä on "uusi"?
Vanha on aineen risti, minäkeskeinen
itse ja kaikki sen aiheuttamat seuraamukset mikrokosmokselle. Itsestäluopumisen prosessi mahdollistaa elävän yhteyden syntymisen ruusun ja
ristin keskustan välille. Sitä mukaa
kuin vanhaa saadaan hajotetuksi, uutta
voidaan rakentaa. Uusi on ylösnousemuksen kultainen risti, tulinen
risti. Sen pystypalkki on korkeamman,
jumalallisen luonnon energiaa, joka
virtaa uudistuneen mikrokosmoksen
läpi ja levittyy vaakatasossa koko maailman yli avautuneen ruusun kautta.
ONKO SE TODELLA TEHTÄVISSÄ?
Ehkä ajattelet, että transfiguraation
polun avain, pyhä kaipaus, parannushalu, on vielä hyvin kaukana sinusta.
Pyydämme sinua tarkastelemaan itseäsi uudestaan. Ehkäpä sydämesi parannushalu ei olekaan niin kaukana
kuin luulet. Ehkäpä se on jotakin, joka
on seurannut sinua vuosien ajan, niin
että tuskin enää kiinnität huomiotasi
siihen, ikään kuin arvokas jalokivi, jota
olet pitänyt taskussa ajatellen, että se
on pelkkä kivi. Mikä sai sinut tarttumaan tähän esittelylehtiseen? Kysymys
on varmasti sisäisestä oivalluksesta,
joka on kasvanut vuosien aikana, tun14
"Se on olemassaolontila, jota voidaan
verrata rakkauteen. Jos olette milloinkaan todella rakastaneet ketään tai olleet jonkun rakastamia, tiedätte, että
koko sydän voi kohota tähän tilaan.
Silloin sydämestä lähtee virtaus, vuodatus, joka luo yhdyssiteen. Sellaisessa
rakkaudessa sydämen on kohottava
henkiseen ruusuun, joka sijaitsee sydämessä, olemuksenne keskustassa. Koska
ruusu on niin lähellä teitä ja on odottanut teitä jo niin pitkän ajan, välillenne
syntyy voimakas side. Silloin sielun uudestisyntymisen perusta on valettu. Siksi Raamatussa sanotaan, että vain rakkaus voi vapauttaa teidät."3
Kun elämämme tärkein ja ensisijaisin
asia on pyrkimys omistautua ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme
ruusulle ja sen kaipaukselle, minäkeskeisen egon vaikutus mikrokosmokseen vähenee. Vaikka jäljellä olisi vielä
pitkä matka transfiguraatioon, ”kirves
on asetettu puun juurelle.”
Sydämen antautuminen ruusulle on
askel, joka avaa polun. Se on silti vasta
alku. Tarvitaan vielä monta askelta,
monta läksyä on opittava. Jos haluat
tietää enemmän transfiguraation polusta tai jos tunnet todella haluavasi
kulkea tämän tien oppilaana, Kultaisen
Ruusuristin Kansainvälinen Koulu auttaa sinua mielellään.
*******
3
Jan van Rijckenborgh ja Catharose de Petri De
Chinese Gnosis (Kiinalainen Gnosis), s.221
15
LISÄTIETOA
Perehtymiskurssi
Suomenkielistä
kirjallisuutta
Jos tahdot tutustua lähemmin tässä
vihkosessa esitettyihin ajatuksiin ja
saada lähemmän yhteyden Kultaisen
Ruusuristin Kouluun, voit tilata 12 kirjeen perehtymiskurssin. Sen hinta on
15 euroa kopiointi- ja postituskuluineen. Kirjeet lähetetään kolmena
neljän kirjeen eränä kuukauden välein.
Tilauksen voit tehdä sähköpostitse:
•
Nykyajan Ruusuristin perusfilosofia (1999)
•
Dei Gloria Intacta (2003)
•
Tuleva uusi ihminen (2008)
[email protected]
tai osoitteesta:
Lisätietoja löydät myös
kotisivuiltamme:
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
PL 817, 13500 Hämeenlinna.
www.kultainenruusuristi.fi
Katso perehtymiskurssin sisällysluettelo seuraavalta sivulta.
Aikauslehti Pentagrammi
Julkaisemme lisäksi aikakauslehteä
Pentagrammi (4 numeroa/vuosi) hollanniksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi, unkariksi, italiaksi, puolaksi,
portugaliksi, espanjaksi, ruotsiksi ja
suomeksi. Suomenkielinen Pentagrammi toimitetaan suomessa. Hinta
40 euroa/vuosi..
16