x asia - Kolpene

No 8/2014
Viranomainen
Pöytäkirja
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Laatimispäivämäärä
18.8.2014
Hallitus
Kokousaika
Perjantaina 22.8.2014 klo 12.00-14.50
Kokouspaikka
Kolpeneen palvelukeskus, Motti, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
Saapuvilla olleet jäsenet
Pirjo Seurujärvi, pj
Pertti Ahokas
Antero Pantsar
Riitta Näkkäläjärvi, vpj
Raili Kerola
Reijo Sulasalmi
Esa Pokka
Uula Tapiola
Hilpi Ahola
Mikko Rundgren
Mikko Ekorre
Kirsi Suoheimo
Sirkka Pikkuvirta
Jukka Paakki, poistui klo 13.57
Kaisa Rättyä
Helena Peltoniemi
Raimo Haapakoski
Katja Valkama
Antero Hyvärinen
valtuuston puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja, poistui klo 14.30
kuntayhtymän johtaja, esittelijä
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
68 § - 78 §
Pöytäkirjan tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Pantsar ja Pertti Ahokas.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan pitäjä
Pirjo Seurujärvi
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.
Antero Hyvärinen
Tarkastusaika
__________________________ ___/___ _____
Allekirjoitukset
_________________________
Pöytäkirja on pidetty yleisesti
nähtävänä
__________________________________
Antero Pantsar
Pertti Ahokas
Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa 5.9.2014
Virka-asema ja allekirjoitus
Pöytäkirjanpitäjä
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
Kokousaika
Perjantaina 22.8.2014 klo 12.00
Kokouspaikka
Kolpeneen palvelukeskus, hallinto, Motti
Pöytäkirjan nähtävänä pito
5.9.2014
2
Käsiteltävät asiat
68§
69§
70§
71§
72§
73§
74§
75§
76§
77§
78§
Kuntayhtymän johtajan esittäytyminen ja ajankohtaiset asiat
Talousarvion toteutuma 1.1. – 30.6.2014
Kolpeneentien alueen maa-alueiden myynnin jatkovalmistelu
Teknisten palveluiden järjestäminen 1.1.2015 alkaen
Lapin SOTE-integraatio -hanke
Uusien kirjanpito-, palkka ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto
Myllärin koulun työsuunnitelma lukuvuodeksi 2014 -2015
Hallituksen työsuunnitelma syyskaudeksi
Kuntayhtymän johtajan palkallinen virkavapaa-anomus
Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat
Kuntayhtymän johtajan palkkaus ja sivutoimilupa
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus
Pirjo Seurujärvi
Pirjo Seurujärvi
hallituksen puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
3
68 § Kuntayhtymän johtajan esittäytyminen ja ajankohtaiset asiat
Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014






Kuntayhtymän valtuusto valitsi 6.6.2014 § 9 kuntayhtymän uudeksi johtajaksi HTT Katja Valkaman. Kuntayhtymän johtaja on aloittanut virassaan 1.8.2014. Kuullaan Katja Valkaman esittäytyminen ja ajankohtaiskatsaus.
Rovaniemen ja Sodankylän rakennushankkeiden tilanne
Kuntoutusyksikön uudisrakennuksen hankesuunnitelman eteneminen
Kolpene SOTE-uudistuksessa. Uudistusta koskeva tuore lakiesitys toimitetaan esityslistan liitteenä 1/68§ hallituksen jäsenille.
Osa henkilöstöä siirtynyt hallintorakennukseen ja Attendon vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi
Tilapäiset toimistohenkilöjärjestelyt
kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi esittäytymisen ja ajankohtaiskatsauksen.
Hallitus
Hallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan esittäytymisen ja ajankohtaiskatsauksen.
Hallitus keskusteli Rovaniemen asumisyksikön urakoitsijan konkurssiin ja töiden jatkamiseen liittyvistä asioista ja hyväksyi töihin liittyvät virkamiespäätökset.
__________
Lisätietoja
Katja Valkama, johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
tiedoksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
4
-
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
5
69 § Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2014
Kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö 22.8.2014
Liitteenä 2/69§ talousarviontoteutumavertailu 1.1.- 30.6.2014. Kuullaan kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön selostukset toiminnan ja talouden toteutumisesta.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen.
Hallitus
Merkittiin, että hallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa lisäksi kuntayhtymän talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2014 sekä asumisen ja hoidon vastuualueen esimiehen laatima selvitys laitoshoidon ja asumispalveluiden talouden ja toiminnan toteutumisesta 1.1.-30.6.2014.
Talousarvion toteuma 1-7/2014 on ajankohtaan nähden ylijäämäinen. Talousarvion suoritteiden ylittyminen johtuu siitä, että talousarviossa arvioidut laitosasumisen suoritteet ovat ylittyneet kuntoutusasiakkaiden tai kriisin vuoksi tulleiden asiakkaiden jäädessä jakson jälkeen
laitoshoitoon. Syynä on yleensä se, että asumista tai koulunkäyntiä ei pystytä jostain syystä
järjestämään kotikunnassa. Palvelukoti Metsärinne 2:lla asuu tällä hetkellä neljä asukasta
enemmän kun talousarviossa on suunniteltu. Kriisihoitoa ja korotettuja hintapäätöksiä ei ole
tehty talousarvioon, koska kriisejä on vaikea ennalta arvioida.
Muilta osin hallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän johtajan ja talouspäällikön selostukset asiassa.
__________
Lisätietoja
Katja Valkama, johtaja
Antero Hyvärinen, talouspäällikkö
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
-
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
6
70 § Kolpeneentien alueen maa-alueiden myynnin jatkovalmistelu
__________
Hall 23.5.2014 § 55
Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymässä on voimassaoleva valtuuston päätös Kolpeneentien alueen myynnistä (valt 19.6.2007
§ 12 ja 15.11.12 § 21). Maa-alueiden myynnin vauhdittamiseksi Kolpeneen tien alueen rakennuksia
ollaan paraikaa purkamassa kuntayhtymän toimesta. Myös kuntayhtymän talousarvion 2014 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2015-2016 investointiosassa on varauduttu maa-alueiden myyntiin ja siitä
saatujen tulojen käyttämiseen palvelukeskuksen tilojen rakentamiseen ja remontoinnin rahoittamiseen.
Hallituksen toimesta on selvitetty mahdollisuuksia kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomaksi
käyvien maa-alueiden myymiseksi. Edellä mainitun Kolpeneentien alueen (n. 35 ha) lisäksi voidaan
harkita myytäväksi myös merkittävää osaa palvelukeskuksen muusta maa-alueesta, toiminnan keskittyessä laitoshoidon purkamiseen liittyen Myllärintien puoleiselle alueelle. Vaihtoehtoina on ollut esillä
maa-alueiden myyminen kertamyyntinä tai lohkomisen ja kaavoittamisen kautta useampana kauppana.
Myynnin suhteen ei ole vielä syntynyt konkreettisia ja välittömästi toteutumassa olevia tapahtumia.
Lähtökohtana on kuitenkin tarttuminen varteenotettavaan tilaisuuteen sellaisen syntyessä.
Kiinteistöjen myynti edellyttää valtuuston päätöstä. Johtuen valtuuston kokousaikataulusta (kaksi kertaa vuodessa), on perusteltua esittää valtuustolle valtuuksien myöntämistä mahdollista myyntitilannetta varten. Kuntayhtymällä on lähivuosien investointisuunnitelmassa merkittäviä ja välttämättömiä rakentamis- ja peruskorjaushankkeita, joihin mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot on perusteltua osoittaa taloussuunnitelmassa mainitulla tavalla.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa.
Hallitus
Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt 6.6.2014 § 11
Hallituksen esitys
Hallitus esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa.
Valtuuston päätös
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
7
Käydyssä keskustelussa valtuutettu Uula Tapiola esitti valtuutettu Pertti Pirttimaan ja usean valtuutetun kannattamana, että hallitukselle ei myönnetä valtuutta kiinteistöjen myymiselle vaan asia tuodaan
valtuuston päätettäväksi ja, että hallitukselle annetaan valtuudet valmistella asiaa. Kirjallinen esitys
on pöytäkirjan liitteenä 4/11 §.
Valtuutettu Mikko Ekorren peruttua kannatuksensa hallituksen esitykselle valtuusto päätti hyväksyä
yksimielisesti Uula Tapiolan esityksen, että hallitukselle ei myönnetä valtuutta kiinteistöjen myymiselle vaan asia tuodaan valtuuston päätettäväksi ja, että hallitukselle annetaan valtuudet valmistella asiaa.
Merkittiin, että valtuutettu Erkki Kiimalainen ja valtuutettu Vesa Haapala poistuivat klo 14.43 asian
käsittelyn aikana.
_______
Hall 22.8.2014 § 50
Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014
Hallitus päätti 6.6.2014 § 54, että maa-alueiden arvosta pyydetään arviot kahdelta tarjouskilpailutuksen perusteella valittavalta kiinteistövälittäjältä. Asian tiimoilta oltiin yhteydessä Lapin Arvokiinteistöt Oy:n, SKV:n, Kiinteistövälitys Jaakolaan, Kiinteistömaailmaan ja Catella Oy:n. Toimeksiannon
ottivat vastaan Kiinteistömaailma ja Catella Oy.
Myytävästä maa-alueesta on pyydetty Catella Oy:n ja Kiinteistömaailman arviota. Arviokirjat esitellään kokouksessa ja hallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Hallitus
Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän johtajan esittelemät Catella Oy:n kirjallinen arvio ja Kiinteistömaailma Oy:n puhelimitse annettu arvio myytävästä maa-alueesta.
Hallitus päätti odottaa Kiinteistömaailma Oy:n kirjallista arviota ja pyytää lisäksi Lapin Metsämarkkinat Oy:n ja Pohjolan OP-Kiinteistökeskus Oy:n arviot. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.
__________
Lisätietoja
Katja Valkama, johtaja
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
8
71 § Teknisten palveluiden järjestäminen 1.1.2015 alkaen
Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014
Kuntayhtymän sopimus teknisten palveluiden järjestämisestä 23.12.2009 (Kuntayhtymän hallitus
30.9.2009 § 72) on voimassa 31.12.2014 asti. Keskustelua on käyty sairaanhoitopiirin kanssa erilaisista vaihtoehdoista jatkoa ajatellen.
Lapin keskussairaalan teknisillä palveluilla ei tällä hetkellä ole riittäviä resursseja tarjota työnjohtoa
ostopalveluna. Vaje työnjohdossa vaikeuttaa pitkäjänteistä kiinteistöhuollon toteuttamista.
Johtajan päätösehdotus
Keskustellaan vaihtoehdoista ja hallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Hallitus
Asian valmistelua jatketaan tekemällä teknisiä palveluita koskeva tarve- ja toimenkuvakartoitus. Tämän jälkeen arvioidaan erilaisia järjestämisvaihtoehtoja, joista hallitus tekee päätöksen seuraavassa
kokouksessa.
__________
Lisätietoja
Katja Valkama, johtaja
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
-
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
9
72 § Lapin SOTE-integraatio -hanke
Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014
Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirin johtajien kokouksessa 13.5.2014 Rovaniemellä päätettiin käynnistää suunnittelu Lapin kuntien ja kuntayhtymien SOTE-palvelutuotannon yhdistämiseksi koskien siten
myös Kolpenetta. Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan 16.5.2014 esittää Lapin kunnille, että
käynnistetään Lapin liiton hallinnoima maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoiva hanke. Hanke olisi EAKR-kattohanke aikavälille 1.9.2014–31.12.2016, jota voidaan tukea
esimerkiksi KASTE-hankeen kautta saatavilla resursseilla. Esitykseen, joka jaetaan liitteenä esityslistan mukana, pyydettiin kunnilta lausuntoja 30.8.2014 mennessä. Asiaa tullaan myöhemmin käsittelemään 8. - 9.9.2014 aluekehitys- ja kuntapäivillä.
Luonnos lausunnosta jaetaan hallituksen jäsenille esityslistan mukana.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus keskustelee ja päättää lausunnosta.
Hallitus
Päätettiin täydentää lausuntoluonnosta keskustelussa esille tuoduilla näkökohdilla. Lisäksi päätettiin,
että kuntayhtymän virkamiesjohto jatkaa lausunnon valmistelua.
Lisätietoja
Katja Valkama, johtaja
Täytäntöönpano
ote
Lapin liitto
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
10
tiedoksi
73§ Uusien kirjanpito-, palkka- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotto
Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä siirtyi Kunnan Taitoa OY:n palkkapalveluun 01.01.2014.
Aditro Oy ilmoitti asiakkailleen keväällä 2014, että kirjanpitojärjestelmä Merittin ylläpito lakkaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Asiakkaiden tulee siirtää viimeistään vuoden 2015 alusta palvelutuotantonsa johonkin muuhun järjestelmään. Kustannustehokkain vaihtoehto tässä tilanteessa on siirtyä
Aditron Intimen kirjanpitojärjestelmään sekä Work Flow:n sähköiseen ostolaskujen kierrätysjärjestelmään. Järjestelmäkokonaisuus pitää sisällään myös taloussuunnittelun ja talousseurannan työkalun.
Intime on Taitoan Pohjois-Suomen toimipisteessä tällä hetkellä käytössä Pohjois-Lapin asiakkailla.
Taitoan palvelutuotannon yhtenäistämisessä tietojärjestelmien yhtenäistäminen on tärkeässä roolissa,
jotta rajalliset resurssit voidaan käyttää yhtenäistämis- ja digitalisointikehitykseen parhaalla mahdollisella tavalla.
Palkanlaskennassa Kolpeneella on käytössä CGI:n Prima. Kolpeneella ei ole käytössä sähköisiä lomakkeita, prosessi on hyvin manuaalista ja työresursseja sitovaa. Taitoa suosittelee taloushallinnon
järjestelmien uudistamisen yhteydessä myös palkanlaskennan järjestelmän uusimista. Samanaikaisesti
molempien järjestelmien uudistaminen poistaa väliaikaiset liittymien rakentamiskustannukset sekä
muut tarvittavat muutostyöt. Samalla asiakas siirtyy kerralla sähköisten prosessien käyttöön.
Taitoa on hankkinut suorahankintapäätöksellä Aditron Personec FK:n asiakkaiden käyttöönsä. Taitoan Pohjois-Suomen asiakkaat ovat pääsääntöisesti Aditron Personec FK:n palkanlaskentajärjestelmän
käyttäjiä tai sellaisiksi siirtymässä ja Taitoassa kaikki suurimmat asiakkaat ovat kyseisen järjestelmän
käyttäjiä. Sähköisten lomakkeiden osalta sujuvaa on siirtyä saman tuoteperheen ESS-järjestelmän
käyttöön ja matkalaskujen osalta Aditron Travel-matkanhallintaohjelmaan.
Palkkajärjestelmän vaihtoprojekti sisältää uuden järjestelmän käyttöönottokustannusten lisäksi vanhojen tietojen ulostuonnin, harmonisoinnin sekä migraation uuteen versioon. Kustannusarvio sisältää
tämän lisäksi ESS-sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton sekä uuden matkalaskujärjestelmän käyttöönoton. Palvelutuotannon it-järjestelmien hankinnassa, käyttöönotoissa ja koulutuksissa Taitoa tuottaa asiakkailleen merkittäviä kustannushyötyjä verrattuna niiden hankkimiseen yksittäisen kuntatoimijan toimesta.
Tavoitteena on vaihtaa Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymän palkkajärjestelmä CGI:n toimittamasta Prima -palkkajärjestelmästä Aditron Personec FK -järjestelmään. Samalla otetaan käyttöön
Aditron ESS-sähköiset lomakkeet. Projektin yhteydessä otetaan myös käyttöön Travelmatkahallintajärjestelmä. Lisäksi korvataan Kolpeneen palvelukeskuksen nykyinen taloushallinnon
järjestelmäkokonaisuus Intime taloushallinnon kokonaisuudella Aditron SaaS –palveluna. Intime ratkaisu koostuu seuraavista osa-alueista; kirjanpito, laskenta, myynti- ja ostoreskontra, laskutus, Webraportointi ja Web-lasku. Toimitus sisältää myös Workflow -ostolaskujen kierrätyksen ja taloushallinnon sähköisen Arkiston.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
11
Lapin alueella Rovaniemen kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiiri käyttävät Personec FK-järjestelmää ja
tällä hetkellä monet Pohjois-Lapin kunnat ovat siirtymässä järjestelmän käyttäjiksi. Yhtenäiset järjestelmät nopeuttavat siirtymävaihetta SOTE-alueen sisällä.
Palkkajärjestelmän vaihtoprojektin ja Travel matkanhallintajärjestelmän käyttöönoton kustannusarvio
on 38 000 eur+ alv ja matkakulut. Hinta-arvio perustuu Taitoan työmääräarvioon ja toimittajien antamiin hinta-arvioihin. Kustannusarvio Kolpeneen palvelukeskuksen taloushallinnon kokonaisuuden
siirtämisestä Intimeen Aditron SaaS -palveluna on noin 70.000 euroa.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus päättää tietojärjestelmien uusimisesta ja hyväksyy talousarvion investointia koskevan lisäyksen.
Hallitus
Esitys hyväksyttiin. Seuraavaan syysvaltuuston kokoukseen tehdään asiasta talousarvion investointiosaan lisätalousarvioesitys.
___________
Lisätietoja
Katja Valkama, johtaja
Täytäntöönpano
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
ote
tiedoksi
12
Kunnan Taitoa Oy
74 § Myllärin koulun työsuunnitelma lukuvuodeksi 2014 -2015
Rehtori/vastuualueen esimies 22.8.2014
Peruskoulutoimintaa ylläpitävän yhteisön tulee hyväksyä seuraavaa lukuvuotta koskeva työsuunnitelma (PoA 9 §) vuosittain. Työsuunnitelma perustuu opetussuunnitelmaan ja siinä määritellään opetuksen yleinen järjestäminen, opetustunnit, opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta, työajat, koulun ulkopuolella annettava opetus sekä muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat. Esityslistan mukana jaetaan esitys Myllärin koulun työsuunnitelmaksi lukuvuodelle 2014-2015.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus hyväksyy Myllärin koulun työsuunnitelman lukuvuodelle 2014-2015.
Hallitus
Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Anita Uusitalo, rehtori
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
13
Myllärin koulu
-
75 § Hallituksen työsuunnitelma syyskaudeksi
Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014
Strategiatyössä onnistuminen edellyttää, että strategia elää ja kehittyy jatkuvasti. Strategia ei kuitenkaan ole pelkästään johdon asia, vaan siihen tarvitaan koko organisaation osaaminen ja voimavarat.
Hyvänä lähtökohtana suunnittelutyölle toimii muun muassa vs. johtaja Anita Uusitalon laatima visio
ja aikaisemmat linjaukset. Esimiesten johdolla kuntayhtymän henkilökunta aloittaa strategian työstämisen lähiviikkojen aikana. Hallitus voisi jatkaa strategiatyöskentelyä sitten näiden näkemysten pohjalta. Strategiatyö edellyttää paneutumista ja kaksipäiväinen strategiaseminaari syyskuussa antaisi
edellytyksiä hedelmälliselle keskustelussa ja strategia huolelliselle suunnittelulle. Johtoryhmä osallistuisi myös strategian työstämiseen yhdessä hallituksen kanssa. Strategia on tärkeä asiakirja joka vahvistaa kuntayhtymän roolia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita uudistettaessa. Selkeä ja kauaskantoinen strategia on toiminnan edellytyksenä. Strategiaseminaarin yhteydessä voisi myös pitää seuraavan hallituksen kokouksen.
Kuntayhtymän hallituksen työskentelyä aikatauluttavat osaltaan perussopimuksen ja hallintosäännön
määräykset. Kuntayhtymän valtuuston syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä ja
alustava talousarvioesitys on toimitettava jäsenkunnille syyskuun loppuun mennessä.
Hallituksen kokoukset olisi syytä aikatauluttaa esim. viikoille 38/39 ja 43/44, mahdollisesti myös näiden välillä, tarpeesta ja asioista riippuen.
Alkusyksystä järjestetään:




8.-9.9.2014 Aluekehitys- ja kuntapäivät Ylläksellä
11.-12.9.2014 valtakunnalliset erityishuollon päivät Helsingissä
11.-12.9.2014 Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät Inarissa
23.9.2014 STM järjestää kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon edustajille keskustelutilaisuuden Oulussa
Johtajan päätösehdotus
Hallitus keskustelee syksyn työsuunnitelmastaan ja päättää hallituksen kokouksien ja strategiaseminaarin ajankohdista sekä nimeää osallistujat syksyn tilaisuuksiin.
Hallitus
Keskusteltiin hallituksen syksyn työsuunnitelmasta. Seuraava kokous pidetään 23.9. Kittilän Levillä
23.-24.9.2014 järjestettävän hallitusseminaarin yhteydessä. Päätettiin myös lokakuussa pidettävästä
kokouksesta 22.10.2014 klo 9.00.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
14
Seuraava rakennus- ja kiinteistötoimikunnan kokous päätettiin pitää 19.9.2014 klo 12.00
Nimettiin osallistujat syksyn tilaisuuksiin seuraavasti:



8.-9.9.2014 Aluekehitys- ja kuntapäivät Ylläksellä; Antero Pantsar ja Katja Valkama
11.-12.9.2014 valtakunnalliset erityishuollon päivät Helsingissä; Kaisa Rättyä ja Pertti
Ahokas
11.12.9.2014 Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät Inarissa; Riitta Näkkäläjärvi ja Antero
Hyvärinen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
Lisätietoja
15
Katja Valkama, johtaja
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
76 § HYVINVOINTI HAKUSESSA – RIIPPUVUUS RISKINÄ Kaste-kehittämishankkeen (1.11.2015 –
31.10.2017) jatkohankehakemuksen ja siihen liittyvän hallinnoinnin hyväksyminen
Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymä vastaa sopimusperusteisesti Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja
sen hankkeiden hallinnoinnista. Tähän hallinnointisopimukseen perustuen Posken kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö esittää, että kuntayhtymä hyväksyisi HYVINVOINTI HAKUSESSA – RIIPPUVUUS RISKINÄ -kehittämishanketta koskevan j a t k o hankehakemuksen
ja hankkeen hallinnoinnin, mikäli se saa rahoituksen. Hankkeeseen liittyvä aineisto jaetaan
hallituksen jäsenille.
Kolpeneen hallinnoimaa Hyvinvointi hakusessa -päihde- ja mielenterveyspalveluketjun, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien kehittämishanke on toiminut 18 Lapin kunnassa 1.3.2014
alkaen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kunnista hankkeessa ovat olleet mukana Tornion, Keminmaan, Ylitornion sekä Tervolan kunnat. Kaste-hakuprosessin vuoksi jatkohanketta
tulee hakea 30.9.2014 mennessä, mikäli ei haluta katkosta hankekehittämiseen.
Jatkohankkeessa juurrutetaan ja levitetään perushankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja
siten, että ne muodostavat toimivat, alueelliset kokonaisuudet Lapissa. Hanke painottuu asiakasosallisuuden eri muotojen kehittämiseen sekä asiakaslähtöisten palvelujen yhtenäisen tuottamismallin luomiseen, jolloin tasa-arvoistetaan päihde- sekä samalla myös mielenterveysasiakkaiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
Hanke toteutetaan 1.11.2015 – 31.10.2017 alueellisesti kahdella eri alueella (Länsi-Pohjan ja
Lapin sairaanhoitopiirien alueet), joissa molemmissa on oma työntekijä. Hanketyötä tukee osaaikainen taloussihteeri. Lisäksi kuudelle kunnalle varataan mahdollisuus kolmen kuukauden
kuntakohtaisen kehittämisjakson toteuttamiseen jatkohankkeen ensimmäisenä vuotena. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 410 000 euroa, josta haetaan Sosiaali- ja terveysministeriön
Kaste, osa-alue 1 määrärahaa 307 500 euroa. Sairaanhoitopiirien kautta omarahoitusta haetaan 102 500 euroa.
Kuntayhtymällä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen omien kehittämisresurssiensa puitteissa, hallinnoinnista kuntayhtymän perii po. ohjelman periaatteiden mukaisen korvauksen.
Johtajan päätösehdotus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
16
Hallitus hyväksyy HYVINVOINTI HAKUSESSA – RIIPPUVUUS RISKINÄ kehittämistä
koskevan jatkohankehakemuksen sekä sitoutuu hankkeen hallinnointiin, mikäli se saa haettavan kokonaisrahoituksen.
Hallitus
Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
17
Lisätietoja
Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja
Täytäntöönpano
ote
POSKE
tiedoksi
77§ Kuntayhtymän johtajan palkallinen virkavapaa-anomus
Rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja
Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on hakenut palkallista virkavapaata 27.8.-31.8.2014
osallistuakseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen ja johtoryhmän seminaariin ja tutustumismatkaan Skotlantiin (Glasgow). Matkan tarkoituksena on tutustua Skotlannin laitoshuollon lakkauttamiseen ja eri palveluntarjoajiin sekä osallistua asiantuntijana Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän strategiaseminaariin. Matkasta aiheutuvat kulut maksaa Eskoo.
Kuntayhtymän johtajan sijaisena palkallisen virkavapaan ajan on kuntoutuspäällikkö Eija Halonen.
Puheenjohtajan päätösehdotus
Katja Valkamalle myönnetään palkallista virkavapaata 27.8.-31.8.2014. Kuntayhtymän johtajan sijaisena palkallisen virkavapaan ajan on kuntoutuspäällikkö Eija Halonen.
Hallitus
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
Lisätietoja
18
Pirjo Seurujärvi, puheenjohtaja
Täytäntöönpano
ote
Taitoa/palkka-asiantuntija
tiedoksi
Katja Valkama, Eija Halonen
78 § Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat
Kuntayhtymän johtaja 22.8.2014
Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat
* Aluehallintoviraston palaute sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen valvonnallisesta ohjauskäynnistä 13.8.2014.
* EAKR-rahoitteisen Hyvinvointitili-projektin jatko- ja kustannusarvion menolajien muutoshakemus
hyväksyttiin Lapin liitossa.
Johtajan päätösehdotus
Hallitus merkitsee tiedoksi hallitukselle osoitetut kirjelmät.
Hallitus
Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Käydyn keskustelun pohjalta päätettiin, että seuraavaan hallituksen kokoukseen selvitetään ja valmistellaan 1.7.2014 eläkkeelle siirtyneellä kuntayhtymän johtajalla Juha-Matti Kivistöllä asemansa perusteella voimassa olevat edustustehtävät ja niiden hoitaminen jatkossa.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
19
__________
Lisätietoja
Katja Valkama, johtaja
Täytäntöönpano
ote
-
tiedoksi
-
78 § Kuntayhtymän johtajan palkkaus ja sivutoimilupa
Rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja
Kolpeneen palvelukeskuksen valtuuston 06.06. 2014 valitsema kuntayhtymän johtaja Katja Valkama
on ottanut viran vastaa 01.08.2014. Hakuilmoituksessa oli maininta kuuden kuukauden koeajasta.
Kuntayhtymän johtajan palkkauksesta päättää hallitus. Kunnan tai kuntayhtymän asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden/työntekijöiden
palkasta ja sen määräytymisperusteesta. Kuntayhtymän johtajan palkan määräytymisperusteena on
Kolpeneen palvelukeskuksessa ollut kokonaispalkka. Johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden
työajasta ja työaikakorvauksista on määräykset KVTES:ssa.
Kuntayhtymän johtaja Katja Valkama on tehnyt sivutoimilupa-anomuksen satunnaisiin opetus- ja /tai
luennointi tehtäviin. Anomus on nähtävänä kokouksessa. Viranhaltijoiden sivutoimia koskevat määräykset löytyvät kunnallisen viranhaltijalaista (§ 18). Lain mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä
pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja
rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi ennen peruuttamista.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen
vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Puheenjohtajan päätösehdotus
Työhaastatteluun perustuen kuntayhtymän johtajan Katja Valkaman palkaksi määrätään kokonaispalkka 6020 € kuukaudessa. Lisäksi hänelle myönnetään hakemuksensa mukaisesti sivutoimilupa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hallitus
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
20
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Katja Valkama poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja
Pirjo Seurujärvi, puheenjohtaja
Täytäntöönpano
ote
tiedoksi
Taitoa/palkka-asiantuntija
Katja Valkama
Oikaisuvaatimus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
* Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, 96101 Rovaniemi
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Kokouspäivämäärä
Hallitus
22.8.2014
21
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on
liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Ltk
Hallitus
Valtuusto