Esitys - Työturvallisuuskeskus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi
Perehdyttämisen uudet haasteet – Parempi työ
–alueseminaari
Perehdyttäminen työturvallisuuteen
Tervetuloa!
[email protected]
Erkki Heinonen
29.4.2015
1
Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.
•
The World Day for Safety and Health at Work
– Vietetään 20. kerran
– Kansainvälisen työjärjestön ILO:n koordinoima
– Kiinnitetään kansainvälisesti huomio työturvallisuuden ja –
terveyden uusiin suuntauksiin sekä työstä aiheutuneisiin
työtapaturmiin, ammattitauteihin ja kuolemantapauksiin
– Teemana vuonna 2015 Ennaltaehkäisevän työturvallisuus- ja
työterveyskulttuurin rakentaminen
– TTK järjestää samana päivänä viisi alueellista seminaaria
yhteistyössä aluehallintoviarastojen työsuojelun vastuualueiden
kanssa teemana Perehdyttämisen uudet haasteet – Parempi työ
•
Terveellinen työ – stressi hallinnassa!
– Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä
– EU:n työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinoima kampanja
2014-2015
– Kampanja käynnistyy myös 28.4.
– Hyvien käytäntöjen kilpailu
– osha.europa.eu/fi
26.4.2013
2
Ohjelma
8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00
Tilaisuuden avaus (40 min)
Perehdyttäminen työturvallisuuteen
Asiantuntija Erkki Heinonen, Työturvallisuuskeskus TTK
Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus (40 min)
Ylitarkastaja Lasse Ketola, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
10.20
Tauko
10.40
Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen (30 min)
Kehityspäällikkö, EHSQ Saija Pottala, Maintpartner Oy
Työhyvinvointipäällikkö Reija Mantila, Maintpartner Oy
Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen (30 min)
Työturvallisuuspäällikkö Tommi Kajander, Lassila & Tikanoja Oyj
Päätössanat (10 min)
Asiantuntija Risto Tanskanen, Työturvallisuuskeskus TTK
12.00
Tilaisuus päättyy
Erkki Heinonen
29.4.2015
3
”Jotain perehdytystä olisin ehkä tarvinnut”
(Julius Caesar, ex-diktaattori 13.7. 100 eaa – 15.3. 44 eaa)
Erkki Heinonen
29.4.2015
4
Perehdyttäminen
• Tieto ja osaaminen ovat ammatillisten
organisaatioiden merkittävintä pääomaa
• Perehdyttäminen on yksi keskeisimmistä
henkilöstön kehittämisen välineistä
• Kaikki osaaminen ei ole saatavissa
rekrytoinnilla
Erkki Heinonen
29.4.2015
5
Vastuu perehdyttämisestä kuuluu työnantajalle
Kuva: Martti Sirola
Erkki Heinonen
29.4.2015
6
Perehdyttäminen
Miksi tärkeää?
• vähentää tapaturman ja
virheiden mahdollisuutta
(parantaa turvallisuutta)
• tukee työntekijän
ammattitaidon kehittämistä
• opastaa uuden työntekijän
huolellisuuteen ja
taloudelliseen ajattelutapaan
• nopeuttaa sopeutumista
työyhteisöön
• antaa hyvän
ensivaikutelman.
Kuva: Martti Sirola
Erkki Heinonen
29.4.2015
7
Miten perehdytät
•
•
•
•
•
•
•
•
uuden työntekijän?
vuokratyöntekijän?
sisäisen siirron saaneen työntekijän?
hoitovapaalta palanneen työntekijän?
talon sisäisen alihankkijan?
ulkopuolisen urakoitsijan?
vierailijan / vierailijaryhmän?
asiakkaan?
Erkki Heinonen
29.4.2015
8
Ennakoivan työsuojelun periaate
•
•
•
•
tunnistaa
arvioida
tehdä
seurata
Kuva: Martti Sirola
Erkki Heinonen
29.4.2015
9
Työturvallisuuslaki (738/02)
• 3 § Lain soveltaminen vuokratyössä
• 14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
• 50 § Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä
työpaikalla
Erkki Heinonen
29.4.2015
10
14 § Työntekijälle annettava opetus ja
ohjaus
•Työnantajan on
annettava työntekijälle
riittävät tiedot työpaikan
haitta- ja vaaratekijöistä
sekä huolehdittava siitä,
että työntekijän
ammatillinen osaaminen
ja työkokemus huomioon
ottaen:
Kuva: Martti Sirola
Erkki Heinonen
29.4.2015
11
14 § ….
1.
Työntekijä on perehdytettävä riittävästi
•
•
•
•
•
työhön
työpaikan olosuhteisiin
työ- ja tuotantomenetelmiin
työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön
turvallisiin työtapoihin
– ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista
– työtehtävien muuttuessa
– ennen uusien työvälineiden käyttöä.
Erkki Heinonen
29.4.2015
12
14 § …
2. Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta
• työn haittojen ja vaarojen estämiseksi
• työstä aiheutuvien turvallisuutta tai terveyttä
uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi.
Erkki Heinonen
29.4.2015
13
14 §…
3.
4.
Työntekijälle annetaan
opetusta ja ohjausta
säätö-, puhdistus-,
huolto- ja korjaustöiden
sekä häiriö- ja
poikkeustilanteiden
varalta.
Opetusta ja ohjausta
täydennetään
tarvittaessa.
Erkki Heinonen
29.4.2015
14
PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖNOPASTUS
Perehdyttäminen auttaa työntekijän
sopeutumista, sitoutumista ja
työtehtävistä suoriutumista.
Perehdyttämisalueet:
• työturvallisuus
• yritys ja yritysympäristö, liike-idea
• työpaikka ja sen toiminta-ajatus
• työtoverit ja asiakkaat
• työtehtävät ja niihin kohdistuvat
odotukset
• oma vastuu työyhteisössä
PEREHDYTTÄMINEN
YRITYSYMPÄRISTÖ
YRITYS
TYÖ
TYÖNOPASTUS
Erkki Heinonen
29.4.2015
15
PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖNOPASTUS
Työnopastus painottuu varsinaisen
työn tekemiseen tarvittavien tietojen ja
taitojen opettamiseen, kuten
•varmistaa turvallisten ja oikeiden
työtapojen omaksumisen
PEREHDYTTÄMINEN
YRITYSYMPÄRISTÖ
YRITYS
•lähimmät työtoverit
TYÖ
•työn sisältö, vaiheet ja periaatteet
•laitteiden ja koneiden sijainti, käyttö,
ylläpito ja toiminta häiriötilanteissa
•työn laadun arviointi ja kehittäminen
TYÖNOPASTUS
Erkki Heinonen
29.4.2015
16
Kuva: Martti Sirola
Erkki Heinonen
29.4.2015
17
Perehdyttämisprosessi
2. Työnopastuksen
Aloituspalaveri
1. Perehdyttäminen
3. Työnopastus
6.Perehdyttämisen
ja työopastuksen
suunnittelu
4. Työturvallisuus
ja itsenäinen
harjoittelu
5. Perehdyttämisen
ja työnopastuksen
varmistaminen
Erkki Heinonen
29.4.2015
18
Työehtosopimus
Palohälytyksen
antaminen ja
alkusammutus
Työturvallisuuslaki
Poistumistiet
Toiminta
tapaturman
sattuessa
Perehdyttäminen työturvallisuuteen
Työpaikan
työsuojeluohjeet
Henkilökohtaiset
suojaimet ja
työvaatetus
Sisäinen liikenne
ja liikkuminen
sekä siisteys ja
puhtaus
Työpaikalla
esiintyvät vaarat
Työsuojelu- ja
työterveyshenkilöstön
toiminnasta
Henkilöstön
hälyttäminen
vaaran
uhatessa
Erkki Heinonen
29.4.2015
19
PEREHDYTTÄJÄ
OPASTA
KERTAA
TARKISTA OPPIMINEN
Erkki Heinonen
29.4.2015
20
Perehdytettävä
Ota selvää asioista!
Kysy, ellet tiedä!
Seuraa omaa oppimistasi!
Erkki Heinonen
29.4.2015
21