inkoon kunnan strategia 2016-2020

Inkoo 2020
18.6.2015
Inkoon missio
Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa
yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön.
Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.
2
Inkoon visio 2020
”Menestyvä Inkoomme”
Inkoo on elinvoimainen ja kehittyvä kunta, jolle meren ja metropolialueen läheisyys tuovat asukkaita ja vierailijoita. Inkoo
tarjoaa viihtyisän elinympäristön vakituisille asukkailleen sekä kirkonkylällä että haja-asutusalueen kyläyhteisöissä.
Erityisesti keskustan ranta-alueesta on tullut suosittu asuinalue erinomaisen sijaintinsa ja hyvien palveluidensa vuoksi.
Myös vapaa-ajan asukkaat nauttivat Inkoon monipuolisista palveluista sekä kaksikielisten kulttuuri- ja muiden tapahtumien
tarjonnasta ympäri vuoden.
Kesäaikaan Inkoo on yksi Etelä-Suomen suosituimmista käyntikohteista ja kohtaamispaikoista.
Monipuolinen tonttitarjonta on yksi Inkoon vetovoimatekijöistä niin nykyisten ja uusien asukkaiden kuin yritystenkin
näkökulmasta.
Joddbölen alueella on laaja syväsatamaa hyödyntävä yritys- ja teollisuusalue, jossa erityisesti logistiikkayrityksillä on
erinomaiset toimintaedellytykset. Kantatie 51:n alue tarjoaa liiketoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön huomioiden
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet. Alueen palvelutarjonta ja liikennejärjestelyt houkuttelevat pysähtymään
Inkooseen.
Kunnan toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Kaavoituksessa huomioidaan energiatehokkuus
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Inkoo vaalii omilla toimillaan rannikkovesiensä ja Itämeren puhtautta.
Elinympäristön ja kulttuurimaisemien suojelu on suunnitelmallista.
Kunnan oma toiminta on sujuvaa ja tehokasta. Osaava ja motivoitu henkilökunta edistää iloisen Inkoon mielikuvaa.
Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään omaa tuotantoa ja ulkoisia palveluntuottajia optimaalisesti. Inkoon päiväkodit ja
koulut tarjoavat hyvän kasvu- ja oppimisympäristön.
Inkoon talous on tasapainossa ja oikein kohdistetuilla investoinneilla varmistetaan kunnan kehitys ja kustannusten hallinta
tulevaisuudessa.
3
INKOON KUNNAN STRATEGIA 2016-2020
Käyttömenojen kasvu
suhteessa
tulopohjaan
Kustannustehokas
palveluiden tuottaminen
Investointien oikea
kohdennus ja mitoitus
Tehokas ja sujuva
hallinto
Talouden
hyvä hallinta
Luottamushenkilöiden ja
virkamiesten saumaton
yhteistyö
Motivoitunut ja osaava
henkilöstö
Sitoutuneet
vastuunkantajat
Asukasmäärän
kasvun turvaaminen
Houkutteleva
tonttitarjonta
Menestyvä
Inkoomme
Kilpailukykyinen
elinkeinoympäristö
Liiketoiminnan
edellytysten
turvaaminen
Kunta on joustava
yhteistyökumppani
Tehokas ja
tavoitteellinen
edunvalvonta
Ympäristöstä
huolehtiminen
Aktiiviset
inkoolaiset
Kolmas sektori
kumppanina
palveluissa
Vetovoimaa
kaavoituksella ja
maapolitiikalla
Rannikkovesien, luonnon
ja kulttuurimaisemien
suojelu
Ympäristöarvojen
huomioiminen toiminnassa
ja kaavoituksessa
Kyläyhdistysten,
seurojen ja asukkaiden
toiminta vireää
4
Talouden hyvä hallinta
 Vakaan kuntatalouden ylläpitäminen tiukalla budjettikurilla
 Kustannusten sopeuttaminen tulopohjaan, tulopohjan laajentaminen työpaikkojen luomisen ja asukasluvun kasvun kautta
 Oikein kohdennetuilla investoinneilla varmistetaan kehitys ja kustannusten hallinta
 Kunnan resurssien tehokas käyttö, samalla väellä saadaan aikaan enemmän, hallintoa sopeuttamalla resursseja itse toimintaan
 Rakenteiden kriittinen tarkastelu ja uudistaminen
 Inkoon palvelujen monimuotoisuuden säilyttäminen, hyvä yhdistelmä lähipalveluja ja keskitettyjä palveluja
 Tarkoituksenmukaisuus määrittää palveluiden tarjonnan
 Palvelutuotanto tehokkaaksi yhdistämällä omaa tuotantoa ja ostopalveluja.
Konkreettiset toimenpiteet:
 Uusien toimintatapojen käyttöön otto, prosessien määritteleminen ja uudistaminen selkeämmiksi ja sujuvimmiksi, sähköisten
työkalujen, palvelujen ja itsepalvelun käyttöä lisätään
5
Houkutteleva tonttitarjonta
 Vahva kirkonkylän keskusta-alue, jonne uutta monipuolista asuinrakentamista
 Riittävästi asukkaita keskustassa, jotta palvelut säilyvät ja jotta niitä saadaan lisää
 Inkoo erottuu muista Uudenmaan kunnista positiivisesti nopealla ja asukas/asiakaslähtöisellä kaavoituksella, joka hyödyntää eri
kokoisia tontteja ja meren läheisyyttä sekä muita soveltuvia alueita kunnassa
 51:n alue houkuttelee pk-yrityksiä ja palveluyrityksiä
Konkreettiset toimenpiteet:
 ”Keskustan kolmion” suunnittelu ja toteutuksen ensimmäiset vaiheet
 Keskustan ja kantatie 51:n välisen alueen suunnittelu ja rakentaminen sekä tarvittavien liikennejärjestelyjen toteuttaminen
 Näkyvä markkinointi
6
Ympäristöstä huolehtiminen
 Ympäristötavoitteiden toteuttaminen kasvihuonepäästöjen pienentämällä.
 Vesiensuojelulla Inkoon rannikkovesien ekologinen tila paremmaksi, Itämeri puhtaammaksi
 Monimuotoisen, puhtaan elinympäristön ja kulttuurimaisemien suunnitelmallinen suojelu
 Joukkoliikenteen kehittymisedellytyksien huomioiminen.
Konkreettiset toimenpiteet:
 Keskustan kolmion kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen
 Joukkoliikenteen kehittämisessä edistetään kulkuyhteyksiä pääkaupunkiseudulle ja rautatieasemille
7
Aktiiviset inkoolaiset
 Inkoolaiset huolehtivat aktiivisesti omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä elinympäristönsä viihtyvyydestä
 Palvelujen järjestämisessä kolmas sektori, kyläyhdistykset ja erilaiset seurat toimivat hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa
 Kyläyhdistykset edistävät haja-asutusalueiden elinvoimaisuutta ja siellä asuvien hyvinvointia aktiivisella toiminnallaan
 Hyvät vapaa-ajan toimintamahdollisuudet
 Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet Kansalaisopistossa
 Kaikkien tahojen vaikuttamismahdollisuuksien ja –välineiden kehittäminen
Konkreettiset toimenpiteet:
 Mahdollisten toimijoiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoitus
 Kunnan monipuolisista liikuntamahdollisuuksista tiedottaminen
 Asukastyytyväisyyskyselyn säännöllinen toteuttaminen ja tulosten huomioiminen palveluja kehitettäessä
8
Liiketoiminnan edellytysten turvaaminen
 Keskusta-alueen (”Keskustan kolmio”) kehittäminen kirkon, museoalueen ja sataman ympärille, jossa hyvät kävelyreitit, kevyen
liikenteen väylät, parkkipaikat ja runsas palvelutarjonta
 Joddbölen kasvattaminen syväsataman imussa monipuoliseksi pistoraideyhteydellä varustetuksi yritystaajamaksi
 Inkoo 51 –alueesta luodaan elinkeinotoimintaan sopiva yrityskeskus sekä houkutteleva pysähdyspaikka, josta tiivis yhteys
keskustaan
 Laajakaistayhteyksien kehittäminen ja etätyömahdollisuuksien luominen
 Inkoon aktiivinen markkinointi tuo näkyvyyttä
 Rantaradan kehittämisen edistäminen
Konkreettiset toimenpiteet:
 Markkinointisuunnitelman laatiminen
 Tietoliikennehankkeiden edistäminen koko kunnan alueella
 Etätyötilojen tarjoaminen kunnan rakennuksissa
 Inkoo 51 –alueen liiketonttien myynti
9
Sitoutuneet vastuunkantajat
 Houkutteleva työnantaja
 Hyvä johtaminen, toimiva johtamisjärjestelmä
 Motivoitunut ja osaava henkilöstö
 Joustava organisoituminen ja resursointi
 Toimiva rekrytointi
 Luottamushenkilöiden ja virkamiesten saumaton yhteistyö
 Avoimuus ja hyvä kommunikaatio
Konkreettiset toimenpiteet:
 Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen osaamiskartoituksen pohjalta
 Henkilöstöresurssien oikea ja tarkoituksenmukainen kohdistaminen osaamiskartoituksen ja toimenkuvien tarkistuksen pohjalta
 Henkilöstön sitouttaminen tuleviin muutoksiin, hyvän työelämän edellytysten turvaaminen
 Henkilöstön tyytyväisyyden säännöllinen kartoitus
 Luottamusmiesten ja virkamiesten välisen luottamuksen vahvistaminen tiedonkulkua parantamalla, mm. kuukausittaiset
aamupalaverit kunnan johdon kanssa
 Verkkotiedottamisen hyödyntäminen
 Sähköisten työkalujen hyödyntäminen johtamisen apuvälineinä
10