asia: saarijärven kaupungin tarvaalan kampusalueen

TARJOUSPYYNTÖ
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Sivulantie 11, PL 13
43101 Saarijärvi
16.1.2015
ASIA: SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TARVAALAN KAMPUSALUEEN ASEMAKAAVOITUS
1.
TILAAJA
Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11, PL 13, 43101 Saarijärvi
Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi,
p. 044 459 8405, [email protected]
Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen,
p. 044 459 8435, [email protected]
2.
KOHDE
Kaavakonsultin tulee laatia asemakaava Tarvaalan kampusalueelle. Kaavatyössä käytettävä pohjakartta
on Saarijärven kaupungin tontti- ja karttapalveluiden laatima. Pohjakartan hyväksymisestä vastaa
maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen.
Asemakaavatyön sisältö, tavoitteet, aikataulu ja alustava työohjelma on kuvattu tämän tarjouspyynnön
liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Kaavoitettava alue on merkitty liitekarttaan. Kaavoitettavan alueen alustava pinta-alarajaus on noin 59,6
hehtaaria. Todennäköistä on kuitenkin, että kaavatyön edetessä kaavoitettava pinta-ala pienenee.
3.
TYÖN ALUSTAVA AIKATAULU JA PROSESSI
Aikataulu
Työn alustava aikataulu on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, tavoitteena on saada
asemakaavan ehdotus yleisesti nähtäville vuoden 2015 aikana.
Konsultin tulee esittää tarjouksessaan erillinen työohjelma ja aikataulu (aikataulu voi tarvittaessa poiketa
OAS:ssa esitetystä alustavasta aikataulusta). Työohjelman tulee sisältää työtuntimäärät.
Saarijärven kaupunki
Sivulantie 11
PL 13, 43100 Saarijärvi
014 4598 208
fax 014 4598 421
[email protected]
www.saarijarvi.fi
Kaavan teknisen laadinnan työt sekä osallistamisen työnjako
Tarjouksenne tulee sisältää kaikki työvaiheet kaavaluonnoksen laatimisesta kaavan hyväksymis- ja
voimaantuloaineiston toimittamiseen (tilastot ELY - keskukseen sekä aineisto cd-levylle poltettuna).
Valmisteluvaiheessa (luonnosvaihe) kaavakonsultti varautuu laatimaan 3 luonnosversiota jatkotyöstöä
varten.
Kaavahankkeen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole vielä pidetty ja se on tarkoitus pitää maalis huhtikuussa 2015 (kokouspäivää ei ole vielä saatu Keski-Suomen ELY – keskuksesta). Kaavakonsultti vastaa
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun asialistan, muistion ja esitysaineiston laadinnasta sekä laatii
osallistumis- ja arviointisuunnitelman aloitusneuvotteluun (esim. päivittämällä liitteenä olevan aineiston).
Vireilletulon ilmoittaminen (kuulutus ja maanomistajien kuuleminen) hoidetaan Saarijärven kaupungin
normaalina kaavahallintotyönä viranomaisneuvottelun jälkeen.
Saarijärven kaupungin kaavoitusyksikkö hoitaa eri kaavavaiheiden kuulutusten laatimiset (vireilletulovaihe,
luonnos- ja ehdotusvaihe, hyväksymiskuulutus ja voimaantulo), kommentti- ja lausuntopyynnöt sekä
normaalit hallinnolliset käsittelyt (päätösvalmistelutekstit).
Konsultin tulee toimittaa Saarijärven kaupungille tarvittavat kaavakartta ja – selostustiedostot liitteineen
sähköisessä muodossa nähtäville asettamista, osallisten kuulemista sekä viranomaiskommentti- ja
lausuntopyyntöjä varten. Luonnos- ja ehdotusvaiheessa kaavakonsultti toimittaa nähtäville asetettavan
kaava-aineiston Keski-Suomen ELY – keskukseen sekä myös Saarijärven kaupungille (1 sarja molemmille)
paperitulosteina.
Kaavakonsultti laatii vastineet mielipiteisiin ja muistutuksiin sekä viranomaiskommentteihin ja -lausuntoihin.
Kaavakonsultti tarkistaa luonnosaineistoon sekä ehdotusaineistoon tehdyt muutokset ja laatii listan
kaavakartan muutoksista Saarijärven kaupungin käyttöön päätösvalmistelua varten (mm. jotta voidaan
arvioida kaavakartan muutosten oleellisuutta ehdotusvaiheen jälkeen).
Käynnit Saarijärvellä ja Jyväskylässä (yht. 6 käyntiä)
Konsultin tulee varautua seuraaviin käynteihin Saarijärvellä sekä Jyväskylässä:
•
työn aloitusneuvottelu, lähtöaineistojen läpikäyminen sekä tarvittava maastokäynti Saarijärvellä
•
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY - keskuksessa
•
valmisteluvaiheen (3 luonnosversiota koskeva) työneuvottelu Saarijärvellä ennen nähtäville
asetettavan luonnoksen viimeistelyä
•
valmisteluvaiheen aineistojen esittely Saarijärvellä omistajaohjauksen jaostolle (kokouksessa) sekä
tarvittaessa maanomistajataholle.
•
luonnosvaiheen palautteisiin laadittujen vastineiden sekä ehdotusvaiheen aineistojen esittely
kaupunginhallitukselle (kokouksessa) sekä tarvittaessa maanomistajataholle.
•
ehdotusvaiheen palautteisiin laadittujen vastineiden sekä hyväksyntään valmistellun aineiston
esittely kaupunginhallitukselle (kokouksessa) sekä tarvittaessa maanomistajataholle.
Saarijärven kaupunki
Sivulantie 11
PL 13, 43100 Saarijärvi
014 4598 208
fax 014 4598 421
[email protected]
www.saarijarvi.fi
Ehdotusvaiheen jälkeisestä (tarvittaessa pidettävästä) viranomaisneuvottelusta tulee tarjouksessa antaa
erillinen hinta. Mikäli kyseinen viranomaisneuvottelu on tarpeen, kaavakonsultti laatii kokouksen asialistan,
esitysaineiston sekä muistion.
Kaavan selvitysaineistot
Asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu kyläyleiskaavaa ja kyseisen yleiskaavan perusselvitysaineistot
ovat kaavoittajan käytettävissä.
Alueelle on laadittu myös yleissuunnitelma sekä 3 d virtuaalimallinnus kampusalueen kehittämisestä.
Työn tulee sisältää seuraavat selvitystyöt normaalin kaavanlaadinnan lisäksi:
•
liikennejärjestelyjä koskevat tarkastelut: paikoitus, liittymät, katu- ja kevytväylät sekä niiden
tarvitsemat aluevaraukset kaavassa
Toimitettavat aineistot
Laadittu kaava-aineisto tulee toimittaa PDF -tiedostojen lisäksi AutoCad –tiedostoina cd-levylle poltettuna.
Kaupungin käytössä on YTCad -sovellus ja siten eduksi katsotaan jos aineisto toimitetaan myös YTCad formaatissa käyttöömme.
Kaavan hyväksymisen jälkeen kaavakonsultti toimittaa kaava-aineistosta yhden paperitulostesarjan
kaupungille (leimattavaksi ja ELY- keskukseen toimitettavaksi). Kaavan tultua lainvoimaiseksi, kaavakonsultti
toimittaa 10 paperitulostesarjaa kaava-aineistosta kaupungille.
Mahdollisen valitusprosessin osalta (kaavan hyväksymisen jälkeen) pyydämme tarjouksen erikseen.
4.
HANKINTAMUOTO JA SOPIMUSEHDOT
Hankintamuoto on avoin hankintamenettely.
Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995(myös KSE 2013 sovittaessa on
mahdollinen).
5.
TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjouksessa on oltava ainakin seuraavat asiat:
•
Tarjoushinta annetaan kokonaispalkkiona
•
Työhön nimettävät henkilöt ryhmiteltyinä projektivastaava-, suunnittelu- ja avustaviin tehtäviin,
näiden henkilöiden koulutus, kokemus, referenssit ja työllisyystilanne sekä tuntiveloitushinnat
Saarijärven kaupunki
Sivulantie 11
PL 13, 43100 Saarijärvi
014 4598 208
fax 014 4598 421
[email protected]
www.saarijarvi.fi
•
Tarjouksen tulee sisältää selvitykset laatujärjestelmästä sekä kaavatyössä käytössä olevista
suunnittelu- ja karttaohjelmista.
•
Tarjouksessa tulee esittää erillisen esittelytilaisuuden/ työkokouksen ja maastopäivän hinnat
kiinteänä summana (alv 0 %), joka sisältää kaikki matka-, työaika-, majoitus- ja
päivärahakorvaukset. Kohdassa 3 on listattu kokonaispalkkioon sisältyvät 6 käyntiä. Kyseisten 6
käynnin osalta ei makseta erillisiä työaika-, matka-, päiväraha ja majoituskulukorvauksia.
•
Tarjouksessa tulee esittää kopioinnista ja tulostuksesta aiheutuvat kustannukset niiltä osin kuin ne
eivät sisälly kokonaispalkkioon. Kokonaispalkkioon sisältyy nähtäville asetettavat (luonnos ja
ehdotusvaiheen) tulostesarjat kaupungille ja Keski-Suomen ELY-keskukselle.
•
Liite nro 3 tulee täyttää. Tarjous voidaan ottaa käsittelyyn, mikäli tarjoajaa koskevat
vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Mikäli vähimmäisvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään.
6.
VALINTAPERUSTEET
Tarjousten vertailussa tilaaja käyttää lähtökohtana kokonaistaloudellista edullisuutta.
Perusteet painottuvat seuraavasti:
TARJOUSHINTA kokonaispalkkiona ja lisäksi tulee ilmoittaa tarjottu työtuntimäärä (pisteytyksessä vertaillaan
hintaa sekä tarjottua työtuntimäärää eri tarjoajien kesken) 70 %
PROJEKTIN VASTUUHENKILÖ JA YRITYKSEN AIEMMIN LAATIMAT VASTAAVAT TYÖT 20 %
Kaavan teknisestä laadinnasta vastaava henkilö ja hänen ohjaamansa/ laatimansa asemakaavahankkeet
vuoden 2005 jälkeen.
Mikäli ko. vastuuhenkilö vaihtuu kesken kaavatyön, on Saarijärven kaupungilla oikeus neuvotella sopimus
uudestaan ja/tai tarvittaessa kilpailuttaa suunnittelutyö uudestaan.
TARJOUKSEN SISÄLTÖ, TYÖOHJELMA, OHJELMAT, AIKATAULUTUS 10 %
Tarjouksen sisältö, työohjelman laatu, prosessin kuvaus ja aikataulutus sekä käytettävät atk-ohjelmat.
7.
VELOITUSPERUSTEET
Matkakustannukset määräytyvät tarjouksen perusteella (erillinen yleisötilaisuus- / kokousmatka ja
yleisötilaisuuden / kokouksen hinta Saarijärvellä kiinteänä hintana).
Erillisesti tilattavat kopiot ja tulosteet korvataan todellisten kustannusten mukaan. Yrityksen kopio- ja
tulostehinnoista on liitettävä hintataulukko tarjoukseen, mikäli yrityksellä on oma tulostuspalvelu.
Tilaaja ei maksa erikseen laskutuslisiä, päivärahoja eikä ateriakorvauksia.
Saarijärven kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.
Saarijärven kaupunki
Sivulantie 11
PL 13, 43100 Saarijärvi
014 4598 208
fax 014 4598 421
[email protected]
www.saarijarvi.fi
8.
TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjous tulee toimittaa 2.2.2015 mennessä osoitteella:
Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi. Kuoreen merkintä ”Tarvaalan Kampus ak”.
Sähköpostitse lähetetyt tarjoukset hyväksytään, mikäli ne on lähetetty määräpäivänä klo 15.00 mennessä
ja kirjallinen allekirjoitettu tarjous tulee myöhemmin postitse. Sähköpostitse lähetettävä tarjous tulee
toimittaa osoitteeseen [email protected]
Hintatietoja tarjoaja saa tarkentaa omalla lisälomakkeellaan, jos tarjoajan tarvitsee antaa lisätietoja
tarjoushinnasta ja niiden sisällöstä.
9.
VALINTAMENETTELY
Tilaaja tekee vertailun ja valitsee konsultin.
10.
LISÄTIEDOT
Tarjouspyynnöstä lisätietoja voi kysyä mieluiten sähköpostitse. Vastaus annetaan kaikille tarjoajille, jotka
ovat tiedossa.
Lisätietoja antaa: kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p.044 459 8405, [email protected]
LIITTEET:
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – luonnos
Liite 2. Kaavoitettavan alueen aluerajauskartta
Liite 3: Tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset (vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä, jotta tarjousta ei
hylätä)
Terveisin,
Ulla-Maija Humppi
kaavoitus- ja aluearkkitehti
Saarijärven kaupunki
Maankäyttö ja kaavoitus
PL 13, 43101 SAARIJÄRVI
[email protected]
puh. +358 44 4598405
Saarijärven kaupunki
Sivulantie 11
PL 13, 43100 Saarijärvi
014 4598 208
fax 014 4598 421
[email protected]
www.saarijarvi.fi
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan kyläalue
TARVAALAN KAMPUSALUEEN ASEMAKAAVA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
SISÄLLYSLUETTELO
1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS ................................................................................ 3 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET ............................................................ 4 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT ..................................................................................................... 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ......................................................................................... 5 Maakuntakaava ................................................................................................................................ 5 Asemakaava .................................................................................................................................... 7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset ........................................................................... 7 Rakennuskiellot, suojelualueet ja –kohteet...................................................................................... 7 Pohjakartta ....................................................................................................................................... 7 Rakennusjärjestys............................................................................................................................ 7 4 VAIKUTUSALUE .................................................................................................................................. 7 5 LAADITTAVAT SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ........................................................ 7 6 OSALLISET .......................................................................................................................................... 8 7 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN ............................................. 8 8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ ................................................................................................................... 9 9 KAAVOITUKSEN AIKATAULU.......................................................................................................... 10 10 YHTEYSTIEDOT ................................................................................................................................. 11 2(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS
Saarijärven kaupungin Tarvaalan kyläalueelle sijaitsevalle ns. Tarvaalan Kampusalueelle
käynnistetään asemakaavoitus. Suunnittelu koskee pääosin Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston omistuksessa olevia maa-alueita. Suunnittelualueelle sijoittuva biotalousinstituutti
sijoittuu SSYP Kiinteistöt Oy:n omistamalle tilalle. Asemakaavoitettavan alueen alustava pintaalarajaus on noin 59,6 hehtaaria (alustava rajaus). Aluerajaus on likimääräinen ja tarkentuu
asemakaavoitustyön edetessä.
Asemakaavoitus koskee tiloja Tarvaala 729-408-4-80 ja Luonnosvarainstituutti 729-408-4-84.
Kaavoitettavan alueen läpi kulkee Uurainen-Saarijärvi yhdystie.
Kuva 1. Ortoilmakuva suunnittelualueesta (Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos).
3(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Asemakaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa Tarvaalan Kampusalueen pitkäaikainen kehittäminen.
Kaavasuunnittelussa huomioidaan mm. nykyisten ja uusien koulutus- ja opetus-, tutkimus- ja
kehitysrakennusten ja rakennelmien rakennuspaikka- ja rakennusoikeusvaraukset myös pidemmän tähtäimen tarpeita varten sekä rakennusten käytettävyys (ajoväylät, huoltoajomahdollisuus ym).
Asemakaavoituksella huomioidaan myös tulevaisuuden tarpeet, joita on alustavasti kuvattu
yleissuunnitelmassa. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan ajoväylät, liittymät, vesi- ja viemärilinjat, tekniset rakennelmat sekä laitteet, mahdolliset kaukolämpölinjat, sähkölinjat ja alueen valaistus. Suunnittelussa huomioidaan vesistöjen läheisyys, rantavyöhykkeen suunnittelu, rantaalueiden erityiset kehitystarpeet, Tarvaalan alueen merkittävät maisema- ja kulttuurimaisemaympäristöt ja kohteet sekä kaikkien toimintojen vaikutus lähivesistöihin ja maisemaan.
Kuva 2. Suunnittelualueelta on laadittu yleissuunnitelma, josta kuvassa luonnosversio (tarkempi kuva on
osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä)
4(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava 1.3.2009
voimaan tulleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että
edistetään niiden toteuttamista.
3.2 Maakuntakaava
Keski-Suomen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 14.4.2009 ja se on saanut lainvoiman 10.12.2009. Kaavoitettavalle alueelle kohdistuu seuraavat maakuntakaavan
aluevaraukset tai merkinnöt:
 Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (vihreä viivarajaus). Merkintä
tarkoittaa Tarvaalan maatalousoppilaitosta. Maakuntakaavan alueluettelon mukaisesti:
”Tarvaalan maatalousoppilaitos perustettiin v. 1856 Tarvaalan sotilasvirkatalon maille.
Aluekokonaisuus muodostuu useista eri vuosikymmenillä rakennetuista rakennuksista.”
 Kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealue (kuk)
 Vesiretkeilyreitti
 Moottorikelkkailureitti
Kuva 3. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
5(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
Vaihemaakuntakaavat
Maakuntakaavaa täydennetään vaihemaakuntakaavoilla, jotka koskevat eri teemoja.
Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta
(KHO:n päätös 4.2.2011).
Toisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti, turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallio- ja moreenialueiden
suojelulliset arvot sekä hyvän ja turvallisen pohjaveden saanti. Ympäristöministeriö vahvisti 2.
vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa 11.5.2011. Kaava sai
lainvoiman 20.11.2012 KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. Kaavoitettavalle alueelle ei
kohdistu 2. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä.
Kolmannen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet ja samalla suojelullisesti arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös tuulivoimapuistojen alueita. Ympäristöministeriö vahvisti 3. vaihemaakuntakaavan
5.12.2014, mutta vahvistuspäätöksestä on valitettu. Kaavoitettavalle alueelle ei kohdistu 3.
vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä.
Neljännen vaihemaakuntakaavan yhtenä tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi kaavaan sisältyy myös virkistystoimintojen tarkistuksia. Ympäristöministeriö vahvisti 4. vaihemaakuntakaavan 24.9.2014.
Yleiskaava
Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Suunnittelualue sisältyy kyläyleiskaavoitettavaan
alueeseen. Kyläyleiskaava on ollut yleisesti nähtävillä ehdotuksena ja keväällä 2015 on tavoitteena saada Tarvaalan kyläyleiskaava valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.
Kuva 4. Ote Tarvaalan kyläyleiskaavaehdotuksesta
6(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
3.3 Asemakaava
Kaavoitettavalle alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavaa.
3.4 Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset





Alueen pohjakartta on laadittu vuonna 2013 Saarijärven kaupungin mittaryhmän toimesta.
Tarvaalan kyläyleiskaavan perusselvitykset
Saarijärven kulttuuriympäristöohjelma, Paavon portilta Palavasalmelle (Silén 2007)
Kampusalueen yleissuunnitelma, 2014 – 2015
Kampusalueen 3 D – virtuaalimallinnus vuodelta 2014
3.5 Rakennuskiellot, suojelualueet ja –kohteet
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa eikä suojelualueita tai – kohteita.
3.6 Pohjakartta
Alueelle on laadittu asemakaavoituksen pohjakartta Saarijärven kaupungin mittaryhmän toimesta vuonna 2013. Pohjakartan hyväksymisestä vastaa Saarijärven kaupungin maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen.
3.7 Rakennusjärjestys
Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
16.2.2009.
4 VAIKUTUSALUE
Kaavan välitöntä vaikutusaluetta on Tarvaalan kylän alue ja Uuraistentie.
5 LAADITTAVAT SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaava-alueelle laaditussa kyläyleiskaavassa on laadittu luonto- ja maisemaselvitys sekä kulttuurimaisemaselvitys.
Kaava-alueelle laaditaan tai alueelta selvitetään mm:
 liikenneselvitys tarvittaessa
Kaavan vaikutuksia arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta:



Ympäristölliset vaikutukset (toiminnasta aiheutuvat päästöt, pintavedet, maaperä,
luonto ja eläimistö, kyläkuva)
Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät, vaikutus Uuraistentien liikenteeseen)
Sosiaaliset vaikutukset (asukkaiden ja lomalaisten arkielämän laatu, turvallisuus,
viihtyisyys)
7(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________


Yhdyskuntatekniset vaikutukset (verkostot, tiestö, ajoyhteydet, jätehuolto, vesihuolto)
Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön (vaikutus kylätaajamakuvaan, suojelu- ja arvokohteisiin, kulttuurimaisema-arvoihin)
6 OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavamuutos
vaikuttaa:
1. Maanomistajat ja asukkaat
- kaavamuutosalueen ja tähän rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat
- kaavan vaikutusalueen asukkaat
- vaikutusalueen oppilaitosten, yritysten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset ja elinkeinonharjoittajat
- Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön liikenneväylien käyttäjät
2. Kaupungin hallintokunnat
3. Viranomaiset
- Keski-Suomen liitto
- Keski-Suomen ELY –keskus
- Keski-Suomen museo
- Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö
- Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja
4. Muut osalliset
- Elenia Verkko Oy
- SSYP Kehitys Oy
- Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos
- Tarvaalan kylätoimikunta
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.
7 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Kaavan vireilletulo
 Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutetaan
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14 päivän ajan
 Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä OAS:n nähtävilläoloajan kuluessa
 Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen mukaan
8(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
Kaavan valmisteluvaihe
 Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
 Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan
 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan kuluessa
Kaavaehdotus




Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan
Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse
Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle kaavamuutosehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa
Kaavan hyväksyminen




Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan
Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Kaavan voimaantulo
 Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavan hyväksymispäätöksestä valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa
 Kaavan voimaantulo kuulutetaan, mikäli valituksia ei ole jätetty
Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) asetetaan nähtäville Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululle (maankäyttö ja
kaavoitus) osoitteessa:
Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi sekä internetissä www.saarijarvi.fi.
Kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungintalolla, Sampo lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla www.saarijarvi.fi.
8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ
 Asemakaavahankkeesta pidetään vireilletulovaiheen MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY -keskuksessa.
 Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY – keskukselta sekä paloja terveysviranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.
 Kaavaluonnos käsitellään omistajaohjauksen jaostossa ennen nähtäville asettamista. Kaavaehdotus käsitellään kaupunginhallituksessa ennen nähtäville asettamista.
 Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot on saatu.
 Viranomaisneuvotteluun kutsutaan:
- Keski-Suomen ELY -keskus
- Keski-Suomen liitto
9(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
- Keski-Suomen museo
- Kaupungin edustajat
- Maanomistajan edustajat
 Kaavan hyväksymisen toimivalta kuuluu kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY keskukseen.
 Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, Maanmittauslaitokselle sekä
kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY -keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta.
9 KAAVOITUKSEN AIKATAULU
OHJELMOINTI JA AINEISTON HANKINTA
Tammikuu - huhtikuu 2015






Kaupunginhallituksen päätös kaavan laatimisesta
Pohjakartta-aineiston tarkistus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta
Kaavanlaatijan valinta
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY – keskuksessa
Vireilletulokuulutus lehteen ja OAS nähtäville 14 päivän ajaksi kaupunginvirastoon ja kaupungin internet – sivuille
LUONNOSVAIHE
Toukokuu – elokuu






Osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydentäminen
Laaditaan vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia
Tarvittavat perusselvitysten täydennykset laaditaan
Nähtäville asetettavan kaavaluonnoksen viimeistely ja selostusosan laatiminen
Tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta
Luonnosaineisto yleisesti nähtäville, osalliset jättävät mielipiteensä, kommentit pyydetään viranomaisilta
 Mielipiteiden ja kommenttien käsittely sekä vastineiden laadinta
KAAVAEHDOTUS
Syyskuu – marraskuu 2015





Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi
Tiedottaminen, kuulutukset kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
Virallinen nähtävillä olo, osalliset voivat jättää muistutuksen, lausunnot pyydetään
Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt sekä vastineiden laadinta
Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn
HYVÄKSYMISKÄSITTELY
Joulukuu 2015 – helmikuu 2016




Mahdollinen viranomaisneuvottelu (MRA 26 § )
Hallituskäsittely
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös
Tiedottaminen
10(11)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Maankäyttö ja kaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
________________________________________________________________________________________________
10
YHTEYSTIEDOT
Saarijärven kaupunki / Maankäyttö ja kaavoitus
Pl 13
43101 Saarijärvi
Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi
p. 044 459 8405
Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen
p. 044 459 8435
Sähköpostit ovat muotoa: [email protected]
11(11)
OAS - LIITE: Yleissuunnitelmaluonnoksesta ote
Tarvaalan Kampusalue
2 DESIGN PROPOSAL
DESIGN IN USE
(PLANNING DRAWINGS)
AL 0 02 Location Plan Proposed
(1/2500 A3)
Olemassa Oleva Opetustoimintaa
palvelevat rakennukset
Uusi Opetustoimintaa palvelevat
rakennukset
Uusi Navetta, ja Kasvishuone
Olemassa Oleva Asuinrakennukset
Uusi Asuinrakennukset
Olemassa Oleva Muut rakennukset
Yritystoimintaa palvelevat rakennukset
Olemassa Oleva Varastot,
Uusi Liikuntahalli
Uusi yritystontti
Uusi Bio Terminaali
Kaava-alueen alustava aluerajaus
729-408-62-1
729-408-62-12
729-876-3-1
729-408-62-13
729-408-62-5
729-408-4-80
1.
5
Lemmennotko
Yrjölä
729-408-63-1
244
Kallion
729-408-35-146
729-408-35-258
Suutarinsaari
729-408-119-167
0.7
729-408-64-8
PINTA-ALA N. 59,6 HEHTAARIA
5.8
Mäntyniemi
729-408-64-4
kiranta
729-408-119-167
729-408-4-84
Amm.oppil.
729-401-15-52
1072
729-408-119-166
729-408-
Kivik.asuinp.
1072
Kallinkoski
729-408-4-80
729-408-64-5
729-408-4-80
Saariharju
729-408-119-158
729-408-35-244
729-408-119-176
2.0
729-408-119-54
729-408-119-159
729-408-119-177
729-408-4-80
729-408-4-80
333
729-408-4-80
729-408-119-202
729-408-119-177
Majakoski
729-408-119-139
729-408-119-136
729-408-119-138
729-408-119-194
729-408-39-0
729-408-5-228
729-408-119-167
729-408-4-80
729-408-4-80
729-408-5-45
729-408-3-106
729-408-3-106
Kallinsaari
729-408-119-204
729-408-119-170
729-408-4-80
729-408-119-139
Hyppönen
729-408-4-80
Virtasaari
729-408-119-208
729-408-65-0
729-408-878-13
729-408-5-63
729-408-119-165
729-408-119-89
729-408-119-170
729-408-119-172
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3
16.1.2015
Maankäyttö ja kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi
TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Tarvaalan Kampusalueen asemakaava
Tämä asiakirja kuvaa hankintaan liittyvät palveluntuottajalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Palveluntuottaja ilmoittaa tällä asiakirjalla valmiutensa täyttää esitetyt vaatimukset ja liittää sen tarjoukseensa. Taulukko tulee täyttää kaikilta osin ja toimittaa edellytetyt liitteet. Tarjousten vertailuun
otetaan mukaan vain palveluntuottajat, jotka täyttävät kaikki tässä esitetyt vähimmäisvaatimukset
Vähimmäisvaatimus
Tarjoaja on suorittanut verot ja lakisääteiset
sosiaaliturvamaksut. Liitteenä on toimitettava
todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (verojäämätodistus).
Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Liitteenä on toimitettava selvitykset em. rekistereihin kuulumisesta.
Tarjoaja on ottanut ja suorittanut lakisääteiset
eläkevakuutukset. Liitteenä on toimitettava
todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.
Tarjoaja tai sen keskeisillä vastuuhenkilöillä ei
ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, joka on annettu lainvastaisesta teosta ja sen keskeiset vastuuhenkilöt eivät ole syyllistyneet ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen.
Tarjoaja ei ole konkurssissa, lopettanut liiketoimintaansa eikä palveluntuottajalle ole vahvistettu velkajärjestelyä tai velkasaneerausohjelmaa tai muuta vastaavaa järjestelyä.
Tarjoaja huolehtii kustannuksellaan alalla
tavanomaisten vakuutusten voimassa pitämisestä.
Tarjoaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden
työstä kuten omastaan, huomioiden tilaajavastuulain velvoitteet.
Tarjoaja esittää tarjouksessaan referenssinä
vähintään kaksi vastaavan tyyppisen asemakaavahankkeen laadintaa.
Tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt asiakirjat.
Täyttää
Ei täytä
Lisätietoja
(tarvittaessa liite)
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
Maankäyttö ja kaavoitus, PL 13, 43101 Saarijärvi
TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3
16.1.2015
Tarvittavat liitteet:
- Todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (verojäämätodistus)
- Kaupparekisteriote
- Selvitys kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin
- Selvitys kuulumisesta arvonlisävelvollisten rekisteriin
- Selvitys lakisääteisten eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
Vakuutan, että yllä mainitut tiedot ovat totuudenmukaisia.
Palveluntuottaja:
Päiväys:
Allekirjoitus, nimenselvennys
ja asema organisaatiossa: