Pöytäkirja PDF-muodossa

Parikkalan kunta
Pöytäkirja
8/2015
145
Kunnanhallitus
Kokousaika
19.05.2015 klo 13:00 - 15:15
Kokouspaikka
Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6,
59100 Parikkala
Käsitellyt asiat
§
Asia
83
84
Kunniamerkkiesitykset
Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
Lupa toistaiseksi voimassa olevan oppilaanohjauksen lehtorin viran
täyttämiseen
Kokousedustajan nimeäminen Tietomaakunta eKarjala yhtiökokouksiin
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien strategiapäivitys
Parikkalan vanhusneuvoston aloite senioritalon rakentamisesta
Rakennustarkastajan viran täyttö
Pöytäkirjat ja muistiot
Tiedoksiannot kunnanhallitukselle
Ilmoitusasiat
Maanvuokran määrittely Papinniemen leirintäalueelle - Oikaisuvaatimus
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sivu
148
149
151
152
153
154
156
158
159
160
161
__________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Pöytäkirja
8/2015
Osallistujat
Läsnä
Berg Ari
Anttonen Pekka
Eerikäinen Anne
Paajanen Antti
Vilska Miia
Jantunen Timo
puheenjohtaja
1. varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Sinkkonen)
Poissa
Kosonen Leena
Sinkkonen Sami
Paakkinen Sakari
2. varapj.
jäsen
kunnanvaltuuston pj.
Muut osallistujat Niiranen Kari
Tiainen Sari
Huuskonen Vesa
Laukkanen Marjatta
kunnanvaltuuston 1.
varapj.
kunnanvaltuuston 2.
varapj.
kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja,
pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastustapa
Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Anne Eerikäinen ja Antti Paajanen
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Ari Berg
Marjatta Laukkanen
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Parikkalassa 19.5.2015
Allekirjoitukset
Anne Eerikäinen
Käsitellyt asiat
Pöytäkirjan tarkastajat:
83 - 93
Antti Paajanen
146
Parikkalan kunta
Pöytäkirja
8/2015
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, 20.05.2015 09:00
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat:
Marjatta Laukkanen
147
Parikkalan kunta
Pöytäkirja
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
§ 72
§ 83
8/2015
148
28.04.2015
19.05.2015
Kunniamerkkiesitykset
136/01.02.03/2014
Khall 28.04.2015 § 72
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää eri hallinnon aloilta esityksiä mahdollisesti 6.12.2015 myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen
Leijonan Ritarikuntien kunniamerkeistä seuraavasti:
1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet opetusministeriön hallinnon
alalla luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai työntekijöinä.
1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet kunnallishallinnon luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai työntekijöinä.
1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet sosiaali- ja terveydenhuollon alalla luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai työntekijöinä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuoden 2015 kunniamerkkiesitysten tekemisestä eri hallinnonalojen osalta.
Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Khall 19.05.2015 § 83
Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh. 044 7811 250, s-posti
[email protected]
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuoden 2015 kunniamerkkiesitysten tekemisestä eri hallinnonalojen osalta.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 84
8/2015
149
19.05.2015
Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta
hallituksen esitysluonnoksesta
69/00.00.00/2015
Khall 19.05.2015 § 84
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan toukokuun alusta 2015. Kuntalain
kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 Hallinnon
ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi kuntalaista
erillisen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suoran pormestarivaalin järjestämisen että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Molemmat näistä
edellyttävät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista.
Nyt kyseessä oleva hallituksen esitysluonnos on valmisteltu valtiovarainministeriön huhtikuussa 2014 asettamassa valmistelutyöryhmässä, jossa oli
valtiovarainministeriön lisäksi oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton
edustajia. Valmistelun tukena on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen
parlamentaarinen seurantaryhmä.
Valmistelutyöryhmän mietintö kokonaisuudessaan on osoitteessa:
http://vm.fi/documents/10623/357692/Pormestarin+ja+alueellisten+toimieli
nten+suorat+vaalit.pdf/676faa0b-19b6-464e-9751-9f1189e34327
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia ja vaalilakia siten, että
niissä mahdollistetaan pormestarin ja alueellisen toimielimen valinta suoralla vaalilla. Valtuusto voisi päättää, että pormestari tai alueellisten toimielinten jäsenet valitaan kunnassa suorilla vaaleilla. Vaalit toimitettaisiin
kuntavaalien yhteydessä.
Pormestarinvaalilla valitun pormestarin asema, tehtävät ja toimikausi olisivat lähtökohtaisesti samat kuin valtuuston valitsemalla pormestarilla. Valtuustolla olisi oikeus erottaa pormestarinvaalilla valittu pormestari määräenemmistöpäätöksellä, jos hän ei nauttisi valtuuston luottamusta.
Pormestarin vaali voitaisiin toimittaa joko kaksivaiheisena suorana vaalina,
tai ellei ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista saisi enemmistöä
äänistä, toisen kierroksen sijasta valtuusto voisi valita pormestarin ensimmäisellä kierroksella kahdesta eniten ääniä saaneesta ehdokkaasta. Valtuusto päättäisi vaaleilla valittujen alueellisten toimielinten tehtävistä, määrästä, aluerajauksesta sekä jäsenten lukumäärästä. Kunnan osa vaaleilla
valitut alueelliset toimielimet olisivat muiden alueellisten toimielinten tapaan asemaltaan lautakuntia tai johtokuntia.
Lisäksi ehdotetaan säännöksiä äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, vaalipiireistä, ehdokasasettelusta sekä ennakkoäänestyksestä pormestarinvaaleissa ja kunnanosavaaleissa sekä muita vaalien toimittamiseksi tarvittavia
säännöksiä.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2016 siten, että pormestarin vaali ja kunnanosavaalit ovat kuntien käytettävissä vuoden 2017
kunta vaalien yhteydessä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 84
8/2015
150
19.05.2015
Kunnan lausunto tulee toimittaa viimeistään 31.8.2015 sähköisen kyselypalvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
Tiedoksi: Lausuntopyynnön kysymykset
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausunnon pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
Päätös: Kunnanhallitus vastasi kyselyn 19 kysymykseen, pääsääntöisesti
katsottiin, että pormestarin vaalia pidetään tarkoituksenmukaisena.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 85
8/2015
151
19.05.2015
Lupa toistaiseksi voimassa olevan oppilaanohjauksen lehtorin viran täyttämiseen
5/01.01.00/2015
Khall 19.05.2015 § 85
1241,
Valmistelija rehtori Riitta Lonka puh. 05-430 130, 044 781
s-posti [email protected]
Kirjolan koulun rehtori pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää perusopetuksen ja lukion yhteinen oppilaanohjauksen lehtorin virka 1.8.2015
alkaen toistaiseksi. Viran sijoituspaikka on Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio.
Nykyinen viranhaltija on ilmoittanut kirjallisesti 4.5.2015 irtisanoutuvansa
tehtävästään 1.8.2015 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Oppilaanohjauksen lehtorin tehtävään kuuluu (lukuvuoden 2014 – 2015 tilaston mukaan) 121 yläkoululaisen oppilaanohjaus ja 66 lukiolaisen opinto-ohjaus. Perusopetuslain 11. §:n mukaan oppilaalle tulee antaa oppilaanohjausta ja lukiolain 7.§:n mukaan opiskelijalle tulee antaa myös opinto-ohjausta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa luvan oppilaanohjauksen lehtorin viran täyttämiseen 1.8.2015 lukien toistaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 86
8/2015
152
19.05.2015
Kokousedustajan nimeäminen Tietomaakunta eKarjala yhtiökokouksiin
123/00.00.01/2014
Khall 19.05.2015 § 86
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
Tietomaakunta eKarjala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina
26.5.2015 Technopolis Skinnarilassa, Laserkatu 6, Lappeenranta, kokoustila Mariassa.
Kokousedustajien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen etukäteen, viimeistään perjantaina 22.5.2015.
Kunnanhallitus on valinnut valtuustokaudeksi kokousedustajat eri yhteisöihin, Tietomaakunta eKarjala Oy:n yhtiökokouksiin on valittu kokousedustaja erikseen kutakin kokousta varten.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Tietomaakunta
eKarjalan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Tietomaakunta eKarjalan yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtajan ja varalle hallintojohtajan jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 87
8/2015
153
19.05.2015
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien strategiapäivitys
183/11.01.05/2013
Khall 19.05.2015 § 87
Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh. 044 7811 250, s-posti
[email protected]
EKJH:n hallitus on päättänyt 22.4.2015 käynnistää EKJH Oy:n ja sen osakaskuntien yhteisen jätestrategian päivityksen. Alkuperäinen strategia laadittiin vuosien 2006 - 2007 aikana. Osakaskuntien päätösten mukaisesti
jätehuollon operatiivisten tehtävien siirto EKJH:lle aloitettiin vuoden 2008
aikana. 1.1.2009 alkaen Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ja
1.1.2010 alkaen Savitaipaleen, Luumäen ja Taipalsaaren jätteenkuljetukset ja hyöty- ja ongelmajätehuolto siirtyvät EKJH:n vastuulle. Lappeenrannan ja Lemin osalta muutos tapahtui vuoden 2012 ja Imatran osalta vuoden 2013 aikana.
Strategiaa päivitettiin vuonna 2011 ekopisteverkoston kehittämisen ja kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntämisen osalta ja hallitus hyväksyi
9.3.2011 pitämässään kokouksessa esitetyn strategian. Liitteenä tiedote
strategiapäivityksestä ("Tavoitteena kierrätysmaakunta 11 3 2011").
Nyt vuonna 2011 päivitettyyn strategiaan kirjatut toimenpiteet ovat pääosin
tehty, lisäksi toimintaympäristö on jälleen muuttumassa merkittävästi joten
on tarpeen päivittää EKJH:n ja osakaskuntien yhteistä strategiaa.
EKJH:n omistajakuntia pyydetään nimeämään edustajansa strategiaa valmistelevaan työryhmään. Strategiaesitys tullaan valmistelemaan vuoden
2015 aikana EKJH:n hallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Parikkalan kunnan edustajaksi rakentamispäällikön ja varalle kunnossapitopäällikön Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n strategiaa valmistelemaan työryhmään.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 88
8/2015
154
19.05.2015
Parikkalan vanhusneuvoston aloite senioritalon rakentamisesta
67/10.03.02/2015
Khall 19.05.2015 § 88
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
Parikkalan vanhusneuvosto on 6.5.2015 jättänyt seuraavan aloitteen:
" VALTUUSTOALOITE
Parikkalan vanhusneuvosto tekee aloitteen, että Parikkalaan rakennetaan senioritalo.
Tavoitteena on esteetön ja turvallinen asumisympäristö, joka tukee omatoimisuutta ja tasa-arvoa.
Vanhusneuvosto esittää senioritalon rakentamista Parikkalan terveysaseman välittömään läheisyyteen.
Ennusteiden mukaan vuonna 2030 Parikkalassa on yli 65-vuotiaita lähes
yhtä paljon kuin työikäistä väestöä. Perherakenteet muuttuvat, ja yhä
useammat ikääntyvät ihmiset asuvat yksin. Osa liikkuu pyörätuolilla, osa
rollaattorin tuella. Yhä suurempi osa ikääntyvistä on virkeitä senioreita.
Myös asumistarpeet ovat erilaisia, ja ne tulee ratkaista toimintakyky ja sen
muutokset huomioiden.
Senioritalot tarjoavat ikääntyvälle mahdollisuuden asua tavallisessa asunnossa itsenäisesti, mutta kuitenkin julkisten ja kaupallisten palveluiden äärellä ja samanhenkisten ihmisten kanssa. Senioritalot eivät ole palvelutaloja, joissa asukas olisi pakotettu palveluja ostamaan eikä kukaan pakota
osallistumaan mihinkään. Kuitenkin harrastemahdollisuudet ovat usein paremmat kuin tavallisessa kerrostaloasunnossa, ja toisaalta, ikääntyvät ovat
usein aktiivisia organisoimaan tapahtumia toisillensa.
Senioriasuminen pähkinänkuoressa:

Omistus- tai vuokra-asunto

Senioriasunto, kevyt palveluasunto

Kulkemisen helppous: esteettömyys

Toiminnan helppous

Turvallisuus

Talon yhteiset tilat mahdollistavat paitsi mukavan yhdessäolon myös
palvelujen tuonnin

Ostettavissa olevia arki- ja hoivapalveluja niitä haluaville

Asukaskerho, jonka avulla tulevat asukkaat voivat vaikuttaa suunnitteluun.
Parikkala 6.5.2015
Parikkalan vanhusneuvosto
ERKKI PAAKKUNAINEN
Paakkunainen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
AULI HIETANENErkki
Auli Hietanen
vs. vanhusneuvoston sihteeri"
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 88
8/2015
155
19.05.2015
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä vanhusneuvoston aloitteen tiedoksi ja palaa asiaan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien
2016-2018 taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Pöytäkirja
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
§ 54
§ 89
8/2015
156
31.03.2015
19.05.2015
Rakennustarkastajan viran täyttö
95/01.01.01/2014
Khall 31.03.2015 § 54
Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh. 044 7811 250, s-posti
[email protected]
Parikkalan kunnan organisaatiossa on rakentamispäällikön ja rakennustarkastajan tehtävät Antti Heinosen jäädessä jäädessä eläkkeelle määrätty
Janne Tanskaselle, mikä on aiheuttanut varsinkin kunnan kohteiden osalta
jääviysongelmia ja on käytäntönä rakennuslain vastainen.
Rakennustarkastajan tehtävän täyttäminen antaa samalla mahdollisuuden
kunnossapitopäällikölle ja yhdyskuntatekniikan päällikölle keskittyä oman
tulosalueensa tehtäviin täysimääräisesti. Erityisesti haasteita nykytilanteessa on työmaiden valvonnassa ja kunnossapidon työnjohdossa.
Tiedoksi: Viranhakuilmoitus
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää täyttää avoimena olevan
rakennustarkastajan viran 1.8.2015 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Khall 19.05.2015 § 89
Määräaikaan mennessä on jätetty 7 hakemusta, joista yhdistelmä jaetaan
kunnanhallitukselle.
Tiedoksi: Yhdistelmä hakijoista
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja rakennuslautakunnan
puheenjohtaja haastattelevat kolmea hakijaa 18.5.2015.
Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti 18.5.2015 suoritettujen
haastattelujen pohjalta saatuja lisätietoja.
Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus
päättää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita rakennustarkastajan virkaan rakennustekniikan insinööri Olli Summalan ja hänen kieltäytymisensä varalle rakennusinsinööri Seppo Vennon.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että
valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, että vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Keskustelun aikana Pekka Anttonen esitti, että rakennustarkastajan virkaan valitaan rakennusinsinööri Seppo Vento.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 54
§ 89
8/2015
157
31.03.2015
19.05.2015
Koska pohjaesityksestä on tehty poikkeava ehdotus, puheenjohtaja totesi,
että tulee suorittaa vaali. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi vaalin suljetuin lipuin. Vaalitapa hyväksyttiin. Äänten laskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.
Suoritetussa vaalissa Summala sai 4 ääntä ja Vento 2 ääntä.
Puheenjohtaja julisti päätöksen. Kunnanjohtajan ehdotus on äänin
4 - 2 hyväksytty.
Näin ollen rakennustarkastajan virkaan on valittu Olli Summala ja
varalle Seppo Vento.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 90
8/2015
158
19.05.2015
Pöytäkirjat ja muistiot
Khall 19.05.2015 § 90
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
Toimielinten pöytäkirjat
- Vanhusneuvosto 6.5.2015
- Yhteistyötoimikunta 11.5.2015
- Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 13.5.2015
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
Keskushallinnon viranhaltijat:
Hallintojohtaja
- 29.4.2015 / 16 §, Kaupanvahvistajan ilmoitukset 30.3.-28.4.2015
Muiden hallintokuntien viranhaltijat:
Kirjolan koulun rehtori
- henkilöstöpäätös, 341 §
Kirjastonjohtaja
- yleispäätös, 5 §
Kunnossapäällikkö
- yleispäätös, 12 §
Varhaiskasvatuspäällikkö
- yleispäätös, 5 §
Rakentamispäällikkö
- talouteen liittyvä päätös, 7 §
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita
erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Pöytäkirja
Kunnanhallitus
§ 91
8/2015
159
19.05.2015
Tiedoksiannot kunnanhallitukselle
Khall 19.05.2015 § 91
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
Kunnanvaltuuston 17.12.2009 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti
omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus.
1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien tiedoksiannot:
2. Muut tiedoksiannot:
- hallintojohtaja selosti tulevan hyvinvointikeskuksen tämän hetkistä tilannetta ja suunniteltua aikataulua, tavoitteena, että hyvinvointikeskus voidaan avata syksyn aikana.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tiedoksiannot tietoonsa saatetuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 92
8/2015
160
19.05.2015
Ilmoitusasiat
Khall 19.05.2015 § 92
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
1. Pöytäkirjat,kokouskutsut, esityslistat
- Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky:n hallituksen pöytäkirjat
22.4.2015 ja 6.5.2015 sekä esityslista 20.5.2015
- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 28.4.2015 ja
hallituksen pöytäkirja 5.5.2015 sekä esityslista 21.5.2015
- Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 21.4.2015 ja esityslista
19.5.2015
- Etelä-Karjalan jätelautakunnan esityslista 19.5.2015
- Saimaan talous ja tieto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
27.4.2015
- Tietomaakunta eKarjala Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kutsu
26.5.2015
- Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen sääntömääräinen yhtiökokouskutsu
12.5.2015
2. Kuntaliitto
- 21.4.2015; Uusi kuntalaki
- 4.5.2015, Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittainuudistus
3. KT kuntatyönantajien vuosikertomus 2014
- kuntien henkilöstömenot 21,2 miljardia euroa, joka on puolet kuntien ulkoisista menoista, palkkaa saavia henkilöitä noin 430 000, ansiotaso nousi
noin yhden prosentin edellisestä vuodesta
4. Eksoten tammi-maaliskuu 2015, Raportointi jäsenkunnille
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 65
§ 93
8/2015
161
14.04.2015
19.05.2015
Maanvuokran määrittely Papinniemen leirintäalueelle - Oikaisuvaatimus
Khall 14.04.2015 § 65
Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh. 044 7811 266, s-posti [email protected]
Papinniemen leirintäaluetta markkinoidaan valtakunnallisesti internetissä
huhtikuun loppuun saakka. Yhteydenottojen perusteella kunnan tulisi määritellä perustettavalle kiinteistöyhtiölle maanvuokrasopimuksen hinta.
Papinniemen matkailualue käsittää kiinteistöt Taipale (580-432-3-54), Kukkuranmäki (580-432-3-32) ja Taipaleenhiekka (580-432-3-37), yhteensä
6,6 ha.
Tässä vaiheessa maan vuokrahintaa ei tulisi sitoa mahdolliseen myöhempään myyntihintaan, ennen kun Papinniemen matkailualueen kehittämissuunnitelmasta on päästy sopimukseen toimivan yrityksen / toimivien yrittäjätahojen kanssa. Virastossa on katsottu, että tässä vaiheessa voitaisiin
lähteä normaalia pienemmästä vuokrahinnasta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää edellä selostetulla perusteella hyväksyä tässä vaiheessa Papinniemen leirintäalueen maanvuokraksi 1 500 euroa hehtaarilta vuodessa.
Päätös: Hyväksyttiin.
Khall 19.05.2015 § 93
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh. 044 7811 251, s-posti
[email protected]
Hallituksen jäsen Sami Sinkkonen on 13.5.2015 jättänyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen, jossa hän vaatii edellä olevan päätökesn uudelleen käsittelyä, koska pykälän käsittelyssä usea kunnanhallituksen jäsen
käytöksellään häiritsi hänen sananvapauttaan ja vapaata mielipiteen ilmaisua. Lisäksi hän vaatii, että pykälän toimeenpano tulee estää.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 19.5.2015 lähettänyt heille saapuneen valituksen Parikkalan kunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä
kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen jättöaika on 14 pv
tiedoksisaannista ja oikaisun voi tehdä kunnan jäsen tai asianosainen.
Kunnanhallituksen pöytäkirja 14.4.2015 on laitettu yleisesti nähtäville
15.4.2014, joten yleinen oikaisuvaatimuksen jättöaika on päättynyt
29.4.2015 ja asianosaisten osalta 6.5.2015.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää Sami Sinkkosen oikeisuvaatimuksen tutkimatta, koska sitä ei ole tehty määräajassa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Parikkalan kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Pöytäkirja
§ 65
§ 93
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
14.04.2015
19.05.2015
8/2015
162
Parikkalan kunta
Pöytäkirja
8/2015
163
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.
Pykälät: 83-84, 88, 90-92, 93
KuntaL 89 §:n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon
voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy
kohtaan ”oikaisuvaatimusohjeet”.
HLL13 §:n ja 15 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä
kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus,
Harjukuja 6, 59100 Parikkala, kunta(at)parikkala.fi
Pykälät: 85-87, 89
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa KuntaL 92 §:n mukaan hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomaiset
1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, 70100
Kuopio, postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio, sähköposti:
[email protected], puh. 029 5642500
– Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 93
– Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
– Valitusaika 14 pv, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.
Valitusosoitus
Valituskirja
Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Pöytäkirjan tarkastajat: